ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Εσωτερικών κατ εφαρ μογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 62 του Ν. 528/ Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο... 2 Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Παραλίας του Δήμου Πατρέων.... Έγκριση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμέ νης Έγκριση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για το Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμέ νης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ () Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλλή λους του Υπουργείου Εσωτερικών κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 62 του Ν. 528/2007. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 62 του ν.528/2007 (Α 26), όπως ισχύει. 2. Την αριθμ. 57/ εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για απονομή επαίνου στους υπαλλήλους: α) Αρετή Μπελιά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οι κονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Αντωνία Κωστο πούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της ίδιας Διεύθυνσης και γ) Βασίλειο Λαμπρακάκη, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθμ. 8/ πρακτικό του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών: α) Αρετή Μπελιά, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δι οικητικού με Βαθμό Β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. β) Αντωνία Κωστοπούλου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της ίδιας Διεύθυνσης και γ) Βασίλειο Λαμπρακάκη, υπάλληλο με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Βαθμό Δ της ίδιας Διεύθυνσης, επειδή εντόπισαν εσφαλμένους υπολογισμούς καθώς και μεθοδολογικά λάθη απει κόνισης των οικονομικών μεγεθών στον ενοποιημένο προϋπολογισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιτίας των οποίων εμφανιζόταν πλασματικό έλλειμμα και παρουσίασαν την απαραίτητη επιχειρηματολογία στο πλαίσιο συνεχών συσκέψεων με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αποτέλεσμα τη διόρθωσή του κατά 879 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη , συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ, αλλά και συνο λικά της Γενικής Κυβέρνησης, και στην αποτροπή της λήψης επιπρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο δημοσιονο μικής προσαρμογής της Χώρας. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 20 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ. Φ.22./84/676/Β2 (2) Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:. Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 ν. 4076/202 (Α 59), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 Α του ν. 45/20 (Α 24). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 6/2005 (Α 98).

2 7020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Του π.δ. 85/202 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 4). 4. Του π.δ. 86/202 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 4). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Πεδίο Εφαρμογής. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής δια δικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς την προγενέστερη διενέργεια αυτής με κάλπη. 2. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, μονομελές όργανο του Α.Ε.Ι. λογίζεται ο Πρύτανης, Κοσμήτορας και ο Πρόεδρος του Τμήματος. Άρθρο 2 Όργανα διενέργειας εκλογών. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, όργανα διενέργειας εκλογών λογίζονται τα, κατά περίπτωση, στη εκάστοτε νομοθεσία οριζόμενα. 2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να δι ασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν για την αποτελε σματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν γραπτώς άλλα πρόσωπα του Ιδρύ ματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα διενέρ γειας εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν οποιοδήπο τε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της κάτωθι διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις τις παρούσας και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.. Τα όργανα διενέργειας εκλογών χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του TEΙ. Άρθρο Υποβολή Υποψηφιοτήτων Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκλογικοί Κατάλογοι. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των εν διαφερομένων, ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλο γών, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ που, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλε ται στην εφορευτική επιτροπή. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα διενέργειας εκλογών ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υπο ψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν. 2. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα δι ενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν πληρούνται οι προ ϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας. Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγ γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογι κοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Οι εκλογικοί κατάλογοι ορι στικοποιούνται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Άρθρο 4 Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγ ματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση zeus.minedu.gov.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνο λογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμέ να τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονι κών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών προμηθεύονται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από τη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συ στημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης τα όργανα διενέργειας εκλογών καταχωρούν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα ονόματα των υποψη φίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των εκλο γέων, τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό ψήφων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζουν το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος από τα συλλογικά όργανα διε νέργειας εκλογών της λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κωδικό Ψηφοφορίας, ευθυνόμενο προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή τους από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι οι Κωδικοί Ψηφοφορίας είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικα τάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» απο στέλλεται ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυ μα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (Url) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο γικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην εφορευ τική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθό λου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Τα όργανα διενέργειας εκλο γών οφείλουν αμελλητί να προβούν στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων. 4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρήσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Από δειξη Καταχώρησης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία, και θα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 702 πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα. 5. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα όργανα διενέργειας εκλογών, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορούν να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων. Άρθρο 5 Πέρας Εκλογικής Διαδικασίας Πρακτικά Πίνακας Αποτελεσμάτων. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια στήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρεί νέες ψήφους. Το αργότερο εντός προθεσμίας μίας () ημέρας από τη λήξη της ψηφοφορίας, τα όργανα διενέργειας εκλογών εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψη φοφορίας προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 2. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα τελικά αποτε λέσματα και εξάγει όλα τα ψηφοδέλτια. Η εφορευτι κή επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ ελά χιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επ αυτών. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη των οργά νων διενέργειας εκλογών. Για την εκλογή του/των υπο ψηφίου/ων, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυμα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.. Το πρακτικό καταμέτρησης, το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων διενέργειας εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οι κείου ΑΕΙ. 4. Η εφορευτική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης δύναται να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων. Άρθρο 6 Ενστάσεις. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) Οι υπο ψήφιοι, ή κατ εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρό σωποι. 2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά: α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακή ρυξη των υποψηφίων, β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και γ) Η ακυρό τητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων.. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών έως τη σύνταξη του πρα κτικού εκλογής της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Επί των ενστάσεων αποφαίνονται αιτιολογημένα τα όργανα διενέργειας εκλογών. Ειδικώς, οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον των οργάνων διε νέργειας εκλογών το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας, τα οποία απο φαίνονται αιτιολογημένα επ αυτών το αργότερο εντός τριών () ημερών από την υποβολή τους και επί αποδοχής αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων. Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις Οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια εφαρμόζονται ανα λόγως και για τα Τ.Ε.Ι., εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητή ειδική διάταξη νόμου ή της παρούσας υπουρ γικής απόφασης. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 20 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 4427/77 () Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Παραλίας του Δήμου Πατρέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.44/976 "περί ληξιαρχικών πράξεων". 2. Του Ν. 852/200 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.. Το Π.Δ. 9/200 (ΦΕΚ 22/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις της αριθμ. ΓΓ5650/25 (ΦΕΚ 480/ τ.β /29 20) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα.

4 7022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την αριθμ. Φ.27080/57460/ (ΦΕΚ 980/ τ.β / ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 852/ Την αριθμ. Φ./27080/5750/εγκ.65/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί των ληξιαρχικών βι βλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 852/ Το αριθμ. 5825/ έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Πατρέων, με το οποίο αναφέρει ότι λύθη κε, λόγω συνταξιοδότησης, η εργασιακή σχέση της υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων Παπατριανταφύλλου Αθανασίας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, η οποία είχε διορισθεί Ληξίαρχος του Δήμου Παραλίας με την αριθμ. 6596/99 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε (ΦΕΚ 4/ τ. Ν.Π.Δ.Δ), και ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάστασή της από την υπάλληλο του Δήμου, Τατσιώνα Βασιλική του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ. 7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Παραλίας του Δήμου Πατρέ ων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην υπάλληλο του Δήμου Πατρέων, Τατσιώνα Βασιλική του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ. Πάτρα, Φεβρουαρίου 20 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α. & Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ F Αριθμ. αποφ. (4) Έγκριση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 852/0 «... Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/20 «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο κ.λπ.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 0 του Ν. 250/97 «Διοικητική, οργάνωση στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 584/2007 «Κύ ρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (όπως έχουν τροποποι ηθεί και ισχύουν) του Ν. 205/0 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,... και άλλες συναφείς διατάξεις». 6. Τη με αριθμ. οικ/2/78400/0022/4 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β κεφαλαίου του Ν. 4024/20». 7. Τις με αριθμό /2 (Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών) και 4/2 (Καθιέρωση 2ωρης λειτουργί ας υπηρεσιών) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων Μενεμένης με τις οποίες καθιερώθη κε 24ωρη και 2ωρη αντίστοιχα λειτουργία, καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες των αναφερόμενων σε αυτές (τις αποφάσεις) υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 584/07 και άρθρου 6 του Ν. 205/0 (ΦΕΚ 486/0 20 τ.β και ΦΕΚ 65/ τ.β ). 8. Το γεγονός ότι το προσωπικό, λόγω των αθρόων αποχωρήσεων και της μη πρόσληψης νέου, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των βαρδιών [τριών () βαρδιών στην 24ωρη εργασία και δύο (2) βαρδιών στην 2ωρη εργασία]. 9. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την κάλυψη των παρα κάτω έκτακτων, εποχικών και απρόβλεπτων αναγκών: Αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή λει τουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω υπηρεσία στην περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και πλύσης των κάδων. Συντήρηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου. Άμεση αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρω μάτων. Έλεγχο και την συντήρηση πεζοδρομίων καθώς και της σήμανσης του οδικού δικτύου. Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Κλάδεμα ή και κοπή επικίνδυνων υψηλών ή και πε σμένων δένδρων, σε περιπτώσεις θεομηνιών, αποκομιδή κλαδιών από τις κλαδεύσεις, κοπή αυτοφυούς βλάστησης (κατά τους θερινούς μήνες), για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών και για τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτι κών, των ερπετών και των εντόμων, ανάγκες αρδεύσεων νεοφυτευμένων μικρών δένδρων και πάρκων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου σε ημέρες εθνικών εορτών. Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτι σμού, παροχές ρεύματος, επιβλέψεις σε εκδηλώσεις, εθνικές επετείους, τοποθετήσεις χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Συντήρηση σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις εξεδρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, απο καταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα. Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης (λόγω πίεσης χρόνου έλλειψης προσωπικού) Επίβλεψη έργων κατά τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα λόγω ειδικών συνθηκών (ασφαλτο στρώσεις, εργασίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.). Συνεργασίες Υπηρεσιών μετά το ωράριο π.χ. Δια χειριστική Αρχή, δικηγόροι κ.λπ. Τακτοποίηση του αρχείου σε ψηφιακή και συμβατική μορφές. Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου. Λειτουργία των κλειστών γυμναστηρίων, κατά το χρόνο διεξαγωγής, αγώνων κ.α. Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση επιμορφω τικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 702 Υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού ή άλλων προσκεκλημένων. Για τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τον έλεγχο της άσκησης υπαίθριου εμπορίου και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων. Για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογι σμού και οικονομικών καταστάσεων. Για τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 259/97. Για έλεγχο δικτύων πληροφορικής εκλογές με ταδημοτεύσεις ετεροδημότες, αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων. Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού ή κοι νοτικού συμβουλίου, υπηρεσία ληξιαρχείων κ.λπ. και όπως αναλυτικότερα αυτές οι ανάγκες εργασίες κα ταγράφονται στις προαναφερόμενες /2 και 4/2 Α.Δ.Σ. (υπόψη 7). 0. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, κατά κλάδο ειδικότητα, που είναι, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας, αποφασίζει: Εγκρίνουμε, για το έτος 20, υπερωριακή (απογευμα τινή) εργασία και νυκτερινή και Κυριακών και εξαιρεσί μων ημερών εργασία, είτε προς συμπλήρωση της υπο χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ υπέρβαση αυτής, για εκατόν ενενήντα έξι (96) μόνιμους υπαλλή λους του Δήμου μας (όπως αναλύονται παρακάτω σε κατηγορίες και κλάδους), με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερθέ ντων υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟΙ Α.Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 5 5. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 6. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 7. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8. ΠΕ (ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 9. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 0. ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 5. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 6. TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 7. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8. TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9. TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20. TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22. TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 24. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 25. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 26. TE ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 27. TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 28. TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 29. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 0. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (& ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ). ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 2. ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 8 4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 6. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 7. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8 8. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 9. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

6 7024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 42. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4. ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 45. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 46. ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 47. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 49. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52. ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 54. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 55. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 96 Οι ώρες υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20), ανά υπάλληλο μηνιαίως. Στην καθ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαί νουν τις δέκα έξι (6), ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ο αριθμός των δεδουλευ μένων ωρών θα βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων οργανικών μονάδων. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι σμού για το έτος 20, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την ως άνω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, ανέρχεται σε και αναλύεται ως ακολούθως: ΜΟΝΙΜΟΙ Κ.Α. ΠΟΣΟ (σε ) , , , , ,00 Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προ ϋπολογισμού για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπά νης δεν είναι δυνατή. Αμπελόκηποι, 2 Ιανουαρίου 20 Ο Δήμαρχος ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ F Αριθμ. αποφ. 4 (5) Έγκριση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για το Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 852/0 «... Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/20 «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο κ.λπ.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 0 του Ν. 250/97 «Διοικητική, οργάνωση στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 76 του Ν.584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (όπως έχουν τροποποι ηθεί και ισχύουν) του Ν. 205/0 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,... και άλλες συναφείς διατάξεις». 6. Τη με αριθμ. οικ/2/78400/0022/4 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β κεφαλαίου του Ν. 4024/20». 7. Τις με αριθμό /2 (Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών) και 4/2 (Καθιέρωση 2ωρης λειτουργί ας υπηρεσιών) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων Μενεμένης με τις οποίες καθιερώθη κε 24ωρη και 2ωρη αντίστοιχα λειτουργία, καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες των αναφερόμενων σε αυτές (τις αποφάσεις) υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 584/07 και άρθρου 6 του Ν. 205/0 (ΦΕΚ 486/0 20 τ.β και και ΦΕΚ 65/ τ.β ). 8. Το γεγονός ότι το προσωπικό, λόγω των αθρόων αποχωρήσεων και της μη πρόσληψης νέου, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των βαρδιών [τριών () βαρδιών στην 24ωρη εργασία και δύο (2) βαρδιών στην 2ωρη εργασία]. 9. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την κάλυψη των παρα κάτω έκτακτων, εποχικών και απρόβλεπτων αναγκών: Αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή λει τουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω υπηρεσία στην περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και πλύσης των κάδων. Συντήρηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7025 Άμεση αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρω μάτων. Έλεγχο και την συντήρηση πεζοδρομίων καθώς και της σήμανσης του οδικού δικτύου. Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Κλάδεμα ή και κοπή επικίνδυνων υψηλών ή και πε σμένων δένδρων, σε περιπτώσεις θεομηνιών, αποκομιδή κλαδιών από τις κλαδεύσεις, κοπή αυτοφυούς βλάστη σης (κατά τους θερινούς μήνες), για την αποφυγή εκ δήλωσης πυρκαγιών και για τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών, των ερπετών και των εντόμων, ανάγκες αρδεύσεων νεοφυτευμένων μικρών δένδρων και πάρκων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου σε ημέρες εθνικών εορτών. Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτι σμού, παροχές ρεύματος, επιβλέψεις σε εκδηλώσεις, εθνικές επετείους, τοποθετήσεις χριστουγεννιάτικου διακόσμου. Συντήρηση σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις εξεδρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, απο καταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα. Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης (λόγω πίεσης χρόνου έλλειψης προσωπικού). Επίβλεψη έργων κατά τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα λόγω ειδικών συνθηκών (ασφαλτο στρώσεις, εργασίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.). Συνεργασίες Υπηρεσιών μετά το ωράριο π.χ. Δια χειριστική Αρχή, δικηγόροι κ.λπ. Τακτοποίηση του αρχείου σε ψηφιακή και συμβατική μορφές. Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου. Λειτουργία των κλειστών γυμναστηρίων, κατά το χρόνο διεξαγωγής, αγώνων κ.α. Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση επιμορφω τικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού ή άλλων προσκεκλημένων. Για τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τον έλεγχο της άσκησης υπαίθριου εμπορίου και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων. Για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογι σμού και οικονομικών καταστάσεων. Για τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 259/97. Για έλεγχο δικτύων πληροφορικής εκλογές με ταδημοτεύσεις ετεροδημότες, αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων. τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού ή κοι νοτικού συμβουλίου, υπηρεσία ληξιαρχείων κ.λπ. και όπως αναλυτικότερα αυτές οι ανάγκες εργασίες κα ταγράφονται στις προαναφερόμενες /2 και 4/2 Α.Δ.Σ. (υπόψη 7). 0. Το σύνολο των με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου υπηρετούντων υπαλλήλων, κατά επίπεδο εκ παίδευσης και ειδικότητα, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας, αποφασίζει: Εγκρίνουμε, για το έτος 20, υπερωριακή (απογευ ματινή) εργασία και νυκτερινή και Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών εργασία, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ υπέρ βαση αυτής, για ογδόντα τρείς (8) Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους του Δήμου μας (όπως αναλύονται παρακάτω σε επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα), με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερ θέντων υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής: A.A. Ι.Δ.ΑΧ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΙ μερικής απασχόλησης 7. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ 8. TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2 9. TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 2 0. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ & ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΙ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 4. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ) 6. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 7. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ & ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΘΥΡΩΡΟΙ 9. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ ΚΟΝΤΩΝ μερικής απασχόλησης 2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

8 7026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 26. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ μερικής απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ 8 Οι ώρες υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας δεν μπο ρεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20), ανά υπάλληλο μηνιαίως. Στην καθ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαί νουν τις δέκα έξι (6), ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ο αριθμός των δεδουλευ μένων ωρών θα βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων οργανικών μονάδων. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι σμού για το έτος 20, για την κάλυψη της δαπάνης που 9 2 θα προκύψει από την ως άνω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, ανέρχεται σε και αναλύεται ως ακολούθως: Κ.Α. ΠΟΣΟ (σε ) , , , ,00 Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προ ϋπολογισμού για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπά νης δεν είναι δυνατή. Αμπελόκηποι, 2 Ιανουαρίου 20 Ο Δήμαρχος ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ 04 2 * ΤΗΛ * FAX

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 03 Αθήνα Τηλ.: 210 727

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηράκλειο, 23 Μαίου 2014 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μ. Δερμεντζόγλου Τηλ.: 2310 995187, Fax: 2310 995189

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Πληροφορίες :Χαρίκλεια Παρασύρη Ταχ.Δ/νση :Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου Τηλέφωνο :281.0394018 *FAX:281.0394301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραμματεία ΑΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μπακιρτζόγλου Π. Τηλ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γραµµατεία Πληροφορίες: Γ. Καδινοπούλου Θεσσαλονίκη, 14-10- 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ.

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 15.10.2015 Τηλ. : 2310991354 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Παρασκευή Νίτσιου Τηλ.: 2310 99 5595, 5596 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη του Πανεπιστημίου Κρήτης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πληροφορίες : Αννα Παντελιδάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 71003 Ηράκλειο Τηλέφωνο : 2810545131, 545138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης Τηλ. 2310-996977 Εmail: stamchr@theo.auth.gr ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ρία Πήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ιστοσελίδα: www.biology.uoc.gr. Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Σ : Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Hράκλειο 30/5/2016 Αρ. Πρωτ. 6458 Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κελαϊδή Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο : 2831077301 *FAX: 2831077304

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο. Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ (Στη συνεδρίασή της στις 22 Μαΐου 2014)

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο. Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ (Στη συνεδρίασή της στις 22 Μαΐου 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Ταχ. /νση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών Τηλέφωνο: 2810-394401 *FAX:2810-394404

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης (Τ.Θ. 2208) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 5-7-2016 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1041 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 135 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην προκήρυξη εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αρ. Πρωτ.: 2 Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14333 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 20 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4443 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7056 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ / 60/116685/ Β2/ / Προέδρους όλων τ ν Α.Ε.1. (Πανεπιστήμια και Τ...

Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ / 60/116685/ Β2/ / Προέδρους όλων τ ν Α.Ε.1. (Πανεπιστήμια και Τ... ΕΛΛΙ-ΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔIΟΙΚΗΤιΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠANEΠΙΣΤHΓv1IAKHΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20601 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 799 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1209 26 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12 Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41185 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4197 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 5 Ιανουαρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9/6 Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών,

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr Χρονοδιάγραμμα Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1767 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20691 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45609 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45017 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21323 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1895 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 365/2016 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1593 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 205 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2017, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8925

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8925 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 144

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44745 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4423 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1091/2016 Καθιέρωση ς, νυκτερινής και Κυριακών και εργασίας με αμοιβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44601 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4408 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 3325 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.122.1/908/144145/Β2 Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13467 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 13 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εργασίας τις νυχτερινές ώρες των εργα σίµων ηµερών (δαα) και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 504 Σεπτεμβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαρκοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Πληροφορίες : Χριστίνα Νούσου Τηλέφωνο : 2313 302941 Σταυρούπολη, 31/

Διαβάστε περισσότερα