Τηλεφ ΚΟΙΝ: Φ. 600/11/21 Σ. 11 Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 23 Φεβρουαρίου 2021 Συνημμένα: Ένας (1) Πίνακας Συμβατικού Αντικειμένου (ΠΣΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεφ ΚΟΙΝ: Φ. 600/11/21 Σ. 11 Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 23 Φεβρουαρίου 2021 Συνημμένα: Ένας (1) Πίνακας Συμβατικού Αντικειμένου (ΠΣΑ)"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ ΚΟΙΝ: Φ. 600/11/21 Σ. 11 Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 23 Φεβρουαρίου 2021 Συνημμένα: Ένας (1) Πίνακας Συμβατικού Αντικειμένου (ΠΣΑ) ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Ενός (1) Έτους, με Αντικείμενο την Ανάθεση Εργασιών Εκτέλεσης Εργασιών Επιθεώρησης/ Επισκευής Είκοσι-Πέντε (25) Καυστήρων Καυσίμου Αεροστροβίλων TYNE Κατασκευής ROLLS- ROYCE (Σε εγκαταστάσεις Ι.Φ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 11/21 α. Το ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70), περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.» β. Το ΝΔ 1400/73 «Περί καταστάσεων και Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» γ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α// ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δ. Την ΠαΔ 6-3/2017 / ΓΕΝ/Ε1 ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». στ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ. ΗΒΗ Ζ ΙΑΝ 21/ΔΔΜΝ η. ΠΕΔ-Β (Έκδοση 1η) θ. Την εντολή υπ. αριθμ /ΕΠ1/21//18 Φεβ 21/ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης/ επισκευής είκοσι πέντε (25) καυστήρων καυσίμου Αεροστροβίλων TYNE κατασκευής ROLLS- ROYCE (Σε εγκαταστάσεις Ι.Φ) συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ. 2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στα Γραφεία του Κλιμακίου Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. 3. Η δαπάνη που θα υλοποιηθεί, θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια / πιστώσεις εις βάρος ΑΛΕ αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Δ2 (ΕΦ ) ή από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος) ή έτερη πηγή χρηματοδότησης. Το συνολικό συμβατικό τίμημα δεν θα υπερβεί το ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά πρόσωπα β. Νομικά πρόσωπα γ. Ενώσεις / Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί

2 που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις δε, υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο Γραφείο του Προέδρου του ΚΠ/ΚΕΦΝ, είτε μέσω ταχυδρομείου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή. 6. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν. 4412/ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ταχυδρομικά τις προσφορές τους στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολεμικό Ναυτικό Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) Κλιμάκιο Προμηθειών (ΚΠ/ΚΕΦΝ) Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ν. Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) 8. Στην περίπτωση απευθείας / δια ζώσης κατάθεσης προσφορών στο Κλιμάκιο Προμηθειών ΚΕΦΝ (ΚΠ/ΚΕΦΝ), από εκπροσώπους συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, απαιτείται η αποστολή των στοιχείων τους, μέσω τηλεομοιοτυπίας / fax ( ) ή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή είναι τα κάτωθι: α. Στοιχεία Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αριθμός διακήρυξης, θέμα) β. Ονοματεπώνυμο γ. Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δ. Περιγραφή οχήματος (Αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα) 8. Οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» όροι του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό. 9. Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινίσεις, ως προς τη διαδικασία του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στο Κλιμάκιο Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), στο τηλέφωνο ή/και στο fax , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 13:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 10. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να την ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής, αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 11. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται με ευθύνη του ενδιαφερομένου ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.

3 12. Ουδείς υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορική διευκρίνιση εκ μέρους του ΚΕΦΝ σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.. Πλωτάρχης (Ο) Ν. Λαίδογλου Π.Ν. Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι «Β» Τεχνική περιγραφή εργασιών επιθεώρησης/ επισκευής καυστήρων καυσίμου αεριοστροβίλων ROLLS- ROYCE TYNE «Γ» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης «Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς «Ε» Τ.Ε.Υ.Δ. (ΦΕΚ 3698// , τ. Β )

4 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 600/11/21/Σ.11 CPV: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23 Φεβρουαρίου 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NSN 1. Εργασίες επιθεώρησης/ επισκευής καυστήρων καυσίμου αεριοστρόβιλων ROLLS- ROYCE TYNE συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων ανταλλακτικών PART NUMBER RUB355 5 NCAGE ΠΟΣ. TIMH ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ K ,00 Παρατηρήσεις: 1. Η εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης/ επισκευής καυστήρων καυσίμου αεριοστροβίλων ROLLS-ROYCE TYNE, θα είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή της συνημμένης στο Παράρτημα «Β» τεχνικής προδιαγραφής. 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α. Πλήρης και λεπτομερής εξάρμωση των τμημάτων και εξαρτημάτων του καυστήρα (total strip). β. Πλύση, καθαρισμός και έλεγχος ρωγματώσεων του συνόλου των τμημάτων και εξαρτημάτων και έλεγχος της κατάστασης των ακολούθων: (1). Βραχίονας καυστήρα (Burner feed arm) (2) Δακτύλιος ασφαλίσεως (Locking Ring) (3) Περίβλημα και παξιμάδι (Shroud and nut Unit) (4) Φίλτρο και φωλιά αυτού (Filter - Filter housing) (5) Αποστάτης (Backing piece) (6) Πρωταρχικό και κύριο προστόμιο (Main nozzle - primary nozzle) γ. Αντικατάσταση εξαρτημάτων αναλόγως ευρημάτων. δ. Άρμοση τμημάτων και εξαρτημάτων του καυστήρα.

5 ε. Εκτέλεση Δοκιμών (Rig Test). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης ο καυστήρας θα πρέπει να ρυθμίζεται και να ελέγχεται σε κατάλληλο δοκιμαστήριο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή ή ισοδύναμες για τα ακόλουθα: (1) Γωνίες (κώνος) και μορφή ψεκασμού κύριας και πρωταρχικής ροής, σε συνάρτηση με την εκάστοτε πίεση καταθλίψεως της αντλίας καυσίμου. (2) Ροή - κατανάλωση καυσίμου σε συνάρτηση με πίεση καταθλίψεως της αντλίας καυσίμου. (3) Έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμου. 3. Το εκτιμώμενο κόστος, υπέχει την έννοια του μέγιστου δυνατού διαθέσιμου κόστους για την προμήθεια υλικών ΠΠΥ. Προσφορές που υπερβαίνουν το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο εκτιμώμενο κόστος συμπεριλαμβάνονται και δεν θα χρεωθούν επιπρόσθετα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την περάτωση των εργασιών. 4. Δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος των εργασιών επιθεώρησης/ επισκευής καυστήρων καυσίμου αεριοστρόβιλων TYNE κατασκευής ROLLS-ROYCE TYNE συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων ανταλλακτικών, είναι όμως δυνατή η υποβολή προσφοράς του συνόλου των εργασιών για μέρος των προς επιθεώρηση /επισκευή καυστήρων. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί, με δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την παροχή της εργασίας καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στα μηχανήματά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες, θύελλες, χιονοπτώσεις κλπ.). 6. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α'/96) περί προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των ΠΔ 778/80, 42/2003, Υ.Α 3354/91/2001, ΠΔ 70/90, Κ.Υ.Α 13588/725/2006, Κ.Υ.Α 50910/2727/2003, Κ.Υ.Α 29407/3508/2002, Κ.Υ.Α 22912/1117/2005 και Κ.Υ.Α / Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του σχετικού (γ) Νόμου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 9. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 138 σχετ.(γ) Νόμου για την παροχή υπηρεσιών θέματος.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600/11/20/Σ.11 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23 Φεβ 21 «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους, εντός ενσφράγιστου φακέλου, στο Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ, που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Παραλαβών και Διαμετακόμισης, το αργότερο μέχρι την 09:00π.μ. της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορές που αποστέλλονται μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ) δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: α. Τη λέξη "Προσφορά. β. Προς το Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ. γ. Αφορά στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΣΔ-11/21/ΚΠ/ΚΕΦΝ». Δ. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ήτοι, επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ). 2. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει «επί ποινή απορρίψεως» τα κάτωθι: α. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. β. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τα καθοριζόμενα στην τεχνική περιγραφή εργασιών, ως παράρτημα «Β» του παρόντος. γ. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος. Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζονται. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ ισοδύναμων προσφορών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ.1 σχετ. (γ) Νόμου. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Στις ανωτέρω τιμές δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., καθόσον τα υλικά προορίζονται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων. 3. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες. Μετά και την λήξη του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά της εφόσον της ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς της, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν της προσφορές της και αποκλείονται οι υπόλοιποι.

7 4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από της προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική. 5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων ή έτερα πρόσωπα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από της, δύνανται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο / αξιολόγηση των προσφορών, που θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών του ΚΠ/ΚΕΦΝ, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι θα πρέπει να διαθέτουν / προσκομίσουν και την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν. 6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ όψη. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής καθώς και προσφορές υπό αίρεση. 7. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του Ν.4412/ Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από της περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/ Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, της εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: α. Ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση και αποδέχεται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που διέπουν της δημόσιους διαγωνισμούς. β. Ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους του, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για της οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία της. Τα ανωτέρω ισχύουν και για της ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.

8 γ. Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), αναφέροντας επιπλέον, τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) που του έχει αποδοθεί ή εναλλακτικά, ότι δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ως Παράρτημα «Ε» της παρούσας, αρμοδίως υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εκτενείς οδηγίες συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται της κατευθυντήριες οδηγίες υπ αριθμόν 15// (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23// (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) που έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, στο Μέρος VI (Τελικές Δηλώσεις) του Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία και η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, της τούτο προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται (με την αιτιολογία υποβολής ανώνυμα υπογεγραμμένου Τ.Ε.Υ.Δ.). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ΤΕΥΔ που συνυποβάλλονται (για φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται) από υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου, ο οποίος και προσυπογράφει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 1. O κλειστός φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει (επί ποινή αποκλεισμού) τα κάτωθι δικαιολογητικά. : α. Πίνακα προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου θα δηλώνεται το NCAGE του δηλωθέντος παρόχου υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάθεσης του συνόλου ή μέρους των εκτελούμενων εργασιών υπό μορφή υπεργολαβίας, θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά των επι μέρους υπεργολάβων, σε συνάρτηση με τις εργασίες που προτίθενται να αναλάβουν, β. Εφόσον το σύνολο των παρεχόμενων εργασιών δεν παρασχεθεί από τον προσφέροντα, αλλά μέρος αυτών πρόκειται διατεθεί υπο μορφή υπεργολαβίας, από έτερο οικονομικό φορέα, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι, «ότι η εργασία. (ακριβής αναφορά της εργασίας) Προκειμένου για την επιθεώρηση και επισκευή των καυστήρων θα γίνει από την επιχείρηση (επωνυμία, τόπος εγκατάστασης, επιχειρηματική μονάδα) και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος της, έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος, την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, σε περίπτωση κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, του συμβατικού αντικειμένου υπέρ του ιδίου γ. Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος «Γ» της παρούσης διακήρυξης, στο οποίο ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις παραγράφους της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών, ως Παράρτημα «Β» της εν λόγω διακήρυξης και αποδέχεται πλήρως όλους της όρους της. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει μέσω υπεργολάβου τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών /ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής. Στην περίπτωση στήριξης στις

9 ικανότητες τρίτου υπο μορφή υπεργολαβίας, θα πρέπει να υφίσταται σχετική αναφορά και πρόβλεψη στο υποβληθέν στο στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής ΤΕΥΔ, ως παρ. 2 ανωτέρω άρθρου 2 του παρόντος. ε. Προκειμένου για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας/ικανότητας, κατάλογος των κυριότερων παρεμφερών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (και αφορούν είτε ως μεμονωμένες επιθεωρήσεις καυστήρων είτε στο πλαίσιο γενικών επιθεωρήσεων Α/Σ ΤΥΝΕ), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, της εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα βεβαιώνει ότι στην περίπτωση που κατόπιν επιθεώρησης των καυστήρων κριθεί ανέφικτη η επισκευή τους, δύναται να προταθεί από τον ανάδοχο η αντικατάστασή τους, εντός του κατακυρωθέντος κόστους, με έτερους ισοδύναμους, προερχόμενους από γενική επισκευή και με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Στην προκειμένη περίπτωση το ανέφικτο της επισκευής του επιθεωρούμενου καυστήρα θα τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση του αναδόχου επί της οποίας θα γίνεται εκτίμηση κόστους (προκειμένου τεκμηριωθεί το ασύμφορο σε σχέση με τη κατακυρωθείσα τιμή εργασιών επισκευής ανα μονάδα) και στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η πρόταση για αντικατάσταση του προς επισκευή καυστήρα με έτερο πανομοιότυπο προερχόμενο από γενική επισκευή, αναφέροντας ρητά κατασκευαστή και στοιχεία ονομαστικού (NSN, Part Number, Serial Number). Κατόπιν έγκρισης την εν λόγω πρότασης από ΔΔΜΝ, είναι δυνατή η αντικατάσταση του προς επισκευή καυστήρα με τον έτερο ισοδύναμο προτεινόμενο προερχόμενο από πρόσφατη γενική επισκευή. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση του ισοδύναμου καυστήρα θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένη δήλωση (επισήμως μεταφρασμένης στην ελληνική γλώσσα) του νόμιμου εκπροσώπου (με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα αυτού) του Αναδόχου ότι: (1) Τα προσφερόμενα υλικά πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των υλικών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Part Number και NCAGE του κατασκευαστικού οίκου ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή κατά ισοδύναμο αυτών τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 54 του σχετικού (γ) Νόμου. (2) Tα υλικά είναι ισοδυνάμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. (3) Για την τοποθέτησή τους, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στον κινητήρα ή το μηχάνημα ή στο υλικό για το οποίο προορίζονται, ούτε θα προκληθεί κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της απόδοσής τους. Η ως άνω διαδικασία είναι δεσμευτική τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και για τον μελλοντικό Ανάδοχο. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσης. 2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά. ΑΡΘΡΟ 4 Υποβολή Οικονομικών Προσφορών - Προσφερόμενες Τιμές 1. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» της παρούσας διακήρυξης. Το εκτιμώμενο κόστος, υπέχει την έννοια του μέγιστου δυνατού διαθέσιμου κόστους για την ανάθεση των εργασιών επιθεώρησης/επισκευής καυστήρων καυσίμου αεροστροβίλων ROLLS-ROYCE TYNE. Προσφορές που υπερβαίνουν το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Στις ανωτέρω τιμές δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α, ο οποίος εκπίπτει δεδομένου ότι οι εργασιες προορίζονται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων 3. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ ισοδύναμων προσφορών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ.1 σχετ. (γ) Νόμου.

10 ΑΡΘΡΟ 5 Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών 1. Η κατακύρωση για τη σύναψη της σύμβασης γίνεται στο μειοδότη με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η σχετική κατακυρωτική απόφαση διέπεται από τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο σχετ. (γ) Νόμο. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ) θα ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ενσφράγιστο φάκελο με τα όλα τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού αυτού, από τη διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 73 του σχετικού (γ) Νόμου. 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά/πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου, καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτών ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η έκδοση του/των ποινικού/-ών μητρώου/-ων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του/-ων. γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του προσωρινού αναδόχου, των οποίων η ισχύς, να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς του στον παρόντα διαγωνισμό, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι, θα πρέπει επιπλέον, να εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ και κατά τον χρόνο της υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.) από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Για την αποδοχή του εν λόγω πιστοποιητικού απαιτείται όπως, η έκδοσή του έχει πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αντικαθίσταται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου με όμοιο περιεχόμενο (ήτοι, να βεβαιώνεται/δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου εις βάρος του, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό), η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής, μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου. 4. Επισημαίνεται ότι, το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες

11 άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και ότι πληρούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του σχετικού (γ) Νόμου. ΑΡΘΡΟ 6 Ενστάσεις 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε έντυπη μορφή. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. ΑΡΘΡΟ 7 Κρατήσεις - Έξοδα 1. Οι υποχρεωτικές κρατήσεις, με τις οποίες βαρύνεται/ονται ο/οι μειοδότης/ες οικονομικός/οί φορέας/είς είναι οι ακόλουθες: (1) Υπέρ ΜΤΝ. 4 % (2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ 2 % (3) (4) (5) (6) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% Τέλος χαρτοσήμου 0,1239% Υπερ Ο.Γ.Α 0,02478% Σύνολο: 6,27868% 2. Επιπρόσθετα, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων από την καθαρή αξία των υπηρεσιών (άνευ Φ.Π.Α.), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί του υπολοίπου ποσού. Δεδομένου ότι, οι συμβατικές υπηρεσίες προορίζονται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων του Π.Ν., στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών δεν θα περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Η βεβαίωση της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα επιδοθεί από την αρμόδια Ν. Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Οικονομικές προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων που δεν συμπεριλαμβάνουν τις κρατήσεις ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

12 ΑΡΘΡΟ 8 Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαίσιο-Εγγυήσεις 1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση, εγγυητική επιστολής καλής εκτελέσεως ποσοστού 0,5% επί της αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο άνευ ΦΠΑ, ισχύος δώδεκα (12) μηνών. Κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, θα κατατεθεί πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα υπογραφεί, άνευ ΦΠΑ, ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών. 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/ , τ. Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση. 4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 5. Κατά το χρόνο υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία υλικών που θα πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του Π.Ν. και με τους ίδιους όρους της συμφωνίας πλαίσιο. 6. Η Συμφωνία - Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου. ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεωτικοί Λόγοι Αποκλεισμού 1. Αποκλείεται υποχρεωτικά από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων 1 (αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) και 2 (τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ ή/και απόδειξη με τα κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή, περί αθέτησης υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και την επιβολή εις βάρος του, ρητού αριθμού πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατόπιν διενέργειας του προβλεπόμενου αριθμού ελέγχων) του άρθρου 73 του Ν.4412/ Πλέον των ανωτέρω, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της

13 επιχειρηματικής του λειτουργίας. β. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. γ. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16. δ. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. ε. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 3. Εάν στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 5. Αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ιδίου άρθρου. 6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύμβασης 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο (2) αντισυμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία θα αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού η διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης. 2. Η κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης γίνεται εγγράφως από τον επιλεγέντα μειοδότη από την αναθέτουσα αρχή. 3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συμβαλλόμενα μέρη. 4. Η σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών καταρτίζεται με βάση της διακήρυξη, τη προσφορά και την κατακύρωση και καταρτίζεται στην Ελληνική Γλώσσα. 5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και αν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από απόφαση του ΕΟΕ. ΑΡΘΡΟ 11

14 Πληρωμή - Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή της συνολικής συμβατικής αξίας των οριστικά παραληφθέντων ειδών θα πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.) με την έκδοση του οικείου τακτικού χρηματικού εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) ή χρηματικού εντάλματος πληρωμής (Χ.Ε.Π.) ή απευθείας Εντολής Πληρωμής σε δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου, από Ε' Χρηματική Διαχείριση Δ/ΓΕΝ μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Σε περίπτωση που η πληρωμή των συμβασιούχων καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από έκαστο εξ αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 108/ ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει το νόμιμο τόκο. Ως βάση υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing Operations Rate MRO), πλέον των τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από το χρόνο κατά τον οποίο το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο τον διάδικο (και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει επίδοση του δικογράφου από τον διάδικο σε κάποιο από τα προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή της δαπάνης παροχής των συμβατικών υπηρεσιών είναι τα κάτωθι: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. β. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του δικαιούχου οικονομικού φορέα, στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής (ΚΕΦΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΑΦΜ: , ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ). γ. Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακαθάριστο ποσό της πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500,00 με την ένδειξη «Το παρών χορηγείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης». δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύρια και επικουρικά στα οποία έχει ενταχθεί το προσωπικό συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών/ εταίρων. ε. Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 3. Χρόνος εξόφλησης: Μετά το πέρας των συμβατικών υπηρεσιών, έπειτα από την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή) του Π.Ν. και της πληρότητας / ορθότητας των δικαιολογητικών ανωτέρω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 4. Δεν προβλέπεται με την υπογραφή της σύμβασης η χορήγηση οποιασδήποτε είδους προκαταβολής χρηματικού ποσού ως ποσοστό της συνολικής συμβατικής αξίας για την παρούσα παροχή υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 12 Παράδοση - Παραλαβή 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθορίζεται στις δώδεκα (12) εβδομάδες από την ημερομηνία άφιξής των καυστήρων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 2. Ο έλεγχος της ποιοτικής ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με μέριμνα ΝΣ. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 216 έως 219 σχετικού (γ) Νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

15 α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του σχετικού (γ) Νόμου.. 5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Ανεξάρτητα των ανωτέρω, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Συναφώς σε περίπτωση παράδοσης υπηρεσιών που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε παράγραφο 1 του άρθρου 220 σχετ. (γ) Νόμου. Τα πρωτόκολλα παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών θα πρέπει να διαβιβάσει εντός πενθημέρου (5) από συντάξεώς του σε αρμόδιο τμήμα ΚΕΦΝ/ΚΠ. 7. Οι καυστήρες καυσίμου αεριοστρόβιλων ROLLS-ROYCE TYNE θα μεταφερθούν από τις εγκαταστάσεις του αρμοδίου Συνεργείου ΝΣ/ΔΤ στις εγκαταστάσεις του αναδόχου με έξοδα και ευθύνη του ΠΝ. Μετά την ολοκλήρωση των συναφών εργασιών, οι καυστήρες θα επιστραφούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ με έξοδα και ευθύνη του ΠΝ και τελικό προορισμό το ΚΕΦΝ/ΔΕΑ (ΛΟΓ.1). 8. Στην περίπτωση που κατόπιν επιθεώρησης των καυστήρων κριθεί ανέφικτη η επισκευή τους, δύναται να προταθεί από τον ανάδοχο η αντικατάστασή τους, εντός του κατακυρωθέντος κόστους έκαστο, με έτερους ισοδύναμους, προερχόμενους από γενική επισκευή και με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Στην προκειμένη περίπτωση το ανέφικτο της επισκευής του επιθεωρούμενου καυστήρα θα τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση του αναδόχου επί της οποίας θα γίνεται εκτίμηση κόστους (προκειμένου τεκμηριωθεί το ασύμφορο της επιθεώρησης/επισκευής αν μονάδα ) και στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η πρόταση για αντικατάσταση του προς επισκευή καυστήρα με έτερο πλήρως ισοδύναμο προερχόμενο από επισκευή, αναφέροντας ρητά κατασκευαστή, στοιχεία ονομαστικού (NSN, Part Number, Serial Number). Κατόπιν έγκρισης της εν λόγω πρόταση από ΔΔΜΝ, είναι δυνατή η αντικατάσταση του προς επισκευή καυστήρα με τον έτερο ισοδύναμο προτεινόμενο πρόσφατης επισκευής. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση του ισοδύναμου καυστήρα θα

16 συνοδεύεται από υπογεγραμμένη δήλωση (επισήμως μεταφρασμένης στην ελληνική γλώσσα) του νόμιμου εκπροσώπου (με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα αυτού) του Αναδόχου ότι: (1) Τα προσφερόμενα υλικά πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των υλικών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Part Number και NCAGE του κατασκευαστικού οίκου ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή κατά ισοδύναμο αυτών τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 54 του σχετικού (γ) Νόμου. προορίζονται. (2) Tα υλικά είναι ισοδυνάμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που (3) Για την τοποθέτησή τους, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στον κινητήρα ή το μηχάνημα ή στο υλικό για το οποίο προορίζονται, ούτε θα προκληθεί κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της απόδοσής τους. Η ως άνω διαδικασία είναι δεσμευτική τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και για τον μελλοντικό Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την συσταθείσα προς τούτο επιτροπή με μέριμνα ΝΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 206 έως 209 και 213 του σχετικού (γ) Νόμου. Η αναγνώριση των προς παραλαβή καυστήρων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία ονομαστικού που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Αναδόχου και εφόσον υφίσταται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς τούτο φορέα του ΝΣ 9. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ανατεθείσας εργασίας είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο, επί ποινή έκπτωσης (ήτοι δώδεκα (12) εβδομάδες από την ημερομηνία άφιξης του καυστήρων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου). Σε περίπτωση που κατόπιν επιθεώρησης των καυστήρων κριθεί ανέφικτη η επισκευή τους και προταθεί από τον ανάδοχο η αντικατάστασή τους, η παράδοση των εγκεκριμένων προς αντικατάσταση καυστήρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) εβδομάδων από την ημερομηνία άφιξης των προς επιθεώρηση/επισκευή καυστήρων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 10. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής ή λανθασμένη εκτέλεση εργασίας που έχει αναλάβει και οφείλει να την αντικαταστήσει με δική του μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη. 11. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την τήρηση κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, των μέτρων ασφαλείας προσωπικού που προβλέπονται σε ΠΔ 788/80,ΠΔ 1073/81, Ν 1396/93, Υ.Α /84, Ν 1430/84, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 16440/93 και ΠΔ 305/96 και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε όλο το προσωπικό του, τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέσα ατομικής προστασίας. ΑΡΘΡΟ 13 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Έκπτωτου - Κυρώσεις 1. Εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 72, 203, 217, 218, 219 και 220 του Ν.4412/16. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες της παραγράφου 2δ του άρθρου 218 του σχετικού (γ) Νόμου, το σύνολο των οποίων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός εάν αιτιολογημένα, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως. 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν συμφώνως άρθρου 204 του σχετ. (γ) Νόμου. 3. Εφόσον ο μειοδότης δεν προσέλθει σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Ε.Ο.Ε μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το σχετ. (γ) κυρώσεις.

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 78/16 Φ.600/78/Σ.78/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/16 Φ.600/66/Σ.66/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/7/18 /Σ.75//18/05/18 Σκαραμαγκάς, 18 Μαΐου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/16 Φ.600/89/Σ.89/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Υγειονομικού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Αριθμός εντολής 1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 103Ε16 Φ.600/103Ε/Σ.103Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/72/331/Σ.337//30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. 2. Κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. 2. Κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ Φ.:600/002/048/19 Σ.:20 Τηλέφ. 210.55.32.076 Ελευσίνα, 22 Ιανουαρίου 2019 Συνημμένα: Φύλλα δύο (2) ΘΕΜΑ: Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/34/173/Σ.190/01 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/17 Φ.600/16/Σ.16/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 83/18 Φ.800/317/Σ.498/18 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑTTIKHΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77Ε/16 Φ.600/77Ε/Σ.77Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2 Τυποποίηση Διαδικασιών «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ν. 4412/2016 v.1.2 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ έως 20.000 άνευ Φ.Π.Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδηγός Ενεργειών 1) Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/17 Φ.600/01/8253/Σ.57//19-01-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84/16 Φ.600/84/Σ.84/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4 o ΕΓ 5 ΚΟΙΝ.: 588 ΤΕ 588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 4 ο Γραφείο Τηλεφ. 123 Φ.600/26/1010 Σ.165 Λέρος, 15 Φεβ 19 ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Διαγωνισμοί ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251)

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4 o ΕΓ 5 ΚΟΙΝ.: 4 ο Γραφείο Τηλ. Εσωτ: 123 Φ.600/323/12758 Σ.1586 Λέρος,22 Δεκ 17 ΘΕΜΑ:Συμβάσεις Διαγωνισμοί ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 ο Γρ. 15 Φεβ 18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: 01/2018 Φ.460/3/524 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4 o ΕΓ 5 ΚΟΙΝ.: 4 ο Γραφείο Τηλ. Εσωτ: 123 Φ.600/337/12822 Σ.1601 Λέρος,22 Δεκ 17 ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Διαγωνισμοί ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη :

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη : Αριθμ. Πρωτ : 2019010144 Σχετ. Έγγραφο : 2019006033 Αθήνα : 06.05.2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4 o ΕΓ ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 4 ο Γραφείο Τηλ. Εσωτ: 123 Φ.600/30/523 Σ.90 Λέρος,26 Ιαν 18 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Συμβάσεις Διαγωνισμοί α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/17 Φ.600/02/9377/Σ.600//07-06-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 95/17 Φ.600/95/Σ.9517 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΘΝΙ 17PROC006125173 2017-05-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Γεώργιος Νικηφόρος Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Πίνακας Αποδεκτών ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝ: Τηλ. 2104581513 Φ.604.6/ 81/16 Σ. 1388 Πειραιάς, 24 Οκτ 2016 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 91/17 Φ.600/91/Σ.91/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/12 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 50080 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 92/16

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 92/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.: // Σ.: Αμφιάλη, Οκτωβρίου Συνημμένα:. Παράρτημα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι. Παράρτημα «Β»: Υπόδειγμα "Οικονομικής" Προσφοράς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Νικηφόρος Γεώργιος Τηλ. 2132015276-353, FAX: 213 2015348 ekaprom@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 06-02-2017 Αριθ. πρωτ.: 664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα