«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.». Πρόκειται για μία νέα νομοθετική ρύθμιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 25η Μαΐου Σε ένδειξη της σοβαρότητος που αποδίδει η Ε.Ε. στο θέμα «προσωπικά δεδομένα» ανατρέπεται με το νέο Κανονισμό το μέχρι της θέσεώς του σε ισχύ υφιστάμενο καθεστώς της εθνικής νομοθετικής ρύθμισης (για την Ελλάδα ο Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3471/2006 και 3625/2007) του κάθε Κράτους Μέλους στη βάση της Οδηγίας 2002/58 και καθιερώνεται πλέον μία ενιαία και ίδια για όλα τα κράτη νομοθετική ρύθμιση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή στα Κράτη Μέλη (από ), χωρίς να υφίσταται ανάγκη για περαιτέρω εθνική νομοθετική ρύθμιση. Ι. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Α. Συγκρινόμενες με το μέχρι σήμερα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού παρουσιάζουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την επέκταση της προστασίας των φυσικών προσώπων ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την παροχή ενός αυξημένου αριθμού δικαιωμάτων προστασίας αυτών, την επαύξηση και επέκταση των υποχρεώσεων των φορέων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, την θέσπιση υπεύθυνων προσώπων και φορέων πιστοποίησης, την πρόβλεψη βαρύτατων προστίμων κ.λπ. Κατ αρχάς, και για τη δυνατότητα διευκόλυνσης της παρακολούθησης, παραθέτουμε τους ακόλουθους ορισμούς: - «Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο, του οποίου είναι δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων του. - «Υποκείμενο προσωπικών δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο - φορέας αυτών - «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όπως πχ η συλλογή αυτών, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή κ.λπ. - «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι εκείνο το πρόσωπο που καθορίζει τον τρόπο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. - «Εκτελών την Επεξεργασία» είναι εκείνος που κατ εντολήν του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εκτελεί την επεξεργασία. - «Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κ.λπ. στο οποίο δίδονται τα προσωπικά δεδομένα.

2 - «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» είναι εκείνος που εκλέγεται, όταν οι πράξεις επεξεργασίας απαιτούν την τακτική και συστηματική παρακολούθηση σε μεγάλη κλίμακα. Β. Ο Κανονισμός προβλέπει τη συμμετοχή στην όλη διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τριών (3) προσώπων, στα οποία και αποδίδεται η ευθύνη της τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού, ήτοι : του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», του «Εκτελούντος την Επεξεργασία» και του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων». Γ. Περαιτέρω καθορίζονται κατά τρόπο λεπτομερειακό οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ως νόμιμη η επεξεργασία, μεταξύ των οποίων κύρια και πρωταρχική θέση κατέχει η συναίνεση (συγκατάθεση) του Υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται, να είναι σαφής και συγκεκριμένη, δυνάμενη να ανακληθεί οποτεδήποτε ελεύθερα από το Υποκείμενο. Δ. Ρητή, λεπτομερειακή και εκτεταμένη αναφορά γίνεται για τα λεγόμενα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. αυτά που αφορούν φυλετική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προτιμήσεις κ.λπ., η επεξεργασία των οποίων κατ αρχήν απαγορεύεται, επιτρέπεται δε μόνο υπό απολύτως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ε. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να παρέχει στο Υποκείμενο των δεδομένων μία ευρύτατη γκάμα πληροφοριών, όπως π.χ.: Τα στοιχεία αυτού καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Τους σκοπούς της επεξεργασίας Τον χρόνο αποθήκευσης Το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή κ.λπ. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης Το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον των αρχών κ.λπ. Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει, μεταξύ άλλων, και τα εξής δικαιώματα:

3 Διόρθωσης ανακριβειών των δεδομένων Διαγραφής δεδομένων Περιορισμού της επεξεργασίας Λήψης των δεδομένων που το αφορούν Εναν τίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων κ.λπ. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε επιμέρους περιορισμούς και ασκούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό. Στ. Στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποδίδεται η ευθύνη της τήρησης των αρχών που διέπουν την επεξεργασία, όπως αυτές (οι αρχές) εξειδικεύονται και αναλύονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού, ως π.χ. η σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, η συλλογή για νόμιμους σκοπούς, η διαγραφή ή διόρθωση κατά το νόμο, η ασφάλεια κ.λπ. Δημιουργείται δε ένα ευρύτατο πεδίο αυξημένης ευθύνης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, αφού όχι μόνο υποχρεούται να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό αλλά επιπλέον να μπορεί αυτό και να το αποδεικνύει. Για τους παραπάνω λόγους και κυρίως για τους σκοπούς απόδειξης, ο Κανονισμός προτείνει τη θέσπιση Κωδίκων Δεοντολογίας ή Μηχανισμούς Πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της παραπάνω ευθύνης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας εντάσσονται και τα εξής: Η διασφάλιση του απορρήτου, της κρυπτογράφησης κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων Η γνωστοποίηση προς την Εποπτική Αρχή και το Υποκείμενο τυχόν παραβίασης αυτών Η εκτίμηση του τυχόν κινδύνου εκ της επεξεργασίας των δικαιωμάτων, ελευθεριών κ.λπ. φυσικών προσώπων και συνεργασία επ αυτού με τον Υπεύθυνο Προστασίας. Ζ. Ο Υπεύθυνος Προστασίας επιλέγεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία όταν πρόκειται για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών, μεγάλης κλίμακας δεδομένων και συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την προστασία των δεδομένων, έχοντας ως κυρίως καθήκοντα να: ενημερώνει/συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κ.λπ. για τις υποχρεώσεις του εκ του Κανονισμού παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία με τον Κανονισμό και με άλλες διατάξεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διενέργεια σχετικών ελέγχων κ.λπ. παρέχει συμβουλές και συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή κτλ.

4 Η. Ενώσεις και φορείς που εκπροσωπούν Υπευθύνους ή/και Εκτελούντες Επεξεργασία μπορούν να εκπονούν Κώδικες Δεοντολογίας για την εφαρμογή του Κανονισμού, με αναφορά στη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία, τη συλλογή των δεδομένων, την «ψευδωνυμοποίηση», την ενημέρωση του κοινού κ.λπ. Θ. Πέραν των απολύτως περιληπτικά παραπάνω αναφερομένων, οι προβλέψεις του Κανονισμού επεκτείνονται σε μεγάλο αριθμό λοιπών ζητημάτων, όπως την Πιστοποίηση και τους Φορείς Πιστοποίησης, τις Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες κ.λπ. Θα πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερη αυστηρότητα των κυρώσεων για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού, αφού κάποιες παραβάσεις επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως ή σε περίπτωση επιχειρήσεων έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, άλλες δε παραβάσεις έως ή έως το 4% κατά τα παραπάνω. ΙΙ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ιδιαιτερότητα και αυξημένη σημασία του εν λόγω Κανονισμού έγκειται και στη σειρά υποχρεώσεων και κινδύνων που αυτός συνεπάγεται για την πλειονότητα των νομικών προσώπων (εταιρειών). Από τις όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συλλέγουν, διατηρούν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα (εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ή τρίτων) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του νέου Κανονισμού. Συνοπτικά, οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α. Ορισμό των ως άνω κατά νόμο υπευθύνων προσώπων (μέλη ή μη του προσωπικού τους) και ανάθεση των σχετικών ειδικών καθηκόντων. β. Υποχρέωση σχεδιασμού/θέσπισης διαδικασιών/εσωτερικών πολιτικών, όπως π.χ. για την: εξ ορισμού (by design & by default) προστασίας δεδομένων με την λήψη κατάλληλων τεχνικών, όπως ψευδωνυμοποίηση, ελαχιστοποίηση, ενσωμάτωση εγγυήσεων κ.λπ. εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (impact assessment) και σχετική υποχρέωση διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών της για τους τρόπους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και τις ακολουθούμενες βέλτιστες πρακτικές. γ. Υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

5 δ. Υποχρέωση σεβασμού δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, όπως ενδεικτικά: του δικαιώματός του στη λήθη (απάντηση σε αίτηση διαγραφής των δεδομένων του από το σχετικό αρχείο της εταιρείας) του δικαιώματός του για περιορισμό της επεξεργασίας (υποχρέωση εταιρείας για αναπροσαρμογή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων) του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων (σε ποια μορφή πρέπει μια επιχείρηση να δίνει αντίγραφα όταν το υποκείμενο ζητά πρόσβαση στα δεδομένα του) του δικαιώματός του για περιορισμό στην κατάρτιση προφίλ (σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η δημιουργία από την εταιρεία προφίλ για το υποκείμενο των δεδομένων) του δικαιώματός του για ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων (υπό ποιες περιστάσεις οφείλει η επιχείρηση να ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε παραβίαση) κ.λπ. ε. Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Στους νομικούς κινδύνους, τους οποίους συνεπάγεται η έλλειψη συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο Κανονισμό, συγκαταλέγονται: α. Καταγγελίες σε δημόσιες αρχές κλπ. από πελάτες προμηθευτές συνεργάτες εργαζομένους. β. Δικαστικές διαδικασίες (για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή για ποινική ευθύνη) γ. Έλεγχοι και επιβολή κυρώσεων από την ΑΠΔΠΧ (π.χ. συστάσεις, πρόστιμα, απαγορεύσεις, ανακλήσεις αδειών) δ. Απώλεια πιστοποιήσεων που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με πρότυπα λειτουργίας τους. Το παρόν δεν διεκδικεί και δεν επιδιώκει την εκτενή προσέγγιση, ανάλυση κ.λπ. του νέου Κανονισμού, παρά μόνο μία σύντομη αναφορά ορισμένων εκ των κυριοτέρων σημείων αυτού. Εάν επιθυμείτε λεπτομερέστερη ενημέρωση επί του θέματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Αντωνίου-Ράπτη Γιολάντα, Δικηγόρος ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (1/2) Τι είναι προσωπικό δεδομένο; Kάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων. Σταμπουλής Γεώργιος. Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε.

Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων. Σταμπουλής Γεώργιος. Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε. Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων Σταμπουλής Γεώργιος Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 ΕΕ (GDPR)» Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων ΗΜΕΡΑ 1η Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων Εισαγωγή στο Εθνικό- Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Περιγράφοντας την εξέλιξη προς ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο: Σύντομη ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ D. HADJINESTOROS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS .. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γνωρίζετε ότι η προστασία των δεδομένων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΗ ΛΙΑΚΑΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΗ ΛΙΑΚΑΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 25.5.2018 1 Εισαγωγή Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation - GDPR) έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Kάλλη Καρβέλη Δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ kalli-k@dpa.gr Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018 2 Περιεχόμενα Βασικές Αρχές Επεξεργασίας (άρθρο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Εξειδικευμένη Κατάρτιση GDPR Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο νέος Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές του δραστηριότητες, ο Δήμος Καλαμαριάς χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων, τα οποία αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις

GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις 9 Μαίου 2018 Γιώργος Αντωνιάδης, Information Security Services Manager, Intrasoft International Μία ισχυρή ομάδα Τεχνικών & νομικών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) 1 General Data Protection Regulation (GDPR) 2 Τι είναι το GDPR Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (27 Απριλίου 2016) Αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ Άμεση Εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από τις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 23 May 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης της Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ B: ΓΚΠΔ: Τα νέα εργαλεία για

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις Προσωπικά Δεδομένα 1. Αντικείμενο Η συνεργασία, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης της ΑΣΚΤ με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679. Ευαγγελία Παλαιολόγου ικηγόρος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679. Ευαγγελία Παλαιολόγου ικηγόρος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 Ευαγγελία Παλαιολόγου ικηγόρος Tην 27 η Απριλίου 2016 εξεδόθη ο Νέος Γενικός Κανονισµός Προστασίας εδοµένων της ΕΕ 2016/679 (General

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ημερίδα για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 14 Μαΐου 2018 Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παπαναστασίου Παντελής Οικονομολόγος, Εσωτερικός Ελεγκτής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του Κωνσταντίνα Κουβέλου Δικηγόρος www.nllaw.gr Γενικό Πλαίσιο Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ Α: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM

GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Κανονισμός (679/2016/ΕΕ) εισάγει ενιαίες, αναλυτικές και άμεσα εφαρμοστέες ρυθμίσεις που δεν αφήνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού «ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων (Data Protection)

Προστασία Δεδομένων (Data Protection) Προστασία Δεδομένων (Data Protection) Εξεταστέα Ύλη Έκδοση 1.0 Copyright 1997-2018 Ίδρυμα ECDL Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει του παρόντος σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Της Argo Change A.E. Σωκράτους 29 Αθήνα - 10552 T. 210 5243171 info@argochange.gr http://www.argochange.gr Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Παρουσίαση Ράσση Κωνσταντία Senior Consultant Εισαγωγή (1/2) Ο Νέος Κανονισμός: 16 Απριλίου 2016 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs]

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] 1. Τι είναι ο Κανονισμός GDPR; Ο Κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679). Ο νέος Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας... 1 Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων... 2 Γνωστοποίηση σε τρίτους... 3 Ασφάλεια... 3 Περίοδος Διατήρησης... 3 Δικαιώματα υποκειμένων... 3 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί..

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. GDPR 1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. Πεδίο Εφαρμογής Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε, εγκατεστημένο εντός Ε.Ε., φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή

Διαβάστε περισσότερα

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP TÜV AUSTRIA GROUP GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

O Γενικός Κανονισµός Προστασίας εδοµένων Μια νέα ρυθµιστική πρόκληση; Λίλιαν Μήτρου

O Γενικός Κανονισµός Προστασίας εδοµένων Μια νέα ρυθµιστική πρόκληση; Λίλιαν Μήτρου O Γενικός Κανονισµός Προστασίας εδοµένων Μια νέα ρυθµιστική πρόκληση; Λίλιαν Μήτρου Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου ικηγόρος Πρόεδρος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρµογή του εθνικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου Θα μιλήσουμε για: τον Κανονισμό & για όσα πρέπει να κάνουμε Είναι Κανονισμός που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR

Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR Divani Caravel, 9 Νοεμβρίου 2017 Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR Michalopoulou & Associates 40 Ag. Konstantinou st. Aithrio Business Center (Α 16-18) 15 124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2019 C(2019) 5470 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/287/ΕΕ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η Eagle χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν σε ταυτοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 4 3.1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ύλης (40 ώρες) Ενότητα Εισηγητής Ώρες Περιγραφή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection

Διαβάστε περισσότερα

(EE) 679/ "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή"

(EE) 679/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή 1 (EE) 679/2016 - "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή" Ιωάννης Β. Ψαρράς Διαπιστευμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 22 Φεβρουαρίου 2018 2 Επισκόπηση Καν. (EE) 679/2016 & Ορισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα. στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σπύρος Τάσσης.

Προσωπικά Δεδομένα. στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σπύρος Τάσσης. Προσωπικά Δεδομένα στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο Προσωπικά Δεδομένα Η αντιμετώπιση των ζητημάτων της ιδιωτικότητας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ρεαλιστικό και χωρίς δογματισμό. Αναμφισβήτητη η αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

DPO ΓΕΝΙΚΑ. Μια από τις αρχές του GDPR είναι Α. Η λογοδοσία Β. Η ακεραιότητα των δεδομένων Γ. Όλα τα παραπάνω

DPO ΓΕΝΙΚΑ. Μια από τις αρχές του GDPR είναι Α. Η λογοδοσία Β. Η ακεραιότητα των δεδομένων Γ. Όλα τα παραπάνω DPO 1. Ποιες περιπτώσεις υποχρεούνται στον ορισμό DPO με βάση το GDPR; 2. Οι όμιλοι επιχειρήσεων με πόσους DPO είναι καλυμμένοι απέναντι στο GDPR; 3. Μπορεί ο DPO να ανήκει στο προσωπικό της εταιρίας?

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου Δέσπω Ανδρέου Δικηγόρος

Το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου Δέσπω Ανδρέου Δικηγόρος Το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 Δέσπω Ανδρέου Δικηγόρος Εφαρμογή Έναρξη ισχύος 25 η Μαϊου 2018 Αντικείμενο - Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νοέμβριος 2018 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς. Ζιάμος Χρήστος. Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς. Ζιάμος Χρήστος. Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς Ζιάμος Χρήστος Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΖΙΑΜΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Διαδικασίες ως μέσα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Τεχνολογίες και Διαδικασίες ως μέσα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Τεχνολογίες και Διαδικασίες ως μέσα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Βασίλης Ζορκάδης zrkadis@dpa.gr Εκδήλωση Επετειακή Ημερίδα Αρχής Προστασίας Δεδομένων Μέγαρο Μουσικής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της ADVITY IKE, που στο εξής θα αναφέρεται ως ADVITY, υπόκειται στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις. 9 Μαίου 2018 Χαρίτων Μαρινάκης Δικηγόρος Ρεθύμνης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις. 9 Μαίου 2018 Χαρίτων Μαρινάκης Δικηγόρος Ρεθύμνης ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις 9 Μαίου 2018 Χαρίτων Μαρινάκης Δικηγόρος Ρεθύμνης General Data Protection Regulation Κανονισμός για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Πληροφορίες

1. Γενικές Πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Η σημαντική αύξηση των διασυνοριακών ροών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση και το γεγονός, ότι τα ίδια τα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος

Προκλήσεις από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος Προκλήσεις από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος Προοίμιο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Διαπιστώσεις [ ] η οδηγία δεν κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Η G4S είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γενικά: Το παρόν έντυπο ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και συμμόρφωση Μια νέα πρόκληση για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Λίλιαν Μήτρου

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και συμμόρφωση Μια νέα πρόκληση για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Λίλιαν Μήτρου Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και συμμόρφωση Μια νέα πρόκληση για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Λίλιαν Μήτρου Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου Δικηγόρος Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά

GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά Δρ Γιώργος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤAMEΙO ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 28 /03/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5359 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR)

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Με το παρόν δίδεται η βασική ενημέρωση σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GDPR Kανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ/679/2016

GDPR Kανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ/679/2016 GDPR Kανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ/679/2016 Από την Οδηγία ΕΕ/1995/46 Τι μας έδωσε η Οδηγία => ν. 2472/1997 Έμμεση εφαρμογή (μετά την ενσωμάτωση) Ορισμοί Δεδομένα Απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ Γ: Προετοιμάζοντας τη συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 9 ΜΑIΟΥ 2018 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εισαγωγή Προσωπική Εμπειρία στην Διαχείριση Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Are you ready for GDPR compliance?

Are you ready for GDPR compliance? Are you ready for GDPR compliance? Τεχνική & Οικονομική Προσφορά Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών 1 o Στάδιο Data Mapping Το πρώτο στάδιο του έργου συνίσταται στη λεπτομερή αποτύπωση της υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1.1 Αντικείμενο Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο, Διάρκεια Το αντικείμενο του Παραρτήματος απορρέει από την σύμβαση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μεταξύ του Μεσίτη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΒ ΑΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ (GDPR) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΔ (DPO) Προϋπολογισμού 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας στην ηλεκτρονική υγεία

Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας στην ηλεκτρονική υγεία Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας στην ηλεκτρονική υγεία Χαρίκλεια Λάτσιου, ΔΝ Δικηγόρος Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ Επ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου EhealthForum2015, Αθήνα 3 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ecommerce Expo 2017 Δικηγόρος Νέος Κανονισμός - Γενικά Το νέο ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο του Κανονισμού φαίνεται ότι αποτελεί και μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΟΔΗΓΟΣ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR)

ΜΙΝΙ ΟΔΗΓΟΣ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR) ΜΙΝΙ ΟΔΗΓΟΣ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR) Εισαγωγή Τα τεχνολογικά άλματα των τελευταίων ετών τα οποία έχουν καταστήσει αναμφισβήτητη την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Πρόεδρε, Κυριοι και Κυρίες

Κυριε Πρόεδρε, Κυριοι και Κυρίες Κυριε Πρόεδρε, Κυριοι και Κυρίες Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που απευθύνατε στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας υποστήριξης της σημερινής ημερίδας ευαισθητοποίησης και να μεταφέρω τους χαιρετισμούς

Διαβάστε περισσότερα

έργα GDPR Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών

έργα GDPR Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και ΙΤ από το 1995 βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο διεθνή πρότυπα, π.χ. ISO και βέλτιστες πρακτικές εξειδίκευση στη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα Τμήμα 2 Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες Άρθρο 55 Αρμοδιότητα 1. Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR. Φελεκίδης Αναστάσιος. Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης

Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR. Φελεκίδης Αναστάσιος. Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR Φελεκίδης Αναστάσιος Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ GDPR ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 3 Προσωπικό δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία.

Η πολιτική αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ BLUE VALUE AE 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του εγγράφου είναι να καθορίσει τις υποχρεώσεις, καθώς και την πολιτική της εταιρίας για την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η οδηγία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Οδηγία 199546/ΕΚ) αποτέλεσε το πρώτο εργαλείο για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή και ο καθορισμός των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η εφαρμογή και ο καθορισμός των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Η εφαρμογή και ο καθορισμός των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Θεσσαλονίκη, 2 Μαΐου 2018 CHARA ZERVA MANAGING PARTNER ATTORNEY AT LAW -

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά»

Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 13 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ Τπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων / DPO Άρθρα 37-39 Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2016 θέσπισε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: Νομική φύση του Κώδικα Δεοντολογίας- Σχέση Κώδικα με εθνική και κοινοτική νομοθεσία

Άρθρο 2: Νομική φύση του Κώδικα Δεοντολογίας- Σχέση Κώδικα με εθνική και κοινοτική νομοθεσία ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ» Εισαγωγή: Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR), τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αντικτύπου σχετικά µε την Προστασία εδοµένων: Απαιτήσεις και Εφαρµογή

Εκτίµηση Αντικτύπου σχετικά µε την Προστασία εδοµένων: Απαιτήσεις και Εφαρµογή Εκτίµηση Αντικτύπου σχετικά µε την Προστασία εδοµένων: Απαιτήσεις και Εφαρµογή, Senior Associate, Ρόκας ικηγορική Εταιρία Το νοµικό πλαίσιο για την Εκτίµηση Αντικτύπου (ΕΑ) Άρθρα 35-36 του Κανονισµού 2016/679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Εισαγωγή Με την εφαρµογή του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων, ΕΕ 2016/679) στον Ευρωπαϊκό και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΔ GDPR H σημασία του Data Protection Impact Assessment «Πρακτικά και εφαρμοστικά ζητήματα του Κανονισμού GDPR: Η επόμενη μέρα» ΣΕΒ 7/2/2018

ΓΚΠΔ GDPR H σημασία του Data Protection Impact Assessment «Πρακτικά και εφαρμοστικά ζητήματα του Κανονισμού GDPR: Η επόμενη μέρα» ΣΕΒ 7/2/2018 ΓΚΠΔ GDPR H σημασία του Data Protection Impact Assessment «Πρακτικά και εφαρμοστικά ζητήματα του Κανονισμού GDPR: Η επόμενη μέρα» ΣΕΒ 7/2/2018 Δικηγόρος LLM Προσωπικά Δεδομένα Η αντιμετώπιση των ζητημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πράξεις όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η χρήση και η διαβίβαση των δεδομένων.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πράξεις όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η χρήση και η διαβίβαση των δεδομένων. KANTAR TNS - KANTAR MILLWARD BROWN 1. ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η παρούσα πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων αφορά τις εταιρείες 1. «MILLWARD BROWN ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (General Data Protection Regulation)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (General Data Protection Regulation) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (General Data Protection Regulation) Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα