ΚΥΡΙΑΚΗ Ε'. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ ΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ Ε'. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ ΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6)."

Transcript

1 1 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε'. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ ΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6). Κύριε Ἐκέκραξα. (Συλλειτουργικόν. Σελ. 6-9). Τροπάρια. Τά Ἀναστάσιμα. (Τοῦ ἤχου). Τοῦ Τρῳδίου. Σὲ μὲν διεκώλυε, τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτείας, μολυσμῶν τῶν πρότερον τὸ ἐπισυρόμενον μιαντήριον, ἡ δὲ σὴ αἴσθησις, καὶ τῶν σοὶ, θεόφρον, πεπραγμένων, ἡ συνείδησις, τὴν πρὸς τὰ κρείττονα, σοὶ ἐπιστροφὴν ἐνειργάσατο. Εἰκόνι γὰρ προσβλέψασα, τῆς εὐλογημένης θεόπαιδος, πάντων καταγνοῦσα, πταισμάτων σου πανεύφημε τῶν πρίν, ἐν παρρησίᾳ τὸ τίμιον, Ξύλον προσεκύνησας. Τόπους προσκυνήσασα, περιχαρῶς τοὺς ἁγίους, ἀρετῆς ἐφόδιον, σωτηριωδέστατον, ἔνθεν γέγονας, καὶ σφοδρῶς ἕδραμες τὴν καλὴν πορείαν, καὶ τὸ ῥεῖθρον ἐκπεράσασα, τὸ Ἰορδάνειον, τὸ τοῦ Βαπτιστοῦ ἐνδιαίτημα, προθύμως κατεσκήνωσας, καὶ τὴν τῶν παθῶν ἀγριότητα, διὰ πολιτείας, ἠμαύρωσας λεπτύνασα σαρκός, ἐν παρρησίᾳ ἀείμνηστε, Μῆτερ τὰ οἰδήματα. Ἔρημον οἰκήσασα, τῶν σῶν παθῶν τὰς ` ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6). Κύριε Ἐκέκραξα (Συλλειτουργικό. Σελ. 6-9). Τροπάρια. Τά Ἀναστάσιμα. (Τοῦ ἤχου). Σέ ἐμπόδιζε βάβαια νά δεῖς τά ἱερά πράγματα ἡ ρυπαρότητα τῶν προηγουμένων μολυσμῶν πού ἔσερνες μαζί σου Ἡ συναίσθησή σου ὅμως καί ἡ συνείδηση τῶν πράξεών σου, θεοφώτιστη, ἐπέφεραν μέσα σου λογισμό ἐπιστροφῆς πρός τό καλλίτερο. Γιατί ὅταν εἶδες τήν εἰκόνα τῆς εὐλογημένης Κόρης τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας, ἀφοῦ καταδίκασες ὅλα τά προηγούμενά σου σφάλματα, πανέδοξη, μέ θάρρος προσκύνησες τό τίμιο Ξύλο. Ἁφοῦ προσκύνησες μέ χαρά τούς ἁγίου τόπους, μέ αὐτό σάν ἐφόδιο γιά τή σωτηρία, ἔφυγες ἀπό ἐκεῖ καί μέ δύναμη ἔτρεξες τήν καλή πορεία, καί ἀφοῦ πέρασες τό ρεῦμα τοῦ Ἰορδάνη, πρόθυμα ἐγκαταστάθηκες στήν κατοικία τοῦ Βαπτιστοῦ, τήν ἔρημο, καί μέ τή θεάρεστη ζωή σου ἔσβησες τήν ἀγριότητα τῶν παθῶν, ἀφοῦ λέπτυνες τά πρηξίματα τῆς σάρκας μέ θάρρος, ἀείμνηστη Μητέρα. Ἀφοῦ κατοίκησες στήν ἔρημο, ἔσβησες ἀπό τήν ψυ-

2 2 εἰκόνας, ἐκ ψυχῆς ἀπήλειψας, τὸ θεοειδέστατον ἐξεικόνισμα, ἐν ψυχῇ γράψασα, ἀρετῶν ἰδέας, καὶ τοσοῦτον ὑπερέλαμψας, ὡς καὶ τοῖς ὕδασι κούφως ὑπερβαίνειν μακάριε, καὶ γῆθεν ὑπεραίρεσθαι, ἐν ταῖς πρὸς Θεόν σου ἐντεύξεσι, καὶ νῦν ἐν παρρησίᾳ, πανένδοξε Μαρία τῷ Χριστῷ, παρισταμένη δυσώπησον, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δόξα... Ἐθαυματούργησε Χριστέ, τοῦ Σταυροῦ σου ἡ δύναμις, ὅτι καὶ ἡ πρῴην Πόρνη ἀσκητικὸν ἀγῶνα ἠγωνίσατο ὅθεν καὶ τὸ ἀσθενὲς ἀπορριψαμένη, γενναίως ἀντέστη κατὰ τοῦ διαβόλου διὸ καὶ τὸ βραβεῖον τῆς νίκης κομισαμένη, πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καὶ νῦν... ( Τῆς Ὀκτωήχου). Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον. (Συλλειτουργικόν. Σελ. 9-11). Ἐκτενής. Κεφαλοκλισία. (Συλλειτουργικόν. Σελ ,-13,-14)). Ἀπόστιχα. (Τοῦ ἤχου). Δόξα... Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα, καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκός, τῷ ξίφει τῆς ἐγκρατείας ἔταμες, τὰ τῆς ἐννοίας ἐγκλήματα, τῇ σιγῇ τῆς ἀσκήσεως ἀπέπνιξας, καὶ ῥείθροις τῶν δακρύων σου, τὴν ἔρημον ἅπασαν κατήρδευσας, καὶ ἐβλάστησας ἡμῖν τῆς μετανοίας καρπούς διό σου τὴν μνήμην, χή σου τίς εἰκόνες τῶν παθῶν σου γράφοντας στήν ψυχή σου τήν θεόμορφη ἀπεικόνιση, δηλαδή τίς ἰδέες τῶν ἀρετῶν Καί τόσο ὑπερβολικά ἔλαμψες, ὥστε νά περνᾷς ἀνάλαφρα ἐπάνω ἀπό τά νερά, Μακάρια, καί νά ὑψώνεσαι ἐπάνω ἀπό τή γῆ, κατά τίς προσευχές σου πρός τόν Θεό Καί τώρα, πανένδοξη Μαρία, καθώς στέκεσαι μέ θάρρος μπροστά στόν Χριστό, παρακάλεσέ τον γιά τίς ψυχές μας. Δόξα... Ἐθαυματούργησε, Χριστέ, ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ σου, γιατί καί ἡ πρώην πόρνη ἀγωνίσθηκε ἀσκητικόν ἀγῶνα Γι αὐτό καί ἀφοῦ ἀπέρριψε τήν ἀδυναμία τῆς γυναίκας, ἀντιστάθηκε γενναῖα κατά τοῦ διαβόλου Γι αὐτό καί ἀφοῦ πῆρε τό βραβεῖο τῆς νίκης, πρεσβεύει γιά τίς ψυχές μας. Καί νῦν... ( Τῆς Ὀκτωήχου). Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενο. (Συλλειτουργικό. Σελ. 9-11). Ἐκτενής. Κεφαλοκλισία. (Συλλειτουργικό. Σελ ,-13,-14). Ἀπόστιχα. (Τοῦ ἤχου). Δόξα... Τίς αἰχμαλωσίες τῆς ψυχῆς καί τά πάθη τοῦ σώματος τά ἔκοψες μέ τό ξίφος τῆς ἐγκρατείας Τά ἁμαρτήματα τῶν λογισμῶν τά ἔπνιξες μέ τή σιωπή τῆς ἀσκήσεως, τῆς σκληραγωγίας, καί μέ τά ρεύματα τῶν δακρύων σου πότισες ὅλη τήν ἔρημο, καί βλάστησες γιά μᾶς καρπούς τῆς μετανοίας Γι αὐτό, Ὁσία, ἑορτάζουμε

3 3 Ὁσία, ἑορτάζομεν. Καὶ νῦν... Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! τίς γὰρ ἔγνω μητέρα ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν καὶ ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν τὴν Κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλὴ τὸ κυηθέν, ὃν ὡς βρέφος Πάναγνε, σαῖς ὠλέναις βαστάσασα, καὶ μητρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα, ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι, καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον: (Συλλειτουργικόν. Σελ. 15,-16). Ἀπολυτίκια. Τό Ἀναστάσιμον. (Τοῦ ἤχου). Δόξα... Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Μαρία, τὸ πνεῦμά σου. Καί νῦν... Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν τή μνήμη σου. Καί νῦν... Ὤ θαῦμα πρωτοφανές, ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά προηγούμενα θαύματα! Διότι, ποιός εἶδε μητέρα, νά ἔχει γεννήσει χωρίς ἄνδρα, καί νά κρατᾷ στίς ἀγκάλες, Αὐτόν, πού κρατᾷ στά χέρια του ὅλη τήν κτίση; Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ τό παιδί πού γεννήθηκε Αὐτόν λοιπόν, Πάναγνη, τόν ὁποῖο κράτησες ὡς βρέφος στά χέρια σου, καί πρός τόν ὁποῖο ἔχεις μητρικό θάρρος, μή παύσεις νά τόν παρακαλεῖς θερμά, γι αὐτούς πού σέ τιμοῦν, νά λυπηθεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιο: (Συλλειτουργικόν.Σελ. 15,-16 Ἀπολυτίκια. Τό Ἀναστάσιμο. (Τοῦ ἤχου). Δόξα... Σ ἐσένα, Μητέρα, διασώθηκε «τό κατ εἰκόνα» μέ ἀκρίβεια Γιατί ἀφοῦ ἔλαβες τόν Σταυρό, ἀκολούθησες τόν Χριστό καί πράττοντας ἐδίδασκες, νά περοφρονοῦμε τή σάρκα, γιατί εἶναι πρόσκαιρη Νά φροντίζουμε ὅμως γιά τήν ψυχή, πού εἶναι πρᾶγμα ἀθάνατο Γι αὐτό καί μαζί μέ τούς Ἀγγέλους ἀγάλλεται, Ὁσία Μαρία, τό πνεῦμα σου. Καί νῦν... Ἐσύ πού γιά μᾶς γεννήθηκες ἀπό Παρθένο, καί ὑπέμεινες σταύρωση, Ἀγαθέ, Ἐσύ πού ἀπογύμνωσες τό θάνατο μέ τό θάνατό σου, καί ἔδειξες ἀνάσταση ὡς Θεός, μή παραβλέψεις αὐτούς πού ἔπλασες μέ τό χέρι

4 4 φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. Ἀπόλυσις. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΟΡΘΡΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό ). Καθίσματα. (Τά Ἀναστάσιμα). Εὐλογητάρια. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Ἀναβαθμοί. Προκείμενον. (Τοῦ ἤχου). Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. (Συλλειτουργικόν. Σελ. 33). Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον. (Ὀκτώηχος. Σελ ). Ἀνάστασιν Χριστοῦ (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Ὁ Ν. Ψαλμός. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Πεντηκοστάριον. (Σελ. 3-4). «Σῶσον ὁ Θεός». (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Κανόνες. ᾨδή Α. σου Δεῖξε τή φιλανθρωπία σου, Ἐλεῆμον, δέξου τή Θεοτόκο πού σ ἐγέννησε, καί πού πρεσβεύει γιά μᾶς, καί σῶσε, Σωτήρα μας, λαό ἀπελπισμένο. Ἀπόλυση. (Συλλειτουργικό. Σελ ). ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΟΡΘΡΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Καθίσματα. (Τά Ἀναστάσιμα). Εὐλογητάρια. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Ἀναβαθμοί. Προκείμενο. (Τοῦ ἤχου). Τάξη τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. (Συλλειτουργικό. Σελ. 33). Ἑωθινό Εὐαγγέλιο. (Ὀκτώηχος. Σελἰδα ). Ἀνάστασιν Χριστοῦ (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Ὁ Ν. Ψαλμός. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Πεντηκοστάριον. (Σελ. 3-4). «Σῶσον ὁ Θεός». (Συλλειτουργικό. Σελ ). Κανόνες. ᾨδή Α.

5 5 Παρείκασμαι πλούτῳ τῶν ἡδονῶν τῷ εὐφραινομένῳ καθ' ἡμέραν ἐν τῇ τρυφῇ, Πλουσίῳ διό σε ἱκετεύω, Σῶτερ πυρός με ὡς Λάζαρον λύτρωσαι. Ἠμφίεσμαι Σῶτερ ταῖς ἡδοναῖς ὥσπερ ὁ τὴν βύσσον, περιθέμενος καὶ χρυσόν, χρυσῆν τε ἐσθῆτα, ἀλλὰ μή με ἐν τῷ πυρὶ ὡς ἐκεῖνον ἐκπέμψειας. Εὐφραίνετο πλούτῳ καὶ τῇ τρυφῇ ὁ Πλούσιος πάλαι ἐν τῷ βίῳ τῷ φθαρτικῷ διό περ βασάνοις κατεκρίθη, ὁ δὲ πτωχὸς ἐδροσίζετο Λάζαρος. Τάξεις σε Ἀγγέλων καὶ τῶν βροτῶν ἀνύμφευτε Μῆτερ εὐφημοῦσιν ἀνελλιπῶς τὸν Κτίστην γὰρ τούτων ὥσπερ βρέφος, ἐν ταῖς ἀγκάλαις σου ἐβάστασας. Πόθῳ τὴν φωσφόρον, καὶ θείαν σου μνήμην πανηγυρίζοντι, φῶς μοι κατάπεμψον, παρισταμένη Ὁσία τῷ φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ Χριστῷ πειρασμῶν παντοίων με τοῦ βίου διασῴζουσα. Ὁ τοῖς Αἰγυπτίοις, σαρκὶ ἐνδημήσας, ὁ ἀπερίγραπτος καὶ προαιώνιος, ὁλοφαῆ σε ἀστέρα ἐξ Αἰγύπτου ἀναδείκνυσιν, ὁ γινώσκων Κύριος τὰ πάντα πρὶν γενέσεως. Θείων ἐνταλμάτων, σεμνὴ, ἀγνοοῦσα θεῖον εἰκόνισμα, Θεοῦ ἐρρύπωσας, θείᾳ προνοίᾳ δὲ πάλιν ἀπεκάθηρας πανεύφημε, θεωθεῖσα Ὁμοιώθηκα μέ τόν Πλούσιο, ὁ ὁποῖος εὐφραινόταν μέ τόν πλοῦτο τῶν ἡδονῶν κάθε μέρα μέσα στήν ἀπόλαυση Γι αὐτό σέ ἱκετεύω, Σωτήρα, λύτρωσέ με ἀπό τή φωτιά, ὁπως τόν Λάζαρο. Εἶμαι ντυμένος, Σωτήρα, μέ τίς ἡδονές, ὅπως ὁ ντυμένος μέ τή βύσσο (πολύτιμο λινό ἔνδυμα) καί μέ τό χρυσάφι καί μέ τό χρυσό ἔνδυμα Ἀλλά μή μέ στείλεις στή φωτιά, ὅπως ἐκεῖνον. Εὐφραινόταν μέ τόν πλοῦτο καί τήν ἀπόλαυση ὁ Πλούσιος παλαιά στή φθαρτή αὐτή ζωή Γι αὐτό καταδικάσθηκε σέ βάσανα Ἀλλά ὁ φτωχός Λάζαρος δροσιζόταν. Θεοτοκίο Τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων σέ ἐγκωμιάζουν διαρκῶς, ἀνύμφευτη Μητέρα Γιατί κράτησες τόν Κτίστη τους ὡς βρέφος στίς ἀγκάλες σου. Σ ἐμένα πού πανηγυρίζω μέ πόθο τή φωτοφόρα καί θεϊκή σου μνήμη στεῖλε ἀπό ψηλά φῶς, ἐπειδή στέκεσαι, Ὁσία, κοντά στό ἀπλησίαστο φῶς τόν Χριστό, διασώζοντάς με ἀπό κάθε εἴδους πειρασμούς τῆς ζωῆς. Ὁ ἀπερίγραπτος καί προαιώνιος Κύριος, πού ἦλθε στούς Αἰγυπτίους μέ σῶμα, σέ ἀνέδειξε ὁλοφώτεινο ἀστέρι ἀπό τήν Αἴγυπτο, ὁ Κύριος πού γνωρίζει τά πάντα, πρίν γίνουν. Ἀγνοώντας τίς θεϊκές ἐντολές, σεμνή, ρύπανες (μόλυνες) τήν «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» Ἀλλά μέ τή Θεία Πρόνοια πάλι τήν καθάρισες, πανένδοξη, καί θεώθηκες (ἔγινες

6 6 πράξεσιν, Ὁσία ταῖς ἐνθέοις σου. Ὢ τῆς σῆς, Θεέ μου, πολλῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἀφάτου σου, συγκαταβάσεως! ὅπως τὴν πρότερον Πόρνην, ταῖς Μητρός σου παρακλήσεσιν ὡς ἁγνὴν καὶ ἄμωμον Ἀγγέλοις καθωμοίωσας. ᾨδή Γ. (Τῆς Θεοτόκου ). Λάζαρον ὡς ἔσωσας, ἐκ τῆς φλογὸς Χριστέ, οὕτω με ἐκ τοῦ πυρός, ῥῦσαι τῆς γεέννης τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου. Πλούσιος τοῖς πάθεσι καὶ ἡδοναῖς εἰμι Κύριε, Λάζαρος δὲ πένης τῇ στερήσει ἀρετῶν, ἀλλὰ σῶσόν με. Κόκκινον καὶ βύσσινον ἐνεδιδύσκετο Πλούσιος, ταῖς ἡδοναῖς καὶ ταῖς ἁμαρτίαις διὰ τοῦτο φλογίζεται. Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ταῖς ἱκεσίαις σου, Πάναγνε, τὰς προσβολὰς ἀποκρουομένη τῶν δεινῶν περιστάσεων. Πύλαις τῆς ἀπωλείας ἐγγισάσῃ πράξεσι ταῖς ἀτόποις, πύλας ὁ πρὶν τοῦ ᾍδου συντρίψας σθένει Θεότητος πύλας τῆς μετανοίας σοι ἀνοίγει Πάνσεμνε, πύλη τῆς ζωῆς ὑπάρχων αὐτός. κατά χάριν Θεός), Ὁσία, μέ τίς θεάρεστες πράξεις σου. Ὤ στήν πολλή σου εῦσπλαχνία, Θεέ μου, καί στήν ἀνέκφραστή σου ταπείνωση! Ὤ πῶς τήν πρίν Πόρνη μέ τίς παρακλήσεις τῆς Μητέρας σου, ὡς ἁγνή καί ἀμόλυντη, τήν ἔκανες ὅμοια μέ τούς Ἀγγέλους. ᾨδή Γ. (Τῆς Θεοτόκου ). Ὅπως ἔσωσες τό Λάζαρο ἀπό τή φλόγα, Χριστέ μου, ἔτσι γλύτωσέ με ἀπό τή φωτιά τῆς κολάσεως, ἐμένα τόν ἀνάξιο δοῦλο σου. Εἶμαι Πλούσιος στά πάθη καί στίς ἡδονές, Κύριε Εἶμαι ὅμως Λάζαρος φτωχός λόγῳ τῆς στερήσεως τῶν ἀρετῶν Ἀλλά σῶσε με. Μέ πορφύρα καί λινά πολυτελῆ ἐνδύματα ντυνόταν ὁ Πλούσιος μέσα στίς ἡδονές καί στίς ἀμαρτίες Γι αὐτό τώρα καίγεται. Δός μας βοήθεια μέ τίς ἱκεσίες σου, Πάναγνη, ἀποκρούοντας τίς ἐπιθέσεις τῶν δυσκόλων περιστάσεων. Ἐνῷ πλησίασες τίς πύλες τῆς ἀπωλείας μέ τίς ἄτοπες πράξεις, Αὐτός πού πρίν συνέτριψε τίς πύλες τοῦ ᾅδη μέ τή δύναμη τῆς Θεότητάς του, σοῦ ἀνοίγει τίς πύλες τῆς μετανοίας, Πάνσεμνη Ἐπειδή ὁ ἴδιος εἶναι ἡ

7 7 Ὅπλον τῆς ἁμαρτίας, μακρόθυμε, τὴν πρὶν γεγενημένην, ὅπλῳ Σταυροῦ τοῦ θείου, τῇ προσκυνήσει ἀνέδειξας ὅπλα δαιμόνων ἅπαντα καὶ πανουργεύματα ὅλως τροπουμένην εὔσπλαγχνε. Λύτρον ὑπὲρ ἁπάντων τὸ ἴδιον ὁ πρὶν ἐκχέας Αἷμα λουτρῷ τῷ τῶν δακρύων σὲ καθαρὰν ἀπεργάζεται λέπραν δεινὴν νοσήσασαν κακίστης πράξεως, ὅλως ὁ τὸ εἶναι πᾶσι διδούς. Λόγου παντὸς ὑπάρχει, ἀνώτερον τὸ ἐπὶ σοὶ Παρθένε Λόγος Πατρὸς ἐν σοὶ γὰρ θεοπρεπῶς κατεσκήνωσε, λύσιν πταισμάτων ἅπασι τοῖς ἁμαρτάνουσι λόγῳ μόνῳ παρεχόμενος. Μικρά Συναπτή. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Κοντάκιον τῆς Ὁσίας. Ἡ πορνείαις πρότερον, μεμεστωμένη παντοίαις Χριστοῦ Νύμφη σήμερον τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης, Ἀγγέλων, τὴν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα, δαίμονας Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταπατοῦσα διὰ τοῦτο βασιλείας ἐφάνης νύμφη Μαρία ἔνδοξε. Ὁ Οἶκος. Τὴν ἀμνάδα Χριστοῦ καὶ θυγατέρα, ᾄσμασιν εὐφημοῦμέν σε νῦν, Μαρία παναοίδιμε τὴν τῶν πύλη τῆς ζωῆς. Αὐτήν πού προηγουμένως ἔγινε ὅπλο τῆς ἁμαρτίας, μεγαλόψυχε, τήν ἀνέδειξες μέ τήν προσκύνηση τοῦ θεϊκοῦ Σταυροῦ σου ὅπλο πού ὁλοκληρωτικά κατατροπώνει ὅλα τά ὅπλα τῶν δαιμόνων καί τίς πανουργίες τους, εὔσπλαχνε. Αὐτός πού πρίν ἔχυσε τό δικό του αἷμα ὡς λύτρο γιά ὅλους, μέ τό λουτρό τῶν δακρύων σ ἐκαθάρισε, ἐσένα πού ἤσουν ἄρρωστη ἀπό τή φοβερή λέπρα τῶν κακῶν πράξεων ὁλοκληρωτικά Αὐτός πού δίνει τήν ὕπαρξη σέ ὅλους. Αὐτό πού συνέβη σ ἐσένα, Παρθένε, εἶναι ἀνώτερο ἀπό κάθε λογική Διότι ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, ἐγκαταστάθηκε σ ἐσένα, ὅπως ἔπρεπε σέ Θεό, προσφέροντας μόνο μέ τό λόγο συγχώρηση ὅλων τῶν σφαλμάτων σέ ὅλους πού ἁμαρτάνουν. Μικρή Συναπτή. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Κοντάκιο τῆς Ὁσίας. Ἐσύ πού ἤσουν πρωτύτερα γεμάτη ἀπό κάθε εἶδος πορνείας, σήμερα μέ τή μετάνοια ἀναδείχθηκες Νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Ποθώντας φλογερά τή συμπεριφορά τῶν Ἀγγέλων, καταπατώντας τούς δαίμονες μέ τό ὅπλο τοῦ Σταυροῦ Γι αὐτό φάνηκες νύμφη τῆς Βασιλείας, Μαρία ἔνδοξη. Οἶκος. Ἐσένα τήν ἀμνάδα (τήν προβατίνα) καί θυγατέρα τοῦ Χριστοῦ σέ ἐγκωμιάζουμε τώρα, Μαρία πανένδοξη,

8 8 Αἰγυπτίων ἀναφανεῖσαν θρέμμα τὴν πλάνην δὲ τούτων πᾶσαν φυγοῦσαν, καὶ καλῶς προσενεχθεῖσαν τῇ Ἐκκλησίᾳ βλάστημα τίμιον δι' ἐγκρατείας καὶ δεήσεως, ἀσκήσασαν ὑπὲρ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως διὸ καὶ ὑψώθης ἐν Χριστῷ, διὰ βίου καὶ πράξεως, Βασιλείας Οὐρανοῦ φανεῖσα νύμφη Μαρία πάνσεμνε. Κάθισμα. Τὰ σκιρτήματα πάντα τὰ τῆς σαρκός, χαλινώσασα πόνοις ἀσκητικοῖς ἀνδρεῖον ἀπέδειξας, τῆς ψυχῆς σου τὸ φρόνημα τὸν γὰρ Σταυρὸν ποθήσασα Κυρίου θεάσασθαι ἱερῶς ἀοίδιμε τῷ Κόσμῳ ἐσταύρωσαι ὅθεν καὶ πρὸς ζῆλον, ἀγγελικῆς πολιτείας προθύμως διήγειρας σεαυτὴν παμμακάριστε. Διὰ τοῦτο γεραίρομεν τὴν μνήμην σου Μαρία πιστῶς τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι τοῦ δωρηθῆναι πλουσίως ὑμῖν ταῖς πρεσβείαις σου, Εἰς ἰλὺν ἐνεπάγην ἁμαρτιῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἐν ἐμοί δεινῶς γὰρ κατεπόντισε, καταιγὶς τῶν πταισμάτων με, ἀλλ' ἡ τεκοῦσα Λόγον, τὸν μόνον φιλάνθρωπον ἐπ' ἐμὲ ἐπίβλεψον, Παρθένε καὶ ῥῦσαί με πάσης ἁμαρτίας καὶ παθῶν ψυχοφθόρων καὶ πάσης κακώσεως τοῦ δεινοῦ πολεμήτορος ἵνα ψάλλω γηθόμενος. Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι τοῖς Ἐσένα πού ἐνῷ ἐμφανίσθηκες ὡς θρέμμα (ἀνάστημα) τῶν Αἰγυπτίων, ὅμως ἀπέφυγες ὅλη τήν πλάνη ἐκείνων καί καλῶς προσφέρθηκες στήν Ἐκκλησία, σάν βλαστάρι πολύτιμο, πού ἐπιδόθηκες στήν ἄσκηση μέ τήν ἐγκράτεια καί τήν προσευχή ἐπάνω ἀπό τά μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Γι αὐτό καί ἐξυψώθηκες μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, καί φάνηκες μέ τή ζωή καί τίς πράξεις σου νύμφη τοῦ Οὐρανοῦ, Μαρία πάνσεμνη. Καθίσματα. Ἀφοῦ χαλιναγώγησες ὅλα τά σκιρτήματα τῆς σάρκας μέ ἀσκητικούς κόπους, ἀνέδειξες ἀνδρεῖο τό φρόνημα τῆς ψυχῆς σου Καί ἐπειδή πόθησες νά δεῖς τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, μέ τρόπο ἱερό σταυρώθηκες γιά τόν κόσμο Γι αὐτό καί παρακίνησες τόν ἑαυτό σου πρόθυμα, παμμακάριστη, νά μιμηθεῖς μέ ζῆλο τήν ἀγγελική ζωή. Γι αὐτό ἐγκωμιάζουμε μέ πίστη τή μνήμη σου, Μαρία, ζητώντας νά δωρηθεῖ πλούσια ἄφεση τῶν πταισμάτων σ ἐμᾶς μέ τίς πρεσβεῖες σου. Βυθίσθηκα στή λάσπη τῶν ἁμαρτιῶν, καί δέν ὑπάρχει γιά μένα βυθός (πάτος). Διότι μέ καταπόντισε φοβερά ἡ καταιγίδα τῶν πταισμάτων μου Ἀλλά ἐσύ πού γέννησες τό Λόγο τοῦ Θεοῦ τόν μόνο φιλάνθρωπο, ρίξε σπλαχνικό βλέμμα σ ἐμένα καί γλύτωσέ με ἀπό κάθε ἁμαρτία καί ἀπό ψυχοφθόρα πάθη, καί ἀπό κάθε κακοποίηση τοῦ φοβεροῦ ἐχθροῦ, γιά νά ψάλλω χαρούμενος Πρέσβευε στόν Υἱό σου καί Θεό, νά δωρίσει ἄφεση πταισμάτων, σ αὐτούς πού μέ πίστη καταφεύ-

9 9 καταφεύγουσι πίστει τῇ σκέπῃ σου Ἄχραντε. ᾨδή Δ. Κατετρύφα ὁ Πλούσιος βρώσει καὶ ἐνδύμασι εὐφραινόμενος, ὁ δὲ Λάζαρος χορτάζεσθαι ἐπεθύμει τούτου τῶν τραπέζης ψιχίων. Οἱ μὲν κύνες ἀπέλειχον γλώττῃ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου τοὺς μώλωπας συμπαθέστεροι γινόμενοι τῆς Πλουσίου γνώμης εἰς τὸν πένητα. Τῷ πυλῶνι ἐβέβλητο πάλαι τοῦ Πλουσίου Σῶτερ ὁ Λάζαρος τιμωρούμενος ταῖς μάστιξι τῆς πενίας ὅθεν νῦν δοξάζεται. Ὃν ἐκύησας Ἄχραντε, πρέσβευε σωθῆναι τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε ἐκ δουλείας τοῦ ἀλάστορος ὅτι μόνη πέλεις προστασία ἡμῶν. Ὡς πλαστουργὸς βροτείας φύσεως ὡς ἐλέους πηγὴ καὶ εὐσπλαγχνίας πλοῦτος ᾠκτείρησας, φιλάνθρωπε πρόσφυγα τὴν σήν, καὶ ἀφήρπασας ταύτην τοῦ ὀλεθρίου θηρός. Σταυρὸν ἰδέσθαι ἐπισπεύδουσα σταυρικῷ φωτισμῷ, Μαρία, κατηυγάσθης Σταυρῷ τοῦ ὁμιλήσαντος, νεύσει θεϊκῇ σταυρωθεῖσα τῷ γουν στή σκέπη σου, Ἀμόλυντη. ᾨδή Δ. Ἀπολάμβανε ὁ Πλούσιος εὐφραινόμενος μέ τό φαγητό καί μέ τά ἐνδύματα, καί ὁ Λάζαρος ἐπιθυμοῦσε νά χορτάσει μέ τά ψίχουλα ἀπό τό τραπέζι ἐκείνου. Τά σκυλιά ἔγλειφαν μέ τή γλῶσσα τίς πληγές τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου, καί ἔτσι ἔδειχναν περισσότερη συμπάθεια στό φτωχό, ἀπό τήν ἄσπλαχνη γνώμη τοῦ Πλουσίου. Παλαιότερα ὁ Λάζαρος ἦταν ριγμένος, Σωτήρα, μπροστά στήν ἐξώπορτα τοῦ Πλουσίου, καί βασανιζόταν ἀπό τά μαστίγια τῆς φτώχειας Γι αὐτό τώρα δοξάζεται. Σ αὐτόν πού γέννησες, Ἀμόλυντη, πρέσβευε νά σωθοῦμε ἀπό τή σκλαβιά τοῦ κακούργου (τοῦ διαβόλου), ἐμεῖς πού σέ ἀνυμνοῦμε, γιατί εἶσαι ἡ μόνη προστασία μας. Ὡς πλαστουργός τῆς ἀνθωπίνης φύσεως, σάν πηγή τοῦ ἐλέους καί πλοῦτος τῆς εὐσπλαχνίας, εὐσπλαχνίσθηκες, φιλάνθρωπε, αὐτήν πού κατέφυγε σ ἐσένα, καί τήν ἅρπαξες ἀπό τό ὀλέθριο θηρίο. Ἐνῷ βιαζόσουν νά δεῖς τόν Σταυρό, μέ τόν φωτισμό τοῦ Σταυροῦ φωτίσθηκες, Μαρία, μέ τή θεϊκή παρακίνηση ἐκείνου πού ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τόν Σταυρό, ἀφοῦ

10 10 Κόσμῳ, ἀξιοθαύμαστε. Ἡ τῶν κακῶν αἰτία πρότερον ἡδονῇ πονηρᾷ πολλοῖς γεγενημένη ἡλίου δίκην λάμψασα πᾶσιν ὁδηγὸς ἡ Ὁσία ἐδείχθη τοῖς ἁμαρτάνουσι. Νοῦν ὑπερέβης καὶ οὐράνιον, νοητὲ οὐρανὲ τοῦ πάντων Βασιλέως νομίμων γὰρ τῆς φύσεως ἄνευθεν, Ἁγνὴ, νομοδότην καὶ Κτίστην πάντων ἐκύησας. ᾨδή Ε. Ἀβραὰμ ἐν τοῖς κόλποις Λάζαρον ὁ Πλούσιος ὡς ἐθεάσατο, ἐν φωτὶ καὶ δόξῃ εὐφραινόμενον Πάτερ, ἐκραύγαζεν Ἀβραὰμ ἐλέησόν με τὸν ἐν πυρὶ κατακριθέντα καὶ τὴν γλῶτταν δεινῶς φλογιζόμενον. Κατετρύφησας πλούτῳ, βίου εὐφραινόμενος Ἀβραὰμ ἔφησε, τῷ Πλουσίῳ ὅθεν, τετιμώρησαι ᾧδε αἰώνια, ἐν πυρὶ ὑπάρχων Ὁ δὲ πτωχὸς ἐν εὐφροσύνῃ, τῇ ἀλήκτῳ ἀγάλλεται Λάζαρος. Τῇ τοῦ βίου ἀπάτῃ, πλούσιος γεγένημαι ὥσπερ ὁ Πλούσιος ὁ τὸν βίον ὅλον ἡδοναῖς δαπανήσας Φιλάνθρωπε ἀλλὰ δέομαί σου, τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ λυτρωθῆναι, τοῦ πυρὸς ὥσπερ σέσωσται Λάζαρος. Μητρικὴν παρρησίαν, τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου σταυρώθηκες γιά τόν κόσμο, ἀξιοθαύμαστη. Αὐτή πού μέ τήν αἰσχρή ἡδονή, ἔγινε σέ πολλούς αἰτία τῶν κακῶν, ἀφοῦ ἔλαμψε σάν ἥλιος ἡ Ὁσία, ἀναδείχθηκε ὁδηγός σέ ὅλους ὅσοι ἁμαρτάνουν. Ξεπέρασες καί τό νοῦ τῶν Ἀγγέλων, πνευματικέ οὐρανέ τοῦ Βασιλιᾶ τῶν πάντων Γιατί ἀντίθετα ἀπό τούς νόμους τῆς φύσεως, Ἁγνή, γέννησες τόν νομοθέτη καί Κτίστη τῶν πάντων. ᾨδή Ε. Ὅταν ὁ Πλούσιος εἶδε ν Λάζαρο στίς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάμ, νά εὐφραίνεται μέσα σέ φῶς καί δόξα, κραύγαζε Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησέ με, ἐμένα πού καταδικάσθηκα στή φωτιά καί φλογίζομαι στή γλῶσσα φοβερά. Ἀπόλαυσες τόν πλοῦτο τῆς ζωῆς μέ εὐφροσύνη, εἶπε ὁ Ἀβραάμ στόν Πλούσιο Γι αὐτό εἶσαι τιμωρημένος αἰώνια ἐδῶ πού εἶσαι μέσα στή φωτιά, ἐνῷ ὁ φτωχός Λάζαρος ἀγάλλεται μέσα στήν ἀτελείωτη εὐφροσύνη. Ἔγινα πλούσιος στήν ἀπάτη τῆς ζωῆς (σέ ψεύτικη ζωή), ὅπως ὁ Πλούσιος ὁ ὁποῖος ἐδαπάνησε ὅλη τή ζωή στίς ἡδονές, Φιλάνθρωπε Ἀλλά ἱκετεύω τήν εὐσπλαχνία σου, νά λυτρωθῶ ἀπό τή φλόγα, ὅπως σώθηκε ὁ Λάζαρος. Ἔχοντας μητρικό θάρρος πρός τόν Υἱό σου, Πάναγνη, σέ παρακαλοῦμε, μή παραβλέψεις τή φροντίδα γιά

11 11 κεκτημένη Πάναγνε συγγενοῦς προνοίας τῆς ἡμῶν μὴ παρίδῃς δεόμεθα ὅτι σὲ καὶ μόνην, Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην ἱλασμὸν εὐμενῆ προβαλλόμεθα. Μωσῆς δεδόξασταί ποτε, ἐν τῷ Σινᾷ Θεοῦ τὰ ὀπίσθια, μυστικῶς θεώμενος. Ὁ ἔνδοξος ὑπογράφων ξένον μυστήριον, μανναδόχον δὲ στάμνον νῦν, Εἰκόνα ἄχραντον, θερμῶς προσπεσοῦσα Μαρία Ἀγγελικὸν βίον κομίζεται. Ναοῦ εὐπρέπειαν τοῦ σοῦ ἐπιποθοῦσα, ψαλμικῶς θεάσασθαι, νοερόν τε σκήνωμα τῆς δόξης σου ἡ τὸν σὸν ναὸν βεβηλώσασα νοεραῖς πρεσβείαις Χριστὲ τῆς ἀπειράνδρου σου ναοῦ γενομένης ναόν με τοῦ παντουργοῦ, ποίησον Πνεύματος. Ἡ τῷ ἀγκίστρῳ τῆς σαρκός, δι' ὀφθαλμῶν τοὺς πολλοὺς ζωγρήσασα ἡδονῇ βραχείᾳ τε κατάβρωμα διαβόλου τούτους ποιήσασα, ἠγκιστρεύθη, παναληθῶς τῇ θείᾳ χάριτι Σταυροῦ τοῦ τιμίου ἡδύτατον τῷ Χριστῷ ὄψον ὑπάρξασα. Μεμυημένος ὁ χορός, τῶν Προφητῶν, τὸ ἐν σοὶ μυστήριον, μυστικαῖς θεηγορίαις Ἄχραντε, σὲ ποικιλοτρόπως προέλεγε Μανναδόχου στάμνου δὲ νῦν Εἰκόνα ἄχραντον αὐτή προσπεσοῦσα, Μαρία, γέγονεν ἐγγυήτρια, ἁμαρτωλῶν πρὸς Θεόν. μᾶς τούς ὁμογενεῖς σου, διότι ἐσένα καί μόνην οἱ χριστιανοί προβάλλουμε πρός τόν Κύριο ὡς συγχώρηση εὐνοϊκή. Ὁ Μωυσῆς κάποτε δοξάσθηκε στό Σινᾶ, βλέποντας μυστηριωδῶς τά νῶτα τοῦ Θεοῦ ὁ ἔνδοξος, ἐπισημαίνοντας τό παράδοξο μυστήριο Καί ἡ Μαρία τώρα (βλέποντας) τήν ἀμόλυντη Εἰκόνα τῆς στάμνας μέ τό Μάννα, (δηλαδή τῆς Παναγίας), πέφτοντας μπροστά της μέ θερμότητα παίρνει Ἀγγελική ζωή. Ποθώντας νά δῶ τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ σου, ὅπως λέγει ὁ ψαλμός, καί τήν πνευματική κατοικία τῆς δόξας σου, ἐγώ πού βεβήλωσα τό δικό σου ναό (τό σῶμα μου), σέ παρακαλῶ, Χριστέ, μέ τίς πνευματικές πρεσβεῖες, αὐτῆς πού σέ γέννησε χωρίς ἄνδρα καί ἔγινε ναός σου, κάνε με ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δημιουργεῖ τά πάντα. Αὐτή πού μέ τό ἀγκίστρι τῆς σάρκας καί μέ τά μάτια αἰχμαλώτισε πολλούς, καί μέ τή σύντομη ἡδονή τούς ἔκανε τροφή τοῦ διαβόλου, πιάσθηκε στό ἀγκίστρι τοῦ Θεοῦ ἀληθινά μέ τή θεία χάρη τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί ἔγινε τροφή γλυκύτατη γιά τόν Χριστό. Ἀφοῦ μυήθηκε ὁ ὅμιλος τῶν Προφητῶν στό μυστήριό σου μέ μυστηριώδη λόγια, Ἀμόλυντη, ἐσένα προανεκήρυττε μέ ποικίλους τρόπους Καί τώρα πέφτοντας μπροστά στήν ἀμόλυντη Εἰκόνα τῆς στάμνας μέ τό Μάννα (τῆς Παναγίας) ἡ Μαρία (ἡ Αἰγυπτία) ἔγινε αὐτή ἡ ἐγγυήτρια τῶν ἁμαρτωλῶν στόν Θεό.

12 12 ᾨδή ΣΤ. Ὁ πλούσιος ἑαυτὸν φλογὶ πυρὸς κατεδίκασε, τῇ ἐνηδόνῳ ζωῇ, ὁ πένης δὲ Λάζαρος, πτωχείαν ἑλόμενος, ἐν τῷδε τῷ βίῳ, ἠξιώθη τῆς ἀλήκτου χαρᾶς. Ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ὁ Λάζαρος κατηξίωται, τῆς αἰωνίου ζωῆς, Χριστὲ ἐμφορούμενος, πυρὶ δὲ ὁ Πλούσιος, καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, κατεκρίθη τιμωρούμενος. Κατεδικάσθη εἰς πῦρ, ὁ Πλούσιος διὰ Λάζαρον, μὴ κατακρίνῃς ἐμέ, τὸν δείλαιον δέομαι, φιλάνθρωπε Κύριε, ἀλλ' ὡς Λάζαρόν με, τοῦ φωτός σου καταξίωσον. Ῥυσθείημεν τῶν δεινῶν, πταισμάτων ταῖς ἱκεσίαις σου, Θεοκυῆτορ ἁγνή, καὶ τύχοιμεν πάναγνε, τῆς θείας ἐλλάμψεως, τοῦ ἐκ σοῦ ἀφράστως σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Χαίρουσι Μαρία τὰ τῶν Ἀγγέλων στρατεύματα, τὸν ἐφάμιλλον Ὁσία βίον, τὸν ἐν σοὶ καθορῶντες καὶ δόξαν τῷ, Κυρίῳ κραυγαζοντες Φρίττουσι Δαιμόνων τῶν ζοφερῶν τὰ συστήματα τὸ τῆς σῆς καρτερικὸν ἰσχύος, ὅτι γυνὴ παραδόξως καὶ γυμνή, καὶ μόνη τούτους ᾨδή ΣΤ. Ὁ πλούσιος κατεδίκασε τόν ἑαυτό του στή φλόγα τῆς φωτιᾶς μέ τή ζωή τῶν ἡδονῶν Ὁ φτωχός ὅμως Λάζαρος προτιμώντας τή φτώχεια σ αὐτή τή ζωή, καταξιώθηκε νά ἀπολαύσει τήν ἀτελείωτη χαρά. Ὁ Λάζαρος ἀξιώθηκε νά βρίσκεται στίς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάμ, Χριστέ, ἔχοντας τήν αἰώνια ζωή Ὁ πλούσιος ὅμως καταδικάσθηκε νά τιμωρεῖται στή φωτιά καί ψυχικά καί σωματικά. Καταδικάσθηκε ὁ Πλούσιος στή φωτιά ἐξ αἰτίας τοῦ Λαζάρου Μή καταδικάσεις ἐμένα τόν ἄθλιο, φιλάνθρωπε Κύριε, ἀλλά κάνε με ἄξιο τοῦ φωτός ὅπως τόν Λάζαρο. Εἴθε νά λυτρωθοῦμε ἀπό βαριά σφάλματα μέ τίς ἱκεσίες σου, ἁγνή Θεογεννήτρια, καί νά βροῦμε, πάναγνη, τόν θεῖο φωτισμό τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού μυστηριωδῶς πῆρε σάρκα ἀπό σένα. Χαίρονται, Μαρία τά στρατεύματα τῶν Ἀγγέλων βλέποντας τή ζωή σου πού συναγωνιζόταν τή δική τους ζωή καί κραυγάζοντας δόξα στόν Κύριο. Φρίττουν τά τάγματα τῶν σκοτεινῶν δαιμόνων τή δύναμη τῆς ὑπομονῆς σου, διότι δηλαδή ἄν καί ἤσουν γυναίκα καί στερημένη ἀπό κάθε βοήθεια καί μόνη, κα-

13 13 ᾔσχυνας. Ἔλαμψας ἡλίου δίκην Μαρία πανεύφημε, καὶ τὴν ἔρημον ταῖς φρυκτωρίαις πᾶσαν ἐφώτισας ὅθεν κᾀμὲ τῷ σῷ φωτὶ καταλάμπρυνον. Ἄγγελοι περιλαμφθέντες, τῇ δόξῃ τοῦ τόκου σου ἐν τῇ γῇ εἰρήνην πᾶσιν ἡμῖν, καὶ εὐδοκίαν ἀνθρώποις, Παρθένε, κεκράγασιν. Μικρά Συναπτή. (Συλλειτουργικόν. Σελ. 38). Κοντάκιον καί Οἶκος. (Τοῦ ἤχου τῆς Κυριακῆς). Συναξάριον). (Τοῦ Μηναίου). Τοῦ Τριῳδίου). Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ταῖς αὐτῆς πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Καταβασίαι. Τῆς Θεοτόκου. (Σελ ). ᾨδή Ζ. Ἰὼβ καθάπερ πάλαι ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων καὶ ἐν κοπρίᾳ ἑστὼς ὑπῆρξε πρὸ πυλῶνος ὁ Λάζαρος ὡσαύτως, τοῦ Πλουσίου ἐκάθητο, ὁ τῶν πατέρων τά τρόπο παράδοξο, τούς ἐξευτέλισες. Ἔλαμψες σάν ἥλιος, Μαρία πανένδοξη, καί μέ τό φῶς σου φώτισες ὅλη τήν ἔρημο Γι αὐτό κι ἐμένα κάνε με λαπρό μέ τό δικό σου φῶς. Οἱ Ἄγγελοι, ἀφοῦ φωτίσθηκαν μέ τή δόξα τοῦ Υἱοῦ σου, ἔκραζαν ὅτι ἦλθε ἡ εἰρήνη σέ ὅλους μας, καί ἡ εὑαρέσκεια τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους. Μικρή Συναπτή. (Συλλειτουργικό. Σελ. 38). Κοντάκιο καί Οἶκος. (Τοῦ ἤχου τῆς Κυριακῆς). Συναξάριο. (Τοῦ Μηναίου). Κατά τήν ἴδια ἡμέρα, πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἔχουμε ἐντολή νά ἀπιτελοῦμε τή μνήμη τῆς Ὁσίας Μητέρας μας, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μέ τίς πρεσβεῖες αὐτῆς, Θεέ μας, ἐλέησε καί σῶσε μας. Ἀμήν. Καταβασίες. Τῆς Θεοτόκου. (Συλλειτουργικό. Σελ ). ᾨδή Ζ. Ὅπως ὁ Ἰώβ παλαιά βρισκόταν στή σαπίλα τῶν σκουληκιῶν καί στήν κοπριά, παρόμοια ὁ Λάζαρος καθόταν μπροστά στήν αὐλόπορτα τοῦ Πλουσίου φωνά-

14 14 βοῶν Θεὸς εὐλογητός εἶ. Βεβλημένος πυλῶσι τοῦ ἀσπλάγχνου Πλουσίου πάλαι ὁ Λάζαρος ψιχίων ἐπεθύμει αὐτοῦ τῶν τῆς τραπέζης ἀλλ' οὐδεὶς ἐπεδίδου αὐτῷ, ἀλλ' ἀντὶ τούτων εὗρε τοῦ Ἀβραάμ τοὺς κόλπους. Τοῦ ἀσπλάγχνου Πλουσίου τῆς μερίδος, Χριστέ, μου ῥῦσαί με δέομαι καὶ πένητι Λαζάρῳ συντάξας με βοᾶν σοι εὐχαρίστως ἀξίωσον ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ. Παρθενικῆς ἐκ νηδύος, σαρκωθεὶς ἐπεφάνης, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν διό σου τὴν Μητέρα, εἰδότες Θεοτόκον, εὐχαρίστως κραυγάζομεν ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ. Ὁ μέγιστος ἐν πατράσι, περιπολεύω τὴν ἔρημον, Ζωσιμᾶς ὁ σοφός, τὴν Ὁσίαν ἰδεῖν κατηξίωται Εὐλογητὸς εἶ κράζει δέ, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Τί, Πάτερ, ξένον ἀπάσης, ἰδεῖν ἐλήλυθας γύναιον, ἀρετῆς πρακτικῆς; ἡ Ὁσία ἐβόα τῷ γέροντι Εὐλογητὸς εἶ κράζει δέ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Νεκρώσασα Μακαρία, τὰ τῶν παθῶν σου σκιρτήματα, ἀπαθείας νυνὶ προσωρμίσθης, λιμένι κραυγάζουσα Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. ζοντας Ὁ Θεός τῶν πατέρων εἶσαι ἄξιος δοξολογίας. Ριγμένος μπροστά στή αὐλόπορτα τοῦ ἀσπλάχνου Πλουσίου παλαιά ὁ Λάζαρος, ἐπιθυμοῦσε τά ψίχουλα ἀπό τό τραπέζι του, ὅμως κανένας δέν τοῦ ἔδινε Ἀλλά ἀντί αὐτῶν βρῆκε τήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ. Ἀπό τή μερίδα τοῦ ἀσπλάχνου Πλουσίου, Χριστέ μου, γλύτωσέ με σέ παρακαλῶ, καί ἀφοῦ μέ κατατάξεις μαζί μέ τόν φτωχό Λάζαρο, ἀξίωσέ με νά σοῦ φωνάζω εὐχαρίστως Ὁ Θεός τῶν πατέρων μας εἶσαι ἄξιος δοξολογίας. Ἀφοῦ πῆρες σάρκα ἀπό παρθενική κοιλιά, φανερώθηκες γιά τή σωτηρία μας Γι αὐτό ἀναγνωρίζοντας τή Μητέρα σου ὡς Θεοτόκο, κραυγάζουμε μέ εὐχαρίστηση Ὁ Θεός τῶν Πατέρων μας εἶσαι ἄξιος δοξολογίας. Ὁ πολύ μεγάλος μεταξύ τῶν πατέρων, ὁ σοφός Ζωσιμᾶς, περιφερόμενος μέσα στήν ἔρημο, καταξιώθηκε νά δεῖ τήν Ὁσία Καί κράζει, εἶσαι ἄξιος δοξολογίας ὁ Θεός τῶν πατέρων μας. Γιατί, Πάτερ, ἦλθες νά δεῖς μιά ἀνάξια γυναίκα ἀποξενωμένη ἀπό κάθε πρακτική ἀρετή; φώναζε ἡ Ὁσία στό γέροντα Καί κράζει, εἶσαι ἄξιος δοξολογίας ὁ Θεός τῶν πατέρων μας. Ἀφοῦ νέκρωσες, Μακαρία, τά σκιρτήματα τῶν παθῶν σου, τώρα ἀγκυροβόλησες σέ λιμάνι κραυγάζοντας Εἶσαι ἄξιος δοξολογίας, Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων μας.

15 15 Συνέλαβες ἀπορρήτως, παρθένος μείνασα, Ἄχραντε, καὶ ἐκύησας Κόσμῳ τὴν σωτηρίαν Χριστόν, τὸν Θεὸν ἡμῶν διό σε πάντες ᾄσμασιν οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. ᾨδή Η. Στολὴν κοκκίνην βύσσον τε καὶ πορφύραν ὁ Πλούσιος πάλαι ἐνεδύετο λαμπρῶς ὁ δείλαιος, ὁ πένης δὲ Λάζαρος, ἐν τῷ πυλῶνι τούτου δεινῶς, ἔκειτο ψιχίων, τῶν πιπτόντων τραπέζης ἐθέλων κορεσθῆναι καὶ οὐδεὶς ἐπεδίδου, αὐτῷ διὸ ἐν δόξῃ, Χριστῷ συμβασιλεύει. Ἐν τῷ πυλῶνι ἔκειτο τοῦ Πλουσίου ὁ Λάζαρος σεσηπὼς τῷ σώματι πληγαῖς καὶ ἤθελε, κορέννυσθαι βρώσεως καὶ οὐκ ἐδίδου τούτῳ οὐδείς, ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες συμπαθῶς ἐν τῇ γλώττῃ, ἀπέλειχον τὰ ἕλκη καὶ τοὺς μώλωπας τούτου διὸ ἐν Παραδείσῳ τρυφῆς κατηξιώθη. Ἐν ἡδοναῖς ἐπλούτησα, ὥσπερ πάλαι ὁ Πλούσιος, ὁ ἐνδεδυμένος καθ' ἡμέραν κόκκινον, κᾀγὼ, Πολυέλεε, ἐν τῇ τοῦ βίου τούτου τρυφῇ ἐμαυτὸν κατακρίνω ταῖς τρυφαῖς καὶ ἀπάταις διό σε ἱκετεύω ἐκ πυρὸς τοῦ ῥυσθῆναι, Χριστὲ, τοῦ αἰωνίου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τριαδικὸν. Συνέλαβες μυστηριωδῶς μένοντας Παρθένος, Ἀμόλυντη, καί γέννησες στόν κόσμο τή σωτηρία, τόν Χριστό τόν Θεό μας Γι αὐτό ὅλοι οἱ πιστοί σέ μεγαλύνουμε μέ ᾄσματα. ᾨδή Η. Κόκκινη στολή καί πολυτελῆ λινά καί πορφύρα (βασιλικό ἔνδυμα) ντυνόταν παλαιά ὁ Πλούσιος μέ λαμπρότητα ὁ ἄθλιος Καί ὁ φτωχός Λάζαρος ἦταν ριγμένος σέ κακή κατάσταση στήν ἐξώπορτά του θέλοντας νά χορτάσει ἀπό τά ψίχουλα πού ἔπεφταν ἀπό τό τραπέζι του, καί κανένας δέν τοῦ ἔδινε Γι αὐτό βασιλεύει μαζί μέ τόν Χριστό μέ δόξα. Ἦταν ριγμένος στήν αὐλόπορτα τοῦ Πλουσίου ὁ Λάζαρος μέ σαπισμένο τό σῶμα ἀπό τίς πληγές, καί ἤθελε νά χορτάσει μέ τροφή, καί δέν τοῦ ἔδινε κανείς Ἀλλά καί τά σκυλιά ἀπό συμπάθεια μέ τή γλῶσσα τους ἔγλειφαν τίς πληγές καί τά τραύματά του Γι αὐτό ἔγινε ἄξιος ἀπολαύσεως στόν παράδεισο. Ἔγινα πλούσιος σέ ἡδονές, ὅπως παλαιά ὁ Πλούσιος, ὁ ντυμένος κάθε μέρα μέ τά κόκκινα, καί ἐγώ, Πολυέλεε, μέσα στήν ἀπόλαυση αὐτῆς τῆς ζωῆς καταδικάζω τόν ἑαυτό μου μέ τίς ἀπολαύσεις καί τίς ἀπάτες Γι αὐτό σέ ἱκετεύω, Χριστέ, νά λυτρωθῶ ἀπό τήν αἰώνια φωτιά σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Τριαδικό.

16 16 Τρισσοφαῆ Θεότητα ἑνιαίαν ἐκλάμπουσαν αἴγλην ἐκ μιᾶς τρισυποστάτου φύσεως Γεννήτορα ἄναρχον ὁμοφυᾶ τε Λόγον Πατρὸς καὶ συμβασιλεῦον ὁμοούσιον Πνεῦμα, οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Βάθη καρδίας ἐρευνῶν Ὁ πρὸ γενέσεως προγινώσκων τὰ ἡμῶν, βιαίας βιοτῆς ἀφήρπασας, τὴν προσφυγοῦσάν σοι Σωτήρ, βεβαίως τῇ σῇ φιλανθρωπίᾳ, βοῶσαν ἀσιγήτως Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ὢ ἀλλοιώσεως σεπτῆς, τῆς πρὸς τὸ κρεῖττόν σου, μεταθέσεως σεμνή! ὢ πόθου θεϊκοῦ μισήσαντος, τὰς σαρκικὰς ἡδονάς! ὢ πίστεως ζεούσης καὶ θείας! πανεύφημε Μαρία, ἣν πιστῶς εὐφημοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Εὗρες τῶν πόνων ἀμοιβήν, καὶ τῶν καμάτων σου τὴν ἀντίδοσιν σεμνή, Μαρία, δι' ὧν καταβέβληκας, τὸν παλαμναῖον ἐχθρόν, καὶ νῦν σὺν τοῖς, Ἀγγέλοις κραυγάζεις, τὸν ὕμνον ἀσιγήτως βοῶσα, καὶ ὑπερυψοῦσα, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ὅλον ἀνέπλασεν ἐμὲ δι ἀγαθότητα, ἐν τῇ μήτρᾳ σου Ἁγνή, οὐ φθείρας ἑκατέρας φύσεως τὰ ἰδιώματα, ὡς πάντων τῶν αἰώνων Δεσπότης ὅθεν Τήν Τρίφωτη Θεότητα πού ἀκτινοβολεῖ ἑνιαία λάμψη ἀπό μιά τριπρόσωπη φύση, τόν Πατέρα τόν ἄναρχο (χωρίς ἀρχή), τόν Λόγο τοῦ Πατρός μέ τήν ἴδια φύση καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού εἶναι ἀπό τήν ἴδια φύση καί βασιλεύει μαζί, οἱ νέοι δοξολογεῖτε την, οἱ ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε την, ὁ λαός ὑπερυψώνετέ την σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Ἐρευνώντας τά βάθη τῆς καρδιᾶς, Ἐσύ πού γνωρίζεις τά ἀνθρώπινα, πρίν ἀκόμη γίνουν, ἅρπαξες ἀπό τή βασανισμένη ζωή αὐτήν πού κατέφυγε σ ἐσένα, Σωτήρα, βέβαια μέ τή φιλανθρωπία σου, ἡ ὁποία φωνάζει ἀσταμάτητα Ἱερεῖς δοξολογεῖτε, λαέ ὑπερυψώνετε τό Θεό στούς αἰῶνες. Ὤ τί ἀξιοσέβαστη ἀλλοίωση ἡ μεταβολή σου πρός τό καλλίτερο, σεμνή! Ὤ τί πόθος θεϊκός πού μίσησε τίς σαρκικές ἡδονές! Ὤ τί ζωντανή καί θεϊκή πίστη! πανένδοξη Μαρία, πού μέ πίστη σέ ἐγκωμιάζουμε καί σέ ὑπερυψώνουμε σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Εὑρῆκες ἀμοιβή γιά τούς κόπους σου, καί ἀνταπόδοση γά τίς κοπιώδεις προσπάθειές σου, σεμνή Μαρία, μέ τούς ὁποίους κατέβαλες τόν φονικό ἐχθρό Καί τώρα μαζί μέ τούς Ἀγγέλους κραυγάζεις φωνάζοντας τόν ὕμνο ἀσταμάτητα καί ὑπερυψώντας τόν Χριστό στούς αἰῶνες. Ὅλον ἐμένα μέ ἀναδημιούργησε ἀπό ἀγαθότητα μέσα στήν κοιλιά σου, Ἁγνή, ὁ Κύριος ὅλων τῶν αἰώνων, χωρίς νά φθείρει τίς ἰδιότητες καμιᾶς ἀπό τίς

17 17 σε ὡς αἰτίαν, τῆς ἡμῶν σωτηρίας ᾄσμασιν ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τιμιωτέρα. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). ᾨδή Θ. Πένητά με Λάζαρον, Χριστὲ αἰτοῦμαι ἀπεργάζου, τὰς τῶν ἡδονῶν ὀρέξεις μου, ἐξορίζων ὡς φύσει Θεός, ταῖς δὲ ἀρεταῖς με, ὡς τὸν Πλούσιον, ποίησον ἵνα πίστει, ἐν ὑμνῳδίαις μεγαλύνω σε. Πλούσιος καὶ ἄσπλαγχνος, τὸν νοῦν παρέβλεψά μου πίστει σοῦ τῶν ἐντολῶν, Φιλάνθρωπε, πρὸ πυλῶν ἐρριμμένον δεινῶς, ἀλλ' ὡς συμπαθὴς καὶ φιλοικτίρμων ἀνάστησον ὥσπερ συμπαθὴς πάλαι, τὸν τεταρταῖον φίλον Λάζαρον. Πάντες μεμαθήκαμεν παραβολὴν τὴν τοῦ Δεσπότου, πάντες οὖν πιστοὶ μισήσωμεν τοῦ Πλουσίου τὸ ἄσπλαγχνον, ἵνα τῆς κολάσεως ἐκφύγωμεν καὶ ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραάμ ἀεὶ χορεύσωμεν. Σὲ τὴν τὸν ἀόρατον Θεὸν βαστάσασαν ἀγκάλαις, τὸν ἐν οὐρανοῖς ὑμνούμενον ὑπό πάσης τῆς Κτίσεως, καὶ διὰ σοῦ ἡμῖν δωρούμενον δύο φύσεις (τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης) Γι αὐτό ἐσένα ὡς αἰτία τῆς δικῆς μας σωτηρίας, σέ ὑμνοῦμε μέ ᾄσματα σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Τιμιωτέρα. (Συλλειτουργικό. Σελ ). ᾨδή Θ. Σοῦ ζητῶ, Χριστέ μου, νά μέ κάνεις φτωχό Λάζαρο ἐξορίζοντας τίς ἐπιθυμίες μου γιά τίς ἡδονές, ὡς Θεός ἐκ φύσεως πού εἶσαι Στίς ἀρετές ὅμως κάνε με σάν τόν Πλούσιο, γιά νά σέ ἐξυψώνω πιστά μέ ὑμνῳδίες. Πλούσιος καί ἄσπλαχνος, ὡς πρός τήν πίστη, παραμέλησα τό νοῦ μου ριγμένον σέ κακή κατάσταση, μπροστά στίς πύλες τῶν ἐντολῶν σου Ἀλλά ὡς συμπαθής καί φιλεύσπλαχνος, ἀνάστησέ με, ὅπως παλαιά τόν τετραήμερο φίλο σου Λάζαρο. Ὅλοι ἀκούσαμε καί κατανοήσαμε τήν παραβολή τοῦ Κυρίου Ὅλοι λοιπόν οἱ πιστοί ἄς μισήσουμε τήν ἀσπλαχνία τοῦ Πλουσίου, γιά νά ἀποφύγουμε τήν κόλαση, καί νά πανηγυρίζουμε πάντοτε στίς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάμ. Ἐσένα, ἡ ὁποία κράτησες στίς ἀγκάλες σου τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ὑμνεῖται στούς οὐρανούς ἀπό ὅλη τήν κτίση, καί μέ τή μεσολάβησή σου δωρίζει σέ ὅλους μας πάντο-

18 18 καὶ πάντοτε σωτηρίαν, ἐν πίστει μεγαλύνομεν. Ῥᾷον ὑπέφερες, Μῆτερ τῆς ἐρήμου τὸν πόνον ῥυθμιζομένη κραταιᾷ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, ῥυπαροὺς λογισμούς ἐπερχομένους καὶ γάρ, ῥείθροις θείων δακρύων ἐσβέννυες σεμνή, Ἀσκητῶν ἡ ἀκρότης, Ὁσίων καύχημα. Φαεινοτάταις ἀκτῖσι, καταυγάζει σε μόνη, ἡ φῶς τεκοῦσα τὸν Χριστόν, Παρθένος καὶ ἁγνή, φοβεράν τοῖς ἐχθροῖς σὲ καθιστῶσα σεμνή φανερὰν δὲ τοῖς πᾶσι Μαρία δεικνύει σε, Ἀσκητῶν ὡραιότης, Ὁσίων ἔρεισμα. Καταλιποῦσα ἐμφρόνως, τὰ ἐπίγεια πάντα, κατοικητήριον σεπτὸν τοῦ Πνεύματος ὤφθης κοσμικῶν οὖν δεινῶν ἀπολυτρώσασθαι, καθικέτευε μόνον Χριστὸν τὸν λυτρωτήν, τοὺς πιστῶς ἐκτελοῦντας, τὴν θείαν μνήμην σου. Νόμους τῆς φύσεως Κόρη ὑπὲρ φύσιν λαθοῦσα, νέον Παιδίον ἐπὶ γῆς, ἐκύησας ἁγνὴ νομοδότην ὄντα καὶ παλαιὸν ἡμερῶν νοητὲ Οὐρανέ, τοῦ τῶν πάντων Ποιητοῦ διὸ πίστει καὶ πόθῳ, σὲ μακαρίζομεν. Μικρά Συναπτή. (Συλλειτουρ. Σελ. 40). Ἐξαποστειλάρια. (Τό Ἀναστάσιμον Ἑωθινόν). (Ὀκτώηχος. Σελ ). τε τή σωτηρία, μέ πίστη σέ μεγαλύνουμε. Εὐκολώτερα ὑπέφερες, Μητέρα, τόν κόπο τῆς ἐρήμου, ἐπειδή ρυθμιζόσουν ἀπό τήν πανίσχυρη δύναμη τοῦ Χριστοῦ Διότι τούς ἀκάθαρτους λογισμούς, πού ἐφορμοῦσαν ἐναντίον σου, τούς ἔσβηνες μέ τά ρεύματα τῶν ἁγίων δακρύων σου, σεμνή, ἐσύ ἡ κορυφή τῶν Ἀσκητῶν, τό καύχημα τῶν Ὁσίων. Μέ φωτεινότατες ἀκτῖνες σέ φωτίζει ἄπλετα, ἐκείνη πού μόνη γέννησε τό φῶς τόν Χριστό, ἡ Παρθένος καί ἁγνή, κάνοντάς σε φοβερή γιά τούς ἐχθρούς, σεμνή Καί σέ ἀναδεικνύει ὁλοφάνερη σέ ὅλους, Μαρία, πού εἶσαι ἡ ὡραιότητα τῶν Ἀσκητῶν, τό στήριγμα τῶν Ὁσίων. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψες μέ σύνεση ὅλα τά ἐπίγεια, ἀναδείχθηκες σεβάσμιο κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἱκέτευε λοιπόν μόνο τόν Χριστό τόν Λυτρωτή, νά λυτρώσει ἀπό τίς κοσμικές θλίψεις, αὐτούς πού μέ πίστη ἐκτελοῦν τήν ἱερή μνήμη σου. Ἀφοῦ διέφυγες τήν προσοχή τῶν νόμων τῆς φύσεως, γέννησες, ἁγνή, ἐπάνω στή γῆ σάν μικρό παιδί, Αὐτόν πόυ ἔδωσε τό νόμο καί εἶναι παλαιότερος ἀπό τόν χρόνο, ἐσύ πνεηυματικέ Οὐρανέ τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων, γι αὐτό μέ πίστη καί πόθο σέ μακαρίζουμε. Μικρή Συναπτή. (Συλλειτουργικό. Σελ. 40). Ἐξαποστειλάρια. Τό Ἀναστάσιμο Ἑωθινό). (Ὀκτώηχος. Σελ ).

19 19 Ὑπόδειγμα μετανοίας, σὲ ἔχοντες πανοσία Μαρία Χριστὸν δυσώπει, ἐν τῷ καιρῷ τῆς Νηστείας, τοῦτο ἡμῖν δωρηθῆναι, ὅπως ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ ᾄσμασιν εὐφημῶμεν. Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων. Αἶνοι. Στίχοι. (Συλλειτουργικόν. Σελ ,-43). Τροπάρια. (Τά Ἀναστάσιμα τοῦ ἤχου). Δόξα... Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια. Καί νῦν... Ὑπερευλογημένη». (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Μεγάλη Δοξολογία. Τῆς Ὁσἰας. Ἐπειδή σέ ἔχουμε ὡς ὑπόδειγμα μετανοίας, πανοσία Μαρία, ἱκέτευε τόν Χριστό κατά τόν καιρό τῆς νηστείας, νά δωρηθεῖ σ ἐμᾶς αὐτό, τό νά σέ τιμοῦμε μέ ὕμνους μέ πίστη καί φόβο. Ἐσύ πού δίνεις γλυκύτητα στούς Ἀγγέλους, ἡ χαρά τῶν θλιβομένων, ἡ προστάτης τῶν χριστιανῶν, Παρθένε Μητέρα τοῦ Κυρίου, βοήθησέ με καί λύτρωσέ με ἀπό τά αἰώνια βάσανα. Αἶνοι. Στίχοι. (Συλλειτουργικό. Σελ ,-43). Τροπάρια. Τά Ἀναστάσιμα τοῦ ἤχου). Δόξα... Δέν εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ φαγητό καί ποτό, ἀλλά δικαιοσύνη (ἀρετή) καί ἄσκηση μαζί μέ ἁγιασμό Γι αὐτό δέν θά μποῦν σ αὐτήν οἱ πλούσιοι, ἀλλά ὄσοι ἀποθέτουν τούς θησαυρούς τους στά χέρια τῶν φτωχῶν. Αὐτά διδάσκει καί ὁ Δαυΐδ ὁ Προφήτης λέγοντας Δίκαιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐλεεῖ ὅλη τήν ἡμέρα, πού ἀπολαμβάνει τόν Κύριο καί βαδίζει μέσα στό φῶς, ὁ ὁποῖος δέν θά σκοντάψει Καί ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ γιά τήν καθοδήγησή μας, ὥστε νηστεύοντας νά δείξουμε ἀγαθοσύνη Καί νά μᾶς δώσει ὁ Κύριος ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια. Καί νῦν... Ὑπερευλογημένη». (Συλλειτουργικό. Σελ ). Μεγάλη Δοξολογία.

20 20 (Συλλειτουργικόν. Σελ ). ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τυπικά. Μακαρισμοί. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Ἀντίφωνα. (Συλλειτουργικν. Σελ ,-56). Ἀπολυτίκια. Τό Ἀναστάσιμον. (Τοῦ ἤχου). Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Μαρία, τὸ πνεῦμά σου. Τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον. Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. Ἀναγνώσματα. Ἀπόστολος. Πρός Ἑβραίους. (Θ ). Ἀδελφοὶ Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς (Συλλειτουργικό. Σελ ). ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τυπικά. Μακαρισμοί. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Ἀντίφωνα. (Συλλειτουργικό.Σελ ,-56). Ἀπολυτίκια. Τό Ἀναστάσιμο. (Τοῦ ἤχου). Σ ἐσένα, Μητέρα, διασώθηκε «τό κατ εἰκόνα» μέ ἀκρίβεια Γιατί ἀφοῦ ἔλαβες τόν Σταυρό, ἀκολούθησες τόν Χριστό καί πράττοντας ἐδίδασκες, νά περιφρονοῦμε τή σάρκα, γιατί εἶναι πρόσκαιρη Νά φροντίζουν ὅμως γιά τήν ψυχή, πού εἶναι πρᾶγμα ἀθάνατο Γι αὐτό καί μαζί μέ τούς Ἀγγέλους ἀγάλλεται, Ὁσία Μαρία, τό πνεῦμα σου. Τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιο. Προστασία τῶν χριστιανῶν πού δέν ντροπιάζεσαι, μεσιτεία πρός τόν Ποιητή ἀμετακίνητη, μή παραβλέψεις τίς φωνές τῶν ἁμαρτωλῶν προσευχῶν μας, ἀλλά ἔλα βιαστικά σέ βοήθεια ἡμῶν, πού σοῦ φωνάζουμε μέ πίστη Τρέξε γρήγορα νά πρεσβεύσεις, καί σπεῦσε νά ἱκετεύσεις, Θεοτόκε, ἐσύ πού εἶσαι ἡ προστασία, αὐτῶν πού σέ τιμοῦν. Ἀναγνώσματα. Ἀπόστολος. Πρός Ἑβραίους. (Θ ). Ἀδελφοί, ὁ Χριστός, ὅταν ἦλθε ὡς Ἀρχιερέας τῶν

21 21 τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου τοῦτ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου Αἵματος εἰσῆλθεν ἐφ' ἅπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ Αἷμα ταύρων καὶ τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτόν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι; Εὐαγγέλιον. Κατά Μᾶρκον. (Ι ). Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ καί ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου μελλοντικῶν ἀγαθῶν, μέ τήν ἀνώτερη καί τελειότερη σκηνή (τό σῶμα του) πού δέν ἦταν χειροποίητη, δηλαδή αὐτῆς τῆς κτίσεως, οὔτε μέ αἷμα τράγων καί μόσχων, ἀλλά μέ τό δικό του Αἷμα εἰσῆλθε μιά γιά πάντα στά οὐράνια Ἅγια, καί βρῆκε γιά μᾶς αἰώνια λύτρωση. Διότι, ἐάν τό αἷμα ταύρων καί μόσχων καί στάχτη νεαρῆς ἀγελάδας ἀναμεμειγμένη μέ νερό ραντίζοντας τούς μολυσμένους τούς ἁγιάζει γιά τή σωματική καθαρότητα, πόσο περισσότερο τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού μέ τό αἰώνιο Πνεῦμα πρόσφερε τόν ἑαυτό του στόν Θεό ἀμόλυντο, θά καθαρίσει τή συνείδησή σας ἀπό τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, γιά νά λατρεύετε τόν ζωντανό Θεό. Εὐαγγέλιο. Κατά Μᾶρκον. (Ι ). Κατά τόν καιρό ἐκεῖνο παίρνει ὁ Ἰησοῦς τούς δώδεκα Μαθητές του, καί ἄρχισε νά τούς λέγει αὐτά πού ἐπρόκειτο νά συμβοῦν σ Αὐτόν, ὅτι δηλαδή νά, ἀνεβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα, καί ὁυἱός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος θά παραδοθεῖ στούς ἀρχιερεῖς καί τούς γραμματεῖς, καί θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο, καί θά τόν παραδώσουν στούς εἰδωλολάτρες, καί θά τόν περιγελάσουν καί θά τόν μαστιγώσουν, καί θά τόν φτύσουν καί θά τόν θανατώσουν, ἀλλά τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ. Καί τόν πλησίασαν ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης οἱ γιοί τοῦ Ζεβεδαίου λέγοντας Διδάσκελε, θέλουμε νά μᾶς κάνεις αὐτό πού θά σοῦ ζητήσουμε. Κι Ἐκεῖνος τούς εἶπε Τί θέλετε νά σᾶς κάνω; Κι ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν Δός μας τό νά καθίσουμε ἕνας ἀπό τά δεξιά σου καί ἕνας ἀπό τά ἀριστερά σου, ὅταν δοξασθεῖς. Καί ὁ

22 22 καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6). Κύριε ἐκέκραξα. (Συλλειτουργικόν. Σελ. 6-9). Ἰησοῦς τούς εἶπε Δέν γνωρίζετε τί ζητᾶτε. Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήριο (τοῦ πάθους) πού ἐγώ θά πιῶ σέ λίγο, καί νά βαπτισθεῖτε στό βάπτισμα (τοῦ αἵματος) πού σέ λίγο θά βαπτισθῶ; Καί ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν Μποροῦμε. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε Τό μέν ποτήριο πού θά πιῶ σέ λίγο, θά τό πιεῖτε, καί θά βαπτισθεῖτε στό βάπτισμα, πού θά βαπτισθῶ Τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά μου καί στά ἀριστερά μου, δέν εἶναι δικό μου νά σᾶς τό δώσω, ἀλλά θά δοθεῖ σ ἐκείνους γιά τούς ὁποίους ἑτοιμάσθηκε. Καί ὅταν τό ἄκουσαν οἱ ἄλλοι δέκα, ἄρχισαν νά ἀγανακτοῦν κατά τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννη. Καί ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ τούς κάλεσε κοντά του, λέγει σ αὐτούς Γνωρίζετε ὅτι, αὐτοί πού θεωροῦνται ἄρχοντες τῶν λαῶν, τούς μεταχειρίζονται σάν ἀπόλυτοι κύριοι, καί αὐτοί πού εἶναι μεγάλοι ἀνάμεσά τους τούς καταπιέζουν Μ ἐσᾶς ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει ἔτσι, ἀλλά ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσά σας, πρέπει νά εἶναι ὑπηρέτης σας, καί ὅποιος ἀπό σᾶς θέλει νά γίνει πρῶτος, θά πρέπει νά εἶναι δοῦλος ὅλων Διότι καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου (ὁ Μεσσίας) δέν ἦλθε γιά νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει, καί νά δώσει τή ζωή του ὡς λύτρο γιά τή σωτηρία πολλῶν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικό. Σελ. 1-6). Κύριε ἐκέκραξα. (Συλλειτουργικό. Σελίδ 6-9).

23 23 Τροπάρια. Κατανυκτικά. (Τοῦ ἤχου). (Συλλειτουργικόν. Σελ ). Πτωχεύσας ὁ πλούσιος Χριστέ, τοὺς βροτοὺς ἐπλούτισας, ἀθανασίαν καὶ ἔλλαμψιν διὸ πτωχεύσαντα, ἡδοναῖς τοῦ βίου, ἀρεταῖς με πλούτισον, καὶ πένητι Λαζάρῳ με σύνταξον, τῆς τοῦ Πλουσίου με, τιμωρίας ἐξαιρούμενος, καὶ γεέννης, τῆς ἀποκειμένης μοι. Κακίαν ἐπλούτησα δεινῶς, καὶ τρυφὴν ἠγάπησα, καὶ τῶν ἐν βίῳ ἀπήλαυσα, ἡδονῶν Κύριε, καὶ πυρὸς γεέννης, ὑπόδικος γέγονα, λιμώττοντα τὸν νοῦν μου ὡς Λάζαρον, παραβλεψάμενος, πρὸ πυλῶν τῶν θείων πράξεων, ἐρριμμένον, οἴκτειρόν με Δέσποτα. Τὴν ἕκτην τῶν σεπτῶν, Νηστειῶν Ἑβδομάδα, προθύμως ἀπαρχόμενοι, Κυρίῳ, προεόρτιον ὕμνον, τῶν Βαΐων ᾄσωμεν πιστοί, ἐρχομένῳ ἐν δόξῃ, δυνάμει Θεότητος, ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, νεκρῶσαι τὸν θάνατον διὸ ἑτοιμάσωμεν εὐσεβῶς, τὰ τῆς νίκης σύμβολα, τοὺς κλάδους τῶν ἀρετῶν, τὸ Ὡσαννὰ ἐκβοῆσαι, τῷ Ποιητῇ τοῦ παντός. (Τοῦ Μηναίου Τρία). Δόξα... Καί νῦν... Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. (Συλλειτουργικόν.Σελ. 9-11). Μέγα Προκείμενον. Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ Τροπάρια. Κατανυκτικά. (Τοῦ ἤχου. (Συλλειτουργικό. Σελ ). Ἀφοῦ ἔγινες φτωχός, Χριστέ, Ἐσύ ὁ πλούσιος, πλούτισες τούς θνητούς μέ ἀθανασία καί λαμπρότητα Γι αὐτό ἐμένα πού ἔγινα φτωχός μέ τίς ἡδονές τοῦ βίου, πλούτισέ με μέ ἀρετές καί κατάταξέ με μαζί μέ τόν Λάζαρο τόν φτωχό ἀπαλλάσσοντάς με ἀπό τήν τιμωρία τοῦ πλουσίου καί ἀπό τήν κόλαση πού μέ περιμένει. Ἔγινα φοβερά πλούσιος στήν κακία, καί ἀγάπησα τήν ἀπόλαυση καί ἔχω ἀπολαύσει τίς ἡδονές τῆς ζωῆς, Κύριε, καί ἔγινα ὑπόδικος γιά τή φωτιά τῆς κολάσεως, ἀφοῦ παρέβλεψα τόν νοῦ μου πεινασμένο ὅπως τόν Λάζαρο, ριγμένο μπροστά στίς πύλες τῶν θεϊκῶν πράξεων Σπλαχνίσου με, Κύριε. Ἀρχίζοντας πρόθυμα τήν ἕκτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, πιστοί, ἄς ψάλουμε προεόρτιο ὕμνο τῶν Βαΐων στόν Κύριο, ὁ ὁποῖος ἔρχεται ἔνδοξος μέ θεία δύναμη στήν Ἱερουσαλήμ, γιά νά νεκρώσει τόν θάνατο Γι αὐτό ἄς ἑτοιμάσουμε μέ εὐσέβεια τά σύμβολα τῆς νίκης, τούς κλάδους τῶν ἀρετῶν, γιά νά φωνάξουμε τό Ὡσαννά (σῶσε τον, Κύριε) στόν Ποιητή τοῦ παντός. (Τοῦ Μηναίου Τρία). Δόξα Καί νῦν... Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρό. (Συλλειτουργικό. Σελ. 9-11). Μέγα Προκείμενο. Ἔδωσες κληρονομιά (τή «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας»), σ

24 24 ὄνομά σου, Κύριε. Στίχ. Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα. Στίχ. Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου. Ἐκτενής. κ. λ. π. Κεφαλοκλισία. (Συλλειτουργικόν. Σελ ,-13,-14)). Ἀπόστιχα. Στίχοι. (Σελ ). Τροπάρια. Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι' ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι. (Δίς). Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. Δόξα... Καὶ νῦν... Τῶν οὐρανίων ταγμάτων, τὸ ἀγαλλίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κραταιὰ προστασία, ἄχραντε Παρθένε, σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν, Θεοτόκε, ἀνεθέμεθα. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. αὐτούς πού εὑλαβοῦνται τό ὄνομά σου, Κύριε. Στίχ. Ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς φωνάζω σ ἐσένα. Στίχ. Θά σκεπασθῶ κάτω ἀπό τή σκέπη τῶν φτερῶν σου. Ἐκτενής. κ. λ. π. Κεφαλοκλισία. (Συλλειτουργικό. Σελ ,-13,-14). Ἀπόστιχα. Στίχοι. (Σελ ). Τροπάρια. Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ φιλάνθρωπη γνώμη τοῦ Σωτήρα γιά μᾶς Γιατί γνωρίζοντας τά μέλλοντα σάν παρόντα, παρουσίασε ἀνεξίτηλα (ἄσβεστα) τή ζωή τοῦ Λαζάρου καί τοῦ Πλουσίου Παρατηρώντας λοιπό σάν σέ καθρέφτη τό τέλος τοῦ καθενός, ἄς άποφύγουμε τή σκληρότητα τοῦ Πλουσίου, καί ἄς μιμηθοῦμε μέ ζῆλο τήν ὑπομονή καί μεγαλοψυχία τοῦ Λαζάρου, ὥστε βρίσκοντας θαλπωρή στίς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάμ μαζί του, νά φωνάζουμε Κύριε πού κρίνεις δίκαια, δόξα σ ἐσένα. (Δίς). Μέ τήν πρεσβεία, Κύριε, ὅλων τῶν Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου δός μας τήν εἰρήνη σου καί ἐλέησέ μας, ὡς μόνος εὔσπλαχνος. Δόξα... Καί νῦν... Ἐσύ πού εἶσαι τό ἀγαλλίαμα τῶν Οὐρανίων ταγμάτων, ἡ ἰσχυρή προστασία τῶν ἀνθρώπων ἐπάνω στή γῆ, ἀμόλυντη Παρθένε, σῶσε ἐμᾶς πού καταφεύγουμε σ ἐσένα, γιατί τίς ἐλπλίδες μας μετά τόν Θεό σ ἐσένα τίς ἐναποθέτουμε, Θεοτόκε. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιο.

25 25 (Συλλειτουργικόν. Σελ. 15,-16 Ἀπολυτίκια. κ.λ.π. Ἀπόλυσις. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). (Συλλειτουργικό. Σελ. 15,-16 Ἀπολυτίκια. κ.λ.π. Ἀπόλυσις. (Συλλειτουργικόν. Σελ ).

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 75 Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας). Μρκ. 10, 32 45. Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τά φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἡ κοινή μητέρα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. 24 Μήνας Ἰούνιος Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ Ἰω. 9, 1 38. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς δώσει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός, ὡς τέλειος Θεός, εἶναι ὁ Μέγας Δημιουργός τοῦ σύμπαντος. Ἡ δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 14 Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ παραλύτου Ἰω. 5, 1 15. «... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5, 14).

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Ε τῶν Νηστειῶν. Ἐν ταύτῃ τῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα.

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα. ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΜΙΚΡΗ Ἦχος πλ. δ. Ταπεινή δέησις για την Ενορία-Εκκλησία Ωδή α. Υγράν διοδεύσας. Σα πάθη που φώλιασαν στην ψυχή, φλόγες της καμίνου, μέρα νύχτα με τυραννούν, Παρθένε μητέρα του Θεού μας, απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. 39 Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Μτθ. 10, 32 33, 37 38, καί 19, 27 30. «ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;» (Μτθ. 19,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ).

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). 21 Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). Λκ. 6, 31 36. «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» Λκ. 6, 35. Ἀπ ὅλα τά λόγια καί τίς διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ αὐτός ὁ λόγος Του φαντάζει ὡς ὁ πιό δύσκολος. Ἡ ἀγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία. Διδ. Εν. 9

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία. Διδ. Εν. 9 Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία Διδ. Εν. 9 Γιορτάζοντας τα γεγονότα της ζωής του Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας είναι αποτυπωμένα στις ακίνητες Δεσποτικές γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν «Πάντων δοῦλος καὶ διάκονος» Πολυκάρπου Βαγενά, Μητροπολίτου Κερκύρας & Παξών

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Βίος της Αγίας Σοφίας Η Αγία Σοφία έζησε την εποχή που βασίλευε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ανδριανός, περίπου το 117-138 μ.χ. Προερχόταν από μια πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ) ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ του Κωνσταντίνου Κούρκουλα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ) ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ του Κωνσταντίνου Κούρκουλα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ) ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019

Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019 14 Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019 15η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 19, 1 10 «...καί σπεύσας κατέβη» (Λκ. 19, 6) Ὁ μικρόσωμος Ζακχαῖος σήμερα παρουσιάζεται μέσ ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε ὡς ἕνας γίγαντας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019. 50 Κυριακή 10 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Τυρινῆς. «...Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται...» (Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων, πλ. α ). Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει καί πάλι φέτος ἡ μεγάλη καί εὐλογημένη περίοδος τῆς Ἁγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΙΣ Α. Ἦχος πλ. α. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ. Μακαρίζομέν σε καθορῶντες νεκρόν, ὥσπερ ζῶντα ἐν τῇ θείᾳ εἰκόνι σου, ἐξ ἧς βρύει τῶν θαυμάτων ἡ πληθύς.

ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΙΣ Α. Ἦχος πλ. α. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ. Μακαρίζομέν σε καθορῶντες νεκρόν, ὥσπερ ζῶντα ἐν τῇ θείᾳ εἰκόνι σου, ἐξ ἧς βρύει τῶν θαυμάτων ἡ πληθύς. [1] ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΙΣ Α. Ἦχος πλ. α. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ Μακαρίζομέν σε καθορῶντες νεκρόν, ὥσπερ ζῶντα ἐν τῇ θείᾳ εἰκόνι σου, ἐξ ἧς βρύει τῶν θαυμάτων ἡ πληθύς. Δός μοι τῷ σῷ δούλῳ, τῶν χαρίτων τῶν σῶν, τὰς ψεκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος ΜΑΘΗΜΑ 30ο Λκ 24,50-53 Πρξ 1,4-11 Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος Θυμάστε, παιδιά, πόσο λυπημένοι ἦταν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ μετά τή σταύρωσή Του, ὥς τήν ὥρα πού Τόν εἶδαν ἀναστημένο. Τότε ἡ λύπη τους ἔγινε χαρά,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 11 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκου 8, 34 9, 1. Ἡμέρα πανεπίσημη σήμερα ἄγει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡμέρα πού ὑψώνεται μπροστά στά ἑκατομμύρια τῶν ὀρθοδόξων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών

Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών 7 Απριλίου 2019 Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Γιατί η Εκκλησία τοποθετεί αυτόν τον Άγιο στο μέσον της νηστείας, ωσάν την πιο άγια εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019.

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 6 Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 12η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 17, 11-19. «Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς». (Λκ. 17, 13) Δέν θά σταθοῦμε στή μεγάλη εὐεργεσία πού ἔκανε ὁ Κύριος στούς δέκα λεπρούς. Οὔτε στήν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ.

Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ. 21 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 19, 1 10 «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι» (Λουκᾶ 19, 5). Γεμάτη ἀπό ὀξύμωρα καί ἀντιφατικά σχήματα εἶναι ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ

Ἡ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ ΜΑΘΗΜΑ 12ο Λκ 2,1-20 Ἡ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ Μέ πολλή χαρά περιμένουμε τή μεγάλη γιορτή πού πλησιάζει. Κάνουμε διάφορες προετοιμασίες, ὀργανώνουμε γιορτές, στολίζουμε... Τά Χριστούγεννα εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού)

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) 1 Ιουνίου 2019 Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Και τον ρώτησαν οι μαθητές του: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός;»

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. 56 Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. Κυριακή Δ Ματθαίου, τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μτθ. 5, 14 19. «ὅς δ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε, ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ή ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 83. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

Κυριακή 5 Μαΐου 2019. 1 Μέρος Γ, Μάιος Αὔγουστος 2019 Μήνας Μάιος Κυριακή 5 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Ἰω. 20, 19 31. Χριστός Ἀνέστη! Εἶναι τό μήνυμα καί τό τραγούδι τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς, πού παιανίζει ἀπό τό λαμπροφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. 55 Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰω. 11, 42 55. Δέν ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιά κάποιο πρόσωπο. Σήμερα τό πανηγύρι στήθηκε γι αὐτή τήν ἴδια τήν πίστη μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 4 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ) Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν Νικολάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ Θεοδότου Ἐπισκόπου Κυρηνείας 06:0-08:45 06:0-08:0 ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπαπαντή του Χριστού

Η Υπαπαντή του Χριστού 2 Φεβρουαρίου 2017 Η Υπαπαντή του Χριστού Θρησκεία / Εορταστικοί λόγοι Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom ( ) Νυν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. 38 Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15: 11 32. Σήμερα δέν ἀκούσαμε ἁπλῶς μία Εὐαγγελική περικοπή. Σήμερα ἀκούσαμε αὐτό τοῦτο τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο. Χωρίς ὑπερβολή μποροῦμε νά ποῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ

Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς.

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. 18 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. Ματθ. 6, 14 21. «Σήμερον μνείαν ποιούμεθα τῆς τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ». Μ αὐτή τή φράση ὑποδηλώνει ὁ Συναξαριστής τῆς σημερινῆς ἡμέρας τό περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Μητροπολίτου Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως «Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις, παντοῦ ἀκούεις

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας 24/03/2019 Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαγκαδά Για την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έκανε λόγο ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία

9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 47 9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία α) Γιορτάζοντας τα γεγονότα της ζωής του Χριστού Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα.

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. 14 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. Ματθ. 4, 12 17 «ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4, 16). Ὁ Λυτρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία των Χριστουγέννων

Η νηστεία των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 2018 Η νηστεία των Χριστουγέννων Θρησκεία / Θρησκευτική ζωή Γεώργιος Αραμπατζόγλου, Αναγνώστης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Λουκά Πατησίων Μία ακόμη ευλογημένη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ «ΉΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας»

«Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας» 11/03/2019 «Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Με την παρουσία των Καθηγουμένων Ιερών Μονών της Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ιερέων της πόλεως Λαμίας και πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Ο Σ Ι Α Σ Μ Α Ρ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Σ) 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα