Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη"

Transcript

1 " Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

2 J

3 Ήλία Πετ όπoυλoυ σεσημασμένσυ διαρι'\κτη καθηγητοο τού Β.Ι.Τ.Τ. Δ. της Antiqua όντιπρaέδρoυ της. Αδελφότητος Άπομόχων Διαρηκτών της Adina εγχειρίδιον τού Καλού Κλέφτη μέ σχέδια τού Kerleroux ΝΕΦΕΛΗ 'Αθήνα 1979

4 .τού ίδιου: ΝΙΚΟΣ ΓλΒΡIΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ (1958). ΠλΥΛΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ (1959). ΓΙΩΡΓΟΣ ΠλΡλΛΗΣ (1959). ΚλΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ (1959). θεσσαλονικη Ι 1865 (1959). ΧλΡλΚΤΙΚΗ Ι Π. ΤΕΤΣΗΣ (1960). ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΕΡΠλΠλΣ (1965). ΕΛΥΤΗΣ ΜΟΡλΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ( ). ΡΕΜΠΕΤΙΚλ ΤΡλΓΟΥΔΙλ ( ). ΣΩΜλ ( ). ΚλλΙλΡΝΤλ ( ) ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚλΧΤIΤΣΗ (1972. δύο έ"δόσεις' μέ τόν Η.Χ. Παποδημητρα"όnoυλο). λυτοκτονιλ ( ). IΩλΝΝΟΥ λποκλλυψισ (1975). ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΙΚλ ΠΟΙΗΜλΤλ (1975). ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (1975). ΙΕ KIOSQUE GREC (1976). Lλ νοlτυαε GRECQUE (1976). CAGES λ OISEAUX ΕΝ GRECE (1976). λιβυμ TURC (1976). ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚλΙ ΚλΡλΓΚΙΟΖΗΣ (1978). Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚλΦΕΣ ΕΝ ΕΛΛλΔΙ (1979). FIST-PHALLUS (1979). ΤΗΕ GRAVES OF GREECE (1979). fτοψα Υιό δημοσίευση: ΕΠΙΣΤΟΛλI ΠΡΟΣ ΜΝΗΣΤΗΝ (μέ τόν Η.Χ. Παπαδημητρακόπαυλο). ΕΠλΓΓΕΛΜλΤλ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΜIΚΡλ ΚΕΙΜΕΝλ Ι 194!Η979. ΕΛΛλΔΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙλ. ΨEΙPOΛOΓlλ.

5 ενα βιβλίο πρέπει νά είναι τό τσεκούρι πού σπάει τήν παγωμένη θάλασσα μέσα μας Kafka Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Καθώς δλοι ξεύρετε. ή Antiqua βρίσκεται στήν ΝΑ Εύρώπη, κοντά στήν Έλλάδα καί στήν Τουρκία. Δικαίως ή Antiqua θεωρείται όλλόκοτη χώρα. 'Άνοιξη καί Καλοκαίρι είναι όποικιακόν Βασίλειον, ένώ Φθινόπωρο καί Χειμώνα μεταβάλλεται είς άποικιακήν Δημοκρατίαν, 'Όμως τά τελευταία έκατόν-πεντήκοντα ετη, συνεχώς, κυβερνάται όπό κάποιον Δικτάτορα. Γιατί, βέβαια, Δικτάτορες ησανε καί ό πρώτος βασιλεύς τής χώρας. ή ήλίθιος Toto καί ό ψευτο-δημοκράτης πρωθυπουργός Beni.Ze/o. Ή Adina είναι ή πρωτεύουσα τής Antiqua. Πρόκειται γιά τήν άσχημότερη πόλη τού κόσμου. Άσφαλώς είναι πρός τιμήν τού Άνθρώπου τό φαινόμενον τής Τρέλας καί τό φαινόμενον τής Αύτοκτονίας. Στήν Adina λίγοι ανθρωποι παλαβώνουν κι άκόμη λιγότεροι αύτοκτονούν. Δίχως νάναι βουδισταί, οί κάτοικοι τής Adina δέχονται, όπαθώς, δλων τών είδών τά ραπίσματα. Ή Adina - μιά πόλη μέ τρία έκατομμύρια ψυχές - διαθέτει 1274 δέντρα, 87 άνδριάντες καί ταβέρνες. Τό έθνικόν ρόφημα τών κατοίκων τής Antiqua είναι ό τούρκικος καφές - αν καί έκεί τόν άποκαλούν βυζαντινό καφέ. Τό έθνικόν φαγητόν τών κατοίκων τής Antiqua είναι τό imam-bayi/di. Ύποψιάζομαι δτι πρόκειται γιά τούρκικο φαγητό. Στήν Antiqua δσοι πούστηδες δέν είναι παπάδες θεωρούνται έγκληματίαι. Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο Υιά νά τό διαβάζουν μ ό ν ο ν οί σπουδασταί τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Τυπώθηκε γιά νά χρησιμοποιείται ώς έπαγγελματικός όδηυός. Οί κάτοικοι τής Antiqua, έξ ίδιοσυγκρασίας, είναι όνειροπόλοι. Συνήθως όνειρεύονται τήν δεσποινίδαν Έλευθερίαν. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν έχουν φυλετικάς προκαταλήψεις. γιαυτό άγαπούν τούς Νέγρους. Ποτέ μου δέν έκατάλαβα διατί όπεχθάνονται καϊ κοροϊδεύουν τούς Γύφτους. Οί κάτοικοι τής Antiqua ' αίσθάνονται πολύ περήφανοι διά τήν θρησκευτικήν των όμοιογένειαν. Λένε δτι τό 96 % τών κατοίκων τής Antiqua είναι Όρθόδοξοι Χριστιανοί. 'Ήκουσα, δμως. νά φημολογείται δτι οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ήμερολόγιον (κάπου 25 % τού συνολικού πληθυσμού) κυριολεκτικώς στε- 090

6 νάζουν. Τό Κράτος τής Antiqua Βοηθά δραστηρίως τήν Άνεξιθρησκείαν' ό κάθε Χιλιαστής άρπάζει εϊκοσι χρόνια φυλακή, ένώ οί 'Άθεοι τελούν είς πλήρην παρανομίαν. Τό Κράτος τής Antiqua είναι πανίσχυρον. Τό Κράτος τής Antiqua μοιάζει σφηκοφωλιά. Αύτό τό Κράτος έκβιάζει. Αύτό τό Κράτος ψεύδεται. Αύτό τό Κράτος κλέβει. Αύτό τό Κράτος δέρνει. Αύτό τό Κράτος τρομοκρατεί. Αύτό τό Κράτος σκοτώνει. Στήν Antiqua αν είσαι Κομουνιστής θά άναγκαστείς νά ψοφήσεις άπό τήν πείνα. Στήν Antiqua ζούν 982 Τροτσκισταί καί 7 Άναρχικοί. Βρίσκω αύτούς τούς άριθμούς άρκετά παρήγορους. Άπ' αύτό τό μικρό ΒιΒλίο οί Μελλοντικοί Κλέφτες τής Antiqua θά μάθουν τά Έπαγγελματικά Μυστικά. Ή άγνότητα είναι πολυτέλεια, είπε ό Σάρτρ. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν μπορούν νά είναι άγνοί. Οί Κλέφτες δ έ ν θ έ λ ο υ ν νά είναι άγνοί. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν άντιδρούν πιά. Οί 'ΆΒουλοι χειρότεροι άπ' τούς Κακούς. Θεωρώ τήν Κλοπή είρωνία τών Άδικημένων. Ό. Enge/s έπρεπε νά είχε γράψει τήν Καταγωγή τής Κλοπής, κι όχι τήν Καταγωγή τής Οίκογένειας, τής Ίδιοκτησίας καί τού Κράτους. Ό Κλέφτης προϋπήρξε τής 'Ιδιοκτησίας. Οί Κλέφτες ϊ σ ω ς σώσουν τήν Οίκουμένη, άλλά δέν θά είμαι έγώ αύτός πού θά φωνάξει: Κλέφτες δλου τού Κόσμου ένωθείτε! Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο περιλαβαίνει τεσσαράkoντα έν μα-' θήματα πού γίνονται κάθε χρόνο στούς Τελειοφοίτους τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua. Ό συγγραφεύς του δέν διαθέτει λογοτεχνικά χαρίσματα, πού, αλλωστε, είναι όχρηστα στά έπιστημονικά ΒιΒλία. '0 Έπιστήμων πού ύποδύεται τόν Καλλιτέχνη πάσχει άπό κρίσιν προσωπικότητος. Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο έκδίδεται μέ έπιχορήγησιν τού Ύπουργείου Προεδρίας ΚυΒερνήσεως. Δέν είναι αύτός ό λόγος ένεκα τού όποίου ό συγγραφεύς άπέχει τής Πολιτικής. "Αν αύτό τό ΒιΒλίο άπογοητεύσει τόν Άναγνώστη, τότε, τό μικρό αύτό ΒιΒλίο έπέτυχε τόν στόχο του. Ή μόνη τροφή πού δέον νά τρώμε είναι ή άπογοήτευσις. Ό συγγραφεύς πιστεύει ότι δέν θά έπρεπε νά ύπάρχουν σχολαί Διαρηκτικής. Τό σωστό θάτανε νά διδασκόμεθα τήν κλεψιά, παιδιόθεν, στά σχολεία - όπως άκριβώς γινότανε στήν Σπάρτη. Στήν γειτονική Έλλάδα έπικρατεϊ Δημοκρατία. Οί κάτοικοι τή CΙ Antiqua έπροτίμησαν έσχάτως τό σύστημα τού Φασισμού μετά Βουλής. Ό συγγραφεύς δέν θά έπιθυμούσε νά συγκρίνει τά καθεστώτα τής Έλλάδος καί τής Antiqua' ή Α ίωνία Έλλάς είναι μία έλευθέρα χώρα' ή Antiqua παραμένει μία άμερικανική άποικία. Τό νά συγκρίνεις ό,τι δέν συγκρίνεται ειναι πολιτικός δαλτονισμός. Είς τόν πρόλογον τού μικρού αύτού ΒιΒλίου δέν θά γίνει λόγος περί τών Κλεπτών. Είναι εύρέως γνωστός ό τρόπος μέ τόν όποϊον άντιμετωπίζονται οί Κλέφτες άνά τόν Κόο 10 Ο

7 σμον. Στήν Δυτικήν Γερμανίαν ανηγέρθη μεγαλοπρεπές Μνημείον τού Άγνώστου Κλέπτου. Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας άπονέμει, μετά φειδούς, τό Παράσημον τής Έξεχούσης Κλοπής. Στήν Γαλίαν όρισμένοι Κλέφτες μετεμορφώθησαν, έν μιά νυκτί, είς διασήμους Πεζογράφους. Στήν Ε.Σ.Σ.Δ. 9 κάθε σοβιετικός αρχικλέφτης έλπίζει νά ανακηρυχθεί 'Ήρως τής Λαϊκής Κλοπής. Έξ αντιθέτου' ό Bokassa Νο 1, Αύτοκράτωρ πασών τών Κεντρικών Άφρικών, κόβει τό δεξί χέρι τών ύπηκόων Του πού θά τολμήσουν νά κλέψουν ενα ψωμί, ένώ στήν Βραζιλία οί έκτελεστές τής Ταξιαρχίας τού Θανάτου στραγγαλίζουν όποιον Κλέφτη πέσει στά νύχια τους. Ή Antiqua δέν είναι βάρβαρη χώρα. Ή Antiqua δέν είναι αρκούντως πολιτισμένη χώρα. Στήν Antiqua ό Κλέφτης αντιμετωπίζεται μέ σχετικήν μετριοπάθειαν. Ό συγγραφεύς αύτού τού βιβλίου διαισθάνεται ότι οί κάτοικοι τής Antiqua αντιπαθούν τούς Κλέφτες. 'Ίσως γιαυτό τό Κράτος τής Antiqua χαρίζει στούς Κλέφτες τό Μέγα Δώρον τής Φυλακίσεως. Ό Κλέφτης αξιοποιεί καί τό Άδύνατον. Οί Παπαγάλοι τού Μαρξισμού δέν έχουν καταλάβει (αν καί ό Reich πέθανε στήν ψειρού) πώς οί Μνήμες δέν εί VQf παρά τά Κουφάρια τών Πόθων. '0 Λένιν είχε μούσι. 'Όμως ό κακός Λένιν είχε κι ενα στιλέτο στήν τσέπη. Φαίνεται ότι κανείς Συγγραφεύς δέν όρίζει τήν Τροχιά του. Βέβαια, δέν ύπαινίσσομαι τούς κεχαριτωμένους συγγραφείς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης άκονίζει τό χιούμορ του πάνω στούς Θεσμούς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης πάντοτε τρέμει τό έπόμενο βιβλίο του. Τό μικρό αύτό βιβλίο αποτελεί περισσότερον γέννημα πείρας καί όλιγότερον θεωρητικόν άρχιτεκτόνημα, 'Όπως τό δείχνει καί ή διάταξις τής ύλης του είναι έγχειρίδιον πρακτικής σημασίας, πού δέν ξεφεύγει από τά αύστηρά πλαίσια μιάς σειράς μαθημάτων. Ό Ποιητής πού θά γράψει τήν Ίλιάδα τού Κλέφτη δέν έγεννήθηκε ακόμη. Στό βιβλίο αύτό δέν εξετάζονται ύψηλότερα φιλοσοφικά συγγενή προβλήματα (όπως, ή Κλοπή ως καλλιτεχνική εκφρασις, η παίγνιον), ούτε είδικά παράλληλα θέματα (όπως, Ή Κλοπή καί ό Αύτοματισμός τής Έργασίας). Ό συγγραφεύς αύτού τού μικρού βιβλίου έχει τήν τιμήν νά διδάσκει είς τό Βασιλικόν ΊνστιτοUτον Τέχνης καί Τεχνικής των Διαρηκτων τής Antiqua, πού ίδρύθηκε πρό δώδεκα ετών. Ό συγγραφεύς είναι ένας συντηρητικός καθηγητής; ανατεθραμμένος μέ τάς Ίδέας τής Κλασικής Παιδείας. 'Όθεν, ό συγγραφεύς, πιστεύει ότι ή Άστυνομία εκφράζει τήν Νομιμότητα τής Βίας - αύτό εξάλλου, άπεδείχθη από τό σχετικό φίλμ τού Fred Wiseman, ό συγγραφεύς φρονεί ότι ή Κλεπτομανία πρέπει νά απαγορευτεί - όπως κάθε εϊδοuς έρασιτεχνισμός, ό συγγραφεύς έλπίζει ότι προσφέρει μιά νέα εκδοχή γιά τήν κοινωνική θέση τού Κλέφτη, Π 11 ΓJ

8 ό συγγραφεύς έχει τήν γνώμην δτι ή Άκρόπσλις τών Άθηνών έχει τά ώραιότερα οίκοδομήματα πού έκανε ποτέ ό 'Άνθρωπος - (βεβαίως ό Ναός τrις Άπτέρου Νίκης μοιάζει σάν βεσπασιανή' βεβαίως τό άνάλατον Έρέχθειον έχρησιμοποιήθη καλύτερα τότε πού ήτο τουρκικόν χαρέμιον). Αύτό τό μικρό βιβλίο δέν πρέπει νά βγαίνει έξω άπ' τόν περίβολο τής Σχολής μας. Άλλά, αν καί είναι γραμένο μόνον διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua, αύτό τό μικρό βιβλίο μπορεί νά πέσει στά χέρια κανενού Δικαστή, η Άστυνομικού, Θά ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Πρύτανις τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Διαρηκτών έχει έτοιμάσει καί θά δόσει πρός δημοσίευσιν τήν έξής σύντομον δήλωσιν τού συγγραφέως: Θεωρώ τόν Δικαστή ν Ύπερ6ατικόν "Ον, παραγεμιστό μέ Θείαν Ούσίαν, καί πιστεύω ότι ούδείς Δικαστής ύπόκειται είς Κοινός Σωματικός Άνόγκας - όσο διό τούς Άστυνομικούς (ναι) τούς λατρεύω. Κοπεγχόγη, , Η.Π. Ο 12 Ο

9 σμένον στάδιον τού κοινωνικού προτσές. Ταυτοχρόνως όμως πιστεύω ότι ή Κλοπή προϋπηρξε της Ίδιοκτησίας - δηλαδή, ώς πρός αύτό τό σημείον, είμαι άνεπιφύλακτος όπαδός τού κλασικού Δόγματος τού Πιθήκου, σύμφωνα μέ τό όποίο ν ό πίθηκος κλέβει μπανάνες έπειδή γαργαλιέται στήν παλάμη. Ή 'Ιδιοκτησία ήρθε. Ή Ίδιοκτησία άποτελεί τήν πρωτογενήν κλοπήν είς βάρος της Κοινότητος. Ή Κλοπή είναι ή άναίρεσις τη.ς τής Κοινοχτημοσύνης - ή Ίδιοκτησία θά ύπάρξει ώς μάνα της Μελλούσης Κοινοχτημοσύνης. Ή άλγεβρική άναγωγή τού Ίδιοκτήτη μάς προσφέρει τόν Κλέφτην. Ό 'Άνθρωπος όρχισε νά κλέβει όφότου όπόχτησε δεξί χέρι. Μήν όποστη θίζεις τούς δύσκολους όρισμούς τών νομομαθών, Μάθε: Ίδιοκτησία θέση. Μάθε: Συνεχής Έπανάσταση ξερίζωμα Κυριότητος. Μάθε: Κλοπή = ένεργητική όρνηση Ίδιοκτησίας. Μάθε: όλες ΟΙ Κλοπές είναι νόμιμες. Μάθημα 30ν Καί Συντελεστής Πα αύωύής. Ή κλασική άγκλική οίκο νομολογική σχολή δέχεται ώς συντελεστάς παραγωγης τό Κεφάλαιον, τήν 'Έγγειον Ίδιοκτησίαν κω 'τήν Έργασίαν. 'Αργότερα ή 'Έγγειος Ίδιοκτησία ύποβιβάστηκε σέ φτωχή όδερφή τού Κεφαλαίου. Ή Κλοπή δέν όνακηρύχτηκε άκόμη σέ μορφήν Έργασίας. Ό δαιμόνιος Marx σιωπά. 'Ωστόσο ταν τό Lumpen Proletariat. Τώρα, άκόμη, οί Κομουνισταί άμιλλώνται είς ήθικότηταν τις μισοπαρθένες τών καλών όστικών οίκογενειών. Πέρσι ό άμερικανός John Appel, καθηγητής στό πανεπιστήμιο Agouri της Arizona, έδημοσίευσε μιά μελέτη όπου άποδεικνύει ότι ή Κλοπή είναι μορφή Έργασίας καί τό Κλοπιμαίον οίονεί Ήμερομίσθιον. Περαιτέρω, ό όμερικανός καθηγητής άναπτύσσει μιά περίπλοκη θεωρία, σύμφωνα μέ τήν όποίαν τό Κλοπιμαίον, ώς συσσωρευμένη άμοιβή έργασίας, ύπόκειται στόν -Νόμο της Ύπεραξίας, άφοϋ ή Κλοπή = 3Ψ Υ7α.Ω. Τολμώ νά έχω τήν ταπεινή γνώμη ότι στό τελευταίο αύτό σημείον ό John Appel δέν είναι καθόλου πειστικός. 'Άλλωστε, ό διάσημος Galbraith, σέ άπαντητικό όρθρο, πού έδημοσίευσε έσχάτως στό περιοδικό The Economist P/ay-Boy, άνατρέποντας τίς κάπως παράδοξες θέσεις τού Appel, δέχεται ότι: 1. όν δέν ύπηρχαν οί Διαρηκται τά έμπορεύσιμα όντικείμενα θάχανε μικρότερη ν άξία, καί, 2. ή έξαφάνισις τών όσφαλειών κατά της Κλοπης θά είχε ν άπροβλέπτως δυσμενείς έπιπτώσεις στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων δανείων. ί] 15 C

10 Κάθε φράση τυπωμένη στό χαρτι υπαρχει γιά νά άμφισβητείται. Μέ τή σειρά μου κι έγώ θά άμφισβητήσω τούς δυό άμερικανούς οίκονομολόγους. Προτιμώ νά άποδεχτώ τήν μαρξιστική αποψη πού διδάσκει: Ό έργάσιμος χρόνος είναι ή ποσοτική εκφραση τής Έργασίας, έξ ου συνάγεται ότι ή Κλοπή άποτελεί πύκνωμα έργασίμου χρόνου. Ή Φύσις έχθρεύεται τήν Έργασίαν: Ή Φύσις έχθρεύεται, τά μάλα, τήν Ήθικήν. Ό Άληθής "Ανθρωπος γεννιέται κάθε πρωί. 'Εγκληματικότης είναι ή άγνότης ύπό τό μηδέν. Τό Κακόν, έν άντιθέσει πρός τό Καλόν, είναι ατρωτον. Ή άλαζονία τού Κακού παρέχει τήν Έγκληματικότητα. Ή πρωταρχική μορφή τού Πλούτου είναι τό πλεόνασμα' ό Κλέφτης σκοτώνει τό πλεόνασμα. Ό Διαρήκτης έξίσου νόμιμος μέ τόν μπακάλη μου. Ή Πλειοψηφία τών Ήλιθίων έξακολουθεί νά άγνοεί πώς καί ό 'Άνθρωπος μπορεί νά γίνει Έμπόρευμα. Τά όρια τής Έλευθερίας άενάως διαστέλονται. Καί ή Φρίκη είναι φασισμός. Ή πρωτόγονη Έργασία μοιάζει, τεχνικώς, μέ τήν πρωτόγονη Κλοπή - άμφότεραι έκτελούνται α ν ε υ 'Εργαλείων. Τό Συναίσθημα στήν Κλοπή είναι βυζαντινισμός' καί οί Τύψεις. Άόφαλώς, ή Σωτηρία δέν κρύβεται πίσω άπ' τόν Ύπόκοσμο' ό Ύπόκοσμος δείχνει τόν Τυφλό Δρόμο. ' Ό πολιτική έπαναστατικότης επαψε νά παρουσιάζεται σάν έσχάτη έπαναστατικότης. Ο ί " Α ν θ Ρ ω π ο ι φ ύ σ ε ι α νισοι. Μάθημα 40ν Τάξη. η. Κάστα; Ίδού. Ή προηγμένη σύγχρονη οίκονομολογική σκέψη δέχεται ότι ό Κλέφτης έπιταχύνει τήν διακίνηση τών Άγαθών, συγκρατεί τίς Τιμές, μειώνει τό ποσοστόν Άνεργία, διατηρεί σέ λειτουργία τόν θεσμό τής άσφαλίσεως κατά τών κλοπών, καί, έπενεργεί εύνοϊκά στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων ('ίσως καί μεσοπροθέσμων) Δανείων. 'Ώσ Κλέφτη συντελεστή παραγωγής (τουτέστιν Έργάτη). Οί άστοί οίκονομολόγοι - ηδη άπό τήν έποχή τού Smith καί τού Ricardo - άρέσκονται στούς Ροβινσώνας Κρούσους. Δέν ύφίστανται ξεκομένοι κοινωνικοί τύποι. Ό έργάτης Ψ άνήκει στήν εργατική τάξη τής Χ κοινωνίας. τής Ω έποχής. Ό Κλέφτης-Έργάτης άνήκει στήν τάξη τών Κλεφτών. πού, σέ τελική άνάλυση. ύπάγεται στόν Ύπόκοσμο. Έκεί ύπάγονται κ α ί οί Άλήτες οί Χασισέμποροι, οί Πουτάνες, οί Νταβατζήδες, οί Πλαστογράφοι,.οί Λησταί. καί όλλοι εξίσου εντιμοι έπαγγελματίαι. Ό Ύπόκοσμος, λοιπόν, μπορεί νά παρασταθεί μέ τόν τύπο ΑτΒ, Γ+Δ- Ε+Ζ.Θ-ΙτΚ γ Ω = 16 Ο

11 όπου γ=ύπόκοσμος, ΑΒΓΔΕΖΘIΚ οί ίδιαίτερες όμάδες. = ή συνισταμένη κοινών κινδύ τού Ύποκόσμου, καί Ω νων καί συμφερόντων. Ή Κλοπή εχει τήν θέση καί τήν άξιοπρέπειά της. Ό Κλέφτης άσκεί ενα δοξασμένο λειτο ύργημα. Ο Κ λ έ φ τ η ς ά σ κ ε ί τ ό Ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν Έπ ά γ γ ε λ μ α τ ο ύ Κ ό σ μ ο υ.η ' =. Όλες ' γειον. Στήν Έλλαδα τό λένε Ύπόκοσμο. στίς H.n.A. Underworld, στήν Γερμανία Unterwelt. στήν Ίταλία Malavi ta, στήν Τουρκία K abadayi. Ή γαλική γλώσσα δέν διαθέ τει μιά λέξη-κλειδί πού νά κλείνει μέσα της όλες τίς φά ρες τού Ύποκόσμου. Βέβαια ύπάρχουν οί λέξεις m il ie u, peg re, bas-fond Κ.α. Στό μάθημά μας θά χρησιμοποιούμε τήν έλληνική λέξη 'Υπόκοσμ ύπό καί κ όσμο ς. Ή λέξη Ύπόκοσμος, αύτή καθεαυτή, εί ναι άκριβόλογη καί εϋληπτη. ' Όμως σιμοποιείται μέ κάποιαν ύποτίμηση. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι οί παραπάνω λέξεις είναι έννοιολογικές φόρμες της Έπίση μης Κοινωνίας είς βάρος τού'υ ποκόσμου οί ανθρωποι τού 'Υποκόσμου αύτήν τήν όνομασία της τάξεώς τους, γιά τήν όποία φυ λάνε πολλά σημαδιακά συνώνυμα. Δέν έπεκτείνομαι' περισσότερα θά μάθετε άπό τόν κ. συνάδελφο στό μάθημα της Γλωσσολογίας. Στήν Γαλία ό Fouceaut μελετά τό θέμα της Τρέλας. Ό Ύπόκοσμος δέν είχε αύτή τήν τύχη. Τά τελευταία χρόνια οί γάλοι κοινωνιολόγοι άναπτύσσουν μιά θεωρία περί ' Αν θρώπων τού Περιθωρίου. Είμαι ύποχρεωμένος νά άρνη θώ, όλοκληρωτικά, τό περιεχόμενον α ύτης της άσαφούς θεωρίας, 'Ο Ύπόκοσμος διαχωρίζεται ό Ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς άπ' τίς λοιπές κοινωνικές 1'όξεις. Ή κοινωνική διάρθρωση βα σίζεται σέ όριζόντια στρώματα. Έδώ δέν ένδιαφέρουν οί γνωστές διαταξικές όμάδες.ης κοινωνίας. Ή διαχωρι στική γραμμή μεταξύ ' Εκμεταλλευτών καί ' Εκμεταλλευο μένων δέν είναι άκριβώς ενα όριον, οϋτε, πολύ περισσό τερο, ενα χαράκωμα. Ό ' Υπόκοσμος ζεί πέλμα ό λ ο υ τού Κόσμου. Μιά μαύρη Qβυσσoς χωρίζει τόν Κόσμο όπό τόν 'Υπόκοσμο. Ύπόκοσμος μ ό ν ο ν συμβατικά είναι (δηλαδή δ έ ν είναι) σύμμαχοι.' Ό νοια δ/αταξική. ' Όμως ό φιλανθρωπική έφεύρεση. 'Ό μως πος λειτουργεί κ α θ έ τ ω ς. Είδικότερο ν, γιά τήν δομή της σύγχρονης προηγμένης κοινωνίας δέχομαι τό έξης διάγραμμα: ---- Ο 17 Ο

12 Τό διάγραμμα, μέ άρκετήν παραστατικότητα, φανερώνει τόν κοινωνικόν όγκο πού καταπλακώνει τόν Ύπόκοσμο, Ή δράση-πίεση όλων τών κοινωνικών τάξεων (Κόσμος) έ ξ ι σ ο Ρ ο π ε ί τ α ι άπό τήν άντίδραση τών Άνθρώπων της Φάρας (Ύπόκοσμος-Άντίκοσμος), Έπιμένω' ό Ύπόκοσμος είναι κοινωνική τάξη, μέ δλα τά γνωρίσματα καί τούς στόχους μιας κοινωνικης τάξεως' ό Ύπόκοσμος άποδεικνύεται ή π λ έ ο ν ά ν θ ε κ τ ι κ ή κοινωνική τάξη, Δικαιούσθε νά γελάτε' άλλά δέν καταλαβαίνω γιατί δέν κλαίτε, Μάθημα 50ν Τά Πράγματα. Ό Κλέφτης οίκειοποιείται Πράγματα, Τά Πράγματα διαιρούνται είς ποικίλας κατηγορίας, Οί ρομέοι νομοθέται, μέ σχολαστικότητα φαρμακοποιού, έκατασκεύασαν γιά τά Πράγματα μtάν πολυσχιδήν ταξινόμηση-βεντάγια, πού πολύ ταλαιπωρεί τούς σημερινο ύς φοιτητάς τών Νομικών Σχολών, Δέν θά σας κουράσω μέ ρομαϊκάς άκριβολογίας, Πάντως, οί Δικασταί της Antiqua έφαρμόζουν τό Γερμανο-ρομαϊκόν Δίκαιον, Συνεπώς τό είδος.τού Πράγματος εχει μεγάλη σημασία γιαυτούς (ηχ γιά τήν έπιμέτρηση τής ποινής), Γιά τόν Ύπόκοσμο, δπου τά κριτήρια είναι μαλλον πρακτικά παρά θεωρητικά, ή βασική διαίρεσις τών Πραγμάτων είναι: Πράγματα Μεγάλης Άξίας, καί, Πράγματα Μικρής Άξίας, Ύπάρχουν, δμως, κι όλλες ταξινομήσεις βάσει όλλων κριτηρίων, 'Έτσι τά Πράγματα διακρίνονται σέ 'Έμψυχα καί 'Άψυχα, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά ώραία γυναίκα κατάλληλη γιά πούλημα σέ μπορντέλο, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά κότα Ο 18 Ο

13 πού θά κλέψεις, λίγο πριν τήν στραγγαλίσεις. 'Άψυχα Π ράγματα είναι τά χρυσά βραχιόλια, τά ρολόγια, τά χαρ τονομίσματα κτλ. Μεγάλη διχογνωμία έπικρατεί μεταξύ τών κ.κ. Καθηγητών τών Διαρη κτικών Σχολών γιά τό αν τά άβγά ύπάγονται στά 'Έμψυχα, η, στό 'Άψυχα Πράγματα. Άσφαλώς ή άπα γωγή ένός παιδιο ύ είναι Κλοπή Έμψύχου Π ράγματος, μ άπώτερον σκοπόν δχι τό σώμα τού παιδιο ύ άλλά τά Λύ τρα. ' Ό Άψύχου Πράγματος (τέτιες άπαγωγές, πού γίνονται στήν ΊταλΙα, δέν συνη θ ίζονται στήν καθυστερημένη Antiqua). Θάτανε μεγάλη εύτυχία νά μπορεί κανείς νά κλέψει καί νά πουλήσει τό Σώμα του ( Ύποκειμενική Κλοπή Έμψύ χου Πράγματος + Αύτοπώληση). Αύτόν τόν αθλο μόνον οί Πο υτάνες τόν μπορούν - κι αύτό δσην ώρα βαστάει τό πληρωμένο γαμίσι, = Ή πασίγνωστη διάκριση σέ Κινητά καί 'Ακίνητα Π ρ άγματα εχει λίγη σημασία γιά τόν Κλέφτη. Ή Κλοπή, άπό την 'ίδια τήν φύση της, εχει περιορισμένους στόχους. Ό Κλέφτη ς, άναγκαστικά, διαπράπει κλοπές Μικρής, η σ χ ε τ ι κ ά Μεγάλης Άποδόσεως. ' Ό Κλέφτες δέν θά καταφέρου ν νά ξεπεράσου ν σέ λωποδυ τική δεινότητα τούς ελληνας έφοπλιστάς. 'Έτσι ενας Κλέφτης είναι άδύνατον νά καταπιεί ενα σπίτι, η μιά τρά πεζα. Τό πολύ-πολύ νά κλέψει άπό κάνα γιαπί σίδερα, η ξυλεία. Τό Άστικόν Δίκαιον τής Antiqua δέχεται δτι ύπάρχουν καί Κινητά Πράγματα έξομοιούμενα πρός Άκί νητα - ή κουβέντα είναι γιά τά βαπόρια καί γιά τά αύτο κίνη:rα, πού μεταβιβάζονται μόνον μέ συμβόλαιον (λόγω τής Ιδιαιτέρας άξίας των). Οί Κλέφτες άντιμετωπίζουν τήν ειδική αύτή διάκριση μέ μεγάλη ψυχραιμίά : δέν μπορσϋν νά κλέψουν πλοία (έξαιρο ύνται οί βάρκες πού δέν είναι γραμένες στά Νηολόγια) - κλέβουν όμως αύτοκίνητα (τά δυαλύο υν καί που λάνε τό σύνολο κομάη-κομάτι). Ή άδυ ναμία το ύ Κλέφτη νά κλέψει ' Ακίνη τα τόν γλιτώνει άπό πολλά βάσανα (συμβολαιογραφικά εξοδα, φόρο μεταβι βάσεως κτλ.). ΟΙ ύπόλοιπες νομικές κατηγορίες Πραγμάτων δ έ ν ένδια φέρου ν. Ό Κλέφτης κλέβει κ α Ι'Ι ερά χνη ς, κ α ί Στολίδια Νεκρών. Ό Καλός Κλέφτης πρέπει νά κλέβει : 1. Κινητά α λ λ ω ν άνθρώπων, 2. Κινητά (όπωσδήποτε), 3. Κινητά πυκνής άξίας, 4. Κινητά μικρού όγκου καί βάρους, 5. Κινητά εύμετακόμιστα, 6. Κινητά δ ίχως ταυτότητα. Ό Καλός Κλέφτης άγνοεί τί σημαίνει ή εκφραση Δικά Σου Πράγματα η Δικά Του Πράγματα. - - Ο 19 Ο

14 Γιά τόν Καλό Κλέφτη τά Πράγματα άκολουθούν τήν τροχιά: Ξένο Πράγμα. > Κλοπή (= Τό Πράγμα στά χέρια τοϊι Κλέφτη) > Πώληση (= Τό Πράγμα στά χέρια τού Κλεπταποδόχου, η. Άγοραστή) > Άντίτιμον ( = τό παραδάκι στά χέρια τού Κλέφτη). Ό Καλός Κλέφτης δέν εχει κανέναν ενδοιασμό. Δέν θέλω νά άποστηθίζετε τά λόγια αύτού τού μαθήματος' άπλώς διαβάζετε μέ προσοχή. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες κοιτάξτε τό Κεφάλαιο Β. Τά ύπόλοιπα θά σάς τά διδάξει ή Πρακτική Έξάσκησις καί ή Έπαγγελματική Πείρα. Μάθημα 60ν Τό Κύκλωμα Χρήμα - Νόμισμα - Χρυσός. Ή κλοπή Χρήματος, η Χρυσού, θεωρείται ώς ή 'Ιδανική Κλοπή. 'Άλλωστε, όπως ε'ίδαμε στό 50ν μάθημα, στά χέρια τού Κλέφτη όλα τά Κλοπιμαία μετατρέπονται σέ Χρήμα. Συχνά, όμως, ό Κλέφτης ξεπέφτει σέ Κλοπές όλλων Πραγμάτων. Τό Πράγμα ενδιαφέρει έφόσον είναι μετατρέψιμο σέ Έμπόρευμα, όρα σέ Χρήμα. Μιά συλλογή άιίό σπιρτόκουτα ποιόν Διαρήκτη θά προσελκύσει; Ό κύκλος Έμπόρευμα-Χρήμα-Χρυοός-Νόμισμα διακρίνεται γιά τίς έξαιρετικά μπλεγμένες σχέσεις του. "Αν καί ό Marx δέν είναι μοιρογνωμόνιον ε'ίμεθα άναγκασμένοι, όλλη μιά φορά, νά προσφύγουμε στήν Σοφία Του. Δέν θά σάς κουράσω μέ τό Κεφάλαιον. Ό σημερινός Κλέφτης είναι τό άρνητικόν όμοίωμα τού Άστού. Ό 'Αστός κλέβει όπό πάνω (,J,). Ό Κλέφτης κλέβει άπό κάτω ('Ι'). Ό Κλέφτης δέον νά λαμβάνεται ύπ' όψει στόν Καταμερισμόν Έργασίας. Τό ξαναλέω: ό Κλέφτης είναι εργαζόμενος, καί, μετέχει στό κύκλωμα τής Παραγωγής καί Καταναλώσεως Άγαθών. Σήμερα πιά ήρθε ή ωρα τής θεωρητικής άναλύσεως τής εννοίας της Κλοπής. Ό Marx είπεψ ή Άνθρωπότητα ποτέ δέν Βάζει μποοστά της παρά μόνο τά προβλήματα έκείνα πού μπορεί νά λύσει. Καί κάπου όλλού είπεν' τό Είναι τών Διαρηκτών δέν καθορίζεται άπό τή Συνείδησή τους, άλλά, άντίστροφα, τό κοινωνικό τους Είναι καθορίζει τή Συνείδησή τους. Ό Άστός'. σάν είδος τού Ζωικού Βασιλείου, όδε ύει πρός τό θάνατό του. Ό Κλέφτης θά επιβιώσει, όπως επιβίωσε στήν Κλειστή Οίκονομία, στήν Έμποροκρατική κοινωνία, στόν 'Ιμπεριαλισμό, στό Μονοπωλιακόν Κράτος, στό Σοβιετικόν Σύστημα, στά Κοινόβια τών Hippies. Μάλιστα' ό Κλέφτης είναι μιά Άξία τού Συγχρονου Πολιτισμού. '

15 παθεί να αποσπάσει Άγαθά που ανηκουν στόν 'Άλλον. Άνάμεσα aτόν Κλέφτη καί aτόν όλλον καραδοκεί ή δυναμική Βούληση τού Κλέφτη Βασικά. σ αύτό διαφέρει ό Κλέφτης απ' τόν Ζητιάνο. Στήν σχέση Ζητιάνου-'Άλλου ό τι εχει σημασία είναι ή δυναμική Βούληση τού 'Άλλου. Αύτή ή διαπίστωση μάς δίνει τά σχήματα: (ι ) ΓAβON) r:-:::-:ι ΚAE.,-wr (βoyλhσiσ. Έξάλλου, δέν πρέπει νά συγχέεται ή εννοια τού Άπατεώνος μέ τήν εννοια τού Κλέφτη. Ό Άπατεών είναι ό αριστοκράτης άδερφός τού Κλέφτη. Ό Άπατεών δέν παραγνωρίζει τήν Βούληση τού 'Άλλου. 'Όμως ό Άπατεών διαθέτει ανωτάτη τεχνική -είναι ό διανοούμενος τού εϊδους- δέν έπιθυμεί νά άνήκει aτόν Ύπόκοσμο, οϋτε ό Υπόκοσμος τόν αγκαλιάζει. Ό μάγος Άπατεών κλέβει τό Ναί τού 'Άλλου. Άπέναντί του ό Κλέφτης παραμένει άπλός χειρώναξ. Τό Κράτος δέν δέχεται οϋτε τόν Κλέφτη, οϋτε τόν Άπατεώνα. Τόν Zητι νo, όπως καί τήν Πουτάνα κάνει πώς δέν τούς βλέπει. Βέβαια, τό Κράτος προσπαθεί διά τό Καλόν μας. Αύτό μός τό διδάξανε στό ΣχολεΊο καί μός αρέσει- π Ρ έ π ε ι νά μός αρέσει. 'Έτσι, τό Κράτος δέν χορηγεί 'Άδειες Έπαγγέλματος aτούς Κλέφτες. ούτε Διπλώματα καί Συντάξεις στούς Διαρήκτες. Τό κρατος δέν φορολογεί τούς Κλέφτες, Κι όμως ό Κλέφτης ε ί ν α ι φορολογούμενος, χάρις στό πονηρό σύστημα τών Έμμέσων Φόρων. Τό Κράτος δέν αναγνωρίζει τό Συνδικάτον τών Διαρηκτών κι ετσι οί Διαρήκτες δέν δικαιούνται νά άπεργήσουν. Κι όμως τό Δικαίωμα τής. Απεργίας τό εχουν άκόμη καί οί Μπασκίνες. Τό χειρότερον είναι ότι τό Κομουνιστικό Κόμα άρνείται τήν εϊσοδο όλων τών Σωματείων τού Ύποκόσμου aτήν Γενική Συνομοσπονδία Έρ- ' γατών. Τό Χρήμα είναι Δύναμη. Γιά τόν Κλέφτη είναι Δυνατότης. Ι ό Έμπόρευμα έγέννησε τό Χρήμα. Τό Έμπόρευμα είναι ή κοινωνική όψη τού Πράγματος. Δέχονται δτι τά Άγαθά εχουν Άξία Χρήσεως (διαφορετική γιά κάθε όνθρωπο) καί Άνταλλακτική Αξία (πού π ε Ρ ί π ο υ ίσούται μέ τόν Χρόνον Έργασίας πού άπαιτήθηκε γιά τήν κατασκευή τού Άγαθού). Τιμή είναι τό όνομα τού Έμπορεύματος aτήν Άγορά. Γιά τόν Marx Τιμή είναι ή Άνταλλακτική Άξία τών Έμπορευμάτων έκφρασμένη σέ ενα είδικό έμπόρευμα (πχ χρυσάφι) Τό Εμπόρευμα τών Εμπορευμάτων είναι τό Χρήμα. Τό Χρήμα είναι τό Κλειδί όλων τών Άγαθών ; 21 Ο

16 Είπεν ό Marx: τό Χρήμα είναι μιά άποκρυστάλλωση τής Άνταλλακτικής Άξίας τών 'Εμπορευμάτων. Είπεν ό Marx: Τό Χρήμα δέν είναι σύμβολον. Είπεν ό Marx: τό Χρήμο δέν είναι άπλώς ε ν α άντικείμενο πλουτισμού, είναι τ ό άντικείμενο τού πλουτισμού. Είπεν ό Κλέφτης: άδιαφορώ γιά τήν οίκονομολογική ύπόσταση τού Χρήματος' ψάχνω γιά τό ϊδιο τό Χρήμα.- Ό Marx μίλησε καί γιά τ6ν Χρυσό, καί γιά τόν Θησαυρό, καί γιά τήν Φιλαργυρία. 'Έπρεπε νά περιμένει τόν Freud. Ό Κλέφτης δέν συμπαθεί τό ψυχαναλυτικq ντιβάνι. Έξάλλου, είναι ενας τύπος μέ λαμπρή ψυχοσωματική ύγεία. Κλέφτης φιλάργυρος είναι ενα ον τόσο σπάνιον όσο μιά ώραία καί (ταυτόχρονα) πιστή γυναίκα. Ύπάρχουν οί άπλοί τσιγκούνηδες (μαζεύουν χρήμα, ίδίως χρυσάφι) καί οί καλυμένοι τσιγκούνηδες (δήθεν συλλέκται εργων τέχνης κτλ.). Γιά τόν Κλέφτη τό Κλοπιμαίον Πράγμα δέν εχει κ α μ ι ά Άξία Χρήσεως. Τό Κλοπιμαίον είναι ενας έρωτημqτικός άριθμός μέ παρονομαστή τήν Σύλληψη. Τό Κλοπιμαίον Πράγμα είναι σπέρμα Χρήματος. Ό Κλέφτης άντιμετωπίζει τό Άγαθόν πρωτόγονα. Τό Άγαθόν γιά τόν Κλέφτη είναι καρπός. Τό Άγαθόν περικλείει Έργασίαν. Γιά τό Κοινωνικόν Σύνολον δέν εχει καμιά σημασία ή κούφια έργασία τού hobby. Ό Έργάσιμος Χρόνος εχει σημασία μόνον όταν είναι αίτία δημιουργίας Άξίας Χρήσεως - άπ' αύτήν τήν αποψη ή Μαλακία ε ί ν α ι Έργασία. Ό Κλέφτης δουλεύει λίγο (λένε). Αύτό είναι φαινομενικό' στήν ω ρ α των Χ Κλοπων προστίθενται τά Ψ β έ β α ι α χρόνια φυλακής πού θά μοιραστούν οί Ω Διαρήκτες. 'Ιδού ό γνωστός σχετικός τύπος: Κλ οπιμαια - Α = Χ Κλοπές + Ψ Ποινές Ω Διαρήκτες Καί γιά τόν Κλεπταποδόχο (ώς γνήσιο Μεσίτη Έμπορευμάτων) τό Κλοπιμαία Πράγματα δέν εχουν Άξία Χρήσεως. Οί κίνδυνοι τού Κλέφτη καταδιώκουν τόν Κλεπταποδόχο καί οί κίνδυνοι τού ΚλεπΤdποδόχου ξαναγυρίζουν στόν Κλέφτη. Ό Κλέφτης δέν είναι άφελής' κυρίως κυνηγό τό Νόμισμα καί τό Χρυσάφι' ξέρει, πρίν άπ' τόν Marx, ότι ένώ τό Χρυσάφι κυκλοφορεί γιατί εχει Άξία, τό Χαρτονόμισμα εχει Άξία γιατί κυκλοφορεί' χρησιμοποιεί τό Νόμισμα σάν συμβατικό πύκνώμα 'Η σάφι σάν Χρήμα πού κοιμάται. Τό Χρυσάφι είναι παγωμένη " Ε σάφι δ έ ν δουλεύει. Ο 22 Ο

17 Μάθη μα 70ν Μεταο ί οασις Κυριότη τος. Ή Κυριότης είναι ή κιλότα τής Ίδιοκτησίας. Μέ κιλότα, fί δίχως κιλότα, ή 'Ιδιοκτησία ύπάρχει έξίσου ξεδιάντροπα. Ή Κυριότης φρονεί δτι στηρίζεται είς έπι στη μονικάς θεωρίας' τά πιστόλια τών. Αστυνομικών πεί θουν καλύτερα. Ό δνθρωπος είναι τό Ζώον πο ύ Χαμογελά. Μά χαμογελά μόνον τήν στιγμή πο ύ πληρώνεται. Ή άπλή ίδιο-ποίηση άποτελεί τήν πρωταρχική πράξη τού Φασισμου. Μήν άκουτε τά Ψέματα: ό Πλουτος κ α ί φέρνει τήν Εύ τυχία κ α ί διώχνει τήν Δυστυχία. Τό σημαντικότερο κοινωνικό γνώρισμα του Πλο ύσιου εί ναι δτι παίρνει δίχως νά έργάζεται.ώ ' στε χια ίσουται πρός τήν Άτίμωση. Είναι πρωί Κι ό i'1*ιος λάμπει' νά άνοίξεις τήν πόρτα του γραφείου σου καί νά φωνάξεις: κλέ80υνε τά Λεφτά Μου:" - καί οί Δούλοι μέ τήν. Στολή θά σπεύσουν. Είναι άπόγεμα κι ό ηλιος λάμπει" νά άνοίξεις τό παράθυρο τού σπιτιο ύ σου καί νά φωνάξεις: Υα μούνε τή Γυναίκα Μου! - καί, πάλι, 0\ Δούλοι μέ τήν Στολή θά σέ σώσουν. Ό Κλέφτης δέν εχει Γυναίκα καί Σπίτι άφότου ό φτεροπόδαρος Έρμής άπό Θεός τών Κλεφτών προήχθη είς Θεόν τών Έμπόρων. Οί σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Κυρίου καί Ίδιοκτησίας χρωματίζουν τό πρόσωπό μας. Ό βασιλιάς Μίδας εφαγε εφαγε εφαγε Χρυσάφι ωσπου επόθε δυσπεψία. Μές στήν Κυκλοφορία τών Άγαθών ό Χρυσός θεωρείται προηγμένη μορφή Χρήματος. Τό Χρυσάφι είναι ή ύλική ύπόσταση τού άφηρημένου Πλούτου - Τό Χρυσάφι είναι ό σωματικός άντιπρόσωπος τού ύλικού Πλούτου - Τό Χρυσάφι 'είναι ό καθοχικός Πλούτος έξατομικευμένος' έπιβεβαιώνει ό Marx. Ό Κροκόδιλος δέν είναι πιό άδηφάγος άπ' τόν Άστό. Τό Χρυσάφι είναι τό καλύτερο είσιτήριο γιά τόν Παράδεισο' αν Παράδεισος είναι οί'ωραίες τά Ταξίδια, τό Χασίσι, ή Μουσική. Όνομόζουν Πολυτέλεια τόν μεταξωτό ίσκιο τού Πλούτου. Άποκαλούν Πολυτέλεια τήν πορδή της Άνάγκης. Ό Φτω χός μικραίνει τη Ζωή του μέ τόν 'Ύπνο, άλλά κ α ί μέ τήν Δουλιά. Ύποτίθεται δτι σέ μερικές χώρες οί Φτωχοί κα τέλαβαν τήν 'Εξουσία. Δέν βλέπω πραγματοποιήσιμη, τουλάχιστον στό κοντινό μέλλον, μιά Κυβέρνηση Δια ρηκτών. Ή ΊδιοκτησΙα μοιάζει πιό δοξασμένη και μεγαλοπρεπής όπ' τό Ούράνιο Τόξο, χύνεται σάν Χολέρα καί σάν Πα- Ο 23 Ο

18 νούκλα πάνω στά κεφάλια τών Άνθρώπων, ανοιξε κι άπλώθηκε σάν χρυσοστόλιστο Σάβανο, ό Τραπεζίτης χαϊδεύει τόν κώλο τής Κοκότας, ελα Μικροαστέ νά φας κι έσύ σκατά, Κύριε έλέησον, στό 'Άργος κάποια γυναικούλα καθάρισε τόν Βασιλιά Πύρρο μέ μιά κεραμίδα, ή Ίδιοκτησία στήνει προτομές ποιητών, φίλε μήν προσπαθείς νά γαμήσεις μέ συναλλαγματική, είμαι μασόνος προοδεύω γιατί μασόνος είμαι, δέν χαρίζουν Νομίσματα στόν Ταρζάν. Ή 'Ιδιοκτησία γλιστράει χέρι σέ χέρι. Ή Ίδιοκτησία είναι απιστη. Οί άπιστίες τής Ίδιοκτησίας άποτελούν τό κ ύ Ρ ι ο ν άντικείμενον τού Άστικού Δικαίου. Στήν Μεταβίβαση τής Ίδιοκτησίας μετέχουν, μέ λογικά μερίδια, τόσον ό Ίησούς δσο κι ό Διάβολος - ό πουτσαράς Διάβολος. Τό Ποινικόν Δίκαιον δανείζει τόν θώρακά του, καίγεται αφθονο λιβάνι, ό Συμβολαιογράφος άκονίζει τήν πένα του. Στόν πανάρχαιο θεσμό' τής Μεταβιβάσεως τής Κυριότητος αυτ':'ς ό ατιμος ό Κλέφτης ερχεται καί δίνει ενα χτύπημα μέ στιλέτο. Ό Κλέφτης θά ξεψυχήσει στήν Κρεμάλα. 'Έτσι πρέπει. Μάθημα 80ν Τό Σώμα σέ ποιόν άνήκει; Πάντως οί Κλέφτες εχουνε Κορμί. Κατακτώ τό Σώμα μου σημαίνει χτίζω τήν Προοωnικότητά μου. Τό Σώμα είναι δοτόν οϊκημα - δοτόν, όχι άπό όποιονδήποτε Θεό, άλλά, άπ' τόν έπικυρίαρχο Άστό. Καί τά 'Όνειρα είναι ένσώματα. Καί στά 'Όνειρα υφίσταται Λογοκρισία. Ό Ποιητής διαθέτει τό χάρισμα νά καταγράφει τά 'Όνειρα δλων μας. Ό Κλέφτης άρνείται τόν Τρόπο Διανομής. Ό Τεμπέλης, άρνείται τόν Τρόπο Παραγωγής. Ύποφέρει ό Τεμπέλης, μά τουλάχιστον μεταχειρίζεται τό Σώμα του κατά βούλησιν. Διέθεταν μεγάλη φαντασία οι εφευρέται τής Ύποθήκης. Οί άρχαίοι ελληνες, μέ αυταρέσκεια, υποθήκευαν τό ϊδιο τους τό Κορμί - ή μή πληρωμή τού Χρέους καί τών Τόκων τούς υποβίβαζε στήν Τάξη τών Δούλων. Στό 50ν μάθημα κάτι εϊπαμε γιά τόν τρόπο πού διαθέτουν τό Σώμα τους αί Πόρναι. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά παροδική ένοικίαση Πράγματος, 'Έχω τήν αυταπάτη δτι τό Σώμα μου είναι δικό μου. Ό Marx, σάν έβραίος πού ητανε, δέν είχε ψευδαισθήσεις. 'Ήξερε δτι ή Έργασία δημιουργεί τήν Άνταλλακτική Άξία κι δτι οί Έργαζόμενοι προσφέρουν αυτήν τήν Έργασίαν. Είπεψ όταν ό Έργάτης χρησιμοπσιειται ώς Μέσυν Παραγωγής αποχτά ίδιαίτερη μορφή. γίνετα ι ζωντανόν Εργα λείον. Ή σωματική έλευθερία είναι πεπερασμένη CννOιG

19 Ό Έργάτης δικαιούται νά φοράει στραβά τό καπέλο του, η, νά διαλέγει τό πεζοδρόμιο όπου θά κάνει τόν περίπατό του. Ό Άστός διαλέγει τήν μάρκα τών τσιγάρων πού θά καπνίσει ό Έργάτης. Ή ' Α μηλά ποσοστά) θεωρείται φυσιολογικόν φαινόμενον τής οίκονομικής ζωής. Ή 'Αεργία τιμωρείται μέ Θάνατο έκ Πείνης. Ό Κλέφτης έργάζ ται σκληρά. Οί Κομουνισταί φαίνονται νά διασκεδάζουν, κάπως άμήχανα, όταν άντικρύζουν Hippies. Έμείς όμως, οί Κλέφτες, θαυμάζουμε άνεπιφύλακτα τό Μεγάλο Κίνημα τών Hippies, άδιάφορον αν αυτοί άνήκουν στήν όμάδα Νέος Ρουσώ (σπέρνω καλαμπόκι στά βουνά), η, στήν αϊρεση Ίησούς Άρχηγός (πάρε κι έσύ. άδερφέ. ένα λουλούδι), iί, στά seχ-κοινόβια (γιατί νά φοβηθώ τήν αίμομιξία;), η, πιστεύουν στήν Άρχή τής Άδιαφορίας (τό κωλο-σύστημα σαπίζει άπό μόνο του). [J 25 r:;

20

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

1. Φτιάξ τις προτάσος.

1. Φτιάξ τις προτάσος. αντωνυμίες Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. Εκείνη ήταν απαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!!

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Με αυτή τη μικρή αναφορά θα μάθεις πώς να παίζεις γρήγορα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό μάθημα ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 1 Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα,

Επαναληπτικό μάθημα ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 1 Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, Z Επαναληπτικό μάθημα Στην παραλία Η αμμουδιά του Μούντι ήταν γεμάτη κόσμο, ο ήλιος με τις πύρινες αχτίδες του μαύριζε τα ξαπλωμένα κορμιά, νέα παιδιά έπαιζαν ρακέτες και κάθε τόσο έτρεχαν εδώ κι εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα