ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1639

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1639"

Transcript

1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1639 Στον ελληνικό Σ ιναϊτικό κώδικα 1639, πού περιλαμβάνει τήν, α νέκδοτη άκόμη στο σύνολό της, εκτενέστατη έξήγηση τοΰ Ν ικήτα μητροπολίτη Ή ρακλείας στούς λόγους τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοΰ1, σώζεται μια σειρά άπό 17 ενθυμήσεις των ετών 1574 καί Από τις ενθυμήσεις αύτές οί 15 άναφέρονται σέ θανάτους προσώπων τής πόλεως καί τής περιοχής τοϋ Χάνδακα τής Κρήτης, ένώ οί υπόλοιπες δύο, πού είναι καί οί χρονολογικά τελευταίες, στην έμφάνιση ένός κομήτη καί σέ μιά άσυνήθιστη έπιδρομή σμηνών άπό κοράκια. Οί ένθυμήσεις είναι γραμμένες: έξι στο έπικολλημένο στο εσωτερικό τοϋ εξωφύλλου τής σταχώσεως πρώτο (άσελιδαρίθμητο) παράφυλλο τοϋ χειρογράφου άπέναντι άπό τό φ. 1Γ (άρ. 12, 13, 14, 15, 16, 17), μιά στο φ. 375ν (άρ. 4), καί δέκα στο άπεναντινό του άσελιδαρίθμητο φύλλο, πού είναι έπικολλημένο στο εσωτερικό τοϋ όπισθοφύλλου τής σταχώσεως (άρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Από αύτές οί πέντε έχουν ήδη έκδοθή, μέ πολλά σφάλματα, άπό τον Benesevic : οί ύπ άρ. 4, 1, 2 καί 'Η άναγραφή των ένθυμήσεων, σέ κάθε φύλλο οπου έχουν γραφτή, άκολουθεΐ αύστηρή χρονολογική σειρά, κατά τό βενετικό ημερολόγιο (πρβλ. άρ. 13). Παρόλο πού έκ πρώτης οψεως ό γραφικός χαρακτήρας 1. Για τό εργο αύτό βλ. Η.- G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, , καί X. 0. K p ι κ ώ v η, Συναγω γή πατέρω ν είς τό κατά Λ ονκάν Ε υαγγελίαν νπό Ν ικήτα 'Η ρακλείας ( κατά τον κώ δικα Ίβήρω ν 371), Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται άρ. 9, Θεσσαλονίκη 1973, Τό χειρόγραφο περιγράφεται συνοπτικά άπό τόν V. Benesevic, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in M onte Sina asservantur, τ. I ll, 1, Πετρούπολη 1917 (άνατ. Hildesheim 1965), , καί στόν άθλιο κατάλογο τοϋ Murad Kamil, C atalogue o f all M anuscripts in the M onastery o f St Catharine on M ount Sinai, Wiesbaden 1970, 81. Καί στις δύο περιγραφές υπάρχουν άτέλειες καί ανακρίβειες. Τό χειρόγραφο, τό όποιο εξέτασα έπί τόπου ό ίδιος τόν Οκτώβριο τοΰ 1975, χει διαστάσεις 28,2 X 20 καί άποτελεΐται άπό 375 άριθμημένα φύλλα. Χρονολογείται οχι στόν 14ο αιώνα, άλλά πιθανότατα στο πρώτο μισό τοΰ 15ου. 2. V. Benesevic, ο.π., 116.

2 122 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη φαίνεται διαφορετικός άπό ενθύμηση σέ ενθύμηση, μιά προσεκτικότερη εξέταση π είθει οτι δλες γράφτηκαν άπό τό ίδιο χέρι, κα'ι δτι οί παρατηρούμενες διαφορές οφείλονται σέ άλλαγή γραφίδας ή μελάνης καί στή χρονική άπόσταση πού μεσολάβησε άπό αναγραφή σέ άναγραφή στο διάστημα Μέ διαφορετικό χέρι, άρκετά μεταγενέστερο, σημειώθηκαν στο φ. 375ν τά έξης: f Τό παρ(όν) βιβλί(ον) ύπάρχ(ει) σιναΐτικον I κ(αΐ) δ ξενόσας άφοριζέσθω \ Γεράσιμος Κρής1. Αμέσως άπό κάτω ένα τρίτο χέρι έπανέλαβε άντιγράφοντας τό πρώτο μέρος τοϋ κτητορικοΰ σημειώματος: τό παρ(όν) βιβλί(ον) ύπάρχ(ει) σιναΐτικον κ(αί). Τό κ είμενο των ενθυμήσεων, καταταγμένων σέ χρονολογική σειρά, εχει ως έξης: Απριλίου 1574,αφοι5': άπριλ(ίω ): κς' : εκοίμήθη ό μισερ Τζονάν(ες) ό \ Δράγανιγ(ος) Μαΐου 1574,αφοδ' : μαΐω : ς ' : έκοιμήθη ό δούλ(ος) του Θ(εο)ϋ. Τζάν(ες) ο Δραγ \ανιγόπουλ(ος) του μισερ Αντόνι ο υιός Ιουνίου τον αυτόν καιρόν. Ιουνίω : θ' : έκόιμή<^βη^> ο δονλ(ος) του Θ(εο)ϋ Γεωργ(ης) ό μετοχάρ(ης) είς τ(ές) Μαλάδ(ες) : \ήμέρ(αν) δ Μαΐου 1581,αφπά : μαίω : ια : έκοιμήθ(η) ό δονλλ(ος) του Θ(εο)ϋ *Ιω(άνν)ης ό Ζαχαρί(ας). ο διδάσκαλλ(ος) \εις τ(όν) Χάνδακαν τής Κρήτ(ης). ημέραν: ε ψ : ό όποΐως εΐ ] τον. η κρ(η)π(ής) των μουσικών, κα'ι ι ώραιώτης. κα'ι μέλος \ένάρμόνιον τ(ης) τον Χ(ριστο)ϋ έκκλησί(ας). διδτι ονδείς δυνατέ, δμοιος \αυτοΰ γενεσθαι πόποτ(ε) εις τ(ους) μέλοντ(ας) γεναίσθ(αι) \ Μαΐου 1581,αφπα' : μαΐω : ιε : έκοιμηθ(η) ο δουλλ(ος) του Θ(εο)ν Νικολλ(ός) δ Πετηνιέρ(ος) \δ Ζερβός, ημέραν: β'. 1. 'Υποθέτω δτι πρόκειται γιά ex libris, πού γράφτηκε όταν τό χειρόγραφο ϊφτασε στή μονή της 'Α γίας Αικατερίνης τοϋ Σινα. Στην έκδοση των ενθυμήσεων χωρίζω τις λέξεις καί κεφαλαιογραφώ τά κύρια ονόματα. 2. Κάτω άπό τήν ένθύμηση αύτή, μέ τό ϊδιο χέρι, έχει γραφτή ή έξής σημείωση, πού άργότερα διαγράφτηκε : επεψα τοϋ Μπάρμπαρ(ου) \ενα κομάτι τνρ(ίν) λντρ(ες) κζ' νοεμβρί(ω) ιζ'.

3 Οΐ κρητικές ενθυμήσεις τοϋ Σιναϊτικοΰ κώδικα Ιο υνίο υ 1581,αφπα' : ίουνίω : ιγ' : ημέραν: γ' : έκοιμήθη η όούλλ(η) τοϋ Θ(εο)ϋ Λουγκρέτζα η Δ ραγανυγοποϋλλ(α) j Ιουλίου τον αυτόν κερών. ιουλλ(ίω) : a : ήμερα σαββάτο. εκοιμήθη ό δούλλ(ος) του θ(εο)ϋ Γεωργ(ης) ο Πατζιδειωτ(-ης) Ιουλίου τον αυτόν κερών. ιουλλ(ίω) : λα' : έκοιμηθ(η) ο δούλλ(ος) τοϋ θ(εο)ϋ Νικολλ(ός) ό Κοστομύρ(ης). του Μιχ(ά)λ(η) δ υιός Νοεμβρίου τον αυτόν κερό νοέμβρίω 141 ήμερα <^σα^>βάτο έπόθαν(εν) ό Μανέ(ας) ό Πριμυκνρόπουλλ(ος) Νοεμβίου /κρπα' : νοέμβρίω : κη' : έπόθαν(εν) η Άνεζήνα ή Στανελοποΰλλ(α). του Γι, άνα τον Κοστομύρι ή γηνέκα : ημέραν : γ \ Απριλίου ,αφπβ' : απριλλ(ίω) κβ : εκοιμήθην ο δοΰλλ(ος) του Θ(εο)ϋ Τζαν(ες) ό Λ ο I γαράς ήμέραν κυ(ριακ)(ην) \ Δεκεμβρίου δικευρίω /_?/ ήμέραν σαββάτο.). έπόθαν(εν) ό παπ(ά) i Μιχαήλ ό Αμωραίος. τής Κυρί(ας) των Αγγέλων : εις τ(όν) Χάνδ(α)κ(α) τ(ης) Κρήτ(ης) \ Ίανουαρίου /1582Ι ίανουαρίο): 21/ ήμέραν : κ(υριακ)ή : έπόθαν(εν) ό κϋρ Γιανάς ό Στανελλ(ας) Αύγούστου / αυγούστω /15/ ημέρα : εν : έκοϊμηθ(η) ο καλόγερός μου ο Κλήμης εις τ(ον) "Αγιον Ίω(ανν)ην το Περδικονερόν Αύγούστου τον αυτόν μήναν, εις τ(ας) : 19: επόθαν(εν) ό Αντόν(ης) 6 Γοϋζαρ(ης). ημέραν : β'.

4 124 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη Οκτωβρίου 1585,αφτιε : όκτοβρίω : 3: ήμέρ(αν) κν(ριακ)(ην). έφάνικεν εν(αν) ά- στρον \μέ την φου<^ν^>τα. είς την άνατοληκ(ην) μεράν. είς ταΐς όνο ώρες της ννκτός ]. 17. Νοέμβριος 1585 τον αυτόν καιρών τόν νοεμβριον άπο τ(ες) άρχ(ες) τον μηνός. τόν πρώτ(ον) \ερχ(ό)μ(εν)ον του άνωειοημ(έν)ον δκτοβρίου. ήλθασϊ,ν κοράκι θρασοκο \ράκϊ. καί έπεύτασιν εις τα χοράφια. καί εις τα χωρία μέσ(α) \αλάγια. άλάγια. όπου ποτ(ες) εντιον πράγμα δεν έφανικεν. 'Η πόλη τοϋ Χάνδακα άναφέρεται ρητά ώς τόπος των δύο μόνο άπό τούς άναγραφόμενους 15 θανάτους (άρ. 4 καί 12), πράγμα πού δείχνει δτι οί ενθυμήσεις δεν γράφτηκαν έκεΐ, άλλά κάπου άλλοΰ, όχι πάντως μακριά άπό τήν πόλη. "Οτι ό τόπος γραφής πρέπει νά βρισκόταν άρκετά κοντά στήν πόλη συμπεραίνεται άπό τό γεγονός δτι ή είδηση για τούς δύο αύτούς θανάτους έφτασε άπό τόν Χάνδακα στόν τόπο γραφής τήν ίδια μέρα. Ά λλοι δύο άπό τούς θανάτους (άρ. 3 καί 14) έπίσης φαίνεται δτι δεν έγιναν στόν τόπο γραφής, άλλά σέ άλλους τόπους, πού δηλώνονται (Μαλάδες, 'Ά γιος Ιωάννης τό Περδικονερόν) καί πού επίσης δεν πρέπει νά άπεΐχαν πολύ άπό τόν τόπο γραφής. Πράγματικά, καί τα δύο αύτά τοπωνύμια είναι γνωστά καί σώζονται ώς σήμερα στήν περιοχή τής πόλεως τοΰ 'Ηρακλείου. Οί Μαλάδες (θηλ.) είναι σήμερα ένας μικρός οικισμός 17 κατοίκων (άπογραφή 1971) στήν κοινότητα Ά γιο υ Σύλλα, σέ άπόσταση 9,7 χιλιομέτρων άπό τό 'Ηράκλειο, στήν άμαξιτή οδό πού ενώνει τήν πόλη μέ τό χωριό Κανλί Κ αστέλλι1. Βρίσκεται στήν άνατολική δχθη τοΰ ποταμοΰ Γιόφυρου, ενώ στή δυτική, λίγο πλησιέστερα προς τήν πόλη (8,9 χιλιόμετρα), είνα ι τό χωριό Φοινικιά. Σέ πολύ μικρή άπόσταση, δυτικότερα, βρίσκεται ό οικισμός Δρακουλιάρης καί νοτιότερα ό οικισμός Μετόχι Ζερβοΰ. Οί Μαλάδες είνα ι στόν κάμπο, ενώ τα μεγαλύτερα χωριά τής περιοχής 'Ά γιος Βλάσης, 'Ά γιο ς Σύλλας καί Β α σιλείες νοτιότερα καί υψηλότερα, πρός τις υπώρειες τοΰ Γιούχτα. Οί Μαλάδες μαρτυροΰνται ώς μικρός οικισμός ήδη άπό τήν εποχή τής Βενετοκρατίας2. 1. Σ. Σ π α ν ά κ η, Χωριά καί οικισμοί τοϋ νομοΰ, στόν τόμο Τό ' Ηράκλειον και ό νομός τον, έκδ. Νομαρχίας 'Ηρακλείου, 1971, Σ. Σ π α ν ά κ η, Μ νημεία τής Κ ρητικής 'Ιστορίας, τ. 5, Ηράκλειο 1969, 117. Βλ. καί τόν χάρτη τοΰ Coronelli στόν τόμο Τό ' Η ράκλειον και ό νομός του, ο.π., άνάμεσα στις σσ. 474 καί 475. 'Ο κ. Σπανάκης μέ πληροφορεί δτι οί Μαλάδες

5 Οί κρητικές ένθυμήσεις του Σιναϊτικου κώδικα 'Ο 'Άγιος Ιωάννης τό Περδικονερόν ήταν, όπως φαίνετα ι, κάποιος ναΐσκος σέ μετόχι μονής. Τό τοπωνύμιο σώ ζεται ως σήμερα μέ τή μορφή «στά Περδικόνερα», άνάμεσα στα χωριά "Αγιος Β λάσης (12,7 χιλιόμετρα άπό τό 'Ηράκλειο) καί "Αγιος Σύλλας (14,2 χιλιόμετρα). Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοϋ κ. Ν. Σταυρινίδη, στήν τοποθεσία αυτή υπάρχει μια βρύση πού τρέχει ολο τον χρόνο καί πού ύδρευε τό χωριό "Αγιος Σύλλας ως τό 1655, προτού συνοικισθή στή σημερινή του θέση. Τό παλαιό χωριό τοϋ 'Αγίου Σύλλα, πού ερείπιά του διακρίνονται καί σήμερα πολύ κοντά στά «Περδικόνερα», καταστράφηκε τό 1655, μαζί μέ άλλα χωριά τής περιοχής, άπό τον Σοφού Μεχμέτ Πασά κατά τήν εκστρατεία του εναντίον του φρουρίου Τέμενος1, καί συνοικίστηκε αργότερα, λίγο νοτιότερα άπό τήν παλαιά του θέση, ώς τουρκοχώρι. Κανείς ναΐσκος Α γίο υ Ιωάννη δεν σώζεται σήμερα στά Περδικόνερα ή έκεΐ κοντά. Α ξίζει νά σημειωθή ή ενδιαφέρουσα πληροφορία τοϋ κ. Σ ταυρινίδη, ότι ή περιοχή άνάμεσα στά χωριά 'Ά γιο ς Βλάσης καί "Αγιος Σ ύλλας, στήν όποια διακρίνονται καί σήμερα πολλά λείψανα κτιρίω ν, ονομαζόταν παλαιότερα «Μ οναστηριακά»2. Οί ύπόλοιπες άναγραφές, στις όποιες δέν σημειώνεται τόπος θανάτου (άρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 καί 15), έχουν τή μορφή νεκρολογίου, πού πρέπει νά γράφτηκε σέ ένοριακό ναό κάποιου χωρίου τής περιοχής 'Η ρακλείου. Είναι εύλογο νά ύποτεθή δτι σέ δλους τούς, ένοριακούς κυρίως, ναούς των πόλεων καί των χωριών τής Κρήτης ύπήρχε ή συνήθεια, κατοχυρωμένη άπό τήν παράδοση ή μέ νόμο, νά τηρούνται βιβλία γάμων, βαπτίσεω ν καί θανάτων, πού ήταν άπαραίτητα γιά τήν έ'κδοση τών σχετικών πιστοποιητικών. Δυστυχώς κανένα τέτοιο βιβλίο άπό τήν Κρήτη δέν μάς έχει σωθή (εξαιρούνται, βέβαια, τά βιβλία γεννήσεο>ν - βαπτίσεων καί γάμων τών nobili Veneti καί, άπό τά τέλη τού 16ου αιώνα, τών nobili C retesi, πού σώζονται στο Κρατικό Αρχείο τής Β ενετίας), άναφέρονται καί στον ανέκδοτο κατάλο γο τοϋ F ran cesco B arozzi ' ), κ α θ ώ ς κ α ί σ τή ν άπογραφή τοϋ Κ αστροφύλακα (1583), δτιου σ η μ ειώ νε τα ι οτι είχ α ν 18 κ α τοίκους. \. Ν. Σ. Σταυρινίδου. Αίεταφρά σεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων άφορώντων εις την Ιστορίαν τής Κρήτης, Η ρ ά κ λ ε ιο ν 1 (. 75, σσ. κ η '-κ θ '. 2. Τ ις περισσότερες άπό τις π αρ α π άνω το π ο γρ α φ ικές πληροφορίες τ ις οφείλω στο ύς ά γα π η το ύ ς φίλους κ α ί σοφούς γ ν ώ σ τ ε ς τή ς ιστορίας κ α ί τή ς γ ε ω γ ρ α φ ία ς τή ς Κ ρήτης κ. κ. Μ ενέλαο ΙΙαρλαμα, Σ τέργιο Σ π α νάκη κ α ί Ν ικόλαο Σ ταυρ ινίδ η, πού είχ α ν τή ν καλοσύνη νά ά πα ντή σο υ ν πρόθυμα σέ σ χ ετικ ά ερ ω τήμ ατα μου. Τ ούς εύχαρ ισ τώ θερμά κ α ί άπό έδ ώ.

6 126 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη γνωρίζουμε δμως δτι υπήρχαν1. Φαίνεται λοιπόν πολύ πιθανό δτι οί άνα- 1. Κυρίως άπό τά σωζόμενα πιστοποιητικά για τή νομιμότητα τοϋ γάμου των γονέων καί τή βάπτιση των νεαρών Κρητικών μαθητών τοϋ Κολλεγίου τοϋ 'Α γίου Αθανασίου τής Ρώμης. Πρβλ. π.χ. τήν «κόπια εβγαλμεγνι απον το λιμπρο τις βαφ τισις τις κυρίας τις Φανερομεγνις» για τή βάφτιση τοϋ Νικολάου καί τοϋ Μιχαήλ ΙΊαπαδοπούλου (1652, 1652), πού υπογράφει ό εφημέριος τοϋ ναοΰ ιερομόναχος Κοσμάς ΙΙαράσκης (Ε. L e g r a n d, Bibliographie H ellenique...17e siecle, τ. 3, Παρίσι 1895, 363), καί τό πιστοποιητικό τοΰ έφημερίου τοϋ ναοΰ τοϋ 'Α γίου Γεωργίου τοϋ Μουγληνοϋ στον Χάνδακα Γεωργίου ΙΙεδιώτη (1654) «πώς εις τά βιβλία τοϋ αύτοϋ άγιον ναοΰ εύγρίσκεται (sic) γεγραμμένον» δτι στεφάνωσε τόν Όνούφριο Καλλιάκη μέ τήν Ά ννα Σακελλάρη (1626) καί βάφτισε τόν γιό τους Νικόλαο (1644) (Ε. L e'g r a n d, δ.π., τ. 5, Παρίσι 1903, ). "Αλλα παρόμοια πιστοποιητικά προερχόμενα άπό πόλεις καί χωριά τής Κρήτης, βλ. στήν ΒΗ τοΰ Ε. L e g r a n d, τ. 3, , 344, 346, 350, , τ. 5, 256, , , "Ενα τμήμα βιβλίου βαπτίσεων ναοΰ τοΰ Χάνδακα σώζεται στά φφ τοΰ έλληνικοΰ κώδικα 2 Qq C 234 τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης τοΰ Παλέρμου, 6 όποιος άνήκε άρχικά στή μονή τής 'Α γίας Αικατερίνης τοΰ Χάνδακα (Ε. M i ο n i, Catalogo di manoscritti Greci esistenti nelle biblioteche italiane, τ. 1, Ρώμη 1964, 284 άρ. 169). Σ αύτό περιλαμβάνονται 26 συνολικά άναγραφές βαπτίσεων άπό τρεις έφημερίους ( , 1589, ). Για τά βιβλία θανάτων (νεκρολόγια) υπάρχουν λιγότερες μαρτυρίες. Δεν ξέρω αν μποροΰν νά θεωρηθούν ώς επίσημο νεκρολόγιο ναοΰ οί ενθυμήσεις θανάτων στά φφ. 7ν - 8ν τοΰ χγφ. Marc. Gr. II 119 (coll. 1205) (πρώην Nan. 175), πού άνήκε στόν γνωστό Κρητικό λόγιο ιερωμένο τοϋ 17ου αί. Μιχαήλ Αγαπητό : multae manus inter scriptiunculas sine pretio etiam menses inscripserunt et annos (antiquiorem,αυνς-, recentiorem,αφ'^θ') [ = ], quibus viri et m ulieres quaedam mortui sunt (Ε. M i o n i, B ibliothecae D ivim arci Venetiarum Codices Graeci M anuscripti, τ. 1, Ρώμη 1967, 343). Διαφορετικά είναι τά οικογενειακά νεκρολόγια, δπως αύτό τής οικογένειας των Μ ορεζίνων, πού δημοσίευσε ή Έ. Κακουλίδη, Ό Ιωάννης Μορεζήνος καί τό εργο του, Κ ρ η τικά Χρονικά, 23 (1970), 40, καί τοΰ Paris. Gr. 36, f. 172ν (J. Darrouzes, Ο- bits et colophons, Χ αριστήριον είς Α ναστάσιον Κ. Ό ρλάνδον, τ. Α ', Αθήναι 1965, 304. "Ας σημειωθή δτι άπό τήν Κρήτη, καί μάλιστα άπό τόν Χάνδακα, προέρχονται καί οΐ δύο αταύτιστες άναγραφές θανάτων τών ετών 1503 καί 1507, τις όποιες επίσης έκδίδει άπό τόν ίδιο κώδικα (f. 258) ό J. Darrouzes (δ.π., 303), άφοΰ σ αύτές μνημονεύονται ώς τόποι ταφής «ό Θεολόγος ό Μεσαμπελίτης» καί ή ΙΊανύμνητος. Ή γυναικεία μονή «τοΰ μεγάλου Ίωάννου, λεγομένου Μεσαμπελίτη» είναι γνωστή άπό τις επιστολές τοΰ Μελετίου Πηγα (Ί. Σακελλίωνος, Μελετίου πατριάρχου Αλεξανδρείας έπιστολαί πρός τόν οικουμενικόν πατριάρχην 'Ιερεμίαν τόν Β ', Δελτιον 'Ιστορικής και Ε θνολογικής ΓΕ ταιρείας, 1 (1883), Ά. Ν ινολάκη, cη πρός Κ ρήτας αλληλογραφία Μ ελετίου τοϋ ΙΙηγά, Χανιά 1908, 47 άρ. 20, καί Μητροπολίτου Άξώμης Μεθοδίου, Μελετίου Π ή γα πάπα καί πατριάρχου Αλεξανδρείας έπιστολαί έκδιδόμεναι έκ τοϋ ύπ άριθ. 296 χειρογράφου τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, Ε κκλησιαστικός Φάρος, 56 (1974), πρβλ. καί Έ. Δουλγεράκη, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής μονής Βροντισίου, Κ ρητικά Χρονικά, 12 (1958j, 135, 140). Βρισκόταν στήν τοποθεσία Μεσαμπελιές, πού άκούεται καί σήμερα, ανάμεσα στά προάστια τοΰ Ή -

7 Οί κρητικές ένθυμήσεις τοϋ Σιναϊτικοΰ κώδικα γραφές των θανάτων στο σιναϊτικό χειρόγραφο έγιναν άπό τόν έφημέριο κάποιου ναοΰ πρόχειρα, μέ τήν προοπτική ϊσως νά μεταφερθοϋν άργότερα σέ ειδικό βιβλίο. Σημειώνω επίσης τό κενό πού υπάρχει άνάμεσα στις άναγραφές ( ), γ ια τό όποιο θά μπορούσαν νά διατυπωθούν διάφορες ύποθέσεις, καμιά δμως μέ μεγαλύτερη πιθανότητα άπό τήν άλλη. Νομίζω -δτι δέν υπάρχει καμιά άπολύτως άμφιβολία δτι ό γραφέας των ενθυμήσεων ήταν μοναχός, καί πιθανότατα ιερομόναχος. 'Η άναφορά του στόν θάνατο τοϋ πνευματικού του πατέρα Κλήμη (έκοιμήθη ό καλόγερός μου) (άρ. 14) είναι σαφής, καί επίσης ένδεικτική είναι ή μνεία τοΰ θανάτου ένός «μετοχάρη» (άρ. 3) (σέ κάποιο μετόχι στις Μαλάδες, πού θά άνήκε στή μονή τοΰ γραφέα, ΐσως μάλιστα νά ήταν κάτω άπό τήν άμεσώτερη έποπτεία του), καθώς καί ή προβολή των θανάτων τοΰ Ιωάννη Ζαχαρία καί τοΰ Μιχαήλ Άμοραίου στόν Χάνδακα. 'Η μονή στήν οποία άνήκε ό άνώνυμος ιερομόναχος - γραφέας δέν πρέπει νά ήταν άλλη άπό τήν περιώνυμη μονή τής 'Α γίας Αικατερίνης τοΰ Χάνδακα, πράγμα πού θά έξηγοΰσε καί πώς κατέληξε τό χειρόγραφο μέ τό νεκρολόγιο στή βιβλιοθήκη τής μονής τής 'Α γίας Αικατερίνης τοΰ Σινά. Προσδιορίσαμε ήδη δτι ό τόπος γραφής τοΰ νεκρολογίου πρέπει νά ήταν κάποιο χωριό τής περιοχής γύρω άπό τό 'Ηράκλειο, σέ άπόσταση 15 περίπου χιλιομέτρων νοτίως τής πόλεως, καί δχι πολύ μακριά άπό τις Μαλάδες καί τά Περδικόνερα. "Ενας άκριβέστερος έντοπισμός δέν είναι ΐσως άδύνατος. Εξαιρετικά ύποβοηθητικές γιά τόν σκοπό αύτό εΐναι οι άναγραφές των θανάτων μελών μιας γνωστής οικογένειας Βενετών εύγενών : των Δραγανίγων (Gradenigo) (άρ. 1, 2, 6), πού ξέρουμε δτι υπήρξαν φεουδάρχες τοΰ χωριοΰ "Αγιος Σύλλας1. Στο ΐδιο χωριό ρακλείου Μασταμπάς καί Τεκές (πρβλ. καί Σ. Σπανάκη, Ή διαθήκη τοΰ Ά ν- τρέα Κορνάρου (1611), Κ ρητικά Χ ρονικά, 9 (195 Γ>), 462 σημ. 40). Ή Παναγία ή Πανύμνητος ήταν επίσης γνωστή ορθόδοξη έκκλησία τοϋ Χάνδακα {βλ. Έ. Μ. Παπαδάκη, Μορφαί τοϋ λαϊκόν πολιτισμ ού τής Κ ρήτης τον 15ου και Ιβον αιώ νας κατά τάς γραμματειακός πηγάς, Αθήνα'. 1976, 107 σημ. 1, οπου συγκεντρώνεται ή κυριότερη βιβλιογραφία). 1. Σ. Σπανάκη, Έργα καί ήμέραι ένός τοκογλύφου κατά τή Βενετοκρατία, Κ ρητικά Χρονικά, 23 (1971) 179 στ. 17 (μεταγράφω όρθογραφημένο τό κείμενο τής γραμμένης σέ ωραία κρητική διάλεκτο άνώνυμης καταγγελίας (c. 1630) έναντίον τοΰ νεόπλουτου τοκογλύφου τοΰ 'Αγίου Σύλλα Άνδρέα Μαρά) : δυο κα τοικίες σ π ίτια τών Δ ραγανίγων, οί όποιοι σαν και καβαλάροι έπά άλλον καιρόν μάς πόθαναν. 'Η οικογένεια Gradenigo τοΰ Χάνδακα, πού άνήκε στους nobili Veneti, είχε σβήσει τό 1644 (Μ. Ί. Μανούσακα, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρήτης (1644) και ό δήθεν κατάλογος τών κρητικών οϊκων Κερκύρας, Κ ρητικά Χρονικά, 8 (1949), 45, 46). Στά γενεαλογικά δένδρα τοΰ G.-A. Muazzo (Marc- Iial- 124 (coll. 7421), φ. 65Γ - 67Γ) δέν σημειώνεται κανένας Zuanne, Antonio ή Lu-

8 128 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη μαρτυρεΐται άκόμη δτι. ζοΰσαν μέλη τής οικογένειας Κοστομίρη, πού ε πίσης μνημονεύεται σέ δύο άπό τις ένθυμήσεις τοϋ νεκρολογίου (άρ. 8, ΙΟ)1. Τέλος, μας είναι γνωστό δτι ή μονή τής 'Α γίας Αικατερίνης τοΰ Χάνδακα είχε φεουδαλικά δικαιώματα σ ενα μέρος τής ίπποτείας (cavallaria), πού περιελάμβανε τδ χωριδ "Αγιος Σύλλας και τήν περιοχή του2. Για μετόχι ή κτήματα τής μονής στο χωριδ αύτό, άπ δσο ξέρω, δέν εχουμε μαρτυρίες άπδ άλλες πηγές, είναι δμως γνωστό δτι ή μονή τής 'Α γίας Αικατερίνης τοΰ Χάνδακα είχε αποκτήσει άπό άγορές, κυρίως δμως άπό δωρεές, τεράστια κτηματική περιουσία σέ ολόκληρη τήν Κρήτη, καί ειδικότερα στήν περιοχή γύρω άπό τήν πόλη τοΰ Χάνδακα3. crezia Gradenigo, πού θά μπορούσαν νά ταυτιστούν μέ τούς άναφερόμενους στις ένθυμήσεις 1, 2 καί 6. Για τούς Gradenigo της Κρήτης βλ. Μ. Ί. Μανούσακα, Άλοΐσιος - Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci ), Επετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, 5 (1959) 102 σημ. 3, καί πολλά περί Γραδενίγων - Δραγανίγων στή μελέτη τοϋ Ν. Τωμαδάκη, 'Ιλαρίων Γραδενίγος μητροπολίτης 'Ηρακλείας καί οί σύγχρονοι αύτώ λόγιοι καί σχετικοί Κρήτες, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 41 (1974), Σ. Σπανάκη, Έργα καί ήμέραι, δ.π., 181, στ. 58 (Γεωργάκης Κουστομήρης), στ. 62 (Κατεργιά Κουστομιροπούλα) καί στ. 66 (Γιανάς Κονστομιρύπουλος). 2. "Ο.π., 184, στ : άκομή νά ρθούσινε οί άφέντες οί καβαλάροι νά ζαμιναριστοϋσι, ήγουν αφέντης ά οικονόμος τής Ά γιας Αίκατερίνας τών Σιναϊτών. Πρβλ. καί 181, στ : τόν άμπελικόν τής Ά γιας Αίκατερίνας τών Σιναϊτών (Μανιό Δημητρόπουλο, πού ζοΰσε στόν "Αγιο Σύλλα). 3. Βλ. τήν κυριότερη βιβλιογραφία γιά τη μονή στή μελέτη τοϋ Γ. 11 λ ο υ- μ ί δ η, Οί Σιναΐτες μοναχοί, ή Κρήτη καί το Σπήλαιο τής Βηθλεέμ, Μνημάσυνον Σοφίας Άντωνιάδη, Βενετία 1974, 237 σημ. 1. Χαρακτηριστικές, καί άχρησιμοποίητες ώς τώρα, είναι οί μαρτυρίες τών περιηγητών Felix Fabri (1480) καί Hans W erli (1483) σχετικά μέ τόν πλοϋτο τής μονής (D. Hemmerdinger- I 1 i a d o u, La Crete sous la domination venitienne et lors de la conquete turque ( ). Renseignements nouveaux ou peu connus d apres les pelerins et les voyageurs, Studi Veneziarii, 9 (1967), , ) πρβλ. έπίσης Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Τό μετόχιον τών έν 'Ηρακλεί<{> Σιναϊτών καί ό άρχιεπίσκοπος Αλβίζε Γριμάνι, Πανηγυρικός Τόμος επί τή 1400ή άμφιετηρίδι τής 'Ιεράς Μονής Σινά, Αθήνα 1971, σ. νδ', νζ '-νζ', καί Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Τό κληροδότημα τοϋ καρδιναλίου Βησσαρίωνος γιά τούς φιλενωτικούς τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, Θεσσαλονίκη 1967, 82 καί 83 σημ. 2. Ε ίναι γνωστό δτι στή μεγάλη αύτή μονή τοΰ Χάνδακα άνήκε άπό πολύ παλιά τό, άνύπαρκτο σήμερα, χωριό Σελλόπουλο (Κ. Α μ ά ν τ ο υ, Σύντομος ιστορία τής Ιεράς μονής Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 39, 49 καί Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, δ.π., σ. ξη', ο', οδ', οε' καί οζ'). Ό μικρός αύτός οικισμός βρισκόταν άνάμεσα στόν Κατσαμπά καί τήν Κνωσό (Σ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής ' Ιστορίας, τ. 3, 'Ηράκλειο 1953, 97 σημ. 1), δηλαδή κοντά στόν Χάνδακα, άλλά μακριά άπό τόν 'Ά γιο Σύλλα. Κοντά στόν Χάνδακα, άλλά έπίσης κάπως μακριά άπό τόν "Αγιο Σύλλα, βρισκόταν καί τό μετόχι Βραδιάρης, πού έπίσης

9 Οί κρητικές ενθυμήσεις τοϋ Σ ιναϊτικοϋ κώδικα Τον 16ο αιώνα υπήρχαν στον 'Ά γιο Σύλλα τρεις τουλάχιστο ναοί, άλλά ενας μόνο έφημέριος1. Ά ν, δπως φαίνεται πιθανότατο, ό γραφέας τοϋ νεκρολογίου ήταν Σιναΐτης 'ιερομόναχος, πού έμενε σέ κάποιο μετόχι στο χωριό ή στήν περιοχή τοϋ Α γίο υ Σύλλα, τότε δέν μπορεί νά ήταν ό έφημέριος τοϋ χωριοΰ. Τις ενορίες τών πόλεων καί τών χωριών τις αναλάμβαναν ώς εφημέριοι Ιερείς πού ή κληρονομούσαν ή αγόραζαν αύτό τό δικαίωμα. Ά λ λω σ τε, ό έφημέριος τοϋ Α γ ίο υ Σύλλα γνωρίζουμε δτι α νήκε στούς 130 ορθόδοξους παπάδες τής περιοχής τοϋ Χάνδακα, πού υπ ά γονταν στή δικαιοδοσία τής Λατινικής Αρχιεπισκοπής2, πράγμα πού δέ νομίζω δτι συμβιβάζεται μέ τήν ιδιότητα τού Σιναΐτη ίερομονάχου. Επίσης είναι δύσκολο νά πιστέψουμε δτι ένας κώδικας δπως ό Σιναΐτικός 1639 θά μπορούσε νά ένδιαφέρη έναν φτωχό καί οπωσδήποτε ο λιγογράμματο ίερέα κάποιου χωριού ή νά ήταν γιά πολύ χρόνο στήν κατοχή του. Γιά δλους αύτούς τούς λόγους πιστεύω δτι τό χειρόγραφο δέν προέρχεται άπό ένοριακό ναό τοϋ χωριού, άλλά άπό κάποιον άλλο ναό τού Α γίο υ Σύλλα ή τής περιοχής του, ύπαγόμενον στή δικαιοδοσία τοϋ έκεΐ μετοχιού τής μονής τής Α γ ία ς Αικατερίνης, δπου ϊσως θά έγινε ή κηδεία ή ή ταφή τών άναγραφόμενων στο νεκρολόγιο νεκρών. Στις άναγραφές τοϋ νεκρολογίου, έκτος άπό τούς φεουδάρχες τού χωριοϋ πού άναφέρονται ώς μισερ (άρ. 1, 2), ένας μόνο άναφέρεται ώς κυρ : ό Γιαννας Στανέλλας (άρ. 13), γόνος χωρίς άλλο τής γνωστής αστικής οικογένειας τοϋ Χάνδακα (καί τών Χανιών) Στανίλα (Stanila) - ΣτανέλαΑ Οί ύπόλοιποι νεκροί, πού άναφέρονται άπλά ώς δούλοι τοϋ Θεοΰ, υποθέτω δτι ήταν πάροικοι (villan i) καί χωρικοί4. άνήκε στή μονή τής 'Α γίας Αικατερίνης (βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν έκκλησιαστική ιστορία τής βενετοκρατούμενης Κρήτης (13ος- 17ος αί.) άπό ανέκδοτα βενετικά έγγραφα, Ε λληνικά, 20 (1967), 73 σημ. 2). 1. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Νέα στοιχεία, ό.π., 101" πρβλ. καί Σ. Σ π α ν ά- κ η, Έ ργα καί ήμέραι, ο.π., 182, στ , 183, στ , ( ό π τω χός ό παπάς Δ ημήτρης, ηγονν ό φ ιτζιατόρος τής εκκλησίας και ενορίτης τοϋ χωριοΰ "Αγιο Σ ύλλα), 128, Βλ. γιά τό θέμα αύτό τή μελέτη τοϋ Ζ. Ν. Τσιρπανλή, Νέα στοιχεία, ό.π., 42 κ.έ. 3. Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Trivan άπογραφή, ό π., 50, 54. Είναι γνωστός ό Κρητικός καθολικός κληρικός Ιωάννης - Λνδρέας ( Λρκάδιος Στανίλας (Ε. Legrand, ό.π., τ. 5, ). 4. Τά περισσότερα άπό τά έπώνυμά τους, έκτος άπό τά Λ ογαράς καί Γούζαρης, είναι γνωστά. Περιορίζομαι σέ μια ενδεικτική έπισήμανση τών έπωνύμων αυτών τήν ίδια περίπου έποχή στήν περιοχή τοΰ Χάνδακα : Π ετινιέρος (Κ. Μ έ ρ- τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά ( ), Κ ρητικά Χρονικά, ( ) [Πεπραγμένα τοΰ Α' Διεθνοΰς

10 130 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη Καί τά δύο πρόσωπα πού άναφέρεται δτι πέθαναν στον Χάνδακα είναι γνωστά. 'Ο διδάσκαλος (τής ψαλτικής ;) Ιωάννης Ζαχαρίας (άρ. 4), πού περιγράφεται εγκωμιαστικά ώς «κρηπίς των μουσικών καί ώραιότης και μέλος έναρμόνιον τής τοϋ Χρίστον εκκλησίας, διότι ούδείς δύναται ο- μοιος αντοϋ γενέσθαι πώποτε εις τούς μέλλοντας γενέσθαι», δεν αποκλείεται να είναι ό ί διος μέ τόν ομώνυμο νοτάριο τοϋ Χάνδακα, πού μαρτυρεΐται τήν περίοδο Νομίζω έπίσης δτι μπορεί να ταυτιστή μέ βεβαιότητα μέ τόν πατέρα τοϋ μονάχου Γαβριήλ Ζαχαρία τοΰ ποτέ Τζουάνε, γνωστοΰ κωδικογράφου καί συγγενούς, ϊσως πρωτεξαδέλφου, τοΰ Κρητικοΰ λογίου Ιωάννη Μορεζίνου2. 'Η σύζυγος τοΰ Γαβριήλ, προτοΰ γίνη μοναχός, 'Αγνή καταγόταν άπό τή γνωστή οικογένεια των Κορινθίων, κληρικών καί λογίων, πού εγκαταστάθηκαν στον Χάνδακα μετά τήν άλωση τής Μονεμβασίας3. 'Ο παπάς Μιχαήλ Άμοραΐος (άρ. 12) είναι έπίσης γνωστή προσωπικότητα τοΰ Χάνδακα εκείνης τής εποχής, γόνος οικογένειας γνωστής καί ώςνταμορό(ν) (Damoro(n)(o)), πού άνέδειξε τρεις ορθόδοξους πρωτοπαπάδες τής πόλεως. Ποιά συγγένεια εΐχε ό Μιχαήλ μέ τούς πρωτοπαπάδες Χάνδακος Ανδρέα Νταμορό (1490-ρ. 1503) καί τόν γιότου, έπίσης πρωτοπαπά Χάνδακος, Μανουήλ (Μιχαήλ) ( )4 δέν είνα ι σαφές, ϊσως δμως ήταν έγγονός τοΰ πρώτου. Καί οί δύο πρωτοπαπάδες αύτοί ήταν, δπως καί ό Μιχαήλ, λειτουργοί τής Κυρίας των Αγγέλων, ενός άπό τούς σπουδαιότερους ορθόδοξους ναούς τής πόλεως5. 'Ο Μ ι χαήλ Άμοραΐος, στηριζόμενος ίσω ς σέ κεκτημένα δικαιώ ματα τής οικογένειας, διεκδικοΰσε τήν επίζηλη θέση του εφημερίου τής Κυρίας των Κρητολογικοΰ Συνεδρίου] τ. 2, 285, 302), Ζερβός (δ.π., 239), Πατσιδιώτης (δ.π., 234, 263, 286), Κοστομίρης (Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Βενετικά έγγραφα άναφερόμενα εις τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Κρήτης τοϋ 14ου-15ου αίώνος (Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδακος), Λελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας, 15 (1961), 153) καί Πριμικήρης (Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Οΐ ορθόδοξοι παπάδες έπΐ 'Ενετοκρατίας καί ή χειροτονία αυτών, Κρητικά Χρονικά, 13 (1959), 71, και Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Νέα στοιχεία, δ.π., 69-70, 84). 1. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, δ.π Έ. Κακουλίδη, δ.π., 47-48, ASK Notai di Candia, b. 293 (Zorzi Zago), 29v, 30r. 4. Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Βενετικά έγγραφα, δ.π., 153, , Βλ. καί Codices Vaticani Graeci Codices rec. PaulusCanart, τ. I, Βατικανό 1970, 50 (Vat. Gr. 1754). 5. Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, δ.π., 179 σημ. 3, 180, κια Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Νέα στοιχεία, δ.π., 80, σημ. 4.

11 Οί κρητικές ενθυμήσεις τοΰ Σιναϊτικοϋ κώδικα Αγγέλων ήδη άπό τό 'Ο παπάς Μιχαήλ ΆμοραΙος τής ένθυμήσεως άσκησε καθήκοντα αναπληρωτή τοΰ πρωτοπαπα Χάνδακος (vice protopapa) άπό τις 12 Ιουλίου 1573, οταν ό ήλικιωμένος καί άρρωστος πρωτοπαπάς Χάνδακος 'Ιλαρίων Σωτήριχος τον δρισε ώς άναπληρωτή του2, ώς τις 7 Μαΐου 1577, όταν διορίστηκε ώς διάδοχος τοϋ Σωτηρίχου 6 Ιωάννης Ναθαναήλ3. 'Ο Μιχαήλ Άμοραΐος ώς vice protopapa, μαζί μέ τον πρώην πρωτοπαπα Ναυπλίου Νικόλαο Μαλαξό καί τούς ιερείς τοΰ Χάνδακα Ιωάννη Κορίνθιο καί Αντώνιο Ναθαναήλ, γιο τοΰ Ιωάννη Ναθαναήλ, πήραν μέρος στο συμβούλιο πού εγινε στις 7 Ιουλίου 1575 στον Χάνδακα γιά τή διανομή ενός φορτίου σιταριού άπό τή Σικελία, πού θά μοιραζόταν λόγω σιτοδείας στον πληθυσμό τής πόλεως4. Ό ίδιος διορίστηκε στις 29 Αύγούστου 1575 στή θέση τοΰ Ιωάννη Ναθαναήλ ώς ένας άπό τούς 16 κληρικούς πού έλάμβαναν χορηγία άπό τό λεγόμενο κληροδότημα τοΰ Βησσαρίωνος5. Από τή χορηγία αυτή παραιτήθηκε στις 21 Μαρτίου 1577 καί στή θέση του διορίστηκε ό Αντώνιος Ναθαναήλ6. Μετά τον θάνατο τοΰ Μιχαήλ Άμοραίου, πού κατά τήν ένθύμηση συνέβη τήν 1 Δεκεμβρίου 1582, ό Δούκας τής Κρήτης Νικόλαος Donato στις 6 Φεβρουάριου 1583 διόρισε στή θέση του ώς officiator della chiesa de Madre Santa Maria d Angeli τον παπά Γεώργιο Γαλανό, έπονομαζόμενο Ανυφαντή (papa ser Giorgi Gallano, ditto 1. Ζ. Ν. Τσιρπανλή, ο.π., 80, 99 (qui officia re pretendit ecclesiam Sancte M arie Atigelorum, ubi est fraternitas^ Στο ίδιο έγγραφο (98, στ. 60) αναφέρεται ώς officiator τής Κυρίας τών Α γγέλων ό παπάς Κωνσταντίνος Θεόγνωστος. Ή ταύτιση τοΰ Μιχαήλ Άμοραίου τοΰ έγγραφου τοΰ 1548 μέ τον Μιχαήλ Άμοραΐο τον ταυτιζόμενο άπό τον Μ. Μανούσακα μέ τον μετέ,τειτα πρωτοπαπά Μανουήλ (Ζ. Ν. Τσιρπανλή, ο.π., 80 σημ. 3) δέν είναι ορθή, άφοΰ ό Μιχαήλ - Μανουήλ ήταν ήδη το 1500 ιερέας καί πέθανε τό Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, δ.π., P. C a n a r t, La carriere ecclesiastique de Jean N athanael, chapelain de la cornmunaute grecque de Venise (XVIe siecle), στον τόμο La chiesa greca in Italia dall VIII al XVI secolo, Πάδοβα 1973, (γιά τόν Ναθαναήλ ώς πρωτοπαπά Χάνδακος'. Γιά τόν Σωτήριχο βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Τό κληροδότημα, δ.π., ASV, Duca di Candia, b. 55 (O fficial!), libro 2, 55v - 56Γ, καί K. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Περί Νικολάου Μαλαξοΰ πρωτοπαπα Ναυπλίου έφημερίου Ε λλη νικής Κοινότητος Βενετίας, Σ τάχυς, τεΰχος 6-7 (1966), ASV, ο.π, libro 2,61 ν_62γ- 6. "Ο.π., 99ν. Ό Αντώνιος Ναθαναήλ είσέπραττε ήδη ενα μερίδιο άπό τη χορηγία (Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Τό κληροδότημα, δ.π., 159), στο όποιο προστέθηκε καί έ'να δεύτερο, οταν άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ διδασκάλου τής ελληνικής τήν 1 Οκτωβρίου 1574 (ASV, δ.π., 37Γ_ν). Στον πατέρα του Ιωάννη, ήδη πρωτοπαπά, δόθηκαν στις 2 Ιουλίου 1577 τρία μερίδια άπό τή χορηγία (ASV, δ.π., 103ν ).

12 132 Ν. Μ. Π αναγιωτάκη Anifandi), πρώην officiator della chesia de Santa EriniA. "Ενας άλλος γόνος της οικογένειας, ό Μιχαήλ Άμοραΐος, ί'σως έγγονός τοΰ Μιχαήλ τής ένθυμήσεως, άναφέρεται τό 1624 ώς πρωτοπαπάς Κρήτης (δηλ. Χάνδακος)2. 1. ASV, ο.π., libro 4, 112ν Αύτό, νομίζω, δείχνει δ :ι ό ναός τής Κυρίας τών Α γγέλων δέν ήταν έδρα τοΰ πρωτοπαπα Χάνδακος. Πρωτοπαπάς, ήδη άπό τίς 24 Νοεμβρίου 1577, είχε έκλεγή ό Τίτος Φιολίτης (P. Canart, δ.π., 823 σημ. 1 βλ. γ ι αύτόν Ζ. Ν. Τσιρπανλή,Τό κληροδότημα, δ.π., , '. Ά ς σημειωοή μέ τήν εύκαιρία αυτή δτι τό επώνυμο τοΰ Τίτου δέν ήταν Φιλιώτης, άλλά Φιολίτης, δπως άναφέρεται στήν έπίσημη πράξη εκλογής του ώς πρωτοπαπα καί δπως ΰπογράφει ελληνικά ό γιος του Αλέξανδρος : Άλ.ησάντρος Φιολήτις (ASV, ο.π., libro 4, 162Γ ). Γιά τήν εκκλησία τής Παναγίας τών Α γγέλω ν βλ. Έ. Μ. Παπαδάκη, δ.π., 101 σημ Κ. Μέρτζιου, Χειρόγραφον έκ Χάνδακος Κρήτης τοΰ έτους 1624, Κρητικά Χρονικά, 6 (1952), 272. Στο ίδιο έγγραφο υπογράφει καί κάποιος παπάς Λνδρέας Άμοραΐος.

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής 1 Μερίκα Σε κατάστιχο (1825) της Αρχιεπισκοπής και σε οθωμανικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου 28/02/2019 Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου / Ιερές Μονές Η γυναικεία Mονή του Σωτήρος Χριστού είναι κτισμένη στον λόφο του Τιμίου Σταυρού, στο προάστιο του Κουμπέ Ρεθύμνου. Η μονή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο παπάς- οικοδόμος που έκτισε το ναό που είναι εφημέριος

Ο παπάς- οικοδόμος που έκτισε το ναό που είναι εφημέριος 09/02/2019 Ο παπάς- οικοδόμος που έκτισε το ναό που είναι εφημέριος Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ιερέων- αγωνιστών που είναι τα σημεία αναφοράς στα χείλη

Διαβάστε περισσότερα

Μηλιές Ηλείας: «Το χωριό μας έχει πέντε εκκλησίες»

Μηλιές Ηλείας: «Το χωριό μας έχει πέντε εκκλησίες» 24/12/2018 Μηλιές Ηλείας: «Το χωριό μας έχει πέντε εκκλησίες» / Ορθόδοξες Προβολές «Το χωριό μας έχει πέντε εκκλησίες» όπως μάς ενημερώνει ο ιστοτόπος «Χωρίον Μηλιές Ηλείας» (miliesilias.gr). Και συνεχίζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ)

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ) Το καλοκαίρι τοΰ 1961 (20 'Ιουνίου-10 Αυγούστου), στα πλαίσια επιστημονικής αποστολής του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τοο Β.Ι.Ε. στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου)

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ο Ιωάννης Μορεζήνος θεωρείται ο πρώτος κρητικός πεζογράφος που, στο τέλος του 16ου αιώνα, μας χάρισε ένα εκτενές γλαφυρό

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος 2015-2016 Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Μονή Αστράτηγος. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι

«Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι 10/08/2019 «Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο «Μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση, την

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς!

Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς! Δρ. Π.Ν. Στάμου Μάιος 2016 Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς! Στο Αρχείο του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ» Εικόνα 1.Διαδρομή προς το Καστέλλι Το Καστέλλι (Τοπική Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής) βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης Δυτική Εξαρχία:

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης Δυτική Εξαρχία: Aνακοίνωση Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Kλάσης - Δυτική Εξαρχία, είναι μια τοπική παραδοσιακή Ορθόδοξη Εκκλησία που συνεχίζει την προ-σχισματική (1054) Πίστη και Πρακτική της πρώιμης Δυτικής Εκκλησίας. Με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 4: Ιστορικό πλαίσιο 6 ου αιώνα. Βυζαντινή Ιστοριογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Προκόπιος και Μαλάλας: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπεσε να έχουμε αρκετές πληροφορίες για τα κατέβασμα τοο Δημητρίου Υψηλάντη άπα το Κισνόβι της Βεσσαραβίας, δπου ζοοσε ή οίκογένειά του, στο

Συνέπεσε να έχουμε αρκετές πληροφορίες για τα κατέβασμα τοο Δημητρίου Υψηλάντη άπα το Κισνόβι της Βεσσαραβίας, δπου ζοοσε ή οίκογένειά του, στο Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συνέπεσε να έχουμε αρκετές πληροφορίες για τα κατέβασμα τοο Δημητρίου Υψηλάντη άπα το Κισνόβι της Βεσσαραβίας, δπου ζοοσε ή οίκογένειά του, στο Τριέστι, κι

Διαβάστε περισσότερα

Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις

Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις 26/12/2018 Βηθλεέμ Ιστορικές και θρησκευτικές αξιώσεις / Επικαιρότητα Η πόλη της Βηθλεέμ είναι ένας προορισμός μεγάλου ενδιαφέροντος όχι μόνο θρησκευτικού αλλά και ιστορικού. ΘΕΜΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ TOT ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ TOT ΣΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΟΤ ΤΟΝ 13ον ΑΙΩΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ TOT ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ TOT ΣΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΟΤ ΤΟΝ 13ον ΑΙΩΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ TOT ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ TOT ΣΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΟΤ ΤΟΝ 13ον ΑΙΩΝΑ Τα «σημειώματα» πού είναι, γραμμένα ώς επί το πλείστον από άγνωστα χέρια στους ελληνικούς κώδικες, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της

Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της 26/03/2019 Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας Γράφει η Ναταλία Δανδόλου «Όλα τα ποτάμια που κυλούν ορμητικά ή ράθυμα έχουνε μια μονάχα νοσταλγία: τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μας προσγειώνει στην ευθύνη της αποστολής μας»

«Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μας προσγειώνει στην ευθύνη της αποστολής μας» 15/03/2019 «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μας προσγειώνει στην ευθύνη αποστολής μας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ιεραπύτνης Σητείας Με την καθολική συμμετοχή του Ιερού Κλήρου Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης Σητείας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη του Γένους»

Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη του Γένους» 27/09/2019 Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη Γένους» Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου Το έτος 2019, με συμπλήρωση πενήντα ετών από ίδρυση Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Εξαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αναμνηστική φωτογραφία με τα παιδιά του κατηχητικού και τους συνοδούς. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους Με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος 11/04/2019 Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Αρνητική ήταν η απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα μικροτεχνίας του μουσείου της βιβλιοθήκης του Βατικανού

Τα αντικείμενα μικροτεχνίας του μουσείου της βιβλιοθήκης του Βατικανού 5 Νοεμβρίου 2017 Τα αντικείμενα μικροτεχνίας μουσείου της βιβλιοθήκης Βατικανού Πολιτισμός / Ζωγραφική & Εικαστικές Τέχνες Κωνσταντίνος Π. Χαραλαμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Η συλλογή αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βούλγαρος παππούς που είχε γίνει «ζητιάνος για τον Χριστό»

Ο Βούλγαρος παππούς που είχε γίνει «ζητιάνος για τον Χριστό» 20/02/2019 Ο Βούλγαρος παππούς που είχε γίνει «ζητιάνος για τον Χριστό» Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Βουλγαρίας Οι πιστοί της Βουλγαρίας τέλεσαν μνημόσυνη δεήση για τον παππού που είχε γίνει ζητιάνος για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Ονομασία Υπαγωγή. 2.Γεωγραφική θέση. 3.Συνοικισμοί του. 4.Οδική σύνδεσή του. 5.Ιστορία του. 6.Τοποθεσίες[τοπωνυμία] της περιοχής του. 7.Προιόντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. 1. Ο χώρος τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, όπου υπάγονται οι ενορίες του Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1974 (Ν.Δ 411-134/16.5.1974) με έδρα τη Νέα Σμύρνη. Πρώτος μητροπολίτης εξελέγη ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης

10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης 23/06/2019 10 έτη από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης / Ενορίες Με αφορμή την επέτειο συμπληρώσεως 10 ετών από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου του Μεγάλου της Ιεράς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική

Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική 28/12/2018 Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού Σκέψεις στην ανατολή του νέου χρόνου Σκέψεις καρδιάς κατέθεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων 05/02/2019 Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων / Ιερές Μονές Τα Μετέωρα είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Ανήκουν στο

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ωκεανίς» χτύπησε το ιστορικό μοναστήρι στο Φόδελε

Η «Ωκεανίς» χτύπησε το ιστορικό μοναστήρι στο Φόδελε 26/02/2019 Η «Ωκεανίς» χτύπησε το ιστορικό μοναστήρι στο Φόδελε / Επικαιρότητα Για δεύτερη φορά χτυπήθηκε από την κακοκαιρία η ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο Φόδελε του Δήμου Μαλεβυζίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιουνίου /10 3/ /10 3/11. Σεπτεμβρίου (Πέμπτη - Κυριακή) 4 Μέρες Μέρες Μέρες 470.

Ιουνίου /10 3/ /10 3/11. Σεπτεμβρίου (Πέμπτη - Κυριακή) 4 Μέρες Μέρες Μέρες 470. 37Α Stasinou (Hilton area) Tel. : +357-22 455 655 2003 Strovolos Cyprus Mob. : +357-99 47 5747 theotokos@theotokostravel.com Fax : +357-22 37 84 29 1. 27 30 Ιουνίου 4 Μέρες 460 2. 12 15 Σεπτεμβρίου 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνες προγράμματος : Χαλκιά Κ. - Καλαϊτζή Ό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνες προγράμματος : Χαλκιά Κ. - Καλαϊτζή Ό. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνες προγράμματος : Χαλκιά Κ. - Καλαϊτζή Ό. 1 Η Ενετοκρατία στην Κρήτη Το 1206 ο γενουάτης Ερρίκος Πεσκατόρε κατέλαβε την Κρήτη. Σκληρότατος πόλεμος μεταξύ Ενετών- Γενουατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης ΦθιώτιδοςΣυγκινημένοι οι πιστοί

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης ΦθιώτιδοςΣυγκινημένοι οι πιστοί 27/07/2019 Εκοιμήθη ο Μητροπολί ΦθιώτιδοςΣυγκινημένοι οι πισί / Επιρότητα Εκοιμήθη σε ηλικία 71 ετών ο Μητροπολί Φθιώτιδος, Νικόλαος νωρίς απόγευμα Σαββά η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 30/7, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιερά θαυματουργός Εικόνα του Οσίου Λαυρεντίου στη Νέα Ιωνία

Η Ιερά θαυματουργός Εικόνα του Οσίου Λαυρεντίου στη Νέα Ιωνία 07/03/2019 Η Ιερά θαυματουργός Εικόνα του Οσίου Λαυρεντίου στη Νέα Ιωνία Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Λαυρεντίου, το οποίο βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι της Ορθοδοξίας η Αγκάραθος και τα ιστορικά Μοναστήρια της Κρήτης

Φάροι της Ορθοδοξίας η Αγκάραθος και τα ιστορικά Μοναστήρια της Κρήτης 12/10/2019 Φάροι της Ορθοδοξίας η Αγκάραθος και τα ιστορικά Μοναστήρια της Κρήτης Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Κρήτης Στην ιστορικότητα της Μονής Αγκαράθου και άλλων ιστορικών Μοναστηριών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 7: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) (1 από 5) 1. Η εορτή της Υψώσεως (14 Σεπτεμβρίου): Δύο τα εορταζόμενα γεγονότα: α) Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού και η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος 2018 apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος 2018 Κ/Πολη Σάββατο μεσημέρι 3/2 Τρίτη βράδυ 6/2 (αεροπορικά με την Aegean) Για την εορτή του ιερού Φωτίου στη Μονή της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:. Αριθμός:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:. Αριθμός:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 /06/2017 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ Εξάμηνο Α Μαθηματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 31/1/2012 Τρίτη 9:00 Γραφείο Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 1/2/2012 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας»

Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας» 18/12/2018 Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Πραγματοποιήθηκε σήμερα το 43ο Ιερατικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολίς Φθιώτιδος

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρακτορείο Ορθοδοξία στην Κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης

Το Πρακτορείο Ορθοδοξία στην Κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης 19/02/2019 Το Πρακτορείο Ορθοδοξία στην Κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης / Επικαιρότητα Επισκέψιμος είναι για πολλούς, ο τόπος ταφής της Αγίας Φιλοθέης, η κρύπτη της, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον ναό της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη

Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη 24/01/2019 Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη / Ιερές Μονές Η Μονή Κουδουμά, βρίσκεται στη νότια Κρήτη, στα νότια παράλια του Νομού Ηρακλείου. Από το Ηράκλειο απέχει 2-2,5 ώρες, μια

Διαβάστε περισσότερα