ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 10η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ αριθμ. πρωτ. 8898/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Μπάκας Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος. Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Μαρινάκης Σαράντος και 4) Πολίτης Δημήτριος. Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Δρούγας Παντελής και Λιάππας Λεωνίδας, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Μαρινάκη Σαράντο και Ζαφειρόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα. Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα που αφορά στην εν λόγω Κοινότητα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία. Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 1

2 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από /Δ.Υ. σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, και έχει αναλυτικά ως εξής: Θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφό του, με θέμα Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2020 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών ζητάει, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων στις οποίες αναφέρεται, την ορθή και έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων των φορέων για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί ανά κατηγορία αιτήματος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να προχωρήσει στη λήψη των αποφάσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού της κατηγορίας αυτής σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται διεξοδικά στα παρακάτω έγγραφα, που οι Διευθύνσεις του Δήμου μας απέστειλαν, οι οποίες αποφάσεις στη συνέχεια θα αποσταλούν για έγκριση στα αρμόδια όργανα για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού στο Δήμο: Η από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών του Δήμου: ΘΕΜΑ: Σχετ.: Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού έτους 2020 για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας Έγγραφο με αρ. πρωτ /18 Φεβρ. 2020/Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ./Δνση Προσωπικού Τ.Α. /ΥΠ.ΕΣ. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σ όλη την έκταση του Δήμου είτε είναι οργανωμένο πράσινο (πάρκα, πλατείες, νησίδες, παρόχθιες και παραθαλάσσιες ζώνες, περιβάλλοντες χώρους κτιρίων, δενδροστοιχίες κ.λπ.), είτε είναι αυτοφυής βλάστηση (αγροτικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων και οικισμών, αδιαμόρφωτα οικόπεδα στην πόλη, ερείσματα δρόμων, αλσύλλια κ.λπ.). Λόγω του υψηλού ετήσιου βροχομετρικού (έχουμε βροχές και μέχρι αργά την Άνοιξη) και λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών την θερμή περίοδο η βλάστηση έχει οργιώδη ανάπτυξη. Για τον έλεγχο της βλάστησης για λόγους καθαριότητας, αισθητικής, δημόσιας υγιεινής, πρόσβασης του αγροτικού δικτύου και κυρίως για λόγους πυροπροστασίας η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έχει μεγάλες ανάγκες σε εργατικά χέρια για πρέπει να γίνονται με μηχανική καταστροφή Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 2

3 βλάστησης και όχι με χημική ζιζανιοκτονία για την ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών οργανώνουμε συνεργεία αυτεπιστασίας για να εκτελέσουμε τα έργα αυτεπιστασίας (Συντήρηση Οργανωμένων Χώρων Πρασίνου και Καθαρισμός Αυτοφυούς Βλάστησης). Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο τυγχάνουμε εξαιρέσεων των περιορισμών της εγκυκλίου αφού αιτούμαστε εποχικό προσωπικό για έργα αυτεπιστασίας. Οι ανάγκες μας περιγράφονται σε εργάτες κήπων για να χειρίζονται τα θαμνοκοπτικά επινώτια μηχανήματα καταστροφής βλάστησης και σε χειριστή μηχανικού καταστροφέα βλάστησης. Ειδικότερα σε αριθμό ζητάμε στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2020 για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πέντε (5) ΔΕ κηπουρών* και ένα (1) χειριστή καταστροφέα βλάστησης (άδεια χειριστή JCB). Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και ασφάλειας τους θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς του δημοτικού προϋπολογισμού με εγγραφή ,00 και με εγγραφή ,00. Ο Διευθυντής Γ.Υ. Λιοντήρης Γιάννης Γεωπόνος M.Sc. *Τεχνικός γεωτεχνικών ειδικοτήτων με πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των σχολικών μονάδων: ΙΕΚ, ΤΕΕ Α! ή Β! κύκλου ή ΕΠΑΛ ή ΕΛ ή ΤΕΛ ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή ΣΕΚ ή ΕΣ ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2020 Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 7410/ έγγραφό σας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού τρέχοντος έτους, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας με το προσωπικό που απαιτείται για την στελέχωση των κατωτέρω Κοινωνικών Δομών :.. Δημοτικοί Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν στη διάρκεια του έτους, των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη τεσσάρων (4) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, δεδομένου ότι, στους Παιδικούς Σταθμούς λειτουργούν 13 τμήματα παιδιών και 4 νέα βρεφικά και σύμφωνα με το ΦΕΚ 21/Τεύχ. Α / , το ωράριο του παιδαγωγικού προσωπικού έχει μειωθεί στις έξι (6) ώρες. Επίσης απαιτείται και η πρόσληψη ενός (1) Μάγειρα ΔΕ & τεσσάρων (4) Καθαριστριών ΥΕ. Κατόπιν αυτών, Την πρόσληψη : ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τεσσάρων (4) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, ενός (1) Μάγειρα ΔΕ και τεσσάρων (4) Καθαριστριών ΥΕ, για τους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονική διάρκεια έως έντεκα (11) μήνες Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 3

4 ΚΑ (Τακτικές αποδοχές) & ΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές). Η Συντάκτρια Η Τμηματάρχης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Η με αριθ. πρωτ. 8869/ σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Καλαμάτας Σχετ: Tο με αρ. πρωτ. 7410/ έγγραφό σας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής: α) Έχοντας υπόψη την με αρ. 6/2020 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού ,00 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α β) Τις ανάγκες ενίσχυσης του τμήματος Τουρισμού της Υπηρεσίας μας προκειμένου, αφ ενός να υλοποιήσει τις δράσεις του ανωτέρω Προγράμματος, αφ ετέρου να λειτουργήσει τα Γραφεία Τουριστικής Υποστήριξης του Δήμου (στο Ιστορικό Δημαρχείο και Τουριστικό Περίπτερο Παραλίας). γ) Την υποστελέχωση της Υπηρεσίας και την έλλειψη προσωπικού γενικότερα στο Δήμο, που θα μπορούσε να συμβάλει στο παραπάνω. δ) Τον Κ.Α του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου με εγκεκριμένη πίστωση (για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού) και τον Κ.Α με το ποσό των (ΙΚΑ Εργοδότη). Παρακαλούμε για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, για την αντιμετώπιση των άμεσων και έκτακτων αναγκών υποστήριξης δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας. Η Διευθύντρια Παναγιώτα Κουράκλη Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη: 1) Το με αριθ. πρωτ / με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 2) Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4039/2012) 4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/2015 5) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 6) Το άρθρο 205 του Ν.3584/2007 7) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται στις ανωτέρω εισηγήσεις τους 8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 4

5 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται σε κάθε υπηρεσιακή εισήγηση, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις προαναφερόμενες εισηγήσεις. Ο Διευθυντής Διοικητικών α.α. Θεόδωρος Κυριακόπουλος Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών Σαράντος Μαρινάκης Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: Σύμφωνα με το εισηγητικό το οποίο υπογράφει ο κ. Αντιδήμαρχος και ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικών ο κ. Θεόδωρος Κυριακόπουλος, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνεται σε κάθε υπηρεσιακή εισήγηση, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις προαναφερόμενες εισηγήσεις. Υπάρχουν εισηγήσεις από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αιτείται για χρονικό διάστημα 8 μηνών 5 ΔΕ Κηπουρών, και μάλιστα αναφέρει, επειδή έχει και έναν αστερίσκο από κάτω, τι πρέπει να υπάρχει, ως τίτλος, ποιοι συμπεριλαμβάνονται, και ένας χειριστής καταστροφέας βλάστησης με άδεια χειριστή JCB. Δαπάνη μισθοδοσίας ευρώ μεικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ευρώ που βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών. Επίσης, από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου, η οποία αιτείται 4 Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων, το ωράριο του παιδαγωγικού προσωπικού έχει μειωθεί στις 6 ώρες αναγράφεται και, επίσης, απαιτείται και η πρόσληψη 1 Μάγειρα ΔΕ και 4 Καθαριστριών ΥΕ. Και γι αυτούς οι μισθοδοσίες, για χρονική διάρκεια έως και 11 μήνες, θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές. Και, επίσης, την με αριθμό πρωτοκόλλου 8869/ εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού για την αντιμετώπιση των άμεσων και έκτακτων αναγκών υποστήριξης δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας και βέβαια υπάρχουν και οι σχετικές εγκεκριμένες πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη πρόσληψη; Όχι, όχι, δεν αφορούν, υπάρχουν λέει οι σχετικές πιστώσεις. Ήδη υπάρχουν στους αντίστοιχους κωδικούς. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι σ αυτό Κύριε Κοσμόπουλε, στο μικρόφωνο. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η χρονική διάρκεια σ αυτό δεν υπάρχει. Κύριε Μπασακίδη, έχετε να πείτε κάτι επ αυτού; Για το ένα άτομο ΠΕ Διοικητικού που αιτείται η Διεύθυνση Προγραμματισμού. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι είναι για τον τουρισμό, δεν το... Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 5

6 Είναι για τον τουρισμό. Ωραία, να το κρατήσουμε στην άκρη, να μιλήσουμε με την κα Κουράκλη; Επειδή το υπογράφει η κα Κουράκλη; ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω αν είναι 10 ή 11 μήνες, αλλά επειδή υποτίθεται το διατακτικό είναι για τους μήνες που αναφέρονται εδώ δεν αναφέρεται μήνας. Ναι, ναι. Ωραία. Να το κρατήσουμε λίγο, να μιλήσουμε με την κα Κουράκλη. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να το εξειδικεύσουμε και να το δούμε. Και ένα δεύτερο θέμα. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, η Τεχνική Υπηρεσία, δεν χρειάζεται να προσλάβει; Υποτίθεται περιμένουμε κάποια κινητικότητα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν θα ολοκληρωθεί και όποτε, της κινητικότητας δεν χρειάζεται να ζητήσει να προσλάβει κάποια άτομα; ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν μπορείς να τους πάρεις τους μηχανικούς. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; Σίγουρα; Γιατί; ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, γιατί οι μηχανικοί δεν είναι γραμμένοι στον ΟΑΕΔ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ μόνο του ΟΑΕΔ είναι; Δεν διάβασα κάτι ότι είναι μόνο του ΟΑΕΔ. Δεν φαίνεται του ΟΑΕΔ. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτοί δεν πάνε με διαδικασίες ΑΣΕΠ; ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ. Δεν είναι του ΟΑΕΔ. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στα προσόντα είναι κάρτες ανεργίας και τέτοια πράγματα. Δεν είχε προκύψει ποτέ, βεβαίως έχουμε ανάγκες, είναι γνωστό αυτό. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Παράκληση να το κοιτάξουμε, να το ερευνήσουμε, μήπως έχουμε τη δυνατότητα αυτή. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι οι μηχανικοί ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, άμα δεν μπορούν ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Προφανώς και θέλουμε. ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, μήπως ελευθερωθεί κάποιος από κάποια άλλη βοηθητική δουλειά και, τέλος πάντων, ας το δούμε λίγο. Εντάξει, κ. Κοσμόπουλε. Κύριε Τζαμουράνη. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το εντεκάμηνο με ποιο κριτήριο μπήκε; Συγνώμη λίγο γιατί είναι η κα Κουράκλη. Κυρία Κουράκλη Για 8 μήνες είναι η διάρκεια. Λοιπόν, από κει και πέρα όσον αφορά τους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφικούς Σταθμούς με σχέση εργασίας έως 11 μήνες. Προφανώς γιατί τόσο κρίνεται το διάστημα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη υπηρεσία την οποία έχουμε ανάγκη. Είναι Βρεφικοί Σταθμοί, είναι Παιδικοί Σταθμοί, δεν είναι σχολικό έτος. Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 6

7 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Επειδή δεν το ξέρω, υπάρχει δυνατότητα και για περισσότερο; ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι 12. Μέχρι 12, ναι. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί αν παραδεχθούμε ότι τους πάρουμε Απρίλη θα τελειώσουνε Μάρτη και μέχρι να τελειώσει το έτος τι θα γίνει; Ε μέχρι τότε θα επανέλθουμε πάλι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι 12 είναι, Βασίλη. Εντάξει; Θέλετε να πείτε κάτι εσείς, κ. Λιάππα; ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, ναι. Για τη θέση της πρόσληψης για την τουριστική προβολή. Λέτε ότι η θέση πρέπει να είναι ΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η θέση αυτή να αντιστοιχεί με ένα σχετικό αντικείμενο που έχει τελειώσει ΠΕ ειδικότητα αλλά και, επίσης, να βεβαιώνεται η καλή γνώση των αγγλικών, δεύτερες ξένες γλώσσες κ.ο.κ. Μιλάμε για την τουριστική προβολή της πόλης, εάν δεν τα πληροί αυτά τη θέση Εδώ πέρα παίρνουμε απόφαση όχι για τη διακήρυξη τη σχετική με το τι πρέπει να προβλέπεται όσον αφορά τα συνολικά προσόντα των υποψηφίων, μόνο για ΛΙΑΠΠΑΣ: Θα μπούνε όμως αυτά; Βέβαια. η οποία προβλέπεται και στο οργανόγραμμα του Δήμου, έτσι; ΛΙΑΠΠΑΣ: Άμα μπαίνουν εντάξει. ΠΡΟΔΡΟΣ: Εντάξει; Εννοείται όταν βγει η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης παρακάτω θα υπάρχουν και τα προσόντα. Εντάξει; Συμφωνούμε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι όλοι; Ομόφωνα; ΟΜΟΦΩΝΑ. Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού λαμβάνει υπόψη της: 1) Το με αριθ. πρωτ / με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 2) Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4039/2012) 4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/2015 5) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 6) Το άρθρο 205 του Ν.3584/2007 Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 7

8 7) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται στις ανωτέρω εισηγήσεις τους 8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από /Δ.Υ. παραπάνω καταχωρούμενη υπηρεσιακή εισήγηση 9) Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής: Α) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες: - πέντε (5) ΔΕ κηπουρών (Τεχνικός γεωτεχνικών ειδικοτήτων με πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των σχολικών μονάδων: ΙΕΚ, ΤΕΕ Α! ή Β! κύκλου ή ΕΠΑΛ ή ΕΛ ή ΤΕΛ ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή ΣΕΚ ή ΕΣ ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και - ενός (1) χειριστή καταστροφέα βλάστησης (άδεια χειριστή JCB) η δαπάνη για την μισθοδοσία των οποίων θα βαρύνει τον Κ.Α και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α , του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Β) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια σύμβασης έως έντεκα (11) μήνες: - τεσσάρων (4) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, - ενός (1) Μάγειρα ΔΕ και - τεσσάρων (4) Καθαριστριών ΥΕ η δαπάνη για την μισθοδοσία των οποίων θα βαρύνει τον Κ.Α και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α , του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Γ) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες: - ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού η δαπάνη για την μισθοδοσία των οποίων θα βαρύνει τον Κ.Α και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α , του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από / Δ.Υ. σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 8

9 Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Φάβας ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Δρούγας Παντελής 3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 4. Λιάππας Λεωνίδας 5. Μπάκας Ιωάννης 6. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος Ακριβές Απόσπασμα Καλαμάτα 13 Μαρτίου 2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 9

Συνεδρίαση :10/2017 Δευτέρα 27 / 3 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017

Συνεδρίαση :10/2017 Δευτέρα 27 / 3 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση : 6/2018 Πέμπτη 22 / 03 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018

Συνεδρίαση : 6/2018 Πέμπτη 22 / 03 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2019 Συνεδρίαση : 02/2019 Τετάρτη 16 / 01 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2019 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Ιανουαρίου 2019, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος»»» Εκπρ.εργαζομένων

Μέλος»»» Εκπρ.εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα & 26510 54401 Email: okpapa@okpapa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Fax : Site :

Τηλ Fax : Site : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία : 6 MAΡΤΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Απόφ. 6/2019 ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 242 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΗΟ-ΚΛΖ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 7/2/2014 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΗΟ-ΚΛΖ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 7/2/2014 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/2/2014 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 06 Ιουλίου 2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 14100 Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 13-02-2019 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 1 ης /30-01-2019 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΣ Οργανισμού 1/2019 1/6

ΑΔΣ Οργανισμού 1/2019 1/6 ΑΔΣ Οργανισμού 1/2019 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2019 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιλίου (Ν. 4449/2017)

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιλίου (Ν. 4449/2017) Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39803/15.09.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 257/2017 ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23 η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την

Διαβάστε περισσότερα

2.-Δεληδήμου Δημοσθένης 3.-Μουχταρίδου Βασιλική 4.-Κεσούδη Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Δεληδήμου Δημοσθένης 3.-Μουχταρίδου Βασιλική 4.-Κεσούδη Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2019 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 02/11-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου. Αρ. Απόφασης 10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 46/2019 Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2019 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 36 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 6/7/2017 ---------- Αρ. πρωτ.: 37911 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 5-1-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ' υποπαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 16/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 16/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 16/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 2 Νοεμβρίου 2018

Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 2 Νοεμβρίου 2018 Αριθμός 309 19 η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 2 Νοεμβρίου 2018 Στην Πάτρα σήμερα στις 2 Νοεμβρίου του 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δύο (2) Οδηγούς Αυτοκινήτων ΔΕ, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Δύο (2) Οδηγούς Αυτοκινήτων ΔΕ, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 128 η Ιθάκη, σήμερα 11 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 13:00 συνήλθε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/04-02-2019 Αριθμός απόφασης 7 Στη Νεάπολη σήμερα στις 4 μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ειδική γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κα Μαντά Ευαγγελή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ειδική γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κα Μαντά Ευαγγελή. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της αριθ. 2ης τακτικής συνεδριάσεως το Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3398 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 094/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων μερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

προσωπικού. 1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.

προσωπικού. 1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 21/08-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 213/2019 Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ. Απόσπασμα πρακτικού της 4/ ΕΚΤΑKΤΗΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ. Απόσπασμα πρακτικού της 4/ ΕΚΤΑKΤΗΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/2015 Απόσπασμα πρακτικού της 4/6-3-2015 ΕΚΤΑKΤΗΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. Αριθμός Απόφασης 40/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. Αριθμός Απόφασης 40/2018 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/21.2.2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων Αριθμός Απόφασης 40/2018 Π ε ρ ί λ η ψ η «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 11 της 10/10/2019 τακτικής συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 11 της 10/10/2019 τακτικής συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση ειδικότητας: Τεχνίτες Οικοδόμοι Δ.Ε. σωστό Τεχνίτες Δομικών Εργων Δ.Ε.) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ. ΑΡ. 2 ο Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ. ΑΡ. 2 ο Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 161 (ΚΔΕΜ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία : 6/2/2019 ΤΚ.190 03, ΤΗΛ.: 22990 20126-8 Α.Φ.Μ. 090103808 - ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 Δέας Παύλος 2 Δημητριάδης Χρήστος 3 Ζαβράκογλου Άγγελος 4 Ζιούπου Άννα 5 Ματθαίου Αθανάσιος 6 Ξάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 Δέας Παύλος 2 Δημητριάδης Χρήστος 3 Ζαβράκογλου Άγγελος 4 Ζιούπου Άννα 5 Ματθαίου Αθανάσιος 6 Ξάκης Ιωάννης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 21ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή πρώτη (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

4447/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 033/2019 ΘΕΜΑ

4447/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 033/2019 ΘΕΜΑ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4447/07.02.2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 033/2019 ΘΕΜΑ Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2019

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος Αριθ. Απόφ: 14/2016

ΘΕΜΑ 2o: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος Αριθ. Απόφ: 14/2016 Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 3 ης Συνεδρίασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 6/2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 6/2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 6/2017 Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 Ορθή επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΑΔΑ: 67Ρ7ΟΡ8Δ-8ΩΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09-01-2017 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Β4ΛΩΕΒ-4ΑΡ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35475/-07-202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 88/202 ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Αποφ. : 01/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Αποφ. : 01/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Αποφ. : 01/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αρίθ. 01 ης / 25-01-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 0 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Από το 6/2015 πρακτικό ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Από το 6/2015 πρακτικό ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 6/015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 19/015 Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων Π.Φ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 59 /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.6/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.6/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.6/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. Απόφασης Περίληψη 22/2018 «Αποστολή αιτήματος για τον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 14 Μαΐου 2019

Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 14 Μαΐου 2019 Αριθμός 108 12 η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Της 14 Μαΐου 2019 Στην Πάτρα σήμερα στις 14 Μαΐου του 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του.σ του Ν.Π.. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του ήµου Εορδαίας.

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του.σ του Ν.Π.. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του ήµου Εορδαίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Ν.Π.. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του.σ του Ν.Π.. «Κοινωνικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 1 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας στις 21-1-2019 Αριθμ. Απόφασης : 1-1/21-1-2019 Θέμα 1 ο : «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ.Α.Τ. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 17/2017 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 2 η Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων. Στα Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 160 / Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

Αρ. Απόφασης 160 / Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης /7-9-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Νέα Φιλαδέλφεια 29 / 10 /2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Νέα Φιλαδέλφεια 29 / 10 /2014 w w w. n e a f i l a d e l f e i a. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2017».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 20-7-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22024/21-7-17 ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr

www.neafiladelfeia.gr www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης : 36 η /08-11-2018 Αριθμός Απόφασης : 1186 ΘΕΜΑ 7 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017. έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017. έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Χορήγηση βεβαίωσης για σύσταση νέων οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα