ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» MIS Υποέργα 2, 3, 4, 5 & 6 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία » Πρόσκληση 1/2022 Αρ. Πρωτ / Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Από 24/06/2022 έως και 22/07/2022 (ώρα 23:59)

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Αντικείμενο της πρόσκλησης Ενέργειες Κατάρτισης Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενέργειες Πιστοποίησης Κατανομή των Ωφελουμένων ανά Περιφέρεια Εκπαιδευτικοί όροι υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης Εκπαιδευτικό Επίδομα Οφέλη από τη συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα Συμμετοχής Κριτήρια Επιλογής Μοριοδότηση Υποβολή αίτησης Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων Διαδικασία υποβολής ενστάσεων Διαδικασία οριστικοποίησης πίνακα αποτελεσμάτων Προστασία προσωπικών δεδομένων Πληροφορίες

3 1. Εισαγωγή Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.), έχει αναλάβει ως δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών» κωδ. ΟΠΣ , σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1989/401/Α3/ (ΑΔΑ:Ψ6ΕΛ46ΜΤΛΡ-Ρ2Ι) Απόφαση Ένταξης και την υπ. Αριθμ. 4409/ (ΑΔΑ:Ω24Ο46ΜΤΛΡ-ΓΒΝ) 1 η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης. Η Πράξη εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων (σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) σε εργαζόμενους και εποχικά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από όλες της Περιφέρειες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Διευκρινίζεται ότι στην Πράξη δεν μπορούν να συμμετέχουν οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και έχει διάρκεια 85 ώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σκοπός των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης, είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, θα εξασφαλίσουν προσφορότερους εργασιακούς όρους και θα διευκολύνουν την προσαρμογή στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος. 3 Για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ανά ώρα κατάρτισης. 2. Αντικείμενο της πρόσκλησης Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.), λαμβάνοντας υπόψη: Το Καταστατικό που διέπει τη λειτουργία και τις άλλες διαδικασίες της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.), από την ίδρυσή της Α.Μ. 729/1981 Πρωτοδικείου Αθηνών όπως ισχύει, καθώς επίσης την τήρηση των διαδικασιών ποιότητας, όπως προβλέπεται Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 265/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 3051/Β/2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία /EΥΘΥ/ 1016/ υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ αρ /1020/ (Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση

4 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/ (Β 1822) υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμ-βάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β 5968), Το υπ αριθ. πρωτ ( ) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», Τις με ΑΠ / «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ / Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ Την με αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/ Πρόσκληση, με κωδικό 110 και α/α ΟΠΣ 3319, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση ( ), Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα- Β Κύκλος». Την από τις 21/10/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 110/ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα- Β Κύκλος» 4 Την από τις και αριθμό πρωτοκόλλου 1989/401/Α3και ΑΔΑ: Ψ6ΕΛ46ΜΤΛΡ- Ρ21 Απόφαση Ένταξης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ Τo από 24/07/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.) περί έγκρισης «Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Συντονισμός Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης Εκπαιδευτικά επιδόματα ωφελουμένων» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ Την από τις 3/8/2021 και αριθμό πρωτοκόλλου 4409 και ΑΔΑ:Ω24Ο46ΜΤΛΡ-ΓΒΝ Απόφαση 1 ης Τροποποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.

5 Τo από 22/05/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.)» για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων. Προσκαλεί Τους εργαζόμενους/ εποχικά εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), από το σύνολο των Περιφερειών της Ελλάδας να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών». 2.1 Ενέργειες Κατάρτισης Αντικείμενο των Υποέργων 2, 3, 4, 5 και 6 της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται, με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης είναι τρία και είναι τα ακόλουθα: Στέλεχος Διαχείρισης Συστημάτων Τηλεκπαίδευσης Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας (Social Media Marketing) Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου (Time Management) 5 Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 85 ώρες και περιλαμβάνει μόνο θεωρητική εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτιση δύναται να υλοποιηθεί με μία από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους: Είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας (συμβατική) Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη) Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), η οποία συνδυάζει τη δια ζώσης διδασκαλία και την τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγρονη) Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 1 ο Πρόγραμμα Κατάρτισης Στέλεχος Διαχείρισης Συστημάτων Τηλεκπαίδευσης Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 85

6 Θεματικές Ενότητες 1. Εισαγωγή 2. Εισαγωγή στην τηλεκπαίδευση 3. Υποστήριξη και οργάνωση μαθημάτων τηλεκπαίδευσης 4. Εποπτεία και παρακολούθηση χρηστών και εκπαιδευτικού υλικού 5. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 6. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 7. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 8. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2 ο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας (Social Media Marketing) Σύνολο Ωρών Κατάρτισης Εισαγωγή 2. Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ενημερωτικές ιστοσελίδες 3. SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 4. Έρευνα αγοράς 5. Πλάνο μάρκετινγκ, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, Θεματικές Ενότητες διανομή, διαδικασίες 6. Στόχος & Στρατηγική επικοινωνίας μέσα από Social Media 7. Τρόποι αύξησης των Followers στα Social Media 8. Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από Social Media 9. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 11. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 12. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 6 3 ο Πρόγραμμα Κατάρτισης Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου (Time Management) Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 85

7 Θεματικές Ενότητες 1. Εισαγωγή 2. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οργανωσιακής κουλτούρας 3. Πηγές Οργανωσιακής Κουλτούρας 4. Μορφές Οργανωσιακής Κουλτούρας 5. Διαχείριση αλλαγής της κουλτούρας και η διαχείριση χρόνου 6. Τομείς που επηρεάζονται από το χρόνο και πλεονεκτήματα σωστής διαχείρισης 7. Συνέπειες από τη δυσκολία διαχείρισης χρόνου 8. Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου 9. Η διαχείριση χρόνου στις επιχειρήσεις 10. Διαχείριση Προτεραιοτήτων priority management 11. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 12. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 13. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 14. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2.2 Ενέργειες Πιστοποίησης Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC ή ισοδύναμο πρότυπο ή αντίστοιχες διαδικασίες ΕΟΠΠΕΠ. 7 Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας του ωφελούμενου να συμμετάσχει στην πρώτη εξέταση, η διαδικασία της πιστοποίησης επαναλαμβάνεται, υποχρεωτικά, ακόμα μία φορά (επανεξέταση). Οι εξετάσεις / επανεξετάσεις πιστοποίησης δύναται να πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης. Το κόστος των εξετάσεων ή επανεξετάσεων πιστοποίησης δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες καθώς καλύπτεται από το την Πράξη. Τα σχήματα πιστοποίησης είναι: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχήμα Πιστοποίησης Θεωρητική Εξέταση Πρακτική Εξέταση Στέλεχος Διαχείρισης Συστημάτων Τηλεκπαίδευσης Στέλεχος Διαχείρισης Συστημάτων Τηλεκπαίδευσης ΝΑΙ ΟΧΙ Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής ΝΑΙ ΟΧΙ

8 Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας (Social Media Marketing) Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας (Social Media Marketing) Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου (Time Management) Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) ΝΑΙ ΟΧΙ 2.3 Κατανομή των Ωφελουμένων ανά Περιφέρεια Αναλυτικά η κατανομή των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: Τύπος Περιφέρειας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Υποέργο 2) Ποσοστιαία κατανομή 60,30% Περιφέρεια Άτομα Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 85 Κεντρική Μακεδονία 375 Ήπειρος 50 Θεσσαλία 121 Δυτική Ελλάδα 100 Συνολικά άτομα ανά τύπο περιφέρειας Περιφέρειες σε Μετάβαση (Υποέργο 3) 17,76% Δυτική Μακεδονία 23 Πελοπόννησος 58 Βόρειο Αιγαίο 15 Κρήτη 94 Ιόνια Νησιά Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Υποέργο 4) Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 2Σ (Υποέργο 5) 15,34% 2,73% Αττική Νότιο Αιγαίο 33 33

9 Περιφέρειες σε 3,87% μετάβαση 2Σ (Υποέργο Στερεά Ελλάδα ) ΣΥΝΟΛΑ Κάθε υποψήφιος ωφελούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει την αίτησή του σε μία μόνο Περιφέρεια της χώρας. 2.4 Εκπαιδευτικοί όροι υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει 85 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν είτε με τη μορφή της δια ζώσης εκπαίδευσης (συμβατική), είτε με τη μορφή της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης), είτε με τη μορφή της μικτής κατάρτισης Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα (αφορά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση). Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα. Εφόσον η διάρκεια της κατάρτισης υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, χορηγούνται από τον Πάροχο κατάρτισης εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους (αφορά στα τμήματα δια ζώσης κατάρτισης) Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες (αφορά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση) Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, αδειοδοτημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ ή το Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης (σύμφωνα με το Ν.4547/2018), δομών ως ΚΔΒΜ2 ή/και ΚΔΒΜ1 οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ. Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20%, εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από την υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό ισχύει και για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος και της χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης. 9

10 Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης θα χορηγηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται από το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, Βεβαίωση Συμμετοχής. Όλοι οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτιση και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Φορέα Κατάρτισης. Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια / απογραφικά δελτία εισόδου - εξόδου για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. 3. Εκπαιδευτικό Επίδομα 10 Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ή επανεξετάσεις) γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 425 (85 ώρες κατάρτισης Χ 5,00 ). Διευκρινίζεται ότι για κάθε απουσία έως του ποσοστού του 10% των ωρών κατάρτισης, επιφέρει ανάλογη μείωση στο εκπαιδευτικό επίδομα. 4. Οφέλη από τη συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι μέσω τις συμμετοχής τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, πλην του εκπαιδευτικού επιδόματος, είναι σημαντικά και πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα: Ενισχύεται η εργασιακή και επαγγελματική τους επάρκεια και η θέση τους στην αγορά εργασίας, μέσω τις απόκτησης πρόσθετων και επίκαιρων γνώσεων. Προωθείται η βιώσιμη και ποιοτική απασχόλησή τους και η δυνατότητα κινητικότητας

11 Συμβάλλουν στην προσαρμογή του επιχειρηματικού κόσμου στις σύγχρονες εξελίξεις και στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας. Ενισχύεται η ατομική και κοινωνική τους θέση μέσω επαγγελματικής ανέλιξης και βελτίωσης του επαγγελματικού τους προφίλ με θετικές επιπτώσεις στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Λαμβάνουν πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO /IEC Μητρώο Ωφελουμένων 5.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στα Υποέργα 2, 3, 4, 5 και 6 της Πράξης, έχουν οι εργαζόμενοι και εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους. Στα προγράμματα κατάρτισης δεν εμπλέκονται κατ ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους. Διευκρινίζεται ότι: Οι εποχικά εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και αν λαμβάνουν το ειδικό εποχικό επίδομα. Δεν μπορούν να συμμετέχουν οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι άνεργοι και άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α ή β βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)]. 11 Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο περιφέρεια και να παρακολουθήσει μόνο ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα (η χρονική στιγμή εισόδου ταυτίζεται με την πρώτη μέρα κατάρτισης). 5.2 Κριτήρια Επιλογής Μοριοδότηση Το σύστημα μοριοδότησης και επιλογής ωφελουμένων περιλαμβάνει τα τυπικά κριτήρια και τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Τυπικά Κριτήρια Κριτήρια Αποκλεισμού (on-off) Να έχει ηλικία από 18 έως 64 ετών.

12 Να είναι εργαζόμενος/ εποχικά εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αφορά τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας: o Πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου o Πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της εποχικής απασχόλησης) o Μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου o Μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της εποχικής απασχόλησης) o Εκ περιτροπής απασχόληση o Αμειβόμενους με εργόσημο Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. o Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες μέχρι και το 1980 o Απόφοιτος Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από τη σχολική περίοδο και μετά (Ν. 309/1976, Π.Δ. 739/1980) Βαθμολογούμενα κριτήρια Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ηλικία υποψηφίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Κριτήριο Επιλογής Ανάλυση Κριτηρίου Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής 1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ) Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 8 Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Κάτοχοι 4 Διδακτορικού Διπλώματος ετών ετών ετών 10 Συνολική Βαθμολογία (Κριτήριο Επιλογής 1) + (Κριτήριο Επιλογής 2) Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

13 5.3 Υποβολή αίτησης Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ωστόσο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο ένα από αυτά. Κάθε αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της. Ο αιτών θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Σε περίπτωση αδυναμίας το υποψηφίου, δύναται να αποστείλει σε φυσικό αρχείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δικαιούχο Φορέα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη Παρασκευή 24/06/2022 και λήγει την Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 23:59: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων), Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τυπικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ κλπ, ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Αντίστοιχα για τους τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, υποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης του Ο.Ε.Ε.Κ, ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Τέλος για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων από τα οποία να προκύπτει: Ο Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ. Ο Α.Μ.Κ.Α. Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 4. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης 13

14 Για τους εργαζόμενους: Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης ή Πίνακα Απασχόλησης προσωπικού Ε4 ή Αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3). Τα έντυπα Ε3 και Ε4 δύναται να εκδίδονται στο Εργαζόμενοι, που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης υποβάλλουν μόνο το έντυπο της αναστολής εργασίας. Για τους εποχικά εργαζόμενους: Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι εργαζόμενοι, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων και απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι σε καθεστώς ανεργίας, αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης ή από Αντίγραφο της Απόφασης Υπαγωγής στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). Τα έντυπα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται και στο Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13). 5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο Αιτών/ ούσα θα είναι κύριος δικαιούχος 6. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία να δηλώνει ότι: I. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα II. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η στην επιχείρηση με επωνυμία «.» και ΑΦΜ «.» III. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή. 14 Τα δικαιολογητικά αναρτώνται σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

15 Σε περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης των δικαιολογητικών, εναλλακτικά δύναται να αποσταλούν με στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, Αθήνα, Τ.Κ.10671, μέχρι τις 22/07/2022 (λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου). Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που θα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα Δικαιολογητικά κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης Κατά την είσοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο εργαζόμενος για την απόδειξη της εργασιακής του κατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει: 1. Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Ε4) ή Ε3 στην περίπτωση νεοπροσληφθέντων. Σε περίπτωση που το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο, επισυνάπτεται και ο συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου. 2. Βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει ότι είναι εργαζόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή απόδειξη πληρωμής ή αντίγραφο ΑΠΔ. Τόσο η απόδειξη πληρωμής όσο και η ΑΠΔ, αφορούν στο μήνα έναρξης της κατάρτισης. Σε περίπτωση αδυναμίας του ωφελούμενου, να προσκομίζει τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης, μπορεί να υποβάλλει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας κατά την 1 η ημέρα έναρξης της κατάρτισης. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να υποβάλλει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που θα αποδεικνύει ότι ήταν εργαζόμενος κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση από την Εργάνη (εκδίδεται με χρήση κωδικών taxisnet στο link Οι εποχικά εργαζόμενοι, σε περίπτωση που δεν εργάζονται κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οφείλουν να προσκομίσουν, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, αποδεικτικό ανεργίας κατά την 1 η ημέρα της κατάρτισης (εκδίδεται από το που θα συνοδεύεται είτε από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη (Τα έντυπα Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το Επιπροσθέτως, υποβάλλει Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ., θα πραγματοποιήσει έλεγχο των πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελουμένων στο οποίο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας και έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτησή τους και οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επιτυχόντες.

16 Ειδικότερα, η επεξεργασία των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται ανά τύπο περιφερειών, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάρτισης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Για την επιλογή των ωφελουμένων στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες: Επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων ανά περιφέρεια. Έλεγχος των δικαιολογητικών και των on/off κριτηρίων, παροχή διευκρινίσεων και επίλυση τυχόν ζητημάτων. Η Επιτροπή Επιλογής έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις από τους υποψηφίους, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Αν ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί, η αίτησή του θα απορρίπτεται. Επίσης αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια on/off θα απορρίπτονται. Βαθμολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης και κατάρτιση του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Ο πίνακας δεν θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων παρά μόνο το μοναδικό αριθμό που έχει λάβει η αίτηση κατά την υποβολή της και τα τέσσερα πρώτα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου Περιφέρειας και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής Διαδικασία υποβολής ενστάσεων Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ωφελουμένων ανά τύπο περιφερειών. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως (στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο φορέα και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει οριστεί από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση ανά περίπτωση, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του φορέα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων Διαδικασία οριστικοποίησης πίνακα αποτελεσμάτων Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα υποβολής και ολοκλήρωσης αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων οριστικοποιεί την τελική κατάσταση

17 επιτυχόντων (οριστικός πίνακας ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας), επιλαχόντων και απορριπτέων ανά τύπο περιφερειών, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ( ) 5.6 Προστασία προσωπικών δεδομένων Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς: α) για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη και γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν διαχείριση αυτής σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ΕΔΕΤ». Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ ως δικαιούχος της πράξης αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ως «υπο-εκτελών την επεξεργασία» (subprocessor). Τα δεδομένα τηρούνται εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιλογής σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τόσο κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής σας, Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του. Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ) 17

18 για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ 6. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 10:00 14:00 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, Αθήνα, Τηλ , Αρμόδιο Πρόσωπο: Μπαλτάς Ηλίας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο Πρόεδρος Κροντήρης Βασίλειος 18

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση;

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση; ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 600 εργαζομένων του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ /ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κωδικός ΟΠΣ (MIS)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ /ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κωδικός ΟΠΣ (MIS) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ /ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5003030 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 1. Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5002945 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Η Πράξη συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics» Σελίδα 1 από 24 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1 από 13. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1 από 13. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 13 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» Άξονες προτεραιότητας -02 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας» Σελίδα 1 από 22

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 50021481) «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης

Ενδεικτικός αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο 210 8846852 Φαξ 210 8846853 Ιστοσελίδα www.imegsevee.gr E-mail info@imegsevee.gr Ι Ν ΣΤΙ Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η ΣΕ Ω Ν ΓΕ Ν Ι Κ Η ΣΥΝΟ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΙΒΛΙΟΥ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) ΥΠΟΕΡΓΑ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΙΒΛΙΟΥ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΙΒΛΙΟΥ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5003014 ΥΠΟΕΡΓΑ 2 3 4 5 6 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 11442

Αθήνα, 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 11442 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο 210 8846852 Φαξ 210 8846853 Ιστοσελίδα www.imegsevee.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 12/4/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ. 16672 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ.: +30 210 9656310-11 FAX: +30 210 9653934 e-mail: secretariat@fleming.gr Βάρη, 26/3/2019 Αρ. πρωτ.: 695 Θέμα: 201903_ELGRInfoMSc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ /

Αριθ. πρωτ.: Φ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/14/34087 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 2.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κομοτηνή, 08/06/2015 Αριθμ. Πρωτ. 384 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.04.2018 Α.Π.: Π/204/5197/2018 Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (Στοά Ορφέα), 1 ος Όροφος Τ.Κ.: 45332, Ιωάννινα Τηλέφωνο/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα 20.12.2017 Α.Π.: 1724 Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδοµή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 27.02.2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 17-05-2018 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΝΕΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Ταχ. Δν/ση : Κουγιουμτζόγλου 11 19200 Ελευσίνα Τηλέφωνο : 210210419 Fax : 210210419 Ιστοσελίδες: http://neoepih.omegatechnology.gr/ E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 9/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-7619/

Αριθ. πρωτ.: Φ4-7619/ Αριθ. πρωτ.: Φ4-7619/19.06.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Κωδικοί Συνεργατών: 5021481/Β.2.4

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» Σε συνεργασία με 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 29/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 711 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 27.02.2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΦΙΛΩΝ Α.με.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταξιαρχών &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 7.0 Ιούνιος 2018

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 7.0 Ιούνιος 2018 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 7.0 Ιούνιος 2018 [Η παρούσα οδηγία συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ 2014-2020 και αφορά στην εγγραφή χρήστη δικαιούχου] Σελίδα 1 από 8 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 443 / 27-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 21 (3ος Όροφος) Ταχ. Κώδικας: 22132,Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 222881-2 Fax: 2710 222967 Email: info@arkadia2020.gr Site: www.arkadia2020.gr Τρίπολη, 21/ 09 /2018 Α.Π.: 228

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αθήνα, 08.11.2018 Α.Π.: 3044 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/3/2019. Αρ. Πρωτ.: 530

Αθήνα, 21/3/2019. Αρ. Πρωτ.: 530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ.: 106 76, Αθήνα Τηλ.: 210-3648044 Φαξ: 210-3648049 Αθήνα, 21/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 530 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αθήνα, 30.10.2018 Α.Π.: 2907 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 4.0 Δεκέμβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ -ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Αρ. Παππά 2, Αθήνα 11521 Ρ. Λυμπέρη 210-6429675 210-6465691 sema-icm@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΑΥΙΜ) της Πράξης MIS

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΑΥΙΜ) της Πράξης MIS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ Τηλέφωνο: E-mail: ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μελετών, Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου 210 4170529 studies@pcci.gr Πειραιάς, 18-06-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 2511 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Πρόσκληση Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αθήνα, Α.Π.: 3381

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αθήνα, Α.Π.: 3381 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Ταχ. Κώδικας : 106 82 Πληροφορίες: Δημ. Αλεβιζόπουλος Τηλέφωνο : 210 38 97 162 Fax : 210 33 01 671 Email : dalevizopoulos@asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.ΑΛ.Ο.) Προδημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και. Εν συντομία Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 04/08/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 04/08/2017 «EGF/1/011 GR/Supermarket Larissa», όπως συγχρηματοδοτείται από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16972 Βόλος, 0/08/17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Εν συντομία Η

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 19/01/2018 Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 19/10/ /2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 19/10/ /2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681 Τηλέφωνο : 210-3327710 Fax : 210-3304452 Ιστοσελίδα: http://www.inegsee.gr/ Email : info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Πρόγραμμα: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 3698/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 3698/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» ΑΡΤΑ,18/02/2014 Αρ. Πρωτ.:223 Δ/νση: Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα