ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1020/ Β/ ) απόφασης του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επι τροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρό σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποί ηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπη ρίες πρώην χρήστες ουσιών)», όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1407/ Β/ ) όμοια απόφαση Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επι τροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφο ρών του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έρ γου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθη κε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ανω τέρω Επιτροπής Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επι τροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κα τάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθη κε με την υπ. αρ / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας. 2. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επι τροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έρ γου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθη κε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε ων και κατακυρώθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση. 2. Καθορισμός απο ζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Επανασύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης της δια δικασίας της τεχνικής αξιολόγησης των προσφο ρών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημό σιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / Απόφαση του Υπουργού Απα 2. Καθορι σμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Ομά δας Εργασίας Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επι τροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης, του Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρ τιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαί σιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Κα θορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Επανασύσταση και συγκρότηση Επταμελούς Επι τροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης και τριμελών Υποεπιτροπών του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δε ξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντάσ σεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 2. Κα θορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής και των Υποεπιτροπών αυτής Επανασύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης της διαδι κασίας της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομά δων (Παλιννοστούντες)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ». 2. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής... 8

2 25220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1020/ Β/ ) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συ γκρότηση δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδή λωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειο νεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1407/Β/ ) όμοια απόφαση. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α) 6. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον Οργανισμό του Υπουρ γείου Απα 7. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 8. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 9. Το άρθρο 10 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». 10. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και Διαχείριση των Αντίστοιχων πόρων». 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 785/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίη ση της υπ αριθμ. 5387/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστη ρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. ( )», όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1813/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύ στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 14. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια, για την ένταξη του έργου «Επιχο ρήγηση για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών)» στο Μέτρο 3 του Άξονα 2 στο Επιχει ρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 15. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλο ποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών). 16. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Σχε δίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης πρόσκλησης. 17. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1690/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (σε αντικατά σταση των υπ αριθμ / , / και 4032/ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 18. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 169/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επιλογής μελών του ΕΜΑ στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 19. Το υπ αριθμ / αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενερ γειών από το ΕΚΤ για την επιλογή αξιολογητών μελών του ΕΜΑ. 20. Το υπ αριθμ. 34/ Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής επιλογής μελών του ΕΜΑ. 21. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1020/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με ανα πηρίες πρώην χρήστες ουσιών)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1407/Β/ ). 22. Την ανάγκη παράτασης διάρκειας του έργου των ανωτέρω Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, καθώς το έργο τους δεν ολοκληρώθηκε μέχρι Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως ,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2002ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 24. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη των ανωτέρω Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1020/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1407/Β/ ) για τη «Σύσταση και συγκρότηση δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλο ποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών)», ως προς το εξής σημείο: «2. Το έργο των ανωτέρω Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης θα διεκπεραιωθεί σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της, με διάρκεια έως την , έως πενήντα (50) συνεδριάσεις και είναι αμειβόμενο. Η αποζημίωση των μελών τους ανέρχεται στο ποσό των 41,30 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος και 20,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για την γραμ ματέα.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (2) 1. Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτρο πής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Καθορισμός αποζη μίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α). 6. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ )«Εκτέλεση ενεργει ών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντί στοιχων πόρων». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ) 9. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε.L 328/ ). 10. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ. 4032/ απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αντικα τάσταση της / και / , που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικών Ασφαλίσεων. 12. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Ενιαίο Σύ στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 13. Την υπ αριθμ /ΚτΠ3407/ απόφαση ένταξης στο Μέτρο 5 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε ερ γασίας» του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 14. Την υπ αριθμ.c (2001) 551/ απόφαση έγκρι σης του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επι τροπή των Ε.Κ. με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769 από κοινή υπουργική απόφαση για σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΦΕΚ

4 25222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1502 τ. Β / ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 16. Την υπ αριθμ / ΚτΠ165/ απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας». 17. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερό τερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε ερ γασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 19. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργει ας/αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημό σιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Την υπ αριθμ /ΚτΠ 3966 Δ (ΦΕΚ 642/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», καθώς και την υπ αριθμ /ΔΕ 7509/ απόφαση έντα ξης τους στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου έργου 2004ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 22. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, απο φασίζουμε: 1. Την επανασύσταση και τη συγκρότηση Πενταμε λούς Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναδρομικά από την συγκρότησή της την , η οποία έγινε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση, βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003), προκειμένου να καθοριστεί η αποζημίωση των μελών της, με αναδρομική ισχύ, καθώς η κατανομή των σχετι κών ποσών για την αποζημίωση μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο έργο με κωδικό 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ σεων, έγινε την Την Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι: Τακτικά μέλη: Πρόεδρος: Μερόπη Κομνηνού, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1. Παναγιώτης Ευσταθίου, Ιδιωτικός υπάλληλος της Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2. Μαρία Κουζάκου, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο γής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων, 3. Αλεξάνδρα Μελισσανίδου, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 4. Νεζερίτη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο γής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων, Αναπληρωματικά Πρόεδρος: Χρήστος Τσίρος, Ιδιωτικός υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Προϊστάμενος Μονάδας Α. 1. Νικολάου Χάρις, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο γής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων, 2. Κατερινόπουλος Άρης, Ιδιωτικός υπάλληλος της Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 3. Χατζηδάβαρη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος της εται ρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 4. Αθανασίου Σοφία, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο γής του Υπουργείου Εργασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης, έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφράγισης των προ σφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και έκδοσης τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Το έργο της Επιτροπής διεκπεραιώθηκε σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της επιτροπής, με διάρκεια από έως , σε δέκα (10) συνεδριάσεις. 3. Καταργείται από την έκδοσή της η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων για την «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (3) 1. Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτρο πής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσι ου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας. 2. Καθορισμός απο ζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α). 6. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ )«Εκτέλεση ενεργει ών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντί στοιχων πόρων». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον Οργανισμό του Υπουρ γείου Απα 8. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 9. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε.L 328/ ). 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 787/Β) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησι ακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτι σης», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την υπ αριθμ /ΚτΠ4668 Β3/ από φαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σύμ φωνα με την οποία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 4 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και τίτλο «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ». 13. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγω νισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 14. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1753/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση και συγκρότη ση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έρ γου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 447/Β/ ) και / (ΦΕΚ 547/ ) όμοιες αποφάσεις. 15. Την υπ αριθμ /ΚτΠ 3966 Δ (ΦΕΚ 642/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», καθώς και την υπ αριθμ /ΔΕ 7509/ απόφαση έντα ξης τους στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 8.128,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 17. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, απο φασίζουμε: 1. Την επανασύσταση και συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Ανοικτού Δη μόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» (με όμοια σύνθεση) που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναδρομικά από την συγκρότησή της την , η οποία έγινε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση, βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003), προκειμένου να κα θοριστεί η αποζημίωση των μελών της, με αναδρομική ισχύ, καθώς η κατανομή των σχετικών ποσών για την αποζημίωση μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο έργο με κωδικό 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έγινε την

6 25224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι: Τακτικά μέλη: Πρόεδρος: 1. Πελωριάδης Γρηγόρης, Δημόσιος Υπάλ ληλος Υπ. Απα 2. Μπακέας Σταύρος, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα 3. Νεζερίτη Μαρία, Ιδιωτική Υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας. 4. Κουζάκου Μαρία, Ιδιωτική Υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας. 5. Μπισκίνης Ιωάννης, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα Αναπληρωματικά μέλη: Πρόεδρος: 1. Πυθαρόπουλος Βασίλειος, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας. 2. Μελισσανίδου Αλεξάνδρα, Ιδιωτική Υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρε σία Εφαρμογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 3. Οικονομάκος Παναγιώτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος της Διαχείρισης του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας. 4. Ράπτη Παρασκευή, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα 5. Σωτηρόπουλος Βλάσσης, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα Γραμματεία: 1. Λιάσκος Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα 2. Ματθαίου Ευαγγελία, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα 3. Διονυσοπούλου Νίκη, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα 4. Χήτου Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης έχει την ευθύ νη διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφράγισης των προσφορών, ελέγχου των κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών, αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, υπολογισμού των ανηγμένων προσφο ρών και της τελικής κατάταξης και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ». Επίσης έχει την αρ μοδιότητα εξέτασης των ενστάσεων, προσφυγών, αι τήσεων θεραπείας κλπ. διοικητικών προσφυγών, που υποβάλλονται από τους φορείς που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Για τα αποτελέσματα των άνω διαδικασι ών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο θα αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικότερα, η Γραμματεία της Επιτροπής είναι αρμόδια τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα έχουν προχωρήσει στο στάδιο της τε χνικής αξιολόγησης, ιδίως για την κωδικοποίηση των υποβληθέντων φακέλων τεχνικών προσφορών, πριν την προώθησή τους στους Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές, την αποθήκευση και ροή φακέλων τεχνικών προσφορών, την διαμόρφωση των χώρων αξιολόγησης, την προσαρ μογή και τον έλεγχο εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος αξιολόγησης στα δεδομένα του παρόντος διαγωνισμού, την εποπτεία λειτουργίας του συστήματος αυτού, την εξαγωγή των μηχανογραφημένων αποτε λεσμάτων. 2. Το έργο της Επιτροπής διεκπεραιώθηκε σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της επιτροπής, με διάρκεια από έως , δι εκπεραιώθηκε σε τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, είναι αμειβόμενο και βαρύνει τους πόρους της Εθνικής Τε χνικής Βοήθειας. Η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής ανέρχεται στο ποσό των 41,30 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος και των 20,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε γραμματέα. 3. Καταργείται από την έκδοσή της η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1753/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Δι εθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ», όπως έχει τροποποιηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (4) 1. Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επι τροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έρ γου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθη κε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατακυρώθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση. 2. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α). 6. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ )«Εκτέλεση ενεργει ών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντί στοιχων πόρων». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 9. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε.L 328/ ). 10. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ /ΚτΠ3407/ απόφαση ένταξης στο Μέτρο 5 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε ερ γασίας» του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 12. Την υπ αριθμ.c (2001) 551/ απόφαση έγκρι σης του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επι τροπή των Ε.Κ. με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769 από κοινή υπουργική απόφαση για σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502 τ. Β / ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 14. Την υπ αριθμ / ΚτΠ165/ απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας». 15. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερό τερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε ερ γασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 17. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Κατακύρωση του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα», που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 18. Την υπογραφείσα μεταξύ των Αναδόχων Φορέων 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ MDM ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ. του ανωτέ ρω έργου και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 19. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολού θησης και Παραλαβής του έργου «Μελέτη για την προ ώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 20. Την υπ αριθμ /ΚτΠ 3966 Δ (ΦΕΚ 642/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», καθώς και την υπ αριθμ /ΔΕ 7509/ απόφαση έντα ξης τους στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου έργου 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 22. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλα βής του έργου, αποφασίζουμε: 1. Την επανασύσταση και τη συγκρότηση Πενταμε λούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Ερ γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατακυρώθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, αναδρομικά από την συγκρότησή της την , η οποία έγινε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση, βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003), προκειμένου να καθοριστεί η απο ζημίωση των μελών της, με αναδρομική ισχύ, καθώς η κατανομή των σχετικών ποσών για την αποζημίωση μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο έργο με κωδικό 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμ ματος Δημοσίων Επενδύσεων, έγινε την Την Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι: Τακτικά μέλη: Πρόεδρος: Μερόπη Κομνηνού, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας Προϊσταμένη Μονάδας Β. 1. Παναγιώτης Ευσταθίου, Ιδιωτικός υπάλληλος της Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας. 2. Μαρία Κουζάκου, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας

8 25226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 3. Αλεξάνδρα Μελισσανίδου, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας. 4. Νεζερίτη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αναπληρωματικά Πρόεδρος: Χρήστος Τσίρος, Ιδιωτικός υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας Προϊστάμενος Μονάδας Α. 1. Νικολάου Χάρις, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2. Κατερινόπουλος Άρης, Ιδιωτικός υπάλληλος της Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας. 3. Χατζηδάβαρη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος της εταιρί ας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ μογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 4. Τσουκνίδας Βησσαρίων, Ιδιωτικός υπάλληλος της Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας. Η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφα ση της Προκήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις της υπογραφείσας μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Αναδόχων Φορέων σύμβασης παροχής υπηρεσιών, έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την τμηματική και τη συνολική παραλαβή του ανωτέρω έργου από τη σύμπραξη των Αναδόχων Φορέων, κατόπιν εξέτασης του περιεχομέ νου τους, συντάσσοντας σχετικά πρακτικά κατά τις συνεδριάσεις της. 2. Το έργο της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακο λούθησης και Παραλαβής του έργου, με διάρκεια από έως , υλοποιήθηκε σε είκοσι (20) συ νεδριάσεις, εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της. Η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής ανέρχεται στο ποσό των 41,30 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος της. 3. Καταργείται από την έκδοσή της η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων για την «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Μελέτη για την προώθηση και εφαρμογή της τηλε εργασίας στην Ελλάδα» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (5) 1. Επανασύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης της δια δικασίας της τεχνικής αξιολόγησης των προσφο ρών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημό σιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / Απόφαση του Υπουργού Απα 2. Καθορι σμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Ομά δας Εργασίας.. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Τον ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/ ), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τον Οργανισμό του Υπουρ γείου Απα 7. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 8. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε.L 328/ ). 9. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντί στοιχων πόρων». 10. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) περί σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ μογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ,

9 ΦΕΚ 1837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτι σης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προ γράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την υπ αριθμ /ΚτΠ4668 Β3/15/7/2003 από φαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σύμ φωνα με την οποία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 4 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και τίτλο «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ». 13. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγω νισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 14. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1753/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση και τη συγκρό τηση Ομάδας Εργασίας για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημόσιου διε θνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ». όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) όμοια απόφαση. 15. Την υπ αριθμ /ΚτΠ 3966 Δ (ΦΕΚ 642/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», καθώς και την υπ αριθμ /ΔΕ 7509/ απόφαση έντα ξης τους στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.600,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 17. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας, αποφασίζουμε: 1. Την επανασύσταση και τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη γραμματειακή και τεχνική υποστή ριξη της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότη τες Χρήσης ΤΠΕ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, αναδρομικά από τη συγκρότησή της την , η οποία έγινε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003), προκειμένου να καθοριστεί η αποζημίωση των μελών της, με αναδρομική ισχύ, καθώς η κατανομή των σχετι κών ποσών για την αποζημίωση μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο έργο με κωδικό 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ σεων, έγινε την Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Λιάσκος Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα Ματθαίου Ευαγγελία, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα Διονυσοπούλου Νίκη, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απα Χήτου Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Διονυσοπούλου Χριστίνα, Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουργείου Απα Κουτσούμπα Αφροδίτη, Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουργείου Απα Νικολαΐδου Δέσποινα, Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουρ γείου Απα Κουτσούκη Χριστίνα, Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουρ γείου Απα Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη της Ομάδας Εργασίας παρέχουν τεχνική και γραμματεια κή στήριξη στους Εμπειρογνωμόνες Αξιολογητές του Ε.Μ.Α. (Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι ορίζονται για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του ανοικτού δημόσιου διε θνούς διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 25 Ι και IV του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού και τον σχεδιασμό της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Διενέργειας/ Αξολόγησης του Διαγωνισμού. 2. Το έργο της Ομάδας Εργασίας για τη γραμματει ακή και τεχνική υποστήριξη της τεχνικής αξιολόγησης διήρκεσε από έως , διεκπεραιώθηκε σε είκοσι (20) συνεδριάσεις, και υλοποιήθηκε εκτός ωρα ρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της. Η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Ομάδας Ερ γασίας ανέρχεται σε 10,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος της. 3. Καταργείται από την έκδοσή της η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1753/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση και τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδό χων του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ». όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) όμοια απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

10 25228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (6) 1. Επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτρο πής Διενέργειας/ Αξιολόγησης, του Ανοιχτού δημόσι ου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Καθορισμός αποζη μίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ )«Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων». 9. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε.L 328/ ). 10. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Ενιαίο Σύ στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 12. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγω νισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 13. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Σύ σταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέρ γειας/ Αξιολόγησης, του Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιό τητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ / απόφα ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων.» 14. Την υπ αριθμ /ΚτΠ 3966 Δ (ΦΕΚ 642/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», καθώς και την υπ αριθμ /ΔΕ 7509/ απόφαση έντα ξης τους στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 6.655,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 16. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, απο φασίζουμε: 1. Την επανασύσταση και συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» (με όμοια σύνθε ση), στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναδρομικά από την συγκρότησή της την , η οποία έγινε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση, βάσει του άρ θρου 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003), προ κειμένου να καθοριστεί η αποζημίωση των μελών της, με αναδρομική ισχύ, καθώς η κατανομή των σχετικών πο σών για την αποζημίωση μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο στο έργο με κωδικό 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έγινε την Την Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι: Τακτικά μέλη: Πρόεδρος: 1. Κομνηνού Μερόπη, Ιδιωτική Υπάλληλος της εταιρίας ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Προϊσταμένη Μονάδας Β της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής. 2. Ευσταθίου Παναγιώτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος της

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/04/2009. Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 03/04/2009. Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Αγησιλάου 23-25, 104 36,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40,101-82- Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 189 2 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 79/4/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 270 Ημερομηνία:24.04.2018 Α.Π.:2322/752/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 02 Μαΐου 2019 Αριθ. πρωτ.: 1346/94781

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 02 Μαΐου 2019 Αριθ. πρωτ.: 1346/94781 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------------------------------ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 27-04-2017 Α.Π.: 1999/721/Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7655 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 9 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία του Γεωργίου Λάππα με δημόσια δαπάνη... 1 Τροποποίηση της αριθμ. 35814/13.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 733-12.12.2018 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:20-11-2018 Α.Π.:7533/2543/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 29-10-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 870/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το έργο: «Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 397 Ημερομηνία: 04-07-2018 Α.Π.: 4034/1314/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150 Ημερομηνία: 22-03-2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία: 23-03 2018 Αρ. Πρωτ: 1841/609/Α3 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Ημερομηνία: 02-08-2019 Α.Π.: 4929/905/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 299 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία:23/03/2018 Α.Π.:1842/611/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:10-06-2019 Α.Π.:3740/1211/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29.08.2017 Α.Π.: 4119/416

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 82/6/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο OOOO Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06-05-2019) Ελένη Ζώγγου του Ευάγγελου, ΑΔΤ ΑΕ 046113, στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2879 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π 93630 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 132979/2005 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1463 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5801/1323Δ/Φ03 Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμ ματείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 11 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011 Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β Τάξεως, ανα στολή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1206 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75014/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα 23/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:140635 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση: Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Τμήμα: Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 16-11 2017 Αρ. Πρωτ: 6068/843/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα