ΤΡΑΠΕΖΙΤΑ1 ΚΛΕΠΤΑΙ. Β. ΓΑΒΡ1ΗΑΙΔΗΣ διώθγχτιιε. ΕΨΙΙ1ΙΕΡΙΣ ΗΟΑΙΤΙΚΟϊΑΤΓΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΙΤΑ1 ΚΛΕΠΤΑΙ. Β. ΓΑΒΡ1ΗΑΙΔΗΣ διώθγχτιιε. ΕΨΙΙ1ΙΕΡΙΣ ΗΟΑΙΤΙΚΟϊΑΤΓΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΤΟΣ Γ*. ΑΡΙΘ 384 Τϊμ,αται λεπτά ΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1828 ΕΨΙΙ1ΙΕΡΙΣ ΗΟΑΙΤΙΚΟϊΑΤΓΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΟΝΟΝ : Έν Άθήναις καί τχϊς έπαρχ. φρ. 20. Έν τξ) έζωτ. ορ. 30. ΑΓΓΕΛΙΑ!: άπαξ η δίς, λ. /SO, τρις εως ίξά/ις λ. 20, κατά μήνα A. 1SS, έτος ή εξαμηνίαν λ. ΙΟ. Β. ΓΑΒΡ1ΗΑΙΔΗΣ διώθγχτιιε ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδός Μουσών, 'Λριθ. 4, άπέναντι της οϊχίας Φι.Ιήμονος παρά r»)r π,ιατεΐαν τοϋ Συντάγματος. ΤΡΑΠΕΖΙΤΑ1 ΚΛΕΠΤΑΙ. Εν Παρισίοι; δικάζεται τάς ημέρας αυτάς ώς κλέπτες, ό μεγχλοφυέστερος σύγχρονος τραπεζίτης, ό πολύς Πρόεδρο; τον Διοικητικού συμβουλίου τής Καθο.Ιιχής Ένώσεως Μποντοϋ. Διά τήν τραπεζιτικήν αυτήν μεγαλοφυΐαν ηύτοχειριάσθη πρό ολίγων έτών ένας... Ρόσχιλδ, κόψας τόν παχύσαρκου λαιμόν του διά ζυραφίου, ώς άλλοτε ποτέ ό λόρδο; Κάστελρηγ τής Αγγλίας. Είχε μονομαχήσει μετά τού Μποντοΰ έντώ χρηματιστηρίω. Τά όπλα των ήσαν τραπεζιτικά : χρεώγραφα καί μετοχαί. 'Ο Μποντοΰ τόν διεζίφισενκαΐ ό 'Ρόσχιλδ... έζυραφίσθη. Καταύ,αμβάνετε τί θά πή νά ξυραφισθή ένας 'Ρόσχιλδ ; Είναι τά ίδιο νά εύρεθή έδώ νεαρός τις τραπεζίτης, κανένας Μαυρογορδάτος, φερ είπεΐν, ή κανένας Σγούτας, καί νά κάμη τόν Τσιγγρόν νά ξυραφισθή καί αυτός... άλά 'Ρόσχιλδ! Καί τώρα αυτός ό αύτοχτονήοας τόν 'Ρόσχιλδ δικάζεται ώ; κλέπτης ναί, ώς κλέπτης, καί ας μοί συγχωρά,σωσιν οί συνάδελφοί του ή ομοτράπεζοι' του, άν μεταχειριζώμεθα τόσον χυδαίαν λέξιν δι άνθρωπον δστις δέν έκλεψεν ούτε καμμίαν μπουγάδα, ούτε καμμίαν φραγκόκοτταν, αλλά διά πλαστών έγγραφων, διά πλαστών ισολογισμών, διά φανταστικών κερδών, έλήστευσεν έκατοστύας εκατομμυρίων προερχόμενα τά εννέα δέκατα έκ τών οικονομιών μικρεμπόρων, μικροκτηματιιον, όλης τής έχούσης κάτι τι μέσης τάξεως τή; Γαλλίας, υπηρετών ακόμα, υπηρετριών. υπαλλήλων.! * * Ουδέποτε ανώνυμος Έταιρία συνεστήθη υπό τόσω καλούς οιωνούς. Ουδέποτε μετοχαί Εταιρίας έπωλήθησαν μέ τόσην υπερτίμησές μέ πραίμιον διακοσίων καί τριακοσίων φράγκων Χ*τά.. μετοχήν, 'ίδρυταί αυτής δέν ήσαν τυχόντος μεσΐται ή πλούσιοι τών χρηματιστηρίων, αγνώστου καταγωγής καί ποιότητος. 'Π καθολική καί μοναρχική αριστοκρατία τής Γαλλία; έπεστάτησεν εις τήν ΐδρυσίν της. ΤΙΙτο ή μόνη Έ ταιρία ήτι; έτυχε τής ευλογίας τοϋ Πάπα. 'Ο λέγων ότι αί μετοχαί τής Ένώσεως θά ξεπέσουν ποτέ έθεωρεΐτο αιρετικός. Εις τάς άριστοκρατικωτέρας αίθούσας μαρκήσιοι καί μαρκησίαι, δούκες καί δούκισσαι, εις εσπερίδα τείου, ή εις εσπερίδα χορού, είς δείπνα μεγάλα ήνοίγοντο κατάλογοι εγγραφών. Έπρόκειτο όλα τά συντηρητικά τάλαντα, άπεο ή Δημοκρατία άπέκλεισε τοϋ κύκλου τής πολιτικής, νά εϋρωσιν έδώ στάδιον ένεργείας. Καί όμως υπό τά διαδήματα τών δουκισσών καί τά οικόσημα τών μαρκησίων, υπό τήν ευλογίαν τού Πάπα καί τήν καθολικωτάτην ευσέβειαν τών ιδρυτών, υπό τά έντιμ.ώτατα ονόματα αρχαίων εΰγενών Βρόϊλ καί Άοκούρ, έκρύπτετο έκτακτος ληστρική τέχνη συγκεντρωθεΐσα κυρίως είς τόν Πρόεδρον τού Διοικητικού Συμβουλίου Μποντοΰ καί είς τόν Διοικητήν τής Τραπέζης, Φέδερ, ο ίτινες καί δικάζονται τώρα. Κατηγοροΰνται κυρίως «ώς έπιτυχόντες ή άποπειραθέντες νά έπιτύχωσιν εγγραφήν μετοχών ή καταθέσεις διά πλαστής παραστάσεως έγγραφων καί καταθέσεων καί διά δημοσιεύσει ); έγγραφών καί καταθέσεων δσαι πράγματι δέν έγένοντο.» Έπρόκειτο νά φανώσιν έκεϊνα τά χρυσά όνειρα άτινα έπτερύγιζον έπί τής ίδρύσεως τή; Ένώσεως, έκεΐναι αί χρωματισμέναι βεγγαλικαί φυσαλλίδες, αί ώς σφαιρικαί αγγελία ι άφροδισιακώς έπιδεικνύουσαι έν μεγάλοι; άοιθμοΐς κέρδη εκατόν έπί τοις εκατόν ουτω έλεγον τά ροδαλά χείλη πάσης μαρκησίας προσφερούσης είς εγγραφήν μετοχάς έπρόκειτο νά φανώσιν ολα αυτά, έστω καί έπ ολίγον, αληθινά, καί έρρίφθη τό Διοικητικόν Συμβούλιου είς τήν πλαστογραφίαν, τήν ύπόκρισιν, τήν ηθοποιίαν, τήν δημαγωγίαν, διότι αυτοί οί τραπέζιται είναι τά πλέον ποικίλα ή μάλλον ποικιλόστικτα όντα τοϋ κόσμου. Μεταβάλλονται έν άνάγκη

2 9 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3 είς ηθοποιούς, ίεροκήουκας, διδασκάλους, λωποδύτας, διπλωμάτας, πολιτικούς, δημεγέρτας. 'II 'Ένωσις ώς ή Εταιρία των Μετα.Ι.ΙονργεΙον του Λανρίου ζ,ΰξανε καί ζ,ΰςανε πάντοτε τά κεφάλαιά τζ,ς. 'II πρώτζ αΰξησις έγένετο τώ 1879, δτε από 25,000,000 έ- ξωγκώθηταν είς 50,000,000. Πρώτζ, αυξησις πρώτον έγκλζ,σ.α. 'II έγγραφά όμως δέν έκάλυψε τάς έκδοθείσας μετοχάς 2,653 μέτοχαί έμειναν isewracrw ή 'Εταιρία δέν ήδύνατο νά προβζ, είς τάς διατυπώσεις πρό τά,ς πλήρους καλύψεως των κεφαλαίων τζ,ς παρουσιάσθζ, λοιπόν εις αχυράνθρωπος Βαλενσζ,ς όχι Βαλώσζς καί νπεχρίβη ό τι τάς παίρνει αυτός τάς μετοχάς. Τούτο έκ συνεννοήσεως μετά των εντίμων συμβούλων. Δευτέρα αΰξησις διπλασίασις κεφαλαίων τόν Νοέμβριον τού Ι880 δεύτερον έγκλημα τού Διοικητικού Συμβουλίου. Δι μετοχάς μά, καλυφθείσας μετεχειρίσθζ, πλαστά ονόματα καί τάς έπαρουσίασεν ώς καλυφθείσας. Τρίτζ αΰςζ,σις τόν Νοέμβριον τού 1881 καί τρίτζ έπίσζς πλαστογραφία. Ό Φέδερ εγγραφείς μόνον διά τρισχιλίας μετοχάς παρουσιάζεται ώς μέτοχος δωδεκακισχιλίων καί ένας φίλος τού Μποντού, ό ίζοάρ, φαντασιώδζς μέτοχος άλλων δώδεκα χιλιάδων. Φαντάζεσθε τώρα επί των τριών αυτών αυξήσεων των κεφαλαίων, ψευδεγγράπτων μετοχών, τί αισχροκέρδεια έγένετο καί τί παίξιμο / των μετοχών έν τώ χρζματιστζρίω, τί υπερτίμησες, τί προπωλήσεις, τί άγοραί. Καί άν δέν φαντάζεσθε, πρόχειρον έχετε την Εταιρίαν των Μετα.Μονργεΐχύν τσϋ Λαυρίου, με τά φαντασιώδη κέρδζ μεταλλείων σιδζροδρόμων καί ανατολίτικων μεταλλείων παίξασαν περίφημα τά παιγνίδι τζς καί στζ,ρίξασαν τά,ν φήμην?, / έχει τό Λαύριον ανέκαθεν, φήμην τού έμπλουτίζειν τούς πλουσίους καί λζ,στεύειν τούς πτωχούς. Καί μόνον εις τάς πλαστάς έγγραφά; περιωρίζετο τό παιγνίδιον; 'II "Ενωσα είχε θυγάτρια, έγεννοβόλα εργασίας, ώς τό Λαύριον γεννά έρμαφρόδιτον μέν τέκνον τό μεταλλεΐον τού Άϊδινίου καί άρρεν τόν σιδζ,ρόδρομον τζ,ς Κερασιάς τοιαΰτα θυγάτρια ζσαν ή Τράπεζα τού Ουγγρικού σιδζ,ροδρόμου, μία άλλη εργασία, (affaire des Alpines), καί έκ μέν τζ,ς πρώτης παρουσίαζον κέρδζ, ενός εκατομμυρίου, ένώ άκριβώς ζσαν ζζμίαι ενός εκατομμυρίου, έκ δέ τ15ζ δευτέρας κέρδζ, 3,000,000, ένώ έπρόκειτο περί ζημιών 15,000,000. Καί διενέμοντο έντεύθεν μερίσματα μη πραγματοποιούμενά, αλλά παρουσιαζόμενα ώς τοιαΰτα, απαράλλακτα, δπως ή Εταιρία των Μιτα.Ι.Ιοιργιίων' foc Λαύριον διανέμει μερίσματα δχι έκ των κερδών τζ,ς, άλλ έκ των κεφαλαίων της. Τί έγίνετο έν μέσω τζς λζ,στρικζ,ς αϋτζς διαχειρίσεως ή ΓΙαπευλογζμένζ, Kado.bxli * Ενωσις, Αυτά, μέν έφθινε καί κατέρρεεν, οί δέ περί αυτήν έπλ,ούτιζον πωλούντες μετοχάς εις μυθώδζ, ύπερτίμζσιν, τάς όποιας αυτοί ειχον λάβει κατά τά,ν ποοτελευταίαν εκδοσιν εις μυθώδζ, υποτίμζ,σιν. Καί έκέρδισαν οΰτω ό κ. Μποντού 1, φρ. ό κ. Φέδερ 2, φρ. ό Λεών *Ριάν, 70,300 φο. ό Μαρκήσιος Μπιενκοΰρ I 54,400 φρ. ό Δελαμπουγερύ 44,200 φρ. ό πρίγκζ,ψ Βρόϊλ 187,700 φρ. ό Μαγυόλ δέ Λούπ 261,000 φρ. ό κόμζ,ς δέ 'Ροζάν 89,700 φρ. ό μαρκζ,σιος Σατωρενάρ 46,400 φρ. καί ό ύποκόμζ,ς Άρκούρ 83,500 φρ. "Ολοι πρίγκζ,πες, κόμζτες, δούκες, άριστοκράταςι. Δέν δυνάμεθα τάχα νά άριθμήσωμεν καί ονόματα ελληνικής πον.ιοαριστοχρατίας, κερδισάσζ,ς ποσά αξιόλογα κατά τό «.τελευταΐον Λαυριοπαίγνιον ; Μ Τό παράδειγμα τζ,ς Κα6ο.1ιχϊ)ς Ενώσεων, δέον νά π pot σταται καί εις τούς (δικούς μας οικονομολογικούς κύκλ.ους. Δέν εϊνε άνάγκζ νά μεταφέρωμεν εδώ τά ευρωπαϊκά αίσχζ,. ΕΪνε δυνατόννά γίνουν δζ,μόσιαέργα καί χωρίς χρζ,ματιστικάς αισχροκέρδειας. Αρκεί αί κυβερνήσεις νά έκλέγωσι τούς έπιχειρζματίας. 'Υπάρχουν κλέπται μεταξύ τών κοινών κλεπτών αδιόρθωτοι θά έβγουν άπό τζ,ν φυλακήν, καί πάλιν θά κλέψουν. 'Υπάρχουν καί έπιχειρζματίαι αδιόρθωτοι. Αί στερεώτεραι επιχειρήσεις δι αυτούς είναι παιγνίδια Χρζ,ματιστζρίου. "Εκαστος έξ αυτών θέλει τό ένα του ζ, τά δύ 3 του εκατομμύρια. Καί άν άφαιοεθούν τά εκατομμύρια αυτά, αί έπιχειρζσεις γίνονται ίσχναί καί άντί δζ,μοσίων έργων έχομεν ιδιωτικόν πλούτον καί κοινά,ν φτώχειαν. Οικονομολόγος =«==»ϊ ϊί53 «=« NEON ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ Τό ΛΙή Χ.άνεσαε πολλάκις έποιζ,σατο λ.όγον περί τζ,ς καταστάσεως τών φυλακών. Τελευταίου δέ αί λεπτομερείς περιγραφαί αυτού καί κυρίως τών τζς πρωτευούσζς ζγαγον εις θέσιν τάς αρμοδίους άοχάς νά λάβωσι σύντονα μέτρα περί βελτιώσεως αυτών. Πρώτιστα πάντων αυτός ό έπί τζ,ς Δικαιοσύνης κ. υπουργός ζρξατο έργαζόμ,ενος μετά τζ,ς συνήθους αύτώ δραστζριότζτος. ΙΙεποιθότες δέ έπί τά,ν ευστάθειαν τού χαρακτζ,ρος καί τά,ν ψυχικά,ν αυτού δύναμιν, έχομεν πλζίρζ πεποίθζ,σιν περί τζς ταχείας έπιτυχίας τού έργου. Λίαν προσεχώς υποβάλλεται εις τά,ν βουλά,ν πλήρες νομο.- σχέδιον περί τών φυλακών τού κράτους. Κατά πλζ,ροφορίας ημών ό πεπειραμένος δωργανωτά,; τών φυλακών, δστις έπί τούτω προσεκλζ,θζ ένταύθα, Βέλγος Χτέφενς, έσύστζσεν ώς καταλλζλότερον σύστημα τό τζς απολύτου άπομονώσεως μετά τινων τροποποιήσεων, καθ 8 οί κατάδικοι ζώσι κεχωρισμένοι άλλζλων έν κελλ,ίοις κατασκευασθζσομένοις κατά τού; κανόνας τζς υγιεινής καί ειςσχέσιν ερχόμενοι μόνον μέ ανθρώπους, οϊτινες Οέλ,ουσι φανή εις αυτού; ωφέλιμοι πρό; ηθικά,ν αυτών μόρφωσιν, οίοι εισίν οί ιερείς, διδάσκαλοι, ιατροί, διευθυνταί καί έν γένει άπαν τό προσωπικόν τών φυλακών/κατά πόσον δέ ή έπίσκεψις τοιούτων προσώπων συνεχώς θέλει έπιδράσει εις βελτίωσιν τού ηθικού τών έγκλζ,ματιών περιττόν ν άναφέρωμεν διότι ή καθεκάστζ,ν πείρα άριδζ,λως τό μαρτυρεί. Διά τού συστήματος τούτου παρακωλύεται ή άλλζ,λοδιαδοχά, τών περίπλοκων τρόπων πρός τό έγκλζ,ματείν καί οί συνεταιρισμοί οϊτινες έν αύταΐς ταΐς δήθεν φυλακαΐς λαμβάνουσι σάρκα, παρακωλύεται ή έςιστόρζ,σις αποτρόπαιων γεγονότων καί ή έκτέλεσις άνζ,θίκων πράξεων, αίτινες λαμβάνουσι χώραν εις τό υφιστάμενον σύστημα, τό τζς συμβιώσεως, δζ,λ. δπερ κρίνεται ώς τό χείοιστον πάντων. Έπί τούτοι; θά οΐκοδομζθώσι μία η δύο φυλακαί εντός εξοχικού τίνος πεδίου τών Άθζ,νών, ίσως κατά τούς Αμπελοκήπους,ων ή μέν τών υποδίκων, ή δέ τών καταδίκων. Έκάστζ, τούτων θά περιλαμβάνη κελλία, ών ή δαπάνζ υπολογίζεται εις 3 χιλιάδας δραχμών έκάστου κελλίου, πρός δέ θά περιλαμβάνζ, έν παραρτήματα άρτοποιεΐον, κρήνας, φαρμακείου, λουτήρα, θεραπευτήριο /, μαγειρείον, πλυντήριο / κλπ. Θά μετασκευασθώσι δέ αί ύπάρχουσαι φυλακαί Αιγίνζ,ς, Κερκύρας καί Κεφαλλζ,νίας, αίτινες έπιθεωρηθείσαι υπό τού διοργανωτού κ. Στέφενς θά κοιθώσι βεβαίως ώς δυνάμεναι μετά τινων τροποποιήσεων νά μετασχζ,ματισθώσι κατά τό νέον σύστημα. Μεγίστη φροντίς έλήφθζ, ώς προανζγγείλ,αμεν, διά τά,ν μόρφωσιν καταλλήλου προσωπικού τών φυλακών, πρός τούτο δέ θά σταλώσιν εις Ευρώπην υπό τζ,ς Κυβερνήσεως άπόστρατοι αξιωματικοί, οϊτινες θά μορφωθώσιν ώς έπιστάται. ΙΙερέεργος. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (Συνέχεια Μι άριο. 383) Τί; 'II Πρό'/ota πρέπει μόνζ, νά τρώγζ, καί η Φοοτούνα μόνζ, νά πίνζ,; εϊπεν ή Κλαιλία. Ακριβώς. Καί αί άλλαι ημείς ; Νά καμαρόνετε. Παρέθζ,καν τά έδέσματα. Οί θεράποντες είσζ,ρχοντο καί έξήρχοντο κομίζοντες παρσψίδας καί φιάλας. 'II Κλαιλία, η Ολυμπία (η γνωστά, ήδη ήμΐν, ζτο παρούσα καί αυτή), ζ Φορτούνα, η Πρόνοια, η 'Εστία, η ΙΙρουδεντία καί όλον έκεινο τό σμήνος τών σφζ,κών ημιλλώντο τις πρώτζ, νά προπίζ, υπέρ τού οικοδεσπότου. Πίνω υπέρ τού αισίου τζ,ς έκστρατείας σου, φίλτατ; κόμη. Πίνω υπέρ τών ωραίων σου οφθαλμών, κόμζ. Πίνω υπέρ τζς λοφιάς τού πολεμικού σου κράνους, Μάρκε. Πίνω υπέρ τού ανδρείου σου μύστακος, φίλε μου! Καί έγιύ πίνω διά τό λευκόν μεσοφούστανόν σου, φιλτάτζ, μου. Αδύνατον νά μεταγραφή ένταύθα πάσα η φλυαρία έκείνζ,ς τζ,ς νυκτός. Αρκεί νά είπω ό τι τά δψα ζσαν εκλεκτά, τά δέ καρυκεύματα έγαργάλιζον τόν λάρυγγα, καί οτι ό οίνος κατέκλυσεν έπί τέλους πάσας τάς κεφαλάς έκείνας. Περί τό μεσονύκτιον σ Μαύρος ένεφανίσθζ εις τά,ν αίθουσαν καί έψιθύρισεν εις τό ούς τού Σανούτου δύο λέξεις. Ούτος δέ ήγέρθζ, άνατιναχθείς. Πού είναι ; εϊπεν. Έξω. Καί άμφότεοοι έξζ,λθον. ----» '*. * ο* ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. TJ ήπσδορπιοπ Άνήρ τις φορών ναυτικήν ένδυμασίαν καί έχων τόν πίλον καταβιβασμένον μέχρι τών οφθαλμών είχε πρό μικρού είσέλθει εις τό μέγαρον τού Σανούτου καί έζζ,τζ,σε τόν,μαύρον. Ούτος ίδών αυτόν άνεγνώρισε τόν Σκιάχτζν, τόν υδρόβιον. Ά σύ είσαι; τώ είπε καί τί νέα ; Τόν έψάρευσα, εϊπεν ό Σκιάχτζ,ς, κυττάζων τόν Μαύρον ασκαρδαμυκτί. Τόν έψάρευσες ; πόίόν ; Εκείνον πού μού έζήτζ,σίς. Πότε τόν έψάρευσες ; Σήμερον. Εις ποιον μέρος ; Εις μέρος πολύ άπομεμακρυσμένον έκείνου ό'που μοί περιέγραψες έπάνω κάτω, εϊπεν ό Σκιάχτζ,ς. Εγώ δεν σοί περιέγραψα τίποτε. Δέν μοί τό περιέγραψες, άλλ έγι > τό εννόησα πού είχε βυθισθζ. Κ αί λοιπόν ; Λοιπόν ητο μακράν άπ έκεϊ. Τόν είχαν σύρει τά κύματα. Δι' αυτό άργησα νά τόν εΰρω. Καί πού είναι σ σύντροφός σου, ό άλλος ; Ποιος ; ό Μορώζζ,ς ; Ναί. Έκρύωσε. Βαρεία δουλειά, κύριε Μαύρε, καί ο κύριός σου πρέπει νά μέ πλζ,ρώσζ, καλά. Σέ μόνον ; αλλά τόν Μορώζζ,ν; 'Ο Μορώζζ,ς δέν έχει μερίδιο?, εϊπεν ί Σ/,ιά/ττ,ς μέ θαρραλέα / φωνήν καί στάσιν. Διατί; μ Διότι δέν ήθέλησε νά λάβζ, μέρος εις τά,ν εργασίαν. Αλλά δέν είπε; οτι έκρύωσε ; Έκρύωσεν είς τό υπόγειον τζ,ς κυρά Κόκκινους. Οΰτω λοιπόν μόνος σου ει ργάσθζ,ς ; Μόνος μου. "Εμεινα κάθε ημέραν έννέα ώρας εις τό νερόν. Κατήντζ,σα νά γείνω νεροφίδα, τί διάβολον! Καί ηύρες 8ν πτώμα ; Ηύρα. "Εχεις βεβαιότητα ό'τι είναι τού ίδιου ανθρώπου, οπού ζητούμε /; Μέ συγχωρείς, δέν έχω καμμίαν βεβαιότητα, είπε Ορασέως ό Σκιάχτζ,ς. Άλλ ή συμφωνία μας ζ,το νά φέρω Sv πτώμα πνιγμένου. 'Ο Μαύρος έκύτταξε μέ φιλύποπτου καί βολιδοσκοπικόν βλέμμα τόν άνθρωπον τούτον άλλ έκείνος υπέστη τό βλέμμα τούτο ώς άνδρειότατος τραυματίας τά,ν έγχείρζ,σιν τού χειρούργου. Καί πού είναι τώρα σ πνι ; ιγμένος; ήρώτ ώτζσεν σ Μαύρος. Τόν έχει; βέβαια είς τά,ν λέμ ίμβον σου ; "Οχι. Τόν έφερα έδώ. Τόν έφερες έδώ! Ναί. Πού έδώ ; "Εξωθεν τζς οικίας ταύτης, έμπροσθεν τζς αύλείας θύρας τού ευγενούς κόμητος.

3 4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 5 ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΔΖΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Μετά τινας ημέρας ανοίγονται αί πύλαι τοϋ Κακουργοδικείου καί δέχονται τού: Λιχαεηζά ini Θήβας νά μάς ίστορήσωσι τό πώς τό περίφημου Ταμεΐον τών Θηβών ήμέλγετο τά χρυσά του Εκατομμύρια. Σάς δίδομεν μερικά; προκαταρκτικά; πληροφορίας. Τά ονόματα τών κατηγορουμένων τά γνωρίζετε. Είναι τό ό'λον 12, καί τώρα μέ τόν θάνατον τού κ. Μεγαπάνου έμειναν 1 1. "Αρχονται άπό τόν Θρασύβουλον Βελένδζαν καί καταλέγουν εις τόν Ίωάννην Τομαρόπουλον. Μεσολαβούν δέ Γκορτσήδες, Κετσέαι, Δαγλαρίδαι, Μανιάται κλπ. Ποιο; νομίζετε είναι ό πρώτο; κλητευθείς μάρτυς ; Ό Χαρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός, κάτοικος Αθηνών. Καί μετ αυτόν οί κύριοι Νικόλαος Ηαπαμιχαλόπουλος, πρώην υπουργός καί Σωτήριος Σωτηρόπουλος ομοίως. Όλοι αυτοί οί μάρτυρες τή; κατηγορίας. Φαντάζεσθε πλέον τήν λύσσαν τοϋ Θρασυβούλου Βελένδζα οστις τούς ήθελε συγκατηγορουμένους. Όλα τά επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται είς τόν κατά λογον τών μαρτύρων. Έκεΐ ευρίσκετε πρωθυπουργούς, βουλευτής, υπαλλήλους, κτηματίας, έλληνορράπτας, εμπόρους, συνταξιούχους, φοιτητάς, τηλεγραφητάς, υπαλλήλους σιδηροδρόμου, ταγματάρχας, υποστρατήγους, ναυπηγούς, ΙΙανδζάρας, ποιητάς καί δικαστάς. Ποιητής είνε ό κ. Συνοδινός. Ονόματα δικηγόρων έμάθομεν μέχρι τούδε τά έξης: τόν κ. Τυπάλδον, τόν κ. Κωστή, τόν κ. Μπουφίδην, τόν κ. Κωνσταντινόπουλον, τόν ζ. Σπ. Βλάχου. Δέν θά λειψή βέβαια καί ό φίλος μα: ΙΙαπαλεξανδρής. Κρίμα μόνον ό'τι δέν έξελέχθη αύτοΐς εύρυτέρα τής τού Καζουργιοδικείου πρό; έκδίκασιν τοιαύτης έκθέσεως. Τάς πρώτα; ημέρας βεβαίως έκεΐ μέσα θά γίνη τού Κουτρούλη ό γάμος. Δέν ξεύρομεν έάν θά υπάρχουν εισιτήρια. Αλλά καί θά έμποδισθή ό λαός ό θέλων αυτοπροσώπως ν άκούση, πώς ληστεύονται τά χρήματά του ; 1*ε«όρτερ ΧΡΟΝΙΚΑ "Εγινε πλέον τά ζήτημα τής ημέρας ή ασθένεια τού αρχηγού τής άντιπολιτεύσεως.τό πρώτον ά'περ ανταλλάσσουν αναμεταξύ των δύο συναντώμενοι είναι τό : Πώς είναι; Καί άναλόγως τής άπαντήσεως, φαιδρύνονται ή μελαγχολοϋσιν. τρών είς γλώσσαν γαλλικήν καί κρατύνει τούς περί αυτόν φιλτάτους είς τήν ιδέαν τής οριστικής άναρρώσεως. Αί έκφράσεις τοϋ κ. Ζωχιού είναι δτι ή βε.ιζίωσις t7rai εηαιοθηζή, intjierovaa xal επιτεινομέτη. Ό Βασιλεύς έκδηλοΐ τρυφερωτάτην μέριμναν διά τόν φίλον ασθενή του. Τώ έστειλε παλαιόν οίνον καί παλαιόν κονιάκ. Ό Βασιλεύς τοϋ έμήνυσε νά λάβη άπό τόν οίνον αυτόν τόν όποιον παίρνει δταν άρρωστήση. Ό Κουμουνδοϋρος δέ τού διεμήνυσεν εΰσεβάστως νά τοϋ στείλη άπ έκεΐνο πού πίνει δταν είναι καλά. Είναι πλέον βέβαιον δτι ό βασιλεύς δίδει τό στέμμα του ευχαρίστως άντί διπλώματος ιατρού. *11 θεραπευτική του δέν περιωρίσθη μόνον είς τόν παλαιόν οίνον καί τό παλαιόν Κονιάκ, άλλ έπεξετάθη καί είς τό δ- νειον γάλα. "Αλλοτε οί πρωθυπουργοί έθεράπευον τού; βασιλείς- τώρα βασιλείς θεραπεύουσιν τούς πρωθυπουργούς. Τό ονειον γάλα ό Κουμουνδοϋρος έρόφησεν αισθανθείς παράξενη γεύσιν. Τί είναι αυτό πάλιν; ήρώτησε τήν σύζυγόν του. Καί πάλιν ό ίδιος : Έν τούτοις, άς τό πάρουμε κι αυτό. Αί άμελχθεΐσαι όνοι έγέννησαν ιλαρόν έπεισόδιον, διότι άρχισαν νά φωνάζουν όνικώς στριμωχθεΐσαι έν τή αΰλή τής οικίας, οτε καί κακήν κακώς έξεπέμφθησαν. Μεθ όλα ταϋτα ή κατάστασις έξακολουθεΐ ούσα πάντοτε σοβαρά. Οί ιατροί είπον δτι άκριβώς τώρα δτε άνέτειλεν ή άνάρρωσις, ή κατάστασις είναι σοβαρωτέρα είπερ άλλοτε. Διά τούτο διέταξαν αΰστηρώς απόλυτον ησυχίαν. Έφ φ καί ό οίκος ζητεί συγγνώμην, έάν δέν δύναται νά δεχθή άπαντα; τούς προσερχομένου; χάριν τού άσθενούς. Μεθαύριον Τρίτην έρχεται διά Βρενδησίου καί ό νεώτερος υιός τοϋ κ. Κουμουνδούρου Σπϋρος. Έξεδόθη Λογοδοσία τών είσηραχθασών verdpoji&y vnip ζών φνλαχισμίνων χαζά ζάς εορζάς ζον Πάσχα, ύπό τοϋ Προέδρου τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού Συλλόγου κ. Μ. Κατσίμπαλη. Έκ τής Λογοδοσίας αυτή; πληροφορούμεθα ό'τι είσεπράχθησαν τό δλον δρ. 6,000. Έκ τών δραχμών αυτών έτροφοδοτήθησαν 471 φυλακισμένοι, ένεδύθησαν τελείως 300, καί έλαβον υποκάμισα καί έσώβρακα 417, άπεφυλακίσθησαν δέ διά χρέη δύο. Μαγικωτέραν εικόνα ή φιλανθρωπία δέν ήδύνατο νά προβάλη. 'Η άντίθετος δέ πλευρά τής είκόνος αυτής είναι έκφραστι κωτέρα τής άλλης. Χωρίς δηλαδή τών έξακισχιλίων αυτών δραχμών θά έμενον χωρίς τροφήν δι ανθρώπου; τήν ημέραν τού Πάσχα τετρακόσιοι, χωρίς ένδυμασίαν τριακόσιοι καί χωρίς έσώβρακα καί υποκάμισα τετρακόσιοι. Ό Εμπορικός καί Βιομηχανικός Σύλλογος διά τής πρωτοβουλίας του αυτής έτίμησε πολύ τό όνομά του. Διατί, Δέν είχον ασφαλές μέρος νά τόν βάλω, καί έσκέφθην 1 ότι ίσως ό κύριος κόμης έπεθύμει νά ιδη τό ταχύτερου τόν γνώριμόν του. Μά τόν Θεόν... Θέλω νά είπω μά τόν Διάβολον 1 δέν είναι παράξενον, εΐπεν ό Μαύρο:, αυτός ό κύριός μου έχει ένίοτε τόσον άλλοκότους ιδέας. Δυνατόν νά ευχαριστηθώ δτι τόν έφερες έδώ. 'Υπάγω νά τού τό είπω. Πώς Οά τού φανή έπάνω είς τό μεθύσι του ;!.. Άν τό πάρη όμως ανάποδα, τότε μυρίσου το, καί πάρε τό εύρημά σου, καί φύγε, φύγε! Ό Μαύρο; τότε είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ώ; προελέχθη, καί άνήγγειλεν είς τόν Σανούτον τά ανωτέρω. Λοιπόν ηϋρατε τίποτε ; ήρώτησεν έξελθών ό Σανοϋτος τόν Σκιάχτην. Ναί, αΰθέντα, σήμερον τόν έψάρευσα, άπήντησεν ό Σκιάχτης. Καί είναι ό ίδιος αυτός; Ό κύριος κόμης θά κρίνη. Πού τόν έχεις βάλει; Τόν έ-υερα μέχρι τών προθύρων τοϋ παλατιού τοϋ κυρίου κόμητος, διότι υπέθεσα ό'τι ό κύριο: κόμης έπεθύμει νά πληροφορηθη μέ τά ίδιά του δμματα. Φέρετε τον! Φέρετέ τον έδώ ί Ό Σκιάχτης καί ό Μαύρος κατέβησαν διά μίαν στιγμήν καί έπανήλθϊν μετ ολίγον βαστάζοντες πράγμά τί μακρόν Άπό τής πρωίας τής Παρασκευής ή κατάστασις τού α σθενούς εύρίσζ,εται είς τήν ομιχλώδη έκείνην προανατολήν τής άναρρώσεως, πρός ί,ν οί Ιατροί φέρονται μετά δεισιδαίμονος εΰλαβείας, φοβούμενοι μήπως τού; φύγνι, μήπως διαλυθή καί πέσουν πάλιν είς τήν νύκτα τής κρίσεως. Μέ έκείνην τήν φοβεράν δείνωσιν τής Πέμπτης ό κ. Κουμουνδοϋρος ήρχισε νά αισθάνεται αυτός έαυτόν άναρρωνύοντα καί συντελεί πολύ διά τής ψυχολογικής αυτής θεραπείας είς τήν βελτίωσιν τής θέσεώς του. Εΰαρέστως λαμβάνει τόν ζωμόν, τόν οίνον, δλην τήν ρευστήν τονωτικήν πανδαισίαν. Ακούει νά τί> άναγινώσκωσιν έφημερίδας, συνομιλεί, αστεΐζεται μετά τών ίαέως ένός καί ήμίσεως μέτρου καί σκεπασμένου μέ οθόνην. Τό άπέθηκαν έπί τοϋ έδάφους καί τό άπεκάλυψαν... Ήτο πτώμα ανθρώπου δύσμορφου, αγνώριστου καί σεσηπός... Έκ τών έπί τού προσώπου οιδημάτων καί χασμάδων έφαίνετο ό'τι είχεν έξαχθή έκ τής θαλάσσης καί είχε καταβρω θή έν μέρει ύπό τών ιχθύων. Ό κόμης έκυψε καί παρετήρησε προσεκτικώς... Όσον καί άν έγνώριζέ τις τόν άνθρωπον ζώντα, ήτο άδύνατον νά άναγνωρίση τό πτώμα τούτο- διότι ήτο δλως ήλλοιωμένον... Αυτός είναι! αυτός είναι! έκραξεν ό κόμης, ΐδού αί πληγαί, δπου τοϋ έδωκα είς τό στήθος. Ό Μαύρο; έσεισε τήν κεφαλήν. Παρετήρησεν ό'τι ό Σανούτος έν τή μέθη του, προέδιδε τό μυστικόν του είς χυδαίου άνθρωπον, είς 8ν αυτός, ό Μαύρος, οΰδέν ήθελεν έμπιστευθή. "Οσον διά τόν Σκιάχτην, έξέπεμψε ταχύ καί άστραπιαϊον βλέμμα, δι ού έόειξεν δτι έννόησε τί έλεγεν ό Σανοϋτος. Τουλάχιστον εγώ, είπεν έν έαυτώ, γνωρίζω τήν μαχαιριάν μου καί δέν ήμπορώ νά γελασθώ. Άλλ ευχαριστούμαι νά σ έχω συνένοχον, κύριε Φλωριοχάφτη, καί θά ωφεληθώ είς τό μέλλον. Φαίνεται δτι ό αΰθέντης μου τά έχασε, διενοήθη ό Μαύρος- οΰδ- - ό διάβολ.ος είμπορεΐ νά γνωρίση τίνος είναι αυτό τό πτώμα. Είναι αυτός, είπεν ό κόμης. Καί τώρα δύναμαι νά κοιμηθώ ήσυχος. Θά λάβνς τό κέρασμά σου, φίλε μου, είπε πρός τόν δύτην. Διότι μ,οι προσφέρεις μεγίστην έκδούλευσιν. Ό διάβολος είξεύρει, διενοήθη αύθις ό Μαύρος, άν αυτός ό πανούργος δέν έπνιξε κανένα άνθρωπον έπίτηδες, διά νά σοί προσφέρη αυτήν τήν έκδούλευσιν. Καί συλλάβων ιδέαν τινά έκυψε πρό; τό πτώμα, καί έ- ψαυσε καί παρετήρησε προσεκτικώς τόν δεξιόν μηρόν, ώς νά άνεζήτει έπ αυτού γνώρισμά τι. Δεν είναι αυτός, εΐπεν άνεγειρόμενος. Τί μουρμουρίζεις, Μαύρε; ήρώτησεν ό Σανοϋτος. Τίποτε, κύριέ μου- έλεγα δτι αυτό έδώ τό έξώφλοιον δέν φαίνεται τί φρούτον ήτο είς τόν καιρόν του. Αλλά πρέ- I πει νά ήναι αυτός, οπού νομίζετε. Τολμάς νά ά.μφιβάλλης, ανόητε ; Δέν άυ,φίβάλλω δτι ήτον άνθρωπος προτού νά σκοτωθή, αΰθέντα. Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν βήματα όπισθεν. Δύο γυναίκες, έκ τή; άγέλης τού Σανούτου, έξήλθον έκ τή; αιθούσης καί ήρχοντο νά ίδωσι τί έποαττεν ό κόμης, δστις ειχεν έξέλθει μυστηριωδώς μετά τού Μαύρου χωρίς μηόέν νά είπη. Τί κάμνετε έδώ, κόμη ; έκραξεν ή μία έξ αυτών, μ.ήπως δέν σάς φθάνουν αί γυναίκες δσαι είναι είς τήν αϊθουσάν σας καί δέχεσθε καί άλλα; είς τούς διαδρόμους σας ; Πάρετέ το! Πάρετε γρήγορα αΰτό τό πράγμα! είπεν ό Σανοϋτος πρό; τόν Σκιάχτην καί πρός τόν Μαϋρον. Εΰθύς, αΰθέντα. Καί ήραν τό πτώμα έπί τών βραχιόνων των. Άλλ αί γυναίκες δέν άπεϊχον πολύ, καί τό φώς ήτο ά φθονου έν τώ διαδρόμω. Είδον τούς δύο ανθρώπους αίροντας πράγμά τι. Τί είναι τούτο! έκραξεν ή μία. Τίποτε, φίλη μου Φορτούνα! είπεν ό Σανοϋτος. Διατί φεύγετε σείς ; περιμένετε νά ίδωμεν τί είναι. Είναι ό διάβολος, φιλτάτη μου, εΐπεν ό κόμης, τιθέμενος μεταξύ τή; θύρας καί τών δύο γυναικών. Καί τί θέλει έδώ ό διάβολος ; Ό διάβολος είναι παντού. Ή Φορτούνα έσπευσε τό βήμα,παρηγκώνισε τόνσα /οϋτον καί προλαβοϋσα άπεκάλυψε καί είδε τό φοβερόν έκεΐνο πράγμα. ΤΛ φρίκη ώ, Θεέ μ.ου, είπεν ώχριώσα. Σοί έλεγα νά μή ίδης αΰτό, είπεν ό κόμης. Τί είναι; τί είναι ; έκραξεν ή έτέρα γυνή τρέχουσα όπως καί αΰτή ίδη. Όπίσω μου. Σατανά. έκραξεν δ Σανοϋτος. Καί συλλαβών αΰτήνάπό τοϋ ώμου τήν έμ.πόδισε νά προχωρήση. Ο: δύο άνθρωποι έξήλθον καί ό Σανοϋτος έκλεισεν οπισθέν των τήν θύραν.

4 6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 7 Έλπίζομεν οτι δέν θά οχνςσγ καί ζούσα; έορτάς τών Χριστουγέννων νά κλησιν πρός τούς φιλάνθρωπους! κατα τας ποοσεγγικάμη τήν αυτήν έκ Τά θεατρικά τής Σύρας έγέννη.σαν και κομψάς φυλλάδας καί κομψότερα άρθρα. Ί'π οψιν ημών έχομεν έπί στίλβοντος χάρτου μίαν διαμαρτύρησιν τρόπον τινα κατά τής δικαστικής αρχής τοΰ υπαστυνόμου κ. Μολοχάδου καί ν πλούσιον είς πληροφορίας καί γνώσεις άρθρον τοΰ κ. Σαλταμπάση. ΊΙ άλλη δικαιοδοσία είμή ή άστυνομική* άλλ ή αστυνομία έκεϊ είναι σχεδόν δύναμις άόρατος, άγνωστος, μυστηριώδης ώς ή δύναμις τού ηλεκτρισμού. Έδώ όμως είναι ορατή, γνωστο- τάτη, κομματική, επιδεικτική. Καί συμβαίνουν δσα συμβαίνουν καί δέν ήτο δυνατόν νά μή συμβαίνουν τά συμβαίνοντα. II ΧΑΑΖΙΙ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΙΙΝΙΑΙΙΣ Ητο έκ τών εΰρυκαρδίων εκείνων ανθρώπων, οίτινες ήξιζε νά τίθενται έπί εΰρυτέρας σκοπιάς, διά νά περιλαμβάνωσιν εΰρυτερον ορίζοντα εις τάς θύεις καί εις τούς πόθους των. ΤΙ1το έκ τών αρχαίων εκείνων ανατολίτικων τύπων, τών καθ έκάστην σβεννυμένων καί έκλειποντων. Συνέδεσε τήν τύχην του μετά τής 'Ιεροσολυμιτικής Εκκλησίας έν ταΐς καλαΐς αυτής ήμέραις, ότε έρρεεν άφθονον μολδοβλαχικόν χρυσίον, ήκμασε καί παρήκμασε μετ αυτής, έπιζήσας καί αυτός ημέρας χρυσάς καί ημέρας πυκράς, ημέρας μαγείας καί ημέρας οδύνης. Ή οικία του, ή νϋν ελληνική έν Πέρα πρεσβεία, ήτο είδος παραδείσου, οπού αυτός έβασίλευεν. Ή γενναιότης αυτού είχε καταντήσει πηρορμιώδης. Άνευ τοιούτων άνδρών ώς τόν Κωνσταντινίδην ή 'Ελληνική Κωνσταντινούπολις θά ήτο Κόλασις. Συνέτρεχε παντού, έδιδε παντού, δέν ήρνεϊτο είς ουδένα. Είχε καί παιδείαν μεγάλην καί ήγάπα τά γράμματα ώς ούδείς άλλος » ' ο «ogo τ» ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ Εις τόν κ. Ρ. άντίπολιτευόμενον λέγει τις : Λοιπόν; ό Κουμουνδοΰρός μας ζή ; ΤΑ! δέν τό ξεύρουμε ακόμη. Εις υπουργόν τινα παρίστανεν αστείος τις τά πράγματα σχοϋρα. τώρα μέ τήν άνάρρωσιν τού Κουμουνδούρου : Καί πόσο μπορεί νά διαρκέση ή άνάρρώσις αυτή ; Είκοσι πέντε μέρες. "Ε, σέ είκοσι πέντε μέραις εμείς περνούμε δλα τά νομοσχέδια! "Ολα βλέπετε δτι γίνονται χ.ιίφτιχα έν 'Ελλάδι. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ TO BAZAR DE LA HAVANE ήτοι τό έπί τής Π.Ιατεΐας Συντάγματος Ι&εντρεχόν Κ.»ϊΐνθΛωλε?ον τού ζ. Χρήστου Άγγελίδου λαμβάνει τήν τιμήν νά ανακοινώση είς τούς πολυαρίθμους αυτού πελάτας δτι εκάστην Κυριακήν θά μένη κεκλεισμένον. Ελπίζει δτι τό μέτρον τούτο οΰ μόνυν θά τύχη τής συγγνώμης, αλλά καί τή; έπιδοκιμασίας τών κυρίων πελατών. CAFE RESTAURANT D EljROPE Τά δνόματα έν 'Ελλάδι δέν είνε τά πράγματα καί πράγματα δέν είνε τά ονόματα. Τού κανόνος αυτού έξαίρεσιν αποτελεί τό αρτισύστατου Ξενοδοχείου τή; Πλατεία; Συντάγματος, τό Καφετεΐστ-Ξενοδοχεΐον ή Ευρώπη. Είναι περισσότερον Ευρώπη άφ δ,τι λέγεται. Οί τίτλοι Καφενεΐον-Ξενοδοχε'ον δέν έκφράζουσι τίποτε. Άν (.Ιέγετο 'Μναηαυτήμιον-'ΜποΛαυστήμιον ; Άν είνε ή μαγειρικά ευρωπαϊκή, άλλ ή άνάπαυσις καί ή άπόλαυσις έκεϊ μέσα είναι καθαρώς άνατολίτικη. Ποιος έφαγε έν Άθήναι; ροστ χπεφ άγγλικόν έως τώρα; ή Ευρώπη Κανείς, εϊμεθα βέβαιοι* άλλ εί; τό τρώγετε τοιούτο. Ποιο; έφαγε μακαρούνια έξοχου ιταλικής μαγειρικής, άλλα παρά τάς συνήθεις χονδροκοπιαΐς τών άλλων Ξενοδοχείων : Κάνεις. Άλλ είς τό Ξενοδοχείου τής ΓΙ.Ιατεϊας Συντάγματος ή Ευρώπη τρώγετε τοιαύτα, παρμεζα'/όπαστα! Ποιος έφαγε στρείδια, ναι, κύριοι, στρείδια; Κάνεις. Άλλ είς Ξενοδοχείου ή Ευρώπη έφάγαμεν ημείς. Είνε άνάγκη νά σάς άναφέρωμεν έν πρό; ν όλα τά φαγητά, τά γλυκύσματα, τά έμβάμματα, τά παρεμπίπτονσα ; Είνε άνάγκη νά σάς πεοιγράψωμεν τά διβάνια, τού; σοφάδες, τάς αίθούσας, τά μονοτράπεζα, τό αναγνωστήριου, ταΐς ταπετσαοίαις του καί τήν μαγικήν άπό τής έδρας σου δψιν έπί τής Π.Ιατείας Συντάγματος ; Καί άπό τιμάς ; Αί αύταί καί τών άλλων Ξενοδοχείων. Παραλείπομεν τον άλλον παράδεισον τού Ξενοδοχείου αυτού, τό ολάνοικτου ημέρα; καί νυκτός. Πότε θέλετε νά γευματίσητε ; Τό πρωί ή τό μεσονύκτιον ; Εις τάς 2 μ. μ. ή είς τάς 2 μετά τά μεσάνυκτα ; "Ετοιμα, δ ζωμός, τά μακαρούνια καί τό μπιφτέκι σάς περιμένουν. Άπ έδώ, Κύριε. "Οχι, άπό δώ Κυρία, κτλ. κτλ. Ευρίσκετε μπίραν τής Βιέννης πάντοτε καί ποικίλλετε τήν ορεξίν σας. Θέλετε νά φάγετε μόνος. Εκλέγετε τήν ώραν καί τρώγετε. Τέλος πάντων τό Ξενοδοχεΐον ή Ευρώπη έπί τής Πλατείας Συντάγματος, έπρεπε νά όνομασθή Εενοδοχεδον δ,τε θέλετε Σ Φαγάς. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΓΑΣΙΑ 'Ιόρυθέν έν έτει 1879 Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ!! 7,200 αντέτυπα!i 7,200. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ, Έλλάσι φρ. 2 'Εξωτερικοί φρ. 3. ΙΙωλούνται και τόμοι τών προηγουμένων έτών, έκαστος άντί φρ. «,Σ5Ο, ταχυδρομικώς άντί 5ί,8Ο. Τό άν- τίτιμον δεκτόν καί είς γραμματόσημου δεκάλεπτου, έως τρια- κοντάλεπτον πάσης έθνικότητος. ΑΠΕΤΘΤΧΤΕΟΝ είς Αθήνας. Διεύθυνσιν Αεαπλάσεως τών II αέ ων, Π.Ιατεϊα Συντάγματος, όύδς Βϋν.Ιής χαΐ Μουσών άριθ. 2. Άλλ αίφνης δ Ιερεμίας Γίζης, εις τών δαιτυμόνων, ένεφανίσθη είς τήν σκηνήν. Είχε παρατηρήσει τήν πρός τόν Σανού τον μυστικήν πρόσκλησιν τού Μαύρου, τήν έξοδον τού Σανούτου έκ τής αιθούσης, τήν μετ αυτήν διολίσθησιν τών δύω νεαρών γυναικών, καί κεντηθείς υπό τή; ζηλοτυπίας, έφαντάσθη παραθαλάμια φιλήματα καί σκευωρίας καί ένό- μισεν εαυτόν προσβαλλόμενου. "Οθεν έξήλθεν όπως ίδη τί συνέβαινε. Τί κάμνετε έδώ, κυριαι; είπεν ούτος. Τί τρέχει, φίλε κόμη ; 'Ο Σανούτο; συνέπλεξε τά χείλη μέ τούς όδόντας καί έσίγει. Τί έπαθε, κυρία ; ήρώτησεν δ Γίζης, βλέπων τήν ταραχήν τής Φορτούνας. Τί; ήτο έδώ πρό μικρού ; Εΐχε προλάβει νά ίδη τήν θύραν κλεισμένην καί τούς δύο ανθρώπους τούς αποκομίζοντας τόν πνιγμένον, στιγμιαίως, ώς δίδυμον σκιάν έξαφανισθεΐσαν. 'Ο Γίζης έδραμε πρός τήν θύραν, τήν ήνοιξε, προτού νά προλάβη δ κόμης νά τόν έμπο δίση, καί κατήλθε τήν κλίμακα. Εύρε τούς δύο ανθρώπους έν τώ προθύρω, άποθετοντα; τό νεκρόν σώμα έπί άμαξίου. Ό Σανούτο; συνελθών έκ τής αφασίας του κατέβην κατόπιν αυτού. Άλλ δ Μαύρος τόν είχε προλάβει, καί ίδιον τόν Γίζην καταβαίνοντα μέ δύο ή τρία πηδήματα τόν έφθασεν έπί τής κλίμακος καί τόν ήρπασεν άπό τής χειρίδας. Ή αυθεντία σας δέν πρέπει νά φύγη έκ τή; οικίας τού αΰθέν του μου χωρίς πίλον καί ξίφος, τώ είπε φιλοφρονώ; καί είρηνικώς. Τί λέγει αυτός δ άνόητος; έκραξεν δ Γίζης. Προσποιείται τόν τρελλόν; Τό συμποσίου δέν έτελείωσεν ακόμη, έπανέλαβεν δ Μαύρος. Άλλ ό Γίζης μέ στιβαράν χεΐρα τόν ώθησεν δομητικώς καί παρά μικρόν ήλθε νά τόν ρίψη έγκάρσιον έπί τών λίθινων βαθμιδών. Άφες τόν εΰγενή κόμητα, Μαύρε! έκραξεν δ Σανούτο; έλθών κατόπιν. Μή συνερίζεσαι αυτόν τόν νυκτοκόρακα, Γίζη. Πρό; έμέ, όμίλει, άν θέλης. Τί επιθυμείς: είπέμοι. Επιθυμώ νά ίδω τί μυστήριον κρύπτεται έδώ, είπεν δ οίνοβαρής Γίζης. Δέν είμαι μεθυσμένος διά νά φοβούμαι τά μυστήρια, είπεν δ Σανούτο; χωρίς νά έννοή τί έλεγεν. Ευτυχώς έχω ακόμη ολίγον λογικόν, καί θά σάς φέρω τό δώρου τούτο είς τήν αίθουσαν, διά νά τό ίδητε όλοι. Καί είπεν αποταθείς πρός τόν Σκιάχτην καί πρός τόν Μαύρου. Λάβετε αυτό τό κούτσουρου καί φέρετέ το γρήγορα εις τήν αϊθουσάν μου, μαστόροι Ποιον κούτσουρου; είπεν δ Μαύρος. Τό πτώμα, ανόητε, καί όχι σέ* είπεν δ Σανούτος. Δώσε καί σύ χεΐρα είς τόν σύντροφον νά τό φέρετε είς τήν αίθουσαν. 'Ο Σκιάχτης ήκουσε κατ άρχάς έκπληκτο; τήν διαταγήν ταύτην* άλλ έμεινεν ευχαριστημένο; έξ αυτής καθότι ήλπισεν ότι έμελλε ν άπαλλαγή τή; φροντίδος καί τού κινδύνου. "Λλλωςδέ εΐχεν έννοήσει πρό πολλού ό'τι δ Σανούτο; δέν έζή- τει τό πτώμα τούτο ϊνα τό κηδεύση, όπως τώ είχεν είπεϊ ο Μαύρος είς τό καπηλείαν τή; Κοκκινούς. Αλλά προσεποιεΐτο είσέτι ότι επίστευε τόν μύθον τούτον, καί έπί τής προσποιή- σεως ταύτης στηριχθείς είχεν τολμήσει νά τό φερη είς τήν οικίαν τού κόμητος. 'Ο Σκιάχτης καί δ Μαύρος άνέλαβον τό πτώμα. Εύγε, κόμη! Τώρα σέ άναγνωρίζω* είπεν δ Γίζης κρατών τά; χεΐρας. Καί διευθύνθησαν είς τήν αίθουσαν, οί μέν φέροντες τόν πνιγμένου προπορευόμενοι, δ δέ Σανούτο; καί δ Γίζης επόμενοι. 'Η δέ Φορτούνα καί ή σύντροφός της έγειναν άφαντοι. Απερίγραπτος υπήρξεν ή κατάπληξις καί δ τρόμος τών έν τή αιθούση άδουσών καί κινουσών τά σκέλη γυναικών, ότε εΐδον τό πτώμα έκεΐνο τό ήμίβρωτον καί οδωδός εισφερόμενου είς τήν αίθουσαν. Τά πρώτον κίνημα ητο ώς τό τού πατοΰντος όφιν σπασμωδικόν σκίρτημα, τό δεύτερον κραυγή πεπνιγμένη, τό τρίτον άπόπειρα πρός φυγήν, τό τέταρτον άπολίθωσις καί καθήλωσι; έπί τών άνακλίντρων. Τέλος δέ Οί δέ άνδρες εΐχον έγερθή καί αί τρίχες τή; κόμης των άνωρθώθηοαν. 'Ο Κουΐρίνης ιομ.ίλησε πρώτος. Τί τρέχει, κόμη Σανούτε ; έκραξεν. Άσχημος άστειό- της είναι αυτή. Δέν είναι άστειότης, είπεν δ Σανούτος* έρωτήσατε τόν Γίζην. Ούτος μέ ώνείδισε πρό ολίγου ότι έχω αθέμιτα μυστικά έντός τού μεγάρου μου, καί επειδή ώφειλον νά τώ αποδείξω τό εναντίον, δέν είχε πλειότερον δικαίωμα αυτός ή ύμεΐς οί άλλοι νά ϊδη τό μυστικόν τούτο. Ενώ έλάλει δ κόμης, δ τρόμος ήλαττώθη βαθμηδόν παρά ταΐς γυναιξί. Τινές έξ αυτών είχον έγερθή καί έπλησίασαν είς τό νεκρόν σώμα. Άλλαι δέ διευθύνθησαν πρός τήν θύραν καί έζήτουν νά φύγωσιν. Άλλ δ Μαύρος, άνευ άλλου σκοπού ή μόνον όπως παίξη μέ τόν φόβον τών δυστυχών τούτων πλασμάτων, εΐχε σταθή ακίνητος έπί τού ουδού, μέ χεΐρας περί τήν οσφύν καί άπέφραττε τήν έξοδον. Δέν κατώρθωσεν όμως νά κλείση καί τήν είσοδον είς επισκέπτην τινά έχοντα οξεΐαν τήν όσφρησιν. 'Ο κύων Αύγουστος όσφρανθείς, όπου καί άν ήτο ίείς τό μαγειρείου πιθανώς) τήν ορεκτικήν κνίσσαν τής σεσηπ υίας σαρκός, έφθασε τρέχων καί σκιρτών, διέβη έν μέσω τών δύο σκελών τού Μαύρου καί έλθών συνέλαβε τό πτώμα άπό τού λαιμού... (ά κολουθει)

5 8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Λ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου δι Ιτέαν, Γαλαξείδιον, Αιγιον, Ναύπακτον καί Πάτρας. ΚΥΡΙΑΚΙ1 8 μ. μ. Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Άταλάντην, (Αιδηψόν κατά τό θέρος}, Στυλίδα, ίίρεούς Μιζέλην, Αλμυρόν καί Βώλον. ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. u.. Διά Σύρον, Πάρον, Νάξον, Ίον, Αμοργόν καί Θήραν. TP1TH 6 1)2 π. μ. Δι Αίγιναν, Πόρον, Ύδρ αν, Σπέτσας, Χέλιον, "Αστρος καί Ναύπλ-tov. ΤΡΙΤΗ 7 μ. μ. Διά Σύρον, Ύστέρνια Τήνου, Κόρθιον καί πόλιν "Ανδρου, καί κατά δεκατετραήμερον διά Γαύριον "Ανδρου, Κάρυστον, Κύμην καί Σκύρον. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου, έν μεν ατμόπλοιου κατ ευθείαν διά Πάτρας, Κέρκυραν καί Βρεντήσιον, έτερον δέ δι Ιτέαν, Γαλ,αξεί- τιον, Βιτρινίτσαν, Αίγιναν Ναύπακτον, Μεσολογγίου, Κυλήνην, Ζάκυνθον, Κατά- κωλον καί λοιπά μέρη τής καθόδου τής γραμμής Πελοπόννησου. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 μ. μ. Διά Χαλκίδα, Βώλον, Σκιάθον καί Σκόπελον. ΠΕΜΠΤΗ 7 π. μ. Διά "Υδραν, Σπέτσας καί Ναύπλιον.» 7 μ. μ. Διά Σύρον, Σέριφον, Σίφνον καί Μήλον. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου κατ ευθείαν διά Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, ΓΙαξούς καί Κέρκυραν έκ Πατρών δέ έτερον άτμό- πλοιον την πρωίαν έκάστου Σαββάτου διά Μεσολογγίου, Αστακόν, Μύτιζα, Ζα- βέρδα, Αλέξανδρον, Ιθάκην, Πρέβεζαν, Σαλαόραν, Βόνιτσαν, Μενίδιον και Καρ- βασαράν. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π. μ. Δι Αίγιναν, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Ναύπλιον, Αεωνίδιον, Κυπαρίσι, Μονεμβασίαν, Κύθηρα, Γύθειον, Λιμένι, Καλάμας καί λοιπά μέρη τής άνόδου τής γραμμής Πελοπόννησου. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 71)2 π. μ. Διά Κέαν, Κύθνον, Σύρον, Τήνον Μύκονον καί Κρήτην. ΔΓ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΑ Αυτό είναι τό σύνθημα τού έν τή όδω Έρμού άρ. ϊ»55 Ένόύεσθε έκεϊ μέσα έσωτερικώς δηλαδή άπό ασπρόρουχα άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Καί γίνεσθε Εγγλέζοι. Διότι ό'λα είναι αγγλικά, στερεά καί φθηνά. Διά τάς κυρίας είναι αληθινός παράδεισος τό ΈμπορεκόνΚ. Ζήση. Μέ τό τίποτε αγοράζετε ό'λας τάς ιδιοτροπίας σας καί τά γούστα σας.3000 είδη κοσμημάτων, γάντια, άρώματα, νεσεσίρ, όμπρέλλαις, καί ό'λα τά ψιλικά σας. ΑΙΑ ΓΑΑΪΟΥΣ ( σ τό κεφαλάκη σας!) δέχεται ό ροδο- ζαχαρένιος έμπορος Κ. Ζήσης παραγγελίας διά σερτεμέντα ασπρορούχων μέ τήν μάρκαν σας, είς κάτι τιμάς πού θά κάμετε τόν σταυρόν σας! Εντός 40 ημερών δύνασθε καί νά τά φορέσετε. ΕΙΣ ΤΙΙΑ ΑΙΕΓΑΛΙΙΝ ΙΙΑΡΑΓΚΑΝ Έν τή εΐσόάω τής αγοράς θά βρήτε Μήλα Χκοπέων, σά ροδομάγουλα πεντάμορφης, Χ,ουρμάδες τού Άραμπή, Μανδαρένεα Δουζίνα, Χταψύλεα νά τά βλέπετε καί νά μην τά τρώτε. ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ'ΓΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΙΟΘΠΙίΙΙ /?> όδω Σεαδ/ου, κάτωθεν τής οικίας Με.Ια. X&mmSOT ΠΑΛΑ Η ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ Έπί τής όθοΰ Έρμού, μεταξύ των εμπορικών Γαθα.Ιά καί Κοκορο κούλ,ον. "Ολα τά είδη γραφικής ύλης. Έ- πεσκεπτήρεα χαλκογραφημένα καί άλλα τής στιγμής. Χφραγέδες καί έπικεφαλίδες, χρωμολιθογραφημένας καί μή- Μόνη αποθήκη τών εμπορικών Καταστίχων τού Διεθνούς φήμηςκα- ταστήματος τού EDLER καί CRISHE τού Άνυβέρου. Η Μόνη αποθήκη τού περιφήμου σεγαροχάρτου ΖΟΒ. Πρός δέ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΑΟΠΟ1ΕΙΟΝ ΜΕΘΟΛΟΣ ΑΗΑΙΑΑΟΥ-ΒΕΖΑΝΟΥ Προς ταχίστην έκμάθησιν τής γα.ι- Λιχής γ.ίώσσης. Α'. θέματα, έφηρμοσμένα έπί τής γαλλικής γραμματικής Desrues μετά Χυνωνύμων, 'Ομωνύμων κλπ. δραχ... 1,75 Β'. Γραμματεκή Desrues θεωρητική καί πρακτική, μετά θεμάτων δραχ... 2,50 Γ'. Ό Γαλλοδεδάσκαλος κομψόν τομίδιον περςέχον είς γαλλ. γλώσ σαν τά θέματα τών δύω ανωτέρω βιβλίων, -χρησιμότατα δέ είς τούς σπουδάζοντας μόνου; καί άνευ διδασλάλου. Πωλοΰνται έν τώ τυπογραφ ίω Ψιλαο-λ- «ίως, και έν τώ βιβλιοπωλςίω Α. Παπαγεωργίου έν όίώ Αιόλου, ά,. G2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αυριον, ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 10 π. μ. γϊνήσ ται 1. ιίοι/.ή συνέλευσις τών εταίρων τοΰ «Λιίασκαλιζ-,ΰ Συλλόγου» έν τώ Γα βακείω Λύκε ίω. ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΑ ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΘΙ1Ν1Α Λ-ευκοϋ οίνου φεάλη λεπ. 60 Μελανός»»» ΟΟ [Κεντρικά Καταστήματα καί υποκαταστήματα έν Άθήναις καί Πειραιεϊ) Μοναδικόν παράδειγμα! 'Ιϊρεσμέναε τεμαί δι όλα τά είδη τών μύρων καί αρωμάτων είς τήν μεγάλην αποθήκην τοΰ ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΕΠΡΕΑΛίΤΑ ( 'Οδός Αεόλου ) Τά πλεϊστα εγγλέζικα, τού Άΐ κενσων, προμηθευτού τής Βασιλίσσης Βικτωρίας. Έφεύρεσες τής βτεγμής! Τό Όάοντοσμηχτιχίν ΈΛιξήρινν, σ ναστώμενον ώς τό καλλίτερου τονωτικόν τών Ούλων καί τό δραστικότερου φάρμακου κατά τής Οδονταλγίας.

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ http://hallofpeople.com/gr/bio/demosthenes.php ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δημοσθένους Λόγος., Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1950. [1] Βλέπω μεν, ω άνδρες Αθηναίοι, ότι η παρούσα κατάστασις

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Του τμήματος των διακοπών. 28 Ιουλίου 1851 Οι Γεώργιος Νέγρος, Δ.Κ., και Ιωάννης Σάρδης κατηγγέλθησαν ότι την 10 10βρίου π. ε. έκλεψαν επί της παραλίας της Μυκώνου

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2019 Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30/04/19 ΜΑΪΟΣ 15/05/19 ΙΟΥΝΙΟΣ 19/06/19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 18/09/19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 16/10/19 Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 03/04/19 10:00 ΜΑΪΟΣ 01/05/19

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο)

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) 18 Ιουνίου 2019 Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου 12. Παντελώς αδύνατο γιατί ήταν????????????????? Λευκωσία «Παντρεύτηκα το 1981 και μετά παρέλευση τεσσάρων χρόνων διεπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα http://hallofpeople.com/gr/bio/aristotles.php ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; [ ] Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (19 Φεβρουαρίου Δεκεμβρίου 1890)

Κατάστασις Ταμείου (19 Φεβρουαρίου Δεκεμβρίου 1890) Κατάστασις Ταμείου (19 Φεβρουαρίου 1890-31 Δεκεμβρίου 1890) Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 72-75 ΑΘΗΝΑ 1892 72 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΓ (19 Φε6ροι;αρίου 1890 31 Δεκεμβρίου 1890) Προς την γεννκην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού)

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) 1 Ιουνίου 2019 Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Και τον ρώτησαν οι μαθητές του: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός;»

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 Αρ. 1060, 21.12.73 ' Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων.

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:1034484/714/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Τηλέφωνο: 3375314-5 ΠΟΛ.: 1130 ΘΕΜΑ: Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Εις τούτον τον καιρόν, δηλαδή τη 25 Μαρτίου 1821, την ημέραν του Ευαγγελισμού, έρχεται ο ποτέ διδάσκαλός μου Θεοδόσιος Δημάδης, και μας κάμνει γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Έρωτας στην Κασπία θάλασσα

Έρωτας στην Κασπία θάλασσα 1 Έρωτας στην Κασπία θάλασσα 3 Mona Perises ISBN: Email: monaperises@yahoo.com 4 Mona Perises Έρωτας στην Κασπία θάλασσα Μυθιστόρημα - Μέρος δεύτερο Mona Perises Ελλάδα Ιράν/Περσία Ελλάδα 5 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 by Rena Mavridou Αγαπητή Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΑ. Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΑ. Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΑ Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 Συνεχίζουμε τώρα, όπως προείπα, με τη συζήτηση πέντε επικαίρων ερωτήσεων, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4/73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ------------------------ Στη Σαλαμίνα σήμερα την 03-04-2017

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΊΜΑΙ ένας ποντικός φτωχός

ΕΊΜΑΙ ένας ποντικός φτωχός Για όλα υπάρχει λύση ΕΊΜΑΙ ένας ποντικός φτωχός στης φυλακής τα σίδερα κλειστός. Έκλεψα δύο κουλούρια να ταΐσω τα μικρά μου που ήτανε πολύ λιγούρια! Με πήγανε στον δικαστή που με έκρινε ληστή! Είπε έκανα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891)

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891) Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1891-31 Δεκεμβρίου 1891) Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 121-124 ΑΘΗΝΑ 1892 121 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOY TAMEIOT (1 Ιανουαρίου 1891 31 Δεκεμβρίου 1891.) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Το Σκλαβί. ή πώς ένα κορίτσι με τρεις φίλους και έναν παπαγάλο ναυλώνει ένα καράβι για να βρει τον καλό της

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Το Σκλαβί. ή πώς ένα κορίτσι με τρεις φίλους και έναν παπαγάλο ναυλώνει ένα καράβι για να βρει τον καλό της ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Το Σκλαβί ή πώς ένα κορίτσι με τρεις φίλους και έναν παπαγάλο ναυλώνει ένα καράβι για να βρει τον καλό της Το Σκλαβί ξεκινήσαμε να το γράφουμε μαζί με τον Θωμά Μοσχόπουλο. Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Γ7 : Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΜΑΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Γ7 : Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΜΑΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ρωτάω πότε θα σταματήσει όλο αυτό Αύριο φοβάμαι να πάω σχολείο Τι θα αντιμετωπίσω αύριο Σήμερα με δείρανε Ισχυρίζονται ότι δεν μου κάνουν τίποτα Συνεχώς με δέρνουν Μικρός όταν ήμουν με κορόιδευαν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας

Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας Η ενδεκάδα του ΚΚΕ στην Πολωνία με το «εθνόσημο» στην μπλούζα, που δημιουργήθηκε στο Ζγκόρτζελετς το 1950 με εντολή Ζαχαριάδη.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SPYROS KOUVELIS. PROGRAMME DIRECTOR, SDGs CENTRE FOR GOVERNANCE AND PUBLIC LAW, FORMER VICE-MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, GREECE

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SPYROS KOUVELIS. PROGRAMME DIRECTOR, SDGs CENTRE FOR GOVERNANCE AND PUBLIC LAW, FORMER VICE-MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, GREECE THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SPYROS KOUVELIS PROGRAMME DIRECTOR, SDGs CENTRE FOR GOVERNANCE AND PUBLIC LAW, FORMER VICE-MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, GREECE TO GOVERNANCE AND REGIONAL ARTERIES FOR GROWTH: Europe

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Ενότητα 7 πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται Απαγγέλλουμε και τραγουδάμε στίχους Περιγράφουμε έργα τέχνης Αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης.

Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης. Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης. H ιδέα για το Γραφείον Ιδεών ήρθε στον κ. Καββαδία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έρχονται πάντα όλες οι μεγάλες ιδέες: ξαφνικά και χωρίς να χει τίποτα προΰπολογίσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,22/12/2017 Αριθ. Πρωτ.:1116490

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Στον τρίτο βράχο από τον Ήλιο

Στον τρίτο βράχο από τον Ήλιο στον τρίτο βράχο από τον ήλιο 5 δημητρησ νανοπουλοσ Στον τρίτο βράχο από τον Ήλιο Μία ζωή, η επιστήμη κι άλλα παράλληλα σύμπαντα σε συνεργασία με τον ΜΑ ΚΗ Π Ρ ΟΒΑΤΑ στον τρίτο βράχο από τον ήλιο 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 01/12/2016 Μέσο Συντάκτης Link plusmag.gr Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://www.plusmag.gr/article/%ce%93%ce%b9%ce%b1_%ce%b5%ce%bc%ce%b D%CE%B1_%CE%B7_%CE%A0%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B1%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον. «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον. «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή συνεδρίαση, τον κ. Δημήτρη Καμμένο, τον οποίο καλώ στο Βήμα. Να ετοιμάζεται ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η θέση των ευγενών στην κοινωνική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα