ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΩΝ ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΩΝ ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ : ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3210 "ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ" Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΤΗΛ : ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2020 FAX : ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ε-mail 6 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΩΝ ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΑΠΩΝ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΥΣΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΠΑΡΩΝ ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΡΩΝ ΚΑΛΑΓΙΑ-ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΥΣΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΩΝ ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΠΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΠΟΥΣΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : δέκα οχτώ -18- Στο Σχιστό Σκαραμαγκά και στα γραφεία του Συνδέσμου σήμερα την 1η του μήνα Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται παραπάνω, μετά την με αριθμ. Πρωτ. 3081/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Δημοσθένη Σταματάτου, που δόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τους Διοικητικούς Συμβούλους. Έτσι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με παρόντα 11μέλη από το σύνολο των 18 μελών, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Δημοσθένη Σταματάτο, η έναρξη της συνεδρίασης.

2 1ο ΘΕΜΑ: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της Η.Δ. αναφέρεται στην αναγκαιότητα έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του Συνδέσμου δήμων κοιμητηρίου Σχιστού. Το σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρο, ελήφθησαν υπόψη σχολιασμοί και ερωτήματα των μελών του Δ.Σ και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού ως παρακάτω : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ «ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟ.Σ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η λειτουργία του Κοιμητηρίου του Συνδέσμου διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1. Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α ) «Περί Ιερών Ναών & Εφημεριών» και με τους περιορισμούς που προβλέπονται από την υπ αριθ / πράξη δωρεάς της Εκκλησίας της Ελλάδας προς τον Σύνδεσμο, όπως ισχύει. 2. ΤουΒ.Δ.24/ (ΦΕΚ171Α )«Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου Των Ισχυουσών Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων», όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Του Β.Δ. 17-5/ «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων», όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Του Β.Δ. 542/ (ΦΕΚ 136 Α ) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών», όπως κάθε φορά ισχύει. 5. Του Ν. 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α ), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών», όπως κάθε φορά ισχύει. 6. ΤουΝ.582/1968(ΦΕΚ225Α ),«Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α ) «Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως κάθε φορά ισχύει. 8. Του Ν.Δ. 356/ «Περί Κωδικός εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4218/ (ΦΕΚ268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 176 Α ) και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει. 9. Του Π.Δ. 210/ (ΦΕΚ 63 Α ) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς και Ταφής Νεκρών και Οστών Ανθρώπων», όπως κάθε φορά ισχύει. 10 Του Ν. 344/ (ΦΕΚ 143 Α ). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων»όπωςτροποποιήθηκεαπότοάρθρο14τουΝ. 2503/1997και μεταγενέστερα από τον Ν. 4144/ (ΦΕΚ 88 Α ) και τον Ν. 4368/ (ΦΕΚ 21 Α ), όπως κάθε φορά ισχύει. 11. Του Ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α ) «Περί Διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων» και με τους περιορισμούς που προβλέπονται από την υπ αριθ / πράξη δωρεάς της Εκκλησίας της Ελλάδας προς τον Σύνδεσμο, όπως ισχύει. 3

4 12. Της Υ.Α. Α5/1210 της 19.04/ , (ΦΕΚ 424 Β ) «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων», όπως κάθε φορά ισχύει. 13. ΤουΠ.Δ.1128/1980(ΦΕΚ284Α )«Περί Ορισμού Αποστάσεων δια Ίδρυση Κοιμητηρίων», όπως κάθε φορά ισχύει. 14. Του άρθρου 29 του Ν. 2508/ (ΦΕΚ 124 Α ) Αναφορικά Με Την Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύει. 15. Του Ν. 1315/ (ΦΕΚ 3 Α ) «περί κύρωσης της Συμβάσεως 80/ του Συμβουλίου της Ευρώπης για την μεταφορά των ανθρώπινων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του», όπως κάθε φορά ισχύει. 16. Του Ν. 3463/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με το αρ. 82 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως κάθε φορά ισχύει. 17. Του άρθρου 35 του Ν. 3448/ (ΦΕΚ 57 Α ) «περί. Αποτέφρωσης Νεκρών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α ) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε από το άρθρο 92 του Ν.4368/ (ΦΕΚ 21 Α ) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 18. Τουάρθρου16παράγραφος6τουΝ.3472/ (ΦΕΚ135 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 19. Του Ν. 3719/ «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει 20. Του Π.Δ. 31/ (ΦΕΚ 49 Α ) «Περί προϋποθέσεων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών», όπως κάθε φορά ισχύει 21. Τωνάρθρων48και49τουΝ.4277/2014(ΦΕΚ156Α )«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 22. Του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης...», όπως κάθε φορά ισχύει. 23. Του Ν. 4356/ «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 24. Του άρθρου 365 του Ποινικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει. 25. Των άρθρων 35, 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν. 26. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, όπως ισχύει. 4

5 27. Την υπ αριθ / πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ανδρέα Χρονόπουλου και την υπ αριθ / πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ανδρέα Χρονόπουλου, νομίμως μετεγγραμμένων στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, δυνάμει των οποίων η Εκκλησία της Ελλάδος δώρισε προς το Σύνδεσμο Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού την έκταση εντός της οποίας ανεγέρθη το Κοιμητήριο. 28. Το Φ.Ε.Κ Α 296/ , αποφάσεις 4 έως και Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων. Άρθρο2.ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για την διοίκηση, την λειτουργία και την διαχείριση του Κοιμητηρίου του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ, επί της οδού Λεωφ. Σχιστού στο Κερατσίνι Αττικής (στο εξής και χάριν συντομίας «Κοιμητήριο»), που συνεστήθη με την υπ' αριθ. 8608/ απόφαση Νομάρχη Αττικής ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στους νόμους των ΟΤΑ Α βαθμού (Φ.Ε.Κ 805Β / ). 2. Η έκδοση του παρόντος κανονισμού γίνεται βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται. 3. Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα, επί των οποίων, κατά το άρθρο 970 Αστικού Κώδικα και το άρθρο 3 1 του Ν.582/1968, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου), εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. 4. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από τον Σύνδεσμο, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως Δημοτικού Πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Συνδέσμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 5. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του φυσικού προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβαση του εν ζωή ή αιτία θανάτου σε τρίτους είτε ειδικούς (πώληση, δωρεά, 5

6 ανταλλαγή κ.λ.π.) είτε καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη κ.λ.π.) διαδόχους του (Άρθρο 3 2 του Ν:582/1968). 6. Το προσωπικό του Κοιμητηρίου καθορίζεται από τον Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου. Η πρόσληψη και η απόλυση έκτακτου προσωπικού αποφασίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μέσω του Ο.Ε.Υ. καθορίζονται τα καθήκοντα και η λειτουργία των υπηρεσιών του Νεκροταφείου. Άρθρο 3.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Ο Σύνδεσμος έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του, διοικείται διαχειρίζεται το Κοιμητήριο επιφανείας 330 στρεμμάτων περίπου. 2. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εκτείνεται επί της λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 3. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Μοσχάτου-Ταύρου και Περάματος. 4. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίστηκε 99 έτη. Άρθρο 4. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 1. Οι ιεροί Ναοί που βρίσκονται εντός του Κοιμητηρίου είναι οι εξής: α) ο Ιερός Ναός Αγ. Γερασίμου, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας β) ο Ιερός Ναός Τιμίου Πρόδρομο, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς και Φαλήρου γ) Ένα Ιερός Ναός ο οποίος θα ανήκει στην αρμοδιότητα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος προβλέπεται να κατασκευαστεί στην φάση ολοκλήρωσης του συγκροτήματος του κοιμητηρίου. 2. Η διοίκηση και η διαχείριση των ανωτέρω Ναών ανήκει αποκλειστικά στις αντίστοιχες Ιερές Μητροπόλεις, πλην του καθορισμού της ώρας για κάθε τελετή η οποία προγραμματίζεται και ανακοινώνεται από τον Σύνδεσμο με ημερήσιο πρόγραμμα. 6

7 3. Απαγορεύεται η παραμονή των σορών εντός των Ιερών Ναών του Κοιμητηρίου πριν και μετά την τελετή. Άρθρο 5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1. Η ταφή των νεκρών γίνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και υποχρεωτικά εντός του Κοιμητηρίου (Άρθρο 2 3 του Ν.582/1968 και άρθρο 2 1 του Α.Ν. 445/1968). 2. Η ταφή επιτρέπεται μετά από 12 ώρες από τον νόμιμα πιστοποιημένο θάνατο, ή, σε περίπτωση νεκροτομής του πτώματος, αμέσως μετά από αυτή (Άρθρο 2 2 του ΑΝ. 445/1968). 3. Στο Κοιμητήριο ενταφιάζεται κάθε θανών ανεξαρτήτου εθνικότητας ή θρησκεύματος (Άρθρο 6 Ν.582/1968), σε οικογενειακούς τάφους κατά περίπτωση και σε τάφους τριετούς χρήσεως του Κοιμητηρίου, με την απαραίτητη προϋπόθεση της ανακομιδής στα τρία (3) χρόνια (για τους τάφους τριετούς χρήσεως) από τον ενταφιασμό τους και καταβολή των αναλογούντων δικαιωμάτων, προσκομίζοντας δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνεται η αποδοχή και συμμόρφωση των ενδιαφερόμενων ή συγγενών με τον παρόντα κανονισμό. 4. Επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρών που έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό εφόσον κατά την μεταφορά έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις (.Άρθρο 5 Π.Δ.210/75 & Ν.1315/1983). 5. Δύναται να επιτραπεί η ταφή απόρου, αποβιώσαντα στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Διοικητικής Περιφέρειας του Συνδέσμου, χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών, μόνον εφόσον αποδειχθεί η απορία αυτού, σύμφωνα με τον Νόμο, δηλαδή με βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία Δήμου μέλους του Συνδέσμου (Άρθρο 3 του ΑΝ. 445/1968). 6. Η ταφή αζήτητων πτωμάτων ή αγνώστων στοιχείων που προσκομίζονται από Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Διοικητικής Περιφέρειας του Συνδέσμου, δύναται να γίνει στο Κοιμητήριο μόνο κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Εντολής και εφόσον το Γραφείο Τελετών που θα αναλάβει την σορό καταβάλει στο Κοιμητήριο όλα τα σχετικά τέλη σύμφωνα με την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού 7

8 Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση (Άρθρο 16 6 του Ν.3472/2006). Το ίδιο ισχύει και για τα τέλη που προκύπτουν από τις ημέρες χρήσης ψυκτικού θαλάμου έως την ολοκλήρωση της ταφής. 6. Η ταφή των εν ώρα καθήκοντος πεσόντων του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί δωρεάν, σε τριετή τάφο Γ Ζώνης, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. 7. Η ταφή εν ενεργεία υπαλλήλων του Συνδέσμου και προσώπων α βαθμού συγγένειας αυτών πραγματοποιείται δωρεάν, σε τριετή τάφο Β Ζώνης. 8. Η ταφή εν ενεργεία υπαλλήλων των Δήμων που συγκροτούν τον Σύνδεσμο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με έκπτωση 50%, σε τριετή τάφο Γ Ζώνης. 9. Η μεταφορά και ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδη νοσήματα που υπάγονται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, επιτρέπονται μόνο μετά από ταρίχευση (Άρθρο 2 του Π.Δ. 210/75), γίνονται σε σφραγισμένο φέρετρο, το οποίο δεν ανοίγεται σε καμία περίπτωση (π.χ. στον Θάλαμο Προετοιμασίας ή στον Ψυκτικό Θάλαμο) και δεν επιτρέπεται η εκταφή πριν την παρέλευση δεκαετίας. Ο εργολάβος κηδειών, ο συγγενής ή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία. 10. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλης παρόμοιας ανθεκτικής ύλης, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φέρετρου, το οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό (Άρθρο 4 του Ν.445/1968). 11. Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και χωρίς ταρίχευση ή λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τυχόν μολύνσεων και της δυσοσμίας, δεν γίνεται δεκτός για παραμονή σε εγκαταστάσεις του Κοιμητηρίου, όπως Νεκροθαλάμους ή Ψυκτικούς θαλάμους, και ο εργολάβος υποχρεούται να φέρει αυτόν κατά την ώρα της κηδείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από άδεια του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου επιτρέπεται η ταφή της περίπτωσης αυτής. Άρθρο 6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8

9 1. Η ταφή γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους (τάφους), που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου, από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια), που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Συνδέσμου και εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 2. Τα προαναφερόμενα σχεδιαγράμματα τηρούνται πιστά και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Υπέχουν θέση ρυμοτομικών διαγραμμάτων του Κοιμητηρίου και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς: α) οι οδοί διέλευσης β) οι πλατείες γ) οι κοινόχρηστοι χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις δ) τα όρια των στεγασμένων χώρων που απαιτούνται για την εύρυθμη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λειτουργία του κοιμητηρίου, με προσδιορισμό της χρήσης για την οποία προορίζονται. ε) τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «τμήματα» έχουν δε αρίθμηση ταφικό τετράγωνο αριθμό σειράς αριθμό τάφου και αποτυπώνονται με μοναδικό σειριακό αριθμό στ) τα ακριβή όρια των τάφων, οι οποίοι περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα. 3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 4. Στα παραπάνω ρυμοτομικά διαγράμματα περιέχονται επίσης η ονοματολογία και αρίθμηση των οδών διέλευσης, των κοινοχρήστων χώρων, και κάθε άλλου χωροταξικού ή ρυμοτομικού στοιχείου. Τα ρυμοτομικά διαγράμματα συντάσσονται σε κλίμακα 1:500 ή 1: Στο Κοιμητήριο Σχιστού προβλέπονται οι εξής χρήσεις: α) Τρεις Ιεροί Ναοί. β) Γραφεία Διοίκησης και Συνεργείων. 9

10 γ) Νεκροθάλαμοι και Ψυκτικοί Θάλαμοι. δ) Οστεοφυλάκιο. ε) Κυλικείο. στ) Ανθοπωλεία-Μαρμαράδικα κ.λ.π. καταστήματα. ζ) Γραφεία Ιερέων. η) Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης. θ) Τρεις χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 1. Για την διενέργεια ενταφιασμού στο Κοιμητήριο πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δια του παρόντος διαδικασίες: α) Οι κηδείες πραγματοποιούνται βάσει σειράς προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το ηλεκτρονικό Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Κηδειών, και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα τάφων, η οποία προκύπτει βάσει των εκταφών που έχουν λάβει χώρα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την Καταχώρηση της Κηδείας στο οικείο Βιβλίο. Για την καταχώρηση της αίτησης κηδείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 της οικογένειας ή του ενδιαφερόμενου ή του υπευθύνου φορέα, στην οποία θα δηλώνεται η ανάθεση της κηδείας στο συγκεκριμένο Γραφείο Τελετών, και του πιστοποιητικού θανάτου νομίμως υπογεγραμμένου. Σε περίπτωση διενέργειας ενταφιασμού αζήτητης σορού τότε για την καταχώρηση της αίτησης κηδείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση εισαγγελικής παραγγελίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα που κατατέθηκαν προς έγκριση αυτής. Η εν λόγω διαδικασία οργανώνεται και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά και είναι σε χρήση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Κοιμητηρίου, δικαίωμα πρόσβασης στην οποία έχουν μόνον οι επαγγελματίες εργολάβοι, που έχουν διαπιστευτεί από τις Υπηρεσίες του Κοιμητηρίου και έχουν τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης. Οι ακριβείς λεπτομέρειες της οργάνωσης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη του Κοιμητηρίου προσδιορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του Συνδέσμου, καθώς αποτελούν κατευθύνσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα. β) Η ανωτέρω αίτηση εγκρίνεται από το τμήμα ταφολογίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Όσες από τις αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές ακολουθούνται από την αιτιολογημένη απόρριψή τους. γ) Η κηδεία καταχωρείται στο Πλάνο Ημερησίων Κηδειών το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο και το γραφείο τελετών προσκομίζει απαραιτήτως την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου άρθρο 35 Ν.344/ (ΦΕΚ Α' 143). «Περί Ληξιαρχικών 11

12 Πράξεων» όπως ισχύει, την άδεια ενταφιασμού καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία (Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο, Πλήρης Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας και Αρ. Αστ. Ταυτότητας) του ενδιαφερόμενου που αναλαμβάνει την κηδεία. δ) Αφού πληρωθεί το διπλότυπο είσπραξης των σχετικών τελών ή ρυθμιστεί τυχόν χρέος εκδίδεται το εσωτερικό έγγραφο της υπηρεσίας Ταφολογίου. ε) Με την έκδοση του διπλότυπου είσπραξης των τελών εκδίδεται εις διπλούν Γνωστοποίηση Δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 Ενδιαφερομένου - Δικαιούχου, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, περιέχουσα τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την δόμηση τάφου, την εκταφή, την ανακομιδή οστών, την ενημέρωση της Υπηρεσίας για την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων του ενδιαφερόμενου, την ανάθεση σφράγισης φερετροθήκης σε συγκεκριμένο πιστοποιημένο εργολήπτη (αν και εφόσον ο νεκρός ενταφιαστεί εντός φερετροθήκης) καθώς και την ανεπιφύλακτη από μέρους του αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, την οποία υπογράφει παρουσία υπαλλήλου του Κοιμητηρίου, ο οποίος πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής αυτού, και κρατά αντίγραφο ενώ το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας. 2. Οι κηδείες πραγματοποιούνται σύμφωνα τις υποβαλλόμενες αιτήσεις στην ηλεκτρονική πύλη της εφαρμογής διαχείρισης αιτήσεων και ολοκληρώνονται με την έγκριση της αίτησης από την υπηρεσία. Οι διαθέσιμοι τάφοι εισέρχονται στο σύστημα μέχρι τις 09:00, οπότε το σύστημα ενημερώνεται με τα στοιχεία των τάφων που έχουν προκύψει από εκταφές της προηγούμενης ημέρας. Στις 11:00, εισέρχονται στο σύστημα στοιχεία τάφων που έχουν προκύψει από αυθημερόν εκταφές και είναι διαθέσιμοι έως τις 14:00. Κατόπιν μεταξύ των ωρών 14:00 με 15:00 γίνονται οι διορθώσεις που μπορεί να προκύψουν ένεκα τυχόν ακυρώσεων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες κρατήσεις. Μετά τις 15:00 δεν υπάρχει δυνατότητα καμίας παρέμβασης. 3. Τα κριτήρια της έγκρισης των αιτήσεων είναι με σειρά βαρύτητας: α) δημότης ενός εκ των Δήμων μελών του Συνδέσμου, άλλως όπως προβλέπει ο Α.Ν. 582/1968, β) ημερομηνία ληξιαρχικής πράξης θανάτου, γ) ηλικία θανόντος από 0 30 έτη και από 30 και πάνω, δ) η παραμονή του νεκρού εντός των ψυκτικών θαλάμων του Συνδέσμου, στ) περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, θα διαχειρίζονται κατόπιν 12

13 εντολής της Διοίκησης του Συνδέσμου. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση, μέσω του Προέδρου Δ.Σ., διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει τις αιτήσεις και να παρεμβαίνει στις κρατήσεις τάφων προς όφελος των πολιτών. 4. Σε περίπτωση ακύρωσης, τα γραφεία τελετών οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα και έγκαιρα την υπηρεσία. Όταν διαπιστώνεται ότι από την συμπεριφορά γραφείου τελετών παραβιάζεται ο παρών Κανονισμός σε οποιοδήποτε σημείο, τότε ο Σύνδεσμος, δια των οργάνων του, καλεί σε έγγραφες εξηγήσεις το γραφείο. Εν συνεχεία, αποφασίζει ο Πρόεδρος για την μεταχείριση του εν λόγω γραφείου, αλλιώς διαβιβάζει την υπόθεση στα όργανα του Συνδέσμου (Εκτελεστική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο). 5. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης κλήσης και ακρόασης του Γραφείο Τελετών και ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, είναι ανάλογες της βαρύτητας της παράβασης του παρόντος και διακρίνονται, κατ αύξουσα σειρά, σε: α) Γραπτή Προειδοποίηση. β) Προσωρινή απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Κοιμητηρίου του προσώπου που παραβίασε τον Κανονισμό, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών. γ) Προσωρινή ακύρωση κωδικών εισόδου στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Κηδειών και απαγόρευση εισόδου στο κοιμητήριο για διενέργεια κηδειών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. δ) Σε περίπτωση υποτροπής, ως τέτοιας νοούμενης όχι αναγκαίως της ίδιας πράξης αλλά οποιασδήποτε άλλης παράβασης του παρόντος, εντός έτους από την επιβληθείσα κύρωση, η διάρκεια προσωρινής απαγόρευσης διπλασιάζεται. ε) Σε περίπτωση που τελείται κατ επανάληψη παράβαση του παρόντος Κανονισμού, δηλαδή για νέα πράξη, πέραν της καθ υποτροπήν τελεσθείσας, δύναται να απαγορευθεί αορίστως η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Κηδειών και απαγόρευση εισόδου στο κοιμητήριο για διενέργεια κηδειών. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές αφορούν όχι μόνο στο φυσικό πρόσωπο αλλά και στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ο παραβάτης συμμετέχει ως μέτοχος ή μεριδούχος, ακόμα και σε νομικό πρόσωπο που αυτός θα ενταχθεί μετά την επιβολή της ανωτέρω κύρωσης σε αυτόν. Η εφαρμογή του παρόντος δεν αποκλείει την σωρευτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπεται κατωτέρω, στο άρθρο 25 του παρόντος. 13

14 6. Αν κάποια σορός βρίσκεται στους ψυκτικούς θαλάμους, πάνω από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής της σ αυτούς και δεν έχει καταφέρει το γραφείο τελετών να καταχωρήσει κηδεία στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Καταχώρησης Κηδειών, τότε θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά η ταφή εκτός ηλεκτρονικής καταχώρησης, κατ εξαίρεση, κατόπιν χειρόγραφης αίτησης του ενδιαφερόμενου γραφείου τελετών από το βοηθητικό ταφολόγιο. Άρθρο8.ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 1. Οι ψυκτικοί θάλαμοι του Κοιμητηρίου εξυπηρετούν κατ αρχήν ταφές που αφορούν θανάτους που έχουν συμβεί στην χωρική αρμοδιότητα των Δήμων-μελών που συγκροτούν το Σύνδεσμο και, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, θανάτους εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Συνδέσμου. 2. Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή σορού χαρακτηρισμένου ως αζήτητου στον ψυκτικό θάλαμο αν (α) δεν έχει προσκομισθεί πρώτα η απαραίτητη εισαγγελική εντολή, και αν πρόκειται για αζήτητο εκτός των Δήμων που συγκροτούν το Σύνδεσμο. θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση του Κοιμητηρίου του Δήμου που βρέθηκε, καθώς και των Κοιμητηρίων των Δήμων που διέσχισε κατά τη μεταφορά του έως το Κοιμητήριο, και (β) δεν έχει γίνει καταχώρηση στο Βιβλίο Καταχώρησης Κηδειών σύμφωνα με το άρθρο 7 1 του παρόντος Κανονισμού. Η παραμονή σορών χαρακτηρισμένων ως αζήτητων γίνεται επίσης βάσει του ανωτέρω εδαφίου. 3. Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή σορού στον ψυκτικό θάλαμο και στο θάλαμο προετοιμασίας χωρίς φέρετρο και χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση από το μητρώο επαγγελματιών. 4. Κάθε φέρετρο πρέπει απαραιτήτως να φέρει κολλημένη καρτέλα με το ονοματεπώνυμο του θανόντα, το γραφείο τελετών καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας του γραφείου τελετών. 5. Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή της σορού από τον ψυκτικό θάλαμο και το θάλαμο προετοιμασίας, ο υπάλληλος του Γραφείου Τελετών επιδεικνύει απαραιτήτως στον υπάλληλο του Κοιμητηρίου έγγραφο με τα στοιχεία του νεκρού (ταυτότητα, πιστοποιητικό 14

15 θανάτου, έντυπο συμπληρωμένο με στοιχεία νεκρού και υπογραφή και σφραγίδα γραφείου) και υπογράφει στο Βιβλίο Ψυκτικού Θαλάμου - Θαλάμου Προετοιμασίας αντίστοιχα, όπου θα αναγράφεται και ο Α.Δ.Τ του ιδίου, η ημερομηνία και ώρα εισαγωγής και εξαγωγής, το ονοματεπώνυμο του θανόντα καθώς και η επωνυμία του γραφείου τελετών. Σε περίπτωση που ο νεκρός είναι αγνώστων στοιχείων ο υπάλληλος του γραφείου τελετών υπογράφει δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης του θανόντα και την ανάληψη ευθύνης προς την προσκόμιση αυτών. 6. Η χρέωση της χρήσης του ψυκτικού θαλάμου θα γίνεται ανά 24ωρο χωρίς παράταση χρήσης, καθορίζεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, και η μέτρηση του χρόνου χρέωσης αναφέρεται από την πρώτη είσοδο ανεξαρτήτως ενδιάμεσων εξόδων. Το Γραφείο Τελετών, υπ ευθύνη του οποίου εισάγεται η σορός στον ψυκτικό θάλαμο, φέρει και την ευθύνη πληρωμής της οφειλής που θα προκύψει από την παραμονή της σορού εκεί. 7. Η εξόφληση του χρέους του ψυκτικού θαλάμου αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την απομάκρυνση της σορού από αυτόν. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιείται πριν την απομάκρυνση και το γραφείο τελετών θα πρέπει να επιδεικνύει το έγγραφο εξόφλησης στον υπάλληλο του ψυκτικού θαλάμου ή στον φύλακα της πύλης. Σε περίπτωση που η απομάκρυνση πραγματοποιηθεί μέρες και ώρες που δεν λειτουργούν οι Υπηρεσίες του Συνδέσμου και δεν έχουν προμηθευτεί τα γραφεία τελετών το έγγραφο εξόφλησης από την Υπηρεσία τις μέρες και ώρες που λειτουργεί προ της απομάκρυνσης, η απομάκρυνση της σορού θα πραγματοποιείται χωρίς έγγραφο και η οφειλή αυτή θα πιστώνεται στο γραφείο τελετών που εισήγαγε τη σορό στον ψυκτικό θάλαμο. 8. Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή σορών με οποιοδήποτε άλλο όχημα πλην νεκροφόρας ή ειδικού άλλου οχήματος με νόμιμη ειδική άδεια, η οποία θα είναι δηλωμένη στο μητρώο επαγγελματιών του κοιμητηρίου για συγκεκριμένο εργολάβο. 9. Κατά την είσοδο των σορών ο εργολάβος κηδειών θα προμηθεύεται από υπάλληλο του Συνδέσμου πλαστικό βραχιόλι μιας χρήσεως (τύπου νοσοκομειακής ταυτοποίησης) με μοναδικό κωδικό, το οποίο θα περνάει επί τόπου στον καρπό του νεκρού. Ο μοναδικός 15

16 κωδικός θα αναγράφεται και στο Βιβλίο Ψυκτικού Θαλάμου και θα αποτελεί τον Κωδικό Αναγνώρισης. 10. Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και χωρίς ταρίχευση ή λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τυχόν μολύνσεων και της δυσοσμίας, δεν γίνεται δεκτός για παραμονή στους Θαλάμους Παραμονής και στους Ψυκτικούς θαλάμους του Κοιμητηρίου, και ο εργολάβος υποχρεούται να φέρει αυτόν κατά την ώρα της κηδείας. 11. Δύναται να παραχωρούνται, για μικρή χρονική διάρκεια, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στον προθάλαμο για την προετοιμασία και τον στολισμό της σορού, για την χρήση των οποίων θα καταβάλλεται τέλος καθαριότητας ανά σορό, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Άρθρο 9. ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 1. Απαγορεύεται η εισαγωγή σορού στο Νεκροθάλαμο πριν τις 09:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε περίπτωση πέραν των τριών (3) ωρών προ της τελέσεως της κηδείας εκτός και εάν η σορός έχει ταριχευτεί. 2. Απαγορεύεται κάθε μορφής προετοιμασία στο φέρετρο ή τη σορό από την εισαγωγή της στον Νεκροθάλαμο. 3. Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και χωρίς ταρίχευση ή λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τυχόν μολύνσεων και της δυσοσμίας, δεν γίνεται δεκτός για παραμονή στους Νεκροθαλάμους του Κοιμητηρίου, και ο εργολάβος υποχρεούται να φέρει αυτόν κατά την ώρα της κηδείας. 4. Για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και όταν προβλέπεται από νόμο ή απόφαση του Προέδρου, θα απαγορεύεται η αποκάλυψη της σορού καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο Κοιμητήριο. Άρθρο 10. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16

17 1. Το Κοιμητήριο είναι ανοιχτό καθημερινά καθ όλη την διάρκεια της εβδομάδος, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου. Οι ακριβείς ώρες καθορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανάλογα με την χρονική περίοδο. 2. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή εντός των Κοιμητηρίων πέραν του ωραρίου λειτουργίας, σε οποιονδήποτε εκτός: α) των εργαζομένων των γραφείων τελετών για την παράδοση και παραλαβή νεκρού, β) του προσωπικού φύλαξης και εργαζομένων οι οποίοι έχουν εργασία. 3. Το οστεοφυλάκιο είναι ανοιχτό δύο μέρες την εβδομάδα με ωράριο, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και την Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο και τα Ψυχοσάββατα. 4. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο απαιτεί ταμειακή συναλλαγή τα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 14:00 εκτός των αργιών. 5. Το ωράριο εκτέλεσης εργασιών όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εντός του Κοιμητηρίου, πλην των τελέσεων των κηδειών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Κοιμητηρίου, ήτοι: καθημερινά από τις 07:30 έως τις 15:30, τα Σάββατα από τις 07:30 έως 14: Δεν γίνονται ταφές: α) Καθημερινές πριν τις 10:00 π.μ. και μετά τις 16:00, και τα Σάββατα πριν τις 10:00 π.μ. και μετά τις 11:30 π.μ. β) Τις Κυριακές γ) Με απόφαση Προέδρου ή Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκτελεστικής Επιτροπής σε έκτακτες περιπτώσεις που κρίνει η Υπηρεσία και εισηγείται στην Διοίκηση. 7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η δραστηριοποίηση των επαγγελματιών δια της εισόδου των ιδίων, των υπαλλήλων και των οχημάτων τους εντός του Κοιμητηρίου, πέραν του ωραρίου τις καθημερινές, καθώς επίσης και κατά τις Κυριακές και Αργίες, παρά μόνο με έκδοση της σχετικής Άδειας Επέκτασης Ωραρίου και για συγκεκριμένο ειδικό ή επείγοντα λόγο (π.χ. και ενδεικτικά, αποτροπή κατάρρευσης ετοιμόρροπου τάφου, σφράγισμα 17

18 οικογενειακού τάφου κλπ). Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπηρεσία την διεύθυνση της δραστηριότητας τους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής τους. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 11. ΚΗΔΕΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ 1. Οι θρησκευτικές τελετές στους Ναούς του κοιμητηρίου έχουν διάρκεια 30 λεπτών. Σε περίπτωση που για εξαιρετικούς λόγους επιβάλλεται η χρήση περισσότερου χρόνου και εφόσον αυτό δηλωθεί κατά την καταχώρηση της κηδείας στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Καταχώρησης Κηδειών, δύναται να διατεθεί ο χρόνος δύο κηδειών και χωρίς να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την μία (1) ώρα. 2. Για την τέλεση των νεκρώσιμων ακολουθιών έχουν από πριν καταβληθεί τα δικαιώματα που καθορίζονται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. 3.Οι τελετές των κηδειών (νεκρώσιμες ακολουθίες) και μνημόσυνων τελούνται σύμφωνα με το δελτίο που εκδίδει η Υπηρεσία και το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο και δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτό χωρίς την εντολή του Προέδρου. 4. Δύναται να τελεσθούν πολιτικές κηδείες σε ειδικά διαμορφωμένους, προς τούτο κλειστούς χώρους, εφόσον τούτο ζητηθεί. 5. Μνημόσυνα, που τελούνται από το Σύνδεσμο, τελούνται μόνο Σάββατα και Κυριακές. Επίσης, τις ημέρες που γίνονται λειτουργίες, μπορούν να γίνονται μνημόσυνα μέχρι τις 12 π.μ., για τα οποία καταβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και δικαιώματα, όπως αυτό προβλέπονται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση ματαίωσης μνημόσυνου, το ποσό του δικαιώματος που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνον όταν από τις συνθήκες προκύπτει παράλειψη της Υπηρεσίας με την διαδικασία περί αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΑΦΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ Τμήμα Α - Είδη Τάφων Άρθρο 12. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΑΦΩΝ Οι τάφοι στο Κοιμητήριο διακρίνονται σε : 1. Τάφους τριετίας 2. Τάφους οικογενειακούς 3. Για έμβρυα, βρέφη, νήπια και ανθρώπινα μέλη 4. Αδιάλυτων 5. Κενοτάφια Άρθρο 13. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 1. Στο Κοιμητήριο δύναται να παραχωρούνται χώροι προς σύσταση οικογενειακών τάφων, υπό τον όρο της καταβολής του αναλογούντος δικαιώματος, όπως αυτό προβλέπεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ηοποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται σε βάρος του αναγκαίου για την ταφή χώρου (άρθρο 7 από το διάταγμα της 28ης Μαρτίου 1843). 2. Η καταβολή των δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακού τάφου, δύναται να γίνει είτε εφάπαξ είτε με προκαταβολή και ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την ισχύουσα περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. 3. Η σύσταση και παραχώρηση του οικογενειακού τάφου πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα του αιτούντος (άρθρο 3 του Ν. 582/1968) και θεωρείται ολοκληρωμένη με την πλήρη 20

21 καταβολή όλων των υπολειπόμενων δόσεων, των σχετικών τελών και την υπογραφή της Πράξεως Παραχωρητήριου από το Πρόεδρο. 4. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα. 5. Απαγορεύεται απολύτως η παραχώρηση οικογενειακών τάφων, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από αυτόν που καθορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τυχόν παραχώρηση δικαιώματος, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ εκείνου στον οποίο παραχωρήθηκε ή στους διαδόχους αυτού. 6. Δύναται να γίνει χρήση του οικογενειακού τάφου, προ της εξόφλησης όλων των τυχόν συμφωνημένων δόσεων των τελών κτήσεως του οικογενειακού τάφου, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και κατάθεσης προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για την απόκτηση δικαιώματος χρήσεως τάφου τριετούς χρήσεως. Άρθρο 14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 1. Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: α) εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση. β) ο/η σύζυγός του/της, κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ως σύζυγοι εκλαμβάνονται και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. γ) Οι κατ ευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου, όπως αυτοί καλούνται κατά την δεύτερη και τρίτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. δ) Οι κατ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου, όπως αυτοί καλούνται κατά την πρώτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Διευκρινίζεται ότι μετά τον θάνατο των κατ ευθείαν γραμμή κατιόντων του αρχικού δικαιούχου, οι όποιες υιοθεσίες και αναγνωρίσεις τέκνων των συζύγων τους δεν αποτελούν δικαιούχα πρόσωπα. ε) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι & άτεκνοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια, υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του αρχικού δικαιούχου και εάν δεν 21

22 υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του/της ή ενός εκ των κατιόντων αυτού, αποδεικνύοντας συγχρόνως με επίσημα δημόσια έγγραφα τα περί αγαμίας και άνευ ιδίας οικογενείας. 2. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ύστερα από την λύση του προηγουμένου από θάνατο του δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους. 3. O βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών). 4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή (οικογενειακών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας κ.λ.π.) προσκομίζοντας σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο. 5. Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξ ίσου από όλους τους δικαιούχους χωρίς να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον καταβάλλοντα των τελών συντήρησης ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι δικαιούχοι. Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξίσου από όλους τους δικαιούχους χωρίς να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσεως στον καταβάλλοντα των τελών συντήρησης ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι δικαιούχοι. Άρθρο 15. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1. Με απόφαση του Προέδρου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεόμενων με τον αρχικό δικαιούχο και τον σύζυγο ή την σύζυγο αυτού και με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο ή ενός εκ των κατιόντων αυτού και υπό τον όρο της καταβολής ιδιαίτερου δικαιώματος, όχι μικρότερου από το ήμισυ του απαιτούμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 22

23 2. Η αναγνώριση του παραπάνω δικαιώματος δύναται να επιτραπεί στις κατωτέρω κατηγορίες συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας προς τον αρχικό δικαιούχο: α) Στους αδελφούς/ες και στους συζύγους τους με το προβλεπόμενο δικαίωμα χρήσης να ορίζεται στο 50% της αξίας του τάφου. β) Στα παιδιά των αδελφών και στους συζύγους τους με το προβλεπόμενο δικαίωμα χρήσης να ορίζεται στο 75% της αξίας του τάφου. γ) Στους αδελφούς/ες του/ης συζύγου του δικαιούχου και στους συζύγους τους με το προβλεπόμενο δικαίωμα χρήσης να ορίζεται στο 100% της αξίας του τάφου. δ) Στα παιδιά των αδελφών του/ης συζύγου του δικαιούχου και στους συζύγους τους με το προβλεπόμενο δικαίωμα χρήσης να ορίζεται στο 100% της αξίας του τάφου. 3. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται από τον Σύνδεσμο, ο οποίος έχειτο δικαίωμα να μην επιτρέπει την χρήση του οικογενειακού τάφου, εάν προηγουμένως δεν εξοφληθούν τα ως άνω δικαιώματα. 4. Αυτή η αναγνώριση παρέχει το δικαίωμα χρήσεως μόνο στο πρόσωπο που αφορά και όχι στους ανιόντες και κατιόντες αυτού. 5. Εάν διαπιστωθεί μετά την ταφή, ότι ο νεκρός δεν ανήκει στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τότε αυτή θεωρείται τριετής ταφή (φιλοξενία), για την οποία ο ενδιαφερόμενος που διενήργησε την κηδεία, οφείλει όπως καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που ορίζεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, και με τη λήξη της οποίας πρέπει να διενεργηθεί η εκταφή. Τα ανακομιζόμενα οστά δύναται να φιλοξενηθούν εντός του οικογενειακού τάφου σύμφωνα με το άρθρο Σε περίπτωση που η διαπίστωση γίνει μετά την παρέλευση της τριετίας, τότε πέραν του προαναφερόμενου τέλους ταφής - φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος που διενήργησε την κηδεία οφείλει όπως καταβάλει και το ποσό της φιλοξενίας των οστών, όπως ορίζεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, ασχέτως αν αυτά παραμείνουν ή όχι εντός του τάφου μετά την εκταφή. 23

24 6. Η έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν αυτός δεν υπάρχει του/της συζύγου και των κατιόντων αυτού σε κάθε περίπτωση, παρέχεται με δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 βεβαιωμένη με το γνήσιο της υπογραφής. 7. Εάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου ως επίσης και οι ανιόντες και οι κατιόντες αυτού, τότε στα δικαιώματα του τάφου δύναται να υπεισέλθει το πρόσωπο υπέρ του οποίου αναγνωρίστηκε δικαίωμα χρήσεως, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου. 8. Επιτρέπεται η τριετής ταφή (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου, με έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, του/της συζύγου ή ενός εκ των κατιόντων υπό τον όρο καταβολής ποσού που ορίζεται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. 9. Απαγορεύεται ρητά η τριετής ταφή (φιλοξενία) και η φιλοξενία οστών μη δικαιούχων στον οικογενειακό τάφο, εάν δεν έχει εξοφληθεί το σύνολο των δικαιωμάτων και τελών απόκτησης του οικογενειακού τάφου. 10. Για την παρακολούθηση των ανωτέρω τηρείται ειδικό βιβλίο, από τις Υπηρεσίες του Συνδέσμου στο οποίο καταχωρούνται οι ταφές φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους, με πλήρη στοιχεία του ταφέντος και της ημερομηνίας ταφής. Άρθρο 16. ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 1. Στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, ο τάφος χάνει την ιδιότητά του οικογενειακού και αυτοδικαίως επανέρχεται στον Σύνδεσμο, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία ταφή σε αυτόν: α) Οικογενειακοί τάφοι των οποίων όλοι οι δικαιούχοι παραιτούνται στο σύνολό τους της χρήσεως αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι δικαιούχοι. Η παραίτηση μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανακληθεί. Παραίτηση από το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να ζητήσει και 24

25 κάθε δικαιούχος ατομικά και μόνο για τον εαυτό του με τις προβλεπόμενες νόμιμες διατάξεις. β) Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους για πέντε (5) έτη, όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, και για την οποία οφειλή οι δικαιούχοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) φορές και δεν έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποστολή πρόσκλησης τότε καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τοπικό τύπο. γ) Τάφοι για τους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί αποπληρωμή των δόσεων ή έχει παρέλθει εξάμηνο από την οφειλόμενη δόση, καθώς και τάφοι για τους οποίους δεν έχει γίνει ολοσχερής εξόφληση εντός πενταετίας από την ημερομηνία της Πράξεως Παραχωρητηρίου, και για την οποία οφειλή οι δικαιούχοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) φορές και δεν έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποστολή πρόσκλησης τότε καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τοπικό τύπο. δ) Σε περίπτωση που μέσω δημοσίων εγγράφων αποδειχθεί η παντελής έλλειψη δικαιούχου χρήσεως οικογενειακού τάφου και κατόπιν αποστολής γενικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τοπικό τύπο. ε) Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και χρήσεως του οικογενειακού τάφου, από την υπηρεσία και τον διεκδικούντα, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί. 2. Εφόσον δεν προσέλθει κάποιος ο οποίος να μπορεί να αποδείξει με δημόσια έγγραφα ότι είναι δικαιούχο πρόσωπο για τις περιπτώσεις α), β), γ) και ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον έχουν παρέλθει εξήντα (60) μέρες από την δημοσίευση στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς να έχει επιδείξει κάποιος από τους δικαιούχους σχετικό ενδιαφέρον, συντάσσεται από τον Πρόεδρο Διαπιστωτική Πράξη, με την οποία διαπιστώνεται: στις περιπτώσεις α), δ) και ε) η 25

26 έλλειψη κατιόντων συγγενών ή η έλλειψη στοιχείων απόκτησης από τον διεκδικούντα και η επανάκτηση του οικογενειακού τάφου, ενώ στις περιπτώσεις β) και γ) η μη εξόφληση των οφειλών αναφορικά με τέλη και δικαιώματα ή του συνολικού τιμήματος της παραχώρησης. Η αίτηση προωθείται στην Νομική Υπηρεσία ή σε συνεργαζόμενο δικηγόρο του Συνδέσμου και την συνυπογράφουν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας (ελλείψει αυτής ο συνεργαζόμενος δικηγόρος) και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Συνδέσμου. 3. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη ταφή ή έχουν τοποθετηθεί οστά, ο τάφος θεωρείται τριετούς ταφής και ειδοποιείται ο αιτών εγγράφως να προσέλθει για την ανακομιδή των οστών με την λήξη της τριετίας από τον ενταφιασμό, καθώς και την παραλαβή ότι τυχόν οστών υπάρχουν εντός του τάφου. 4. Εφόσον δεν έχει έως τότε επιδειχθεί σχετικό ενδιαφέρον για την εκταφή, την ανακομιδή και μεταφορά των οστών που πιθανόν υπάρχουν εντός του τάφου, αυτά οδηγούνται και εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου. 5. Στους οικογενειακούς τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Σύνδεσμο εφόσον υπάρχουν κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Συνδέσμου. Στην τιμή διάθεσης των τάφων αυτών προστίθεται και η αξία των κατασκευασμάτων. 6. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση Προέδρου για την αποδέσμευση του τάφου και την δυνατότητα επαναδιάθεσης του σε νέο δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Άρθρο 17. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΦΟΥ- ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1. Τάφοι εγγεγραμμένοι στα τοπογραφικά ταφολόγια, καταργούνται ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας ωφέλειας, πρόληψης κινδύνου, λειτουργικότητας του Κοιμητηρίου και σε περίπτωση γενικότερης ρυθμιστικής αναδιάρθρωσης. 2. Σε περίπτωση καταργήσεως οικογενειακού τάφου με τον τρόπο και για τους λόγους που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραχωρείται στο ίδιο τμήμα αντίστοιχος 26

27 χώρος προς σύσταση οικογενειακού τάφου, Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τμήμα, παραχωρείται χώρος προς σύσταση οικογενειακού τάφου σε ανάλογο τμήμα. 3. Εφόσον σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης αντίστοιχου χώρου, τότε τούτος παραχωρείται με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και τροποποίηση του ταφολογίου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 4. Εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Σύνδεσμο λόγω αυξημένων αναγκών για τάφους τριετούς χρήσεως και παράλληλα ελλείψει ενδιαφέροντος για απόκτηση οικογενειακών τάφων, οι οποίοι έχουν περιέλθει στο Σύνδεσμο για οποιονδήποτε λόγο, δύνανται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου να αποχαρακτηριστούν και να μετατραπούν σε τάφους τριετούς χρήσεως. Άρθρο 18. ΤΑΦΟΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ταφικών χώρων για ενταφιασμό, χωρίς προηγούμενη πλήρη καταβολή όλων των δικαιωμάτων και τελών που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τις διατάξεις του. 2. Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για τριετή ταφή νεκρών καταβάλλεται δικαίωμα, καθοριζόμενο σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, από την ισχύουσα περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. 3. Στους τάφους αυτούς δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλλιτεχνημάτων (προτομών κ.λ.π.), άνευ αδείας από την Τεχνική Υπηρεσία. 4. Με τον παρόντα κανονισμό καθιερώνονται οι μέγιστες διαστάσεις για τον τρόπο κατασκευής τάφου τριετούς χρήσεως, υποχρεωτικά επιβαλλόμενες στους ενδιαφερομένους δια των Τεχνικών Υπηρεσιών, με δαπάνη η οποία βαρύνει τους ενδιαφερομένους. 5. Τάφοι τριετίας, που έχουν γίνει κατά παρέκκλιση στο Κοιμητήριο, σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στα ισχύοντα ρυμοτομικά σχέδια, καταργούνται εντός τριετίας από της ταφής και μετά την ανακομιδή των οστών. 27

28 6. Οι τάφοι τριετούς χρήσεως στο Κοιμητήριο του Συνδέσμου διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Γ ζώνης, Β ζώνης και Β1 ζώνης για τάφους Β ζώνης που έχουν επαφή με δρόμο, Α ζώνης, Α1 ζώνης, Α2 ζώνης και Α3 ζώνης. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών φαίνεται σε συνολικό σχέδιο και μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι ζώνες ισχύουν για τις Μητροπόλεις Πειραιά και Νικαίας. 7. Με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παραχωρούνται τάφοι κατηγορίας Α Ζώνης στους χώρους ταφών τριετίας τιμής ένεκεν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές για να θάβονται πρόσωπα και μόνον αυτά, με εθνική κοινωνική και πολιτική δράση που πρόσφεραν μεγάλες στο Έθνος υπηρεσίες, χωρίς την δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα. Η διάρκεια ταφής καθορίζεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. 8. Απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισμός των τάφων τριετούς χρήσεως και η μετατροπή τους σε οικογενειακούς, χωρίς εξαιρέσεις. Άρθρο 19. ΕΜΒΡΥΑ ΒΡΕΦΗ ΝΗΠΙΑ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΛΗ 1. Η ταφή των νεκρών εμβρύων, νεογνών, βρεφών έως δύο (2) ετών και ανθρώπινων μελών τα οποία έχουν αποβιώσει εντός της διοικητικής περιφέρειας του Συνδέσμου ή εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Συνδέσμου, εάν ο χώρος είναι επαρκής και με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και σε καθορισμένο χώρο που θα προβλεφθεί και οριστεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 2. Οι ανωτέρω ταφές πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το Ταφολόγιο του Κοιμητηρίου και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων. 28

29 3. Τα νεκρά νεογνά τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ημέρες κύησης θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικες νεκρούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού ατομικά. 4. Για την τέλεση ταφών νεκρών εμβρύων, νεογνών, βρεφών και νηπίων εν απουσία της οικογένειας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το αρμόδιο νοσηλευτικό ίδρυμα δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και των δύο γονέων (όπου αυτοί υφίστανται) προς εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο (Νοσηλευτικό ίδρυμα, Γραφείο Τελετών κ.λ.π.) για την τέλεση της ταφής, στην οποία θα αναφέρεται ρητά.: α) η εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου ως προς την διενέργεια του ενταφιασμού και β) η επιθυμία των γονέων προς ενημέρωση τους από την υπηρεσία για την διενέργεια της εκταφής παραθέτοντας τα πλήρες στοιχεία επικοινωνίας τους ή γ) η εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου ως προς την διενέργεια της εκταφής καθώς και η βούληση των γονέων για την μετέπειτα φύλαξη των οστών (αν αυτά υφίστανται και δεν έχει επέλθει η τέλεια διάλυση τους), άλλως την μεταφορά τους στο χωνευτήριο ή σε άλλο κοιμητήριο. 5. Οι σοροί των ανωτέρω θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτό ατομικό τρόπο σε ξύλινο φέρετρο ή παρεμφερή ξύλινο κυτίο κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 6. Ο ενταφιασμός ανθρώπινων μελών πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου ειδικά διαμορφωμένου κοινού χώρου, αφού πρώτα έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία βεβαίωση για ενταφιασμό από Νοσοκομειακό Ίδρυμα ή Κλινική και έχει εισπραχθεί τέλος που προβλέπεται στον ισχύουσα περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. 7. Η φύλαξη των οστών κάθε σορού των ανωτέρω γίνεται ατομικά. 8. Στο κοιμητήριο δεν επιτρέπεται η ταφή βρεφών και νηπίων κάτω των 2 ετών σε τάφους εκτός του βρεφικού τμήματος και οικογενειακούς. 29

30 9. Για ενταφιασμούς βρεφών και νηπίων εισπράττεται τέλος που προβλέπεται στον ισχύουσα περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Άρθρο 20. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ) 1. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα σε τάφους τριετίας, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέρχεται στον Σύνδεσμο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή στους κληρονόμους αυτών, εφ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία και είναι συνδεδεμένα με την δομή του τάφου. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Στα κινητά πράγματα συμπεριλαμβάνονται και τα εναπομείναντα τεμάχια της μαρμάρινης υποδομής των τάφων τριετούς χρήσεως. 3. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν ενδιαφέρονται ή δεν αξιώνουν όλα ή μέρος από τα κινητά πράγματα, το δηλώνουν την ημέρα της εκταφής και κατά την καταχώρηση της προγραμματισμένης εκταφής με υπογραφή δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 τυποποιημένη, χορηγούμενη από το τμήμα ταφολογίου. Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς ή ενδιαφερόμενοι τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο Σύνδεσμο, διατίθενται κατά περίπτωση με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή εκποιούνται. Τμήμα Β Αποτέφρωση. Άρθρο 21. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχιεπισκοπής, επιτρέπεται η αποτέφρωση των νεκρών ημεδαπών ή αλλοδαπών καθώς και η αποτέφρωση οστών. 2. Ο Σύνδεσμος δύναται να διατηρεί Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και να προχωρά στην διαδικασία της αποτέφρωσης, εφόσον προβλέπεται και του δίνεται η δυνατότητα αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις που 30

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχιστό Σκαραμαγκά : 26.02.2015 & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Για την ίδρυση κοινού Νεκρ/φείου ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/2015 ΛΕΩΦ. ΣΧΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νο 88 /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002285740

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα / / 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα / / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα / / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ. Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Νέα Φιλαδέλφεια 14/11/ Αριθ. Πρωτ. : 27974 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:427/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013.

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθµός απόφασης 17/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (./2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρον 1 ον Α) Ο παρόν Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 19 Δεκεμβρίου ******* Συμβουλίου του Συνδέσμου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 19 Δεκεμβρίου ******* Συμβουλίου του Συνδέσμου 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 19 Δεκεμβρίου 2018 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεδρίασης του Διοικητικού ******* Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 528

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 528 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 528 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 η Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , , , ΦΑΞ:

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , , , ΦΑΞ: Ληξιαρχείο Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος ΤΗΛΕΦΩΝΑ:213-2020219,213-2020221,213-2020341,213-2020361 ΦΑΞ: 213 2020350 Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: 07:30 13:30 Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 HM: 21/03/2016 15:28:42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 13 Δεκεμβρίου ******* Συμβουλίου του Συνδέσμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 13 Δεκεμβρίου ******* Συμβουλίου του Συνδέσμου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 13 Δεκεμβρίου 2018 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεδρίασης του Διοικητικού ******* Συμβουλίου του Συνδέσμου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 142 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/8/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 7.10.2011 129(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...2 Άρθρο 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 Άρθρο 3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 02 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 47/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Τμήμα Εσόδων Γραφείο Διαφημιστικών Τελών Επιμελείται για τις βεβαιώσεις του τέλους διαφήμισης που ειδικότερα περιλαμβάνει: Παραλαβή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 3 Άρθρο 4 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: *(Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 260/2017 απόφαση του Δ.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: *(Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 260/2017 απόφαση του Δ.Σ.) *(Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 260/2017 απόφαση του Δ.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού Άρθρο 2 : Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 3 : Νομικός Χαρακτηρισμός Άρθρο 4 : Γενικές Διατάξεις Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του Κανονισμού 2. Πεδίο Εφαρμογής 3. Γενικοί Κανόνες 4. Εκτέλεση Εργασιών επί των Τάφων 5. Αντικείμενα Στολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρον

ΠΟΛ /05/ Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρον Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. Άρθρο 1- Σκοπός Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών για τη Διοίκηση, Διαχείριση και λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

- Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας). Ληξιαρχική πράξη γάμου

- Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας). Ληξιαρχική πράξη γάμου Γέννηση 1) Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού; Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A' ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 19/16-09-2015 Αριθ.Αποφ. 222/2015 ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 8η Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 8η Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 8η Νοεμβρίου 2017 Σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ 17-02-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 48/2016 Περίληψη: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/25-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 28 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΑΔΑ: 4A1YH-XO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 26 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ <<C.P.I. Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv>>

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 26 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ <<C.P.I. Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv>> ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 26 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 26 ης Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/3/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 13737/304 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 4ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 4ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 4ης/ 27-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 26/ 2016 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 1/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας Σήμερα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων αριθμός 3 της ΑΠΟΦΑΣΗ -9-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων αριθμός 3 της ΑΠΟΦΑΣΗ -9- HM: 11/03/2016 13:33:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα