Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικές κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους

2 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2016/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12). 1

3 Τίτλος I Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν (a) τον καθορισμό των δεικτών («δείκτες») για το έτος 2016 που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 όπως τροποποιήθηκε και (b) την υποβολή στοιχείων (δεικτών και επικουρικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των G-SIIs) και την ετήσια δημοσιοποίηση των τιμών των δεικτών. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε i) μητρικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην ΕΕ, μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ, μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ και ιδρύματα που δεν αποτελούν θυγατρικές μητρικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην ΕΕ ή μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ («σχετικές οντότητες») που τηρούν ανοίγματα όπως υπολογίζονται για τον δείκτη μόχλευσης άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιώντας κατάλληλη συναλλαγματική ισοτιμία, που λαμβάνει υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ισχύει στο τέλος του οικονομικού έτους και τα διεθνή πρότυπα, καθώς και ii) στις αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Τίτλος II Καθορισμός των στοιχείων για τον προσδιορισμό των G-SII 3. Κατά τον προσδιορισμό των βαθμολογιών των σχετικών οντοτήτων με βάση τους δείκτες, οι σχετικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές των στοιχείων σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος εγγράφου. Κατά την υποβολή των στοιχείων, οι σχετικές οντότητες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ. 4. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τα επικουρικά στοιχεία (τμήματα 14 και 15 του παραρτήματος) για να υποστηρίξουν την εποπτική τους κρίση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και, επί τη βάσει της καταβολής της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, τα υπομνηματικά στοιχεία (τμήματα 16 έως 20 του παραρτήματος) για να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων της μεθοδολογίας προσδιορισμού. Τα υπομνηματικά στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνονται με σχόλια σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων κατά περίπτωση. Τίτλος IIΙ Απαιτήσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από ιδρύματα 5. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχετικές οντότητες υποβάλλουν στις σχετικές αρχές τα στοιχεία (δείκτες και επικουρικά στοιχεία) και δημοσιοποιούν τις τιμές των στοιχείων και των δεικτών βάσει των ενοτήτων 1 έως 13 του παραρτήματος σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τη μέθοδο προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 2

4 6. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δημοσιοποίηση γίνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υποδείγματος που δημοσιεύεται για τον σκοπό αυτό στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ και σύμφωνα με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 441 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος εγγράφου. Οι σχετικές οντότητες θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες κλεισίματος του οικονομικού έτους το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος του εν λόγω οικονομικού έτους. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν στις σχετικές οντότητες των οποίων το οικονομικό έτος δεν κλείνει την 31η Δεκεμβρίου να δηλώνουν τιμές δεικτών βάσει της θέσης τους κατά την πλησιέστερη στην 31η Δεκεμβρίου ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο την 31η Ιουλίου. 7. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ίδια με εκείνα που υποβάλλονται στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, κατά περίπτωση. Τίτλος IV Κοινοποίηση των δημοσιοποιημένων τιμών δεικτών 8. Οι σχετικές οντότητες θα πρέπει να δημοσιεύουν τα επιμέρους υποδείγματά τους στους δικτυακούς τους τόπους. Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα εν λόγω υποδείγματα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο έγγραφο που περιέχει ζητούμενες πληροφορίες, όπως ορίζεται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή θα πρέπει στο έγγραφο αυτό να γίνεται παραπομπή στον δικτυακό τόπο όπου δημοσιοποιούνται τα εν λόγω υποδείγματα. 9. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στην ΕΑΤ τις τιμές των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών στοιχείων, όταν αυτές δημοσιοποιούνται με τον μορφότυπο που απαιτείται με βάση τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 441 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για σκοπούς συγκέντρωσης στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ. Η ΕΑΤ δεν θα δημοσιοποιεί τα επικουρικά στοιχεία. Τίτλος V Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 10. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την ημέρα της δημοσίευσής τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 11. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας της 5ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/02) καταργούνται. 3

5 Παράρτημα Πρότυπο Γενικά τραπεζικά δεδομένα Τμήμα 1 - Γενικές πληροφορίες a. Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από την αρμόδια εποπτική αρχή: (1) Κωδικός χώρας (2) Όνομα τράπεζας (3) Ημερομηνία παροχής στοιχείων (εεεε-μμ-ηη) (4) Νόμισμα που χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων (5) Ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ (6) Ημερομηνία υποβολής (εεεε-μμ-ηη) b. Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από το ίδρυμα παροχής στοιχείων: (1) Μονάδα παροχής στοιχείων (2) Λογιστικό πρότυπο (3) Ημερομηνία δημοσιοποίησης (εεεε-μμ-ηη) (4) Γλώσσα δημοσιοποίησης (5) Δικτυακή διεύθυνση δημοσιοποίησης Απάντηση Δείκτες μεγέθους Τμήμα 2 - Συνολικά ανοίγματα a. Παράγωγα (1) Άνοιγμα έναντι αντισυμβαλλομένου σε συμβόλαια παραγώγων (2) Ανώτατο ονομαστικό ποσό πιστωτικών παραγώγων (3) Δυνητικό μελλοντικό άνοιγμα των συμβολαίων παραγώγων b. Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (1) Προσαρμοσμένη ακαθάριστη αξία συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (2) Άνοιγμα έναντι αντισυμβαλλομένου σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων c. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού d. Ακαθάριστο ονομαστικό ποσό των εκτός ισολογισμού στοιχείων (1) Στοιχεία υποκείμενα σε συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 0% (2) Στοιχεία υποκείμενα σε συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 20% (3) Στοιχεία υποκείμενα σε συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 50% (4) Στοιχεία υποκείμενα σε συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 100% e. Κανονιστικές προσαρμογές f. Δείκτης συνόλου ανοιγμάτων (συνολικά ανοίγματα πριν από τις κανονιστικές προσαρμογές) (άθροισμα των στοιχείων 2.α.(1) έως 2.γ, 0,1 φορές το 2.δ.(1), 0,2 φορές το 2.δ.(2), 0,5 φορές το 2.δ.(3), και 2.δ.(4)) Δείκτες διασύνδεσης 4

6 Τμήμα 3 - Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος a. Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (1) Πιστοποιητικά καταθέσεων b. Μη χρησιμοποιηθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα c. Τίτλοι εκδοθέντες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: (1) Εξασφαλισμένα χρεόγραφα (2) Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (3) Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης (4) Εμπορικά χρεόγραφα (5) Μετοχικοί τίτλοι (6) Συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 3.γ.(5) d. Καθαρό θετικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα e. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία: (1) Καθαρή θετική εύλογη αξία (2) Ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα f. Δείκτης στοιχείων ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος [άθροισμα στοιχείων 3.α, 3.β έως 3.γ.(5), 3.δ, 3.ε.(1) και 3.ε.(2), μείον το στοιχείο 3.γ.(6)] Τμήμα 4 - Υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος a. Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (1) Καταθέσεις οφειλόμενες σε ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις (2) Καταθέσεις οφειλόμενες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην των ιδρυμάτων που δέχονται καταθέσεις (3) Δάνεια ληφθέντα από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα b. Μη χρησιμοποιηθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν ληφθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα c. Καθαρό αρνητικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα d. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία: (1) Καθαρή αρνητική εύλογη αξία (2) Ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα e. Δείκτης υποχρεώσεων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος [άθροισμα στοιχείων 4.α.(1) έως 4.δ.(2)] Τμήμα 5 - Ανεξόφλητοι τίτλοι/τίτλοι σε κυκλοφορία a. Εξασφαλισμένα χρεόγραφα b. Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα c. Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης d. Εμπορικά χρεόγραφα 5

7 e. Πιστοποιητικά καταθέσεων f. Κοινές μετοχές g. Προνομιούχες μετοχές και οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοδότησης μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνεται στο στοιχείο 5.γ. η. Δείκτης κυκλοφορούντων χρεογράφων (άθροισμα στοιχείων 5.α έως 5.ζ) Δείκτες δυνατότητας υποκατάστασης/υποδομής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Τμήμα 6 - Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος παροχής των στοιχείων (εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πληρωμών) a. Δολάρια Αυστραλίας (AUD) b. Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) c. Δολάρια Καναδά (CAD) d. Ελβετικά φράγκα (CHF) e. Γιουάν Κίνας (CNY) f. Ευρώ (EUR) g. Λίρες στερλίνες (GBP) h. Δολάρια Χονγκ Κονγκ (HKD) i. Ρουπίες Ινδίας (INR) j. Γιεν Ιαπωνίας (JPY) k. Κορόνες Σουηδίας (SEK) l. Δολάρια ΗΠΑ (USD) m. Δείκτης δραστηριότητας πληρωμών (άθροισμα στοιχείων 6.α έως 6.ιβ) Τμήμα 7 - Στοιχεία ενεργητικού υπό φύλαξη a. Δείκτης στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη Τμήμα 8 - Συναλλαγές αναδοχής εκδόσεων σε αγορές δανείων και μετοχών a. Δραστηριότητα αναδοχής εκδόσεων μετοχών b. Δραστηριότητα αναδοχής εκδόσεων χρεωστικών τίτλων c. Δείκτης δραστηριότητας αναδοχής εκδόσεων (άθροισμα στοιχείων 8.α και 8.β) Δείκτες πολυπλοκότητας Τμήμα 9 - Ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων a. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που εκκαθαρίστηκαν μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου b. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που εκκαθαρίστηκαν διμερώς c. Δείκτης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (άθροισμα στοιχείων 9.α και 9.β) 6

8 Τμήμα 10 Εμπορικοί τίτλοι και τίτλοι διαθέσιμοι προς πώληση a. Τίτλοι διακρατούμενοι για εμπορική εκμετάλλευση b. Τίτλοι διαθέσιμοι προς πώληση c. Εμπορικοί και διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι που ανταποκρίνονται στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού 1ου επιπέδου d. Εμπορικοί και διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι που ανταποκρίνονται στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού 2ου επιπέδου με απομείωση e. Δείκτης εμπορικών και διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (άθροισμα στοιχείων 10.α και 10.β, μείον το άθροισμα των στοιχείων 10.γ και 10.δ) Τμήμα 11 - Στοιχεία ενεργητικού 3ου επιπέδου a. Δείκτης στοιχείων ενεργητικού 3ου επιπέδου (στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς με χρήση δεδομένων μέτρησης 3ου επιπέδου) Δείκτες διασυνοριακής δραστηριότητας Τμήμα 12 - Διασυνοριακές απαιτήσεις a. Δείκτης διασυνοριακών απαιτήσεων (σύνολο απαιτήσεων εξωτερικού με βάση τον τελικό κίνδυνο) Τμήμα 13 - Διασυνπριακές υποχρεώσεις a. Υποχρεώσεις προς το εξωτερικό (εξαιρουμένων υποχρεώσεων παραγώγων και εγχώριων υποχρεώσεων στο εγχώριο νόμισμα) (1) Τυχόν υποχρεώσεις προς το εξωτερικό σε σχετικά γραφεία που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 13.α b. Εγχώριες υποχρεώσεις στο εγχώριο νόμισμα (εξαιρουμένης της δραστηριότητας των παραγώγων) c. Δείκτης διασυνοριακών υποχρεώσεων [άθροισμα στοιχείων 13.α και 13.β, μείον το στοιχείο 13.α.(1)] Επικουρικά στοιχεία Τμήμα 14 - Επικουρικοί δείκτες a. Σύνολο στοιχείων παθητικού b. Χρηματοδότηση λιανικής c. Δείκτης εξάρτησης της χρηματοδότησης χονδρικής (η διαφορά μεταξύ των στοιχείων 14.α και 14.β διαιρούμενη δια του 14.α) d. Συνολικά ακαθάριστα έσοδα e. Συνολικά καθαρά έσοδα f. Καθαρά έσοδα στο εξωτερικό g. Ακαθάριστη αξία διαθεσίμων που έχουν χορηγηθεί σε τρίτους και ακαθάριστη εύλογη αξία τίτλων που έχουν χορηγηθεί σε τρίτους σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων h. Ακαθάριστη αξία διαθεσίμων δανεισμένων από τρίτους και ακαθάριστη εύλογη αξία τίτλων δανεισμένων από τρίτους σε συναλλαγές 7

9 χρηματοδότησης τίτλων i. Ακαθάριστη θετική εύλογη αξία συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων j. Ακαθάριστη αρνητική εύλογη αξία συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων k. Αριθμός δικαιοδοσιών σε μεμονωμένες μονάδες Τμήμα 15 - Επικουρικά στοιχεία e. Τίτλοι διακρατούμενοι έως τη λήξη f. Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος παροχής των στοιχείων (1) Πέσο Μεξικού (MXN) (2) Δολάρια Νέας Ζηλανδίας (NZD) (3) Ρούβλια Ρωσίας (RUB) Υπομνηματικά στοιχεία Τμήμα 16 - Στοιχεία μεγέθους a. Αξία λογαριασμού μεταβλητών ασφαλιστικών προϊόντων με ελάχιστες εγγυήσεις, περιλαμβανομένων των αντασφαλίσεων b. Αξία λογαριασμού μεταβλητών ασφαλιστικών προϊόντων με ελάχιστες εγγυήσεις, μετά την αφαίρεση των αντασφαλίσεων c. Συνολικά ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών θυγατρικών d. Ανοίγματα ασφαλιστικών θυγατρικών: (1) Ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία εντός ισολογισμού (2) Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση των συμβολαίων παραγώγων για ασφαλιστικές θυγατρικές (3) Άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις για ασφαλιστικές θυγατρικές (4) Άλλες δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού για ασφαλιστικές θυγατρικές (5) Αξία επενδύσεων σε ενοποιημένες οντότητες Τμήμα 17 - Στοιχεία διασύνδεσης a. Λογιστική αξία μετοχών για τις οποίες δεν υπάρχει αγοραία τιμή διαθέσιμη b. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από mutual banks c. Δικαιώματα μειοψηφίας d. Διασύνδεση με ιδρύματα που λειτουργούν αποκλειστικά ως χρηματομεσίτες, απαιτήσεις e. Διασύνδεση με ιδρύματα που λειτουργούν αποκλειστικά ως χρηματομεσίτες, υποχρεώσεις f. Επιστολές ενέγγυων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 8

10 g. Επιστολές ενέγγυων πιστώσεων που έχουν ληφθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα h. Καθαρό θετικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (αναθεωρημένος ορισμός) i. Καθαρό αρνητικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (αναθεωρημένος ορισμός) j. Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών θυγατρικών (1) Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2) Μη χρησιμοποιηθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3) Τίτλοι εκδοθέντες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (4) Καθαρό θετικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (5) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία k. Υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών θυγατρικών (1) Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2) Μη χρησιμοποιηθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν ληφθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3) Καθαρό αρνητικό τρέχον άνοιγμα των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (4) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία l. Ανεξόφλητοι τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων που έχουν εκδοθεί από τις ασφαλιστικές θυγατρικές Τμήμα 18 - Στοιχεία δυνατότητας υποκατάστασης/χρηματοπιστωτικής υποδομής a. Πληρωμές ως ανταποκριτές άλλων τραπεζών (1) Δολάρια Αυστραλίας (AUD) (2) Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) (3) Δολάρια Καναδά (CAD) (4) Ελβετικά φράγκα (CHF) (5) Γιουάν Κίνας (CNY) (6) Ευρώ (EUR) (7) Λίρες στερλίνες (GBP) (8) Δολάρια Χονγκ Κονγκ (HKD) (9) Ρουπίες Ινδίας (INR) (10) Γιεν Ιαπωνίας (JPY) (11) Κορόνες Σουηδίας (SEK) (12) Δολάρια ΗΠΑ (USD) (13) Πέσο Μεξικού (MXN) (14) Δολάρια Νέας Ζηλανδίας (NZD) (15) Ρούβλια Ρωσίας (RUB) b. Όγκος συναλλαγών κρατικών τίτλων c. Όγκος συναλλαγών τίτλων που έχουν εκδοθεί από λοιπές οντότητες του δημόσιου τομέα 9

11 d. Όγκος συναλλαγών λοιπών τίτλων σταθερής απόδοσης e. Όγκος συναλλαγών εισηγμένων μετοχικών τίτλων f. Όγκος συναλλαγών όλων των υπολοίπων τίτλων g. Αρχικό περιθώριο που κατατίθεται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για λογαριασμό πελατών h. Αρχικό περιθώριο που κατατίθεται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για λογαριασμό του ομίλου i. Εισφορές υπέρ κεφαλαίου εκκαθάρισης προς τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους j. Λοιπές διευκολύνσεις προς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους k. Παροχή υπηρεσιών διακανονισμού για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά Τμήμα 19 - Στοιχεία πολυπλοκότητας a. Ονομαστικό ποσό εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών θυγατρικών b. Εμπορικοί τίτλοι και τίτλοι διαθέσιμοι προς πώληση, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών θυγατρικών c. Στοιχεία ενεργητικού 3ου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών θυγατρικών Τμήμα 20 - Στοιχεία διακρατικής δραστηριότητας a. Απαιτήσεις παραγώγων προς το εξωτερικό με βάση τον τελικό κίνδυνο b. Υποχρεώσεις προς το εξωτερικό με βάση τον άμεσο κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων) (1) Υποχρεώσεις παραγώγων προς το εξωτερικό με βάση τον άμεσο κίνδυνο Τμήμα 21 Στοιχεία βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης a. Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις που αποτυπώνονται στον δείκτη κάλυψης ρευστότητας: (1) Χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζονται από ρευστά στοιχεία ενεργητικού 1ου επιπέδου (2) Χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζονται από ρευστά στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α (3) Χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζονται από ρευστά στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β (4) Χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζονται από μη υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία ενεργητικού (5) Τίτλοι καλυμμένοι με περιουσιακά στοιχεία (asset backed securities), δομημένα μέσα χρηματοδότησης, εμπορικά χρεόγραφα καλυμμένα με περιουσιακά στοιχεία (asset backed commercial paper), εταιρικά μορφώματα, δομημένα επενδυτικά οχήματα (structured investment vehicle) και λοιπές παρόμοιες χρηματοδοτικές δραστηριότητες (6) Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων b. Μη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής που αποτυπώνονται στον δείκτη κάλυψης ρευστότητας: (1) Λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (2) Λειτουργικές καταθέσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3) Μη λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (4) Μη λειτουργικές καταθέσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 10

12 εκδόσεις μη εξασφαλισμένου χρέους c. Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις που αποτυπώνονται στον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης: (1) Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις με διάρκεια μικρότερη των 6 μηνών (2) Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών και μικρότερη του 1 έτους d. Μη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής που αποτυπώνονται στον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης με διάρκεια μικρότερη των 6 μηνών: (1) Λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (2) Λειτουργικές καταθέσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3) Μη λειτουργικές καταθέσεις και μη καταθετικές ανεξασφάλιστες χρηματοδοτήσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (4) Μη λειτουργικές καταθέσεις και λοιπές χρηματοδοτήσεις χονδρικής από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα f. Μη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής που αποτυπώνονται στον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης με διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών και μικρότερη του 1 έτους: (1) Λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (2) Λειτουργικές καταθέσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3) Μη λειτουργικές καταθέσεις και μη καταθετικές ανεξασφάλιστες χρηματοδοτήσεις από μη χρηματοπιστωτικές οντότητες (4) Μη λειτουργικές καταθέσεις και λοιπές χρηματοδοτήσεις χονδρικής από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Σύνοψη ελέγχων Τμήμα 22 - Τιμές δεικτών a. Τμήμα 2 - Δείκτης συνολικής έκθεσης b. Τμήμα 3 - Δείκτης στοιχείων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος c. Τμήμα 4 - Δείκτης υποχρεώσεων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος d. Τμήμα 5 - Ανεξόφλητοι τίτλοι e. Τμήμα 6 - Δείκτης δραστηριότητας πληρωμών f. Τμήμα 7 - Δείκτης στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη g. Τμήμα 8 - Δείκτης δραστηριότητας αναδοχής εκδόσεων μετοχών h. Τμήμα 9 - Δείκτης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων i. Τμήμα 10 - Δείκτης εμπορικών και διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων j. Τμήμα 11 - Δείκτης στοιχείων ενεργητικού 3ου επιπέδου k. Τμήμα 12 - Δείκτης διακρατικών απαιτήσεων l. Τμήμα 13 - Δείκτης διακρατικών υποχρεώσεων m. Λοιπά τμήματα (1) Στοιχείο 1.α - Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από την εποπτική Τιμή δείκτη σε εκατ. ευρώ 11

13 αρχή (2) Στοιχείο 1.β - Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από το ίδρυμα παροχής στοιχείων (3) Τμήμα 14 - Επικουρικοί δείκτες (4) Τμήμα 15 - Επικουρικά στοιχεία (5) Τμήμα 16 - Στοιχεία μεγέθους (6) Τμήμα 17 - Στοιχεία διασύνδεσης (7) Τμήμα 18 - Στοιχεία δυνατότητας υποκατάστασης/χρηματοπιστωτικής υποδομής (8) Τμήμα 19 - Στοιχεία πολυπλοκότητας (9) Τμήμα 20 - Στοιχεία διακρατικής δραστηριότητας (10) Τμήμα 21 - Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 12

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ EBA/GL/2014/02 5 Ιουνίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεικτών παγκόσμιας συστημικής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 22(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αριθμός 22(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 169 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 22(Ι)/2016 Αρ. 4556, 18.3.2016 Ο περί Eξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173, 12.6.2014, σ. 190. Για σκοπούς εναρμόνισης με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Παράγραφος 4 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης Ημερομηνία αναφοράς 'Ονομα οντότητας Επίπεδο εφαρμογής Πίνακας LRSum : Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ λογιστικών στοιχείων ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα

Επεξηγηματικό Σημείωμα Επεξηγηματικό Σημείωμα Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2018 Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2018 2017 Κύκλος εργασιών 322.469 361.835

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα