ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤV σε συνδυασμό με οποιοδήποτε smartphone ή Tablet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤV σε συνδυασμό με οποιοδήποτε smartphone ή Tablet"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EASTER Promo H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» (εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 και µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας) εφεξής από κοινού καλούµενες «ιοργανώτριες», διοργανώνουν προωθητικό πρόγραµµα µε διαδικασία απόδοσης ωροεπιταγής αξίας 25 ή 50 ή 75 ή 100 ή 125 ή 150 ή 175 ή 200 ή 225 ή 250 ή 275 ή 300 ή 350 (εφ εξής το «Πρόγραµµα»), µε τίτλο «EASTER PROMO 2015», στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά µέσω των σηµείων πώλησης των Καταστηµάτων COSMOTE, COSMOTE CORNER, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής τα «Καταστήµατα»), σύµφωνα µε τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειµένοι στη Συµβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Κωνσταντίνου Καρκανοπούλου, µε έδρα στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αρ, 34 µε ΑΦΜ , ΟΥ: Αθηνών (εφεξής η «Συµβολαιογράφος») και θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTΕ (www.cosmote.gr) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr), του ΟΤΕ (www.ote.gr) κατά το χρονικό διάστηµα από 28/03/2015 έως και τις 18/04/2015. Κάθε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συµβολαιογράφο αλλά και να προµηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα Καταστήµατα. 2. Οι ιοργανώτριες, επιφυλάσσονται του δικαιώµατός τους να τροποποιούν µονοµερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνουν τη διάρκεια του Προγράµµατος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράµµατος ή η µεταβολή των παρόντων όρων θα πραγµατοποιείται µε κατάθεση στη Συµβολαιογράφο και κατόπιν προηγούµενης ανακοίνωσης στις άνω αναφερόµενες ιστοσελίδες και θα είναι δεσµευτική για κάθε συµµετέχοντα. Οι ιοργανώτριες δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια µεταβολή. ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν όλοι όσοι διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 3. Εξαιρούνται της συµµετοχής στο Πρόγραµµα, οι εργαζόµενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Οµίλου Εταιριών ΟΤΕ, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι στα Καταστήµατα, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α και β βαθµού, όλων των προαναφερόµενων. 4. Το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί σε όλα τα Καταστήµατα πανελλαδικά κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων µέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων. 5. Η διάρκεια του Προγράµµατος ορίζεται από 28/03/2015 έως και τις 18/04/ Κάθε Συµµετέχων µπορεί να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα µε περισσότερες συµµετοχές εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής του. 6. Όροι Συµµετοχής Για να συµµετέχει κάποιος στο Πρόγραµµα (εφεξής ο «Συµµετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα Καταστήµατα κατά το χρονικό διάστηµα από 28/03/2015 έως 18/04/2015, και να προβεί σε µία από τις ακόλουθες ενέργειες: A. Να αγοράσει επιλεγµένες συσκευές Smartphone ή Tablet από τις λίστες συσκευών στο παράρτηµα. B. Να πραγµατοποιήσει µία ανανέωση συµβολαίου COSMOTE. Η Αίτηση Ανανέωσης πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα 24µηνης διάρκειας της COSMOTE και συγκεκριµένα (α.) σε προγράµµατα φωνής µε πάγιο από 35 και άνω και (β.) σε προγράµµατα data από 25 και άνω. Γ. Να µετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής COSMOTE σε σύνδεση συµβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση») µε πάγιο από 25 και άνω και 24µηνη δέσµευση. Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα 24µηνης διάρκειας, COSMOTE PLUS 25, COSMOTE προς όλους 25, COSMOTE PLUS 35, COSMOTE προς όλους 35, COSMOTE PLUS 45, COSMOTE προς 1

2 όλους 50, COSMOTE PLUS 65, COSMOTE PLUS 100, COSMOTE PLATINUM, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 26,5, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ προς όλους 27,5, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 32,5. Και στις τρείς ανωτέρω περιπτώσεις (Α), (Β) και (Γ) ο Συµµετέχων θα πρέπει να αγοράσει επιλεγµένες συσκευές τύπου Smartphone ή Tablet όπως αναφέρονται στο παράρτηµα. Οι συµµετέχοντες θα ενηµερώνονται αναλυτικά από τα Καταστήµατα, για το ποιες συσκευές Smartphone ή Tablet συµµετέχουν στο Πρόγραµµα (παράρτηµα ). Σε περίπτωση αγοράς οποιασδήποτε από τις συσκευές Smartphones ή Tablets που αναφέρονται στο Παράρτηµα, ο Συµµετέχων αυτόµατα δικαιούται µία ωροεπιταγή για τα καταστήµατα OTE ή µία δωροεπιταγή για τα καταστήµατα COSMOTE & COSMOTE Corner ή µία ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανάλογα µε το κατάστηµα που πραγµατοποίησε την αγορά. Η αξία κάθε δωροεπιταγής (στην πρώτη στήλη όταν ο συµµετέχων προβεί στην ενέργεια Α και στην δεύτερη στήλη όταν προβεί στην ενέργεια Β), ανά συσκευή απεικονίζεται στο παράρτηµα, στους αναλυτικούς πίνακες Smartphone και Tablet.. Να πραγµατοποιήσει αγορά οποιοσδήποτε τηλεόρασης Smart TV που πωλείται µέσα από το καταστήµατα COSMOTE, COSMOTE Corners, OTE, Γερµανός µε παράλληλη αγορά επιλεγµένων συσκευών Smartphone ή Tablet, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε. Ο Συµµετέχων µπορεί να πραγµατοποιήσει αγορά τηλεόρασης Smart TV SONY µε παράλληλη αγορά επιλεγµένων συσκευών SONY Smartphone ή SONY Tablet. Οι συσκευές Smartphones & Tablets που συµµετέχουν στην ενέργεια αναφέρονται µε την εµπορική ονοµασία του µοντέλου στο παράρτηµα Ε, σε ξεχωριστό πίνακα τα Smartphones & τα Tablets. Σε περίπτωση αγοράς οποιασδήποτε από τις συσκευές Smartphones ή Tablets που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε µε παράλληλη αγορά τηλεόρασης Smart TV, ο Συµµετέχων αυτόµατα δικαιούται µία ωροεπιταγή για τα καταστήµατα OTE ή µία δωροεπιταγή για τα καταστήµατα COSMOTE & COSMOTE Corner ή µία ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανάλογα µε το κατάστηµα που έγινε η αγορά, την οποία και παραλαµβάνει άµεσα. Η αξία της δωροεπιταγής είναι ανάλογης της λιανικής αξίας µε ΦΠΑ της τηλεόρασης που επέλεξε ο πελάτης, βάσει του παρακάτω πίνακα: KATAΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤV σε συνδυασμό με οποιοδήποτε smartphone ή Tablet ΑΞΙΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ SONY SONY KDL40W ,00 SONY SONY KDL42W805 3D 175,00 SONY SONY KDL48W ,00 SONY SONY KDL50W805 3D 200,00 SONY SONY KDL55W805 3D 200,00 7. Παράδοση ωροεπιταγής Οι ιοργανώτριες στα πλαίσια του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει να παρέχουν σε όλους τους συµµετέχοντες ωροεπιταγές αξίας ανάλογης αξίας όπως αναφέρονται στον όρο 6. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει αντίστοιχη αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6A σε καταστήµατα COSMOTE και COSMOTE corner και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους ωροεπιταγών COSMOTE που παρατίθενται στο Παράρτηµα Β των παρόντων όρων, εφόσον επιθυµεί επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή COSMOTE για επιτόπου εξαργύρωση, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή COSMOTE για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα COSMOTE και COSMOTE corner. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει ταυτόχρονη αγορά Smart TV µε αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6B σε καταστήµατα COSMOTE και COSMOTE corner, εφόσον επιθυµεί 2

3 επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή COSMOTE για επιτόπου εξαργύρωση στην ίδια αγορά µε την αγορά της τηλεόρασης, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή COSMOTE για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα COSMOTE και COSMOTE corner. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει αντίστοιχη αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6A σε καταστήµατα ΟΤΕ και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους ωροεπιταγών OTE που παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ των παρόντων όρων, εφόσον επιθυµεί επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή OTE για επιτόπου εξαργύρωση, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή OTE για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα OTE. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει ταυτόχρονη αγορά Smart TV µε αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6B σε καταστήµατα ΟΤΕ, εφόσον επιθυµεί επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή COSMOTE για επιτόπου εξαργύρωση στην ίδια αγορά µε την αγορά της τηλεόρασης, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή OTE για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα OTE. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει αντίστοιχη αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6Α σε καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους ωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α των παρόντων όρων, εφόσον επιθυµεί επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για επιτόπου εξαργύρωση, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε επόµενη επίσκεψη. Ο Συµµετέχων που θα πραγµατοποιήσει σε καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ αντίστοιχη αγορά Smartphone ή Tablet ή ταυτόχρονη αγορά Smart TV µε αγορά Smartphone ή Tablet, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6 και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους ωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α των παρόντων όρων, εφόσον επιθυµεί επιτόπου εξαργύρωση της δωροεπιταγής, θα κερδίσει αυτόµατα άυλη ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για επιτόπου εξαργύρωση, ενώ εάν επιθυµεί δωροεπιταγή για επόµενη αγορά του, δικαιούται έντυπη ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ για εξαργύρωση µόνο στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η ευθύνη των ιοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση ή εξαργύρωση των προγραµµατισµένων ωροεπιταγών. 8. Οποιοσδήποτε από τους συµµετέχοντες µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύµατος του Συµµετέχοντος- ικαιούχου βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων, (β) λόγω µη συµµόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συµµετέχοντα των παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οι ιοργανώτριες σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συµµετέχοντες, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχουν το δικαίωµα να προβεί στην ακύρωση της συµµετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το Πρόγραµµα και την εφαρµογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριµελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της /νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νοµικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της ιεύθυνσης Retail Marketing Σε κάθε περίπτωση που η διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών. 2. Η συµµετοχή στο παρόν Πρόγραµµα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ : 1. Οι «ωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ανταλλάσσονται µε εµπορεύµατα ίσης ή και µεγαλύτερης αξίας έως την ηµεροµηνία που αναγράφουν οι ωροεπιταγές στο έµπροσθεν µέρος, αποκλειστικά και µόνο στα καταστήµατα του δικτύου Καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελληνική Επικράτεια. εν ανταλλάσσονται οι «ωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ» µε υπηρεσίες, όπως, ενδεικτικώς, εξόφληση λογαριασµών, εξόφληση εγγυήσεων, κράτηση εισιτηρίων, service, ανανέωση χρόνου (άυλος χρόνος ή voucher) κ.λπ. 2. Το κατάστηµα προσκόµισης της «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ» µπορεί να είναι οποιοδήποτε κατάστηµα του ικτύου Καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελληνική Επικράτεια. 3. Η «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εξαργυρωθεί µε µετρητά, αλλά µόνο να ανταλλαχθεί µε εµπορεύµατα ίσης ή µεγαλύτερης αξίας. Για αγορές εµπορευµάτων αξίας µικρότερης της ονοµαστικής αξίας των «ωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δε θα γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρηµάτων. 4. Κάθε «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ», για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της µοναδικότητας της, φέρει τα εξής στοιχεία ασφαλείας: στο έµπροσθεν µέρος αυτής γραµµοκώδικα ασφαλείας (barcode) Σε περίπτωση που τα ως άνω στοιχεία ασφαλείας είναι καθ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωµένα, έτσι ώστε να µην είναι βεβαία η γνησιότητα της «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», το κατάστηµα έχει κάθε δικαίωµα να αρνηθεί την ανταλλαγή της µε εµπόρευµα. 5. Η «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» πρέπει να φυλάσσεται όπως τα µετρητά χρήµατα, καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ». 6. Τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα ανταλλάσσουν την προσκοµισθησόµενη «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» παραδίδοντας εµπορεύµατα ίσης αξίας στον κοµιστή αυτής χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι αυτό. 7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόµενο εµπόρευµα µε το οποίο ανταλλάσσεται η «ωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ», θα αναφέρει µηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι ίση µε την αξία της «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι µεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κοµιστή της «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ» (πελάτη). 8. Εάν η αξία του εµπορεύµατος είναι µεγαλύτερη από την αξία της «ωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κοµιστή µε οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωµής (µετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 9. Οι κοµιστές των «ωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ» θα µπορούν να τις ανταλλάσσουν αποκλειστικά εντός της περιόδου ισχύος τους, όπως αναγράφεται στην εµπρόσθια όψη αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ COSMOTE 1. H ωροεπιταγή µπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα COSMOTE ή/και COSMOTE CORNER µέχρι την 30/04/2015 και ισχύει µόνο για αγορά εµπορευµάτων. εν ισχύει για εξόφληση λογαριασµών COSMOTE ή ΟΤΕ, για αγορά Χρόνου Οµιλίας µε οποιοδήποτε τρόπο ή για παροχή υπηρεσιών. Μετά την πάροδο της ως άνω ηµεροµηνίας δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της ωροεπιταγής. 2. Η ωροεπιταγή ανταλλάσσεται µε εµπορεύµατα ίσης ή και µεγαλύτερης αξίας. 3. Η παρούσα ωροεπιταγή δεν συνδυάζεται µε ωροεπιταγή από άλλες προωθητικές ενέργειες της COSMOTE. ύναται όµως να συνδυαστεί µε ωροεπιταγή της ίδιας προωθητικής ενέργειας. Μπορούν να εξαργυρωθούν ταυτόχρονα περισσότερες από 1 (µία) δωροεπιταγές ανά απόδειξη λιανικής πώλησης/τιµολόγιο. 4. Η ωροεπιταγή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εξαργυρωθεί µε µετρητά. Κάθε ωροεπιταγή, για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της µοναδικότητας της, φέρει στο έµπροσθεν µέρος αυτής µοναδικό αριθµό 6 ων ψηφίων. Σε περίπτωση που το ως άνω στοιχείο ασφαλείας είναι καθ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωµένο, έτσι ώστε να µην είναι βεβαία η γνησιότητα της ωροεπιταγής, το κατάστηµα έχει κάθε δικαίωµα να αρνηθεί την ανταλλαγή της µε εµπόρευµα. 4

5 5. Σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς, απώλειας ή κλοπής η ωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Η COSMOTE, µετά την παράδοση της ωροεπιταγής, δεν ευθύνεται σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς απώλειας ή κλοπής της και δεν την αντικαθιστά. 6. Εάν η αξία του εµπορεύµατος είναι µεγαλύτερη από την αξία της ωροεπιταγής, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κοµιστή µε οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωµής (µετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήµατα COSMOTE και COSMOTE CORNER. 7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόµενο εµπόρευµα µε το οποίο ανταλλάσσεται η ωροεπιταγή, θα αναφέρει µηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι ίση µε την αξία της ωροεπιταγής, ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι µεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κοµιστή της ωροεπιταγής (πελάτη). Οι δωροεπιταγές είναι αξίας 25. Για δωροεπιταγές 50 και άνω θα καλύπτονται µε πολαπλές δωροεπιταγές των 25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ OTE 1. H ωροεπιταγή µπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα OTE µέχρι την 30/04/2015 και ισχύει µόνο για αγορά εµπορευµάτων. εν ισχύει για εξόφληση λογαριασµών COSMOTE ή ΟΤΕ, για αγορά Χρόνου Οµιλίας µε οποιοδήποτε τρόπο ή για παροχή υπηρεσιών. Μετά την πάροδο της ως άνω ηµεροµηνίας δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της ωροεπιταγής. 2. Η ωροεπιταγή ανταλλάσσεται µε εµπορεύµατα ίσης ή και µεγαλύτερης αξίας. 3. Η παρούσα ωροεπιταγή δεν συνδυάζεται µε ωροεπιταγή από άλλες προωθητικές ενέργειες του OTE. ύναται όµως να συνδυαστεί µε ωροεπιταγή της ίδιας προωθητικής ενέργειας. Μπορούν να εξαργυρωθούν ταυτόχρονα περισσότερες από 1 (µία) δωροεπιταγές ανά απόδειξη λιανικής πώλησης/τιµολόγιο. 4. Η ωροεπιταγή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εξαργυρωθεί µε µετρητά. Κάθε ωροεπιταγή, για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της µοναδικότητας της, φέρει στο έµπροσθεν µέρος µοναδικό αριθµό 6 ων ψηφίων. Σε περίπτωση που το ως άνω στοιχείο ασφαλείας είναι καθ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωµένο, έτσι ώστε να µην είναι βεβαία η γνησιότητα της ωροεπιταγής, το κατάστηµα έχει κάθε δικαίωµα να αρνηθεί την ανταλλαγή της µε εµπόρευµα. 5. Σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς, απώλειας ή κλοπής η ωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Ο OTE, µετά την παράδοση της ωροεπιταγής, δεν ευθύνεται σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς απώλειας ή κλοπής της και δεν την αντικαθιστά. 6. Εάν η αξία του εµπορεύµατος είναι µεγαλύτερη από την αξία της ωροεπιταγής, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κοµιστή µε οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωµής (µετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήµατα OTE. 7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόµενο εµπόρευµα µε το οποίο ανταλλάσσεται η ωροεπιταγή, θα αναφέρει µηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι ίση µε την αξία της ωροεπιταγής, ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εµπορεύµατος θα είναι µεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κοµιστή της ωροεπιταγής (πελάτη). Οι δωροεπιταγές είναι αξίας 25. Για δωροεπιταγές 50 και άνω θα καλύπτονται µε πολαπλές δωροεπιταγές των 25. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ SMARTPHONES Μοντέλο Smartphone (Α) Αξία ΔΕ που αντιστοιχεί με την ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Β) Αξία ΔΕ που αντιστοιχεί σε αγορά σκέτης συσκευής ALCATEL TOUCH POP S3 25,00 25,00 HTC DESIRE ,00 25,00 HTC ONE (M8) 225,00 175,00 HTC ONE MINI 2 200,00 150,00 HUAWEI ASCEND G620 S 25,00 25,00 HUAWEI ASCEND P7 150,00 100,00 IPHONE 5S 16GB 150,00 100,00 IPHONE 5S 32GB 150,00 100,00 IPHONE 5S 64GB 150,00 100,00 IPHONE 6128GB 150,00 100,00 IPHONE 616GB 150,00 100,00 IPHONE 664GB 150,00 100,00 IPHONE 6 PLUS 128GB 150,00 100,00 IPHONE 6 PLUS 16GB 150,00 100,00 IPHONE 6 PLUS 64GB 150,00 100,00 LG G3 16GB 275,00 225,00 LG G Flex 2 150,00 100,00 LG G3 32GB 175,00 150,00 LG G3 S 175,00 125,00 LG SPIRIT 25,00 25,00 LUMIA ,00 25,00 LUMIA ,00 150,00 LUMIA ,00 125,00 MEIZU MX3 16GB 150,00 100,00 MLS IQTALK S8 50,00 50,00 MLS IQTALK 54G 25,00 25,00 MLS IQTALK COLOR 25,00 25,00 SAMSUNG GALAXY A3 100,00 50,00 SAMSUNG GALAXY ALPHA 150,00 100,00 SAMSUNG GALAXY K ZOOM + ΘΗΚΗ 225,00 175,00 SAMSUNG GALAXY NOTE 4 350,00 300,00 Samsung Galaxy Note Edge 250,00 200,00 SAMSUNG GALAXY S 5 275,00 225,00 SAMSUNG GALAXY S3 NEO 25,00 25,00 SAMSUNG GALAXY Α5 150,00 100,00 SONY XPERIA Z3 COMPACT 225,00 175,00 SONY XPERIA M2 25,00 25,00 SONY XPERIA Z2 175,00 150,00 SONY XPERIA Z3 275,00 225,00 SONY XPERIA Τ3 150,00 100,00 6

7 Μοντέλο Tablet ΠΙΝΑΚΑΣ TABLETS (Α) Αξία ΔΕ που αντιστοιχεί με την ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Β) Αξία ΔΕ που αντιστοιχεί σε αγορά σκέτης συσκευής ALCATEL ONETOUCH POP7S 4G APPLE IPAD AIR 2 WIFI+CELL.16GB APPLE IPAD MINI 3 WIFI+CELL.16GB ASUS MEMOPAD 8 WIFI ME181CX 0 25 ASUS TRANSFORMER T100TAL 4G HUAWEI MEDIA PAD M G HUAWEI MEDIA PAD T G LENOVO MIIX WIFI 0 50 LENOVO A G LENOVO A G+ΘΗΚΗ LENOVO A8-50 3G LENOVO A8-50 3G+ΘΗΚΗ LENOVO S8-50 4G LG G PAD 10.1 WIFI 0 50 LG G PAD 8 WIFI 0 25 LG G PAD 8.0 4G MLS IQ10 3G MLS IQ10 WIFI 0 25 MLS IQGIANT 3G MLS IQROCKET 3G MLS IQSHOT 3G MLS IQULTRA 3G SAMSUNG GALAXY LITE 3G SAMSUNG GALAXY G SAMSUNG GALAXY G SAMSUNG GALAXY G SAMSUNG GALAXY ACTIVE 4G SAMSUNG GALAXY S G SAMSUNG GALAXY S 8.4 4G SONY XPERIA Z2 4G SONY XPERIA Z3 COMPACT 8.0 4G ZTE E8Q+ 3G ZTE E9Q+ 3G ZTE S8Q+ WIFI

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ SMARTPHONES ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SONY XPERIA Τ3 SONY XPERIA Z3 SONY XPERIA Z3 COMPACT SONY XPERIA Z2 SONY XPERIA M2 ΠΙΝΑΚΑΣ TABLETS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SONY XPERIA Z2 4G SONY XPERIA Z3 COMPACT 8.0 4G 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1) ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΩΡΟΥ Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης Conn-x δηλώνω ότι αποδέχοµαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύµφωνα µε τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό Διάρκεια και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δώρα:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό Διάρκεια και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δώρα: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα notebook/laptop, όλα τα tablet/ipad και όλες οι τηλεοράσεις από 32 ίντσες και άνω, ανεξαρτήτως μάρκας, μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με: α. νέα σύνδεση COSMOTE ή μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα