Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς. έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη"

Transcript

1 " Ήλίας Πεt(,)όπoυλoς έυχει(,)ίδιον τού Καλού Κλέφτη

2 J

3 Ήλία Πετ όπoυλoυ σεσημασμένσυ διαρι'\κτη καθηγητοο τού Β.Ι.Τ.Τ. Δ. της Antiqua όντιπρaέδρoυ της. Αδελφότητος Άπομόχων Διαρηκτών της Adina εγχειρίδιον τού Καλού Κλέφτη μέ σχέδια τού Kerleroux ΝΕΦΕΛΗ 'Αθήνα 1979

4 .τού ίδιου: ΝΙΚΟΣ ΓλΒΡIΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ (1958). ΠλΥΛΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ (1959). ΓΙΩΡΓΟΣ ΠλΡλΛΗΣ (1959). ΚλΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ (1959). θεσσαλονικη Ι 1865 (1959). ΧλΡλΚΤΙΚΗ Ι Π. ΤΕΤΣΗΣ (1960). ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΕΡΠλΠλΣ (1965). ΕΛΥΤΗΣ ΜΟΡλΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ( ). ΡΕΜΠΕΤΙΚλ ΤΡλΓΟΥΔΙλ ( ). ΣΩΜλ ( ). ΚλλΙλΡΝΤλ ( ) ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚλΧΤIΤΣΗ (1972. δύο έ"δόσεις' μέ τόν Η.Χ. Παποδημητρα"όnoυλο). λυτοκτονιλ ( ). IΩλΝΝΟΥ λποκλλυψισ (1975). ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΙΚλ ΠΟΙΗΜλΤλ (1975). ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (1975). ΙΕ KIOSQUE GREC (1976). Lλ νοlτυαε GRECQUE (1976). CAGES λ OISEAUX ΕΝ GRECE (1976). λιβυμ TURC (1976). ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚλΙ ΚλΡλΓΚΙΟΖΗΣ (1978). Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚλΦΕΣ ΕΝ ΕΛΛλΔΙ (1979). FIST-PHALLUS (1979). ΤΗΕ GRAVES OF GREECE (1979). fτοψα Υιό δημοσίευση: ΕΠΙΣΤΟΛλI ΠΡΟΣ ΜΝΗΣΤΗΝ (μέ τόν Η.Χ. Παπαδημητρακόπαυλο). ΕΠλΓΓΕΛΜλΤλ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΜIΚΡλ ΚΕΙΜΕΝλ Ι 194!Η979. ΕΛΛλΔΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙλ. ΨEΙPOΛOΓlλ.

5 ενα βιβλίο πρέπει νά είναι τό τσεκούρι πού σπάει τήν παγωμένη θάλασσα μέσα μας Kafka Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Καθώς δλοι ξεύρετε. ή Antiqua βρίσκεται στήν ΝΑ Εύρώπη, κοντά στήν Έλλάδα καί στήν Τουρκία. Δικαίως ή Antiqua θεωρείται όλλόκοτη χώρα. 'Άνοιξη καί Καλοκαίρι είναι όποικιακόν Βασίλειον, ένώ Φθινόπωρο καί Χειμώνα μεταβάλλεται είς άποικιακήν Δημοκρατίαν, 'Όμως τά τελευταία έκατόν-πεντήκοντα ετη, συνεχώς, κυβερνάται όπό κάποιον Δικτάτορα. Γιατί, βέβαια, Δικτάτορες ησανε καί ό πρώτος βασιλεύς τής χώρας. ή ήλίθιος Toto καί ό ψευτο-δημοκράτης πρωθυπουργός Beni.Ze/o. Ή Adina είναι ή πρωτεύουσα τής Antiqua. Πρόκειται γιά τήν άσχημότερη πόλη τού κόσμου. Άσφαλώς είναι πρός τιμήν τού Άνθρώπου τό φαινόμενον τής Τρέλας καί τό φαινόμενον τής Αύτοκτονίας. Στήν Adina λίγοι ανθρωποι παλαβώνουν κι άκόμη λιγότεροι αύτοκτονούν. Δίχως νάναι βουδισταί, οί κάτοικοι τής Adina δέχονται, όπαθώς, δλων τών είδών τά ραπίσματα. Ή Adina - μιά πόλη μέ τρία έκατομμύρια ψυχές - διαθέτει 1274 δέντρα, 87 άνδριάντες καί ταβέρνες. Τό έθνικόν ρόφημα τών κατοίκων τής Antiqua είναι ό τούρκικος καφές - αν καί έκεί τόν άποκαλούν βυζαντινό καφέ. Τό έθνικόν φαγητόν τών κατοίκων τής Antiqua είναι τό imam-bayi/di. Ύποψιάζομαι δτι πρόκειται γιά τούρκικο φαγητό. Στήν Antiqua δσοι πούστηδες δέν είναι παπάδες θεωρούνται έγκληματίαι. Αύτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο Υιά νά τό διαβάζουν μ ό ν ο ν οί σπουδασταί τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Τέχνης καί Τεχνικής τών Διαρηκτών τής Antiqua. Τυπώθηκε γιά νά χρησιμοποιείται ώς έπαγγελματικός όδηυός. Οί κάτοικοι τής Antiqua, έξ ίδιοσυγκρασίας, είναι όνειροπόλοι. Συνήθως όνειρεύονται τήν δεσποινίδαν Έλευθερίαν. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν έχουν φυλετικάς προκαταλήψεις. γιαυτό άγαπούν τούς Νέγρους. Ποτέ μου δέν έκατάλαβα διατί όπεχθάνονται καϊ κοροϊδεύουν τούς Γύφτους. Οί κάτοικοι τής Antiqua ' αίσθάνονται πολύ περήφανοι διά τήν θρησκευτικήν των όμοιογένειαν. Λένε δτι τό 96 % τών κατοίκων τής Antiqua είναι Όρθόδοξοι Χριστιανοί. 'Ήκουσα, δμως. νά φημολογείται δτι οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ήμερολόγιον (κάπου 25 % τού συνολικού πληθυσμού) κυριολεκτικώς στε- 090

6 νάζουν. Τό Κράτος τής Antiqua Βοηθά δραστηρίως τήν Άνεξιθρησκείαν' ό κάθε Χιλιαστής άρπάζει εϊκοσι χρόνια φυλακή, ένώ οί 'Άθεοι τελούν είς πλήρην παρανομίαν. Τό Κράτος τής Antiqua είναι πανίσχυρον. Τό Κράτος τής Antiqua μοιάζει σφηκοφωλιά. Αύτό τό Κράτος έκβιάζει. Αύτό τό Κράτος ψεύδεται. Αύτό τό Κράτος κλέβει. Αύτό τό Κράτος δέρνει. Αύτό τό Κράτος τρομοκρατεί. Αύτό τό Κράτος σκοτώνει. Στήν Antiqua αν είσαι Κομουνιστής θά άναγκαστείς νά ψοφήσεις άπό τήν πείνα. Στήν Antiqua ζούν 982 Τροτσκισταί καί 7 Άναρχικοί. Βρίσκω αύτούς τούς άριθμούς άρκετά παρήγορους. Άπ' αύτό τό μικρό ΒιΒλίο οί Μελλοντικοί Κλέφτες τής Antiqua θά μάθουν τά Έπαγγελματικά Μυστικά. Ή άγνότητα είναι πολυτέλεια, είπε ό Σάρτρ. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν μπορούν νά είναι άγνοί. Οί Κλέφτες δ έ ν θ έ λ ο υ ν νά είναι άγνοί. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν άντιδρούν πιά. Οί 'ΆΒουλοι χειρότεροι άπ' τούς Κακούς. Θεωρώ τήν Κλοπή είρωνία τών Άδικημένων. Ό. Enge/s έπρεπε νά είχε γράψει τήν Καταγωγή τής Κλοπής, κι όχι τήν Καταγωγή τής Οίκογένειας, τής Ίδιοκτησίας καί τού Κράτους. Ό Κλέφτης προϋπήρξε τής 'Ιδιοκτησίας. Οί Κλέφτες ϊ σ ω ς σώσουν τήν Οίκουμένη, άλλά δέν θά είμαι έγώ αύτός πού θά φωνάξει: Κλέφτες δλου τού Κόσμου ένωθείτε! Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο περιλαβαίνει τεσσαράkoντα έν μα-' θήματα πού γίνονται κάθε χρόνο στούς Τελειοφοίτους τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua. Ό συγγραφεύς του δέν διαθέτει λογοτεχνικά χαρίσματα, πού, αλλωστε, είναι όχρηστα στά έπιστημονικά ΒιΒλία. '0 Έπιστήμων πού ύποδύεται τόν Καλλιτέχνη πάσχει άπό κρίσιν προσωπικότητος. Αύτό τό μικρό ΒιΒλίο έκδίδεται μέ έπιχορήγησιν τού Ύπουργείου Προεδρίας ΚυΒερνήσεως. Δέν είναι αύτός ό λόγος ένεκα τού όποίου ό συγγραφεύς άπέχει τής Πολιτικής. "Αν αύτό τό ΒιΒλίο άπογοητεύσει τόν Άναγνώστη, τότε, τό μικρό αύτό ΒιΒλίο έπέτυχε τόν στόχο του. Ή μόνη τροφή πού δέον νά τρώμε είναι ή άπογοήτευσις. Ό συγγραφεύς πιστεύει ότι δέν θά έπρεπε νά ύπάρχουν σχολαί Διαρηκτικής. Τό σωστό θάτανε νά διδασκόμεθα τήν κλεψιά, παιδιόθεν, στά σχολεία - όπως άκριβώς γινότανε στήν Σπάρτη. Στήν γειτονική Έλλάδα έπικρατεϊ Δημοκρατία. Οί κάτοικοι τή CΙ Antiqua έπροτίμησαν έσχάτως τό σύστημα τού Φασισμού μετά Βουλής. Ό συγγραφεύς δέν θά έπιθυμούσε νά συγκρίνει τά καθεστώτα τής Έλλάδος καί τής Antiqua' ή Α ίωνία Έλλάς είναι μία έλευθέρα χώρα' ή Antiqua παραμένει μία άμερικανική άποικία. Τό νά συγκρίνεις ό,τι δέν συγκρίνεται ειναι πολιτικός δαλτονισμός. Είς τόν πρόλογον τού μικρού αύτού ΒιΒλίου δέν θά γίνει λόγος περί τών Κλεπτών. Είναι εύρέως γνωστός ό τρόπος μέ τόν όποϊον άντιμετωπίζονται οί Κλέφτες άνά τόν Κόο 10 Ο

7 σμον. Στήν Δυτικήν Γερμανίαν ανηγέρθη μεγαλοπρεπές Μνημείον τού Άγνώστου Κλέπτου. Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας άπονέμει, μετά φειδούς, τό Παράσημον τής Έξεχούσης Κλοπής. Στήν Γαλίαν όρισμένοι Κλέφτες μετεμορφώθησαν, έν μιά νυκτί, είς διασήμους Πεζογράφους. Στήν Ε.Σ.Σ.Δ. 9 κάθε σοβιετικός αρχικλέφτης έλπίζει νά ανακηρυχθεί 'Ήρως τής Λαϊκής Κλοπής. Έξ αντιθέτου' ό Bokassa Νο 1, Αύτοκράτωρ πασών τών Κεντρικών Άφρικών, κόβει τό δεξί χέρι τών ύπηκόων Του πού θά τολμήσουν νά κλέψουν ενα ψωμί, ένώ στήν Βραζιλία οί έκτελεστές τής Ταξιαρχίας τού Θανάτου στραγγαλίζουν όποιον Κλέφτη πέσει στά νύχια τους. Ή Antiqua δέν είναι βάρβαρη χώρα. Ή Antiqua δέν είναι αρκούντως πολιτισμένη χώρα. Στήν Antiqua ό Κλέφτης αντιμετωπίζεται μέ σχετικήν μετριοπάθειαν. Ό συγγραφεύς αύτού τού βιβλίου διαισθάνεται ότι οί κάτοικοι τής Antiqua αντιπαθούν τούς Κλέφτες. 'Ίσως γιαυτό τό Κράτος τής Antiqua χαρίζει στούς Κλέφτες τό Μέγα Δώρον τής Φυλακίσεως. Ό Κλέφτης αξιοποιεί καί τό Άδύνατον. Οί Παπαγάλοι τού Μαρξισμού δέν έχουν καταλάβει (αν καί ό Reich πέθανε στήν ψειρού) πώς οί Μνήμες δέν εί VQf παρά τά Κουφάρια τών Πόθων. '0 Λένιν είχε μούσι. 'Όμως ό κακός Λένιν είχε κι ενα στιλέτο στήν τσέπη. Φαίνεται ότι κανείς Συγγραφεύς δέν όρίζει τήν Τροχιά του. Βέβαια, δέν ύπαινίσσομαι τούς κεχαριτωμένους συγγραφείς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης άκονίζει τό χιούμορ του πάνω στούς Θεσμούς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης πάντοτε τρέμει τό έπόμενο βιβλίο του. Τό μικρό αύτό βιβλίο αποτελεί περισσότερον γέννημα πείρας καί όλιγότερον θεωρητικόν άρχιτεκτόνημα, 'Όπως τό δείχνει καί ή διάταξις τής ύλης του είναι έγχειρίδιον πρακτικής σημασίας, πού δέν ξεφεύγει από τά αύστηρά πλαίσια μιάς σειράς μαθημάτων. Ό Ποιητής πού θά γράψει τήν Ίλιάδα τού Κλέφτη δέν έγεννήθηκε ακόμη. Στό βιβλίο αύτό δέν εξετάζονται ύψηλότερα φιλοσοφικά συγγενή προβλήματα (όπως, ή Κλοπή ως καλλιτεχνική εκφρασις, η παίγνιον), ούτε είδικά παράλληλα θέματα (όπως, Ή Κλοπή καί ό Αύτοματισμός τής Έργασίας). Ό συγγραφεύς αύτού τού μικρού βιβλίου έχει τήν τιμήν νά διδάσκει είς τό Βασιλικόν ΊνστιτοUτον Τέχνης καί Τεχνικής των Διαρηκτων τής Antiqua, πού ίδρύθηκε πρό δώδεκα ετών. Ό συγγραφεύς είναι ένας συντηρητικός καθηγητής; ανατεθραμμένος μέ τάς Ίδέας τής Κλασικής Παιδείας. 'Όθεν, ό συγγραφεύς, πιστεύει ότι ή Άστυνομία εκφράζει τήν Νομιμότητα τής Βίας - αύτό εξάλλου, άπεδείχθη από τό σχετικό φίλμ τού Fred Wiseman, ό συγγραφεύς φρονεί ότι ή Κλεπτομανία πρέπει νά απαγορευτεί - όπως κάθε εϊδοuς έρασιτεχνισμός, ό συγγραφεύς έλπίζει ότι προσφέρει μιά νέα εκδοχή γιά τήν κοινωνική θέση τού Κλέφτη, Π 11 ΓJ

8 ό συγγραφεύς έχει τήν γνώμην δτι ή Άκρόπσλις τών Άθηνών έχει τά ώραιότερα οίκοδομήματα πού έκανε ποτέ ό 'Άνθρωπος - (βεβαίως ό Ναός τrις Άπτέρου Νίκης μοιάζει σάν βεσπασιανή' βεβαίως τό άνάλατον Έρέχθειον έχρησιμοποιήθη καλύτερα τότε πού ήτο τουρκικόν χαρέμιον). Αύτό τό μικρό βιβλίο δέν πρέπει νά βγαίνει έξω άπ' τόν περίβολο τής Σχολής μας. Άλλά, αν καί είναι γραμένο μόνον διά τούς σπουδαστάς τού Βασιλικού Ίνστιτούτου Διαρηκτών τής Antiqua, αύτό τό μικρό βιβλίο μπορεί νά πέσει στά χέρια κανενού Δικαστή, η Άστυνομικού, Θά ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Πρύτανις τού Βασιλικού 'Ινστιτούτου Διαρηκτών έχει έτοιμάσει καί θά δόσει πρός δημοσίευσιν τήν έξής σύντομον δήλωσιν τού συγγραφέως: Θεωρώ τόν Δικαστή ν Ύπερ6ατικόν "Ον, παραγεμιστό μέ Θείαν Ούσίαν, καί πιστεύω ότι ούδείς Δικαστής ύπόκειται είς Κοινός Σωματικός Άνόγκας - όσο διό τούς Άστυνομικούς (ναι) τούς λατρεύω. Κοπεγχόγη, , Η.Π. Ο 12 Ο

9 σμένον στάδιον τού κοινωνικού προτσές. Ταυτοχρόνως όμως πιστεύω ότι ή Κλοπή προϋπηρξε της Ίδιοκτησίας - δηλαδή, ώς πρός αύτό τό σημείον, είμαι άνεπιφύλακτος όπαδός τού κλασικού Δόγματος τού Πιθήκου, σύμφωνα μέ τό όποίο ν ό πίθηκος κλέβει μπανάνες έπειδή γαργαλιέται στήν παλάμη. Ή 'Ιδιοκτησία ήρθε. Ή Ίδιοκτησία άποτελεί τήν πρωτογενήν κλοπήν είς βάρος της Κοινότητος. Ή Κλοπή είναι ή άναίρεσις τη.ς τής Κοινοχτημοσύνης - ή Ίδιοκτησία θά ύπάρξει ώς μάνα της Μελλούσης Κοινοχτημοσύνης. Ή άλγεβρική άναγωγή τού Ίδιοκτήτη μάς προσφέρει τόν Κλέφτην. Ό 'Άνθρωπος όρχισε νά κλέβει όφότου όπόχτησε δεξί χέρι. Μήν όποστη θίζεις τούς δύσκολους όρισμούς τών νομομαθών, Μάθε: Ίδιοκτησία θέση. Μάθε: Συνεχής Έπανάσταση ξερίζωμα Κυριότητος. Μάθε: Κλοπή = ένεργητική όρνηση Ίδιοκτησίας. Μάθε: όλες ΟΙ Κλοπές είναι νόμιμες. Μάθημα 30ν Καί Συντελεστής Πα αύωύής. Ή κλασική άγκλική οίκο νομολογική σχολή δέχεται ώς συντελεστάς παραγωγης τό Κεφάλαιον, τήν 'Έγγειον Ίδιοκτησίαν κω 'τήν Έργασίαν. 'Αργότερα ή 'Έγγειος Ίδιοκτησία ύποβιβάστηκε σέ φτωχή όδερφή τού Κεφαλαίου. Ή Κλοπή δέν όνακηρύχτηκε άκόμη σέ μορφήν Έργασίας. Ό δαιμόνιος Marx σιωπά. 'Ωστόσο ταν τό Lumpen Proletariat. Τώρα, άκόμη, οί Κομουνισταί άμιλλώνται είς ήθικότηταν τις μισοπαρθένες τών καλών όστικών οίκογενειών. Πέρσι ό άμερικανός John Appel, καθηγητής στό πανεπιστήμιο Agouri της Arizona, έδημοσίευσε μιά μελέτη όπου άποδεικνύει ότι ή Κλοπή είναι μορφή Έργασίας καί τό Κλοπιμαίον οίονεί Ήμερομίσθιον. Περαιτέρω, ό όμερικανός καθηγητής άναπτύσσει μιά περίπλοκη θεωρία, σύμφωνα μέ τήν όποίαν τό Κλοπιμαίον, ώς συσσωρευμένη άμοιβή έργασίας, ύπόκειται στόν -Νόμο της Ύπεραξίας, άφοϋ ή Κλοπή = 3Ψ Υ7α.Ω. Τολμώ νά έχω τήν ταπεινή γνώμη ότι στό τελευταίο αύτό σημείον ό John Appel δέν είναι καθόλου πειστικός. 'Άλλωστε, ό διάσημος Galbraith, σέ άπαντητικό όρθρο, πού έδημοσίευσε έσχάτως στό περιοδικό The Economist P/ay-Boy, άνατρέποντας τίς κάπως παράδοξες θέσεις τού Appel, δέχεται ότι: 1. όν δέν ύπηρχαν οί Διαρηκται τά έμπορεύσιμα όντικείμενα θάχανε μικρότερη ν άξία, καί, 2. ή έξαφάνισις τών όσφαλειών κατά της Κλοπης θά είχε ν άπροβλέπτως δυσμενείς έπιπτώσεις στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων δανείων. ί] 15 C

10 Κάθε φράση τυπωμένη στό χαρτι υπαρχει γιά νά άμφισβητείται. Μέ τή σειρά μου κι έγώ θά άμφισβητήσω τούς δυό άμερικανούς οίκονομολόγους. Προτιμώ νά άποδεχτώ τήν μαρξιστική αποψη πού διδάσκει: Ό έργάσιμος χρόνος είναι ή ποσοτική εκφραση τής Έργασίας, έξ ου συνάγεται ότι ή Κλοπή άποτελεί πύκνωμα έργασίμου χρόνου. Ή Φύσις έχθρεύεται τήν Έργασίαν: Ή Φύσις έχθρεύεται, τά μάλα, τήν Ήθικήν. Ό Άληθής "Ανθρωπος γεννιέται κάθε πρωί. 'Εγκληματικότης είναι ή άγνότης ύπό τό μηδέν. Τό Κακόν, έν άντιθέσει πρός τό Καλόν, είναι ατρωτον. Ή άλαζονία τού Κακού παρέχει τήν Έγκληματικότητα. Ή πρωταρχική μορφή τού Πλούτου είναι τό πλεόνασμα' ό Κλέφτης σκοτώνει τό πλεόνασμα. Ό Διαρήκτης έξίσου νόμιμος μέ τόν μπακάλη μου. Ή Πλειοψηφία τών Ήλιθίων έξακολουθεί νά άγνοεί πώς καί ό 'Άνθρωπος μπορεί νά γίνει Έμπόρευμα. Τά όρια τής Έλευθερίας άενάως διαστέλονται. Καί ή Φρίκη είναι φασισμός. Ή πρωτόγονη Έργασία μοιάζει, τεχνικώς, μέ τήν πρωτόγονη Κλοπή - άμφότεραι έκτελούνται α ν ε υ 'Εργαλείων. Τό Συναίσθημα στήν Κλοπή είναι βυζαντινισμός' καί οί Τύψεις. Άόφαλώς, ή Σωτηρία δέν κρύβεται πίσω άπ' τόν Ύπόκοσμο' ό Ύπόκοσμος δείχνει τόν Τυφλό Δρόμο. ' Ό πολιτική έπαναστατικότης επαψε νά παρουσιάζεται σάν έσχάτη έπαναστατικότης. Ο ί " Α ν θ Ρ ω π ο ι φ ύ σ ε ι α νισοι. Μάθημα 40ν Τάξη. η. Κάστα; Ίδού. Ή προηγμένη σύγχρονη οίκονομολογική σκέψη δέχεται ότι ό Κλέφτης έπιταχύνει τήν διακίνηση τών Άγαθών, συγκρατεί τίς Τιμές, μειώνει τό ποσοστόν Άνεργία, διατηρεί σέ λειτουργία τόν θεσμό τής άσφαλίσεως κατά τών κλοπών, καί, έπενεργεί εύνοϊκά στά έπιτόκια τών βραχυπροθέσμων ('ίσως καί μεσοπροθέσμων) Δανείων. 'Ώσ Κλέφτη συντελεστή παραγωγής (τουτέστιν Έργάτη). Οί άστοί οίκονομολόγοι - ηδη άπό τήν έποχή τού Smith καί τού Ricardo - άρέσκονται στούς Ροβινσώνας Κρούσους. Δέν ύφίστανται ξεκομένοι κοινωνικοί τύποι. Ό έργάτης Ψ άνήκει στήν εργατική τάξη τής Χ κοινωνίας. τής Ω έποχής. Ό Κλέφτης-Έργάτης άνήκει στήν τάξη τών Κλεφτών. πού, σέ τελική άνάλυση. ύπάγεται στόν Ύπόκοσμο. Έκεί ύπάγονται κ α ί οί Άλήτες οί Χασισέμποροι, οί Πουτάνες, οί Νταβατζήδες, οί Πλαστογράφοι,.οί Λησταί. καί όλλοι εξίσου εντιμοι έπαγγελματίαι. Ό Ύπόκοσμος, λοιπόν, μπορεί νά παρασταθεί μέ τόν τύπο ΑτΒ, Γ+Δ- Ε+Ζ.Θ-ΙτΚ γ Ω = 16 Ο

11 όπου γ=ύπόκοσμος, ΑΒΓΔΕΖΘIΚ οί ίδιαίτερες όμάδες. = ή συνισταμένη κοινών κινδύ τού Ύποκόσμου, καί Ω νων καί συμφερόντων. Ή Κλοπή εχει τήν θέση καί τήν άξιοπρέπειά της. Ό Κλέφτης άσκεί ενα δοξασμένο λειτο ύργημα. Ο Κ λ έ φ τ η ς ά σ κ ε ί τ ό Ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν Έπ ά γ γ ε λ μ α τ ο ύ Κ ό σ μ ο υ.η ' =. Όλες ' γειον. Στήν Έλλαδα τό λένε Ύπόκοσμο. στίς H.n.A. Underworld, στήν Γερμανία Unterwelt. στήν Ίταλία Malavi ta, στήν Τουρκία K abadayi. Ή γαλική γλώσσα δέν διαθέ τει μιά λέξη-κλειδί πού νά κλείνει μέσα της όλες τίς φά ρες τού Ύποκόσμου. Βέβαια ύπάρχουν οί λέξεις m il ie u, peg re, bas-fond Κ.α. Στό μάθημά μας θά χρησιμοποιούμε τήν έλληνική λέξη 'Υπόκοσμ ύπό καί κ όσμο ς. Ή λέξη Ύπόκοσμος, αύτή καθεαυτή, εί ναι άκριβόλογη καί εϋληπτη. ' Όμως σιμοποιείται μέ κάποιαν ύποτίμηση. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι οί παραπάνω λέξεις είναι έννοιολογικές φόρμες της Έπίση μης Κοινωνίας είς βάρος τού'υ ποκόσμου οί ανθρωποι τού 'Υποκόσμου αύτήν τήν όνομασία της τάξεώς τους, γιά τήν όποία φυ λάνε πολλά σημαδιακά συνώνυμα. Δέν έπεκτείνομαι' περισσότερα θά μάθετε άπό τόν κ. συνάδελφο στό μάθημα της Γλωσσολογίας. Στήν Γαλία ό Fouceaut μελετά τό θέμα της Τρέλας. Ό Ύπόκοσμος δέν είχε αύτή τήν τύχη. Τά τελευταία χρόνια οί γάλοι κοινωνιολόγοι άναπτύσσουν μιά θεωρία περί ' Αν θρώπων τού Περιθωρίου. Είμαι ύποχρεωμένος νά άρνη θώ, όλοκληρωτικά, τό περιεχόμενον α ύτης της άσαφούς θεωρίας, 'Ο Ύπόκοσμος διαχωρίζεται ό Ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς άπ' τίς λοιπές κοινωνικές 1'όξεις. Ή κοινωνική διάρθρωση βα σίζεται σέ όριζόντια στρώματα. Έδώ δέν ένδιαφέρουν οί γνωστές διαταξικές όμάδες.ης κοινωνίας. Ή διαχωρι στική γραμμή μεταξύ ' Εκμεταλλευτών καί ' Εκμεταλλευο μένων δέν είναι άκριβώς ενα όριον, οϋτε, πολύ περισσό τερο, ενα χαράκωμα. Ό ' Υπόκοσμος ζεί πέλμα ό λ ο υ τού Κόσμου. Μιά μαύρη Qβυσσoς χωρίζει τόν Κόσμο όπό τόν 'Υπόκοσμο. Ύπόκοσμος μ ό ν ο ν συμβατικά είναι (δηλαδή δ έ ν είναι) σύμμαχοι.' Ό νοια δ/αταξική. ' Όμως ό φιλανθρωπική έφεύρεση. 'Ό μως πος λειτουργεί κ α θ έ τ ω ς. Είδικότερο ν, γιά τήν δομή της σύγχρονης προηγμένης κοινωνίας δέχομαι τό έξης διάγραμμα: ---- Ο 17 Ο

12 Τό διάγραμμα, μέ άρκετήν παραστατικότητα, φανερώνει τόν κοινωνικόν όγκο πού καταπλακώνει τόν Ύπόκοσμο, Ή δράση-πίεση όλων τών κοινωνικών τάξεων (Κόσμος) έ ξ ι σ ο Ρ ο π ε ί τ α ι άπό τήν άντίδραση τών Άνθρώπων της Φάρας (Ύπόκοσμος-Άντίκοσμος), Έπιμένω' ό Ύπόκοσμος είναι κοινωνική τάξη, μέ δλα τά γνωρίσματα καί τούς στόχους μιας κοινωνικης τάξεως' ό Ύπόκοσμος άποδεικνύεται ή π λ έ ο ν ά ν θ ε κ τ ι κ ή κοινωνική τάξη, Δικαιούσθε νά γελάτε' άλλά δέν καταλαβαίνω γιατί δέν κλαίτε, Μάθημα 50ν Τά Πράγματα. Ό Κλέφτης οίκειοποιείται Πράγματα, Τά Πράγματα διαιρούνται είς ποικίλας κατηγορίας, Οί ρομέοι νομοθέται, μέ σχολαστικότητα φαρμακοποιού, έκατασκεύασαν γιά τά Πράγματα μtάν πολυσχιδήν ταξινόμηση-βεντάγια, πού πολύ ταλαιπωρεί τούς σημερινο ύς φοιτητάς τών Νομικών Σχολών, Δέν θά σας κουράσω μέ ρομαϊκάς άκριβολογίας, Πάντως, οί Δικασταί της Antiqua έφαρμόζουν τό Γερμανο-ρομαϊκόν Δίκαιον, Συνεπώς τό είδος.τού Πράγματος εχει μεγάλη σημασία γιαυτούς (ηχ γιά τήν έπιμέτρηση τής ποινής), Γιά τόν Ύπόκοσμο, δπου τά κριτήρια είναι μαλλον πρακτικά παρά θεωρητικά, ή βασική διαίρεσις τών Πραγμάτων είναι: Πράγματα Μεγάλης Άξίας, καί, Πράγματα Μικρής Άξίας, Ύπάρχουν, δμως, κι όλλες ταξινομήσεις βάσει όλλων κριτηρίων, 'Έτσι τά Πράγματα διακρίνονται σέ 'Έμψυχα καί 'Άψυχα, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά ώραία γυναίκα κατάλληλη γιά πούλημα σέ μπορντέλο, 'Έμψυχον Πράγμα είναι μιά κότα Ο 18 Ο

13 πού θά κλέψεις, λίγο πριν τήν στραγγαλίσεις. 'Άψυχα Π ράγματα είναι τά χρυσά βραχιόλια, τά ρολόγια, τά χαρ τονομίσματα κτλ. Μεγάλη διχογνωμία έπικρατεί μεταξύ τών κ.κ. Καθηγητών τών Διαρη κτικών Σχολών γιά τό αν τά άβγά ύπάγονται στά 'Έμψυχα, η, στό 'Άψυχα Πράγματα. Άσφαλώς ή άπα γωγή ένός παιδιο ύ είναι Κλοπή Έμψύχου Π ράγματος, μ άπώτερον σκοπόν δχι τό σώμα τού παιδιο ύ άλλά τά Λύ τρα. ' Ό Άψύχου Πράγματος (τέτιες άπαγωγές, πού γίνονται στήν ΊταλΙα, δέν συνη θ ίζονται στήν καθυστερημένη Antiqua). Θάτανε μεγάλη εύτυχία νά μπορεί κανείς νά κλέψει καί νά πουλήσει τό Σώμα του ( Ύποκειμενική Κλοπή Έμψύ χου Πράγματος + Αύτοπώληση). Αύτόν τόν αθλο μόνον οί Πο υτάνες τόν μπορούν - κι αύτό δσην ώρα βαστάει τό πληρωμένο γαμίσι, = Ή πασίγνωστη διάκριση σέ Κινητά καί 'Ακίνητα Π ρ άγματα εχει λίγη σημασία γιά τόν Κλέφτη. Ή Κλοπή, άπό την 'ίδια τήν φύση της, εχει περιορισμένους στόχους. Ό Κλέφτη ς, άναγκαστικά, διαπράπει κλοπές Μικρής, η σ χ ε τ ι κ ά Μεγάλης Άποδόσεως. ' Ό Κλέφτες δέν θά καταφέρου ν νά ξεπεράσου ν σέ λωποδυ τική δεινότητα τούς ελληνας έφοπλιστάς. 'Έτσι ενας Κλέφτης είναι άδύνατον νά καταπιεί ενα σπίτι, η μιά τρά πεζα. Τό πολύ-πολύ νά κλέψει άπό κάνα γιαπί σίδερα, η ξυλεία. Τό Άστικόν Δίκαιον τής Antiqua δέχεται δτι ύπάρχουν καί Κινητά Πράγματα έξομοιούμενα πρός Άκί νητα - ή κουβέντα είναι γιά τά βαπόρια καί γιά τά αύτο κίνη:rα, πού μεταβιβάζονται μόνον μέ συμβόλαιον (λόγω τής Ιδιαιτέρας άξίας των). Οί Κλέφτες άντιμετωπίζουν τήν ειδική αύτή διάκριση μέ μεγάλη ψυχραιμίά : δέν μπορσϋν νά κλέψουν πλοία (έξαιρο ύνται οί βάρκες πού δέν είναι γραμένες στά Νηολόγια) - κλέβουν όμως αύτοκίνητα (τά δυαλύο υν καί που λάνε τό σύνολο κομάη-κομάτι). Ή άδυ ναμία το ύ Κλέφτη νά κλέψει ' Ακίνη τα τόν γλιτώνει άπό πολλά βάσανα (συμβολαιογραφικά εξοδα, φόρο μεταβι βάσεως κτλ.). ΟΙ ύπόλοιπες νομικές κατηγορίες Πραγμάτων δ έ ν ένδια φέρου ν. Ό Κλέφτης κλέβει κ α Ι'Ι ερά χνη ς, κ α ί Στολίδια Νεκρών. Ό Καλός Κλέφτης πρέπει νά κλέβει : 1. Κινητά α λ λ ω ν άνθρώπων, 2. Κινητά (όπωσδήποτε), 3. Κινητά πυκνής άξίας, 4. Κινητά μικρού όγκου καί βάρους, 5. Κινητά εύμετακόμιστα, 6. Κινητά δ ίχως ταυτότητα. Ό Καλός Κλέφτης άγνοεί τί σημαίνει ή εκφραση Δικά Σου Πράγματα η Δικά Του Πράγματα. - - Ο 19 Ο

14 Γιά τόν Καλό Κλέφτη τά Πράγματα άκολουθούν τήν τροχιά: Ξένο Πράγμα. > Κλοπή (= Τό Πράγμα στά χέρια τοϊι Κλέφτη) > Πώληση (= Τό Πράγμα στά χέρια τού Κλεπταποδόχου, η. Άγοραστή) > Άντίτιμον ( = τό παραδάκι στά χέρια τού Κλέφτη). Ό Καλός Κλέφτης δέν εχει κανέναν ενδοιασμό. Δέν θέλω νά άποστηθίζετε τά λόγια αύτού τού μαθήματος' άπλώς διαβάζετε μέ προσοχή. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες κοιτάξτε τό Κεφάλαιο Β. Τά ύπόλοιπα θά σάς τά διδάξει ή Πρακτική Έξάσκησις καί ή Έπαγγελματική Πείρα. Μάθημα 60ν Τό Κύκλωμα Χρήμα - Νόμισμα - Χρυσός. Ή κλοπή Χρήματος, η Χρυσού, θεωρείται ώς ή 'Ιδανική Κλοπή. 'Άλλωστε, όπως ε'ίδαμε στό 50ν μάθημα, στά χέρια τού Κλέφτη όλα τά Κλοπιμαία μετατρέπονται σέ Χρήμα. Συχνά, όμως, ό Κλέφτης ξεπέφτει σέ Κλοπές όλλων Πραγμάτων. Τό Πράγμα ενδιαφέρει έφόσον είναι μετατρέψιμο σέ Έμπόρευμα, όρα σέ Χρήμα. Μιά συλλογή άιίό σπιρτόκουτα ποιόν Διαρήκτη θά προσελκύσει; Ό κύκλος Έμπόρευμα-Χρήμα-Χρυοός-Νόμισμα διακρίνεται γιά τίς έξαιρετικά μπλεγμένες σχέσεις του. "Αν καί ό Marx δέν είναι μοιρογνωμόνιον ε'ίμεθα άναγκασμένοι, όλλη μιά φορά, νά προσφύγουμε στήν Σοφία Του. Δέν θά σάς κουράσω μέ τό Κεφάλαιον. Ό σημερινός Κλέφτης είναι τό άρνητικόν όμοίωμα τού Άστού. Ό 'Αστός κλέβει όπό πάνω (,J,). Ό Κλέφτης κλέβει άπό κάτω ('Ι'). Ό Κλέφτης δέον νά λαμβάνεται ύπ' όψει στόν Καταμερισμόν Έργασίας. Τό ξαναλέω: ό Κλέφτης είναι εργαζόμενος, καί, μετέχει στό κύκλωμα τής Παραγωγής καί Καταναλώσεως Άγαθών. Σήμερα πιά ήρθε ή ωρα τής θεωρητικής άναλύσεως τής εννοίας της Κλοπής. Ό Marx είπεψ ή Άνθρωπότητα ποτέ δέν Βάζει μποοστά της παρά μόνο τά προβλήματα έκείνα πού μπορεί νά λύσει. Καί κάπου όλλού είπεν' τό Είναι τών Διαρηκτών δέν καθορίζεται άπό τή Συνείδησή τους, άλλά, άντίστροφα, τό κοινωνικό τους Είναι καθορίζει τή Συνείδησή τους. Ό Άστός'. σάν είδος τού Ζωικού Βασιλείου, όδε ύει πρός τό θάνατό του. Ό Κλέφτης θά επιβιώσει, όπως επιβίωσε στήν Κλειστή Οίκονομία, στήν Έμποροκρατική κοινωνία, στόν 'Ιμπεριαλισμό, στό Μονοπωλιακόν Κράτος, στό Σοβιετικόν Σύστημα, στά Κοινόβια τών Hippies. Μάλιστα' ό Κλέφτης είναι μιά Άξία τού Συγχρονου Πολιτισμού. '

15 παθεί να αποσπάσει Άγαθά που ανηκουν στόν 'Άλλον. Άνάμεσα aτόν Κλέφτη καί aτόν όλλον καραδοκεί ή δυναμική Βούληση τού Κλέφτη Βασικά. σ αύτό διαφέρει ό Κλέφτης απ' τόν Ζητιάνο. Στήν σχέση Ζητιάνου-'Άλλου ό τι εχει σημασία είναι ή δυναμική Βούληση τού 'Άλλου. Αύτή ή διαπίστωση μάς δίνει τά σχήματα: (ι ) ΓAβON) r:-:::-:ι ΚAE.,-wr (βoyλhσiσ. Έξάλλου, δέν πρέπει νά συγχέεται ή εννοια τού Άπατεώνος μέ τήν εννοια τού Κλέφτη. Ό Άπατεών είναι ό αριστοκράτης άδερφός τού Κλέφτη. Ό Άπατεών δέν παραγνωρίζει τήν Βούληση τού 'Άλλου. 'Όμως ό Άπατεών διαθέτει ανωτάτη τεχνική -είναι ό διανοούμενος τού εϊδους- δέν έπιθυμεί νά άνήκει aτόν Ύπόκοσμο, οϋτε ό Υπόκοσμος τόν αγκαλιάζει. Ό μάγος Άπατεών κλέβει τό Ναί τού 'Άλλου. Άπέναντί του ό Κλέφτης παραμένει άπλός χειρώναξ. Τό Κράτος δέν δέχεται οϋτε τόν Κλέφτη, οϋτε τόν Άπατεώνα. Τόν Zητι νo, όπως καί τήν Πουτάνα κάνει πώς δέν τούς βλέπει. Βέβαια, τό Κράτος προσπαθεί διά τό Καλόν μας. Αύτό μός τό διδάξανε στό ΣχολεΊο καί μός αρέσει- π Ρ έ π ε ι νά μός αρέσει. 'Έτσι, τό Κράτος δέν χορηγεί 'Άδειες Έπαγγέλματος aτούς Κλέφτες. ούτε Διπλώματα καί Συντάξεις στούς Διαρήκτες. Τό κρατος δέν φορολογεί τούς Κλέφτες, Κι όμως ό Κλέφτης ε ί ν α ι φορολογούμενος, χάρις στό πονηρό σύστημα τών Έμμέσων Φόρων. Τό Κράτος δέν αναγνωρίζει τό Συνδικάτον τών Διαρηκτών κι ετσι οί Διαρήκτες δέν δικαιούνται νά άπεργήσουν. Κι όμως τό Δικαίωμα τής. Απεργίας τό εχουν άκόμη καί οί Μπασκίνες. Τό χειρότερον είναι ότι τό Κομουνιστικό Κόμα άρνείται τήν εϊσοδο όλων τών Σωματείων τού Ύποκόσμου aτήν Γενική Συνομοσπονδία Έρ- ' γατών. Τό Χρήμα είναι Δύναμη. Γιά τόν Κλέφτη είναι Δυνατότης. Ι ό Έμπόρευμα έγέννησε τό Χρήμα. Τό Έμπόρευμα είναι ή κοινωνική όψη τού Πράγματος. Δέχονται δτι τά Άγαθά εχουν Άξία Χρήσεως (διαφορετική γιά κάθε όνθρωπο) καί Άνταλλακτική Αξία (πού π ε Ρ ί π ο υ ίσούται μέ τόν Χρόνον Έργασίας πού άπαιτήθηκε γιά τήν κατασκευή τού Άγαθού). Τιμή είναι τό όνομα τού Έμπορεύματος aτήν Άγορά. Γιά τόν Marx Τιμή είναι ή Άνταλλακτική Άξία τών Έμπορευμάτων έκφρασμένη σέ ενα είδικό έμπόρευμα (πχ χρυσάφι) Τό Εμπόρευμα τών Εμπορευμάτων είναι τό Χρήμα. Τό Χρήμα είναι τό Κλειδί όλων τών Άγαθών ; 21 Ο

16 Είπεν ό Marx: τό Χρήμα είναι μιά άποκρυστάλλωση τής Άνταλλακτικής Άξίας τών 'Εμπορευμάτων. Είπεν ό Marx: Τό Χρήμα δέν είναι σύμβολον. Είπεν ό Marx: τό Χρήμο δέν είναι άπλώς ε ν α άντικείμενο πλουτισμού, είναι τ ό άντικείμενο τού πλουτισμού. Είπεν ό Κλέφτης: άδιαφορώ γιά τήν οίκονομολογική ύπόσταση τού Χρήματος' ψάχνω γιά τό ϊδιο τό Χρήμα.- Ό Marx μίλησε καί γιά τ6ν Χρυσό, καί γιά τόν Θησαυρό, καί γιά τήν Φιλαργυρία. 'Έπρεπε νά περιμένει τόν Freud. Ό Κλέφτης δέν συμπαθεί τό ψυχαναλυτικq ντιβάνι. Έξάλλου, είναι ενας τύπος μέ λαμπρή ψυχοσωματική ύγεία. Κλέφτης φιλάργυρος είναι ενα ον τόσο σπάνιον όσο μιά ώραία καί (ταυτόχρονα) πιστή γυναίκα. Ύπάρχουν οί άπλοί τσιγκούνηδες (μαζεύουν χρήμα, ίδίως χρυσάφι) καί οί καλυμένοι τσιγκούνηδες (δήθεν συλλέκται εργων τέχνης κτλ.). Γιά τόν Κλέφτη τό Κλοπιμαίον Πράγμα δέν εχει κ α μ ι ά Άξία Χρήσεως. Τό Κλοπιμαίον είναι ενας έρωτημqτικός άριθμός μέ παρονομαστή τήν Σύλληψη. Τό Κλοπιμαίον Πράγμα είναι σπέρμα Χρήματος. Ό Κλέφτης άντιμετωπίζει τό Άγαθόν πρωτόγονα. Τό Άγαθόν γιά τόν Κλέφτη είναι καρπός. Τό Άγαθόν περικλείει Έργασίαν. Γιά τό Κοινωνικόν Σύνολον δέν εχει καμιά σημασία ή κούφια έργασία τού hobby. Ό Έργάσιμος Χρόνος εχει σημασία μόνον όταν είναι αίτία δημιουργίας Άξίας Χρήσεως - άπ' αύτήν τήν αποψη ή Μαλακία ε ί ν α ι Έργασία. Ό Κλέφτης δουλεύει λίγο (λένε). Αύτό είναι φαινομενικό' στήν ω ρ α των Χ Κλοπων προστίθενται τά Ψ β έ β α ι α χρόνια φυλακής πού θά μοιραστούν οί Ω Διαρήκτες. 'Ιδού ό γνωστός σχετικός τύπος: Κλ οπιμαια - Α = Χ Κλοπές + Ψ Ποινές Ω Διαρήκτες Καί γιά τόν Κλεπταποδόχο (ώς γνήσιο Μεσίτη Έμπορευμάτων) τό Κλοπιμαία Πράγματα δέν εχουν Άξία Χρήσεως. Οί κίνδυνοι τού Κλέφτη καταδιώκουν τόν Κλεπταποδόχο καί οί κίνδυνοι τού ΚλεπΤdποδόχου ξαναγυρίζουν στόν Κλέφτη. Ό Κλέφτης δέν είναι άφελής' κυρίως κυνηγό τό Νόμισμα καί τό Χρυσάφι' ξέρει, πρίν άπ' τόν Marx, ότι ένώ τό Χρυσάφι κυκλοφορεί γιατί εχει Άξία, τό Χαρτονόμισμα εχει Άξία γιατί κυκλοφορεί' χρησιμοποιεί τό Νόμισμα σάν συμβατικό πύκνώμα 'Η σάφι σάν Χρήμα πού κοιμάται. Τό Χρυσάφι είναι παγωμένη " Ε σάφι δ έ ν δουλεύει. Ο 22 Ο

17 Μάθη μα 70ν Μεταο ί οασις Κυριότη τος. Ή Κυριότης είναι ή κιλότα τής Ίδιοκτησίας. Μέ κιλότα, fί δίχως κιλότα, ή 'Ιδιοκτησία ύπάρχει έξίσου ξεδιάντροπα. Ή Κυριότης φρονεί δτι στηρίζεται είς έπι στη μονικάς θεωρίας' τά πιστόλια τών. Αστυνομικών πεί θουν καλύτερα. Ό δνθρωπος είναι τό Ζώον πο ύ Χαμογελά. Μά χαμογελά μόνον τήν στιγμή πο ύ πληρώνεται. Ή άπλή ίδιο-ποίηση άποτελεί τήν πρωταρχική πράξη τού Φασισμου. Μήν άκουτε τά Ψέματα: ό Πλουτος κ α ί φέρνει τήν Εύ τυχία κ α ί διώχνει τήν Δυστυχία. Τό σημαντικότερο κοινωνικό γνώρισμα του Πλο ύσιου εί ναι δτι παίρνει δίχως νά έργάζεται.ώ ' στε χια ίσουται πρός τήν Άτίμωση. Είναι πρωί Κι ό i'1*ιος λάμπει' νά άνοίξεις τήν πόρτα του γραφείου σου καί νά φωνάξεις: κλέ80υνε τά Λεφτά Μου:" - καί οί Δούλοι μέ τήν. Στολή θά σπεύσουν. Είναι άπόγεμα κι ό ηλιος λάμπει" νά άνοίξεις τό παράθυρο τού σπιτιο ύ σου καί νά φωνάξεις: Υα μούνε τή Γυναίκα Μου! - καί, πάλι, 0\ Δούλοι μέ τήν Στολή θά σέ σώσουν. Ό Κλέφτης δέν εχει Γυναίκα καί Σπίτι άφότου ό φτεροπόδαρος Έρμής άπό Θεός τών Κλεφτών προήχθη είς Θεόν τών Έμπόρων. Οί σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Κυρίου καί Ίδιοκτησίας χρωματίζουν τό πρόσωπό μας. Ό βασιλιάς Μίδας εφαγε εφαγε εφαγε Χρυσάφι ωσπου επόθε δυσπεψία. Μές στήν Κυκλοφορία τών Άγαθών ό Χρυσός θεωρείται προηγμένη μορφή Χρήματος. Τό Χρυσάφι είναι ή ύλική ύπόσταση τού άφηρημένου Πλούτου - Τό Χρυσάφι είναι ό σωματικός άντιπρόσωπος τού ύλικού Πλούτου - Τό Χρυσάφι 'είναι ό καθοχικός Πλούτος έξατομικευμένος' έπιβεβαιώνει ό Marx. Ό Κροκόδιλος δέν είναι πιό άδηφάγος άπ' τόν Άστό. Τό Χρυσάφι είναι τό καλύτερο είσιτήριο γιά τόν Παράδεισο' αν Παράδεισος είναι οί'ωραίες τά Ταξίδια, τό Χασίσι, ή Μουσική. Όνομόζουν Πολυτέλεια τόν μεταξωτό ίσκιο τού Πλούτου. Άποκαλούν Πολυτέλεια τήν πορδή της Άνάγκης. Ό Φτω χός μικραίνει τη Ζωή του μέ τόν 'Ύπνο, άλλά κ α ί μέ τήν Δουλιά. Ύποτίθεται δτι σέ μερικές χώρες οί Φτωχοί κα τέλαβαν τήν 'Εξουσία. Δέν βλέπω πραγματοποιήσιμη, τουλάχιστον στό κοντινό μέλλον, μιά Κυβέρνηση Δια ρηκτών. Ή ΊδιοκτησΙα μοιάζει πιό δοξασμένη και μεγαλοπρεπής όπ' τό Ούράνιο Τόξο, χύνεται σάν Χολέρα καί σάν Πα- Ο 23 Ο

18 νούκλα πάνω στά κεφάλια τών Άνθρώπων, ανοιξε κι άπλώθηκε σάν χρυσοστόλιστο Σάβανο, ό Τραπεζίτης χαϊδεύει τόν κώλο τής Κοκότας, ελα Μικροαστέ νά φας κι έσύ σκατά, Κύριε έλέησον, στό 'Άργος κάποια γυναικούλα καθάρισε τόν Βασιλιά Πύρρο μέ μιά κεραμίδα, ή Ίδιοκτησία στήνει προτομές ποιητών, φίλε μήν προσπαθείς νά γαμήσεις μέ συναλλαγματική, είμαι μασόνος προοδεύω γιατί μασόνος είμαι, δέν χαρίζουν Νομίσματα στόν Ταρζάν. Ή 'Ιδιοκτησία γλιστράει χέρι σέ χέρι. Ή Ίδιοκτησία είναι απιστη. Οί άπιστίες τής Ίδιοκτησίας άποτελούν τό κ ύ Ρ ι ο ν άντικείμενον τού Άστικού Δικαίου. Στήν Μεταβίβαση τής Ίδιοκτησίας μετέχουν, μέ λογικά μερίδια, τόσον ό Ίησούς δσο κι ό Διάβολος - ό πουτσαράς Διάβολος. Τό Ποινικόν Δίκαιον δανείζει τόν θώρακά του, καίγεται αφθονο λιβάνι, ό Συμβολαιογράφος άκονίζει τήν πένα του. Στόν πανάρχαιο θεσμό' τής Μεταβιβάσεως τής Κυριότητος αυτ':'ς ό ατιμος ό Κλέφτης ερχεται καί δίνει ενα χτύπημα μέ στιλέτο. Ό Κλέφτης θά ξεψυχήσει στήν Κρεμάλα. 'Έτσι πρέπει. Μάθημα 80ν Τό Σώμα σέ ποιόν άνήκει; Πάντως οί Κλέφτες εχουνε Κορμί. Κατακτώ τό Σώμα μου σημαίνει χτίζω τήν Προοωnικότητά μου. Τό Σώμα είναι δοτόν οϊκημα - δοτόν, όχι άπό όποιονδήποτε Θεό, άλλά, άπ' τόν έπικυρίαρχο Άστό. Καί τά 'Όνειρα είναι ένσώματα. Καί στά 'Όνειρα υφίσταται Λογοκρισία. Ό Ποιητής διαθέτει τό χάρισμα νά καταγράφει τά 'Όνειρα δλων μας. Ό Κλέφτης άρνείται τόν Τρόπο Διανομής. Ό Τεμπέλης, άρνείται τόν Τρόπο Παραγωγής. Ύποφέρει ό Τεμπέλης, μά τουλάχιστον μεταχειρίζεται τό Σώμα του κατά βούλησιν. Διέθεταν μεγάλη φαντασία οι εφευρέται τής Ύποθήκης. Οί άρχαίοι ελληνες, μέ αυταρέσκεια, υποθήκευαν τό ϊδιο τους τό Κορμί - ή μή πληρωμή τού Χρέους καί τών Τόκων τούς υποβίβαζε στήν Τάξη τών Δούλων. Στό 50ν μάθημα κάτι εϊπαμε γιά τόν τρόπο πού διαθέτουν τό Σώμα τους αί Πόρναι. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά παροδική ένοικίαση Πράγματος, 'Έχω τήν αυταπάτη δτι τό Σώμα μου είναι δικό μου. Ό Marx, σάν έβραίος πού ητανε, δέν είχε ψευδαισθήσεις. 'Ήξερε δτι ή Έργασία δημιουργεί τήν Άνταλλακτική Άξία κι δτι οί Έργαζόμενοι προσφέρουν αυτήν τήν Έργασίαν. Είπεψ όταν ό Έργάτης χρησιμοπσιειται ώς Μέσυν Παραγωγής αποχτά ίδιαίτερη μορφή. γίνετα ι ζωντανόν Εργα λείον. Ή σωματική έλευθερία είναι πεπερασμένη CννOιG

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μάιος 2010 ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Μιλήσαμε πέρυσι λίγο για την ενθάρρυνση, για το πόση σημασία έχει στην αγωγή του παιδιού, αλλά και γενικά στη ζωή του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Σιωπάς για να ακούγεσαι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Edward

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑrΩrΗ. Τίτλος: Ε γχ ει ρ ί δ ιο του Συπιιαφέας: Κ άρλ ο ς ρ Μα ι γ κ λ. Eπιμtλεια έχδοοη ς : Ε κ δόσ ε ι ς Αμ η χαν ί α.

ΕΙΣΑrΩrΗ. Τίτλος: Ε γχ ει ρ ί δ ιο του Συπιιαφέας: Κ άρλ ο ς ρ Μα ι γ κ λ. Eπιμtλεια έχδοοη ς : Ε κ δόσ ε ι ς Αμ η χαν ί α. Κάρλος Μαριγκέλλα _.. _--- Ι ΕΙΣΑrΩrΗ Τίτλος: Ε γχ ει ρ ί δ ιο του Συπιιαφέας: Κ άρλ ο ς ρ Μα ι γ κ λ έ α Μετάφιιαοη: Κ τερ α ί να Σύ ρρσυ ντ άρ τ τω π α η ό λε ω ν ν Eπιμtλεια έχδοοη ς : Ε κ δόσ ε ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας ΑΘΗΝΑ: Βερανζέρου 6 Πλ. Κάνιγγος, 10677 τηλ. 210 3844905 210 3828165 ΠΕΥΚΗ: Λεωφ. Ειρήνης 32 15121 τηλ. 210 6149327 Δικτυακός τόπος: www.frontistiriakollia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ «Ο δοκιμιακός λόγος στην Έκφραση Έκθεση» Β λυκείου 1

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ «Ο δοκιμιακός λόγος στην Έκφραση Έκθεση» Β λυκείου 1 Β λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr Β λυκείου 2 Είναι παγκόσμια γλώσσα η γλώσσα της τέχνης, γιατί εκφράζει τις πανανθρώπινες αγωνίες, τους κοινούς πόθους και τους κοινούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΕΝΝΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΕΝΝΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΕΝΝΑΣ: Θεατράλε ή το παιχνίδι των τίτλων 5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Η τρέλα και η µωρία του θεατρικού σύµπαντος 7 ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: Η δύναµη της µίµησης 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ: Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Η 0, 0 1 δείτε τα ΔΩΡΑ ΜΑΣ σελ. 25 στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Αν θες μπορείς κι εσύ να της πεις αντίο. GAMING Xbox One VS Nintendo Wii U VS PlayStation

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 / Τεύχος 7ο / Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. αλληλεγγύη. Με συνεντεύξεις των:

Δεκέμβριος 2013 / Τεύχος 7ο / Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. αλληλεγγύη. Με συνεντεύξεις των: Δεκέμβριος 2013 / Τεύχος 7ο / Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ αλληλεγγύη Με συνεντεύξεις των: Τίτου Πατρίκιου, Ειρήνης Ταχατάκη, Γεωργίου Μαρκάκη Και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2008 Βρήκα τις σελίδες που ακολουθούν μέσα στο βιβλίο μου «Ημέρες Βελονισμού και Laser» του 1993. Τις ανέσυρα γιατί αυτές αποτελούν ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση To Γράμμα - Έτος ΙΕ, αριθ. 94 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒΡ. - ΔΕΚΕΜΒΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναγράφουμε την ιστορία της ΠΕΤ -ΟΤΕ. Η δράση του σωματείου μας σε όλα τα επίπεδα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

Ξαναγράφουμε την ιστορία της ΠΕΤ -ΟΤΕ. Η δράση του σωματείου μας σε όλα τα επίπεδα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 253 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χριστούγεννα και ο Παπαδιαμάντης Γράφει Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ φιλολογική, ένεκα της θρησκευτικής του πίστης στην ορθοδοξία,

Τα Χριστούγεννα και ο Παπαδιαμάντης Γράφει Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ φιλολογική, ένεκα της θρησκευτικής του πίστης στην ορθοδοξία, RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago Εθνικό Εθνικό είναι είναι ότι ότι είναιείναι αληθινό! αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής Γ' ΕΚΔΟΣΗ Lτη ΙΠLρΙ{ micromega κυκλοφορούν: IONESCO Ε. Η ελεγεία του ριν6κερου V ALER Υ Ρ. Σημειώσεις του καθρέφτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καίγονται οι λέξεις; Ο Δημήτρης Χατζόπουλος και ο Αλέξης Κυριτσόπουλος σχεδιάζουν την απάντηση

Καίγονται οι λέξεις; Ο Δημήτρης Χατζόπουλος και ο Αλέξης Κυριτσόπουλος σχεδιάζουν την απάντηση 13-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. ΤΕΥΧΟΣ 504. 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. www.athensvoice.gr. free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Ετοιμάζαμε το τεύχος-αφιέρωμα στο βιβλίο, καταλήξαμε στο πιο καυτό τεύχος της ιστορίας μας Καίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ

ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ΛΕΥΤΈΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΌΣ www.openbook.gr ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ Λευτέρης Κρητικός Παρακαλούμε σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε 2_ ΤΟ ΟΡΟΠΈΔΙΟ ΎΨΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΏΝ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Γιάννης Αντάμης Τα Αποκτηθέντα Κατά Τύχην Όλως, Αποσπάσματα Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Dreamtigers 2013 www.yannisadamis.com 1 Αχ πώς δάγκωνε η ειρωνική μου διάθεση. Αχ πώς τσίμπαε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 Πώς οδηγούμαι στην περίληψη... 2 Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη... 4 Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης... 4 Αξιολόγηση περίληψης... 8 Περίληψη και αυτο αξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ»

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ» «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ» Συντονίστρια Καθηγήτρια: Χριστοφοράτου Τάνια, Βιολόγος Συγγραφείς: Συγγραφική Ομάδα μαθητών και Χριστοφοράτου Τάνια 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία.

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 80.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Τα πέντε κλειδιά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ. Μόνος στο σπίτι με ένα κομπιούτερ... Η μοναξιά του Facebook

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ. Μόνος στο σπίτι με ένα κομπιούτερ... Η μοναξιά του Facebook ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μόνος στο σπίτι με ένα κομπιούτερ... Η μοναξιά του Facebook Στη μνήμη της Μαρίας Παπαγιαννίδου-St.Pierre 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λέξεις με πλάγια γραφή επεξηγούνται στο τέλος του βιβλίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ 31.05.14 Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ Εναλλακτικοί ψηφοφόροι, διχασμένοι, προβληματισμένοι, κουρασμένοι, βυθισμένοι στην σκέψη τους, σκουριασμένοι, απογοητευμένοι, προσκολλημένοι, προκατειλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

NEVER ΜΗΝΙΑΙΑ FREE PRESS NAFPAKTOS ΤΕΥΧΟΣ 10 STOP. Drea ing 22.12.2012

NEVER ΜΗΝΙΑΙΑ FREE PRESS NAFPAKTOS ΤΕΥΧΟΣ 10 STOP. Drea ing 22.12.2012 ΜΗΝΙΑΙΑ FREE PRESS NAFPAKTOS ΤΕΥΧΟΣ 10 NEVER STOP M Drea ing 22.12.2012 02 Δεν Η μικρή Μαρία από τη Ναύπακτο θέλει να πάει στη Disneyland και ο φωτογράφος Χρήστος Διαμάντης... μάλλον θα της κάνει τη χάρη,

Διαβάστε περισσότερα

KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ιστορία - θεωρία - Πρακτική

KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ιστορία - θεωρία - Πρακτική KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ιστορία - θεωρία - Πρακτική Ελευθεριακή Κουλτούρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 5 Η Ληστεία Τράπεζας: Οι Απαρχές 8 Η θεωρία της Ληστείας Τράπεζας 29 Οι Πρωταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

του Δρόμου Η φυλακή της μοναξιάς Athens Street Press

του Δρόμου Η φυλακή της μοναξιάς Athens Street Press ο Τύπος του Δρόμου ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ: Μ.Κ.Ο. «ΚΛΙΜΑΚΑ», ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ISSN: 2241 4053 ΤΕΥΧΟΣ 4

Διαβάστε περισσότερα