ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, με τον οποίο τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να προβλέπουν προσωρινές παρεκκλίσεις για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογές ποικιλιών ή γενετική βελτίωση EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών 1 προβλέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1, το άρθρο 42 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 54 παράγραφος 1, ορίζοντας ότι τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να επιτρέπουν προσωρινά την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό στο έδαφος της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται στα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1, και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για να διασφαλίζεται ότι η προσωρινή είσοδος, διακίνηση, διατήρηση, πολλαπλασιασμός ή χρήση στο έδαφος της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται στα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 δεν έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση ή την εξάπλωσή τους στο έδαφος της Ένωσης και ότι η προσωρινή είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς δεν προκαλούν μη αποδεκτό κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1. Κατά συνέπεια, στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ορίζεται ότι η Επιτροπή θα συμπληρώσει τον εν λόγω κανονισμό με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων σχετικών αντικειμένων, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών αδειών, καθώς και τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 105 του ίδιου κανονισμού. Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις επίσημες δοκιμές, τους επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις δοκιμασίες, την επιλογή ποικιλιών ή τη γενετική βελτίωση και προβλέπει ειδικούς όρους για τις παρεκκλίσεις που αφορούν τις επίσημες δοκιμές. Ο κανονισμός αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των επαγγελματικών φορέων, το οποίο εκτελεί δραστηριότητες που συνδέονται με επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση και περιλαμβάνει την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό ή τη χρήση στην 1 Κανονισμός (EE) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της , σ. 4). EL 1 EL

3 Ένωση και τις προστατευόμενες ζώνες της οποιουδήποτε καθορισμένου υλικού όπως προσδιορίζεται ανωτέρω. Ο παρών κανονισμός καταργεί την οδηγία 2008/61/ΕΚ, με την οποία θεσπίστηκαν οι όροι βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά, που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την υγεία των φυτών στις 16 Ιανουαρίου 2018, τις 26 Μαρτίου 2018, τις 11 Δεκεμβρίου 2018, τις 22 Ιανουαρίου 2019 και τις 22 Φεβρουαρίου Το παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση πράξης υποβλήθηκε σε διαβούλευση με το ευρύ κοινό από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2018, μέσω της διαδικτυακής πύλης για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ελήφθησαν και εξετάστηκαν συνολικά 4 απαντήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό 3. Στις 11 Δεκεμβρίου δρομολογήθηκε κοινοποίηση ΥΦΠ διάρκειας 60 ημερών υποβλήθηκε μία παρατήρηση, η οποία εξετάστηκε. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Η κατ εξουσιοδότηση πράξη προβλέπει προσωρινές παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/ ΕΕ L 158 της , σ EL 2 EL

4 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, με τον οποίο τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να προβλέπουν προσωρινές παρεκκλίσεις για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογές ποικιλιών ή γενετική βελτίωση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ 4, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 48 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να επιτρέπουν προσωρινά την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό στην επικράτειά τους ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών υποκείμενων στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να επιτρέπουν προσωρινά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτειά τους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση. (2) Είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων σχετικών αντικειμένων, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών αδειών, καθώς και τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. (3) Για να εξασφαλίζεται η εξάλειψη ή η μείωση σε αποδεκτό επίπεδο του φυτοϋγειονομικού κινδύνου που συνδέεται με τις καθορισμένες δραστηριότητες, η άδεια για την είσοδο και τη διακίνηση εντός της Ένωσης οποιουδήποτε καθορισμένου υλικού θα πρέπει να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που να εγγυώνται την υποβολή πλήρους και κατάλληλης αίτησης, την εξέταση της φύσης και των στόχων των καθορισμένων δραστηριοτήτων, την επιβεβαίωση ότι οι καθορισμένες 4 ΕΕ L 317 της , σ. 4. EL 3 EL

5 δραστηριότητες εκτελούνται σε σταθμούς καραντίνας ή εγκαταστάσεις περιορισμού και την καταστροφή και την ασφαλή απομάκρυνση του μολυσμένου υλικού. (4) Για να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και η ιχνηλασιμότητα του εν λόγω καθορισμένου υλικού και να αντιμετωπίζεται άμεσα οποιοσδήποτε φυτοϋγειονομικός κίνδυνος, ενδείκνυται, κατόπιν της χορήγησης της εν λόγω άδειας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η εγκεκριμένη καθορισμένη δραστηριότητα να εκδίδει έγγραφη βεβαίωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύει πάντα το σχετικό καθορισμένο υλικό. (5) Το υπόδειγμα έγγραφης βεβαίωσης θα πρέπει να είναι παρόμοιο με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του είναι αποτελεσματική και συνεπής 5. (6) Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία μοναδική έγγραφη βεβαίωση για πολλαπλές εισόδους και διακινήσεις εντός της Ένωσης καθορισμένου υλικού που υπόκειται σε καθορισμένες δραστηριότητες και σύμφωνα με ειδικές προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ένα αναλογικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις εισαγωγές και τις διακινήσεις. (7) Οι επίσημες δοκιμές διενεργούνται συχνότερα από τις άλλες καθορισμένες δραστηριότητες. Επομένως, θα ήταν αποδοτικότερο να προβλεφθεί ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις επίσημες δοκιμές από ό,τι για τις άλλες καθορισμένες δραστηριότητες. (8) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλίζουν τη λήψη διορθωτικών μέτρων το συντομότερο δυνατό. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για τον υπεύθυνο για τη διενέργεια των καθορισμένων δραστηριοτήτων. (9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, η οδηγία 2008/61/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. (10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν κανόνων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά τα αγαθά που απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (ΕΕ L 158 της , σ. 41). Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) EL 4 EL

6 (11) Για να καταστεί δυνατή η ομαλή διακοπή των δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί, είναι σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς των εν λόγω δραστηριοτήτων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/203, σύμφωνα με τους οποίους καθορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί και φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται, να διατηρούνται, να πολλαπλασιάζονται ή να χρησιμοποιούνται εντός της Ένωσης ή σε προστατευόμενες ζώνες της, για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός καθορίζει παρεκκλίσεις από τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031: α) άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά με την απαγόρευση της εισόδου, της διακίνησης, της διατήρησης, του πολλαπλασιασμού ή της απελευθέρωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην επικράτεια της Ένωσης β) άρθρο 30 παράγραφος 1 σχετικά με μέτρα της Ένωσης για επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας αλλά ενδέχεται να πληρούν τους όρους για συμπερίληψη στον εν λόγω κατάλογο γ) άρθρο 32 παράγραφος 2 σχετικά με την απαγόρευση της εισόδου, της διακίνησης, της διατήρησης, του πολλαπλασιασμού ή της απελευθέρωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας προστατευόμενων ζωνών σε προστατευόμενες ζώνες στην επικράτεια της Ένωσης δ) άρθρο 40 παράγραφος 1 σχετικά με την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από όλες τις τρίτες χώρες ή ορισμένες τρίτες χώρες ή εδάφη ε) άρθρο 41 παράγραφος 1 σχετικά με ειδικές και ισοδύναμες απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τρίτες χώρες στ) άρθρο 42 παράγραφος 2 σχετικά με την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου από τρίτες χώρες ζ) άρθρο 49 παράγραφος 1 σχετικά με προσωρινά μέτρα όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τρίτες χώρες η) άρθρο 53 παράγραφος 1 σχετικά με την απαγόρευση εισόδου ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από την επικράτεια της Ένωσης σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της επικράτειας της Ένωσης EL 5 EL

7 θ) άρθρο 54 παράγραφος 1 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της επικράτειας της Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει: α) τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό ή τη χρήση εντός της Ένωσης ή σε προστατευόμενες ζώνες αυτής, καθορισμένων επιβλαβών οργανισμών ή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων β) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγείται προσωρινή έγκριση από τα κράτη μέλη για την εκτέλεση των καθορισμένων δραστηριοτήτων γ) τους κανόνες που αφορούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τα μέτρα που αναλαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «καθορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί»: ένα από τα ακόλουθα: i) ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, ii) iii) επιβλαβείς οργανισμοί οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, επιβλαβείς οργανισμούς προστατευμένης ζώνης οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού β) «φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα»: φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 και απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 γ) «καθορισμένο υλικό»: οποιοιδήποτε καθορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται άδεια υπό την έννοια του παρόντος κανονισμού δ) «καθορισμένες δραστηριότητες»: κάθε δραστηριότητα η οποία εκτελείται από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων ή των επαγγελματικών φορέων, η οποία συνδέεται με επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση και περιλαμβάνει την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό ή χρήση οποιουδήποτε καθορισμένου υλικού στην Ένωση και τις προστατευόμενες ζώνες της. EL 6 EL

8 Άρθρο 3 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής 1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται από διοικητική άποψη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό και τη χρήση οποιουδήποτε καθορισμένου υλικού στο έδαφος της Ένωσης ή σε προστατευόμενες ζώνες της. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη αποστέλλουν, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όλα τα ακόλουθα στοιχεία: α) κατάλογο με τους τύπους και τις ποσότητες του καθορισμένου υλικού για το οποίο χορηγήθηκε άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού και το οποίο εισήλθε ή διακινήθηκε στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος β) έκθεση σχετικά με την παρουσία καθορισμένων επιβλαβών οργανισμών για τους οποίους δεν έχει δοθεί άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού και άλλων επιβλαβών οργανισμών που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την Ένωση από την αρμόδια αρχή και έχουν ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια των καθορισμένων δραστηριοτήτων γ) μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δ) κατάλογο των σταθμών καραντίνας και των εγκαταστάσεων περιορισμού που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 3. Η είσοδος και η διακίνηση καθορισμένου υλικού στην Ένωση για τον σκοπό των καθορισμένων δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 καταγράφεται, μαζί με την αντίστοιχη άδεια, σε μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) όπως αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρθρο 4 Αίτηση Πριν από κάθε είσοδο και διακίνηση, διατήρηση, πολλαπλασιασμό και χρήση του καθορισμένου υλικού στην Ένωση σύμφωνα με, κατά περίπτωση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, υποβάλλεται αίτηση στις αρμόδιες αρχές. Το περιεχόμενό της αίτησης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 5 Όροι για τη χορήγηση άδειας Η άδεια για την είσοδο και τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό και τη χρήση του καθορισμένου υλικού στην Ένωση σύμφωνα με, κατά περίπτωση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 χορηγείται από τα κράτη μέλη για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση της αίτησης με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού EL 7 EL

9 β) έχουν εξεταστεί από την αρμόδια αρχή η φύση και οι στόχοι των καθορισμένων δραστηριοτήτων που προτείνονται στην αίτηση και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνοι με τον ορισμό των καθορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού γ) έχει επιβεβαιωθεί ότι οι καθορισμένες δραστηριότητες θα εκτελεστούν σε σταθμούς καραντίνας ή εγκαταστάσεις περιορισμού που αναφέρονται στην αίτηση και ορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 δ) έχει διασφαλιστεί ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της καθορισμένης δραστηριότητας την οποία αφορά η εν λόγω άδεια, το καθορισμένο υλικό καταστρέφεται ή απομακρύνεται με ασφάλεια ή αποθηκεύεται σε κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Άρθρο 6 Έγγραφη βεβαίωση κατόπιν της χορήγησης άδειας 1. Κατόπιν της χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 5, εκδίδεται έγγραφη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η εγκεκριμένη καθορισμένη δραστηριότητα. Η εν λόγω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύει πάντα το σχετικό καθορισμένο υλικό. 2. Στην περίπτωση καθορισμένου υλικού που προέρχεται από την Ένωση, η έγγραφη βεβαίωση συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ. Εγκρίνεται επισήμως από το κράτος μέλος καταγωγής, για τη διακίνηση του αντίστοιχου καθορισμένου υλικού υπό συνθήκες καραντίνας ή περιορισμού. 3. Στην περίπτωση καθορισμένου υλικού που προέρχεται από τρίτες χώρες, η έγγραφη βεβαίωση συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ. Εγκρίνεται επισήμως από την τρίτη χώρα καταγωγής για την είσοδο του αντίστοιχου καθορισμένου υλικού υπό συνθήκες καραντίνας ή περιορισμού. 4. Στην περίπτωση πολλαπλών εισόδων ή διακινήσεων ενός συγκεκριμένου τύπου καθορισμένου υλικού εντός της Ένωσης, είναι δυνατόν να εκδίδεται μία μόνο έγγραφη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της πρώτης αποστολής, η οποία να καλύπτει όλες τις εισόδους ή τις διακινήσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι είσοδοι ή οι διακινήσεις λαμβάνουν χώρα πολλές φορές ανά έτος β) το καθορισμένο υλικό τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες συσκευασίας γ) το καθορισμένο υλικό προέρχεται από τον ίδιο πάροχο και αποστέλλεται στο ίδιο άτομο που είναι υπεύθυνο για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες. Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει ρητά στη θέση 10 του υποδείγματος που παρατίθεται στα μέρη Α και Β του παραρτήματος ΙΙ ότι η έγγραφη βεβαίωση καλύπτει πολλαπλές εισόδους ή διακινήσεις του καθορισμένου υλικού εντός της Ένωσης. Η έγγραφη βεβαίωση διαρκεί το πολύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. EL 8 EL

10 Άρθρο 7 Ειδικές διατάξεις για τις επίσημες δοκιμές Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4, 5 και 6, τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια για την εκτέλεση επίσημων δοκιμών που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές ή από επαγγελματικούς φορείς υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοποιεί εκ των προτέρων στην αρμόδια αρχή τη διενέργεια των επίσημων δοκιμών β) η κοινοποίηση αφορά τη φύση και τους στόχους του εν λόγω επίσημων δοκιμών γ) στην κοινοποίηση επιβεβαιώνεται ότι οι επίσημες δοκιμές διενεργούνται σε σταθμούς καραντίνας ή εγκαταστάσεις περιορισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο γ) δ) οι επίσημες δοκιμές διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη σημειώνεται εξάπλωση καθορισμένων επιβλαβών οργανισμών κατά τον χειρισμό και τη μεταφορά του καθορισμένου υλικού πριν και μετά την επίσημη δοκιμή καθώς και κατά τη διάρκειά της. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τις καθορισμένες δραστηριότητες για να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) οποιαδήποτε προσβολή του συγκεκριμένου υλικού από επιβλαβείς οργανισμούς μη εγκεκριμένους βάσει του παρόντα κανονισμού ή από οποιονδήποτε άλλο επιβλαβή οργανισμό που θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την Ένωση, οι οποίοι ανιχνεύονται κατά τις καθορισμένες δραστηριότητες, κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή από τον υπεύθυνο για τις δραστηριότητες. Στην περίπτωση που το υλικό είναι το ίδιο καθορισμένος επιβλαβής οργανισμός, η παρακολούθηση αφορά την πιθανή προσβολή του από άλλους καθορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή από οποιονδήποτε άλλο επιβλαβή οργανισμό που θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την Ένωση από την αρμόδια αρχή και ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια των καθορισμένων δραστηριοτήτων β) οποιοδήποτε συμβάν, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή ή πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο α), κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες. Άρθρο 9 Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, είτε αμέσως είτε εντός ορισμένης προθεσμίας. 2. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρχή λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα συνεχιστεί η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις. Τα μέτρα αυτά EL 9 EL

11 μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάκληση ή την προσωρινή αναστολή της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 άλλα εκτός από την ανάκληση της άδειας, και η μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό συνεχίζεται, η εν λόγω αρχή ανακαλεί αμέσως την εν λόγω άδεια. Άρθρο 10 Κατάργηση της οδηγίας 2008/61/ΕΚ και μεταβατική περίοδος για δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί βάσει αυτής Η οδηγία 2008/61/ΕΚ καταργείται. Οι αναφορές στην καταργηθείσα οδηγία θεωρείται ότι αποτελούν αναφορές στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι εγκρίσεις των δραστηριοτήτων που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 10 EL

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1882 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.3.2019 σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2018 C(2018) 595 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.2.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2019 C(2019) 5637 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1.8.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2019 C(2019) 2910 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.4.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1847 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 C(2019) 1786 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2018 C(2018) 2460 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2018 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/655

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2017 C(2017) 477 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.2.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2017 C(2017) 6214 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.9.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 όσον αφορά τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2017 L 281/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους σε αλιευτικά προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2018 C(2018) 3308 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2017 C(2017) 2234 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.4.2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/22 18.11.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2018 C(2018) 3120 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2018 περί καθορισμού κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2017 C(2017) 805 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2017 σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2018 C(2018) 2420 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.4.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1848 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.3.2019 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /...ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 109. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 26 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 109. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 26 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 26 Απριλίου 2017 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/716 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 2031 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2019 C(2019) 595 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.2.2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2019 C(2019) 1710 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.3.2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2018 C(2018) 6929 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.10.2018 σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών για τα μητρώα οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 C(2018) 2980 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22.5.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7731/17 AGRILEG 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2019 C(2019) 1774 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.3.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ) L 281/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2013 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2018 L 158/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2018 περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Φεβρουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2019 C(2019) 14 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5.3.2019 σχετικά με τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.4.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/717 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 26.4.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/716 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2018 C(2018) 3568 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2019 C(2019) 2842 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.4.2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2017 C(2017) 2358 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2013 C(2013) 2315 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.4.2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2018 C(2018) 2473 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.5.2018 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2019 C(2019) 3580 final ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2017 C(2017) 3398 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.5.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όσον αφορά τις οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα