Περί κυρώσεως της υπ'αριθ. 88 ιεθνούς Συµβάσεως «περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως». (ΦΕΚ 139/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί κυρώσεως της υπ'αριθ. 88 ιεθνούς Συµβάσεως «περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως». (ΦΕΚ 139/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 3250/55 Περί κυρώσεως της υπ'αριθ. 88 ιεθνούς Συµβάσεως «περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως». (ΦΕΚ 139/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον Κυρούται η υπ'αριθ.88 ιεθνής Σύµβασις «περί διοργανώσεως της Υπηρεσίας Απασχολήσεως» ψηφισθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω τω 1948 υπό της ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την 31ην Σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω, εν Ελληνική µεταφράσει και Γαλλικώ πρωτοτύπω. ΣΥΜΒΑΣΙΣ υπ'αριθ.88 Περί διοργανώσεως της Υπηρεσίας Απασχολήσεως Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. Συγκληθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 17ην Ιουνίου χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα οκτώ εις την 31ην Σύνοδον αυτής. Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την διοργάνωσιν της υπηρεσίας απασχολήσεως, ζήτηµα περιλαµβανόµενον εις το 4ον θέµα της ηµερησίας διατάξεως της συνόδου. Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς συµβάσεως. Ψηφίζει σήµερον, 9ην Ιουλίου 1948, την ως έπεται σύµβασις, ήτις αποκαλείται Σύµβασις περί υπηρεσίας απασχολήσεως έτους Άρθρον 1 1. Έκαστον Μέλος της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, δια το οποίον ισχύει η παρούσα Σύµβασις, δέον όπως διατηρή ή µεριµνά δια την λειτουργίαν µιας δηµοσίας υπηρεσίας δωρεάν ευρέσεως εργασίας. 2. Κύριον έργον της υπηρεσίας απασχολήσεως δέον να είναι η επιδίωξις τη συνεργασία άλλων ενδιαφεροµένων δηµοσίων και ιδιωτικών Οργανισµών πραγµατοποιήσεως µιας όσον το δυνατόν τελειωτέρας οργανώσεως της αγοράς της εργασίας ως αναποσπάστου µέρους του εθνικού προγράµµατος του σκοπούντος την εξασφάλισιν και διατήρησιν της πλήρους απασχολήσεως ως και την ανάπτυξιν και χρησιµοποίησιν των παραγωγικών πόρων. Άρθρον 2 Η υπηρεσία απασχολήσεως δέον ν'αποτελήται εκ γραφείων απασχολήσεως (ευρέσεως εργασίας) εθνικού συστήµατος και τελούντων υπό τον έλεγχον εθνικής αρχής. Άρθρον 3 1. Το σύστηµα δέον να περιλαµβάνη δίκτυον τοπικών γραφείων και ενδεχοµένως περιφερειακών τοιούτων, εις επαρκή αριθµόν δια την εξυπηρέτησιν εκάστης γεωγραφικής περιφερείας της χώρας, κειµένων δε εις κατάλληλον δια τους εργοδότας και εργαζοµένους θέσιν. 2. Η οργάνωσις του δικτύου: α) έον ν'αποτελή αντικείµενον γενικής εξετάσεως.

2 α') Οσάκις επέρχονται σηµαντικαί µεταβολαί εις την κατανοµήν της οικονοµικής δραστηριότητος και του ενεργού πληθυσµού. α'') Οσάκις η αρµοδία αρχή φρονεί ότι είναι ευκταίον να προβή εις την γενικήν ταύτην εξέτασιν προς εκτίµησιν της κτηθείσης πείρας κατά την διάρκειαν δοκιµαστικής περιόδου. β) έον όπως αναθεωρήται οσάκις εκ της τοιαύτης εξετάσεως ήθελεν προκύψει ανάγκη αναθεωρήσεως. Άρθρον 4 1. Κατάλληλα µέτρα δέον να λαµβάνωνται µέσω συµβουλευτικών Επιτροπών προς εξασφάλισιν της συνεργασίας των αντιπροσώπων εργοδοτών και εργαζοµένων δι'οργάνωσιν και λειτουργίαν της υπηρεσίας απασχολήσεως, ως και την ανάπτυξιν της πολιτικής της υπηρεσίας απασχολήσεως. 2. Τα µέτρα ταύτα δέον να προβλέπουν την σύστασιν µιας ή πλειόνων εθνικών συµβουλευτικών επιτροπών και αν παρίσταται ανάγκη την σύστασιν περιφερειακών και τοπικών τοιούτων. 3. Εις τας εν λόγω επιτροπάς δέον να διορίζηται ίσος αριθµός εργοδοτών και εργαζοµένων, µετά γνώµην των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων όπου υπάρχουν τοιαύται. Άρθρον 5 Η γενική πολιτική της υπηρεσίας απασχολήσεως προκειµένου περί κατευθύνσεως των εργαζοµένων εις διαθεσίµους απασχολήσεις δέον να αποφαίζεται µετά γνώµην των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργαζοµένων µέσω των συµβουλευτικών επιτροπών περί ων το άρθρου 4. Άρθρον 6 1. Η υπηρεσία απασχολήσεως δέον να οργανούται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα αποτελεσµατικώς την στρατολόγησιν και τοποθέτησιν των εργαζοµένων. Προς το σκοπόν τούτον δέον όπως: α)βοηθή τους εργαζοµένους προς εύρεσιν καταλλήλου απασχολήσεως και τους εργοδότας εις την στρατολόγησιν εργαζοµένων οίτινες είναι κατάλληλοι δια τας ανάγκας της επιχειρήσεως. Ιδιαιτέρως, συµφώνως προς τους επί εθνικής βάσεως διατυπουµένους κανόνας οφείλει: α ) Όπως καταχωρίζη εις βιβλίον τους αιτούντας απασχόλησιν, λαµβάνη υπό σηµείωσιν τα επαγγελµατικά των προσόντα, την πείραν των και τας κλίσεις των, να ελέγχη εν ανάγκη τας σωµατικάς και επαγγελµατικάς αυτών ικανότητας, και να βοηθή τούτους όπως επιτύχουν, συντρεχούσης περιπτώσεως, επαγγελµατικόν προσανατολισµόν, κατάρτισιν ή αναπροσαρµογήν. α'') Όπως επιτυγχάνη από τους εργοδότας ακριβείς πληροφορίας περί των κενών θέσεων των υπ'αυτών γνωστοποιουµένων εις την υπηρεσίαν και περί των όρων ους δέον να πληρούν οι υπ'αυτών αναζητούµενοι εργαζόµενοι προς κάλυψιν των εν λόγω θέσεων. α''') Όπως κατευθύνη προς τας κενάς θέσεις τους υποψηφίους τους έχοντας τα απαιτούµενα σωµατικά και επαγγελµατικά προσόντα. α'''') Όπως οργανώνη τον συµψηφισµόν προσφορών και ζητήσεων απασχολήσεως από του ενός γραφείου ευρέσεως απασχολήσεως, εις το άλλο, οσάκις το γνωµοδοτήσαν κατά πρώτον λόγον γραφείον δεν είναι εις θέσιν να τοποθετήση καταλλήλως τους υποψηφίους ή να πληρώση αρµοδίως τας κενάς θέσεις ή οσάκις άλλαι περιστάσεις δικαιολογούν τούτο. β) Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα: β') Προς διευκόλυνσιν της επαγγελµατικής µετακινήσεως των εργαζοµένων επί τω σκοπώ προσαρµογής της προσφοράς εργατικών χειρών προς τας δυνατότητας απασχολήσεως εις τα διάφορα επαγγέλµατα.

3 β'') Προς διευκόλυνσιν της γεωγραφικής µετακινήσεως επί τω σκοπώ ενισχύσεως της µετακινήσεως εργαζοµένων προς περιοχάς εµφανιζούσας καταλλήλους δυνατότητας απασχολήσεως. β''') Προς διευκόλυνσιν των προσωρινών µεταφορών εργαζοµένων από περιοχής εις άλλην, προς αποφυγήν τοπικής και στιγµιαίας ελλείψεως ισοζυγίου µεταξύ της προσφοράς και της ζητήσεως εργατικών χειρών. β'''')προς διευκόλυνσιν από χώρας εις χώραν τοιούτων µετατοπίσεων εργαζοµένων οίτινες ήθελον γίνει δεκτοί υπό των ενδιαφεροµένων κυβερνήσεων. γ) Συλλέγη και αναλύη εν συνεργασία, αν παρίσταται ανάγκη µε άλλας αρχάς και µε τους εργοδότας και επαγγελµατικά σωµατεία, πάσας τας υπαρχούσας πληροφορίας περί της καταστάσεως της αγοράς, της απασχολήσεως και της πιθανής εξελίξεώς της, συγχρόνως εις το σύνολον της χώρας και εις τας διαφόρους βιοµηχανίας, επαγγέλµατα ή περιοχάς συστηµατικώς και ταχέως και να θέτη τας πληροφορίας ταύτας εις την διάθεσιν των δηµοσίων αρχών, των ενδιαφεροµένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων ως και του κοινού. δ) Συνεργάζηται µε την διοίκησιν της ασφαλίσεως ανεργίας και προνοίας ανέργων, προσέτι δε εις την εφαρµογήν παντός άλλου µέτρου αρωγής ανέργων. ε) Ενισχύη εφ'όσον είναι τούτο αναγκαίον, άλλους δηµοσίους ή ιδιωτικούς οργανισµούς δια την εκπόνησιν κοινωνικών και οικονοµικών σχεδίων επηρεαζόντων ευνοϊκώς την κατάστασιν της απασχολήσεως. Άρθρον 7 Μέτρα δέον να λαµβάνωνται όπως: α) Προς διευκόλυνσιν εις τα διάφορα γραφεία απασχολήσεως της ειδικεύσεως κατά επαγγέλµατα και βιοµηχανίας, οία η γεωργία ή άλλοι κλάδοι δραστηριότητος εις τους οποίους δύναται να είναι χρήσιµος η τοιαύτη ειδίκευσις. β) Προς αντιµετώπισιν κατά τρόπον αποχρώντα των αναγκών ιδιαιτέρων κατηγοριών αιτούντων απασχόλησιν, ως οι ανάπηροι. Άρθρον 8 Μέτρα ειδικά αφορώντα τα νεαρά πρόσωπα δέον να λαµβάνωνται και αναπτύσσωνται εντός του πλαισίου των υπηρεσιών απασχολήσεως και επαγγελµατικού προσανατολισµού. Άρθρον 9 1. Το προσωπικόν της υπηρεσίας απασχολήσεως δέον να αποτελείται εκ δηµοσίων υπαλλήλων τελούντων υπό κατάστασιν και όρους υπηρεσίας καθιστώντας τούτους ανεξαρτήτους από πάσαν κυβερνητικήν µεταβολήν ή άτοπον εξωτερικήν επήρειαν και υπό την επιφύλαξιν των αναγκών της υπηρεσίας, εξασφαλίζουν εις αυτούς την µονιµότητα της απασχολήσεώς των. 2. Υπό την επιφύλαξιν των όρων εις ους η εθνική νοµοθεσία ήθελεν υποβάλλει την στρατολόγησιν του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, οι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας δέον να προσλαµβάνωνται αποκλειστικώς βάσει των προσόντων του υποψηφίου προς εκπλήρωσιν των αναληφθησοµένων καθηκόντων. 3. Τα µέσα επαληθεύσεως των εν λόγω προσόντων δέον να καθορίζωνται υπό της αρµοδίας αρχής. 4. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας απασχολήσεως δέον να εκπαιδεύωνται καταλλήλως δια την άσκησιν των καθηκόντων αυτών. Άρθρον 10 Όλα τα δυνατά µέτρα δέον να λαµβάνωνται υπό της υπηρεσίας απασχολήσεως και αν συντρέχη περίπτωσις υπό άλλων δηµοσίων αρχών εν συνεργασία µετά των οργανώσεων

4 εργοδοτών και εργαζοµένων και άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών προς ενθάρρυνσιν της πλήρους χρησιµοποιήσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως υπό των εργοδοτών και εργαζοµένων. Άρθρον 11 Αι αρµόδιαι αρχαί δέον να λαµβάνουν παν αναγκαίον µέτρον προς εξασφάλισιν αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ της δηµοσίας υπηρεσίας απασχολήσεως και των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας των µη επιδιωκόντων κερδοσκοπικούς σκοπούς. Άρθρον Οσάκις το έδαφος Μέλους περιλαµβάνει ευρείας περιοχάς όπου λόγω της αραιότητος του πληθυσµού ή του βαθµού της εξελίξεώς των, ή αρµοδία αρχή κρίνει ότι είναι πρακτικώς αδύνατος η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως, δύναται να εξαιρή τας εν λόγω περιοχάς της εφαρµογής της Συµβάσεως, είτε γενικώς είτε δι'εξαιρέσεως ας κρίνει καταλλήλους ως προς ωρισµένα καταστήµατα ή ωρισµένας εργασίας. 2. Παν Μέλος δέον όπως εις την πρώτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως την υποβλητέαν δυνάµει του άρθρ.22 του Καταστατικού Χάρτου της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, αναφέρη πάσαν περιοχήν δι'ην προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και δέον να εκθέτη τους λόγους δι'ους προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις ταύτας. Κατ'ακολουθίαν ουδέν Μέλος δύναται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ειµή ως προς τας περιοχάς ας έχει ούτως υποδείξει. 3. Παν Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον εις τας µεταγενεστέρας ετησίας αυτού εκθέσεις ν'αναφέρη τας περιοχάς δι'ας παραιτείται του δικαιώµατος της προσφυγής εις τας ειρηµένας διατάξεις. Άρθρον Όσον αφορά τα µνηµονευόµενα εις το άρθρ.35 του Καταστατικού Χάρτου της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της πράξεως της τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας έτους 1946 και εξαιρουµένων των εδαφών περί ων αι παρ.4 και 5 του ούτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσµίας από της επικυρώσεώς του ανακοινοί προς τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δήλωσιν γνωρίζουσαν: α) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της συµβάσεως εφαρµοσθούν άνευ τροποποιήσεων. β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της συµβάσεως εφαρµοσθούν µετά τροποποιήσεων και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις. γ) Τα εδάφη εις τα οποία η σύµβασις είναι ανεφάρµοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους οίτινες την καθιστούν ανεφάρµοστον. δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται ν'αποφασίση. 2. Αι εις τα εδαφ.α) και β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου µνηµονευόµεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον µέρος της επικυρώσεως και εφαρµόζονται οµοίως. 3. Παν µέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται εν όλω ή εν µέρει των εν τη προγενεστέρα δηλώσει του διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάµει των εδαφ.β, γ και δ της παρ.1 του παρόντος άρθρου. 4. Παν µέλος καθ'α χρονικά διαστήµατα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης συµβάσεως, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.17, ανακοινοί προς τον Γενικόν ιευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης

5 προγενεστέρας δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις καθωρισµένα εδάφη. Άρθρον Οσάκις τα θέµατα περί ων πραγµατεύεται η παρούσα Σύµβασις ανήκουν εις την καθαυτό δικαιοδοσίαν των αρχών µη µητροπολιτικού εδάφους, το υπεύθυνον δια τας διεθνείς σχέσεις του εδάφους τούτου Μέλος, δύναται ν'ανακοινοί, από συµφώνου µετά της κυβερνήσεως του ειρηµένου εδάφους, εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόµατι του εδάφους δήλωσιν αποδοχής των εκ της Συµβάσεως υποχρεώσεων. 2. ήλωσις αποδοχής των εκ της παρούσης συµβάσεως υποχρεώσεων δύναται να ανακοινούται εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας: α) Υπό δύο ή και περισσοτέρων Μελών της Οργανώσεως δι'έδαφος τελούν υπό την συνηνωµένην αυτών εξουσίαν. β) Υπό πάσης ιεθνούς αρχής υπευθύνου δια την διοίκησιν εδάφους, δυνάµει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών ή οιασδήποτε άλλης εν ισχύι διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο. 3. Αι προς τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινούµεναιδηλώσεις, συµφώνως προς τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της Συµβάσεως θέλουν εφαρµοσθή µετά ή άνευ τροποποιήσεως. Οσάκις η δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της Συµβάσεως εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να προσδιορίζη εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις. 4. Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφεροµένη ιεθνής Αρχή δύνανται να παραιτούνται εν όλω ή εν µέρει δια µεταγενεστέρας αυτών δηλώσεως εκ του δικαιώµατος του να επικαλούνται τροποποίησιν αναφεροµένην εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν. 5. Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφεροµένη ιεθνής Αρχή δύνανται όπως, κατά τα χρονικά διαστήµατα καθ'α επιτρέπεται η καταγγελία της Συµβάσεως συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.17, ανακοινώνουν εις τον Γενικόν ιευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας αυτών δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρµογήν της συµβάσεως ταύτης. Άρθρον 15 Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως, δέον όπως ανακοινούνται εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ'ου και καταχωρίζονται. Άρθρον Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει µόνον τα Μέλη της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού ιευθυντού. 2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ιευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων 2 Μελών. 3. Κατ'ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι'έκαστον Μέλος δώδεκα µήνας αφ'ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. Άρθρον Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην µετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουµένης εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ'αυτού καταχωριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής. 2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν, το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν κάµνει χρήσιν

6 του υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δικαιώµατος καταγγελίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται να καταγγέλλη την παρούσαν Σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεποµένους όρους. Άρθρον Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα µέλη της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως. 2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως ήτις τω έχει ανακοινωθή, ο Γενικός ιευθυντής επισύρει την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συµβάσεως. Άρθρον 19 Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινοί προς καταχώρισιν εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, συµφώνως προς το άρθρ.102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς όλας τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. Άρθρον 20 Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συµβάσεως, το ιοικητικόν Συµβούλιον του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως υποβάλη εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως ταύτης. Άρθρον Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην εν όλω ή εν µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ'όσον η νέα Σύµβασις δεν ορίζει άλλως: α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συµβάσεως της επαγοµένης αναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρ.17, άµεσον καταγγελίαν της παρούσης Συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγοµένη την αναθεώρησιν νέα Σύµβασις. β) Αφ'ης η επαγοµένη την αναθεώρησιν νέα Σύµβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα Σύµβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών. 2. Η παρούσα Σύµβασις παραµένει εν τούτοις εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόµενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύµβασιν. Άρθρον 22 Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. Άρθρον δεύτερον Πάσα διάταξις της κειµένης νοµοθεσίας παρέχουσα τυχόν µείζονα πλεονεκτήµατα εις τα δια της υπό του παρόντος νόµου κυρουµένης συµβάσεως προστατευόµενα πρόσωπα τηρείται εν ισχύι, συµφώνως προς το άρθρ.19 παρ.8 του καταστατικού χάρτου της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, κυρωθέντος δια του Ν..399/47.

7 Άρθρον τρίτον ια Β. /τος, αι διατάξεις της κυρουµένης δια του παρόντος νόµου συµβάσεως κωδικοποιηθήσονται εις τους οικείους νόµους. Ωσαύτως δια Β. /τος κανονισθήσονται αι λεπτοµέρειαι της εφαρµογής των διατάξεων αυτής. Άρθρον τέταρτον Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της ιεθνούς ισχύος αυτής. Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1955 ΠΑΥΛΟΣ Β. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ Ρ. ΣΤΡΑΤΟΣ Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 2 Ιουνίου Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις υπ αριθμ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος

Σύμβασις υπ αριθμ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος [ όπως κυρώθηκε με το Ν. 4204/1961 «Περί κυρώσεως της υπ αριθμ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 17 του Συμβάσεως.

'Αριθμός 17 του Συμβάσεως. 342 Ό Κυρωτικός της περί της Συνδικαλιστικής 'Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος Συμβάσεως ('Αρ. 87) τοΰ 1948, Νόμος του 1966, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ ) ΝΟΜΟΣ 492/1976 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµόν 136 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον (Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΝΟΜΟΣ: 3924/1959 Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 89 ιεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των απασχολουµένων εν τη Βιοµηχανία Γυναικών». (ΦΕΚ 1/Α/2-1-59) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 95 ιεθνούς Συµβάσεως περί προστασίας του ηµεροµισθίου. (ΦΕΚ 138/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 95 ιεθνούς Συµβάσεως περί προστασίας του ηµεροµισθίου. (ΦΕΚ 138/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ: 3248/55 Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 95 ιεθνούς Συµβάσεως περί προστασίας του ηµεροµισθίου. (ΦΕΚ 138/Α/2-06-55) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο». (ΦΕΚ 139/Α/2-6-55)

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο». (ΦΕΚ 139/Α/2-6-55) ΝΟΜΟΣ: 3249/55 Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο». (ΦΕΚ 139/Α/2-6-55) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 486/76 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/3-12-76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνος

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών, 1934» (ΦΕΚ 108/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών, 1934» (ΦΕΚ 108/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 2080/52 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών, 1934» (ΦΕΚ 108/Α/25-04-1952) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νόµος: 2081/1952 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/25-4-52) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται η υπ αριθ. 52 διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 68 (1946) ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί τροφοδοσίας των πληρωµάτων» (ΦΕΚ 154/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 68 (1946) ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί τροφοδοσίας των πληρωµάτων» (ΦΕΚ 154/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1163/81 Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 68 (1946) ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί τροφοδοσίας των πληρωµάτων» (ΦΕΚ 154/Α/18-06-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 42* "Περί αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 42* Περί αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 42* "Περί αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν Διεθνής Σύμβαση Νο. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τα διατάξεις αυτής [όπως κυρώθηκε με το Ν. 1182/1981: «περί κυρώσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 948/79 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/25-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

65J. Συ μ6ά εως. κ.λ.π.

65J. Συ μ6ά εως. κ.λ.π. 65J Ό Κυρωτικός της περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναικών) Συμ$άσ.-.ως (Άναθεωρηθείσης) τοΰ 1948, Νόμος του 1965, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 90 διεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη βιοµηχανία». (ΦΕΚ 170/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 90 διεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη βιοµηχανία». (ΦΕΚ 170/Α/ ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 4215/61 Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 90 διεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη βιοµηχανία». (ΦΕΚ 170/Α/19-9-61) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπ οψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81* "Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81* Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81* "Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, συγκληθείσα, εν Γενεύη υπό του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας'

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας' 681 (3) Ή διά τοΰ παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ' εξουσιοδότηση/ νόμου εκδιδομένης, άκυροϋται δε δι* αποφάσεως της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

'Ερμηνεία. Συνοπτικός τίτλος. Κυρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

'Ερμηνεία. Συνοπτικός τίτλος. Κυρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 656 Ό Κυρωτικός της περί Νυκτερινής 'Εργασίας Νεαρών Προσώπων (Βιομηχανία) Συμβάσεως. (Άναθεωρηθείσης) του 1948, Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρον πρώτον

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2272/20 Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχανία διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος. (ΦΕΚ 145/Α/1-07-20) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

647 (ζ) τους εργαζομένους, τους έχοντας ύπερβή καθωρισμένην τινά ήλικίαν και απολαύοντας τοΰ ευεργετήματος συντάξεως αποχωρήσεως ή συντάξεως

647 (ζ) τους εργαζομένους, τους έχοντας ύπερβή καθωρισμένην τινά ήλικίαν και απολαύοντας τοΰ ευεργετήματος συντάξεως αποχωρήσεως ή συντάξεως 645 Ό Κυρωτικός τής ττερί Προνοίας δι' Άνεργίαν Συμβάσεως 1934, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 "Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται στη µόλυνση τους αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας" Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ: 1855/89 Κύρωση διεθνούς σύµβασης εργασίας υπ'αριθ. 141/1975 «για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη» (ΦΕΚ 141/Α/1-06-89) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή: ΝΟΜΟΣ: 1576/85 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51. "Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51. Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51 "Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συνήλθε στη Γενεύη στις 4 Ιουνίου 1936, στην εικοστή σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/ )

Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1546/85 Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/22-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» (ΦΕΚ 108/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» (ΦΕΚ 108/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ: 2079/52 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» (ΦΕΚ 108/Α/25-04-1952) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30. "Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30. Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 "Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* Για την προστασία της µητρότητας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Αφού συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153. "Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153. Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153 "Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: ΝΟΜΟΣ: 3214/55 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Νόµου ΚΣΤ του έτους 1912 «περί των όρων ιδρύσεως Βιοµηχανικών Εργοστασίων», ως και άλλων τινών διατάξεων αρµοδιότητος του Υπουργείου Βιοµηχανίας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α ) ΝΟΜΟΣ: 742/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α17-10-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 534 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 10 ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ 1966

'Αριθμός 534 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 10 ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ 1966 755 'Αριθμός 534 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 10 ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ 1966 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 10 (2) Έν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ 10τοΰ 1960

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 33ο Ώς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241,

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, 10.7.87 1107 Ν. 164/87 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 116/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2084 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθµ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

/V/* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 509 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

/V/* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 509 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι /V/* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 509 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό Κυρωτικός της περί 'Αποζημιώσεως τών 'Ατυχημάτων Εργασίας Συμβάσεως (Άρ. 121) του 1964

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑ Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων 1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών των λεκανών απορροής εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971)

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2020, 21.12.84 1189 Κ.Δ.Π. 354/84 Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 Ενασκούν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* "Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* "Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 10 του 1976

'Αριθμός 10 του 1976 E.E., Παρ. I, "Αρ. 1259, 28.2.76 Ν. 10/76 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31. "Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31. Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31 "Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 1949 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 32η σύνοδό της Έναρξη ισχύος: 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 317/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2282 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 317 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 57/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1313 της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

625 Ν. 35/77. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον.

625 Ν. 35/77. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1360, 24.6.77 625 Ν. 35/77 Ο περί της Συμβάσεως περί της Αξιοποιήσεως τοϋ Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κυρωτικός) Νόμος τόϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα