ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. συνημμένο στην πρόταση για

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. συνημμένο στην πρόταση για"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 153 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ συνημμένο στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΕΖΕΣ για την κοινή διαμετακόμιση όσον αφορά την έκδοση απόφασης τροποποίησης της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης EL EL

2 Σχέδιο Πρόταση απόφασης αριθ..../2015 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-ΕΖΕΣ για την κοινή διαμετακόμιση σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης 1 και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξέφρασε την επιθυμία της να προσχωρήσει στη σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης (η «σύμβαση») και της απευθύνθηκε πρόσκληση για τον σκοπό αυτό, σε συνέχεια της απόφασης αριθ..../2015 της * της μεικτής επιτροπής που έχει συσταθεί με τη σύμβαση. (2) Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις στη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας των γλωσσικών αναφορών που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση θα πρέπει να ενσωματωθούν στη σύμβαση με την κατάλληλη σειρά. (3) Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συνδέεται με την ημερομηνία προσχώρησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη σύμβαση. (4) Για να καταστεί δυνατή η χρήση των εντύπων εγγύησης που έχουν τυπωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα πρέπει να καθοριστεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται τα εν λόγω έντυπα, με ορισμένες προσαρμογές. (5) Ως εκ τούτου, η σύμβαση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το προσάρτημα III της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από 1ης Ιουνίου [ 2. Τα έντυπα που βασίζονται στα υποδείγματα τα οποία παρατίθενται στα παραρτήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 του προσαρτήματος III, όπως ίσχυαν την 1η Δεκεμβρίου 2012, 1 * ΕΕ L 226 της , σ. 2. ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που περιέχεται στο έγγραφο... EL 2 EL

3 μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη των αναγκαίων γεωγραφικών προσαρμογών και των προσαρμογών που αφορούν την επιλογή κατοικίας και τον εξουσιοδοτημένο αντίκλητο, μέχρι την 1η Μαΐου Βρυξέλλες, Ο Πρόεδρος Για τη Μεικτή Επιτροπή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο παράρτημα Β1 θέση 51, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση μεταξύ της Λετονίας και της Μάλτας: - MK πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2. Στο παράρτημα B6, ο τίτλος III τροποποιείται ως εξής: 2.1. Στο πρώτο μέρος του πίνακα «Περιορισμένη ισχύς 99200», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Ограничено важење 2.2. Στο δεύτερο μέρος του πίνακα «Απαλλαγή 99201», πριν από την περίπτωση MT, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Изземање 2.3. Στο τρίτο μέρος του πίνακα «Εναλλακτική απόδειξη 99202», πριν από την περίπτωση MT, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Алтернативен доказ 2.4. Στο τέταρτο μέρος του πίνακα «Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο... (ονομασία και χώρα) 99203», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја) 2.5. Στο πέμπτο μέρος του πίνακα «Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις σύμφωνα με τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ », πριν από την περίπτωση MT, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Излез од предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение Στο έκτο μέρος του πίνακα «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης υποχρεωτικής διαδρομής 99205», πριν από την περίπτωση MT, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Изземање од пропишан правец на движење 2.7. Στο έβδομο μέρος του πίνακα «Εγκεκριμένος αποστολέας 99206», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Овластен испраќач 2.8. Στο όγδοο μέρος του πίνακα «Δεν απαιτείται υπογραφή 99207», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: EL 3 EL

4 - MK Изземање од потпис 2.9. Στο ένατο μέρος του πίνακα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 99208», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА Στο δέκατο μέρος του πίνακα «ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 99209» πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ Στο ενδέκατο μέρος του πίνακα «Εκδοθέν εκ των υστέρων 99210», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Дополнително издадено Στο δωδέκατο μέρος του πίνακα «Διάφορα 99211», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Различни Στο δέκατο τρίτο μέρος του πίνακα «Χύμα 99212», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Рефус Στο δέκατο τέταρτο μέρος του πίνακα «Αποστολέας 99213», πριν από την περίπτωση MT προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: - MK Испраќач 3. Το παράρτημα Γ1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΟΙΝΗΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ I. Δήλωση εγγύησης 1. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) 2.. κάτοικος 3 εγγυώμαι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενώπιον του τελωνείου εγγύησης... μέχρι ανώτατου ποσού έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που περιλαμβάνει το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την 2 3 Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. Πλήρης διεύθυνση. EL 4 EL

5 Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας) και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 4, κάθε ποσό για το οποίο ο πρωτοφειλέτης 5 είναι ή θα καταστεί υπόχρεος έναντι των προαναφερόμενων χωρών, τόσο για την κύρια οφειλή και για τις πρόσθετες οφειλές, όσο και για δαπάνες και παρεπόμενα έξοδα, εκτός από τις ποινές τις επιβαλλόμενες υπό μορφή δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που περιγράφονται στη συνέχεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης με προορισμό το τελωνείο. Περιγραφή των εμπορευμάτων:.. 2. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω, σε πρώτη γραπτή όχληση των αρμόδιων αρχών των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα αιτούμενα ποσά χωρίς δικαίωμα αναβολής πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία της όχλησης, εκτός αν αποδείξω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος στις αρμόδιες αρχές πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας ότι το καθεστώς έληξε. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, μετά από αίτηση του(της) υπογεγραμμένου(-ης) και για οποιονδήποτε έγκυρο λόγο, να παρατείνουν πέρα από την προθεσμία των 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία της όχλησης πληρωμής, την προθεσμία εντός της οποίας ο(η) υπογεγραμμένος(-η) υποχρεούται να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά. Τα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας, και κυρίως οι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το ύψος τους να είναι ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό στην εθνική χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά. 3. Η παρούσα δήλωση ισχύει από την ημέρα που γίνεται αποδεκτή από το τελωνείο εγγύησης. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) παραμένω υπεύθυνος(η) για την πληρωμή της οφειλής που γεννάται από την πράξη κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης που καλύπτεται από την παρούσα δήλωση και έχει αρχίσει πριν από την ανάκληση ή την καταγγελία της πράξης εγγύησης, ακόμη και αν η πληρωμή απαιτείται μετά την ημερομηνία αυτή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο(η) υπογεγραμμένος(-η) καθορίζω ως τόπο κατοικίας μου 6 σε καθεμιά από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1: Χώρα Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση Διαγράφεται η ονομασία του ή των συμβαλλομένων μερών ή των κρατών (Ανδόρας και Αγίου Μαρίνου) από το έδαφος των οποίων δεν θα διέλθει η αποστολή. Οι αναφορές στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ισχύουν μόνον για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. Εάν στη νομοθεσία μιας από τις εν λόγω χώρες δεν προβλέπεται δυνατότητα επιλογής κατοικίας, ο εγγυητής ορίζει στη χώρα αυτή αντίκλητο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή όλων των κοινοποιήσεων που προορίζονται γι αυτόν και η αναγνώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο και η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 τέταρτο εδάφιο πρέπει να καθορίζονται κατ αναλογία. Δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με την παρούσα εγγύηση έχουν τα αντίστοιχα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του εγγυητή και των αντικλήτων. EL 5 EL

6 Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω ότι όλη η αλληλογραφία ή οποιαδήποτε κοινοποίηση καθώς και, γενικότερα, όλες οι διατυπώσεις ή τα διαδικαστικά μέτρα τα σχετικά με την παρούσα δήλωση, που απευθύνονται ή διενεργούνται γραπτώς σε μια από τις κατοικίες που επέλεξα, απευθύνονται έγκυρα σε εμένα τον(την) ίδιο(-α). Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των τόπων όπου έχω επιλέξει κατοικία. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να διατηρώ τους τόπους κατοικίας που καθόρισα ή, εάν είμαι υποχρεωμένος να αλλάξω έναν ή περισσότερους από αυτούς να ειδοποιώ προηγουμένως το τελωνείο εγγύησης. (τόπος)., (ημερομηνία) (Υπογραφή) 7 II. Αποδοχή από το τελωνείο εγγύησης Τελωνείο εγγύησης Δήλωση εγγύησης γενομένη δεκτή στις για να καλύψει την πράξη κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης την οποία αφορά η δήλωση διαμετακόμισης αριθ... της. 8. (Σφραγίδα και υπογραφή)» 4. Το παράρτημα Γ2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΟΙΝΗΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ I. Δήλωση εγγύησης 1. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) 9. κάτοικος εγγυώμαι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενώπιον του τελωνείου εγγύησης... έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που 7 8 Πριν από την υπογραφή του, ο υπογράφων πρέπει να αναγράψει ιδιοχείρως: «Το παρόν ισχύει ως εγγύηση για το ποσό των», αναφέροντας το ποσό ολογράφως. Συμπληρώνεται από το τελωνείο εγγύησης. EL 6 EL

7 περιλαμβάνει το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας) και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 11, κάθε ποσό για το οποίο ο πρωτοφειλέτης είναι ή θα καταστεί υπόχρεος έναντι των προαναφερόμενων χωρών, τόσο για την κύρια οφειλή και για τις πρόσθετες οφειλές, όσο και για δαπάνες και παρεπόμενα έξοδα, εκτός από τις ποινές τις επιβαλλόμενες υπό μορφή δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης, για τα οποία ο(η) υπογεγραμμένος(-η) συμφώνησε να αναλάβει την ευθύνη με την έκδοση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης μέχρι μέγιστου ποσού EUR ανά τίτλο. 2. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω, σε πρώτη γραπτή όχληση των αρμόδιων αρχών των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, EUR το πολύ ανά τίτλο μεμονωμένης εγγύησης χωρίς δικαίωμα αναβολής πέρα από προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της όχλησης, εκτός αν αποδείξω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος στις αρμόδιες αρχές πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας ότι το καθεστώς έληξε. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, μετά από αίτηση του(της) υπογεγραμμένου(-ης) και για οποιονδήποτε έγκυρο λόγο, να παρατείνουν πέρα από την προθεσμία των 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία της όχλησης πληρωμής, την προθεσμία εντός της οποίας ο(η) υπογεγραμμένος(-η) υποχρεούται να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά. Τα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας, και κυρίως οι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το ύψος τους να είναι ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό στην εθνική χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά. 3. Η παρούσα δήλωση ισχύει από την ημέρα που γίνεται αποδεκτή από το τελωνείο εγγύησης. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) παραμένω υπεύθυνος(η) για την πληρωμή της οφειλής που γεννάται από οποιεσδήποτε πράξεις κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση και έχουν αρχίσει πριν από την ανάκληση ή την καταγγελία της πράξης εγγύησης, ακόμη και αν η πληρωμή απαιτείται μετά την ημερομηνία αυτή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο(η) υπογεγραμμένος(-η) καθορίζω ως τόπο κατοικίας μου 12 σε καθεμιά από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1: Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. Πλήρης διεύθυνση. Αποκλειστικά για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης Εάν στη νομοθεσία μιας από τις εν λόγω χώρες δεν προβλέπεται δυνατότητα επιλογής κατοικίας, ο εγγυητής ορίζει στη χώρα αυτή αντίκλητο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή όλων των κοινοποιήσεων που προορίζονται γι αυτόν και η αναγνώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο και η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 τέταρτο εδάφιο πρέπει να καθορίζονται κατ αναλογία. Δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με την παρούσα εγγύηση έχουν τα αντίστοιχα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του εγγυητή και των αντικλήτων. EL 7 EL

8 Χώρα Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω ότι όλη η αλληλογραφία ή οποιαδήποτε κοινοποίηση καθώς και, γενικότερα, όλες οι διατυπώσεις ή τα διαδικαστικά μέτρα τα σχετικά με την παρούσα δήλωση, που απευθύνονται ή διενεργούνται γραπτώς σε μια από τις κατοικίες που επέλεξα, απευθύνονται έγκυρα σε εμένα τον(την) ίδιο(-α). Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των τόπων όπου έχω επιλέξει κατοικία. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να διατηρώ τους τόπους κατοικίας που καθόρισα ή, εάν είμαι υποχρεωμένος να αλλάξω έναν ή περισσότερους από αυτούς να ειδοποιώ προηγουμένως το τελωνείο εγγύησης. (τόπος)., (ημερομηνία) (Υπογραφή) 13 II. Αποδοχή από το τελωνείο εγγύησης Τελωνείο εγγύησης Δήλωση εγγύησης γενομένη δεκτή στις... (Σφραγίδα και υπογραφή)» 5. Το παράρτημα Γ4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ4 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΟΙΝΗΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ I. Δήλωση εγγύησης 13 Πριν από την υπογραφή του, ο υπογράφων πρέπει να προσθέτει ιδιοχείρως: «Το παρόν ισχύει ως εγγύηση», EL 8 EL

9 1. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) 14. κάτοικος 15. εγγυώμαι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενώπιον του τελωνείου εγγύησης... μέχρι ανώτατου ποσού., που αντιστοιχεί στο 100/50/30 16 % του ποσού αναφοράς, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που περιλαμβάνει το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας) και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 17, κάθε ποσό για το οποίο ο πρωτοφειλέτης 18 είναι ή θα καταστεί υπόχρεος έναντι των προαναφερομένων χωρών τόσο για την κύρια οφειλή και για τις πρόσθετες οφειλές, όσο και για δαπάνες και παρεπόμενα έξοδα, εκτός από τις ποινές τις επιβαλλόμενες υπό μορφή δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα εμπορεύματα, τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης. 2. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω, σε πρώτη γραπτή όχληση των αρμόδιων αρχών των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ζητούμενα ποσά μέχρι του μέγιστου ποσού που προαναφέρθηκε χωρίς δικαίωμα αναβολής πέρα από προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της όχλησης, εκτός αν αποδείξω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος στις αρμόδιες αρχές πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας ότι το καθεστώς έληξε. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, μετά από αίτηση του(της) υπογεγραμμένου(-ης) και για οποιονδήποτε έγκυρο λόγο, να παρατείνουν πέρα από την προθεσμία των 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία της όχλησης πληρωμής, την προθεσμία εντός της οποίας ο(η) υπογεγραμμένος(-η) υποχρεούται να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά. Τα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας, και κυρίως οι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το ύψος τους να είναι ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό στην εθνική χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί κατά τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί βάσει της παρούσας δήλωσης εφόσον ο(η) υπογεγραμμένος(-η) καλείται να καταβάλει οφειλή που γεννήθηκε επ ευκαιρία πράξης κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης που άρχισε πριν από την παραλαβή της προηγούμενης αίτησης πληρωμής ή εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την τελευταία. 3. Η παρούσα δήλωση ισχύει από την ημέρα που γίνεται αποδεκτή από το τελωνείο εγγύησης. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) παραμένω υπεύθυνος(η) για την πληρωμή της οφειλής που Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. Πλήρης διεύθυνση. Διαγράφονται οι περιττές ενδείξεις Διαγράφεται η ονομασία του ή των συμβαλλομένων μερών ή των κρατών (Ανδόρας και Αγίου Μαρίνου) από το έδαφος των οποίων δεν θα διέλθει η αποστολή. Οι αναφορές στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ισχύουν μόνον για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. EL 9 EL

10 γεννάται από οποιεσδήποτε πράξεις κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση και έχουν αρχίσει πριν από την ανάκληση ή την καταγγελία της πράξης εγγύησης, ακόμη και αν η πληρωμή απαιτείται μετά την ημερομηνία αυτή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο(η) υπογεγραμμένος(-η) καθορίζω ως τόπο κατοικίας μου 19 σε καθεμιά από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1: Χώρα Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω ότι όλη η αλληλογραφία ή οποιαδήποτε κοινοποίηση καθώς και, γενικότερα, όλες οι διατυπώσεις ή τα διαδικαστικά μέτρα τα σχετικά με την παρούσα δήλωση, που απευθύνονται ή διενεργούνται γραπτώς σε μια από τις κατοικίες που επέλεξα, απευθύνονται έγκυρα σε εμένα τον(την) ίδιο(-α). Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των τόπων όπου έχω επιλέξει κατοικία. Ο(Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να διατηρώ τους τόπους κατοικίας που καθόρισα ή, εάν είμαι υποχρεωμένος να αλλάξω έναν ή περισσότερους από αυτούς να ειδοποιώ προηγουμένως το τελωνείο εγγύησης. (τόπος)., (ημερομηνία) (Υπογραφή) 20 II. Αποδοχή από το τελωνείο εγγύησης Τελωνείο εγγύησης Δήλωση εγγύησης γενομένη δεκτή στις... (Σφραγίδα και υπογραφή)» 6. Στο παράρτημα Γ5 θέση 7, οι λέξεις «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» παρεμβάλλονται μεταξύ των λέξεων «Ισλανδία» και «Νορβηγία» Εάν στη νομοθεσία μιας από τις εν λόγω χώρες δεν προβλέπεται δυνατότητα επιλογής κατοικίας, ο εγγυητής ορίζει στη χώρα αυτή αντίκλητο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή όλων των κοινοποιήσεων που προορίζονται γι αυτόν και η αναγνώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο και η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 τέταρτο εδάφιο πρέπει να καθορίζονται κατ αναλογία. Δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με την παρούσα εγγύηση έχουν τα αντίστοιχα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του εγγυητή και των αντικλήτων. Πριν από την υπογραφή του, ο υπογράφων πρέπει να προσθέτει ιδιοχείρως: «Το παρόν ισχύει ως εγγύηση για το ποσό των...», αναφέροντας το ποσό ολογράφως. EL 10 EL

11 7. Στο παράρτημα Γ6 θέση 6, οι λέξεις «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» παρεμβάλλονται μεταξύ των λέξεων «Ισλανδία» και «Νορβηγία». EL 11 EL

Εμημερωτική Επιστολή Νο 68/2015

Εμημερωτική Επιστολή Νο 68/2015 Νέα Σμύομη, 9 Ιξσλίξσ 2015 Εμημερωτική Επιστολή Νο 68/2015 Αφορά: Τελωμειακό Έγγραφο_ Προσχώρηση της πρώημ Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδομίας στη Σύμβαση για το καθεστώς κοιμής διαμετακόμισης Αγαπηςξί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-03

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-03 L 149/38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-03 ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (άρθρο 44) 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2014 C(2014) 2727 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.4.2014 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε(2010)1620 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 153 final 2015/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ- ΕΖΕΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5925/17 ADD 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.1.2005 COM(2004)864 τελικό 2004/0290 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί σύναψης πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 44 σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 44 σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-03 ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (άρθρο 44) 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 44 σχεδιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15484/11 PARLNAT 229 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αποστολέας : Αποδέκτης : Θέμα : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικά Κοινοβούλια Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6829/16 COEST 59 ELARG 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3810, Ν. 4(ΙΙΙ)/2004

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3810, Ν. 4(ΙΙΙ)/2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3810,13.2.2004 92 Ν. 4(ΙΙΙ)/2004 Ο περί Τροποποίησης του περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 7621/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 273 15 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4593 Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 Οι πληρεξούσιοι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 C(2019) 1900 final ANNEXES 1 to 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 8 Νοεμβρίου 2012 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4090 Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2004 COM(2004) 266 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 90 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 16.4.2014 L 113/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης 2011/432/ΕΕ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2013/0376(NLE) PUBLIC 10400/14 ADD1 LIMITE CLIMA60 ENV492 ENER207 ONU74 FORETS56 TRANS293 IND175 FISC90 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final 2014/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0036 (NLE) 5654/6 AVIATION 254 REX 083 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2010 (OR. en) 2010/0192 (COD) PE-CONS 55/10 VISA 238 ASIE 63 COMIX 662 CODEC 1045

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2010 (OR. en) 2010/0192 (COD) PE-CONS 55/10 VISA 238 ASIE 63 COMIX 662 CODEC 1045 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 200 (OR. en) 200/092 (COD) PE-CONS 55/0 VISA 238 ASIE 63 COMIX 662 CODEC 045 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 7417/16 COEST 78 ARG 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14223/17 ΜΜ/νκ/ΚΚ 1 DG D 2B

14223/17 ΜΜ/νκ/ΚΚ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14223/17 COPEN 341 EUROJUST 173 EJN 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2019 C(2019) 1220 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.2.2019 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος εισόδου/εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 1 UKTF

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 1 UKTF Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) XT 21004/18 ADD 1 REV 2 BXT 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.4.207 EP-PE_TC-COD(206)025 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Απριλίου 207 εν όψει της έγκρισης κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/AL/el 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Πίνακας περιεχομένων Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 C(2016) 386 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2016 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 6590 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Νοτιοανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 336/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2009 περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής το 2009 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.6.2013 COM(2013) 424 final 2013/0197 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2018 C(2018) 6665 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.10.2018 για τον καθορισμό μέτρων κατάρτισης του καταλόγου ταυτοποιημένων προσώπων που υπερέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2467 Κ.Δ.Π. 370/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 370 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2018 COM(2018) 574 final 2018/0303 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα