ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας ΕΟΧ (Τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια) EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. [ ] της [ ] για την τροποποίηση του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας ΕΟΧ Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας 1 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/ πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 3, όπως διορθώθηκε με τις ΕΕ L 229 της , σ. 29 και ΕΕ L 309 της , σ. 87, πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (5) Η οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 5 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (6) Η οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ 6 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ ΕΕ L 211 της , σ. 1. ΕΕ L 211 της , σ. 15. ΕΕ L 211 της , σ. 36. ΕΕ L 163 της , σ. 1. ΕΕ L 211 της , σ. 55. ΕΕ L 211 της , σ. 94. EL 2 EL

3 (7) Η απόφαση 2010/685/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου 7 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (8) Η απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου 8 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ. (9) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στη συμφωνία και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ. (10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στη συμφωνία και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ. (11) Η οδηγία 2009/72/EΚ καταργεί την οδηγία 2003/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ. (12) Η οδηγία 2009/73/EΚ καταργεί την οδηγία 2003/55/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ. (13) Η απόφαση 2011/280/ΕΕ της Επιτροπής 13 καταργεί την απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής 14, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ. (14) Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς των κρατών της ΕΖΕΣ δεν θεωρούνται διαχειριστές τρίτων χωρών για τους σκοπούς του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και του ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου. (15) Το παράρτημα IV της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτημα IV της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής: 1. Το κείμενο του σημείου 20 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «32009 R 0714: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση ΕΕ L 293 της , σ. 67. ΕΕ L 231 της , σ. 16. ΕΕ L 176 της , σ. 1. ΕΕ L 289 της , σ. 1. ΕΕ L 176 της , σ. 37. ΕΕ L 176 της , σ. 57. ΕΕ L 129 της , σ. 14. ΕΕ L 296 της , σ. 34. EL 3 EL

4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (ΕΕ L 211 της , σ. 15), όπως τροποποιήθηκε με: R 0543: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 163 της , σ. 1). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής: α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 παράγραφος 6, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. β) Οι διατάξεις που αφορούν δεσμευτικές αποφάσεις του Οργανισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες διατάξεις στις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται κράτος της ΕΖΕΣ: i) ii) iii) iv) Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ένα ή περισσότερα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου ή των οικείων κρατών της ΕΖΕΣ. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ και των προπαρασκευαστικών οργάνων της όταν η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ασκεί, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, τα καθήκοντα του Οργανισμού όπως προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες του Οργανισμού και των προπαρασκευαστικών οργάνων του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Οργανισμός και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ συνεργάζονται στενά κατά την έκδοση αποφάσεων, γνωμών και συστάσεων. Οι αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ εκδίδονται αμελλητί βάσει σχεδίων που εκπονεί ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. Κατά την εκπόνηση σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός ενημερώνει την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η τελευταία ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του θέματος, λαμβανόμενου πλήρως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα, της πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων συνεπειών του θέματος. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να ζητήσουν από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ να επανεξετάσει την απόφασή της. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στον Οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο εκπόνησης νέου σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και απαντά αμελλητί. EL 4 EL

5 Εάν ο Οργανισμός τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση παράλληλη με την απόφαση που εκδόθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ο Οργανισμός εκπονεί αμελλητί για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχέδιο που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. v) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο διευθυντής του Οργανισμού και το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ συγκαλούν αμελλητί, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, συνεδρίαση με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, ο διευθυντής του Οργανισμού ή το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ δύναται να ζητήσει από τα συμβαλλόμενα μέρη να παραπέμψουν το θέμα στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, η οποία επιλαμβάνεται του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 111 της συμφωνίας EOX, το οποίο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/94 της 8ης Φεβρουαρίου 1994 για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 15, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει την άμεση σύγκληση συνεδρίασης σε επείγουσες περιπτώσεις. Παρά την παρούσα παράγραφο, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να παραπέμψει το θέμα με δική του πρωτοβουλία στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 111 της παρούσας συμφωνίας. vi) Τα κράτη της ΕΖΕΣ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορούν να κινήσουν διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου. γ) Στο άρθρο 20 προστίθενται τα ακόλουθα: Αίτημα της Επιτροπής σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 5 υποβάλλεται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση. δ) Στο άρθρο 22 παράγραφος 2 προστίθενται τα ακόλουθα: Τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 ασκούνται, για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα κράτη της ΕΖΕΣ, από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. ε) Στο άρθρο 23 προστίθενται τα ακόλουθα: Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 23, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.» 2. Το κείμενο του σημείου 22 (οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «32009 L 0072: Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 15 ΕΕ L 85 της , σ. 60. EL 5 EL

6 εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της , σ. 55). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της οδηγίας προσαρμόζονται ως εξής: α) Παραπομπές σε διατάξεις της Συνθήκης νοούνται ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις της συμφωνίας. β) Η οδηγία δεν εφαρμόζεται για καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και σχετικές εγκαταστάσεις μεταξύ χερσαίου σημείου σύνδεσης και εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου. γ) Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ι) δεν εφαρμόζεται στα κράτη της ΕΖΕΣ. δ) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα κράτη της ΕΖΕΣ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. [παρούσα απόφαση] της [ημερομηνία]. ε) Στο άρθρο 10 παράγραφος 7, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. στ) Το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 11 παράγραφος 7 δεν εφαρμόζονται στα κράτη της ΕΖΕΣ. ζ) Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο δ), οι λέξεις του Οργανισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. η) Το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) δεν εφαρμόζεται στα κράτη της ΕΖΕΣ. θ) Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. ι) Στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: ια) Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα, στο Λιχτενστάιν και/ή στην Ισλανδία. Επιπλέον, τα άρθρα 26, 32 και 33 δεν εφαρμόζονται στη Μάλτα. Εάν η Ισλανδία, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων στη λειτουργία των συστημάτων της, η Ισλανδία μπορεί να υποβάλει αίτηση να της χορηγηθούν από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ παρεκκλίσεις από τα άρθρα 26, 32 και 33. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ενημερώνει τα κράτη της ΕΖΕΣ και την Επιτροπή για τις εν λόγω αιτήσεις προτού λάβει απόφαση, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 46, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.» 3. Το κείμενο του σημείου 23 (οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «32009 L 0073: Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της , σ. 94). EL 6 EL

7 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της οδηγίας προσαρμόζονται ως εξής: α) Παραπομπές σε διατάξεις της Συνθήκης νοούνται ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις της συμφωνίας. β) Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στην Ισλανδία. γ) Στο άρθρο 2 σημείο 11 προστίθενται τα ακόλουθα: Η εγκατάσταση ΥΦΑ δεν περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για την υγροποίηση φυσικού αερίου η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υπεράκτιου έργου παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όπως η εγκατάσταση της Melkøya. δ) Στο άρθρο 2 σημείο 12 προστίθενται τα ακόλουθα: Ο διαχειριστής συστήματος ΥΦΑ δεν περιλαμβάνει διαχειριστές εγκαταστάσεων για την υγροποίηση φυσικού αερίου η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υπεράκτιου έργου παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όπως η εγκατάσταση της Melkøya. ε) Το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στα κράτη της ΕΖΕΣ. στ) Στο άρθρο 10 παράγραφος 7, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. ζ) Το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 11 παράγραφος 7 δεν εφαρμόζονται στα κράτη της ΕΖΕΣ. η) Οι διατάξεις που αφορούν δεσμευτικές αποφάσεις του Οργανισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες διατάξεις στις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται κράτος της ΕΖΕΣ: i) ii) iii) iv) Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ένα ή περισσότερα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου ή των οικείων κρατών της ΕΖΕΣ. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ και των προπαρασκευαστικών οργάνων της όταν η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ασκεί, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, τα καθήκοντα του Οργανισμού όπως προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες του Οργανισμού και των προπαρασκευαστικών οργάνων του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Οργανισμός και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ συνεργάζονται στενά κατά την έκδοση αποφάσεων, γνωμών και συστάσεων. Οι αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ εκδίδονται αμελλητί βάσει σχεδίων που εκπονεί ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. Κατά την εκπόνηση σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ο Οργανισμός ενημερώνει την EL 7 EL

8 Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η τελευταία ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του θέματος, λαμβανόμενου πλήρως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα, της πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων συνεπειών του θέματος. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να ζητήσουν από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ να επανεξετάσει την απόφασή της. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στον Οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο εκπόνησης νέου σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και απαντά αμελλητί. Εάν ο Οργανισμός τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση παράλληλη με την απόφαση που εκδόθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ο Οργανισμός εκπονεί αμελλητί για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχέδιο που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. v) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο διευθυντής του Οργανισμού και το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ συγκαλούν αμελλητί, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, συνεδρίαση με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, ο διευθυντής του Οργανισμού ή το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ δύναται να ζητήσει από τα συμβαλλόμενα μέρη να παραπέμψουν το θέμα στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, η οποία επιλαμβάνεται του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 111 της συμφωνίας EOX, το οποίο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/94 της 8ης Φεβρουαρίου 1994 για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 16, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει την άμεση σύγκληση συνεδρίασης σε επείγουσες περιπτώσεις. Παρά την παρούσα παράγραφο, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να παραπέμψει το θέμα με δική του πρωτοβουλία στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 111 της παρούσας συμφωνίας. vi) Τα κράτη της ΕΖΕΣ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορούν να κινήσουν διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου. θ) Στο άρθρο 36 παράγραφοι 8 και 9, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. ι) Στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο δ), οι λέξεις του Οργανισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. 16 ΕΕ L 85 της , σ. 60. EL 8 EL

9 ια) ιβ) ιγ) ιδ) Στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και στο άρθρο 49 παράγραφοι 4 και 5, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Στο άρθρο 49 παράγραφος 5 προστίθενται τα ακόλουθα: Οι ακόλουθες γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές στη Νορβηγία εξαιρούνται από τα άρθρα 24, 31 και 32 για διάστημα έως 20 ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. [η παρούσα απόφαση] της [ημερομηνία]: i) Jæren και Ryfylke, ii) Hordaland. Η ανάγκη συνέχισης της παρέκκλισης αποφασίζεται από τη ρυθμιστική αρχή της Νορβηγίας ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. [η παρούσα απόφαση] της [ημερομηνία] λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του παρόντος άρθρου. Η ρυθμιστική αρχή της Νορβηγίας ενημερώνει τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ και την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχετικά με την απόφασή της και την αξιολόγηση στην οποία βασίζεται. Εντός δύο μηνών από την επομένη της παραλαβής της απόφασης, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δύναται να εκδώσει απόφαση με την οποία θα ζητεί από τη ρυθμιστική αρχή της Νορβηγίας να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφασή της. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ και της ρυθμιστικής αρχής της Νορβηγίας. Η ρυθμιστική αρχή της Νορβηγίας συμμορφώνεται με την απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ εντός περιόδου ενός μηνός και ενημερώνει σχετικά τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ και την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Στο άρθρο 49, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα και/ή στο Λιχτενστάιν. Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 51, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.» 4. Το κείμενο του σημείου 27 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «32009 R 0715: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (ΕΕ L 211 της , σ. 36), όπως διορθώθηκε με τις ΕΕ L 229 της , σ. 29 και ΕΕ L 309 της , σ. 87, όπως τροποποιήθηκε με: D 0685: Απόφαση 2010/685/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010 (ΕΕ L 293 της , σ. 67), D 0490: Απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2012 (ΕΕ L 231 της , σ. 16). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής: EL 9 EL

10 α) Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην Ισλανδία. β) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. γ) Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 28, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. δ) Στο άρθρο 30, η λέξη Επιτροπή αντικαθίσταται, για τα κράτη της ΕΖΕΣ, από τις λέξεις Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. 5. Μετά το σημείο 45 (απόφαση 2011/13/ΕΕ της Επιτροπής) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: « R 0713: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της , σ. 1). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής: α) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, εφεξής ο Οργανισμός και σε όλα τα προπαρασκευαστικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας, των επιτροπών και των ομάδων δράσης του Οργανισμού, στο διοικητικό συμβούλιο και στο ρυθμιστικό συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας, ο όρος κράτη μέλη που αναφέρεται στον κανονισμό εννοείται ότι περιλαμβάνει, πέραν της έννοιας που έχει στον κανονισμό, τα κράτη της ΕΖΕΣ. γ) Όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, ο Οργανισμός, εφόσον και όποτε κρίνεται αναγκαίο, επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ή τη Μόνιμη Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. δ) Οι διατάξεις που αφορούν δεσμευτικές αποφάσεις του Οργανισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 9, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες διατάξεις στις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται κράτος της ΕΖΕΣ: i) ii) Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ένα ή περισσότερα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου ή των οικείων κρατών της ΕΖΕΣ. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ και των προπαρασκευαστικών οργάνων της όταν η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ασκεί, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, τα καθήκοντα του Οργανισμού όπως προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. EL 10 EL

11 iii) iv) Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες του Οργανισμού και των προπαρασκευαστικών οργάνων του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Οργανισμός και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ συνεργάζονται στενά κατά την έκδοση αποφάσεων, γνωμών και συστάσεων. Οι αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ εκδίδονται αμελλητί βάσει σχεδίων που εκπονεί ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. Κατά την εκπόνηση σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός ενημερώνει την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η τελευταία ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του θέματος, λαμβανόμενου πλήρως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα, της πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων συνεπειών του θέματος. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ δύνανται να ζητήσουν από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ να επανεξετάσει την απόφασή της. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στον Οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο εκπόνησης νέου σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και απαντά αμελλητί. Εάν ο Οργανισμός τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση παράλληλη με την απόφαση που εκδόθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ο Οργανισμός εκπονεί αμελλητί για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχέδιο που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. v) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο διευθυντής του Οργανισμού και το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ συγκαλούν αμελλητί, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, συνεδρίαση με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, ο διευθυντής του Οργανισμού ή το Σώμα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ δύναται να ζητήσει από τα συμβαλλόμενα μέρη να παραπέμψουν το θέμα στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, η οποία επιλαμβάνεται του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 111 της συμφωνίας EOX, το οποίο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/94 της 8ης Φεβρουαρίου 1994 για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 17, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει την άμεση σύγκληση συνεδρίασης σε επείγουσες περιπτώσεις. Παρά την παρούσα παράγραφο, ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να παραπέμψει το 17 ΕΕ L 85 της , σ. 60. EL 11 EL

12 vi) θέμα με δική του πρωτοβουλία στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 111 της παρούσας συμφωνίας. Τα κράτη της ΕΖΕΣ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορούν να κινήσουν διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου. ε) Στο άρθρο 12 προστίθενται τα ακόλουθα: στ) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου κατοχυρώνει πλήρως τη συμμετοχή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών της ΕΖΕΣ. Στο άρθρο 14 προστίθενται τα ακόλουθα: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στο ρυθμιστικό συμβούλιο και σε όλα τα προπαρασκευαστικά όργανα του Οργανισμού. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο ρυθμιστικό συμβούλιο. Ο εσωτερικός κανονισμός του ρυθμιστικού συμβουλίου κατοχυρώνει πλήρως τη συμμετοχή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών της ΕΖΕΣ. ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Εάν η προσφυγή αφορά απόφαση του Οργανισμού και εφόσον στη διαφωνία εμπλέκονται επίσης οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενός ή περισσότερων κρατών της ΕΖΕΣ, το συμβούλιο προσφυγών καλεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου ή των οικείων κρατών της ΕΖΕΣ να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των ανακοινώσεων των μερών που θίγονται από τη διαδικασία προσφυγής, εντός καθορισμένης προθεσμίας. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου ή των οικείων κρατών της ΕΖΕΣ έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τις απόψεις τους προφορικά. Εάν το συμβούλιο προσφυγών τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση παράλληλη με την απόφαση που εκδόθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ο Οργανισμός εκπονεί αμελλητί για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχέδιο απόφασης που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. η) Οι διατάξεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ένα ή περισσότερα κράτη της ΕΖΕΣ. θ) Στο άρθρο 21 προστίθενται τα ακόλουθα: Τα κράτη της ΕΖΕΣ συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πρωτόκολλο 32 της συμφωνίας. ι) Στο άρθρο 27 προστίθενται τα ακόλουθα: ια) Τα κράτη της ΕΖΕΣ παραχωρούν στον Οργανισμό προνόμια και ασυλίες που ισοδυναμούν με τα προβλεπόμενα στο πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 28 προστίθενται τα ακόλουθα: EL 12 EL

13 ιβ) ιγ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και του άρθρου 82 παράγραφος 3 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπήκοοι των κρατών της ΕΖΕΣ που απολαύουν των πλήρων πολιτικών τους δικαιωμάτων δύνανται να προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης από τον διευθυντή του Οργανισμού. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε), του άρθρου 82 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και του άρθρου 85 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, οι γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ θεωρούνται από τον Οργανισμό, όσον αφορά το προσωπικό του, ως γλώσσες της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σε κάθε έγγραφο του Οργανισμού που αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ. Στο άρθρο 32 προστίθενται τα ακόλουθα: Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΖΕΣ συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 32, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.» 6. Μετά το σημείο 46 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: « R 0543: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 163 της , σ. 1).» 7. Το κείμενο του σημείου 21 (απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής) διαγράφεται. Άρθρο 2 Τα κείμενα των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009, (ΕΚ) αριθ. 715/2009 όπως διορθώθηκε με τις ΕΕ L 229 της , σ. 29 και ΕΕ L 309 της , σ. 87, και (ΕΕ) αριθ. 543/2013, των οδηγιών 2009/72/EΚ και 2009/73/ΕΚ και των αποφάσεων 2010/685/ΕΕ και 2012/490/ΕΕ στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά. EL 13 EL

14 Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις [ ] ή την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δυνάμει του άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη 18. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, [ ]. Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ Ο Πρόεδρος [ ] Οι Γραμματείς της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ [ ] 18 [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] EL 14 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final 2017/0046 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10504/12 ROD/nm DG C2

10504/12 ROD/nm DG C2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10504/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0115 (NLE) EEE 63 ENV 412 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0005 (NLE) 5347/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10500/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0116 (NLE) EEE 60 ENV 409 SPORT 37

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10500/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0116 (NLE) EEE 60 ENV 409 SPORT 37 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10500/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0116 (NLE) EEE 60 ENV 409 SPORT 37 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7556/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0044 (NLE) EEE 24 AELE 20 AGRILEG 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7556/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0044 (NLE) EEE 24 AELE 20 AGRILEG 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7556/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0044 (NLE) EEE 24 AE 20 AGRILEG 36 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη

Διαβάστε περισσότερα

16058/12 IKS/ag,alf DG C2

16058/12 IKS/ag,alf DG C2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 16058/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0307 (NLE) EEE 119 ENER 456 STATIS 86 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2015 COM(2015) 328 final 2015/0144 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή της ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 COM(2014) 741 final 2014/0353 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥσχετικάμετηθέσηπουθαλάβειη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0266 (NLE) 13492/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EEE 73 ESPACE 73 ENV 777 COMPET 533 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final 2014/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

8900/11 ROD/hh, ag TEFS

8900/11 ROD/hh, ag TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (OR. en) 8900/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

10508/12 ROD/ag DG C 2

10508/12 ROD/ag DG C 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2012 (OR. en) 10508/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0119 (NLE) EEE 66 BUDGET 16 MI 383 SOC 431 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2008 (OR. fr) 10010/08 225 COUR 25 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου 10010/08 DE/ap ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0130 (NLE) 10310/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 53 EEE 30 N 27 ISL 31 FL 24 MI 503 BUDGET 23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0064 (NLE) 7808/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 36 EEE 15 N 17 ISL 12 FL 14 MI 291 BUDGET 7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0100 (NLE) 8190/18 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 20 EEE 15 N 16 ISL 17 FL 16 MAP 7 MI 279 COMPET 237

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0066 (NLE) 7814/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 42 EEE 21 N 23 ISL 18 FL 20 MI 297 BUDGET 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 90 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final 2016/0161 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0253 (NLE) 12934/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

8194/18 GA/ag,ech DGC 2A

8194/18 GA/ag,ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8194/18 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 23 EEE 18 N 19 ISL 20 FL 19 MI 282 BUDGET 7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8187/18 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 17 EEE 12 N 13 ISL 14 FL 13 MI 276 BUDGET 4 FIN 329

Διαβάστε περισσότερα

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 25.1.2017 A8-0277/14 Τροπολογία 14 Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2018 C(2018) 281 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 5319 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 C(2019) 3561 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 321/2013, αριθ. 1299/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 04.08.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2018 C(2018) 6929 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.10.2018 σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών για τα μητρώα οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) 11314/02 DCL 1 COASI 20 CIREFI 48 WTO 92 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST11314/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Με ημερομηνία: 30 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 23.4.2015 A8-0047/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2010 COM(2010) 488 τελικό 2010/0255 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων άμεσων δημοσιονομικών συνεπειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0145/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0145/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.5.2015 A8-0145/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα