13SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Δ. Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» 13SYMV ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 19 ι ΠΟΣΟ : 10,000,00 ΕΙΔΟΣ : Συντήρηση - επισκευή οχημάτων ΠΑΡΟΧΟΣ : ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. Στην Αθήνα, σήμερα την 13η του μηνός Μαίου του έτους 2013, στα γραφεία της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Δημήτριο ΖΑΓΚΑ, Διευθυντή της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου , Αθήνα, Τ.Κ. : Τηλ. : , νομίμως εκπροσωπούμενη από τoν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρο του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με Α.Δ.Τ. : Π εκδ. 23/04/1991 από το Τ. Α. Αγ. Παρασκευής και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Πάροχος», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 13 / από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Πάροχο», την συντήρηση επισκευή 130 υπηρεσιακών ΜΟT/ΤΩΝ μάρκας YAMAHA, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος επισκευής οχημάτων ορίζεται στον κάτωθι πίνακα ως ακολούθως : ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ SERVICE A CRYPTON 56,00 20 SERVICE B CRYPTON 26,00 30 SERVICE ΜΙΚΡΟ ΥΑΜΑΗΑ ΧΤ ,00 5 SERVICE Α ΥΑΜΑΗΑ TDM 96,00 15 SERVICE B ΥΑΜΑΗΑ TDM 51,00 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ TDM 51,00 10 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ TDM 41,00 20 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ TDM 41,00 6 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΛΕΚΤΗ TDM 16,00 8 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ TDM 71,00 6 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ CRYPTON 16,00 20 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ CRYPTON ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΕΚΤΗ CRYPTON 71,00 8 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την επισκευή συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εκτός από την

2 περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. 2. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερομένων τιμών που έγινε αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και βάση της τεχνικής προσφοράς του Παρόχου, ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και τον κατάλληλο χώρο εντός της επιχείρησης, για την ασφαλή φύλαξη των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ημέρας. 4. Επισημαίνεται ότι, βάσει των κείμενων διατάξεων της υπ αριθ. 2 / / 0026 από ερμηνευτικής εγκύκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο «Πάροχος» υποχρεούται να επισκευάσει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τις έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις βλάβης οχημάτων και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από την Υπηρεσία. 5. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βαρύνονται με κρατήσεις 6,5% (υπέρ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, υπέρ Μ.Τ.Σ. 2,72%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και 0,10% Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν / 2011)), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου, 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α., καθώς και φορολογία 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ. 7. Ο Πάροχος βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 8. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 9. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί Δημοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Α -150). 10. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο»). Η πληρωμή του Παρόχου θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, το ένα κατατέθηκε στην Δ.Α.Δ.Α., το άλλο πήρε ο Πάροχος δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο - -Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΖΑΓΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-SERVICE ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ FAX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. Από : Αθήνα 08/04/2013

3 «ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θέμα: Οικονομική προσφορά για ανταλλακτικά και παροχή υπηρεσιών δικύκλων οχημάτων μάρκας YAMAHA και μοντέλων TDM, XT660, CRYPTON X, της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσφορά διαχωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις τιμές των ανταλλακτικών αναλυτικά για κάθε μοντέλο με έκπτωση η οποία ορίζεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει το υπουργείο με την προμηθεύτρια εταιρία. Σε όσα οχήματα η σύμβαση ορίζει έκπτωση 10% η εταιρία μας προσφέρει έκπτωση 11%.Το δεύτερο μέρος αφορά τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών με έκπτωση η οποία ορίζεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει το υπουργείο με την προμηθεύτρια εταιρία. Στα ανταλλακτικά παρέχεται εγγύηση ενός έτους η οποία αναιρείται σε περίπτωση φθοράς που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού και μη ορθή χρήση σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή. ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-SERVICE ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Α.Φ.Μ FAX: ΤΗΛ FAX:

4 1. Τιμές Ανταλλακτικών Στις τιμές των ανταλλακτικών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 11%. Κωδικός 1.1 Ανταλλακτικά TDM Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ 11,81 10,51 12, ΜΠΟΥΖΙ 2,45 2,18 2,68 5JX ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 6,08 5,41 6,66 5PS ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 26,99 24,02 29,55 5SLW ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 35,16 31,29 38,49 3D ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 25,83 22,99 28,28 5PX2581T0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 144,81 128,88 158,52 4JH2582W0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 97,67 86,93 106,92 5PSW001A0000 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ 179,77 160,00 196,79 5PS ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 24,72 22,00 27,06 4TX ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α 12,18 10,84 13,33 4H ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β 3,78 3,36 4,14 5PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 7,06 6,28 7,73 5PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 8,01 7,13 8,77 4TX ΚΑΜΠΑΝΑ 343,89 306,06 376,46 3J ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 10,65 9,48 11,66 4TX ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 81,62 72,64 89, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 13,48 12,00 14, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ 1,29 1,15 1,41 5EB ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 23,59 21,00 25, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 48,67 43,32 53, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 24,61 21,90 26, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 25,56 22,75 27,98

5 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 30,81 27,42 33, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Α 19,40 17,27 21, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Β 21,47 19,11 23,50 5PS ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 32,00 28,48 35,03 4PU ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ 12,15 10,81 13,30 ROCSFHR10 ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10,24 9,11 11,21 5JW ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 173,87 154,74 190,34 5PS ΠΗΝΙΑ 302,71 269,41 331,38 5JW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ 1,88 1,67 2, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΩΦΟΡΟΥ 68,72 61,16 75,23 5PS ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ 57,78 51,42 63,25 5PS1243A0000 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 5,32 4,73 5, ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 2,50 2,23 2,74 3LD12168M100 ΚΑΠΕΛΩΤΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 7,09 6,31 7,76 4DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 68,01 60,53 74,45 5B2H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 13,15 11,70 14,40 1A ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ 10,34 9,20 11,32 1KH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 0,78 0,69 0,85 3YX ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΡΣΠΙΕ 13,61 12,11 14,90 4BH ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ 29,80 26,52 32,62 5LV ΜΑΡΣΠΙΕ ΠΙΣΩ 15,60 13,88 17,08 2B ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ABS 1.295, , ,27 2B08591A0000 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) 776,93 691,47 850,51 2B0W ΚΙΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1.226, , ,66 5VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ 239,00 212,71 261,63 5PS ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 130,65 116,28 143,02 5RT ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 51,04 45,43 55,87 4HM ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ 12,29 10,94 13,45 5XT ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ 14,85 13,22 16,26 3YX ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 11,37 10,12 12,45

6 5RT ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ 29,35 26,12 32,13 5PS ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΔΙΟΥ 89,90 80,01 98,41 5PS ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 44,79 39,86 49,03 5VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 31,12 27,70 34,07 4YR ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 54,70 48,68 59,88 3LD MIZA 304,04 270,60 332,83 3AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ 55,56 49,45 60,82 3LD ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 112,94 100,52 123,64 5PS ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ 74,29 66,12 81,33 5PS ΚΟΡΝΑ 30,39 27,05 33,27 5SL ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 32,72 29,12 35,82 5PS ΒΟΛΑΝ 404,91 360,37 443,25 2B ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABS 558,32 496,90 611,19 2B ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ 301,73 268,54 330,30 2B ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΦΩΤΩΝ 61,58 54,81 67,41 5PS ΦΛΑΝΤΖΑ Η 17,85 15,89 19,54 3YX ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ 10,81 9,62 11,83 5VS ΔΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ 39,24 34,92 42,96 5PSY ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 146,93 130,77 160,84 1AE ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 27,94 24,87 30,59 ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 7,50 6,68 8,21 5PS ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 553,16 492,31 605,54 2B ΚΟΝΤΕΡ 381,47 339,51 417,60 3P TPS 131,33 116,88 143,77 2B0W ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ 108,51 96,57 118,79 2B02583V0000 ΠΙΣΩ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ 58,31 51,90 63,83 5PS ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 388,12 345,43 424,87 5EA ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 7,88 7,01 8,63 5PS ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ 452,26 402,51 495,09 5PS8592A1000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 198,51 176,67 217,31

7 5PS ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 17,39 15,48 19,04 5PS ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ 21,08 18,76 23,08 5PS ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ 98,01 87,23 107,29 2B ΕΜΠΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS 73,94 65,81 80,94 2B ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS 71,71 63,82 78,50 4FM ΑΞΩΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 72,02 64,10 78,84 4XV ΑΞΩΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 35,71 31,78 39, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΩΝΑ ΠΙΣΩ 20,43 18,18 22,36 5PS ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ 175,67 156,35 192,31 5PS ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 66,37 59,07 72,66 5PS ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 66,74 59,40 73,06 5PS ΚΑΠΑΚΙ ΒΟΛΑΝ 113,77 101,26 124,54 5PS ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1.243, , ,23 5PS ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 124,74 111,02 136,55 2D12580T0000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 362,99 323,06 397,37 2Β02580W1000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 288,41 256,68 315,72 4TX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 55,70 49,57 60,97 4TX ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 55,70 49,57 60,97 3XV ΦΛΑΣΕΡ 42,22 37,58 46,22 5PS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 67,88 60,41 74,31 5JW ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 12,99 11,56 14, ORING ΝΕΡΟΥ 2,67 2,38 2,92 4TX ΜΠΑΤΑΡΙΑ 67,17 59,78 73,53 5PS2470F2000 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΛΑΣ 46,03 40,97 50,39 5PS ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 28,58 25,44 31,29 4NX ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 29,86 26,58 32,69 5PS ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ 16,78 14,93 18,37 5PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 4,37 3,89 4, Ε400 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 2,81 2,50 3,08 5PS ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 31,12 27,70 34,07 CASTRSDOT2 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 7,05 6,27 7,72

8 1.2 Ανταλλακτικά ΧΤ660 Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ 11,81 10,51 12, ΜΠΟΥΖΙ 5,42 4,82 5,93 4X ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 5,42 4,82 5,93 5VKE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 11,03 9,82 12,07 ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 7,50 6,68 8,21 1D2W ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660X 39,95 35,56 43,73 5VKW ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 28,42 25,29 31,11 10SF581T0000 ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ XT660X 89,60 79,74 98,09 5VKF582W0000 ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 71,99 64,07 78,81 3XJ23145L000 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 12,08 10,75 13,22 ROCSFHR10 ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 10,24 9,11 11,21 5VK ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α 6,12 5,45 6,70 22U ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β 6,89 6,13 7,54 5TA ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Γ 8,88 7,90 9,72 5VKE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 2,88 2,56 3,15 5VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 11,20 9,97 12,26 5VK ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 520,81 463,52 570,13 5VK ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 20,06 17,85 21,96 11H ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 19,57 17,42 21,42 5VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 4,08 3,63 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 4,65 4,14 5,09 5VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 32,79 29,18 35,90 5VK8591A1100 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) 540,27 480,84 591,43 5VKW ΚΙΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 940,49 837, ,55 5VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΪΖΕΡ 239,00 212,71 261,63

9 5VKF ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 21,33 18,98 23,35 5VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 1 17,77 15,82 19,45 5VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 2 16,83 14,98 18, ΣΦΗΝΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 6,43 5,72 7,04 5VKW ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,32 62,58 76,98 5VK2583V0000 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 75,20 66,93 82,32 5VK ΚΟΝΤΕΡ XT660X 395,56 352,05 433,02 5VKH ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 13,85 12,33 15,16 5VKH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ 8,02 7,14 8,78 5VKH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 11,17 9,94 12,23 5VKE ΚΑΜΠΑΝΑ 159,46 141,92 174,56 5VKE ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 21,63 19,25 23,68 5VKE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 16,82 14,97 18, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 4,60 4,09 5, Χ0100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ 1,36 1,21 1,49 5VK ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 674,63 600,42 738,52 5VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ 265,35 236,16 290,48 3P TPS 131,33 116,88 143,77 4SV ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 31,04 27,63 33,98 5VK ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 135,57 120,66 148,41 5VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ 59,30 52,78 64,92 3SX MIZA 275,69 245,36 301,80 3AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ 55,56 49,45 60,82 5VK ΒΟΛΑΝ 283,70 252,49 310, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Α 18,05 16,06 19, Υ600 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Β 20,10 17,89 22, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ 14,95 13,31 16,37 5Y ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 8,44 7,51 9, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 17,58 15,65 19, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 32,79 29,18 35,90

10 5VKE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ 20,60 18,33 22,55 4DW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ 3,36 2,99 3,68 5VKE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 126,71 112,77 138,71 5VKH ΠΛΕΞΟΥΔΑ 161,57 143,80 176,87 5VK ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ 12,14 10,80 13,29 5VK ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ 14,74 13,12 16,14 1AE ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 15,85 14,11 17,35 3FY ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ 7,65 6,81 8,37 5VK ΔΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ 21,07 18,75 23,07 5SL ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 88,76 79,00 97,17 5VK ΠΗΝΙΑ 342,80 305,09 375,26 5VK ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 82,96 73,83 90,82 5VK ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 44,46 39,57 48,67 4DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 68,01 60,53 74,45 5VKH ΚΟΡΝΑ 19,60 17,44 21,46 5VKF ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660X 33,13 29,49 36,27 5VKW001A1000 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ 129,17 114,96 141,40 5RT ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝΤ 24,58 21,88 26,91 5VK ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 14,26 12,69 15,61 5VK ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 14,40 12,82 15, Χ0000 ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 0,36 0,32 0,39 1B98592A0000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 166,61 148,28 182,39 5VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 6,41 5,70 7,02 5VK ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ 72,62 64,63 79,50 4YR ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ 13,50 12,02 14,78 5VKF ΠΙΣΩ ΜΑΡΣΠΙΕ 10,71 9,53 11,72 5VKF ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ 26,52 23,60 29,03 19D ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 15,57 13,86 17,04 5SL ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 32,72 29,12 35,82 5VK ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 114,68 102,07 125,54

11 5VKE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 15,24 13,56 16,68 5VKF ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 23,04 20,51 25, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 26,72 23,78 29,25 10S ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 35,46 31,56 38, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΟΝΑ 14,78 13,15 16,18 5VK ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 34,04 30,30 37,26 1D2F ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660X 19,81 17,63 21,69 1D2F ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660X 19,81 17,63 21,69 4YR ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 10,27 9,14 11,24 4GY ΦΛΑΣΕΡ 57,13 50,85 62,54 5VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ 1 176,95 157,49 193,71 5VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ 2 22,93 20,41 25,10 1D2F4731B000 ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΑΣ 38,73 34,47 42,40 1D2F ΤΙΜΟΝΙ XT660X 92,48 82,31 101,24 1D2F580T0100 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ XT660X 210,71 187,53 230,66 5FL ΜΠΑΤΑΡΙΑ 86,39 76,89 94,57 5VKW ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R 32,29 28,74 35,35 5VKF581T0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R 116,91 104,05 127,98 5VK ΚΟΝΤΕΡ XT660R 385,46 343,06 421,96 5VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ XT660R 254,33 226,35 278,42 5VKF ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660R 38,54 34,30 42,19 5VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R 21,45 19,09 23,48 5VK ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R 21,45 19,09 23,48 5VK ΤΙΜΟΝΙ XT660R 56,76 50,52 62,14 5VKF580T0000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ XT660R 300,49 267,44 328,95 5VKF ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ XT660R 45,76 40,73 50,09 1D2F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ XT660X 45,76 40,73 50,09 CASTRSDOT4 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 7,05 6,27 7,72

12 Κωδικός 1.1 Ανταλλακτικά Crypton X Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ 11,81 10,51 12, ΜΠΟΥΖΙ 6,33 5,63 6,93 5YPE ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3,92 3,49 4,29 5YPE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 4,93 4,39 5,40 5D9F ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 12,66 11,27 13,86 5YPF530K0000 ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΙΣΩ 8,64 7,69 9,46 5TNF582U0100 ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 23,62 21,02 25,86 2S4F L ΖΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 74,50 66,31 81,56 3AYF ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 6,63 5,90 7,26 2S4F L ΖΑΝΤΑ ΠΙΣΩ 88,33 78,61 96,69 5YPF ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 13,77 12,26 15,07 5TNF ΑΤΕΡΜΩΝΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 17,66 15,72 19,33 5YPF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 1,98 1,76 2,17 5NMF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 5,56 4,95 6,09 5YPF ΝΤΙΖΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 2,20 1,96 2,41 2S5F ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 11,19 9,96 12,25 4XCF ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 7,08 6,30 7,75 ROCSFHR10 ΛΑΔΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 10,24 9,11 11,21 156F ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Β' 6,81 6,06 7,45 22FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Γ' 5,79 5,15 6,34 22FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Δ' 6,28 5,59 6,87 22FF341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩ 6,56 5,84 7,18 156F341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΤΩ 7,06 6,28 7, X400 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 6,62 5,89 7, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Α' 12,12 10,79 13,27

13 ΥΗ00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Β' 7,05 6,27 7, YV00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ 7,12 6,34 7,79 5YPE ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 12,44 11,07 13, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 32,53 28,95 35,61 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 5,15 4,58 5, Y200 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 7,48 6,66 8,19 2S5E ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 148,25 131,94 162,29 5YPH ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 16,81 14,96 18,40 5TNH ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 15,73 14,00 17,22 5YPH ΜΙΖΑ 112,57 100,19 123,23 3AY ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ 7,08 6,30 7,75 5YPE ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 27,16 24,17 29,73 5YPE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ 37,44 33,32 40,99 2S5H ΒΟΛΑΝ 83,71 74,50 91,64 2S5H ΠΗΝΕΙΑ 38,50 34,27 42,15 2S5H ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 39,57 35,22 43,32 5D6H ΚΟΝΤΕΡ 54,21 48,25 59,34 5YPH ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ 5,88 5,23 6,44 5YPE ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 67,42 60,00 73,80 5YPE ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 45,46 40,46 49,77 5D6H591A0100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 207,82 184,96 227,50 5D6H ΠΛΕΞΟΥΔΑ 161,04 143,33 176,29 5B9H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 14,44 12,85 15,81 5YPH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ 5,90 5,25 6,46 5D6H ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 4,33 3,85 4,74 1ΚΗ ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ 0,78 0,69 0,85 5D6H ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 30,66 27,29 33,56 5VWH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΔΕΞΙΟΣ 9,44 8,40 10,33 5D6XH ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 48,97 43,58 53,61 5YPF ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ 4,15 3,69 4,54

14 5HVF ΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ 3,04 2,71 3,33 5YPF ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 61,41 54,65 67,23 2S5E ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 79,84 71,06 87,40 5YPF583T1000 ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 50,23 44,70 54,99 5YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α' 4,08 3,63 4,47 5YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β' 4,31 3,84 4,72 5YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 2,69 2,39 2,94 5YPE ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 73,06 65,02 79,98 5YPE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 9,55 8,50 10,45 5YPE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ 26,06 23,19 28,53 5YPE ΜΑΝΙΒΕΛΑ 22,19 19,75 24,29 5YPE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6,56 5,84 7,18 5YPE ΑΞΩΝΑΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 12,21 10,87 13, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 9,32 8,29 10,20 5YPE ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 46,66 41,53 51,08 5YPE ΠΙΣΤΟΝΙ 51,70 46,01 56,60 5YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 24,72 22,00 27,06 5YPE ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 3,86 3,44 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 0,21 0,19 0,23 5YPWE ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 158,66 141,21 173, X700 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 12,95 11,53 14,18 2S5E ΚΕΦΑΛΗ 88,22 78,52 96,57 5YPE ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ 41,40 36,85 45,32 5YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 32,69 29,09 35,79 5YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 32,69 29,09 35,79 5YPE ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 10,77 9,59 11,79 5YPE ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 18,00 16,02 19,70 5YPE ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 1,61 1,43 1, A ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 20,92 18,62 22,90 5MXE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 28,37 25,25 31,06

15 5VVE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ 1,89 1,68 2,07 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ 2,64 2,35 2,89 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ 3,38 3,01 3,70 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ 4,84 4,31 5,30 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 5,56 4,95 6,09 5YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 4,59 4,09 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ 7,28 6,48 7, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 7,14 6,35 7,82 5YPH ΝΤΙΖΑ ΚΟΝΤΕΡ 5,06 4,50 5,54 5YPE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 90,63 80,66 99,21 5YP ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 16,26 14,47 17,80 5YPE ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 56,38 50,18 61,72 2S5H ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 24,12 21,47 26,40 5YPH ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ 9,12 8,12 9,98 2S ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 402,97 358,64 441,13 5LWH ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 7,73 6,88 8,46 5YPH ΒΑΛΒΙΝΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 8,05 7,16 8,81 5YPH ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 11,82 10,52 12,94 2S5H ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ 23,59 21,00 25,82 5D6H ΦΛΑΣΕΡ 15,64 13,92 17,12 5D6H ΚΟΡΝΑ 22,13 19,70 24,23 2S5H ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 30,81 27,42 33,73 5YPF ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ 2,67 2,38 2,92 5VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 21,45 19,09 23,48 5VKF ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 21,45 19,09 23,48 2S5H ΜΠΑΤΑΡΙΑ 23,12 20,58 25,31 2S5F177G0000 ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9,77 8,70 10, ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙ 9,25 8,23 10,13 4NRF ΠΙΣΩ ΓΡΑΝΑΖΙ 8,12 7,23 8,89 9X568B ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΥΣΗ 32,03 28,51 35,06

16 5YPE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,65 1,47 1,81 5YPE ΜΠΙΕΛΑ 45,67 40,65 49,99 5YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 3,89 3,46 4,26 5YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Α' 1,76 1,57 1,93 5YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Β' 13,17 11,72 14, ORING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 1,45 1,29 1, ORING ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ 2,04 1,82 2,23 5YPE ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 2,27 2,02 2, ORING ΤΑΠΑΣ 0,88 0,78 0,96 5YPE ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 2,16 1,92 2,36 5YPF ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 7,46 6,64 8,17 5D6F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 2,61 2,32 2,86 2S5F ΣΕΛΛΑ 52,73 46,93 57,72 5YPF L ΚΙΘΑΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 18,87 16,79 20, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 0,49 0,44 0, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤ Α' 4,15 3,69 4, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤ Β' 2,91 2,59 3,19 CASTRSDOT4 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 7,05 6,27 7,72 1. Παροχή Υπηρεσιών Στις τιμές της παροχής υπηρεσιών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 10%. 2.1 Εργασίες TDM Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑ ΧΛΜ. 171,00 153,90 189,30 SERVICE A' 96,00 86,40 106,27 SERVICE B' 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 41,00 36,90 45,39

17 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ 16,00 14,40 17,71 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 111,00 99,90 122,88 ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 151,00 135,90 167,16 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 91,00 81,90 100,74 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 91,00 81,90 100,74 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 41,00 36,90 45,39 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 41,00 36,90 45,39 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ 81,00 72,90 89,67 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ 81,00 72,90 89,67 ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ 71,00 63,90 78,60 ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ 71,00 63,90 78,60 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 71,00 63,90 78,60 ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ 91,00 81,90 100,74 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 151,00 135,90 167,16 ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 46,00 41,40 50,92 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ 36,00 32,40 39,85 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 61,00 54,90 67,53 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 46,00 41,40 50,92 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ 30,00 27,00 33,21

18 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ 15,00 13,50 16,61 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 91,00 81,90 100,74 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 55,00 49,50 60,89 Περιγραφή 2.2 Εργασίες XT600 Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE ΜΕΓΑΛΟ 91,00 81,90 100,74 SERVICE ΜΙΚΡΟ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 111,00 99,90 122,88 ΛΙΠΑΝΣΗ - ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 131,00 117,90 145,02 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 71,00 63,90 78,60 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 71,00 63,90 78,60 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 41,00 36,90 45,39 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 71,00 63,90 78,60 ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ 71,00 63,90 78,60 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 151,00 135,90 167,16

19 ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ 36,00 32,40 39,85 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 51,00 45,90 56,46 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ 15,00 13,50 16,61 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 35,00 31,50 38,75 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 55,00 49,50 60, Εργασίες Crypton X Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE A' 56,00 50,40 61,99 SERVICE B' 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 36,00 32,40 39,85 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 21,00 18,90 23,25 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 31,00 27,90 34,32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 101,00 90,90 111,81 ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 111,00 99,90 122,88 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 61,00 54,90 67,53 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 41,00 36,90 45,39 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 36,00 32,40 39,85

20 ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ 36,00 32,40 39,85 ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ 36,00 32,40 39,85 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 71,00 63,90 78,60 ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ 51,00 45,90 56,46 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 81,00 72,90 89,67 ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 26,00 23,40 28,78 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ 31,00 27,90 34,32 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ 16,00 14,40 17,71 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ 46,00 41,40 50,92 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΝΤΕΡ 16,00 14,40 17,71 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ 215,00 193,50 238,01 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ 215,00 193,50 238,01 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 31,00 27,90 34,32 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ 51,00 45,90 56,46 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 10,00 9,00 11,07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 35,00 31,50 38,75 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 55,00 49,50 60,89 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 61,00 54,90 67,53 Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι 31/12/2013 Με εκτίμηση, «ΕΜΜΑΝ.& ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax:

21 1.4 After Market Λίστα ανταλλακτικών After Market Σε περίπτωση μη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιμοποιηθούν After Market ανταλλακτικά που θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση ISO και CE. Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. 07BB1973 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660X 45,93 40,88 50,28 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ 45,53 40,52 49,84 07BB0390 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R 36,75 32,71 40,23 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ XT660R 45,53 40,52 49,84 07YA23SA ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ TDM900 30,73 27,35 33,64 07YA39SP ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ TDM900 31,71 28,22 34,71 68B407C9 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ XT660R/X 73,90 65,77 80,90 78B40830 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ TDM ,94 185,96 228,73 68B407C9 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ TDM900 73,90 65,77 80, A520XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ XT660X 116,95 104,09 128, A520XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ XT660R 116,95 104,09 128, A525XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ TDM ,32 117,76 144,85 «ΕΜΜΑΝ.& ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax:

22

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC005294607 206-0-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Οκτωβρίου 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 11/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Άρτα,26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 1168 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κ ο ζ ά ν η, 8 / 2 / 2 0 1 7 Α ρ ι θ µ. π ρ ω τ. 4 6 4 0 /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 239/2014 6.349,26 με Φ.Π.Α. Για την προμήθεια ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τη ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ του Γ. Ν. Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα 25/ 08/ 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Δ. ΔΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράταση Σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. επί της οδού Λέκκα αριθ. 23-25 στην Αθήνα, στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.: 600/33E/15 Σ.: 33E Αμφιάλη, 13 Μαρτίου 2015 Συνημμένα: 1. Παράρτημα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι (σελ. 5) 2. Παράρτημα «Β»: Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίλιον, 28/05 / 2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ Αριθμ. πρωτ: 566 14SYMV002097007 2014-06-10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, cctv,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα