Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 67/20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 67/20"

Transcript

1 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ Φ. 600/67/20 Σ. 67 Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 15 Σεπτεμβρίου 2020 Συνημμένα: Ένας (1) πίνακας (ΠΠΥ) ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, Διάρκειας Δώδεκα (12) Μηνών από την Υπογραφή του Συμφωνητικού, με Αντικείμενο την Προμήθεια Δύο (2) Μονάδων Αφύγρανσης Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α, για χώρους αποθήκευσης πυρομαχικών της ΥΝΤΕΛ. Έχοντας υπόψη: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 67/20 α. Το ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70), περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.» β. Το ΝΔ 1400/73 «Περί καταστάσεων και Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» γ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α// ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δ. Την ΠαΔ 6-3/2017 / ΓΕΝ/Ε1 ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». στ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ. Το ΝΑΑ Ζ ΣΕΠ 20/ΔΔΜΝ η. To Φ Α/21/20 από 14 Σεπ 20/ΚΕΦΝ/ΚΦ 1230 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια (2) μονάδων αφύγρανσης, εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), συμπεριλαβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α. 2. Μετά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο θα εκδoθούν επιμέρους κατακυρωτικές αποφάσεις και θα συναφθούν σχετικές συμβάσεις, με τους ίδιους όρους της υπόψη συμφωνίας-πλαίσιο, συναρτήσει των διαθέσιμων πιστώσεων και των επιχειρησιακών απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού. 3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο θα διενεργηθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία του Κλιμακίου Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. 4. Η δαπάνη που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συμφωνίας-πλαίσιο, συναρτήσει των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν σχετικής εντολής προμήθειας του αρμόδιου Τμήματος ΚΕΦΝ/ΚΦ 1230 προς το ΚΠ/ΚΕΦΝ, θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος) ή από Α.Λ.Ε αρμοδιότητας ΚΕΦΝ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα δεν θα υπερβεί το ποσό των ,00, συμπεριλαβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά πρόσωπα β. Νομικά πρόσωπα γ. Ενώσεις / Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις

2 οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις δε, υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 6. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν. 4412/ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο Γραφείο του Προέδρου του ΚΠ/ΚΕΦΝ, είτε μέσω ταχυδρομείου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή. 8. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ταχυδρομικά τις προσφορές τους στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολεμικό Ναυτικό Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) Κλιμάκιο Προμηθειών (ΚΠ/ΚΕΦΝ) Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ν. Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) 9. Στην περίπτωση απευθείας / δια ζώσης κατάθεσης προσφορών στο Κλιμάκιο Προμηθειών ΚΕΦΝ (ΚΠ/ΚΕΦΝ), από εκπροσώπους συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, απαιτείται η αποστολή των στοιχείων τους, μέσω τηλεομοιοτυπίας / fax ( ) ή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή είναι τα κάτωθι: α. Στοιχεία Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αριθμός διακήρυξης, θέμα) β. Ονοματεπώνυμο γ. Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δ. Περιγραφή οχήματος (Αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα) 10. Οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» όροι του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό. 11. Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινίσεις, ως προς τη διαδικασία του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στο Κλιμάκιο Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), στο τηλέφωνο ή/και στο fax , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 13:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να την ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής, αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι «Β» Τεχνική Προδιαγραφή «Γ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς «Δ» Τ.Ε.Υ.Δ. (ΦΕΚ 3698// , τ. Β ) Πλωτάρχης (Ο) Ν. Λαίδογλου Π.Ν. Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ

3 3 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 600/67/20/Σ.67 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15 Σεπτεμβρίου 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠY) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Μ/Μ 1 Μονάδα αφύγρανσης Τεχνική Προδιαγραφή ως Παράρτημα Β της Διακήρυξης ΣΔ 67/20 ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΗ TIMH ΜΟΝ. ( ) ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ ΑΞΙΑ ( ) ΕΑ , ,00 Σύνολο ,00

4 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 600/67/20/Σ.67 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15 Σεπ 20 «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους, εντός ενσφράγιστου φακέλου, στο Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ, που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Παραλαβών και Διαμετακόμισης, το αργότερο μέχρι την 11:00π.μ. της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορές που αποστέλλονται μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ) δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: α. Τη λέξη "Προσφορά. β. Προς το Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ. γ. Αφορά στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΣΔ-67/20/ΚΠ/ΚΕΦΝ». δ. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ήτοι, επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ). 2. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει «επί ποινή απορρίψεως» τα κάτωθι: α. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. β. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος. γ. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος. Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζονται. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ ισοδύναμων προσφορών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ.1 σχετ. (γ) Νόμου. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Στις ανωτέρω τιμές δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., καθόσον τα υλικά προορίζονται για Πολεμικά Πλοία. 3. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες. Μετά και την λήξη του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι υπόλοιποι. 4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία

5 του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική. 5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων ή έτερα πρόσωπα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από αυτούς, δύνανται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο / αξιολόγηση των προσφορών, που θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών του ΚΠ/ΚΕΦΝ, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι θα πρέπει να διαθέτουν / προσκομίσουν και την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν. 6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ όψη. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής καθώς και προσφορές υπό αίρεση. 7. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ ισοδύναμων προσφορών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ.1 σχετ. (γ) Νόμου. 8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του Ν.4412/ Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16. 5 ΑΡΘΡΟ 2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: α. Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση και αποδέχεται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς. β. Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους του, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς. 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ως Παράρτημα «Ζ» της παρούσας διακήρυξης, αρμοδίως υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα, έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εκτενείς οδηγίες συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στις κατευθυντήριες οδηγίες υπ' αριθμόν 15// (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23// (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) που έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, στο Μέρος VI (Τελικές Δηλώσεις) του Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία και η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, όπως τούτο προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται (με την αιτιολογία υποβολής ανώνυμα υπογεγραμμένου Τ.Ε.Υ.Δ.).

6 3. Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), αναφέροντας επιπλέον, τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) που του έχει αποδοθεί ή εναλλακτικά, ότι δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 6 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 1. O κλειστός φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: α. Πίνακα με την κατάσταση των προσφερόμενων υλικών, όπου θα δηλώνεται το Part Number (P/N) και το τυχόν NCAGE του δηλωθέντος κατασκευαστή. β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: (1) Η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της. (2) Ότι ο προμηθευτής αποδέχεται τη ρήτρα κωδικοποίησης. (3) Εφόσον το τελικό προϊόν δεν θα κατασκευαστεί από τον ίδιο τον προσφέροντα, «ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος της, έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, του συμβατικού αντικειμένου υπέρ του ιδίου». (4) Ότι «κατά την παράδοση τα υλικά θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα: i. Πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin) του κατασκευαστή ή αρμόδιας Αρχής (π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο) της χώρας κατασκευαστή ή αντίστοιχης αρχής (π.χ. Τελωνείο) της χώρας εξαγωγής του υλικού, με το οποίο θα πιστοποιείται η χώρα προέλευσης του υλικού. Στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται/ πιστοποιούνται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: (1) Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN. (2) Η χώρα κατασκευής του υλικού. (3) Ο εκδότης του πιστοποιητικού. (4) Ο κατασκευαστής του υλικού. (5) Η περιγραφή του υλικού. ii. Επικυρωμένο ευκρινές φωτοαντίγραφο του εν ισχύει πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ 13053:2012 EUROVENT. iii. Πιστοποιητικό εταιρείας κατά ISO iv. Εγγύηση καλής λειτουργίας των μονάδων και των παρελκόμενων τους, για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής τους. v. Γραπτή εγγύηση περί παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά/ αναλώσιμα υλικά καθώς και δυνατότητας ανάληψης (από τον ίδιο ή μέσω τρίτων) επισκευών των μονάδων και των παρελκόμενων αυτών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ημέρα παράδοσης τους στην Υπηρεσία. vi. vii. Συνοδευτικά έγγραφα (packing list). Τεχνικά εγχειρίδια. viii. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου και τελικής αποδοχής (Factory Acceptance Test - FAT) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου (test certificates). viiii. Κατ ελάχιστον ένα εκ των πιστοποιητικών υγιεινής VDI/EN 6022, VDI 3803 DIN EN 13779, DIN , εν ισχύ γ. Αντίγραφο του εν ισχύει πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001/2015 ή μεταγενέστερο του δηλούμενου κατασκευαστή των υλικών (μεταφρασμένο στα ελληνικά ως παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/16), από το οποίο θα προκύπτει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια ότι, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω πιστοποιητικού αφορά στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών και όχι στη διακίνηση ή/και διανομή αυτών, διαφορετικά η προσφορά δεν θα γίνεται τεχνικά αποδεκτή. Το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από

7 φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ή από αρμόδιο κρατικό οργανισμό. δ. Τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus ή Technical Manual) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ροσφερόμενων υλικών. ε. Δήλωση ότι τα υλικά θα είναι καινούργια (brand new) και θα προέρχονται από πρόσφατη γραμμή παραγωγής όχι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διακήρυξης του παρόντος συμβατικού αντικειμένου. Στην περίπτωση που τα προμηθευόμενα υλικά δεν είναι factory new και υφίσταται όριο ζωής, αναφορικά με την δυνατότητα χρήσης τους, απαιτείται να εξασφαλίζεται ότι το υπολειπόμενο, κατά την προμήθεια, χρονικό διάστημα ορίου ζωής του υλικού είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού ορίου ζωής. στ. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, ως Προσθήκη Ι Παραρτήματος «Β» της παρούσης ζ. Αποδεικτικό εγγραφής τους στο αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος εγκατάστασής τους, προκειμένου να πιστοποιείται η καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 75 Ν.4412/2016. (Αντίγραφο ΓΕΜΗ κ.α) η. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στην πώληση, υποστήριξη, καθώς και στη συντήρηση και επισκευή των μονάδων. Για εν λόγω απαίτηση να προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με την αντίστοιχη βεβαίωση. θ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής τους και μετά την τελική τοποθέτηση των συστημάτων αφύγρανσης, πρόκειται να συνδράμουν στην πραγματοποίηση ελέγχων καλής αρχικής λειτουργίας, στις εγκαταστάσεις της ΥΝΤΕΛ (όπου θα παρευρεθούν με δικό τους κόστος), και αποκαταστήσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διενέργεια αυτών των δοκιμών, με δικό τους κόστος. 7 ΑΡΘΡΟ 4 Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ) θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ενσφράγιστο φάκελο με τα όλα τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού αυτού, από τη διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 73 του σχετικού (γ) Νόμου. 2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά/πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου, καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτών ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η έκδοση του/των ποινικού/-ών μητρώου/-ων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του/-ων.

8 8 γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του προσωρινού αναδόχου, των οποίων η ισχύς, να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς του στον παρόντα διαγωνισμό, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι, θα πρέπει επιπλέον, να εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ και κατά τον χρόνο της υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.) από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Για την αποδοχή του εν λόγω πιστοποιητικού απαιτείται όπως, η έκδοσή του έχει πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αντικαθίσταται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου με όμοιο περιεχόμενο (ήτοι, να βεβαιώνεται/δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου εις βάρος του, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό), η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής, μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου. 3. Επισημαίνεται ότι, το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και ότι πληρούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του σχετικού (γ) Νόμου. ΑΡΘΡΟ 5 Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαίσιο-Εγγυήσεις 1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση, εγγυητική επιστολής καλής εκτελέσεως ποσοστού 0,5% επί της αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο άνευ ΦΠΑ, ισχύος δώδεκα (12) μηνών. Κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, θα κατατεθεί πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα υπογραφεί, άνευ ΦΠΑ, ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών. 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/ , τ. Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα στοιχεία παρα.4 του άρθρου 72 σχετ. (γ) Νόμου 4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης.

9 5. Κατά το χρόνο υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία υλικών που θα πραγματοποιηθεί, δυνάμει των διαθέσιμων πιστώσεων και των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής. Για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων θα εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Ε οι επι μέρους κατακυρωτικές αποφάσεις. Οι εκτελεστικές συμβάσεις θα υπογράφονται με τους ίδιους όρους της σύμβασης -πλαίσιο. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης υλικών συνολικής αξίας μικρότερης της αρχικά προυπολογισθείσας, αναλόγως διαθέσιμων πιστώσεων και επιχειρησιακών απαιτήσεων 7. Η Συμφωνία - Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου. 9 ΑΡΘΡΟ 6 Κρατήσεις - Έξοδα 1. Οι υποχρεωτικές κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο μειοδότης οικονομικός φορέας είναι οι ακόλουθες: α. Υπέρ Μ.Τ.Ν 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ 2 % γ. δ. ε. Υπέρ Δημοσίου Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,144% 0,07252% 0,06216% Σύνολο: 6,27868% 2. Επιπρόσθετα, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων από την καθαρή αξία των υλικών (άνευ Φ.Π.Α.), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% επί του υπολοίπου ποσού. Δεδομένου ότι, τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων, τόσο στην προσφορά, όσο και στο τιμολόγιο πώλησης αγαθών δεν θα περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Η βεβαίωση της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα επιδίδεται απο τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα πληρωμής ( Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.), Ε' Χρηματική Διαχείριση Δ/ΓΕΝ, ΤΕΣ ) 4. Οικονομικές προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων που δεν συμπεριλαμβάνουν τις κρατήσεις ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 5. Η προμήθεια των υλικών βαρύνεται με Φ.Π.Α και το εν λόγω ποσοστό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρεωτικοί Λόγοι Αποκλεισμού 1. Αποκλείεται υποχρεωτικά από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων 1 (αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) και 2 (τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ ή/και απόδειξη με τα κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή, περί αθέτησης υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και την επιβολή εις βάρος του, ρητού αριθμού πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατόπιν διενέργειας του προβλεπόμενου αριθμού ελέγχων) του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

10 2. Κατ εξαίρεση, δεν αποκλείονται οικονομικοί φορείς, για τους λόγους της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 2α και 2β του του άρθρου 73 του Ν.4412/16, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα αποκαταστατικά μέτρα (αποπληρωμή χρηματικών οφειλών ή υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την αποπληρωμή τους), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 4. Πλέον των ανωτέρω, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. β. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. γ. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16. δ. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. ε. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 5. Εάν στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 7. Αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ιδίου άρθρου. 8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 10 ΑΡΘΡΟ 8 Πληρωμή - Δικαιολογητικά

11 1. Η πληρωμή της συνολικής συμβατικής αξίας των οριστικά παραληφθέντων ειδών θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα (ΔΤΠΝ ή την Ε' Χρηματική Διαχείριση Δ/ΓΕΝ) με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος ή Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ή με απευθείας Εντολή Πληρωμής σε δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου, μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή της δαπάνης προμήθειας υλικών είναι τα κάτωθι: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. β. Τιμολόγιο του προμηθευτή και δελτίο αποστολής (εφόσον εκδίδεται ξεχωριστό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων). γ. Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500,00. δ. Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 3.000,00. ε. Κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θα απαιτηθεί για την δαπάνη. 3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και έπειτα από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο, εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της παραλαβής του τιμολογίου από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος διαστήματος, μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α 108/ ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει το νόμιμο τόκο. Ως βάση υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing Operations Rate MRO), πλέον τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από τον χρόνο κατά τον οποίο το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο τον διάδικο (και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει επίδοση του δικογράφου από τον διάδικο σε κάποιο από τα προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έτερη Υπηρεσία με αρμοδιότητα επί προληπτικού ελέγχου δαπανών και μέχρι τη θεώρηση αυτού. β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (πχ. μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). ΑΡΘΡΟ 9 Παράδοση - Παραλαβή 1. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν ικανότητα παράδοσης των υλικών, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση, εντός ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης. Ο χρόνος αυτός δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς στην κατατιθέμενη προσφορά τους. 2. Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών (ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ) με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή (DDP σύμφωνα με τους Incoterms 2010), με τελικό προορισμό την ΥΝΤΕΛ σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 11

12 α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και τον Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής του ΚΕΦΝ (τηλ ) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να εξευρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να εξασφαλισθεί, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσία Ασφαλείας του Ν.Ο. Σκαραμαγκά, η απαραίτητη / προβλεπόμενη άδεια εισόδου του προσωπικού του αναδόχου. β. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου από αυτόν. Η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει το αντίστοιχο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα προσυπογραφεί και από τον προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή έτερο πρόσωπο, αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Στην περίπτωση κωλύματος του προμηθευτή να παρευρεθεί κατά τη διαδικασία παραλαβής, ο τελευταίος υποχρεούται σε έγγραφη αποδοχή των αποτελεσμάτων αυτής, αφού του κοινοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι, η παράδοση του τιμολογίου πώλησης υλικών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής. 6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα σε άρθρα 206 έως 209 του Ν. 4412/16. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 7. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας, σχετικά με την χρήση ή συντήρηση των υπο προμήθεια συσκευών. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων αφύγρανσης θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία, παρουσία τεχνικής εκπροσώπησης από την ανάδοχό εταιρεία, προκειμένου για την καλή λειτουργία τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης τρωτοτήτων, αδυναμίας άριστης λειτουργίας και προβλημάτων κατά το στάδιο εν λόγω ελέγχων η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται με επίλυση αυτών με δική της επιβάρυνση. Πρωτόκολλο καλής δοκιμαστικής λειτουργίας συστημάτων αφύγρανσης θα υποβληθεί κατόπιν ελέγχου από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό μερίμνη ΥΝΤΕΛ. 8. Για την εν λόγω προμήθεια θα εφαρμοστούν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενοι όροι ασφάλισης του άρθρου 210 του Ν ΑΡΘΡΟ 10 Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις 1. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 72, 203, 206, 207, 213 και 215 του Ν.4412/ Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν συμφώνως άρθρου 204 του σχετ. (γ) Νόμου. ΑΡΘΡΟ 11 Ρήτρα Κωδικοποίησης 1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών που δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα. 2. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών οικονομικών φορέων ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης, συνοψίζονται στα ακόλουθα: α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ/ΚΦ 1600), προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ, στους δηλούμενους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.

13 β. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΦΝ ( ) προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση τους. γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στην Αρχή κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ) τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ως θα ορίζεται σ' αυτή, και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών. δ. Για όσα υλικά της σύμβασης έχουν ήδη αναληφθεί διαδικασίες κωδικοποίησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ): (1) Σχετική δήλωση με τα NSN που έχουν αποδοθεί. (2) Τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης τους. ε. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη Αρχή κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ), ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από το ΚΕΦΝ, με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. 3. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους δηλούμενους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση αυτών. 4. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των συμβατικών υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για την κωδικοποίηση αυτών. ΑΡΘΡΟ 12 Λοιποί Όροι 1. Η συμφωνία-πλαίσιο που θα καταρτιστεί δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή να προβεί υποχρεωτικά στην προμήθεια / αγορά των υλικών της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. Η εν λόγω δέσμευση θα αναληφθεί αποκλειστικά και μόνο, στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων, από τις οποίες γεννάται η σχετική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ) διατηρεί το δικαίωμα για κατακύρωση της προμήθειας σε μεγαλύτερη ποσότητα από την αναφερόμενη στον Π.Π.Υ., σε ποσοστό μέχρι 30% ή σε μικρότερη ποσότητα, σε ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/ Σε περίπτωση που συνυποβληθούν με την προσφορά, στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων, στους λοιπούς προσφέροντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο οικονομικός φορέας οφείλει να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως παράγραφος 3 του άρθρου 21 του Ν. 4412/16. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών και οι λοιποί προσφέροντες οικονομικοί φορείς. Διευκρινίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των αιτούμενων ειδών αλλά όχι για μέρος της ποσότητας των ειδών του Π.Π.Υ. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ), δύναται να απορρίψει προσφορές υλικών που κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα της ασφάλειας της χώρας. 6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 13

14 Προσαρτήματος Α του σχετικού (γ) Νόμου. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του σχετικού (γ) Νόμου και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του σχετικού (γ) Νόμου. 7. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε έντυπη μορφή. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 8. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τα έγγραφα και τους όρους αυτής, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16). 14 Για την ακρίβεια των στοιχείων Πλωτάρχης (Ο) Ναταλία Λαίδογλου Π.Ν. Πρόεδρος Επιτροπής ΚΠ/ΚΕΦΝ

15 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 600/67/20/Σ.67 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15 Σεπ 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Έκαστη μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για την αφύγρανση, θέρμανση και επιλεκτικά αερισμό χώρου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά πιστοποιημένα κατά ΕΝ 13053:2012 EUROVENT. Παροχή αέρα: m 3 /h Αφυγραντική ικανότητα στους 20 ο C/ 70% R.H.: Εξωτερική στατική πίεση προσαγωγής/ απαγωγής: Συνολική Ηλεκτρική Ισχύς Μονάδας: >20 kg/h 550 Pa <10 kw Τάση λειτουργίας: Θερμική απόδοση: 3 x 400V 23 kw Ενεργειακή Κλάση βάσει EN 13053:2012 EUROVENT: A+ Εναλλάκτης Αέρος: Ανεμιστήρες: Ταχύτητες: Μόνωση Θερμογέφυρες: Παραμόρφωση: Διαρροές: H1 P1 V1 ΤΒ1 (Τ2/Τ1) D1 L1 Φίλτρα κατά ISO Επιστροφή: ISO epm10 60% (M5) Οι μονάδες θα φέρουν επίσης κατ ελάχιστον ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά υγιεινής: VDI/EN 6022 VDI 3803 DIN EN DIN

16 16 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι δύο μονάδες θα είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά και με εξωτερική σύνδεση τύπου BACNET/MODBUS κτλ., όπου θα μπορούν να δουλεύουν είτε και οι δύο παράλληλα σε χαμηλές μεσαίες ή υψηλές παροχές αλλά και εναλλάξ εκκινώντας πότε την μία και πότε την άλλη για να μοιράζονται οι ώρες λειτουργίας αλλά και σε περίπτωση alarm της μίας να οπλίζουν την άλλη σαν εφεδρεία. Στον αεραγωγό προσαγωγής πλησίον των μονάδων θα τοποθετηθούν αισθητήρες με ενδείξεις θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, VOC. Οι αισθητήρες θα έχουν την δυνατότητα τοπικής καταγραφής των μετρήσεων. Στον χώρο της αποθήκης, σε κεντρικό σημείο, θα τοποθετηθούν αισθητήρες χώρου με ενδείξεις θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, VOC και ανίχνευσης καπνού. Οι αισθητήρες θα έχουν οθόνη LCD για προβολή των μετρήσεων και δυνατότητα καταγραφής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται με τις μονάδες αφύγρανσης για την μεταφορά των δεδομένων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω καπνού ή φωτιάς, το σύστημα θα πρέπει να οπλίζει αυτόματα δύο επιπλέον διαφράγματα (damper) ανά μονάδα, να απομονώνει τα δίκτυα αεραγωγών (προσαγωγή-επιστροφή), και η μία μονάδα να κάνει 100% επιστροφή-απόρριψη για αποκαπνισμό χρησιμοποιώντας το δίκτυο επιστροφής μόνο και η δεύτερη μονάδα να κάνει 100% προσαγωγή νωπού αέρα χρησιμοποιώντας το δίκτυο προσαγωγής. 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ α. Κατασκευή της μονάδας Η κατασκευή του σκελετού της μονάδας θα είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλύβδινο προφίλ με ενσωματωμένη εσωτερική μόνωση. Τα τοιχώματα και οι θυρίδες επίσκεψης της μονάδας θα έχουν πάχος 22 mm και θα αποτελούνται από διπλό γαλβανισμένο εν θερμώ και θερμοστατικά βαμμένο ( 50 μ ) χαλυβδοέλασμα ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ10142 με βαθμό αντίστασης στην οξείδωση κλάση-ιιι με εσωτερικά ενσωματωμένη θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες. Τα τοιχώματα και οι θυρίδες επίσκεψης της μονάδας θα είναι προστατευμένα εξωτερικά με διαφάνεια. Εσωτερικά στα σημεία επαφής με τον σκελετό τα τοιχώματα θα στεγανοποιούνται με ανθεκτικό ελαστικό διπλού χείλους, και για τη στερέωσή τους θα χρησιμοποιούνται πλαστικά κλείστρα ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες. Στα ανοίγματα της μονάδας για την σύνδεση με τους αεραγωγούς θα υπάρχουν προ εγκατεστημένα ειδικά θερμομονωτικά πανιά με αναμονή σε φλάντζα πλάτους 30 mm. Οι αναμονές για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων και οι αναμονές του μεταθερμαντικού στοιχείου θα είναι έτοιμες για την συνέχεια της υδραυλικής εγκατάστασης.

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 78/16 Φ.600/78/Σ.78/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/16 Φ.600/66/Σ.66/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/16 Φ.600/89/Σ.89/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 103Ε16 Φ.600/103Ε/Σ.103Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/17 Φ.600/16/Σ.16/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84/16 Φ.600/84/Σ.84/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77Ε/16 Φ.600/77Ε/Σ.77Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 95/17 Φ.600/95/Σ.9517 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Υγειονομικού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 83/18 Φ.800/317/Σ.498/18 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑTTIKHΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/17 Φ.600/02/9377/Σ.600//07-06-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/18 Φ.600/02/Σ.02/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Αριθμός εντολής 1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. 2. Κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. 2. Κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ Φ.:600/002/048/19 Σ.:20 Τηλέφ. 210.55.32.076 Ελευσίνα, 22 Ιανουαρίου 2019 Συνημμένα: Φύλλα δύο (2) ΘΕΜΑ: Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 91/17 Φ.600/91/Σ.91/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/18 Φ.600/07/Σ.07/18 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/72/331/Σ.337//30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/17 Φ.600/96/Σ.96/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/17 Φ.600/01/8253/Σ.57//19-01-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/17 Φ.600/87/Σ.87/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/34/173/Σ.190/01 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 103ΕΕΕ16 Φ.600/103ΕΕΕ/Σ.103ΕΕΕ/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/7/18 /Σ.75//18/05/18 Σκαραμαγκάς, 18 Μαΐου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4209 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 52EΕ/17 Φ.600/52ΕE/Σ.52EΕ/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 48Ε/17 Φ.600/48Ε/Σ.48Ε/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4121 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα,05-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4122 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL: nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00, στα Γραφεία του Κλιµακίου Προµηθειών του ΚΕΦΝ, στο Ν. Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη :

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη : Αριθμ. Πρωτ : 2019010144 Σχετ. Έγγραφο : 2019006033 Αθήνα : 06.05.2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00, στα Γραφεία του Κλιµακίου Προµηθειών του ΚΕΦΝ, στο Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 19-06-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:7036 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 9-04-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.: 608 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 15235 Βριλήσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 11-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4419 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 12-07-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8145 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 ο Γρ. 15 Φεβ 18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: 01/2018 Φ.460/3/524 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ: OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 31/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1384/783224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 88/16 Φ.600/88/Σ.88/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΕΠΕΙΓΟΝ)

Δημόσια ανοικτή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΕΠΕΙΓΟΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:4906 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-04-2019 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 14/03/2019 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3926/802476 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4 o ΕΓ 5 ΚΟΙΝ.: 4 ο Γραφείο Τηλ. Εσωτ: 123 Φ.600/323/12758 Σ.1586 Λέρος,22 Δεκ 17 ΘΕΜΑ:Συμβάσεις Διαγωνισμοί ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης

Διαβάστε περισσότερα