Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 150/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/923 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ( 1 ), και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 36 παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 73 παράγραφος 7 και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 84 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στην Ένωση, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ομοιόμορφης προσέγγισης σχετικά με την αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια έμμεσων και σύνθετων συμμετοχών σε μέσα ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων και έμμεσων και σύνθετων συμμετοχών σε άλλες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. (2) Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ήδη προβλέπει κανόνες για άμεσες συμμετοχές σε μέσα ιδίων κεφαλαίων ενός ιδρύματος από το ίδιο το ίδρυμα και άμεσες συμμετοχές σε μέσα ιδίων κεφαλαίων άλλων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες για την αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια συμμετοχών του ιδρύματος που συνδέονται με έμμεσες και σύνθετες συμμετοχές σε τέτοιου είδους μέσα από το ίδιο το ίδρυμα ή σε άλλες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. (3) Η μεταχείριση έμμεσων συμμετοχών που προκύπτουν από τοποθετήσεις σε μέσα που περιλαμβάνονται σε δείκτες καλύπτεται από το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και από τα άρθρα 25 και 26 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 ( 2 ). Ωστόσο, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 δεν καλύπτει έμμεσες και σύνθετες συμμετοχές που προκύπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ), του άρθρου 56 στοιχεία α), γ), δ) και στ), και του άρθρου 66 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Είναι αναγκαίο να τεθούν νέοι κανόνες σε σχέση με τον χειρισμό των έμμεσων και σύνθετων συμμετοχών που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις. (4) Σε περίπτωση που η πιστοληπτική διαβάθμιση ενός ιδρύματος επηρεάζει τις τιμές που καθορίζονται από τους δείκτες της αγοράς, που χρησιμοποιούνται επίσης ως σημείο αναφοράς για τις αποδοχές των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 του εν λόγω ιδρύματος, εγείρονται ζητήματα προληπτικής εποπτείας, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των κατανομών στο ίδρυμα και την πιστωτική διαβάθμιση του ιδρύματος. Ο αριθμός και η ( 1 ) ΕΕ L 176 της , σ. 1. ( 2 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 74 της , σ. 8).

2 L 150/ ποικιλομορφία των ιδρυμάτων στην ομάδα θα πρέπει να είναι επαρκώς υψηλά ώστε να αντικατοπτρίζουν κατάλληλα τις δραστηριότητες στη σχετική αγορά. Ως εκ τούτου, αν το ίδρυμα εκδίδει πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 με κυμαινόμενο επιτόκιο ή με σταθερό επιτόκιο το οποίο θα επανέλθει σε κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο που πληρώνει για το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να αυξάνεται όταν η πιστοληπτική διαβάθμιση του ιδρύματος μειώνεται. Ως εκ τούτου, όταν το επιτόκιο συνδέεται με δείκτη, ο δείκτης θα πρέπει να είναι επαρκώς «ευρύς» προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση του ιδρύματος δεν αποτελεί κύριο παράγοντα που επηρεάζει τα επιτόκια που τίθενται από τον εν λόγω δείκτη. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ συσχέτισης λόγω του ότι πλήττεται ολόκληρος ο τομέας και επηρεάζεται το επιτόκιο αναφοράς, και συσχέτισης λόγω της επιρροής που ασκεί η πιστοληπτική διαβάθμιση ενός ιδρύματος στο επιτόκιο αναφοράς. (5) Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ενοποιημένο επίπεδο και σε υποενοποιημένο επίπεδο θα πρέπει να είναι συνεπής. Ως εκ τούτου, τα επιλέξιμα δικαιώματα μειοψηφίας μιας θυγατρικής που αποτελεί η ίδια μητρική επιχείρηση οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να είναι το ποσό που προκύπτει, για το μητρικό ίδρυμα της εν λόγω θυγατρικής, όταν το μητρικό ίδρυμα εφαρμόζει την προληπτική ενοποίηση που αναφέρεται στον τίτλο II του πρώτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (6) Δεδομένης της παρόμοιας φύσης των αφαιρέσεων που καλύπτονται από τα άρθρα 84, 85 και 87 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα πρέπει να εφαρμόζονται, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι ίδιες διατάξεις για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δικαιωμάτων μειοψηφίας. (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή. (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). (9) Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιε) και ιστ): «ιε) τους όρους υπό τους οποίους οι δείκτες μπορούν να θεωρούνται ευρείς δείκτες αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ιστ) τον υπολογισμό της υποενοποίησης που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2 και τα άρθρα 85 και 87 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.». 2. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 15α έως 15ι: «Άρθρο 15α Έμμεσες τοποθετήσεις για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Για τους σκοπούς των άρθρων 15γ, 15δ,15ε και 15θ του παρόντος κανονισμού, ο όρος ενδιάμεση οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο (114) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες που κατέχουν κεφαλαιακά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα: α) οργανισμό συλλογικών επενδύσεων β) συνταξιοδοτικό ταμείο πλην συνταξιοδοτικού ταμείου καθορισμένων παροχών ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 12).

3 L 150/3 γ) συνταξιοδοτικό ταμείο καθορισμένων παροχών, όταν το ίδρυμα επωμίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο και όταν το συνταξιοδοτικό ταμείο καθορισμένων παροχών δεν είναι ανεξάρτητο από το ανάδοχο ίδρυμα δ) οντότητες που βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα υπό τον έλεγχο ή τη σημαντική επιρροή ενός από τα ακόλουθα: 1) του ιδρύματος ή των θυγατρικών του 2) της μητρικής επιχείρησης του ιδρύματος ή των θυγατρικών της εν λόγω μητρικής επιχείρησης 3) της μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών του ιδρύματος ή των θυγατρικών αυτής της μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών 4) της μητρικής μεικτής εταιρείας συμμετοχών του ιδρύματος ή των θυγατρικών της μητρικής μεικτής εταιρείας συμμετοχών 5) της μητρικής μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών του ιδρύματος ή των θυγατρικών της μητρικής μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών ε) οντότητες που είναι από κοινού, άμεσα ή έμμεσα, υπό τον έλεγχο ή τη σημαντική επιρροή ενός ιδρύματος, περισσότερων ιδρυμάτων, ή δικτύου ιδρυμάτων, τα οποία είναι μέλη του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας, ή του θεσμικού συστήματος προστασίας ή του δικτύου ιδρυμάτων που συνδέονται με έναν κεντρικό οργανισμό που δεν είναι οργανωμένα ως όμιλος στον οποίο να ανήκει το ίδρυμα στ) οντότητες ειδικού σκοπού ζ) οντότητες, η δραστηριότητα των οποίων είναι να κατέχουν χρηματοπιστωτικά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα η) οιαδήποτε οντότητα που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι χρησιμοποιείται με σκοπό την παράκαμψη των κανόνων που αφορούν την αφαίρεση έμμεσων και σύνθετων συμμετοχών. 2. Με την επιφύλαξη του στοιχείου η) της παραγράφου 1, η ενδιάμεση οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 σημείο 114) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν περιλαμβάνει: α) μεικτές εταιρείες συμμετοχών, ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις β) οντότητες που υπόκεινται, δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ γ) οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίες εποπτεύονται και υποχρεούνται να αφαιρούν από το ρυθμιστικό τους κεφάλαιο τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε ίδια κεφαλαιακά μέσα και τοποθετήσεις σε κεφαλαιακά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), ένα συνταξιοδοτικό ταμείο καθορισμένων παροχών θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητο από το ανάδοχο ίδρυμα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το συνταξιοδοτικό ταμείο καθορισμένων παροχών είναι νομικά χωριστό από το ανάδοχο ίδρυμα και η διαχείρισή του είναι ανεξάρτητη β) το καταστατικό, η συστατική πράξη και ο εσωτερικός κανονισμός του ειδικού συνταξιοδοτικού ταμείου, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν εγκριθεί από ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ή οι κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού ταμείου καθορισμένων παροχών, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους γ) οι εντολοδόχοι ή οι διαχειριστές του συνταξιοδοτικού ταμείου καθορισμένων παροχών έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, να ενεργούν με αμεροληψία προς το καλύτερο συμφέρον των δικαιούχων του καθεστώτος και όχι του αναδόχου, να διαχειρίζονται συνετά τα περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού ταμείου καθορισμένων παροχών και να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που θέτουν το καταστατικό, η συστατική πράξη και ο εσωτερικός κανονισμός του συγκεκριμένου συνταξιοδοτικού ταμείου, κατά περίπτωση, ή το κανονιστικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο που περιγράφεται στο στοιχείο β) δ) το καταστατικό ή η συστατική πράξη ή οι κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού ταμείου καθορισμένων παροχών που αναφέρονται στο στοιχείο β) περιλαμβάνουν περιορισμούς στις τοποθετήσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από το εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς σε μέσα ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται από το ανάδοχο ίδρυμα.

4 L 150/ Όταν συνταξιοδοτικό ταμείο καθορισμένων παροχών που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 κατέχει μέσα ιδίων κεφαλαίων του αναδόχου ιδρύματος, το ανάδοχο ίδρυμα αντιμετωπίζει την εν λόγω συμμετοχή ως έμμεση κατοχή ιδίων μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ιδίων πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 ή ιδίων μέσων της κατηγορίας 2, κατά περίπτωση. Το προς αφαίρεση ποσό από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, κατά περίπτωση, του αναδόχου ιδρύματος, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15γ. Άρθρο 15β Σύνθετες τοποθετήσεις κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρούνται σύνθετες τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: α) παράγωγα μέσα που έχουν κεφαλαιακά μέσα οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα ως υποκείμενα ή έχουν την οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ως οντότητα αναφοράς β) εγγυήσεις ή πιστωτική προστασία που παρέχεται σε τρίτο μέρος όσον αφορά τις επενδύσεις του τρίτου μέρους σε κεφαλαιακό μέσο μιας οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα 2. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) επενδύσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης σε ένα μέσο κεφαλαίου οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα β) δικαιώματα αγοράς που αγοράζονται από το ίδρυμα σε κεφαλαιακό μέσο οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα γ) δικαιώματα πώλησης που πωλούνται από το ίδρυμα σε κεφαλαιακό μέσο οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα ή οποιαδήποτε άλλη πραγματική ή ενδεχόμενη συμβατική υποχρέωση του ιδρύματος να αγοράσει τα δικά του μέσα ιδίων κεφαλαίων δ) επενδύσεις σε προθεσμιακές συμφωνίες αγοράς σε κεφαλαιακό μέσο οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Άρθρο 15γ Υπολογισμός έμμεσων τοποθετήσεων για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Το ποσό των έμμεσων τοποθετήσεων που πρέπει να αφαιρεθεί από τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως απαιτείται από το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) σύμφωνα με την προκαθορισμένη προσέγγιση του άρθρου 15δ β) σύμφωνα με τη διαρθρωτική προσέγγιση (structure-based), που περιγράφεται στο άρθρο 15ε, όταν το ίδρυμα παρέχει ικανοποιητικές αποδείξεις στην αρμόδια αρχή ότι η προσέγγιση που περιγράφεται στο άρθρο 15δ είναι υπερβολικά επαχθής. Η διαρθρωτική προσέγγιση που περιγράφεται στο άρθρο 15ε δεν χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα για τον υπολογισμό του ποσού αυτών των αφαιρέσεων σε σχέση με τις επενδύσεις σε ενδιάμεσες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15α παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε). Άρθρο 15δ Προκαθορισμένη προσέγγιση για τον υπολογισμό έμμεσων τοποθετήσεων για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Το ποσό των έμμεσων τοποθετήσεων σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που πρέπει να αφαιρεθεί, όπως απαιτείται από το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπολογίζεται ως εξής: α) όταν τα ανοίγματα όλων των επενδυτών σε αυτήν την ενδιάμεση οντότητα είναι ίδιας προτεραιότητας, το ποσό ισούται με το γινόμενο του ποσοστού της χρηματοδότησης επί το ποσό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα β) όταν τα ανοίγματα όλων των επενδυτών στην ενδιάμεση οντότητα δεν είναι ίδιας προτεραιότητας, το ποσό ισούται με το γινόμενο του ποσοστού της χρηματοδότησης επί το χαμηλότερο μεταξύ των κατωτέρω ποσών: (i) το ποσό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα τα οποία κατέχει η ενδιάμεση οντότητα (ii) το άνοιγμα του ιδρύματος στην ενδιάμεση οντότητα μαζί με όλες τις άλλες χρηματοδοτήσεις που παρέχονται στην ενδιάμεση οντότητα οι οποίες είναι ίδιας προτεραιότητας με το άνοιγμα του ιδρύματος.

5 L 150/5 2. Η μέθοδος υπολογισμού που παρατίθεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ακολουθείται για κάθε τμήμα της χρηματοδότησης που είναι ίδιας προτεραιότητας με τη χρηματοδότηση που παρέχει το ίδρυμα. 3. Το ποσοστό της χρηματοδότησης για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι το άνοιγμα του ιδρύματος στην ενδιάμεση οντότητα διαιρούμενο με το άθροισμα του ανοίγματος του ιδρύματος στην ενδιάμεση οντότητα και όλων των άλλων ανοιγμάτων στην εν λόγω ενδιάμεση οντότητα που είναι ίδιας προτεραιότητας με το άνοιγμα του ιδρύματος. 4. Ο υπολογισμός της παραγράφου 1 γίνεται χωριστά για κάθε συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει κάθε ενδιάμεση οντότητα. 5. Όταν οι επενδύσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα κατέχονται έμμεσα μέσω διάδοχων ή διαφόρων ενδιάμεσων οντοτήτων, το ποσοστό χρηματοδότησης που παρατίθεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται διαιρώντας το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου διά του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου: α) το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσών της χρηματοδότησης που παρέχει το ίδρυμα σε ενδιάμεσες οντότητες, με τα ποσά χρηματοδότησης που παρέχουν οι εν λόγω ενδιάμεσες οντότητες προς τις διάδοχες ενδιάμεσες οντότητες, καθώς και με τα ποσά χρηματοδότησης που παρέχουν οι εν λόγω διάδοχες ενδιάμεσες οντότητες στην οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. β) το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσών των κεφαλαιακών μέσων ή άλλων μέσων, κατά περίπτωση, που εκδίδονται από κάθε ενδιάμεση οντότητα. 6. Το ποσοστό χρηματοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμμετοχή που κατέχουν ενδιάμεσες οντότητες σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και για κάθε τμήμα της χρηματοδότησης που είναι ίδιας προτεραιότητας με τη χρηματοδότηση που παρέχει το ίδρυμα και οι διάδοχες ενδιάμεσες οντότητες. Άρθρο 15ε Διαρθρωτική προσέγγιση για τον υπολογισμό των έμμεσων τοποθετήσεων για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Το ποσό που πρέπει να αφαιρείται από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ισούται με το γινόμενο του ποσοστού χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15δ παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, επί το ποσό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα. 2. Το ποσό που πρέπει να αφαιρείται από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ισούται με το γινόμενο του ποσοστού χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15δ παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, επί το συνολικό ποσό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα. 3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ένα ίδρυμα υπολογίζει χωριστά ανά ενδιάμεση οντότητα το συνολικό ποσό μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα και το συνολικό ποσό μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 άλλων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα. 4. Το ίδρυμα θεωρεί το ποσό των συμμετοχών σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου ως σημαντική επένδυση που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και αφαιρεί το ποσό σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του εν λόγω κανονισμού. 5. Όταν οι επενδύσεις σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 πραγματοποιούνται έμμεσα μέσω διάδοχων ή περισσοτέρων ενδιάμεσων οντοτήτων, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 15δ. 6. Όταν ένα ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τα συνολικά ποσά που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος ή σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, το ίδρυμα προβαίνει σε εκτίμηση των ποσών που δεν μπορεί να προσδιορίσει, χρησιμοποιώντας τα μέγιστα ποσά που η ενδιάμεση οντότητα είναι σε θέση να κατέχει βάσει των επενδυτικών εντολών της. 7. Όταν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει, με βάση την επενδυτική εντολή, το μέγιστο ποσό που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος ή σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 άλλων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, το ίδρυμα αντιμετωπίζει το ποσό της χρηματοδότησης που κατέχει στην ενδιάμεση οντότητα ως επένδυση σε δικά του μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και το αφαιρεί σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

6 L 150/ Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, το ίδρυμα αντιμετωπίζει το ποσό της χρηματοδότησης που κατέχει στην ενδιάμεση οντότητα ως μη σημαντική επένδυση και το αφαιρεί σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα ποσά της χρηματοδότησης αποτελούν λιγότερο από το 0,25 % του κεφαλαίου των κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος β) τα ποσά της χρηματοδότησης είναι λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ γ) το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει ευλόγως τα ποσά των ιδίων μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα. 9. Όταν η χρηματοδότηση στην ενδιάμεση οντότητα είναι με τη μορφή μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕ, το ίδρυμα μπορεί να στηριχθεί στα τρίτα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και υπό τους όρους που καθορίζονται από το εν λόγω άρθρο, για τον υπολογισμό και την κοινοποίηση των συνολικών ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15στ Υπολογισμός σύνθετων τοποθετήσεων για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Το ποσό των σύνθετων τοποθετήσεων που πρέπει να αφαιρεθεί από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως απαιτείται από το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι: α) για τοποθετήσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: (i) εφόσον πρόκειται για δικαιώματα προαίρεσης, το δέλτα-ισοδύναμο ποσό των σχετικών μέσων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τίτλο IV του Μέρους III του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (ii) για τυχόν άλλες σύνθετες τοποθετήσεις, το ονομαστικό ή τεκμαρτό ποσό, ανάλογα με την περίπτωση. β) για τοποθετήσεις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών: (i) εφόσον πρόκειται για δικαιώματα αγοράς, η τρέχουσα αγοραία αξία (ii) για τυχόν άλλες σύνθετες τοποθετήσεις, το ονομαστικό ή τεκμαρτό ποσό, ανάλογα με την περίπτωση. 2. Ένα ίδρυμα αφαιρεί τις σύνθετες τοποθετήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ιδρύματος και του αντισυμβαλλομένου. Άρθρο 15ζ Υπολογισμός των σημαντικών επενδύσεων για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ένα ίδρυμα κατέχει περισσότερο από το 10 % των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που εκδίδονται από οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 43 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ), τα ιδρύματα αθροίζουν τα ποσά των μεικτών θετικών τους θέσεων σε άμεσες τοποθετήσεις, καθώς και έμμεσες τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της εν λόγω οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 15α παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως η) του παρόντος κανονισμού. 2. Οι έμμεσες και σύνθετες τοποθετήσεις λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Άρθρο 15η Τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 Η μεθοδολογία που αναφέρεται στα άρθρα 15α έως 15στ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται κατ' αναλογία σε τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 για τους σκοπούς του άρθρου 56 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και τοποθετήσεις σε μέσα της κατηγορίας 2 για τους σκοπούς του άρθρου 66 στοιχεία α), γ) και δ) του εν λόγω κανονισμού, όπου οι αναφορές σε στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 θεωρούνται ως αναφορές σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, κατά περίπτωση.

7 L 150/7 Άρθρο 15θ Σειρά και ανώτατο ποσό των αφαιρέσεων έμμεσων τοποθετήσεων σε μέσα ιδίων κεφαλαίων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα 1. Με την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 ή 3, κατά περίπτωση, όταν η ενδιάμεση οντότητα κατέχει μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 και μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αφαιρούνται πρώτα, τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 αφαιρούνται δεύτερα και τα μέσα της κατηγορίας 2 αφαιρούνται τελευταία. 2. Σε περίπτωση που η ενδιάμεση οντότητα κατέχει μέσα ιδίων κεφαλαίων ιδρυμάτων, κατά την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου σε κάθε τύπο τοποθέτησης, τα ιδρύματα αφαιρούν πρώτα τις συμμετοχές σε δικά τους μέσα ιδίων κεφαλαίων. 3. Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα κατέχει έμμεσα κεφαλαιακά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, το ποσό που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος δεν υπερβαίνει το χαμηλότερο από τα ακόλουθα ποσά: α) τη συνολική χρηματοδότηση που παρέχεται από το ίδρυμα στην ενδιάμεση οντότητα β) το ποσό των μέσων ιδίων κεφαλαίων που κατέχει η ενδιάμεση οντότητα στην οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Άρθρο 15ι Υπεραξία Για την εφαρμογή των αφαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα δύνανται να επιλέξουν να μην προσδιορίσουν χωριστά την υπεραξία κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου ποσού που πρέπει να αφαιρεθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του εν λόγω κανονισμού.». 3. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 24α: «Άρθρο 24α Κατανομή σε μέσα ιδίων κεφαλαίων ευρείς δείκτες της αγοράς 1. Ένας δείκτης επιτοκίου θεωρείται ότι είναι ευρύς δείκτης της αγοράς εφόσον πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού σε ένα ή περισσότερα νομίσματα β) χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς για χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδεται από το ίδρυμα στο ίδιο νόμισμα, κατά περίπτωση γ) υπολογίζεται ως μέσο επιτόκιο από οργανισμό ανεξάρτητο από τα ιδρύματα που συμμετέχουν στον δείκτη ( ομάδα ) δ) καθένα από τα επιτόκια που διαμορφώνονται βάσει του δείκτη βασίζεται σε τιμές που υποβάλλει μια ομάδα ιδρυμάτων που δραστηριοποιείται στην εν λόγω διατραπεζική αγορά ε) η σύνθεση της ομάδας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας των ιδρυμάτων με παρουσία στο κράτος μέλος. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε), θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί επαρκές επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 διαφορετικούς συμμετέχοντες, πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αναγωγής τιμών για τους σκοπούς του καθορισμού του επιτοκίου β) όταν πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: (i) η ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς συμμετέχοντες, πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αναγωγής τιμών για τους σκοπούς του καθορισμού του επιτοκίου (ii) οι συμμετέχοντες στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60 % της σχετικής αγοράς.

8 L 150/ Η σχετική αγορά που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο ii) της παραγράφου 2 αποτελεί το άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ενεργών συνεισφερόντων της ομάδας στο εγχώριο νόμισμα, διαιρούμενο με το άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στο εγχώριο νόμισμα των πιστωτικών ιδρυμάτων στο οικείο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος και των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς στο σχετικό κράτος μέλος. 4. Ένας χρηματιστηριακός δείκτης θεωρείται ευρύς δείκτης της αγοράς όταν είναι κατάλληλα διαφοροποιημένος, σύμφωνα με το άρθρο 344 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.». 4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 34α: «Άρθρο 34α Δικαιώματα μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 1. Για να διευκρινιστεί ο υπολογισμός σε υποενοποιημένη βάση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2, το άρθρο 85 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα αποδεκτά δικαιώματα μειοψηφίας μιας θυγατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 81 του εν λόγω κανονισμού, που είναι η ίδια μητρική επιχείρηση οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. 2. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο υπολογισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται με βάση την κατάσταση του ιδρύματος εάν δεν είχε ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια. 3. Όταν η θυγατρική πληροί τις διατάξεις του τρίτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 βάσει της ενοποιημένης κατάστασής της, εφαρμόζεται ο ακόλουθος χειρισμός: α) το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της εν λόγω θυγατρικής σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβάνει τα επιλέξιμα δικαιώματα μειοψηφίας που προκύπτουν από τις θυγατρικές της, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό β) για τον υπολογισμό σε υποενοποιημένη βάση, το ποσό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι το απαιτούμενο ποσό για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της εν λόγω θυγατρικής σε ενοποιημένη βάση, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. Οι ειδικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ είναι αυτές που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή της θυγατρικής γ) το ποσό του ενοποιημένου κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας1 που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι η συνεισφορά της θυγατρικής, σε ενοποιημένη βάση, στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος, όπου τα επιλέξιμα δικαιώματα μειοψηφίας υπολογίζονται σε ενοποιημένη βάση. Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς, όλες οι ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος εξαλείφονται. 4. Για την εκτέλεση της ενοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), η θυγατρική δεν περιλαμβάνει κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από τις θυγατρικές της, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος για το οποίο υπολογίζονται τα επιλέξιμα δικαιώματα μειοψηφίας. 5. Όταν η απαλλαγή από την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφαρμόζεται σε μια θυγατρική, η μητρική επιχείρηση της θυγατρικής που επωφελείται από την απαλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 δικαιώματα μειοψηφίας που απορρέουν από θυγατρικές της ίδιας της θυγατρικής που επωφελείται από την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και στον παρόντα κανονισμό έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε μία από τις εν λόγω θυγατρικές. Το ποσό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης δεν υπερβαίνει το ποσό που θα περιλαμβανόταν εάν δεν είχε χορηγηθεί απαλλαγή στη θυγατρική. 6. Όταν ένα μητρικό ίδρυμα έχει μια ενδιάμεση θυγατρική που δεν αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και όταν η εν λόγω ενδιάμεση θυγατρική έχει η ίδια θυγατρικές που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, το μητρικό ίδρυμα μπορεί να περιλαμβάνει στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το ποσό των δικαιωμάτων μειοψηφίας που προκύπτουν από τις εν λόγω θυγατρικές, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Το μητρικό ίδρυμα δεν μπορεί, ωστόσο, να περιλάβει στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 τα δικαιώματα μειοψηφίας που προκύπτουν από ενδιάμεση θυγατρική η οποία δεν αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

9 L 150/9 7. Η μεθοδολογία που ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 εφαρμόζεται επίσης κατ' αναλογία για τον υπολογισμό του ύψους των αποδεκτών μέσων της κατηγορίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του ύψους των αποδεκτών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 87 του εν λόγω κανονισμού, όπου οι αναφορές σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 θεωρούνται αναφορές σε μέσα της κατηγορίας 1 ή σε μέσα ιδίων κεφαλαίων.». Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 C(2015) 1530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2015 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.9.2018 L 227/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1221 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, Αριθμός 563 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, Αριθμός 563 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, 19.12.2014 Αριθμός 563 3116 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-15 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ.Δ.Π. 563/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.3.2018 L 67/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/29 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2014 C(2014) 6200 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2014 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/34 30.6.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1052 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2019 C(2019) 904 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.2.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.11.2017 C(2017) 7684 final COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of 17.11.2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/411 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 236/14 14.9.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2016 C(2016) 6624 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.10.2016 που τροποποιεί τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2014 L 354/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία και στον κανονισμό Περιγραφή της Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Όροι για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/492 31.3.2017 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/592 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.6.2017 C(2017) 3691 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.6.2017 για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/224 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.12.2018 C(2018) 8390 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.12.2018 για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2016 L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1450 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 C(2017) 5562 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.8.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/183 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/578 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 25.2.2019 L 55/7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/322 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα