Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη"

Transcript

1 " Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

2 J

3 Ήλία Πετ όπoυλoυ σεσημασμένσυ διαρι'\κτη καθηγητοο τού Β.Ι.Τ.Τ. Δ. της Antiqua όντιπρaέδρoυ της. Αδελφότητος Άπομόχων Διαρηκτών της Adina εγχειρίδιον τού Καλού Κλέφτη μέ σχέδια τού Kerleroux ΝΕΦΕΛΗ 'Αθήνα 1979

4 .τού ίδιου: ΝΙΚΟΣ ΓλΒΡIΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ (1958). ΠλΥΛΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ (1959). ΓΙΩΡΓΟΣ ΠλΡλΛΗΣ (1959). ΚλΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ (1959). θεσσαλονικη Ι 1865 (1959). ΧλΡλΚΤΙΚΗ Ι Π. ΤΕΤΣΗΣ (1960). ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΕΡΠλΠλΣ (1965). ΕΛΥΤΗΣ ΜΟΡλΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ( ). ΡΕΜΠΕΤΙΚλ ΤΡλΓΟΥΔΙλ ( ). ΣΩΜλ ( ). ΚλλΙλΡΝΤλ ( ) ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚλΧΤIΤΣΗ (1972. δύο έ"δόσεις' μέ τόν Η.Χ. Παποδημητρα"όnoυλο). λυτοκτονιλ ( ). IΩλΝΝΟΥ λποκλλυψισ (1975). ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΙΚλ ΠΟΙΗΜλΤλ (1975). ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (1975). ΙΕ KIOSQUE GREC (1976). Lλ νοlτυαε GRECQUE (1976). CAGES λ OISEAUX ΕΝ GRECE (1976). λιβυμ TURC (1976). ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚλΙ ΚλΡλΓΚΙΟΖΗΣ (1978). Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚλΦΕΣ ΕΝ ΕΛΛλΔΙ (1979). FIST-PHALLUS (1979). ΤΗΕ GRAVES OF GREECE (1979). fτοψα Υιό δημοσίευση: ΕΠΙΣΤΟΛλI ΠΡΟΣ ΜΝΗΣΤΗΝ (μέ τόν Η.Χ. Παπαδημητρακόπαυλο). ΕΠλΓΓΕΛΜλΤλ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΜIΚΡλ ΚΕΙΜΕΝλ Ι 194!Η979. ΕΛΛλΔΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙλ. ΨEΙPOΛOΓlλ.

5 ενα βιβλίο πρέπει νά είναι τό τσεκούρι πού σπάει τήν παγωμένη θάλασσα μέσα μας Kafka Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Καθώς δλοι ξεύρετε. ή Antiqua βρίσκεται στήν ΝΑ Εύρώπη, κοντά στήν Έλλάδα καί στήν Τουρκία. Δικαίως ή Antiqua θεωρείται όλλόκοτη χώρα. 'Άνοιξη καί Καλοκαίρι είναι όποικιακόν Βασίλειον, ένώ Φθινόπωρο καί Χειμώνα μεταβάλλεται είς άποικιακήν Δημοκρατίαν, 'Όμως τά τελευταία έκατόν-πεντήκοντα ετη, συνεχώς, κυβερνάται όπό κάποιον Δικτάτορα. Γιατί, βέβαια, Δικτάτορες ησανε καί ό πρώτος βασιλεύς τής χώρας. ή ήλίθιος Toto καί ό ψευτο-δημοκράτης πρωθυπουργός Beni.Ze/o. Ή Adina είναι ή πρωτεύουσα τής Antiqua. Πρόκειται γιά τήν άσχημότερη πόλη τού κόσμου. Άσφαλώς είναι πρός τιμήν τού Άνθρώπου τό φαινόμενον τής Τρέλας καί τό φαινόμενον τής Αύτοκτονίας. Στήν Adina λίγοι ανθρωποι παλαβώνουν κι άκόμη λιγότεροι αύτοκτονούν. Δίχως νάναι βουδισταί, οί κάτοικοι τής Adina δέχονται, όπαθώς, δλων τών είδών τά ραπίσματα. Ή Adina - μιά πόλη μέ τρία έκατομμύρια ψυχές - διαθέτει 1274 δέντρα, 87 άνδριάντες καί ταβέρνες. Τό έθνικόν ρόφημα τών κατοίκων τής Antiqua είναι ό τούρκικος καφές - αν καί έκεί τόν άποκαλούν βυζαντινό καφέ. Τό έθνικόν φαγητόν τών κατοίκων τής Antiqua είναι τό imam-bayi/di. Ύποψιάζομαι δτι πρόκειται γιά τούρκικο φαγητό. Στήν Antiqua δσοι πούστηδες δέν είναι παπάδες θεωρούνται έγκληματίαι. Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο Υιά νά τό διαβάζουν μ ό ν ο ν οί σπουδασταί τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Τυπώθηκε γιά νά χρησιμοποιείται ώς έπαγγελματικός όδηυός. Οί κάτοικοι τής Antiqua, έξ ίδιοσυγκρασίας, είναι όνειροπόλοι. Συνήθως όνειρεύονται τήν δεσποινίδαν Έλευθερίαν. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν έχουν φυλετικάς προκαταλήψεις. γιαυτό άγαπούν τούς Νέγρους. Ποτέ μου δέν έκατάλαβα διατί όπεχθάνονται καϊ κοροϊδεύουν τούς Γύφτους. Οί κάτοικοι τής Antiqua ' αίσθάνονται πολύ περήφανοι διά τήν θρησκευτικήν των όμοιογένειαν. Λένε δτι τό 96 % τών κατοίκων τής Antiqua είναι Όρθόδοξοι Χριστιανοί. 'Ήκουσα, δμως. νά φημολογείται δτι οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ήμερολόγιον (κάπου 25 % τού συνολικού πληθυσμού) κυριολεκτικώς στε- 090

6 νάζουν. Τό Κράτος τής Antiqua Βοηθά δραστηρίως τήν Άνεξιθρησκείαν' ό κάθε Χιλιαστής άρπάζει εϊκοσι χρόνια φυλακή, ένώ οί 'Άθεοι τελούν είς πλήρην παρανομίαν. Τό Κράτος τής Antiqua είναι πανίσχυρον. Τό Κράτος τής Antiqua μοιάζει σφηκοφωλιά. Αύτό τό Κράτος έκβιάζει. Αύτό τό Κράτος ψεύδεται. Αύτό τό Κράτος κλέβει. Αύτό τό Κράτος δέρνει. Αύτό τό Κράτος τρομοκρατεί. Αύτό τό Κράτος σκοτώνει. Στήν Antiqua αν είσαι Κομουνιστής θά άναγκαστείς νά ψοφήσεις άπό τήν πείνα. Στήν Antiqua ζούν 982 Τροτσκισταί καί 7 Άναρχικοί. Βρίσκω αύτούς τούς άριθμούς άρκετά παρήγορους. Άπ' αύτό τό μικρό ΒιΒλίο οί Μελλοντικοί Κλέφτες τής Antiqua θά μάθουν τά Έπαγγελματικά Μυστικά. Ή άγνότητα είναι πολυτέλεια, είπε ό Σάρτρ. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν μπορούν νά είναι άγνοί. Οί Κλέφτες δ έ ν θ έ λ ο υ ν νά είναι άγνοί. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν άντιδρούν πιά. Οί 'ΆΒουλοι χειρότεροι άπ' τούς Κακούς. Θεωρώ τήν Κλοπή είρωνία τών Άδικημένων. Ό. Enge/s έπρεπε νά είχε γράψει τήν Καταγωγή τής Κλοπής, κι όχι τήν Καταγωγή τής Οίκογένειας, τής Ίδιοκτησίας καί τού Κράτους. Ό Κλέφτης προϋπήρξε τής 'Ιδιοκτησίας. Οί Κλέφτες ϊ σ ω ς σώσουν τήν Οίκουμένη, άλλά δέν θά είμαι έγώ αύτός πού θά φωνάξει: Κλέφτες δλου τού Κόσμου ένωθείτε! Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο περιλαβαίνει τεσσαράkoντα έν μα-' θήματα πού γίνονται κάθε χρόνο στούς Τελειοφοίτους τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua. Ό συγγραφεύς του δέν διαθέτει λογοτεχνικά χαρίσματα, πού, αλλωστε, είναι όχρηστα στά έπιστημονικά ΒιΒλία. '0 Έπιστήμων πού ύποδύεται τόν Καλλιτέχνη πάσχει άπό κρίσιν προσωπικότητος. Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο έκδίδεται μέ έπιχορήγησιν τού Ύπουργείου Προεδρίας ΚυΒερνήσεως. Δέν είναι αύτός ό λόγος ένεκα τού όποίου ό συγγραφεύς άπέχει τής Πολιτικής. "Αν αύτό τό ΒιΒλίο άπογοητεύσει τόν Άναγνώστη, τότε, τό μικρό αύτό ΒιΒλίο έπέτυχε τόν στόχο του. Ή μόνη τροφή πού δέον νά τρώμε είναι ή άπογοήτευσις. Ό συγγραφεύς πιστεύει ότι δέν θά έπρεπε νά ύπάρχουν σχολαί Διαρηκτικής. Τό σωστό θάτανε νά διδασκόμεθα τήν κλεψιά, παιδιόθεν, στά σχολεία - όπως άκριβώς γινότανε στήν Σπάρτη. Στήν γειτονική Έλλάδα έπικρατεϊ Δημοκρατία. Οί κάτοικοι τή CΙ Antiqua έπροτίμησαν έσχάτως τό σύστημα τού Φασισμού μετά Βουλής. Ό συγγραφεύς δέν θά έπιθυμούσε νά συγκρίνει τά καθεστώτα τής Έλλάδος καί τής Antiqua' ή Α ίωνία Έλλάς είναι μία έλευθέρα χώρα' ή Antiqua παραμένει μία άμερικανική άποικία. Τό νά συγκρίνεις ό,τι δέν συγκρίνεται ειναι πολιτικός δαλτονισμός. Είς τόν πρόλογον τού μικρού αύτού ΒιΒλίου δέν θά γίνει λόγος περί τών Κλεπτών. Είναι εύρέως γνωστός ό τρόπος μέ τόν όποϊον άντιμετωπίζονται οί Κλέφτες άνά τόν Κόο 10 Ο

7 σμον. Στήν Δυτικήν Γερμανίαν ανηγέρθη μεγαλοπρεπές Μνημείον τού Άγνώστου Κλέπτου. Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας άπονέμει, μετά φειδούς, τό Παράσημον τής Έξεχούσης Κλοπής. Στήν Γαλίαν όρισμένοι Κλέφτες μετεμορφώθησαν, έν μιά νυκτί, είς διασήμους Πεζογράφους. Στήν Ε.Σ.Σ.Δ. 9 κάθε σοβιετικός αρχικλέφτης έλπίζει νά ανακηρυχθεί 'Ήρως τής Λαϊκής Κλοπής. Έξ αντιθέτου' ό Bokassa Νο 1, Αύτοκράτωρ πασών τών Κεντρικών Άφρικών, κόβει τό δεξί χέρι τών ύπηκόων Του πού θά τολμήσουν νά κλέψουν ενα ψωμί, ένώ στήν Βραζιλία οί έκτελεστές τής Ταξιαρχίας τού Θανάτου στραγγαλίζουν όποιον Κλέφτη πέσει στά νύχια τους. Ή Antiqua δέν είναι βάρβαρη χώρα. Ή Antiqua δέν είναι αρκούντως πολιτισμένη χώρα. Στήν Antiqua ό Κλέφτης αντιμετωπίζεται μέ σχετικήν μετριοπάθειαν. Ό συγγραφεύς αύτού τού βιβλίου διαισθάνεται ότι οί κάτοικοι τής Antiqua αντιπαθούν τούς Κλέφτες. 'Ίσως γιαυτό τό Κράτος τής Antiqua χαρίζει στούς Κλέφτες τό Μέγα Δώρον τής Φυλακίσεως. Ό Κλέφτης αξιοποιεί καί τό Άδύνατον. Οί Παπαγάλοι τού Μαρξισμού δέν έχουν καταλάβει (αν καί ό Reich πέθανε στήν ψειρού) πώς οί Μνήμες δέν εί VQf παρά τά Κουφάρια τών Πόθων. '0 Λένιν είχε μούσι. 'Όμως ό κακός Λένιν είχε κι ενα στιλέτο στήν τσέπη. Φαίνεται ότι κανείς Συγγραφεύς δέν όρίζει τήν Τροχιά του. Βέβαια, δέν ύπαινίσσομαι τούς κεχαριτωμένους συγγραφείς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης άκονίζει τό χιούμορ του πάνω στούς Θεσμούς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης πάντοτε τρέμει τό έπόμενο βιβλίο του. Τό μικρό αύτό βιβλίο αποτελεί περισσότερον γέννημα πείρας καί όλιγότερον θεωρητικόν άρχιτεκτόνημα, 'Όπως τό δείχνει καί ή διάταξις τής ύλης του είναι έγχειρίδιον πρακτικής σημασίας, πού δέν ξεφεύγει από τά αύστηρά πλαίσια μιάς σειράς μαθημάτων. Ό Ποιητής πού θά γράψει τήν Ίλιάδα τού Κλέφτη δέν έγεννήθηκε ακόμη. Στό βιβλίο αύτό δέν εξετάζονται ύψηλότερα φιλοσοφικά συγγενή προβλήματα (όπως, ή Κλοπή ως καλλιτεχνική εκφρασις, η παίγνιον), ούτε είδικά παράλληλα θέματα (όπως, Ή Κλοπή καί ό Αύτοματισμός τής Έργασίας). Ό συγγραφεύς αύτού τού μικρού βιβλίου έχει τήν τιμήν νά διδάσκει είς τό Βασιλικόν ΊνστιτοUτον Τέχνης καί Τεχνικής των Διαρηκτων τής Antiqua, πού ίδρύθηκε πρό δώδεκα ετών. Ό συγγραφεύς είναι ένας συντηρητικός καθηγητής; ανατεθραμμένος μέ τάς Ίδέας τής Κλασικής Παιδείας. 'Όθεν, ό συγγραφεύς, πιστεύει ότι ή Άστυνομία εκφράζει τήν Νομιμότητα τής Βίας - αύτό εξάλλου, άπεδείχθη από τό σχετικό φίλμ τού Fred Wiseman, ό συγγραφεύς φρονεί ότι ή Κλεπτομανία πρέπει νά απαγορευτεί - όπως κάθε εϊδοuς έρασιτεχνισμός, ό συγγραφεύς έλπίζει ότι προσφέρει μιά νέα εκδοχή γιά τήν κοινωνική θέση τού Κλέφτη, Π 11 ΓJ

8 ό συγγραφεύς έχει τήν γνώμην δτι ή Άκρόπσλις τών Άθηνών έχει τά ώραιότερα οίκοδομήματα πού έκανε ποτέ ό 'Άνθρωπος - (βεβαίως ό Ναός τrις Άπτέρου Νίκης μοιάζει σάν βεσπασιανή' βεβαίως τό άνάλατον Έρέχθειον έχρησιμοποιήθη καλύτερα τότε πού ήτο τουρκικόν χαρέμιον). Αύτό τό μικρό βιβλίο δέν πρέπει νά βγαίνει έξω άπ' τόν περίβολο τής Σχολής μας. Άλλά, αν καί είναι γραμένο μόνον διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua, αύτό τό μικρό βιβλίο μπορεί νά πέσει στά χέρια κανενού Δικαστή, η Άστυνομικού, Θά ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Πρύτανις τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Διαρηκτών έχει έτοιμάσει καί θά δόσει πρός δημοσίευσιν τήν έξής σύντομον δήλωσιν τού συγγραφέως: Θεωρώ τόν Δικαστή ν Ύπερ6ατικόν "Ον, παραγεμιστό μέ Θείαν Ούσίαν, καί πιστεύω ότι ούδείς Δικαστής ύπόκειται είς Κοινός Σωματικός Άνόγκας - όσο διό τούς Άστυνομικούς (ναι) τούς λατρεύω. Κοπεγχόγη, , Η.Π. Ο 12 Ο

9 σμένον στάδιον τού κοινωνικού προτσές. Ταυτοχρόνως όμως πιστεύω ότι ή Κλοπή προϋπηρξε της Ίδιοκτησίας - δηλαδή, ώς πρός αύτό τό σημείον, είμαι άνεπιφύλακτος όπαδός τού κλασικού Δόγματος τού Πιθήκου, σύμφωνα μέ τό όποίο ν ό πίθηκος κλέβει μπανάνες έπειδή γαργαλιέται στήν παλάμη. Ή 'Ιδιοκτησία ήρθε. Ή Ίδιοκτησία άποτελεί τήν πρωτογενήν κλοπήν είς βάρος της Κοινότητος. Ή Κλοπή είναι ή άναίρεσις τη.ς τής Κοινοχτημοσύνης - ή Ίδιοκτησία θά ύπάρξει ώς μάνα της Μελλούσης Κοινοχτημοσύνης. Ή άλγεβρική άναγωγή τού Ίδιοκτήτη μάς προσφέρει τόν Κλέφτην. Ό 'Άνθρωπος όρχισε νά κλέβει όφότου όπόχτησε δεξί χέρι. Μήν όποστη θίζεις τούς δύσκολους όρισμούς τών νομομαθών, Μάθε: Ίδιοκτησία θέση. Μάθε: Συνεχής Έπανάσταση ξερίζωμα Κυριότητος. Μάθε: Κλοπή = ένεργητική όρνηση Ίδιοκτησίας. Μάθε: όλες ΟΙ Κλοπές είναι νόμιμες. Μάθημα 30ν Καί Συντελεστής Πα αύωύής. Ή κλασική άγκλική οίκο νομολογική σχολή δέχεται ώς συντελεστάς παραγωγης τό Κεφάλαιον, τήν 'Έγγειον Ίδιοκτησίαν κω 'τήν Έργασίαν. 'Αργότερα ή 'Έγγειος Ίδιοκτησία ύποβιβάστηκε σέ φτωχή όδερφή τού Κεφαλαίου. Ή Κλοπή δέν όνακηρύχτηκε άκόμη σέ μορφήν Έργασίας. Ό δαιμόνιος Marx σιωπά. 'Ωστόσο ταν τό Lumpen Proletariat. Τώρα, άκόμη, οί Κομουνισταί άμιλλώνται είς ήθικότηταν τις μισοπαρθένες τών καλών όστικών οίκογενειών. Πέρσι ό άμερικανός John Appel, καθηγητής στό πανεπιστήμιο Agouri της Arizona, έδημοσίευσε μιά μελέτη όπου άποδεικνύει ότι ή Κλοπή είναι μορφή Έργασίας καί τό Κλοπιμαίον οίονεί Ήμερομίσθιον. Περαιτέρω, ό όμερικανός καθηγητής άναπτύσσει μιά περίπλοκη θεωρία, σύμφωνα μέ τήν όποίαν τό Κλοπιμαίον, ώς συσσωρευμένη άμοιβή έργασίας, ύπόκειται στόν -Νόμο της Ύπεραξίας, άφοϋ ή Κλοπή = 3Ψ Υ7α.Ω. Τολμώ νά έχω τήν ταπεινή γνώμη ότι στό τελευταίο αύτό σημείον ό John Appel δέν είναι καθόλου πειστικός. 'Άλλωστε, ό διάσημος Galbraith, σέ άπαντητικό όρθρο, πού έδημοσίευσε έσχάτως στό περιοδικό The Economist P/ay-Boy, άνατρέποντας τίς κάπως παράδοξες θέσεις τού Appel, δέχεται ότι: 1. όν δέν ύπηρχαν οί Διαρηκται τά έμπορεύσιμα όντικείμενα θάχανε μικρότερη ν άξία, καί, 2. ή έξαφάνισις τών όσφαλειών κατά της Κλοπης θά είχε ν άπροβλέπτως δυσμενείς έπιπτώσεις στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων δανείων. ί] 15 C

10 Κάθε φράση τυπωμένη στό χαρτι υπαρχει γιά νά άμφισβητείται. Μέ τή σειρά μου κι έγώ θά άμφισβητήσω τούς δυό άμερικανούς οίκονομολόγους. Προτιμώ νά άποδεχτώ τήν μαρξιστική αποψη πού διδάσκει: Ό έργάσιμος χρόνος είναι ή ποσοτική εκφραση τής Έργασίας, έξ ου συνάγεται ότι ή Κλοπή άποτελεί πύκνωμα έργασίμου χρόνου. Ή Φύσις έχθρεύεται τήν Έργασίαν: Ή Φύσις έχθρεύεται, τά μάλα, τήν Ήθικήν. Ό Άληθής "Ανθρωπος γεννιέται κάθε πρωί. 'Εγκληματικότης είναι ή άγνότης ύπό τό μηδέν. Τό Κακόν, έν άντιθέσει πρός τό Καλόν, είναι ατρωτον. Ή άλαζονία τού Κακού παρέχει τήν Έγκληματικότητα. Ή πρωταρχική μορφή τού Πλούτου είναι τό πλεόνασμα' ό Κλέφτης σκοτώνει τό πλεόνασμα. Ό Διαρήκτης έξίσου νόμιμος μέ τόν μπακάλη μου. Ή Πλειοψηφία τών Ήλιθίων έξακολουθεί νά άγνοεί πώς καί ό 'Άνθρωπος μπορεί νά γίνει Έμπόρευμα. Τά όρια τής Έλευθερίας άενάως διαστέλονται. Καί ή Φρίκη είναι φασισμός. Ή πρωτόγονη Έργασία μοιάζει, τεχνικώς, μέ τήν πρωτόγονη Κλοπή - άμφότεραι έκτελούνται α ν ε υ 'Εργαλείων. Τό Συναίσθημα στήν Κλοπή είναι βυζαντινισμός' καί οί Τύψεις. Άόφαλώς, ή Σωτηρία δέν κρύβεται πίσω άπ' τόν Ύπόκοσμο' ό Ύπόκοσμος δείχνει τόν Τυφλό Δρόμο. ' Ό πολιτική έπαναστατικότης επαψε νά παρουσιάζεται σάν έσχάτη έπαναστατικότης. Ο ί " Α ν θ Ρ ω π ο ι φ ύ σ ε ι α νισοι. Μάθημα 40ν Τάξη. η. Κάστα; Ίδού. Ή προηγμένη σύγχρονη οίκονομολογική σκέψη δέχεται ότι ό Κλέφτης έπιταχύνει τήν διακίνηση τών Άγαθών, συγκρατεί τίς Τιμές, μειώνει τό ποσοστόν Άνεργία, διατηρεί σέ λειτουργία τόν θεσμό τής άσφαλίσεως κατά τών κλοπών, καί, έπενεργεί εύνοϊκά στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων ('ίσως καί μεσοπροθέσμων) Δανείων. 'Ώσ Κλέφτη συντελεστή παραγωγής (τουτέστιν Έργάτη). Οί άστοί οίκονομολόγοι - ηδη άπό τήν έποχή τού Smith καί τού Ricardo - άρέσκονται στούς Ροβινσώνας Κρούσους. Δέν ύφίστανται ξεκομένοι κοινωνικοί τύποι. Ό έργάτης Ψ άνήκει στήν εργατική τάξη τής Χ κοινωνίας. τής Ω έποχής. Ό Κλέφτης-Έργάτης άνήκει στήν τάξη τών Κλεφτών. πού, σέ τελική άνάλυση. ύπάγεται στόν Ύπόκοσμο. Έκεί ύπάγονται κ α ί οί Άλήτες οί Χασισέμποροι, οί Πουτάνες, οί Νταβατζήδες, οί Πλαστογράφοι,.οί Λησταί. καί όλλοι εξίσου εντιμοι έπαγγελματίαι. Ό Ύπόκοσμος, λοιπόν, μπορεί νά παρασταθεί μέ τόν τύπο ΑτΒ, Γ+Δ- Ε+Ζ.Θ-ΙτΚ γ Ω = 16 Ο

11 όπου γ=ύπόκοσμος, ΑΒΓΔΕΖΘIΚ οί ίδιαίτερες όμάδες. = ή συνισταμένη κοινών κινδύ τού Ύποκόσμου, καί Ω νων καί συμφερόντων. Ή Κλοπή εχει τήν θέση καί τήν άξιοπρέπειά της. Ό Κλέφτης άσκεί ενα δοξασμένο λειτο ύργημα. Ο Κ λ έ φ τ η ς ά σ κ ε ί τ ό Ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν Έπ ά γ γ ε λ μ α τ ο ύ Κ ό σ μ ο υ.η ' =. Όλες ' γειον. Στήν Έλλαδα τό λένε Ύπόκοσμο. στίς H.n.A. Underworld, στήν Γερμανία Unterwelt. στήν Ίταλία Malavi ta, στήν Τουρκία K abadayi. Ή γαλική γλώσσα δέν διαθέ τει μιά λέξη-κλειδί πού νά κλείνει μέσα της όλες τίς φά ρες τού Ύποκόσμου. Βέβαια ύπάρχουν οί λέξεις m il ie u, peg re, bas-fond Κ.α. Στό μάθημά μας θά χρησιμοποιούμε τήν έλληνική λέξη 'Υπόκοσμ ύπό καί κ όσμο ς. Ή λέξη Ύπόκοσμος, αύτή καθεαυτή, εί ναι άκριβόλογη καί εϋληπτη. ' Όμως σιμοποιείται μέ κάποιαν ύποτίμηση. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι οί παραπάνω λέξεις είναι έννοιολογικές φόρμες της Έπίση μης Κοινωνίας είς βάρος τού'υ ποκόσμου οί ανθρωποι τού 'Υποκόσμου αύτήν τήν όνομασία της τάξεώς τους, γιά τήν όποία φυ λάνε πολλά σημαδιακά συνώνυμα. Δέν έπεκτείνομαι' περισσότερα θά μάθετε άπό τόν κ. συνάδελφο στό μάθημα της Γλωσσολογίας. Στήν Γαλία ό Fouceaut μελετά τό θέμα της Τρέλας. Ό Ύπόκοσμος δέν είχε αύτή τήν τύχη. Τά τελευταία χρόνια οί γάλοι κοινωνιολόγοι άναπτύσσουν μιά θεωρία περί ' Αν θρώπων τού Περιθωρίου. Είμαι ύποχρεωμένος νά άρνη θώ, όλοκληρωτικά, τό περιεχόμενον α ύτης της άσαφούς θεωρίας, 'Ο Ύπόκοσμος διαχωρίζεται ό Ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς άπ' τίς λοιπές κοινωνικές 1'όξεις. Ή κοινωνική διάρθρωση βα σίζεται σέ όριζόντια στρώματα. Έδώ δέν ένδιαφέρουν οί γνωστές διαταξικές όμάδες.ης κοινωνίας. Ή διαχωρι στική γραμμή μεταξύ ' Εκμεταλλευτών καί ' Εκμεταλλευο μένων δέν είναι άκριβώς ενα όριον, οϋτε, πολύ περισσό τερο, ενα χαράκωμα. Ό ' Υπόκοσμος ζεί πέλμα ό λ ο υ τού Κόσμου. Μιά μαύρη Qβυσσoς χωρίζει τόν Κόσμο όπό τόν 'Υπόκοσμο. Ύπόκοσμος μ ό ν ο ν συμβατικά είναι (δηλαδή δ έ ν είναι) σύμμαχοι.' Ό νοια δ/αταξική. ' Όμως ό φιλανθρωπική έφεύρεση. 'Ό μως πος λειτουργεί κ α θ έ τ ω ς. Είδικότερο ν, γιά τήν δομή της σύγχρονης προηγμένης κοινωνίας δέχομαι τό έξης διάγραμμα: ---- Ο 17 Ο

12 Τό διάγραμμα, μέ άρκετήν παραστατικότητα, φανερώνει τόν κοινωνικόν όγκο πού καταπλακώνει τόν Ύπόκοσμο, Ή δράση-πίεση όλων τών κοινωνικών τάξεων (Κόσμος) έ ξ ι σ ο Ρ ο π ε ί τ α ι άπό τήν άντίδραση τών Άνθρώπων της Φάρας (Ύπόκοσμος-Άντίκοσμος), Έπιμένω' ό Ύπόκοσμος είναι κοινωνική τάξη, μέ δλα τά γνωρίσματα καί τούς στόχους μιας κοινωνικης τάξεως' ό Ύπόκοσμος άποδεικνύεται ή π λ έ ο ν ά ν θ ε κ τ ι κ ή κοινωνική τάξη, Δικαιούσθε νά γελάτε' άλλά δέν καταλαβαίνω γιατί δέν κλαίτε, Μάθημα 50ν Τά Πράγματα. Ό Κλέφτης οίκειοποιείται Πράγματα, Τά Πράγματα διαιρούνται είς ποικίλας κατηγορίας, Οί ρομέοι νομοθέται, μέ σχολαστικότητα φαρμακοποιού, έκατασκεύασαν γιά τά Πράγματα μtάν πολυσχιδήν ταξινόμηση-βεντάγια, πού πολύ ταλαιπωρεί τούς σημερινο ύς φοιτητάς τών Νομικών Σχολών, Δέν θά σας κουράσω μέ ρομαϊκάς άκριβολογίας, Πάντως, οί Δικασταί της Antiqua έφαρμόζουν τό Γερμανο-ρομαϊκόν Δίκαιον, Συνεπώς τό είδος.τού Πράγματος εχει μεγάλη σημασία γιαυτούς (ηχ γιά τήν έπιμέτρηση τής ποινής), Γιά τόν Ύπόκοσμο, δπου τά κριτήρια είναι μαλλον πρακτικά παρά θεωρητικά, ή βασική διαίρεσις τών Πραγμάτων είναι: Πράγματα Μεγάλης Άξίας, καί, Πράγματα Μικρής Άξίας, Ύπάρχουν, δμως, κι όλλες ταξινομήσεις βάσει όλλων κριτηρίων, 'Έτσι τά Πράγματα διακρίνονται σέ 'Έμψυχα καί 'Άψυχα, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά ώραία γυναίκα κατάλληλη γιά πούλημα σέ μπορντέλο, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά κότα Ο 18 Ο

13 πού θά κλέψεις, λίγο πριν τήν στραγγαλίσεις. 'Άψυχα Π ράγματα είναι τά χρυσά βραχιόλια, τά ρολόγια, τά χαρ τονομίσματα κτλ. Μεγάλη διχογνωμία έπικρατεί μεταξύ τών κ.κ. Καθηγητών τών Διαρη κτικών Σχολών γιά τό αν τά άβγά ύπάγονται στά 'Έμψυχα, η, στό 'Άψυχα Πράγματα. Άσφαλώς ή άπα γωγή ένός παιδιο ύ είναι Κλοπή Έμψύχου Π ράγματος, μ άπώτερον σκοπόν δχι τό σώμα τού παιδιο ύ άλλά τά Λύ τρα. ' Ό Άψύχου Πράγματος (τέτιες άπαγωγές, πού γίνονται στήν ΊταλΙα, δέν συνη θ ίζονται στήν καθυστερημένη Antiqua). Θάτανε μεγάλη εύτυχία νά μπορεί κανείς νά κλέψει καί νά πουλήσει τό Σώμα του ( Ύποκειμενική Κλοπή Έμψύ χου Πράγματος + Αύτοπώληση). Αύτόν τόν αθλο μόνον οί Πο υτάνες τόν μπορούν - κι αύτό δσην ώρα βαστάει τό πληρωμένο γαμίσι, = Ή πασίγνωστη διάκριση σέ Κινητά καί 'Ακίνητα Π ρ άγματα εχει λίγη σημασία γιά τόν Κλέφτη. Ή Κλοπή, άπό την 'ίδια τήν φύση της, εχει περιορισμένους στόχους. Ό Κλέφτη ς, άναγκαστικά, διαπράπει κλοπές Μικρής, η σ χ ε τ ι κ ά Μεγάλης Άποδόσεως. ' Ό Κλέφτες δέν θά καταφέρου ν νά ξεπεράσου ν σέ λωποδυ τική δεινότητα τούς ελληνας έφοπλιστάς. 'Έτσι ενας Κλέφτης είναι άδύνατον νά καταπιεί ενα σπίτι, η μιά τρά πεζα. Τό πολύ-πολύ νά κλέψει άπό κάνα γιαπί σίδερα, η ξυλεία. Τό Άστικόν Δίκαιον τής Antiqua δέχεται δτι ύπάρχουν καί Κινητά Πράγματα έξομοιούμενα πρός Άκί νητα - ή κουβέντα είναι γιά τά βαπόρια καί γιά τά αύτο κίνη:rα, πού μεταβιβάζονται μόνον μέ συμβόλαιον (λόγω τής Ιδιαιτέρας άξίας των). Οί Κλέφτες άντιμετωπίζουν τήν ειδική αύτή διάκριση μέ μεγάλη ψυχραιμίά : δέν μπορσϋν νά κλέψουν πλοία (έξαιρο ύνται οί βάρκες πού δέν είναι γραμένες στά Νηολόγια) - κλέβουν όμως αύτοκίνητα (τά δυαλύο υν καί που λάνε τό σύνολο κομάη-κομάτι). Ή άδυ ναμία το ύ Κλέφτη νά κλέψει ' Ακίνη τα τόν γλιτώνει άπό πολλά βάσανα (συμβολαιογραφικά εξοδα, φόρο μεταβι βάσεως κτλ.). ΟΙ ύπόλοιπες νομικές κατηγορίες Πραγμάτων δ έ ν ένδια φέρου ν. Ό Κλέφτης κλέβει κ α Ι'Ι ερά χνη ς, κ α ί Στολίδια Νεκρών. Ό Καλός Κλέφτης πρέπει νά κλέβει : 1. Κινητά α λ λ ω ν άνθρώπων, 2. Κινητά (όπωσδήποτε), 3. Κινητά πυκνής άξίας, 4. Κινητά μικρού όγκου καί βάρους, 5. Κινητά εύμετακόμιστα, 6. Κινητά δ ίχως ταυτότητα. Ό Καλός Κλέφτης άγνοεί τί σημαίνει ή εκφραση Δικά Σου Πράγματα η Δικά Του Πράγματα. - - Ο 19 Ο

14 Γιά τόν Καλό Κλέφτη τά Πράγματα άκολουθούν τήν τροχιά: Ξένο Πράγμα. > Κλοπή (= Τό Πράγμα στά χέρια τοϊι Κλέφτη) > Πώληση (= Τό Πράγμα στά χέρια τού Κλεπταποδόχου, η. Άγοραστή) > Άντίτιμον ( = τό παραδάκι στά χέρια τού Κλέφτη). Ό Καλός Κλέφτης δέν εχει κανέναν ενδοιασμό. Δέν θέλω νά άποστηθίζετε τά λόγια αύτού τού μαθήματος' άπλώς διαβάζετε μέ προσοχή. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες κοιτάξτε τό Κεφάλαιο Β. Τά ύπόλοιπα θά σάς τά διδάξει ή Πρακτική Έξάσκησις καί ή Έπαγγελματική Πείρα. Μάθημα 60ν Τό Κύκλωμα Χρήμα - Νόμισμα - Χρυσός. Ή κλοπή Χρήματος, η Χρυσού, θεωρείται ώς ή 'Ιδανική Κλοπή. 'Άλλωστε, όπως ε'ίδαμε στό 50ν μάθημα, στά χέρια τού Κλέφτη όλα τά Κλοπιμαία μετατρέπονται σέ Χρήμα. Συχνά, όμως, ό Κλέφτης ξεπέφτει σέ Κλοπές όλλων Πραγμάτων. Τό Πράγμα ενδιαφέρει έφόσον είναι μετατρέψιμο σέ Έμπόρευμα, όρα σέ Χρήμα. Μιά συλλογή άιίό σπιρτόκουτα ποιόν Διαρήκτη θά προσελκύσει; Ό κύκλος Έμπόρευμα-Χρήμα-Χρυοός-Νόμισμα διακρίνεται γιά τίς έξαιρετικά μπλεγμένες σχέσεις του. "Αν καί ό Marx δέν είναι μοιρογνωμόνιον ε'ίμεθα άναγκασμένοι, όλλη μιά φορά, νά προσφύγουμε στήν Σοφία Του. Δέν θά σάς κουράσω μέ τό Κεφάλαιον. Ό σημερινός Κλέφτης είναι τό άρνητικόν όμοίωμα τού Άστού. Ό 'Αστός κλέβει όπό πάνω (,J,). Ό Κλέφτης κλέβει άπό κάτω ('Ι'). Ό Κλέφτης δέον νά λαμβάνεται ύπ' όψει στόν Καταμερισμόν Έργασίας. Τό ξαναλέω: ό Κλέφτης είναι εργαζόμενος, καί, μετέχει στό κύκλωμα τής Παραγωγής καί Καταναλώσεως Άγαθών. Σήμερα πιά ήρθε ή ωρα τής θεωρητικής άναλύσεως τής εννοίας της Κλοπής. Ό Marx είπεψ ή Άνθρωπότητα ποτέ δέν Βάζει μποοστά της παρά μόνο τά προβλήματα έκείνα πού μπορεί νά λύσει. Καί κάπου όλλού είπεν' τό Είναι τών Διαρηκτών δέν καθορίζεται άπό τή Συνείδησή τους, άλλά, άντίστροφα, τό κοινωνικό τους Είναι καθορίζει τή Συνείδησή τους. Ό Άστός'. σάν είδος τού Ζωικού Βασιλείου, όδε ύει πρός τό θάνατό του. Ό Κλέφτης θά επιβιώσει, όπως επιβίωσε στήν Κλειστή Οίκονομία, στήν Έμποροκρατική κοινωνία, στόν 'Ιμπεριαλισμό, στό Μονοπωλιακόν Κράτος, στό Σοβιετικόν Σύστημα, στά Κοινόβια τών Hippies. Μάλιστα' ό Κλέφτης είναι μιά Άξία τού Συγχρονου Πολιτισμού. '

15 παθεί να αποσπάσει Άγαθά που ανηκουν στόν 'Άλλον. Άνάμεσα aτόν Κλέφτη καί aτόν όλλον καραδοκεί ή δυναμική Βούληση τού Κλέφτη Βασικά. σ αύτό διαφέρει ό Κλέφτης απ' τόν Ζητιάνο. Στήν σχέση Ζητιάνου-'Άλλου ό τι εχει σημασία είναι ή δυναμική Βούληση τού 'Άλλου. Αύτή ή διαπίστωση μάς δίνει τά σχήματα: (ι ) ΓAβON) r:-:::-:ι ΚAE.,-wr (βoyλhσiσ. Έξάλλου, δέν πρέπει νά συγχέεται ή εννοια τού Άπατεώνος μέ τήν εννοια τού Κλέφτη. Ό Άπατεών είναι ό αριστοκράτης άδερφός τού Κλέφτη. Ό Άπατεών δέν παραγνωρίζει τήν Βούληση τού 'Άλλου. 'Όμως ό Άπατεών διαθέτει ανωτάτη τεχνική -είναι ό διανοούμενος τού εϊδους- δέν έπιθυμεί νά άνήκει aτόν Ύπόκοσμο, οϋτε ό Υπόκοσμος τόν αγκαλιάζει. Ό μάγος Άπατεών κλέβει τό Ναί τού 'Άλλου. Άπέναντί του ό Κλέφτης παραμένει άπλός χειρώναξ. Τό Κράτος δέν δέχεται οϋτε τόν Κλέφτη, οϋτε τόν Άπατεώνα. Τόν Zητι νo, όπως καί τήν Πουτάνα κάνει πώς δέν τούς βλέπει. Βέβαια, τό Κράτος προσπαθεί διά τό Καλόν μας. Αύτό μός τό διδάξανε στό ΣχολεΊο καί μός αρέσει- π Ρ έ π ε ι νά μός αρέσει. 'Έτσι, τό Κράτος δέν χορηγεί 'Άδειες Έπαγγέλματος aτούς Κλέφτες. ούτε Διπλώματα καί Συντάξεις στούς Διαρήκτες. Τό κρατος δέν φορολογεί τούς Κλέφτες, Κι όμως ό Κλέφτης ε ί ν α ι φορολογούμενος, χάρις στό πονηρό σύστημα τών Έμμέσων Φόρων. Τό Κράτος δέν αναγνωρίζει τό Συνδικάτον τών Διαρηκτών κι ετσι οί Διαρήκτες δέν δικαιούνται νά άπεργήσουν. Κι όμως τό Δικαίωμα τής. Απεργίας τό εχουν άκόμη καί οί Μπασκίνες. Τό χειρότερον είναι ότι τό Κομουνιστικό Κόμα άρνείται τήν εϊσοδο όλων τών Σωματείων τού Ύποκόσμου aτήν Γενική Συνομοσπονδία Έρ- ' γατών. Τό Χρήμα είναι Δύναμη. Γιά τόν Κλέφτη είναι Δυνατότης. Ι ό Έμπόρευμα έγέννησε τό Χρήμα. Τό Έμπόρευμα είναι ή κοινωνική όψη τού Πράγματος. Δέχονται δτι τά Άγαθά εχουν Άξία Χρήσεως (διαφορετική γιά κάθε όνθρωπο) καί Άνταλλακτική Αξία (πού π ε Ρ ί π ο υ ίσούται μέ τόν Χρόνον Έργασίας πού άπαιτήθηκε γιά τήν κατασκευή τού Άγαθού). Τιμή είναι τό όνομα τού Έμπορεύματος aτήν Άγορά. Γιά τόν Marx Τιμή είναι ή Άνταλλακτική Άξία τών Έμπορευμάτων έκφρασμένη σέ ενα είδικό έμπόρευμα (πχ χρυσάφι) Τό Εμπόρευμα τών Εμπορευμάτων είναι τό Χρήμα. Τό Χρήμα είναι τό Κλειδί όλων τών Άγαθών ; 21 Ο

16 Είπεν ό Marx: τό Χρήμα είναι μιά άποκρυστάλλωση τής Άνταλλακτικής Άξίας τών 'Εμπορευμάτων. Είπεν ό Marx: Τό Χρήμα δέν είναι σύμβολον. Είπεν ό Marx: τό Χρήμο δέν είναι άπλώς ε ν α άντικείμενο πλουτισμού, είναι τ ό άντικείμενο τού πλουτισμού. Είπεν ό Κλέφτης: άδιαφορώ γιά τήν οίκονομολογική ύπόσταση τού Χρήματος' ψάχνω γιά τό ϊδιο τό Χρήμα.- Ό Marx μίλησε καί γιά τ6ν Χρυσό, καί γιά τόν Θησαυρό, καί γιά τήν Φιλαργυρία. 'Έπρεπε νά περιμένει τόν Freud. Ό Κλέφτης δέν συμπαθεί τό ψυχαναλυτικq ντιβάνι. Έξάλλου, είναι ενας τύπος μέ λαμπρή ψυχοσωματική ύγεία. Κλέφτης φιλάργυρος είναι ενα ον τόσο σπάνιον όσο μιά ώραία καί (ταυτόχρονα) πιστή γυναίκα. Ύπάρχουν οί άπλοί τσιγκούνηδες (μαζεύουν χρήμα, ίδίως χρυσάφι) καί οί καλυμένοι τσιγκούνηδες (δήθεν συλλέκται εργων τέχνης κτλ.). Γιά τόν Κλέφτη τό Κλοπιμαίον Πράγμα δέν εχει κ α μ ι ά Άξία Χρήσεως. Τό Κλοπιμαίον είναι ενας έρωτημqτικός άριθμός μέ παρονομαστή τήν Σύλληψη. Τό Κλοπιμαίον Πράγμα είναι σπέρμα Χρήματος. Ό Κλέφτης άντιμετωπίζει τό Άγαθόν πρωτόγονα. Τό Άγαθόν γιά τόν Κλέφτη είναι καρπός. Τό Άγαθόν περικλείει Έργασίαν. Γιά τό Κοινωνικόν Σύνολον δέν εχει καμιά σημασία ή κούφια έργασία τού hobby. Ό Έργάσιμος Χρόνος εχει σημασία μόνον όταν είναι αίτία δημιουργίας Άξίας Χρήσεως - άπ' αύτήν τήν αποψη ή Μαλακία ε ί ν α ι Έργασία. Ό Κλέφτης δουλεύει λίγο (λένε). Αύτό είναι φαινομενικό' στήν ω ρ α των Χ Κλοπων προστίθενται τά Ψ β έ β α ι α χρόνια φυλακής πού θά μοιραστούν οί Ω Διαρήκτες. 'Ιδού ό γνωστός σχετικός τύπος: Κλ οπιμαια - Α = Χ Κλοπές + Ψ Ποινές Ω Διαρήκτες Καί γιά τόν Κλεπταποδόχο (ώς γνήσιο Μεσίτη Έμπορευμάτων) τό Κλοπιμαία Πράγματα δέν εχουν Άξία Χρήσεως. Οί κίνδυνοι τού Κλέφτη καταδιώκουν τόν Κλεπταποδόχο καί οί κίνδυνοι τού ΚλεπΤdποδόχου ξαναγυρίζουν στόν Κλέφτη. Ό Κλέφτης δέν είναι άφελής' κυρίως κυνηγό τό Νόμισμα καί τό Χρυσάφι' ξέρει, πρίν άπ' τόν Marx, ότι ένώ τό Χρυσάφι κυκλοφορεί γιατί εχει Άξία, τό Χαρτονόμισμα εχει Άξία γιατί κυκλοφορεί' χρησιμοποιεί τό Νόμισμα σάν συμβατικό πύκνώμα 'Η σάφι σάν Χρήμα πού κοιμάται. Τό Χρυσάφι είναι παγωμένη " Ε σάφι δ έ ν δουλεύει. Ο 22 Ο

17 Μάθη μα 70ν Μεταο ί οασις Κυριότη τος. Ή Κυριότης είναι ή κιλότα τής Ίδιοκτησίας. Μέ κιλότα, fί δίχως κιλότα, ή 'Ιδιοκτησία ύπάρχει έξίσου ξεδιάντροπα. Ή Κυριότης φρονεί δτι στηρίζεται είς έπι στη μονικάς θεωρίας' τά πιστόλια τών. Αστυνομικών πεί θουν καλύτερα. Ό δνθρωπος είναι τό Ζώον πο ύ Χαμογελά. Μά χαμογελά μόνον τήν στιγμή πο ύ πληρώνεται. Ή άπλή ίδιο-ποίηση άποτελεί τήν πρωταρχική πράξη τού Φασισμου. Μήν άκουτε τά Ψέματα: ό Πλουτος κ α ί φέρνει τήν Εύ τυχία κ α ί διώχνει τήν Δυστυχία. Τό σημαντικότερο κοινωνικό γνώρισμα του Πλο ύσιου εί ναι δτι παίρνει δίχως νά έργάζεται.ώ ' στε χια ίσουται πρός τήν Άτίμωση. Είναι πρωί Κι ό i'1*ιος λάμπει' νά άνοίξεις τήν πόρτα του γραφείου σου καί νά φωνάξεις: κλέ80υνε τά Λεφτά Μου:" - καί οί Δούλοι μέ τήν. Στολή θά σπεύσουν. Είναι άπόγεμα κι ό ηλιος λάμπει" νά άνοίξεις τό παράθυρο τού σπιτιο ύ σου καί νά φωνάξεις: Υα μούνε τή Γυναίκα Μου! - καί, πάλι, 0\ Δούλοι μέ τήν Στολή θά σέ σώσουν. Ό Κλέφτης δέν εχει Γυναίκα καί Σπίτι άφότου ό φτεροπόδαρος Έρμής άπό Θεός τών Κλεφτών προήχθη είς Θεόν τών Έμπόρων. Οί σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Κυρίου καί Ίδιοκτησίας χρωματίζουν τό πρόσωπό μας. Ό βασιλιάς Μίδας εφαγε εφαγε εφαγε Χρυσάφι ωσπου επόθε δυσπεψία. Μές στήν Κυκλοφορία τών Άγαθών ό Χρυσός θεωρείται προηγμένη μορφή Χρήματος. Τό Χρυσάφι είναι ή ύλική ύπόσταση τού άφηρημένου Πλούτου - Τό Χρυσάφι είναι ό σωματικός άντιπρόσωπος τού ύλικού Πλούτου - Τό Χρυσάφι 'είναι ό καθοχικός Πλούτος έξατομικευμένος' έπιβεβαιώνει ό Marx. Ό Κροκόδιλος δέν είναι πιό άδηφάγος άπ' τόν Άστό. Τό Χρυσάφι είναι τό καλύτερο είσιτήριο γιά τόν Παράδεισο' αν Παράδεισος είναι οί'ωραίες τά Ταξίδια, τό Χασίσι, ή Μουσική. Όνομόζουν Πολυτέλεια τόν μεταξωτό ίσκιο τού Πλούτου. Άποκαλούν Πολυτέλεια τήν πορδή της Άνάγκης. Ό Φτω χός μικραίνει τη Ζωή του μέ τόν 'Ύπνο, άλλά κ α ί μέ τήν Δουλιά. Ύποτίθεται δτι σέ μερικές χώρες οί Φτωχοί κα τέλαβαν τήν 'Εξουσία. Δέν βλέπω πραγματοποιήσιμη, τουλάχιστον στό κοντινό μέλλον, μιά Κυβέρνηση Δια ρηκτών. Ή ΊδιοκτησΙα μοιάζει πιό δοξασμένη και μεγαλοπρεπής όπ' τό Ούράνιο Τόξο, χύνεται σάν Χολέρα καί σάν Πα- Ο 23 Ο

18 νούκλα πάνω στά κεφάλια τών Άνθρώπων, ανοιξε κι άπλώθηκε σάν χρυσοστόλιστο Σάβανο, ό Τραπεζίτης χαϊδεύει τόν κώλο τής Κοκότας, ελα Μικροαστέ νά φας κι έσύ σκατά, Κύριε έλέησον, στό 'Άργος κάποια γυναικούλα καθάρισε τόν Βασιλιά Πύρρο μέ μιά κεραμίδα, ή Ίδιοκτησία στήνει προτομές ποιητών, φίλε μήν προσπαθείς νά γαμήσεις μέ συναλλαγματική, είμαι μασόνος προοδεύω γιατί μασόνος είμαι, δέν χαρίζουν Νομίσματα στόν Ταρζάν. Ή 'Ιδιοκτησία γλιστράει χέρι σέ χέρι. Ή Ίδιοκτησία είναι απιστη. Οί άπιστίες τής Ίδιοκτησίας άποτελούν τό κ ύ Ρ ι ο ν άντικείμενον τού Άστικού Δικαίου. Στήν Μεταβίβαση τής Ίδιοκτησίας μετέχουν, μέ λογικά μερίδια, τόσον ό Ίησούς δσο κι ό Διάβολος - ό πουτσαράς Διάβολος. Τό Ποινικόν Δίκαιον δανείζει τόν θώρακά του, καίγεται αφθονο λιβάνι, ό Συμβολαιογράφος άκονίζει τήν πένα του. Στόν πανάρχαιο θεσμό' τής Μεταβιβάσεως τής Κυριότητος αυτ':'ς ό ατιμος ό Κλέφτης ερχεται καί δίνει ενα χτύπημα μέ στιλέτο. Ό Κλέφτης θά ξεψυχήσει στήν Κρεμάλα. 'Έτσι πρέπει. Μάθημα 80ν Τό Σώμα σέ ποιόν άνήκει; Πάντως οί Κλέφτες εχουνε Κορμί. Κατακτώ τό Σώμα μου σημαίνει χτίζω τήν Προοωnικότητά μου. Τό Σώμα είναι δοτόν οϊκημα - δοτόν, όχι άπό όποιονδήποτε Θεό, άλλά, άπ' τόν έπικυρίαρχο Άστό. Καί τά 'Όνειρα είναι ένσώματα. Καί στά 'Όνειρα υφίσταται Λογοκρισία. Ό Ποιητής διαθέτει τό χάρισμα νά καταγράφει τά 'Όνειρα δλων μας. Ό Κλέφτης άρνείται τόν Τρόπο Διανομής. Ό Τεμπέλης, άρνείται τόν Τρόπο Παραγωγής. Ύποφέρει ό Τεμπέλης, μά τουλάχιστον μεταχειρίζεται τό Σώμα του κατά βούλησιν. Διέθεταν μεγάλη φαντασία οι εφευρέται τής Ύποθήκης. Οί άρχαίοι ελληνες, μέ αυταρέσκεια, υποθήκευαν τό ϊδιο τους τό Κορμί - ή μή πληρωμή τού Χρέους καί τών Τόκων τούς υποβίβαζε στήν Τάξη τών Δούλων. Στό 50ν μάθημα κάτι εϊπαμε γιά τόν τρόπο πού διαθέτουν τό Σώμα τους αί Πόρναι. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά παροδική ένοικίαση Πράγματος, 'Έχω τήν αυταπάτη δτι τό Σώμα μου είναι δικό μου. Ό Marx, σάν έβραίος πού ητανε, δέν είχε ψευδαισθήσεις. 'Ήξερε δτι ή Έργασία δημιουργεί τήν Άνταλλακτική Άξία κι δτι οί Έργαζόμενοι προσφέρουν αυτήν τήν Έργασίαν. Είπεψ όταν ό Έργάτης χρησιμοπσιειται ώς Μέσυν Παραγωγής αποχτά ίδιαίτερη μορφή. γίνετα ι ζωντανόν Εργα λείον. Ή σωματική έλευθερία είναι πεπερασμένη CννOιG

19 Ό Έργάτης δικαιούται νά φοράει στραβά τό καπέλο του, η, νά διαλέγει τό πεζοδρόμιο όπου θά κάνει τόν περίπατό του. Ό Άστός διαλέγει τήν μάρκα τών τσιγάρων πού θά καπνίσει ό Έργάτης. Ή ' Α μηλά ποσοστά) θεωρείται φυσιολογικόν φαινόμενον τής οίκονομικής ζωής. Ή 'Αεργία τιμωρείται μέ Θάνατο έκ Πείνης. Ό Κλέφτης έργάζ ται σκληρά. Οί Κομουνισταί φαίνονται νά διασκεδάζουν, κάπως άμήχανα, όταν άντικρύζουν Hippies. Έμείς όμως, οί Κλέφτες, θαυμάζουμε άνεπιφύλακτα τό Μεγάλο Κίνημα τών Hippies, άδιάφορον αν αυτοί άνήκουν στήν όμάδα Νέος Ρουσώ (σπέρνω καλαμπόκι στά βουνά), η, στήν αϊρεση Ίησούς Άρχηγός (πάρε κι έσύ. άδερφέ. ένα λουλούδι), iί, στά seχ-κοινόβια (γιατί νά φοβηθώ τήν αίμομιξία;), η, πιστεύουν στήν Άρχή τής Άδιαφορίας (τό κωλο-σύστημα σαπίζει άπό μόνο του). [J 25 r:;

20

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν.

καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν. καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν. παρ όλη τη θολούρα του μυαλού μου, σκέφτομαι να δώσω άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό μου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Φτιάξ τις προτάσος.

1. Φτιάξ τις προτάσος. αντωνυμίες Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. Εκείνη ήταν απαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα