Τροποποιηµένη νέα απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (αναθεωρηµένη έκδοση µετά την 1 η συνεδρίαση της συµβουλευτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιηµένη νέα απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (αναθεωρηµένη έκδοση µετά την 1 η συνεδρίαση της συµβουλευτικής"

Transcript

1 EL Τροποποιηµένη νέα απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (αναθεωρηµένη έκδοση µετά την 1 η συνεδρίαση της συµβουλευτικής επιτροπής στις 12/5/2006) EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, [ ] 2006 C(2006) Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [...] για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας EL EL

3 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων 1, και ιδίως το άρθρο 2, Μετά από δηµοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισµού 2, Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να καθορίσει µε κανονισµό ένα ανώτατο όριο κάτω από το οποίο οι ενισχύσεις θεωρούνται ότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και συνεπώς δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. (2) Επιτροπή εφάρµοσε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και ειδικότερα διευκρίνισε, σε πολλές αποφάσεις, τον ορισµό της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Η Επιτροπή προσδιόρισε επίσης την πολιτική της όσον αφορά το ανώτατο όριο µέχρι το οποίο µία ενίσχυση θεωρείται ως ήσσονος σηµασίας και ως µη εµπίπτουσα στο άρθρο 87 παράγραφος 1 αυτό το έπραξε η Επιτροπή αρχικά στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τον βασικό κανόνα για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 3 και ακολούθως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12 ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 4. Με γνώµονα την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού και προκειµένου να ληφθούν υπόψη η πορεία του πληθωρισµού και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην 1 ΕΕ L 142, , σ ΕΕ C 137, , σ ΕΕ C 68, , σ ΕΕ L 10, , σ. 30. EL 2 EL

4 Κοινότητα µέχρι και το έτος 2006 καθώς και οι πιθανές εξελίξεις καθ όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισµού, κρίνεται σκόπιµη η αναθεώρηση ορισµένων από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, καθώς και η αντικατάσταση του ίδιου κανονισµού. (3) Λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών κανόνων που ισχύουν στους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του ενδεχοµένου να πληρούνται στους τοµείς αυτούς τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης στην περίπτωση ενισχύσεων των οποίων το ποσό είναι µικρότερο από τα ποσά που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, θεωρείται σκόπιµο να εξαιρεθούν οι τοµείς αυτοί από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Για τους ίδιους λόγους, σε ό,τι αφορά τον τοµέα των µεταφορών, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµη την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά τρόπον ώστε να εµπίπτει πλέον σε αυτόν το σύνολο του υπόψη τοµέα, µε εξαίρεση τον κλάδο των οδικών µεταφορών. Τούτο, ωστόσο, δεν θέτει εν αµφιβόλω την ευνοϊκή στάση της Επιτροπής έναντι των κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν σε καθαρότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήµατα. Με βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα 5, ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να µην εφαρµόζεται στον τοµέα του άνθρακα. (4) Λαµβάνοντας υπόψη τις οµοιότητες µεταξύ της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, αφενός, και µη γεωργικών προϊόντων, αφετέρου, ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να καλύπτει και τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον, όµως, πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Εν προκειµένω, ούτε οι δραστηριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και ράβδισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ούτε η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποιητικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να λογίζονται ως µεταποίηση ή εµπορία. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κανονισµού, οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις ασχολούµενες µε τη µεταποίηση ή την εµπορία γεωργικών προϊόντων πρέπει να παύσουν να υπόκεινται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας 6. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφανθεί ότι, αφ ης στιγµής η Κοινότητα έχει θεσπίσει νοµοθεσία για τη συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκεκριµένο γεωργικό τοµέα, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου που θα µπορούσε να υπονοµεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργάνωση της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να µην υπάγονται στον παρόντα κανονισµό ενισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, αλλά ούτε και περιπτώσεις ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας οι οποίες συνοδεύονται από την υποχρέωση απόδοσης ενός µέρους τους σε πρωτογενείς παραγωγούς. 5 ΕΕ L 205, , σ.1. 6 ΕΕ L 325, , σ. 4. EL 3 EL

5 (5) Ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να µην ισχύει για τις εξαγωγικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ούτε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα σε βάρος των εισαγόµενων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπάγονται σε αυτόν οι ενισχύσεις για την χρηµατοδότηση της συγκρότησης και εκµετάλλευσης δικτύου διανοµής σε άλλες χώρες. Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε µια νέα αγορά. (6) Από την εµπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών δεν επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό και συνεπώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. (7) Τα έτη που λαµβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό είναι τα οικονοµικά έτη που λαµβάνονται ως βάση για δηµοσιονοµικούς σκοπούς από τον δικαιούχο στο οικείο κράτος µέλος. Η κρίσιµη τριετία πρέπει να εκτιµάται σε κυλιόµενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας, να είναι απαραίτητο να καθορίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονοµικού έτους, καθώς και κατά τα προηγούµενα δύο οικονοµικά έτη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε ενίσχυση που χορηγείται από κάθε αρχή ή φορέα του κράτους, ακόµη και όταν αυτή χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε κοινοτικούς πόρους. εν επιτρέπεται κατάτµηση των ενισχύσεων που υπερβαίνουν το όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σε περισσότερα µικρότερα τµήµατα κατά τρόπον ώστε τα τµηµατικά αυτά ποσά να εµπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. (8) Σε εναρµόνιση µε τις αρχές που διέπουν τις ενισχύσεις οι οποίες εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, µια ενίσχυση ήσσονος σηµασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στον δικαιούχο του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό νοµικό καθεστώς. (9) Προκειµένου να αποτραπεί η καταστρατήγηση των µέγιστων επιτρεπόµενων τιµών έντασης ενίσχυσης που προβλέπονται σε διάφορες κοινοτικές νοµικές πράξεις, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο σχέδιο. (10) Προς χάριν της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της ορθής εφαρµογής του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν την ίδια µέθοδο υπολογισµού. Για να διευκολυνθεί ο υπολογισµός αυτός και σύµφωνα µε τη σηµερινή πρακτική όσον αφορά την εφαρµογή του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, τα ποσά των ενισχύσεων που δεν έχουν µορφή επιχορήγησης σε µετρητά πρέπει να µετατρέπονται σε ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης. Ο υπολογισµός του ισοδύναµου επιχορήγησης για διαφανείς µορφές ενίσχυσης µε εξαίρεση τις µη επιστρεπτέες ενισχύσεις και για ενισχύσεις που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις προϋποθέτει τη χρήση των επιτοκίων της αγοράς τα οποία ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης. Με σκοπό την οµοιόµορφη, διαφανή και ευχερή εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ως επιτόκια της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού πρέπει να EL 4 EL

6 θεωρούνται τα επιτόκια αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η υποκείµενη σε σχέση µε το εκάστοτε µέτρο ενίσχυσης συναλλαγή καλύπτεται από κανονική ασφάλεια και δεν εµπεριέχει υπέρµετρο κίνδυνο. Τα επιτόκια αναφοράς πρέπει να είναι εκείνα που καθορίζονται περιοδικά από την Επιτροπή επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ιαδίκτυο. (11) Προς χάριν της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αποτελεσµατικής παρακολούθησης, ο παρών κανονισµός πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Ως διαφανής θεωρείται µία ενίσχυση ως προς την οποία είναι δυνατό να υπολογισθεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίµηση κινδύνου. Ένας τέτοιος ακριβής υπολογισµός είναι δυνατός, επί παραδείγµατι, για τις επιχορηγήσεις, τις επιδοτήσεις επιτοκίου και τις φοροαπαλλαγές που υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις που αποτελούν µέρος εισφοράς κεφαλαίου δεν πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς είναι µικρότερο από το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Οι ενισχύσεις που εµπεριέχονται σε παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 7 δεν πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων παρέχει κρατικά κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Οι ενισχύσεις που αποτελούν µέρος δανείου πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας υπό την προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης έχει υπολογισθεί µε βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης και το δάνειο καλύπτεται από κανονική ασφάλεια και δεν εµπεριέχει υπερβολικά µεγάλο κίνδυνο. Κατά συνέπεια, τα δάνεια που χορηγούνται σε προβληµατική επιχείρηση δεν θεωρούνται διαφανής ενίσχυση ήσσονος σηµασίας. Ο παρών κανονισµός δεν αποκλείει τη δυνατότητα ένα µέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί από ένα κράτος µέλος, να µην θεωρηθεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης επί τη βάσει άλλων λόγων πλην αυτών που µνηµονεύονται στον παρόντα κανονισµό, όπως επί παραδείγµατι στην περίπτωση εισφορών κεφαλαίου, µε το σκεπτικό ότι το εκάστοτε µέτρο αποφασίστηκε σε συµµόρφωση µε την αρχή του επενδυτή ελεύθερης αγοράς. (12) Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη τη δηµιουργία ασφάλειας δικαίου για τα καθεστώτα εγγυήσεων τα οποία δεν είναι ικανά να επηρεάσουν τις συναλλαγές και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό και σε σχέση µε τα οποία είναι διαθέσιµα επαρκή στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση των σχετικών δυνητικών επιπτώσεων. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι διαθέσιµα για καθεστώτα εγγυήσεων προς όφελος βιώσιµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον ορισµό που παρατίθεται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 8. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισµός πρέπει να προβλέπει ένα ειδικό ανώτατο όριο µε το οποίο το γενικής ισχύος ανώτατο όριο των για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας να 7 ΕΕ C 194, , σ ΕΕ L 10, , σ. 33. EL 5 EL

7 µετατρέπεται σε ειδικό για την περίπτωση των εγγυήσεων ανώτατο όριο µε βάση το συνολικό ποσό του κάθε δανείου για το οποίο παρέχεται η εγγύηση. Το υπόψη ειδικό ανώτατο όριο ενδείκνυται να υπολογίζεται µε εφαρµογή της µεθοδολογίας βάσει της οποίας εκτιµάται το ποσό κρατικής ενίσχυσης που εµπεριέχεται σε καθεστώτα εγγυήσεων προς κάλυψη δανείων χορηγούµενων σε βιώσιµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µέχρι το 80% του δανείου κατ ανώτατο όριο. Η µεθοδολογία και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ειδικού για τις εγγυήσεις ανώτατου ορίου αποκλείουν τις προβληµατικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων 9. Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο δεν πρέπει εποµένως να ισχύει ούτε για τις ad hoc µεµονωµένες ενισχύσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στην εφαρµογή συγκεκριµένου καθεστώτος εγγυήσεων ούτε στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Το ειδικό ανώτατο όριο έχει τεθεί σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στη χειρότερη πιθανή περίπτωση για το συγκεκριµένο δείγµα, µε ανώτατο όριο το 15%. (13) Μετά από κοινοποίηση από µέρους κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει κατά πόσον ένα µέτρο ενίσχυσης το οποίο δεν αποτελεί µη επιστρεπτέα επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, εισφορά κεφαλαίου ή παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσµα ένα ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ευρώ, µε αποτέλεσµα να εµπίπτει ενδεχοµένως στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. (14) Η Επιτροπή υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως δε ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας πληρούν τους σχετικούς όρους. Σύµφωνα µε την αρχή της συνεργασίας που διατυπώνεται στο άρθρο 10 της συνθήκης, τα κράτη µέλη οφείλουν να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτής της αποστολής, δηµιουργώντας τον αναγκαίο µηχανισµό για να εξασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται βάσει του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον ίδιο δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ευρώ σε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Προς τον σκοπό αυτό, ενδείκνυται τα κράτη µέλη, όταν χορηγούν ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, να πληροφορούν την ενδιαφερόµενη επιχείρηση για το ποσό της ενίσχυσης και για το ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σηµασίας, µε παραποµπή στον παρόντα κανονισµό. Πέραν αυτού, πριν από τη χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων το εκάστοτε κράτος µέλος πρέπει να φροντίζει να λαµβάνει από τον δικαιούχο δήλωση σχετικά µε τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους και κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και να εξακριβώνει προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Η τήρηση του ανώτατου ορίου µπορεί επίσης να εξασφαλίζεται, εναλλακτικά, µέσω κεντρικού µητρώου. (15) Η ισχύς του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 λήγει στις 31 εκεµβρίου Συνεπώς, ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να αρχίσει να ισχύει την 1 η Ιανουαρίου Εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να εφαρµόζεται στις ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του, περιλαµβανοµένων των ενισχύσεων στον τοµέα των 9 ΕΕ C 244, , σ. 2. EL 6 EL

8 µεταφορών - µε εξαίρεση τις οδικές µεταφορές - και στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001. Εξάλλου, η ισχύς του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να έχει συνέπειες για τις τυχόν µεµονωµένες ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί κατ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 κατά την περίοδο εφαρµογής αυτού του τελευταίου κανονισµού. (16) Λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, και ιδίως της συχνότητας µε την οποία είναι γενικά αναγκαία η αναθεώρηση της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις, κρίνεται σκόπιµο να περιοριστεί η περίοδος εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση λήξης του παρόντος κανονισµού χωρίς παράταση της ισχύος του, πρέπει να παραχωρηθεί στα κράτη µέλη περίοδος προσαρµογής έξι µηνών για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς, εκτός από: (α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για δραστηριότητες στον τοµέα των οδικών µεταφορών (β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου 10 (γ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για δραστηριότητες σχετικές µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης (δ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για δραστηριότητες σχετικές µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: - όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, - όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς (ε) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που εξαρτώνται άµεσα από τις εξαγόµενες ποσότητες, για τη συγκρότηση και εκµετάλλευση δικτύου διανοµής ή για άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα 10 ΕΕ L 83, , σ. 35. EL 7 EL

9 (στ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων (ζ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/ Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: (α) γεωργικά προϊόντα τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης ΕΚ, µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (β) µεταποίηση γεωργικών προϊόντων κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση (γ) εµπορία γεωργικών προϊόντων η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση η πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. Άρθρο 2 Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 1. Μέτρα ενίσχυσης θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε µία δεδοµένη επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε ακαθάριστους όρους σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το εν λόγω ανώτατο όριο ισχύει ανεξαρτήτως της µορφής της ήσσονος σηµασίας ενίσχυσης ή του επιδιωκόµενου στόχου και χωρίς να έχει σηµασία αν η ενίσχυση που χορηγείται από το οικείο κράτος µέλος χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε πόρους κοινοτικής προέλευσης. Η κρίσιµη χρονική περίοδος καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό έτος όπως αυτό εφαρµόζεται από τον δικαιούχο στο εκάστοτε κράτος µέλος. Όταν το συνολικό ποσό µιας ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος κανονισµού, ούτε ως προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος του παρόντος κανονισµού για τη συγκεκριµένη ενίσχυση ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο. 3. Το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εκφράζεται ως επιχορήγηση σε µετρητά. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται µε µορφή άλλη EL 8 EL

10 από την επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την αναγωγή αυτή και για τον υπολογισµό του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης είναι το επιτόκιο αναφοράς κατά τον χρόνο χορήγησης. 4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις ενισχύσεις ως προς τις οποίες είναι δυνατό να υπολογισθεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίµηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»). Ειδικότερα: Οι ενισχύσεις που αποτελούν µέρος δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν είναι προβληµατική επιχείρηση και το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης έχει υπολογισθεί µε βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης και το δάνειο καλύπτεται από κανονική ασφάλεια. Οι ενισχύσεις που αποτελούν µέρος εισφοράς κεφαλαίου δεν θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Οι ενισχύσεις που εµπεριέχονται σε παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου παρέχει κρατικά κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 5. Οι µεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη προβληµατικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το συνολικό δάνειο για το οποίο χορηγείται η εκάστοτε εγγύηση βάσει του καθεστώτος δεν υπερβαίνει το ποσό του ευρώ ανά δικαιούχο επιχείρηση και η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80% του δανείου. 6. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλη κρατική ενίσχυση για το ίδιο σχέδιο. Άρθρο 3 Παρακολούθηση 1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να χορηγήσει ενίσχυση ήσσονος σηµασίας σε δεδοµένη επιχείρηση, την ενηµερώνει γραπτώς για το πιθανό ποσό της (σε όρους ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) και για το γεγονός ότι θεωρείται ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, µε ρητή παραποµπή στον παρόντα κανονισµό και µε αναφορά του τίτλου του και των στοιχείων δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που µία ενίσχυση ήσσονος σηµασίας χορηγείται σε περισσότερους δικαιούχους βάσει συγκεκριµένου καθεστώτος και οι εν λόγω δικαιούχοι λαµβάνουν διαφορετικά ποσά µεµονωµένης ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος, το οικείο κράτος µέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποιώντας στους δικαιούχους το πάγιο ποσό που αντιστοιχεί στο µέγιστο ποσό ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, το πάγιο ποσό λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρείται το ανώτατο που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Το οικείο κράτος µέλος φροντίζει EL 9 EL

11 επίσης να λάβει, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας την οποία τυχόν έλαβε κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγήσουν νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας µόνον αφού εξακριβώσουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που λήφθηκαν από τον δικαιούχο κατά την περίοδο που καλύπτει το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος και τα προηγούµενα δύο οικονοµικά έτη στο υπόψη κράτος µέλος πέραν του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος Εάν ένα κράτος µέλος έχει συγκροτήσει κεντρικό µητρώο ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε αρχή αυτού του κράτους µέλους, παύει να ισχύει η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 από τη χρονική στιγµή κατά την οποία το µητρώο καλύπτει περίοδο τριών ετών. 3. Τα κράτη µέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισµού. Οι πληροφορίες που αφορούν επιµέρους ενίσχυση ήσσονος σηµασίας πρέπει να διατηρούνται επί δέκα έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση και εκείνες που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας επί δέκα έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιµέρους ενίσχυση δυνάµει του καθεστώτος. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τής παρέχει, εντός 20 εργάσιµων ηµερών ή εντός µεγαλύτερης περιόδου που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις πληροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιµήσει εάν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριµένη επιχείρηση. Άρθρο 4 Τροποποίηση Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 τροποποιείται ως εξής: (α) (β) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η φράση «µεταποίηση και εµπορία» διαγράφεται. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 διαγράφεται. Άρθρο 5 Μεταβατικές ρυθµίσεις 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2. Τυχόν ενίσχυση που δεν πληροί τους εν λόγω όρους αξιολογείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα σχετικά πλαίσια, κατευθυντήριες γραµµές και ανακοινώσεις. 2. Κάθε µεµονωµένη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας η οποία χορηγείται µεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 2007 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισµού EL 10 EL

12 (ΕΚ) αριθ. 69/2001 λογίζεται ως µη ανταποκρινόµενη στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και συνεπώς ισχύει γι αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. 3. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισµού, κάθε ενίσχυση ήσσονος σηµασίας η οποία πληροί τους όρους του µπορεί νοµίµως να χορηγηθεί εντός εξαµήνου. Άρθρο 6 Έναρξη και διάρκεια ισχύος 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η εκεµβρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, [ ] Για την Επιτροπή Neelie Kroes Μέλος της Επιτροπής EL 11 EL

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 21.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42 (2003/361/ ) THMA VII RIS : 1

ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42 (2003/361/ ) THMA VII RIS : 1 «&» I.1. 16 I I II V V VI THMA VII VIIII X X X X XI X V (2003/361/) 1407/2013 (De minimis) RIS / :..1_ _1 : 1. : 11.02.2016 57 57 «&» I () (1) μ 1 2 3 4 5 05.04 μ μ μ, μ μ μ.., μ, μ, 05.15, μ μ μ μμ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013

Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013 Λευκωσία 30 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013 Αρση της Απαγόρευσης Χορήγησης ενισχύσεων de minimis στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2014 L 190/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 9778 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 819/08.03.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΕΓΧ Ο ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Η ακρίβεια των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Α ΕΚΔΟΣΗ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Την ευθύνη υλοποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx Ε(20..) yyy τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εφαρµογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη: Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος III.12.ιστ SIS για τις ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση προβληµατικών εταιριών: Επιχειρήσεις στο γεωργικό τοµέα

Μέρος III.12.ιστ SIS για τις ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση προβληµατικών εταιριών: Επιχειρήσεις στο γεωργικό τοµέα Μέρος III.12.ιστ SIS για τις ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση προβληµατικών εταιριών: Επιχειρήσεις στο γεωργικό τοµέα Το παρόν παράρτηµα πρέπει να χρησιµοποιείται για την κοινοποίηση ενισχύσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

: : : 669 / 149 / /2005 ( 98/ / ) /2014 ( 265/ ) «, /2015 ( 114/ /22.09.

: : : 669 / 149 / /2005 ( 98/ / ) /2014 ( 265/ ) «, /2015 ( 114/ /22.09. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.11 13:47:22 EET Reason: Location: Athens : 246537-42, 2. 56 115 27 : 11-02-2016..: 669 / 149 / 2 : «&»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.01.2002 COM(2002) 19 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία εξουσιοδοτείται η Ελλάδα να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 2 και 28 α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισµός ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αυτή είναι η µετάφραση του µέρους του Πίνακα Αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορά την - Επικαιροποίηση Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ]([ ]) [ ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.1.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 10/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

XXX. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

XXX. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ XXX [ ]([ ]) [ ] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009)

EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών»

Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών» Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών» Τίθεται σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΠΙΧ ΙΙ Υποπρόγραμμα 2

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΠΙΧ ΙΙ Υποπρόγραμμα 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΠΙΧ ΙΙ Υποπρόγραμμα 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) Περιγραφή Προϊόντος: Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2014 L 369/37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του αντικαθίσταται από αυτόν.

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του αντικαθίσταται από αυτόν. L 10/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.1.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 68/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/ 33 Ο ΗΓΙΑ 2004/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ης Απριλίου 2004 για την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COMP A3 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις, με την αντιμετώπιση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις, με την αντιμετώπιση 1.11.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Οκτωβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Β ΕΚ ΟΣΗ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Την ευθύνη υλοποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)336 τελικό 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/479 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την κατανοµή των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα (ΥΧ ΜΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία,

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Α & ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INVESTORS IN PEOPLE ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2018) 398 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 C(2013) 9256 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2013 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../..

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ YΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 18.7.2013 SWD(2013) 522 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 26 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.11.2009 COM(2009)194 τελικό/2 2009/0060 (COD) ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ακυρώνει και αντικαθιστά το έγγραφο COM(2009)194 τελικό της 21.04.2009 Αφορά το πρωτότυπο FR και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΣΧΕ ΙΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx E (2009) yyy ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση αριθ. N 24/2005 Ελλάδα Καθεστώς για την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ)

Ενίσχυση αριθ. N 24/2005 Ελλάδα Καθεστώς για την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 08.IV.2005 C(2005)1154 Θέµα: Ενίσχυση αριθ. N 24/2005 Ελλάδα Καθεστώς για την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ) Κύριε Υπουργέ, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2018 C(2018) 2420 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.4.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες,. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 773/2004 σχετικά µε τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα