ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 285 Κ.Δ.Π. 79/2003 Αρ. 3679, Αριθμός 79 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 6 και 11 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με το κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών» (EEL117 της , σ. 15), Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2003 εκδίδει τους ΐ46(ΐ) του (Ι) του ακόλουθους Κανονισμούς ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Συνοπτικός (Τέλη) Κανονισμοί του τίτλος 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, διαφορετική έννοια «αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το χορηγούμενο από το Διευθυντή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και για συγκεκριμένη περιοχή, υπό καθεστώς ειδικής άδειας. «ενδιαφερόμενος οργανισμός» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να εγκαθιδρύσει, εγκαταστήσει, χρησιμοποιήσει, θέσει σε λειτουργία ή διατηρήσει σταθμό ή συσκευή, «ενεργός ημερομηνία» σημαίνει (α) Αναφορικά με ειδική άδεια, την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής άδειας από το Διευθυντή, (β) αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση η οποία αφορά συσκευή ραδιοεπικοινωνιών ή σταθμό, που υπόκειται σε εγγραφή, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών ή, κατά την περίπτωση, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εβδομάδων, που αναφέρονται στον Κανονισμό 8(1) και (2), αντίστοιχα, των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Επίσημη Κανονισμών τον ggse Τρίτο (Ι): «μεριζόμενη χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το χορηγούμενο από το Διευθυντή δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και για συγκεκριμένη περιοχή, υπό καθεστώς ειδικής άδειας χορηγούμενης σε έναν ή περισσότερους αδειούχους.

2 Κ.Δ.Π. 79/ (1) του Επίσημη (Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): «Νόμος» σημαίνει τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 και κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά. «τέλος αίτησης» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή ο αιτητής για χορήγηση ειδικής άδειας και αφορά στην κάλυψη διοικητικών εξόδων που προκύπτουν από την παραλαβή, την επεξεργασία και αξιολόγηση της αίτησης, «τέλος ανανέωσης» σημαίνει τέλος το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και το οποίο καταβάλλει στο Διευθυντή ο αδειούχος (α) αναφορικά με την ανανέωση ειδικής άδειας και αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την παρακολούθηση της άσκησης των δικαιωμάτων που εκπηγάζουν από την ειδική άδεια και αντικατοπτρίζει επίσης την αξία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που ο αδειούχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βάσει της ειδικής άδειας, ή (β) αναφορικά με την ανανέωση του διά γενικής εξουσιοδότησης χορηγούμενου δικαιώματος εγκαθίδρυσης, εγκατάστασης, χρήσης, θέσης σε λειτουργία ή διατήρησης σταθμού ή συσκευής, που βάσει του άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόμου υπόκειται τόσο σε γενική εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος το οποίο εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση «τέλος εγγραφής» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή ενδιαφερόμενος οργανισμός και αφορά στην κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των εξόδων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των στοιχείων της δήλωσης εγγραφής, την οποία ο εν λόγω οργανισμός υποβάλλει στο Διευθυντή βάσει των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2003 «τέλος εξετάσεων» σημαίνει το τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή, πρόσωπο για να δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή υποβληθεί σε δοκιμές, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 47(1) του Νόμου «τέλος λειτουργίας» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή ο αδειούχος (α) για τη χορήγηση σε αυτόν ειδικής άδειας και αφορά (i) στη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής άδειας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας, που είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε η ειδική άδεια, και (ii) την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την παρακολούθηση της άσκησης των δικαιωμάτων που εκπηγάζουν από την ειδική άδεια και αντικατοπτρίζει επίσης την αξία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που ο αδειούχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βάσει της ειδικής άδειας, ή (β) για την άσκηση του διά γενικής εξουσιοδότησης χορηγούμενου δικαιώματος εγκαθίδρυσης, εγκατάστασης, χρήσης, θέσης σε λειτουργία ή διατήρησης σταθμού ή συσκευής, που βάσει του άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόμου υπόκειται τόσο σε γενική εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος που εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση

3 287 Κ.Δ.Π. 79/2003 «τέλος τροποποίησης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή αδειούχος, σε περίπτωση που ο αδειούχος υποβάλει στο Διευθυντή (α) εάν πρόκειται για ειδική άδεια, στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά βάσει των οποίων ο Διευθυντής του χορήγησε ειδική άδεια, ή (β) εάν πρόκειται για γενική εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, τροποποίηση της δήλωσης εγγραφής του, την οποία ο αδειούχος έχει υποβάλει στο Διευθυντή βάσει των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γένι Επίσημη κές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2003, το οποίο τέλος αφορά παοάοτημα στην κάλυψη διοικητικών εξόδων και των εξόδων που προκύπτουν Τρίτο(ΐ): από την αξιολόγηση των διαφοροποιούμενων ή τροποποιητικών 3ΐ στοιχείων τα οποία υποβάλλονται. ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 3. (1) Το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής ειδικής άδειας καταβάλλει στο καταβολή Διευθυντή με την υποβολή της αίτησης του βάσει του Κανονισμού 6(1) των ^ υζ αιτησηζ ' περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Αδειες) Κανονισμών του 2003, είναι το Εφημερίδα, κατά περίπτωση αναφερόμενο στο Πρώτο Παράρτημα τέλος αίτησης. Παράρτημα Τρίτο (Ι): Πρώτο Παράρτημα. (2) Εάν ο Διευθυντής λάβει αίτηση, για την οποία ο αιτητής αρνηθεί ή παραλείψει να καταβάλει το τέλος αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο (1), η εν λόγω αίτηση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. Ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή. 4. (1) Εάν ο Διευθυντής αποφασίσει να χορηγήσει ειδική άδεια σε αιτητή, Καταβολή ο εν λόγω αιτητής υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή το κατά ^ ^ vicr περίπτωση αναφερόμενο στο Μέρος 1 του Δεύτερου Παραρτήματος τέλος Δεύτερο λειτουργίας, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής Παράρτημα, Μέρος1 άδειας. (2) Εάν ο αιτητής αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση του, ο Διευθυντής τερματίζει τη χορηγηθείσα στον αιτητή ειδική άδεια. 5. (1) Ο κάθε κάτοχος ειδικής άδειας υποχρεούται να καταβάλει στο καταβολή Διευθυντή το κατά περίπτωση αναφερόμενο στο Μέρος 1 του Τρίτου α ε να ν^ΰσΐγ Παραρτήματος τέλος ανανέωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της εν λόγω τρίτο άδειας, η οποία είναι η 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, εάν Παράρτημα, η., ς» Μέοος 1. επιθυμεί να συνεχίσει να ασκεί τη συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα για το αμέσως επόμενο έτος. (2) Εάν ο αδειούχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο Διευθυντής τερματίζει την ειδική άδεια του αδειούχου. 6. Το τέλος τροποποίησης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει στο Διευθυντή Καταβολή τέλους βάσει του Κανονισμού 11(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Αδειες) τροποποίησης Κανονισμών του 2003, είναι το κατά περίπτωση αναφερόμενο στο Μέρος 1 αίτησης. του Τέταρτου Παραρτήματος τέλος τροποποίησης. Επίσημη Τρίτο (Ι): Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος 1.

4 Κ.Δ.Π. 79/ Χρονική περίοδος καταβολής τέλους. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Πρώτο Παράρτημα. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 1. Μερική επιστροφή τελών λειτουργίας ή Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 1. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 1. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Ανεξάρτητα από τους Κανονισμούς 3, 4, 5 και 6 των παρόντων Κανονισμών, σε περίπτωση που η ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα, η οποία αποτελεί το αντικείμενο ειδικής άδειας, είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(ζ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Κανονισμών του 2003, τέλος αίτησης ή λειτουργίας ή ανανέωσης ή τροποποίησης, το οποίο αφορά σε τέτοια άδεια, καθίσταται καταβλητέο στη μεταγενέστερη από τις ακολούθως αναφερόμενες ημερομηνίες: (α) Η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η καταβολή του τέλους, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3, 4, 5 ή 6 των παρόντων Κανονισμών. (β) η επερχόμενη ημερομηνία δεκαπέντε ημέρες μετά από την κοινοποίηση, στον έχοντα την υποχρέωση της καταβολής του τέλους, της απόφασης του Διευθυντή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1(ε) του Πρώτου Παραρτήματος ή, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 1(στ) του Μέρους 1 του Τρίτου Παραρτήματος. 8. (1) Σε περίπτωση που ειδική άδεια τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο μέρος του τέλους λειτουργίας που έχει καταβάλει ο αδειούχος, ως ακολούθως: (α) Εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 75% του κατά περίπτωση ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος (β) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος (γ) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 25% του κατά περίπτωση ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος (δ) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής δεν επιστρέφει στον αδειούχο οποιοδήποτε μέρος του τέλους λειτουργίας. (2) Σε περίπτωση που ειδική άδεια τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο μέρος του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος, ως ακολούθως: (α) Εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 75% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος

5 289 Κ.Δ.Π. 79/2003 (β) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 50% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος (γ) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 25% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος (δ) εάν η εν λόγω ειδική άδεια τερματιστεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής δεν επιστρέφει στον αδειούχο οποιοδήποτε μέρος του τέλους ανανέωσης. ΜΕΡΟΣ III ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 9. (1) Το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός Καταβολή καταβάλλει στο Διευθυντή, με την υποβολή της δήλωσης εγγραφής του, βάσει τελου 5., του Κανονισμού 7(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Επίσημη Κανονισμών του 2003, είναι το αναφερόμενο στο Πέμπτο Παράρτημα τέλος Εφημερίδα, εποαφής? Το(Γ Πέμπτο Παράρτημα. (2) Εάν ο Διευθυντής λάβει δήλωση εγγραφής για την οποία ο ενδιαφερόμενος οργανισμός αρνηθεί ή παραλείψει να καταβάλει το τέλος εγγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο (1), ο Διευθυντής δεν καταχωρεί τον εν λόγω οργανισμό στο Μητρώο Αδειών, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) του Νόμου, και ο ενδιαφερόμενος οργανισμός δεν αποκτά το δικαίωμα άσκησης ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωμα χορηγείται διά του Κανονισμού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του (1) Ενδιαφερόμενος οργανισμός, ο οποίος βάσει του Κανονισμού 7 Καταβολή των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του ^ ο^ουία 2003, έχει υποβάλει στο Διευθυντή δήλωση εγγραφής και έχει καταβάλει στο Επίσημη Διευθυντή το αναφερόμενο στον Κανονισμό 9 των παρόντων Κανονισμών Εφημερίδα, τέλος εγγραφής, υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή εντός ενός (1) TQ^eJ^a μηνός από την ενεργό ημερομηνία, το κατά περίπτωση αναφερόμενο στο 3ΐ. Ι.2Ο03. Μέρος 2 του Δεύτερου Παραρτήματος τέλος λειτουργίας. Δεύτερο Μέρος 2. (2) Εάν ο ενδιαφερόμενος οργανισμός αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση του, ο Διευθυντής διαγράφει τον εν λόγω οργανισμό από το Μητρώο Αδειών, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) του Νόμου, και ο ενδιαφερόμενος οργανισμός δεν αποκτά το δικαίωμα άσκησης ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωμα χορηγείται διά του Κανονισμού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του (1) Αδειούχος, ο οποίος καταβολή (α) Ασκεί, σε εκάστοτε τρέχον έτος, το διά γενικής εξουσιοδότησης χορη ανανέωσης, γούμενο δικαίωμα εγκαθίδρυσης, εγκατάστασης, χρήσης, θέσης σε λειτουργία ή διατήρησης σταθμού ή συσκευής, που βάσει του άρθρου 21 (1)(α) ή (β) του Νόμου, υπόκειται τόσο σε γενική εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, και

6 Κ.Δ.Π. 79/ Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 2. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Καταβολή τέλους τροποποίησης δήλωσης εγγραφής. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος 2. Μερική επιστροφή τελών λειτουργίας ή ανανέωσης. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 2. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 2. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος 2. (β) επιθυμεί να συνεχίσει να ασκεί το προαναφερόμενο δικαίωμα το αμέσως επόμενο έτος, υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους το αναφερόμενο στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος τέλος ανανέωσης. (2) Εάν ενδιαφερόμενος οργανισμός αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο Διευθυντής διαγράφει τον εν λόγω οργανισμό από το Μητρώο Αδειών, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) του Νόμου, και ο ενδιαφερόμενος οργανισμός δεν έχει πλέον το δικαίωμα άσκησης ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωμα χορηγείται διά του Κανονισμού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του Το τέλος τροποποίησης δήλωσης εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει στο Διευθυντή βάσει του Κανονισμού 9(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2003 είναι το αναφερόμενο στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος τέλος τροποποίησης. 13. (1) Σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο μέρος του τέλους λειτουργίας που έχει καταβάλει ο αδειούχος, ως ακολούθως: (α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 75% του ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος (β) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 50% του ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος (γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το μέρος του τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 25% του ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος

7 291 Κ.Δ.Π. 79/2003 (δ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής δεν επιστρέφει στον αδειούχο οποιοδήποτε μέρος του τέλους λειτουργίας. (2) Σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο μέρος του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος, ως ακολούθως: (α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 75% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος (β) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 50% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος (γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει στον αδειούχο το 25% του τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει ο αδειούχος για το τρέχον έτος (δ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής δεν επιστρέφει στον αδειούχο οποιοδήποτε μέρος του τέλους ανανέωσης. ΜΕΡΟΣ IV ΑΠ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών II και III, σε περίπτωση που Απαλλαγή από άδεια, υπό μορφή είτε γενικής εξουσιοδότησης είτε ειδικής άδειας, αφορά στην ^^ τ * λή εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόμου και το οποίο τελεί υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο (α) Πρόσωπο το οποίο είναι, αναφορικά με τέτοια άδεια, αιτητής, αδειούχος η ενδιαφερόμενος οργανισμός, δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στα Παραρτήματα, και (β) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Μερών II και III και των Παραρτημάτων, καθώς και οι διατάξεις άλλων εκδιδόμενων δυνάμει του Νόμου κανονισμών οι οποίες απαιτούν την καταβολή οποιουδήποτε τέτοιου τέλους, και (γ) η μη καταβολή τέλους κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόντα Κανονισμό δε συνιστά ποινικό αδίκημα ούτε υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο. ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 15. Πρόσωπο δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή να υποβληθεί σε καταβολή δοκιμές, που αναφέρονται στο άρθρο 47(1) του Νόμου, μόνο εάν καταβάλει τ^ ^ προκαταβολικά στο Διευθυντή το αναφερόμενο στο Έκτο Παράρτημα τέλος Έκτο σ εξέτασης. Παράρτημα.

8 292 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμοί 3(1) και 7 και Τέταρτο Παράρτημα) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση ειδικής άδειας καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3, είναι το κατά περίπτωση αναφερόμενο ως ακολούθως, ανάλογα με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο της αιτούμενης ειδικής άδειας: Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (α) Τέλος αίτησης ΛΚ 90, σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(α), (β) ή (γ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Κανονισμών του (β) τέλος αίτησης ΛΚ 65, σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(δ) των προαναφερομένων Κανονισμών (γ) τέλος αίτησης ΛΚ 30, σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(ε) των προαναφερομένων Κανονισμών (δ) τέλος αίτησης ΛΚ 65, σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό Α (στ) των προαναφερομένων Κανονισμών (ε) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(ζ) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος αίτησης είναι το αποφασιζόμενο από το Διευθυντή ως εύλογο τέλος

9 293 αίτησης, ανάλογα με το είδος και τη φύση του συστήματος που σχετίζεται με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αντιστοιχία αυτής της ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας με οποιαδήποτε άλλη από τις αναφερόμενες στον Κανονισμό 4(α) μέχρι και (ε) των προαναφερομένων Κανονισμών. 2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που αιτούμενη ειδική άδεια αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση τέτοιας άδειας καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3, είναι τέλος αίτησης ΛΚ 10.

10 294 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμοί 4(1) και 10(1)) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Μέρος 1 Τέλος λειτουργίας αναφορικά με ειδική άδεια 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το τέλος λειτουργίας, το οποίο -αιτητής για χορήγηση ειδικής άδειας καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 4, είναι το κατά περίπτωση υπολογιζόμενο ως ακολούθως: (α) Εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο ; πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το τέλος ανανέωσης' (β) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 75% του τέλους ανανέωσης (γ) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 50% του τέλους ανανέωσης - (δ) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% του τέλους ανανέωσης. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην παράγραφο 1 σημαίνει το κατά περίπτωση ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά με ειδική άδεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 T0U T P' T0U Παραρτήματος.

11 Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που αιτούμενη ειδική άδεια αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος λειτουργίας, το οποίο αιτητής για χορήγηση τέτοιας άδειας καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 4, είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ 10. Μέρος 2 Τέλος λειτουργίας αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το τέλος λειτουργίας, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 10, είναι το κατά περίπτωση υπολογιζόμενο ως ακολούθως: (α) Εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το τέλος ανανέωσης (β) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 75% του τέλους ανανέωσης- (γ) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 50% του τέλους ανανέωσης (δ) εάν η ενεργός ημερομηνία εμπίπτει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% του τέλους ανανέωσης.

12 296 Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην παράγραφο 1 σημαίνει το ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος. 3. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος λειτουργίας, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 10, είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ 10.

13 297 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμοί 5(1) και 7 και 8(1) και 11(1) και 13(1) και Δεύτερο Παράρτημα) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Μέρος 1 Τέλος ανανέωσης αναφορικά με ειδική άδεια 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος ανανέωσης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 5 για ανανέωση της ειδικής άδειας του, είναι το κατά περίπτωση αναφερόμενο ως ακολούθως, ανάλογα με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο της ειδικής άδειας: Επίσημη (α) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή Εφημερίδα δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(α) ή Παράρτημα (β) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Τρίτο (Ι): Κανονισμών του 2003, και η ειδική άδεια (i) αφορά στη χρήση ενός καναλιού εύρους ζώνης 12.5 khz (μια συχνότητα) και γεωγραφική κάλυψη Αο η οποία αντιστοιχεί σε εμβαδόν κύκλου ακτίνας 30 km, το τέλος ανανέωσης είναι είτε ΛΚ 618, εάν η ειδική άδεια αφορά αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ 124, εάν η ειδική άδεια αφορά μεριζόμενη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ή (ϋ) αφορά στη χρήση πέραν της μιας συχνότητας ή/και μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από αυτή που ορίζεται στην υπό-υποπαράγραφο (ί), το τέλος ανανέωσης είναι το υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον τύπο: Τνκ = vkt 0,

14 298 όπου το Τ 0 είναι το κατά περίπτωση ισχύον τέλος ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπό-υποπαράγραφο (i), ν είναι ο αριθμός των συχνοτήτων και κ είναι ο επόμενος ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στο λόγο Ακ / Αο, όπου Ακ είναι το εμβαδόν της επιθυμητής περιοχής κάλυψης (β) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεττικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(γ) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης είναι είτε ΛΚ 1235, εάν η ειδική άδεια αφορά αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ 124, εάν η ειδική άδεια αφορά μεριζόμενη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (γ) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(δ) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης κάθε δορυφορικής ζεύξης εκπομπής έχει ως ακολούθως, ανάλογα με το εύρος ζώνης του σήματος εκπομπής: (ί) τέλος ανανέωσης ΛΚ 300, για εύρος ζώνης μικρότερο των 500 khz, (ii) τέλος ανανέωσης ΛΚ 600, για εύρος ζώνης μεταξύ 500 khz και 2 MHz, (iii) τέλος ανανέωσης ΛΚ 1000, για εύρος ζώνης μεταξύ 2 MHz και 18 MHz, (iv) τέλος ανανέωσης ΛΚ 3000 για εύρος ζώνης μεγαλύτερο των 18 MHz - (δ) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(ε) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης είναι ΛΚ 15

15 299 (ε) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(στ) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης κάθε επίγειας ζεύξης εκπομπής έχει ως ακολούθως, ανάλογα με το εύρος ζώνης του σήματος εκπομπήςι (ί) τέλος ανανέωσης ΛΚ 200, για εύρος ζώνης μικρότερο των 10 MHz, (ϋ) τέλος ανανέωσης ΛΚ 1000, για εύρος ζώνης μεταξύ 10 MHz και 20 MHz, (iii) τέλος ανανέωσης ΛΚΕ1500, για εύρος ζώνης μεταξύ 20 MHz και 30 MHz (στ) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 4(ζ) των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης είναι το αποφασιζόμενο από το Διευθυντή ως εύλογο τέλος ανανέωσης, ανάλογα με το είδος και τη φύση του συστήματος που σχετίζεται με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα, και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν αντιστοιχία αυτής της ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας με οποιαδήποτε άλλη από τις αναφερόμενες στον Κανονισμό 4(α) μέχρι και (ε) των προαναφερομένων Κανονισμών. 2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που ισχύουσα ειδική άδεια αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος ανανέωσης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 5 για ανανέωση τέτοιας ειδικής άδειας, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ 10.

16 300 Μέρος 2 Τέλος ανανέωσης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος ανανέωσης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 11, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος ανανέωσης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 11, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ 10.

17 301 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμοί 6 και 12) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Μέρος 1 Τέλος τροποποίησης αναφορικά με ειδική άδεια 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος τροποποίησης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 6, είναι το κατά περίπτωση αναφερόμενο ως ακολούθως: (α) Το τέλος τροποποίησης είναι ΛΚ 15, εάν δεν ισχύει η αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (β) περίπτωση (β) το τέλος τροποποίησης ισούται με το κατά περίπτωση ισχύον τέλος αίτησης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Πρώτο Κανονισμό 3 και το Μέρος 1 του Πρώτου Παραρτήματος, σε Παράρτημα, περίπτωση π0ό τα ν α δεδομένα προϋποθέτουν Μέρος 1. επαναξιολόγηση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την τροποποίηση ειδικής άδειας. 2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που ισχύουσα ειδική άδεια αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος τροποποίησης, το οποίο αδειούχος καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 6, είναι τέλος τροποποίησης ΛΚ 10.

18 302 Μέρος 2 Τέλος τροποποίησης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος τροποποίησης, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 12, είναι τέλος τροποποίησης ΛΚ Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος τροποποίησης, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 12, είναι τέλος τροποποίησης ΛΚ 10.

19 303 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 9(1)) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 9, είναι τέλος εγγραφής ΛΚ Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14, σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση αφορά στην εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση σταθμού ή συσκευής, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενος οργανισμός καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 9, είναι τέλος εγγραφής ΑΚ 10.

20 304 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 15) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το τέλος εξέτασης, το οποίο πρόσωπο καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 15, είναι τέλος εξέτασης ΛΚ 15.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3811 Κ.Δ.Π. 464/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Αριθμός 464 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

εξουσιοδοτήσεων. ος '

εξουσιοδοτήσεων. ος ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 305 Κ.Δ.Π. 80/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 80 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΐΙΠΕΡίϊ^ΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝηΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55

ΟΐΙΠΕΡίϊ^ΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝηΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3754 Κ.Α.Π. 462/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Αριθμός 462 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

2677 Κ.Δ.Π. 381/2004

2677 Κ.Δ.Π. 381/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2677 Κ.Δ.Π. 381/2004 Αριθμός 381 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται Ηλεκτρονικά) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Α.Π. 859/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3937 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 859 Οι περί της Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κανονισμοί του (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία,

Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κανονισμοί του (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, Ε.Ε. Παρ. III(I) 32 9] Κ.Δ.Π. 588/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 588 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 144 του περί Ρυθμίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕI ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για το σκοπό της παροχής δυνατότητας έκδοσης κανονισμών οι οποίοι υιοθετούν διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, 4.7.2003 Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Για σκοπούς: εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 18/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2951 της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 18 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3749 Κ.Δ.Π. 461/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Αριθμός 461 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από χο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578, Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578, 22.2.2002 Αριθμός 93 Οι περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8(3)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8(3) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2458 Κ.Δ.Π. 368/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 368 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. 523/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 4868 Αριθμός 523 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 Κ.Δ.Π. 247/2018 Ε.Ε. 5107, 17.8.2018 Παρ. Τρίτο, Μέρος Ι Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 112(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 626/006 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 307 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1985 ΚΑΙ 44(1) ΤΟΥ 1994)

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 307 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1985 ΚΑΙ 44(1) ΤΟΥ 1994) E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2885,10.6.94 309 Κ.Δ.Π. 136/94 Αριθμός 136 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1994 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 441/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 5056 Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 3405 Αριθμός 441 Oι περί Φόρου Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 112(Ι) του 2004. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 189(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) Υρ. 3852, 30.4.2004 4038 Αριθμός 479 Οι περί Προβλημάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Αυγών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 101(Ι) του 2001 171(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΪΗ(Ι) 1826 Κ.Δ.Π. 392/2000 Αρ. 3459, 29.12.2000 Αριθμός 392 Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 148(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ EX. Παρ. III(I) 5679 Κ.Δ.Π. 533/2002 Αρ. 3650,1.11.2002 Αριθμός 533 Οι περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα 6, 7, 21, 23

Διαβάστε περισσότερα

2476 Κ.Δ.Π. 372/2004

2476 Κ.Δ.Π. 372/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2476 Κ.Δ.Π. 372/2004 Αριθμός 372 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 6 7 9, 3 1 / 1 / 2 0 0 32 2 ( I ) / 2 0 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3771, 21.11.2003 5543 Κ.Δ.Π. 852/2003 Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για σκοπούς: ' ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(γ).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(γ). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4521 Κ.Δ.Π. 504/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 504 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Υποχρεώσεις Αναφοράς του ΚΟΔΑΠ και των Μελών του ΚΟΔΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

S.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 6355 Κ.Δ.Π. 657/2002 ιρ. 3670,

S.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 6355 Κ.Δ.Π. 657/2002 ιρ. 3670, S.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 6355 Κ.Δ.Π. 657/2002 ιρ. 3670, 31.12.2002 αριθμός 657 Οι περί Συμφωνιών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 171 K.AJI. 24/91 Αρ. 2576, 8.2.91 Αριθμός 24 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 5868 Κ.Α.Π. 913/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 913 Οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 289/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 287 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 289 Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

1464 Κ.Δ.Π. 307/95. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του 1973 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το

1464 Κ.Δ.Π. 307/95. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του 1973 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3026,22.12.95 1464 Κ.Δ.Π. 307/95 Αριθμός 307 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 1995, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

797 ΚΛΠ. 209/91 0 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανόνι QUOj υε Βάση το άοθοο 25 (7) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

797 ΚΛΠ. 209/91 0 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανόνι QUOj υε Βάση το άοθοο 25 (7) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2619,19.7.91 797 ΚΛΠ. 209/91 Αριθμός 209 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Επιστροφές και Πιστώσεις) Κανονισμοί του 1991 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 765 Κ.Α.Π. 194/2000 Αριθμός 194 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, περιλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

1949 Κ.Δ.Π. 196/2001

1949 Κ.Δ.Π. 196/2001 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1948 Κ.Δ.Π. 196/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 196 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Επαγγελματική Εκπαίδευση) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2467 Κ.Δ.Π. 370/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 370 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 55/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3805 της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

0 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισυοί υε Βάση το όοθοο 52 (3)

0 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισυοί υε Βάση το όοθοο 52 (3) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 861 Κ.ΔJI. 221/91 Αρ. 2619,19.7.91 Αριθμός 221 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ενστάσεις) Κανονισμοί του 1991 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 52(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 206(Ι)/2012 206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 5. 49 του 1985 197 του 1986

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, 29.10.99 Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας δυνάμει του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4590 Κ.Δ.Π. 509/2004 Αριθμός 509 Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 23 του περί Ασφάλειας Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 59. 22 του 1961 17 του 1964 8 του 1972 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 73(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμός 73(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 73(Ι)/2018 Αρ. 4661, 9.7.2018 Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4585, 6.12.2016 Ν. 132(Ι)/2016 132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-11-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 871/4 ΑΠΟΦΑΣΗ Όροι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 77(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 77(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 77(Ι)/2013 Ν. 77(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L.376,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 164(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 127/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4764 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 405 Αριθμός 127 Oι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 --------------------- Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 86(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 86(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2016 733 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 86(Ι)/2017 Αρ. 4610, 7.7.2017 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 61(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αριθμός 61(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 61(Ι)/2018 Αρ. 4658, 27.6.2018 Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, 27.10.2000 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 311 Κ.Α.Π. 78/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Αριθμός 78 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα