ΒΔ 666/1966: Άδειες αλιευτικών σκαφών. Αρθρον 0. Άδεια αλιευτικού σκάφους. `Αρθρον 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΔ 666/1966: Άδειες αλιευτικών σκαφών. Αρθρον 0. Άδεια αλιευτικού σκάφους. `Αρθρον 1."

Transcript

1 ΒΔ 666/1966: Άδειες αλιευτικών σκαφών. Αρθρον 0 Β.Δ. 666 της 25.7/ Περί αδειών αλιευτικών σκαφών (Α' 160). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. ΥΑ 4023/64557/ (ΦΕΚ Β 1307/ ) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη". Με το άρθρο 9 της ΥΑ 4023/64557/ (ΦΕΚ Β 1307/ ), όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 4389/71210/ (ΦΕΚ Β 1445/05/06/2014) ορίζεται ότι: "Άδειες αλίευσης που έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σε εφαρμογή του αρ. 14 του Β.Δ. 666/1966, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, με την υποχρέωση εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 3 της παρούσας". Σχετικό το Π.Δ. 261/1991 περί προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη (Α' 98). Κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2040/ 1992 (Α 70): "Από 1 Ιουνίου 1995 για τα σκάφη μηχανοτρατών και μετά την πάροδο της τριετίας για τα γριγρί παύει οριστικά η άδεια αλιείας των σκαφών αυτών, τα οποία μπορεί να εξακολουθήσουν να εργάζονται μόνο με δίχτυα και παραγάδια ύστερα από σχετική άδεια, που παρέχεται μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη τους". (Βλ. και παρατηρήσεις άρθρου 10 του παρόντος). Η περ.στ του άρθρου 2 του Ν.2647/98 (Β 237) ορίζει ότι:" Αρμοδιότητα υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης είναι η χορήγηση αδειών αλιευτικών σκαφών, αλιείας και δυτών στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, ιχθυοτροφεία) (β.δ.666/1966, ΦΕΚ 160 Α', ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α., ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α. και άρθρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α')". προστασίας και προαγωγής αυτής", εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του υπ' αριθ. 18/41 ν.δ. "περί καταργήσεως του Οργανισμού Αλιείας", του ν. 2756/54 "περί κυρώσεως νομοθετημάτων περιόδου ξενικής κατοχής, αφορώντων την Υπηρεσίαν Αλιείας, συμπληρώσεως και καταργήσεως τινών εξ αυτών, τας διατάξεις κλπ. (γν. Σ.τ.Ε). Άδεια αλιευτικού σκάφους. `Αρθρον Διά να εργασθή οιοδήποτε σκάφος μηχανοκίνητον ή μη ως αλιευτικόν εις την θάλασσαν ή τα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσαι, ιχθυτροφεία, λίμναι ποταμοί) ή ως σπογγαλιευτικών (γαγκάβα) απαιτείται όπως εφοδιασθή δι` ειδικής αδείας εκδιδομένης και ανανεουμένης επί τη λήξει της ισχύος της κατά τα διά του παρόντος οριζόμενα. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον άδεια, έχει τον τύπον βιβλιαρίου υπό την επωνυμίαν "άδεια αλιευτικού σκάφους" ως το εις το τέλος του παρόντος υπόδειγμα "Α" διά τα σκάφη εσωτερικών υδάτων, είναι δε το μόνον αποδεικτικόν στοιχείον του δικαιώματος χρησιμοποιήσεως δι` αλιείαν του σκάφους δι` ό εξεδόθη και διά το αλιευτικόν εργαλείον ή τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δι` αυτού. Το βιβλιάριον τύπου "Α" ως και το του τύπου "Β" είναι διατετιμημένον έντυπον του Ν.Α.Τ. και χρησιμεύει ταυτοχρόνως ως έγγραφον νομίμου κυκλοφορίας προκειμένου περί των αλιευτικών πλοιαρίων και λέμβων τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων δεν υποχρεούνται εις τον διά ναυτολογίου εφοδιασμόν των. 3. Το κατά τ` ανωτέρω βιβλιάριον καθίσταται άδεια αλιείας σκάφους τινός διά της συμπληρώσεως των υπ` αυτού στοιχείων της 3ης και 4ης σελίδος και της υπογραφής του δεόντως, υπό της οικείας διά την έκδοσιν του Αρχής. Εν όψει του άρθρου 11 του ν. 2004/1952 ως και του άρθρου 27 του α.ν. 2078/39 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Αλιείας και περί άλλων μέτρων

2 Κατηγορίαι αδειών αλιευτικών σκαφών. Αρθρο :2 1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον άδειαι διακρίνονται εις αδείας επαγγελματικών σκαφών, ήτοι των κατ` αποκλειστικότητα χρησιμοποιουμένων εις την αλιείαν ή σπογγαλιείαν από επαγγελματιών αποζώντων εξ αυτής και εις αδείας ερασιτεχνικών σκαφών νοουμένων ως τοιούτων των χρησιμοπιουμένων, δι` αλιείαν προς ψυχαγωγίαν υπό των ιδιοκτητών αυτών ή τρίτων. Η διάκρισις σημειούται επί των βιβλιαρίων των αδειών περί ων το προηγούμενον άρθρον διά των λέξεων Επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής. Προς άμεσον διάκρισιν των αδειών μεταξύ των, δύνανται να εκτυπούνται βιβλιάρια διαφόρου χρώματος ή και μεγέθους. 2. Οι επαγγελματικές άδειες της παραγράφου 1 χορηγούνται και ανανεώνονται σε σκάφη τα οποία φέρουν μόνο την ελληνική σημαία. 3. Οι επαγγελματικές άδειες της παραγράφου 1, εφόσον είναι σε ισχύ, ανακαλούνται οριστικά και αμετάκλητα από την καθ` ύλην αρμόδια Αρχή (Τμήμα Αλιείας της οικίας Περιφερειακής Ενότητας), σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος με ελληνική σημαία, φέρει και σημαία έτερου κράτους». Οι παράγραφοι 2 και 3 προστέθηκαν με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α 35/ `Εκδοσις αδειών. `Αρθρον Αι βάσει του άρθρου 1 του παρόντος άδειαι διά το πρώτον τιθέμεναι εις λειτουργίαν αλιευτικά σκάφη εκδίδονται μετ` έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας υπό των αρμοδίων προς τούτο Αρχών. Η έγκρισις χορηγείται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου του σκάφους. Εν τη αιτήσει θα αναγράφωνται άπαντα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους και ο αλιευτικός αυτού εξοπλισμός, θα βεβαιούται δε η ακρίβεια τούτων υπό της αρμοδίας διά την έκδοσιν της αδείας Αρχής, μέσω της οποίας θα υποβάλλεται προς το Υπουργείον Βιομηχανίας (Υπηρεσίαν Αλιείας). α) Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία δι` όλας τας κατηγορίας των αλιευτικών σκαφών θαλάσσης. β) Τα Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία δι` όλας τας κατηγορίας αλιευτικών σκαφών περί ων η προηγουμένη περίπτωσις α`, πλήν σκαφών Υπερποντίου Αλιείας. γ) Αι λοιπαί Λιμενικαί Αρχαί δι` όλας τας κατηγορίας αλιευτικών σκαφών περί ων η προηγουμένη περίπτωσις β`, πλήν μηχανοτρατών και ρυμουλκούντων σκαφών κυκλικών δικτύων (πρωτοκάϊκον γρι - γρι) νυκτός ή ημέρας. δ) Αι αρμόδιαι παρ` Αξιωματικών διοικούμεναι Αστυνομικαί Αρχαί αι καθοριζόμεναι διά διαταγής των οικείων Διοικήσεων Χωροφυλακής εις τας περιφερείας των οποίων ευρίσκονται αι περιοχαί αλιείας διά τα σκάφη τα αποκλειστικώς εργαζόμενα εις τα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσαι, ιχθυοτροφεία, λίμναι, ποταμοί). 3. Η έκδοσις ή η κατά το άρθρον 5 του παρόντος ανανέωσις της αδείας αλιείας των σκαφών των λιμνοθαλασσών είναι ανεξάρτητος του δικαιώματος αλιείας ό κέκτηνται ή μη ο χρησιμοποιών το σκάφος, δι` αλιείαν εντός λίμνης ή λιμνοθαλάσσης τινός διατηρουμένων επί του προκειμένου των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με τους δικαιουμένους ν`αλιεύωσι εις την εν λόγω λίμνην ιχθυοτροφείον ή λιμνοθάλασσαν. 4. Επί εκάστου βιβλιαρίου αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του σκάφους ο χορηγούμενος υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσία Αλιείας) κατά την χορήγησιν της περί ης η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εγκρίσεως χορηγήσεως αδείας αλιευτικού σκάφους. Κατά το άρθρο μόνο του Π.Δ. 587/1984 (Α` 210) οριζόταν ότι: "Ολες οι άδειες αλιείας με μικρά κυκλικά δίχτυα που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα σε αλιευτικά σκάφη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Β.Δ. 666/1966 "περί αδειών αλιευτικών σκαφών" (ΦΕΚ Α` 160/ ) παύουν να ισχύουν μετά την 31 Δεκ.1986", ***ΠΛΗΝ όμως το ανωτέρω Διάταγμα καταργήθηκε υπό του άρθρου μόνου παρ.3 του Π.Δ. 542/1985 (Α` 191). 2. Αρμόδιαι διά την έκδοσιν των περί ων το παρόν αδειών είναι, αναλόγως της διά του σκάφους διενεργηθησομένης αλιείας αι κάτωθι Αρχαί:

3 ` Ισχύς των αδειών. `Αρθρον Η χρονική διάρκεια της ισχύος των περί ης το άρθρον 1 του παρόντος αδειών είναι διετής, άρχεται δε από της εκδόσεώς των ή της ανανεώσεώς των κατά το άρθρον 5 του παρόντος και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της ισχύος των. 2. Αι κατά το άρθρον 1 του παρόντος χορηγούμεναι άδειαι ισχύουσι δι` άπασαν την Επικράτειαν, δι` όλας τας περιοχάς εις ας επιτρέπεται η αλιεία και διά τας χρονικάς περιόδους δι` ας επιτρέπεται αύτη, αναστελλομένης αυτομάτως της ισχύος των, απαγορευομένου του απόπλου των σκαφών δι` αλιείαν, κατά τας χρονικάς περιόδους κατά τας οποίας απαγορεύεται απολύτως η αλιεία διά των σκαφών και εργαλείων της κατηγορίας δι` ην εξεδόθησαν αύται. 3. Εάν σκάφος έχει τύχη αδείας αλιείας δι` αλιευτικών εργαλείων πλειόνων κατηγοριών (μηχανότρατας και γρί - γρί ή τράτας και δικτυάρικου - παραγαδιάρικου κλπ.) ο απόπλους του σκάφους δι` αλιείαν επιτρέπεται μόνον εφ` όσον πρόκειται να διενεργήση τοιαύτην διά των επιτρεπομένων εργαλείων και εφ` όσον έχει διασφαλισθή η μη χρησιμοποίησις των απαγορευομένων εργαλείων διά μέτρων λαμβανομένων υπό των οικείων διά την εφαρμογήν των κανονιστικών της αλιείας διατάξεων Αρχών καθοριζομένων διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας ή Δημοσίας Τάξεως κατά περίπτωσιν. ` Ανανέωσις αδειών. Άρθρο 5. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους». Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α 35/ Αι Λιμενικαί και Αστυνομικαί Αρχαί υποχρεούνται όπως κατά τον χρόνον της υπ` αυτών ανανεώσεως των αδειών των αλιευτικών σκαφών, τηρούν καταστάσεις ανανεώσεως των υπ` όψιν αδειών, κεχωρισμένως διά τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη, ως το εις το τέλος του παρόντος υπόδειγμα "Γ". Αντίγραφα των καταστάσεων τούτων θα υποβάλωνται εις το Υπουργείον Βιομηχανίας (Υπηρεσίαν Αλιείας) εντός του επομένου μήνος από της διενεργείας της ανανεώσεως των αδειών. 3. Κατά την ανανέωσιν των αδειών αναγράφονται εις τον σχετικόν χώρον του βιβλιαρίου ως και των τηρουμένων καταστάσεων ανανεώσεως αδειών, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, αι επελθούσαι τυχόν μεταβολαί εις τα στοιχεία του σκάφους (αλλαγή μηχανής, μετονομασία σκάφους, αλλαγή ιδιοκτήτου κλπ.). 4. Η ανανέωσις αδείας γίνεται άνευ της υποβολής αιτήσεως επί τη προσαγωγή του βιβλιαρίου της αδείας του αλιευτικού σκάφους εις την οικείαν διά την ανανέωσιν Αρχήν και τη επικολλήσει επί της σελίδος της ανανεώσεως του διά την αίτησιν απαιτουμένου εκάστοτε χαρτοσήμου. Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας επήλθε μεταβολή εις τα στοιχεία του σκάφους διά την οποίαν απαιτείται προηγουμένη έγκρισις του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας της Αλιείας) ή άλλης Αρχής, η εγκριτική απόφασις προσάγεται ομού μετά του βιβλιαρίου της προς ανανέωσιν αδείας. «1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/ (Β` 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Απώλεια βιβλιαρίου αδείας - Αντικατάστασις. Αρθρον 6. Εις περίπτωσιν απωλείας του βιβλιαρίου αδείας αλιευτικού σκάφους ή αντικατάστασίς του ενεργείται υπό της εκδοσάσης τούτο Αρχής κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συνοδευομένης υπό υπευθύνου δηλώσεως περί της απωλείας του εν λόγω βιβλιαρίου. Ομοίως εις περίπτωσιν φθοράς του εν λόγω

4 βιβλιαρίου ή ανεπαρκείας καταχωρήσεως των οικείων εγγραφών ή αντικατάστασίς του ενεργείται υπό της αυτής Αρχής προς την οποίαν ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλη προς τούτο αίτησιν συνοδευομένην με το υπό αντικατάστασιν φθαρέν βιβλιάριον αδείας αλιείας. Αναστολή αδειών. Αρθρον 7 Αι κατά το παρόν Β. Διάταγμα χορηγούμεναι άδειαι αλιείας δύνανται εκτάκτως να αναστέλλωνται δι` ωρισμένην περίοδον και περιοχήν δι` ειδικώς ητιολογημένων αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας, οσάκις η προστασία της ιχθυπαραγωγής και η ρύθμισις της αλιείας και σπογγαλιείας επιβάλλει τούτο. Λεμβολόγια σκαφών εσωτερικών υδάτων. Αρθρον 8. Αι Αστυνομικαί Αρχαί περί ων το άρθρον 3 παράγραφος 2δ του παρόντος υποχρεούνται εις την τήρησιν βιβλίου λεμβολογίου εις το οποίον με ίδιον αύξοντα αριθμόν θα καταχωρούνται άπαντα τα εις την περιοχήν της δικαιοδοσίας των (λίμνην, ιχθυοτροφείον, λιμνοθάλασσαν, ή ποταμόν) κυκλοφορούνται αλιευτικά σκάφη και τα αλιευτικά στοιχεία αυτών. Αδειαι λειτουργούντων αλιευτικών σκαφών. `Αρθρον Από της ισχύος του παρόντος άπαντα τα λειτουργούντα αλιευτικά σκάφη θαλάσσης, σπογγαλιευτικά γαγκάβαι και εσωτερικών υδάτων, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, μηχανοκίνητα ή μη, εφοδιασθέντα ή μη δι` αδειών αλιείας, κατόπιν εγκρίσεως του Υπ. Βιομηχανίας συμφώνως προς τα προ του παρόντος ισχύσαντα Β. Διατάγματα υποχρεούνται να εφοδιασθώσι διά των υπό του άρθρου 1 του παρόντος προβλεπομένων αδειών, διά της εκδόσεως αυτών το πρώτον διά τα μη τυχόντα μέχρι τούδε εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας ή της αντικαταστάσεως των εκδοθεισών μέχρι της ισχύος του παρόντος αδειών, το βραδύτερον μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου Διά την έκδοσιν της κατά τα εν άρθρω 1 αδείας λειτουργούντος αλιευτικού σκάφους το οποίον δεν έχει μέχρι τούδε τύχει εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας απαιτείται η κατά το άρθρον 3 του παρόντος έγκρισις του Υπουργείου τούτου. Η αυτή διαδικασία απαιτείται και προκειμένου περί λειτουργούντων σκαφών τα οποία δεν έτυχον αδείας αλιείας μετά την 1ην Ιανουαρίου του έτους 1966 συμφώνως προς τα προϊσχύσαντα του παρόντος Β.Διατάγματα. 3. Η αντικατάστασις των αδειών αλιείας, των εκδοθεισών κατά τα έτη 1965 και 1966 μετ` έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας, συμφώνως προς τα προϊσχύσαντα του παρόντος Β.Διατάγματος θα ενεργηθή υπό των οικείων διά την έκδοσιν των Αρχών, περί ων το άρθρον 3, άνευ άλλης τινός διαδικασίας. Αι εν λόγω άδειαι ισχύουσι μέχρις αντικαταστάσεως των διά των υπό του άρθρου 1 του παρόντος προβλεπομένων αδειών ουχί πάντως πέραν της 31ης Δεκεβρίου του έτους Οι αριθμοί μητρώου των εν άρθρω 1 αδειών αλιευτικών σκαφών αι οποίαι θα αντικαστήσωσι τας εκδοθείσας αδείας, ως παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναφέρεται, θα αποσταλώσι παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας) εις τας αρμοδίας διά την έκδοσιν των αδειών αλιευτικών σκαφών Αρχάς, περί ων το άρθρον 3 του παρόντος, προς συμπλήρωσιν της σχετικής εγγραφής. Δικαιούμενα αδείας αλιείας σκάφη μηχανοτρατών και γρι - γρι. `Αρθρον 10. Διά να τύχη σκάφος τι αδείας αλιείας μηχανότρατας ή ρυμουλκούντος σκάφους αλιευτικού συγκροτήματος κυκλικών δικτύων (πρωτοκάϊκον) γρι - γρι νυκτός ή ημέρας δέον όπως πληρούνται αι κάτωθι προϋποθέσεις. Προκειμένου περί μηχανοτρατών το σκάφος να έχη τουλάχιστον α) μήκος δέκα τεσσάρων (14) μέτρων, μετρούμενον επί της τρόπιδος από του ασσού της στείρας μέχρι του ασσού του ποδοστήματος (στουπί με στουπί), β) μέγιστον εξωτερικόν πλάτος πέντε (5) μέτρων,

5 γ) ύψος δύο (2) μέτρ. μετρούμενον κατακόρυφως επί της μεγίστης διατομής του σκάφους, από του άνω μέρους της τρόπιδος μέχρι του καταστρώματος, δ) ολικήν χωρητικότητα είκοσι οκτώ (28) περίπου κόρων και ε) να είναι εφωδιασμένον με μηχανήν προώσεως ισχύος ογδοήκοντα (80) ίππων, τουλάχιστον δε δικύλινδρον. Προκειμένου περί ρυμουλκούντος σκάφους αλιευτικού συγκροτήματος κυκλικών δικτύων (πρωτοκάϊκον γρι - γρι) νυκτός ή ημέρας, τούτο να έχη τουλάχιστον α) μήκος ένδεκα (11) μέτρων, μετρούμενον επί της τρόπιδος από του ασσού της στείρας μέχρι του ασσού του ποδοστήματος (στουπί με στουπί), β) μέγιστον εξωτερικόν πλάτος τεσσάρων και ημίσεος (4,5) μέτρων, γ) ύψος ενός μέτρου και δέκα εκατοστών (1,10) μετρούμενον κατακορύφως επί της μεγίστης διατομής του σκάφους από του άνω μέρους της τρόπιδος μέχρι του καταστρώματος και δ) να φέρη μηχανήν προώσεως ισχύος τουλάχιστον τεσσαράκοντα (40) ίππων. Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Αλιευτικά σκάφη μηχανοτρατών, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 12 του β.δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160 Α`) και των οποίων η άδεια έπαυσε να ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1987, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 346/1982 (ΦΕΚ 61 Α`) μπορεί να εργαστούν μέχρι 31 Μαίου 1995". Κατά το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Στα χρονικά διαστήματα, που τίθενται αντίστοιχα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων για τα σκάφη μηχανοτρατών και γριγρί, οι πλοιοκτήτες των σκαφών αυτών μπορούν, μετά από έγκριση της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, να τα αντικαταστήσουν ή να τα ανακατασκευάσουν προκειμένου μόνο οι υπολειπόμενες διαστάσεις τους να αυξηθούν μέχρι το ελάχιστο μέγεθος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του β.δ. 666/1966. τους χορηγείται άδεια αλιείας μηχανότρατας ή γριγρί κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής η προωστήρια μηχανή του σκάφους δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη της νόμιμα τοποθετημένης, εκτός αν υπολείπεται των 80 ΗΡ για μηχανότρατες και των 40 ΗΡ για κυκλικά δίχτυα (γριγρί)". Δικαιούμενα αδείας σπογγαλιείας σκάφη "γαγκάβαι". `Αρθρον Απαγορεύεται η χορήγησις της περί ης το άρθρον 1 του παρόντος αδείας σπογγαλιείας εις σκάφη τα οποία δεν έτυχον μέχρι τούδε αδείας σπογγαλιείας μετ` έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας διά του εργαλείου "γαγκάβα". 2. Κατ` εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας α) εις σκάφη εργασθέντα διά συστήματος γαγκάβας εις το εξωτερικόν, βάσει χορηγηθείσης υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας, αδείας απόπλου, ως βοηθητικά σπογγαλιευτικών, β) εις σκάφη νέα, κτηθέντα υπό δικαιουμένων αδείας αλιείας διά γαγκάβας, προς αντικατάστασιν αχρηστευθέντων παλαιών σκαφών (γαγκάβας) και γ) εις σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήται έχουν δεκαετή υπηρεσίαν ως μέλη πληρωμάτων γαγκαβών τυχουσών αδείας αλιείας. Η υπηρεσία αύτη αποδεικνύεται εκ πιστοποιητικού των οικείων λιμεναρχείων εκδιδομένου οποτεδήποτε βάσει των εις τα οικεία ναυτολογία εγγραφών πληρώματος των σκαφών εφ` ων ειργάσθησαν. 3. Η ανανέωσις της αδείας σπογγαλιευτικού πλοίου εργαζομένου διά του εργαλείου "γαγκαβά", περί ης το άρθρον 5 του παρόντος, επιτρέπεται μόνον επ` ονόματι του πλοιοκτήτου ή των ενηλικιωθέντων τέκνων αυτού. Στα ίδια χρονικά διαστήματα τα σκάφη των ανωτέρω κατηγοριών μπορούν να ανακαταμετρηθούν και εφόσον οι διαστάσεις τους δεν υπολείπονται εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 10 του β.δ. 666/1966

6 Χρησιμοποιηθείσαι μηχαναί μηχανοτρατών και γρι - γρι. `Αρθρον Μηχαναί μηχανοτρατών και γρι - γρι χρησιμοποιηθείσαι δι` αλιείαν υπό σκαφών διά τα οποία προ της ισχύος του παρόντος εχορηγήθη άδεια αλιείας δι` εργαλείου συστήματος μηχανότρατας ή γρι - γρι δύνανται να εξακολουθήσωσι χρησιμοποιούμεναι μέχρις αχρηστεύσεως των, προκειμένου μεν περί μηχανοτρατών άν έχουσι ισχύν τριάκοντα (30) ίππων και άνω προκειμένου δε περί κυκλικών δικτύων (γρι - γρι) ανεξαρτήτως ιπποδυνάμεως, τα δε χρησιμοποιούντα αυτάς σκάφη τυγχάνουσι αδείας αλιείας κατά τα υπό του παρόντος Β.Δ/τος προβλεπόμενα. 2. Αι κατά τ` ανωτέρω μηχαναί μηχανοτρατών ισχύος 30 ίππων και άνω επιτρέπεται να τοποθετηθώσιν και επί ετέρων σκαφών τυχόντων, προ της ισχύος του παρόντος, αδείας αλιείας είτε ως μηχανότρατας είτε ως γρι - γρι, απαγορεύεται όμως η χρησιμοποίησίς των εις νεοκατασκευαζόμενα σκάφη μηχανοτρατών ή γρι - γρι εφ` όσον δεν έχουσι την προβλεπομένην υπό του άρθρου 10 του παρόντος ισχύν. 3. Εις περίπτωσιν καθ`ην ηχρηστεύθη είτε το σκάφος και διατηρεί η μηχανή είτε η μηχανή και διατηρείται το σκάφος μηχανότρατας ή γρι - γρι μη πληρούντων τας διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος επιτρέπεται η εφ` άπαξ από της ισχύος του παρόντος δι` αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας αντικατάστασις του αχρηστευθέντος σκάφους δι` άλλου ίσων τουλάχιστον διαστάσεων, της αχρηστευθείσης δε μηχανής δι` άλλης ίσης τουλάχιστον ισχύος. Κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Σκάφη κυκλικών διχτύων (γριγρί) υπολειπομένων διαστάσεων, τα οποία έχουν αλλάξει περισσότερες από μία φορές τη μηχανή τους, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του β.δ. 666/1966, μπορεί να εργαστούν για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετά τη λήξη της οποίας παύει να ισχύει η άδειά τους". 4. Διά πάσαν περίπτωσιν αλλαγής της μηχανής των μηχανοτρατών και γρι - γρι απαιτείται προηγουμένη έγκρισις του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας). Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Αλιευτικά σκάφη μηχανοτρατών, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 12 του β.δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160 Α`) και των οποίων η άδεια έπαυσε να ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1987, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 346/1982 (ΦΕΚ 61 Α`) μπορεί να εργαστούν μέχρι 31 Μαίου 1995". Απώλειαι δικαιώματος αλιείας σκαφών μηχανότρατας και γρι - γρι. `Αρθρον Σκάφη μηχανοτρατών ως και ρυμουλκούντα σκάφη κυκλικών δικτύων πρωτοκάϊκα (γρι - γρι) νυκτός ή ημέρας μη χρησιμοποιηθέντα προς αλιείαν επί τρία (3) συνεχή έτη, στερούνται του δικαιώματος της χορηγήσεως αδείας αλιείας, εφ` όσον δεν πληρούν τας προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος. Η ισχύς της διατάξεως ταύτης προκειμένου περί των σκαφών των γρι - γρι άρχεται την 1ην Ιανουαρίου Εις την προθεσμίαν των τριών (3) ετών δεν υπολογίζεται ο χρόνος καθ` ον το σκάφος ήτο τυχόν κατεσχημένον υπό της Α.Τ.Ε. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα ισχύουν υπό τας αυτάς προϋποθέσεις, διά τας προστατευομένας κατά το προηγούμενον άρθρον μηχανάς μηχανοτρατών και γρι - γρι. Αρθρο :14 Το άρθρο 14 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 παρ. 45 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/ ) Βλ. ΥΑ 4023/64557/ (ΦΕΚ Β 1307/ ) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη". Με το άρθρο 9 της ΥΑ 4023/64557/ (ΦΕΚ Β 1307/ ), όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 4389/71210/ (ΦΕΚ Β 1445/05/06/2014) ορίζεται ότι: "Άδειες αλίευσης που έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σε εφαρμογή του αρ. 14 του Β.Δ. 666/1966, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, με την υποχρέωση εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 3 της παρούσας".

7 Αδεια αλιείας εκτός των Ελληνικών θαλασσών. `Αρθρον Ο απόπλους οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους δι` ενέργειαν αλιείας έξω της περιοχής των Ελληνικών θαλασσών εις ύδατα ξένων Επικρατειών, ρητώς κατονομαζομένων εν τη σχετική αδεία απόπλου ή διεθνή τοιαύτα επιτρέπεται οποτεδήποτε κατόπιν ειδικής αδείας χορηγουμένης υπό Κεντρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων ή Υπολιμεναρχείων μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας). 2. Ειδικώτερον ο κατά την προηγουμένην παράγραφον απόπλους των μηχανοτρατών επιτρέπεται εφ` όσον αύται φέρουσι μηχανήν προώσεως τουλάχιστον εκατόν (100) ίππων και έχουσι, ψυκτικόν χώρον δέκα πέντε (15) κυβικών μέτρων. 3. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω αδείας δύναται να είναι ενός έτους. 4. Μη συμμόρφωσις προς τους όρους της ειδικής αδείας απόπλου, περί ης η παράγραφος 1 του παρόντος συνεπάγεται ανάκλησιν της σχετικής εγκρίσεως παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας). 2. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του από (2) (ΦΕΚ 81Α ) Β.Διατάγματος "περί κανονισμού της διά κυκλικών δικτύων (γρι - γρι) αλιείας". 3. Το άρθρον 1 του από (3) (ΦΕΚ 8Α ) Β.Διατάγματος "περί αδειών αλιείας διά μηχανοκινήτων σκαφών". 4. Το άρθρον 2 του υπ` αριθ. 110/ (4) Β.Διατάγματος "περί κανονισμού της διά γαγκάβας διεργουμένης σπογγαλιείας". 5. Το άρθρον μόνον του από Β.Διατάγματος "περί αντικαταστάσεως του άρθρου 1 του από Β.Διατάγματος "περί κανονισμού της διά γαγκάβας διενεργουμένης σπογγαλιείας". `Αρθρον Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Εις τον Ημέτερον επί της Βιομηχανίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Κυρώσεις κατά των παραβατών `Αρθρον 15. Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται αι υπό του άρθρου 27 του Α.Ν. 2078/1939 προβλεπόμεναι ποιναί εν συνδυασμώ με τας διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 2004/1952. `Αρθρον 16. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του υπ` αριθ. 735/ (1) (ΦΕΚ 179Α ) Β.Διατάγματος "περί κανονισμού της αλιείας διά μηχανοτρατών".

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜ. ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παπαϊωάννου Τηλέφωνο: e mail:

ΤΜ. ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παπαϊωάννου Τηλέφωνο: e mail: Αναρτάται στο Διαδίκτυο Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06- 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 786/89602 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑ Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων 1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών των λεκανών απορροής εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ , ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 33 8 Μαρτίου 1978 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Μ.Φ /15/ 11-1/7/ Αρχή της επαγγελματικής. αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Αριθ. πρωτ.: Μ.Φ /15/ 11-1/7/ Αρχή της επαγγελματικής. αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων Πίνακας περιεχομένων ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: Μ.Φ. 2111.3/15/ 11-1/7/2011 - Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59401 6 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4950 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 189(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση / δήλωση υποβάλλεται και υπογράφεται από όλους τους πλοιοκτήτες ανεξαρτήτως

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 116/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2084 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που "του

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3207 Κ.Δ.Π.354/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 354 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας [ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010] Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 Αρ. 1060, 21.12.73 ' Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων

Τίτλος Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων ΝΟΜΟΣ 392/1976 ΦΕΚ: Α 199 19760731 Τίτλος Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων Αρθρο: 1 (κάμπινγκ) 1. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα 254/2005

Προεδρικό Διάταγμα 254/2005 Προεδρικό Διάταγμα 254/2005 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις: α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" (Α' 145), όπως και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971)

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2020, 21.12.84 1189 Κ.Δ.Π. 354/84 Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 Ενασκούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με θέματα ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουμε ότι:

1. Αναφορικά με θέματα ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουμε ότι: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩ Ν & ΓΙΚΣΤΩ Ν ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡ ΩΝ Γ ΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩ Ν ΜΔΣΑΦΟΡ ΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΣΙΚ ΩΝ ΤΓΚΟΙΝ ΩΝΙ ΩΝ Σατ. Γ/νση : Αναστάσεως 2 & Σσιγάντε Σ.Κ. : 101 91

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.12 12:12:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕΝΓ4653ΠΓ-05Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973.

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1283, 9.7.76 591 Ν. 42/76 Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ιέπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Π.Δ. 254/2005 - ΦΕΚ 307/Α'/16.12.2005 Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59089 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4919 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3729/135714 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΠΟΛ. 1240/2018

Αριθμ. ΠΟΛ. 1240/2018 ΠΟΛ.1240/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57783 26 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4798 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1187 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α, γ, δ και ε του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: ΝΟΜΟΣ: 3214/55 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Νόµου ΚΣΤ του έτους 1912 «περί των όρων ιδρύσεως Βιοµηχανικών Εργοστασίων», ως και άλλων τινών διατάξεων αρµοδιότητος του Υπουργείου Βιοµηχανίας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τ.Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείου σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες Πέμπτη, 12 Ιούλιος :20

Προεδρικό Διάταγμα για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείου σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες Πέμπτη, 12 Ιούλιος :20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αριθμ. Πρωτ. 3920/12-7-2018 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «Έκδοση Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό» Εκδόθηκε το υπ αριθμόν 64 Προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οροι και προυποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 29/1/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 4779 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 102(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 230 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 230 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 230 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Π 3994/ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Π 3994/ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Νομικό Σημείωμα επί του ΠΔτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και τις εταιρείες φαρμακείω ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Π 3994/18.7.2018 Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. 2. Φαρμακευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 765 Κ.Α.Π. 194/2000 Αριθμός 194 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0143 C8-0123/ /0069(COD))

Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0143 C8-0123/ /0069(COD)) 20.3.2019 A8-0381/ 001-019 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-019 κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας Έκθεση Linnéa Engström A8-0381/2018 Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2018)0143

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7147 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2133.1/11071/2018 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ ΠΟΛ 1177/2018, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1240/

ΚΥΑ ΠΟΛ 1177/2018, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1240/ ΚΥΑ ΠΟΛ 1177/2018, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1240/27.12.2018 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Για τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Για τη Διοικούσα Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα