Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 2002/50/ΕΚ της Επιτροπής της 6η Ιουνίου 2002 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» (ΕΕ L 149 της 07/06/2002 σ. 0028). Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία.... του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος του Στον Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «ADR» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου. «αριθμός ΟΗΕ» σημαίνει τον αύξοντα αριθμό που δίδεται από τα Ηνωμένα Έθνη και που περιλαμβάνει από ένα μέχρι τέσσερα ψηφία, καθορίζεται ειδικά στην ADR και χρησιμοποιείται γενικά ως μέσο για την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. «δεξαμενή» σημαίνει κάθε δεξαμενή περιλαμβανομένης δεξαμενής που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, εμπορευματοκιβωτίου - δεξαμενής δηλαδή κινητής δεξαμενής, συρόμενης δεξαμενής, δεξαμενής ή δοχείου οχήματος-συστοιχίας ή συρόμενης δεξαμενής - συστοιχίας, ή αυτοκινούμενης δεξαμενής. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. «δοχείο» σημαίνει κύλινδρο, σωλήνα, βαρέλι πίεσης, κρυογονικό δοχείο, δέσμη κυλίνδρων και οποιοδήποτε άλλο δοχείο όπως αυτά ορίζονται στην ADR. «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που αποβλέπει στον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις οικείες διατάξεις της ADR του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2 2 «εξέταση ΕΚ τύπου» σημαίνει την εξέταση που διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. «εξέταση ΕΚ σχεδιασμού» σημαίνει την εξέταση που διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό με βάση διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. «ιδιοκτήτης» ή «κάτοχος» σε σχέση με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα ο εν λόγω εξοπλισμός και δεν περιλαμβάνει το πρόσωπο που αγοράζει τον εξοπλισμό αυτό με μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του και στη συνέχεια να το πωλήσει ξανά στον προμηθευτή του: Νοείται ότι στην περίπτωση που η επαγγελματική έδρα του προσώπου στο οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είναι η Δημοκρατία, ιδιοκτήτης ή κάτοχος θεωρείται ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας του στη Δημοκρατία και, εάν δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να εντοπιστεί ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας του, ιδιοκτήτης ή κάτοχος θεωρείται ο χρήστης του εξοπλισμού. «κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό ελέγχου ο οποίος καθορίζεται με βάση το Άρθρο 11. «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει κάθε δοχείο ή κάθε δεξαμενή περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αερίου της κλάσεως 2 όπως αυτό καθορίζεται στην ADR καθώς και για τη μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων ουσιών άλλων κλάσεων, που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμο, εξαιρουμένων (α) (β) (γ) Εξοπλισμού που διέπεται από τις γενικές αρχές εξαίρεσης οι οποίες ισχύουν για μικρές ποσότητες και ο οποίος περιλαμβάνεται σε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 22, εξοπλισμού που αναφέρεται στις ιδιαίτερες περιπτώσεις που προνοούνται στην ADR, συσκευών αεροδιαλυμάτων - αριθμός ΟΗΕ 1950, και (δ) φιαλών αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές. «νέος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχει διατεθεί στην αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μετά την 1η Ιουλίου 2001 ή που έχει διατεθεί στην αγορά της Δημοκρατίας μετά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. «οργανισμός ελέγχου» σημαίνει κοινοποιημένο ή προκριθέντα οργανισμό.

3 3 «πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό μετά την επιτυχή κατάληξη της εξέτασης ΕΚ τύπου. «πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό μετά την επιτυχή κατάληξη της εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. «προκριθείς οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 14. «σήμανση» σημαίνει το σύμβολο που προνοείται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου (Ι) του (Ι) του «συσκευές αεροδιαλυμάτων - αριθμός ΟΗΕ 1950» σημαίνει τις συσκευές αερολυμάτων που περιλαμβάνονται στους περί Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμους του «σχετικά πρότυπα» σημαίνει τα πρότυπα που καθορίζονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 22 ή τα πρότυπα που καθορίζονται στην ADR. «σχετική Κοινοτική Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία με αριθμό 99/36/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. «τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος. «υφιστάμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχει διατεθεί στην αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος πριν από την 1η Ιουλίου 2001 ή που έχει διατεθεί στην αγορά της Δημοκρατίας πριν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): 18/04/2003. Πεδίο Εφαρμογής. «φιάλες αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές» σημαίνει τις φιάλες αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές που περιλαμβάνονται στους περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός Πίεσης) Κανονισμούς του «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται: - (α) Όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά, στο νέο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, (β) όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, στον

4 4 υφιστάμενο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, (γ) όσον αφορά την κατ' επανάληψη χρήση και τον περιοδικό έλεγχο: (ι) στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β), και (ιι) στις υφιστάμενες φιάλες αερίου οι οποίες φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης που προνοείται στους περί Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμους του (2) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται: - (α) Στον υφιστάμενο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και (β) στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ του εδάφους της Δημοκρατίας και του εδάφους τρίτων χωρών, που πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις οι οποίες προνοούνται για τον σκοπό αυτό στην ADR. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε σχέση με δοχεία και δεξαμενές. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης στροφίγγων και άλλων εξαρτημάτων. 4. Δοχεία και δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της ADR, η δε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές πιστοποιείται από κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. 5.(1) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις της ADR. (2) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, ιδίως βαλβίδες ασφάλειας, στρόφιγγες πλήρωσης και κένωσης καθώς και στρόφιγγες των φιαλών, υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιπέδου ίσου ή ανώτερου του επιπέδου του δοχείου ή της δεξαμενής στα οποία είναι εγκαταστημένα, μπορούν δε να υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωριστή από εκείνη που προνοείται για το δοχείο ή τη δεξαμενή. (3) Στην περίπτωση που δεν περιέχονται στην ADR λεπτομερείς τεχνικές διατάξεις για τις στρόφιγγες και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), οι εν λόγω στρόφιγγες και εξαρτήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (η) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υφιστάμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. 6.(1) Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (δ) του άρθρου 22, ο υφιστάμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που δεν φέρει σήμανση αξιολογείται ως προς τη συμμόρφωση του προς τις σχετικές απαιτήσεις της ADR. (2) Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιστοποιείται από

5 5 κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. (3) Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) εξοπλισμός κατασκευάστηκε σε διαδικασία μαζικής παραγωγής βάσει εγκεκριμένου τύπου, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης σχετικά με τα δοχεία, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, επιτρέπεται να πραγματοποιείται από προκριθέντα οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τον εγκεκριμένο τύπο, πραγματοποιείται από κοινοποιημένο οργανισμό. (4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3) «εγκεκριμένος τύπος» σημαίνει τύπο μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος ήταν εγκεκριμένος δυνάμει νομοθεσίας που ίσχυε πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου. Περιοδικός έλεγχος. 7.(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε δοχείου και κάθε δεξαμενής που υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, ελέγχεται περιοδικά σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2. (2).(α) Ο περιοδικός έλεγχος των δοχείων, που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, εκτελείται από κοινοποιημένο ή προκριθέντα οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22. (β) Ο περιοδικός έλεγχος των δεξαμενών, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και λοιπών εξαρτημάτων τους, εκτελείται από κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. Αναγνώριση περιοδικού ελέγχου σε κράτος μέλος. Διαδικασία έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού. 8. Ο περιοδικός έλεγχος μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 δυνατό να διενεργείται σε άλλο κράτος μέλος, γίνεται δε αποδεκτός από την αρμόδια αρχή νοουμένου ότι, κατά την κρίση της, παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφάλειας που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο. 9.(1) Αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης της ιδιότητας κοινοποιημένου οργανισμού ή για τροποποίηση τέτοιας έγκρισης υποβάλλεται από οργανισμό ελέγχου προς την αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από πλήρη στοιχεία με τα οποία υποστηρίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. (2) Η αρμόδια αρχή παραχωρεί έγκριση της ιδιότητας κοινοποιημένου οργανισμού, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται δυνάμει του ιδίου εδαφίου, έχει δε εξουσία να καθορίζει το πεδίο και εύρος εφαρμογής της έγκρισης, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των εργασιών τις οποίες ο οργανισμός δικαιούται να εκτελεί.

6 6 (3). (α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (2) εάν διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος οργανισμός που έχει εγκριθεί δυνάμει του ίδιου εδαφίου (ι) δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει εγκριθεί, (ιι) αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία ή την ακεραιότητα της κρίσης του αναφορικά με δραστηριότητες ελέγχου που έχει εγκριθεί να ασκεί, (ιιι) παραβιάζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου που έχει εγκριθεί να ασκεί, (β) Οργανισμός ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) παύει να θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή ανακαλεί την σχετική έγκριση. (γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης δυνάμει της παραγράφου (α) η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη γνωστοποίηση που καθορίζεται στο άρθρο 10 προς την Επιτροπή και παράλληλα ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ανάκληση της κοινοποίησης του οργανισμού αυτού. Γνωστοποίηση έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού στην Επιτροπή. Προϋποθέσεις αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού. 10. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατάλογο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ως κοινοποιημένοι οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και τους οποίους έχει καθορίσει για: - (α) Τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης του νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, (β) την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων τύπων ή εξοπλισμών με τις απαιτήσεις της ADR, που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, (γ) τη διενέργεια των εργασιών περιοδικού ελέγχου, κατ' εφαρμογή διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, (δ) τη διενέργεια των εργασιών εποπτείας, κατ' εφαρμογή διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στη γνωστοποίηση της προς την Επιτροπή, τους προκαθορισμένους από την Επιτροπή αριθμούς αναγνώρισης των οργανισμών αυτών καθώς και το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης που έχει παραχωρήσει. 11. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 οργανισμός ελέγχου θεωρείται ως κοινοποιημένος οργανισμός εάν (α) Έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή με βάση τη διαδικασία που

7 7 αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9 ή έχει εγκριθεί από κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας βασισμένης στη σχετική Κοινοτική Οδηγία, και (β) έχει περιληφθεί στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύει η Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον οποίο μνημονεύεται ο αριθμός αναγνώρισης και οι εργασίες για την εκτέλεση των οποίων έχει εγκριθεί ο οργανισμός αυτός. Διαδικασία έγκρισης προκριθέντα οργανισμού. 12.(1) Αίτηση για απόκτηση έγκρισης της ιδιότητας προκριθέντα οργανισμού ή για τροποποίηση τέτοιας έγκρισης υποβάλλεται από οργανισμό προς την αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από πλήρη στοιχεία με τα οποία υποστηρίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. (2) Η αρμόδια αρχή παραχωρεί έγκριση της ιδιότητας προκριθέντα οργανισμού, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται δυνάμει του ιδίου εδαφίου, έχει δε εξουσία να καθορίζει το πεδίο και εύρος εφαρμογής της έγκρισης, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των εργασιών τις οποίες ο οργανισμός δικαιούται να εκτελεί. (3) (α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (2) εάν διαπιστώσει ότι προκριθείς οργανισμός που έχει εγκριθεί δυνάμει του ιδίου εδαφίου δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει εγκριθεί. (β) Οργανισμός ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) παύει να θεωρείται προκριθείς οργανισμός από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη σχετική έγκριση. (γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης δυνάμει της παραγράφου (α) η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη γνωστοποίηση που καθορίζεται στο άρθρο 13 προς την Επιτροπή και παράλληλα ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ανάκληση της κοινοποίησης του οργανισμού αυτού. Γνωστοποίηση έγκρισης προκριθέντα οργανισμού στην Επιτροπή. 13. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατάλογο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ως προκριθέντες οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και τους οποίους έχει καθορίσει για: - (α) Τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου δοχείων, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, (β) την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων δοχείων, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, τα οποία είναι σύμφωνα προς τύπο ο οποίος έχει αξιολογηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, (γ) τη διενέργεια των εργασιών εποπτείας, κατ' εφαρμογή

8 8 διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στη γνωστοποίηση της προς την Επιτροπή τους προκαθορισμένους από την Επιτροπή αριθμούς αναγνώρισης των οργανισμών αυτών καθώς και το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης που έχει παραχωρήσει. Προϋποθέσεις αναγνώρισης προκριθέντα οργανισμού. Σήμανση 14. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12 οργανισμός θεωρείται ως προκριθείς οργανισμός εάν (α) Έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 12 ή έχει εγκριθεί από κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας βασισμένης στη σχετική Κοινοτική Οδηγία, και (β) έχει περιληφθεί στον κατάλογο προκριθέντων οργανισμών που δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον οποίο μνημονεύεται ο αριθμός αναγνώρισης και οι εργασίες για την εκτέλεση των οποίων έχει εγκριθεί ο οργανισμός αυτός. 15.(1) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη σήμανση των δοχείων και των δεξαμενών που προνοούνται στην ADR, τα δοχεία και οι δεξαμενές που πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6, πρέπει να φέρουν σήμανση όπως καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. (2) Η σήμανση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) τοποθετείται κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την απόσπαση της και να είναι ευδιάκριτη και ανεξίτηλη, συνοδεύεται δε από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει προβεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δοχείων και των δεξαμενών: Νοείται ότι σε περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6, η σήμανση αυτή συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού ο οποίος έχει διενεργήσει την αξιολόγηση. (3) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα που είναι προσαρμοσμένα σε νέο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια, πρέπει να φέρουν είτε τη σήμανση είτε τη σήμανση που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου είτε στους περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός Πίεσης) Κανονισμούς του 2003: Νοείται ότι οι εν λόγω σημάνσεις δεν συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει διενεργήσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους: Νοείται περαιτέρω ότι στρόφιγγες και εξαρτήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σήμανση. (4).(α) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη σήμανση των δοχείων και των δεξαμενών που προνοούνται στην ADR για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

9 9 πρέπει, αμέσως μετά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο που θα διενεργηθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να φέρει τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού ελέγχου που έχει διενεργήσει τον περιοδικό έλεγχο του εξοπλισμού. (β) Σε φιάλες αερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμου του 2002, ο ανωτέρω αριθμός αναγνώρισης τοποθετείται παραπλεύρως της σήμανσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1). (5). (α) Η τοποθέτηση του αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού, τόσο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 όσο και για την αξιολόγηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 καθώς και για τους περιοδικούς ελέγχους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, διενεργείται από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (β), εν πάση δε περιπτώσει υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου ή, ανάλογα με την περίπτωση, του προκριθέντα οργανισμού, με τρόπο που να μην αποσπάται, να είναι ευδιάκριτος και ανεξίτηλος. (β) Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να τοποθετήσουν αριθμό αναγνώρισης δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (α) είναι: - (ι) ο ίδιος ο κοινοποιημένος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο προκριθείς οργανισμός, (ιι) ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αντιπρόσωπος του, (ιιι) ο ιδιοκτήτης ή ο εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αντιπρόσωπος του, (iv) ο διανομέας, (v) ο κάτοχος. (6) Δεν αποκλείεται η αναγραφή,αποτύπωση ή τοποθέτηση πάνω σε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση οποιουδήποτε σημείου ή στοιχείου ή οποιασδήποτε επιγραφής, νοουμένου ότι αυτό ή αυτή δεν θα μειώνει το ευδιάκριτο ή το ευανάγνωστο της σήμανσης και δεν θα μπορεί να εκληφθεί ως τέτοια σήμανση. Λειτουργίες και υποχρεώσεις κοινοποιημένων και προκριθέντων Οργανισμών. 16.(1) Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιμές, και εκτιμήσεις και- (α) Να εκδίδει πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ τύπου και πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού, (β) να εγκρίνει συστήματα ποιότητας, (γ) να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμόρφωσης και άλλα έγγραφα, (2) Οργανισμός ελέγχου μπορεί, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, να ζητά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού να του παραχωρεί ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων για τα οποία διεξάγεται οποιοσδήποτε έλεγχος δυνάμει του παρόντος Νόμου. (3) Οργανισμός ελέγχου μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει ή να ανακαλέσει

10 10 ή να τροποποιήσει, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδει εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις με βάση τα οποία θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να εκδίδονται και, ιδιαίτερα, εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην ADR. (4) Στην περίπτωση που οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει τις διατάξεις του εδαφίου (3) θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, αναφέροντας τους λόγους της πρόθεσης του αυτής και να του παράσχει την ευκαιρία να παρουσιάσει, αν επιθυμεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, λόγους για τους οποίους κατά την άποψη του οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν πρέπει να εφαρμοστούν. (5) Σε περίπτωση που κοινοποιημένος οργανισμός ορίζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο για σκοπούς διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο άρθρο 4 ή αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο άρθρο 6 διαπιστώνει μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμβουλεύει το πρόσωπο αυτό για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση και εάν: - (α) Το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού ή η έγκριση του συστήματος ποιότητας έχει εκδοθεί από τον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), (β) το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού ή η έγκριση του συστήματος ποιότητας έχει εκδοθεί από άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός που έχει διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που το έχει εκδώσει. (6) Κοινοποιημένος οργανισμός δεν εξετάζει αίτηση για εξέταση ΕΚ τύπου, ή για εξέταση ΕΚ σχεδιασμού, ή αίτηση επαλήθευσης ανά μονάδα σε σχέση με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, για τον οποίο γνωρίζει ότι εκκρεμεί παρόμοια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, μέχρι που η εκκρεμούσα αίτηση αποπερατωθεί ή αποσυρθεί. Υποχρεώσεις κατασκευαστή, ιδιοκτήτη και κατόχου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. 17,(1) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση: (α) παρέχει στην αρμόδια αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από αυτή, οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα ζητηθούν για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, (β) επιτρέπει σε οργανισμό ελέγχου είσοδο και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα έγγραφα και αρχεία τους που είναι σχετικά με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση τον οποίο έχει εγκρίνει ο εν λόγω οργανισμός. (2) Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό ή δεν εγκρίνει σύστημα ποιότητας για περιπτώσεις που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο κατασκευαστής μπορεί να

11 11 προσφύγει στην αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί: (α) Να κρίνει ότι η απόφαση του κοινοποιημένου οργανισμού είναι ορθή, (β) να απαιτήσει επανεξέταση του θέματος από τον κοινοποιημένο οργανισμό που είχε διενεργήσει την αρχική εξέταση, (γ) να αναθέσει σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό την εξέταση του θέματος. Εξουσίες της αρμόδιας αρχής. 18.(1) Για σκοπούς διαπίστωσης ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι τέτοιος εξοπλισμός κατέχεται, κατασκευάζεται, χρησιμοποιείται, πωλείται, τίθεται για πώληση ή μεταφέρεται (α) Να σταματά οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, ή (β) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, και να ελέγχει ή επιθεωρεί μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή έγγραφα ή εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο ή όχημα που σχετίζεται με τον εξοπλισμό αυτό, περαιτέρω δε έχει εξουσία να κατάσχει οποιαδήποτε δείγματα του εξοπλισμού αυτού ή οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό: Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα. (2) Η αρμόδια αρχή μπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, να απαιτήσει από κοινοποιημένο ή προκριθέντα οργανισμό που η ίδια έχει εγκρίνει, να προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν σε έλεγχο και επαλήθευση ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εν λόγω έλεγχος ή επαλήθευση εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών για διενέργεια των οποίων έχει εγκριθεί ο εν λόγω οργανισμός. (3) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου η αρμόδια αρχή, πριν προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιδίδει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού με την οποία θα επισημαίνεται η παράβαση και θα καλείται ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του εξοπλισμού να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης. (4).(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι συγκεκριμένος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ο οποίος, παρά το γεγονός ότι συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και παρά το γεγονός ότι φέρει την προνοούμενη από τον παρόντα Νόμο σήμανση, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων ή την ασφάλεια αγαθών μπορεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη μεταφορά ή τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, μπορεί δε ακόμα, όταν οι συγκεκριμένες περιστάσεις το επιβάλλουν, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού την άμεση ανάκτηση

12 12 του από τους χώρους στους οποίους ευρίσκεται. (β) Σε περίπτωση κατά την οποία μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που δεν πληροί τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου φέρει τη σήμανση, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο να θέσει τέρμα στην παράβαση υπό τους όρους που θα επιβάλει, μπορεί δε όταν η μη συμμόρφωση γίνεται κατ εξακολούθηση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη μεταφορά ή τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού ή, στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα υγείας ή ασφάλειας ανθρώπων ή ζώων ή ασφάλειας αγαθών, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού την άμεση ανάκτηση του από τους χώρους στους οποίους ευρίσκεται. (γ) Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) ισχύει για όσο χρόνο συνεχίζει, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, να υφίσταται ο κίνδυνος που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο. (δ) Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται δυνάμει των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), καθώς και ο τερματισμός τέτοιων μέτρων γνωστοποιείται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, μαζί με τους λόγους για τους οποίους είχε ληφθεί η απόφαση. (5) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστώνει ότι τηρούνται τα κριτήρια και οι όροι με βάση τα οποία εγκρίθηκαν οργανισμοί ελέγχου μπορεί να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών αυτών και να επιθεωρεί έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση ή τον εξοπλισμό που διαθέτουν για διενέργεια ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση. Ιεραρχική Προσφυγή. 19.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο συμφέρον του λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε τριάντα μέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από την ημέρα που η απόφαση ή πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του ενδιαφερόμενου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερόμενου. (2) Ο Υπουργός αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους δίνοντας σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει να (α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ή πράξη, (β) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία παράληψης, (γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από την ενώπιον του διαδικασία. Τέλη. 20.(1) Με την υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή για την έγκριση κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού ή για τροποποίηση τους δυνάμει των άρθρων 9 και 12 αντίστοιχα, καταβάλλεται από τον αιτητή τέλος το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που

13 13 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Για σκοπούς μελέτης αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλος το οποίο καθορίζει σε κάθε περίπτωση με βάση τα πραγματικά και διοικητικά έξοδα τα οποία συνεπάγεται η μελέτη και τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος που θα προκύπτει από τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν από την αρμόδια αρχή ή εκ μέρους της, και γενικά από την εργασία που επιτελείται για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του αιτητή. (3) Οργανισμός για την αίτηση του οποίου διενεργείται μελέτη με βάση το εδάφιο (2) οφείλει να καταθέσει τραπεζική εγγύηση για ποσό που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια αρχή, μετά από προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους μελέτης της αίτησης. (4).(α) Με τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ο οργανισμός που έχει υποβάλει την αίτηση καταβάλλει στην αρμόδια αρχή το τέλος που έχει καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) οπότε και δικαιούται να παραλάβει αντίγραφο της απόφασης. (β) Σε περίπτωση άρνησης του οργανισμού που έχει υποβάλει την αίτηση να καταβάλει προς την αρμόδια αρχή το τέλος που έχει καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να του παραδώσει αντίγραφο της σχετικής απόφασης της και μπορεί να κατάσχει την τραπεζική εγγύηση που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3). Αδικήματα και ποινές. 21.(1) Πρόσωπο το οποίο (α) Διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία ή επιτρέπει ή ανέχεται τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που εν γνώσει του δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, (β) μεταφέρει δοχείο ή δεξαμενή που περιέχουν αέριο ή εμφιαλώνει, αναπληρώνει ή γεμίζει δοχείο ή δεξαμενή, τα οποία δεν έχουν υποστεί περιοδικό έλεγχο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, (γ) τοποθετεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την τοποθέτηση σήμανσης σε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος δε πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, (δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή κατ εφαρμογή του Άρθρου 18, (ε) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται στον παρόντα Νόμο χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής. (2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που

14 14 δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής. (3) Σε περίπτωση που αδίκημα προνοούμενο από το παρόν άρθρο διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αντιπροσωπεύει το εν λόγω νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του εν λόγω νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ή εμφανιζόταν να κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, το οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση πράξης που συνιστά το αδίκημα είναι ένοχο του αδικήματος αυτού ανεξάρτητα από την ευθύνη του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προνοούνται για το εν λόγω αδίκημα. Διατάγματα και γνωστοποιήσεις. 22. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει: (α) Τον τύπο, τη μορφή, τον τρόπο, το περιεχόμενο και τις εργασίες επόπτευσης διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, ελέγχου της συμμόρφωσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, καθώς και αξιολόγησης της συμμόρφωσης και περιοδικού ελέγχου υφιστάμενου μεταφερομένου εξοπλισμού υπό πίεση, (β) Κλάσεις επικίνδυνων ουσιών για τις οποίες θα χρησιμοποιείται ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, (γ) Τα είδη των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση που διέπονται από τις γενικές αρχές εξαίρεσης οι οποίες ισχύουν για μικρές ποσότητες, (δ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υφιστάμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση θα πρέπει να υποβάλει τον εξοπλισμό αυτό σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6, μπορεί δε να καθορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικά ήδη μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, (ε) Τη μορφή και τις διαστάσεις της σήμανσης που τοποθετείται κατ εφαρμογή του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου, (στ) Τα κριτήρια έγκρισης κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού, (ζ) Τον τίτλο και τον αριθμό των προτύπων, η συμμόρφωση προς τα οποία θεωρείται ότι ικανοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις που προνοούνται στον παρόντα Νόμου. (η) Τις απαιτήσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους εξοπλισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου (5) όταν η ADR δεν περιέχει λεπτομερείς τεχνικές διατάξεις για τους εξοπλισμούς αυτούς.

15 15 Έκδοση Κανονισμών. 23.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να ρυθμίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί ή πρέπει να ρυθμιστεί με κανονισμούς. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για: - (α) Τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ τύπου, του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, (β) τις υποχρεώσεις των κοινοποιημένων και προκριθέντων οργανισμών και των υπαλλήλων τους, (γ) τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και όσων μεταφέρουν τέτοιο εξοπλισμό, (δ) καθορισμό απαιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων που αποσκοπούν στην αποφυγή κινδύνου ή στην προειδοποίηση για αποφυγή κινδύνου που προέρχεται από μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. (3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει με σχετική απόφαση της εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποιήσεως τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν από τη Βουλή και τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση αυτή. Εφαρμογή των διατάξεων άλλων Νόμων. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 24. Οι εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ που χορηγούνται κατ' εφαρμογή των περί Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμων του 2002, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες προς τις εξετάσεις ΕΚ τύπου. 25.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού. (3) Ο Υπουργός μπορεί να αναβάλει την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού για ορισμένους τύπους μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε περίπτωση που κρίνει τούτο αναγκαίο.

16 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας 99/36/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. Με την προτεινόμενη νομοθεσία εντάσσονται στην Κυπριακή έννομη τάξη οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται αναφορικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, ώστε η ελεύθερη διακίνηση και μεταφορά τέτοιου εξοπλισμού να τίθεται κάτω από σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας, ελέγχου και επίβλεψης. Η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων ασφάλειας επιτυγχάνεται με τη νομοθετική θέσπιση επιπέδου προδιαγραφών κατασκευής, σήμανσης και ελέγχου της μεταφοράς και της χρήσης εξοπλισμού υπό πίεση. 5 Φεβρουαρίου 2004 Πέτρος Κληρίδης, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 55(Ι)/2018 Αρ. 4656, 13.6.2018 Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. «Οδηγία /4 /ΕΚ του Συμβουλίου της

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. «Οδηγία /4 /ΕΚ του Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L.. σ. L365, 10.12.2004, σ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4585, 6.12.2016 Ν. 132(Ι)/2016 132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, περιλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 189(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 23(Ι)/2015 23(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 61(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αριθμός 61(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 61(Ι)/2018 Αρ. 4658, 27.6.2018 Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3419, 14/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3419, 14/7/2000 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εξουσιοδοτήσεων. ος '

εξουσιοδοτήσεων. ος ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 305 Κ.Δ.Π. 80/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 80 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170,

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, 25.7.97 Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4564, 25.4.2016 754 Ν. 62(Ι)/2016 Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2743 Κ.Δ.Π. 391/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 391 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(ί)τθΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4555, 11.3.2016 Ν. 13(Ι)/2016 13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 215(Ι) του 2002 196(Ι) του 2004 162(Ι) του 2005. Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4235, 19/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4235, 19/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Ε.Ε.: L 161, 14.6.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 165, 30.06.2010, σ.1. «Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4627, 15.11.2017 Ν. 163(Ι)/2017 Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, (Ι)/2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, (Ι)/2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, 29.5.2015 Ν. 77(Ι)/2015 77(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14(Ι)του 2000 237(I) του 2004 93(Ι) του 2007. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου Ν. 35(Ι)/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 395 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα