Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7 Τ.Κ. : ΠΛΗΡΟΦ. : Κουρούκλης Κωνσταντίνος ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»(ΦΕΚ 87/Α/ ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.3584/07 Περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι ημέρες και ώρες εργασίας και καθιερώνεται υπερωριακή εργασία, νυκτερινό ωράριο εργασίας κλπ για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. 3. Τις διατάξεις της παρ.2,3 του ίδιου άρθρου του Ν.2503/97, σύμφωνα με τις οποίες, η όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου κλπ. 4. Τις διατάξεις του αρθρ.16, του Ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297 Α), που αφορά μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λ.π. 5. Τις διατάξεις του αρθρ. 22 παρ. 11 του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση & λειτουργία των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού», με τις οποίες καθιερώνεται η μη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. των αποφάσεων που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α βαθμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/ Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4 & 284 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), και του άρθρου 15 του Ν.4147/ Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά έτος για την αντιμετώπιση τους, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

2 9. Τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2015, πιστώσεις με Κ.Α. ως εξής: Κ.Α.10/ , 10/ , 15/ , 15/ , 20/ , 20/ , 20/ , 30/ , 30/ , 35/ , 35/ , 40/ , 40/ , 45/ & 45/ Την υπ αριθ.32/2015 με αριθμ. πρωτ.740/ (ΑΔΑ:ΩΦΜΚΩΡΦ- Υ54) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 11. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις οποίες, για να αντιμετωπισθούν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για το έτος 2015, απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, ως εξής: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος: 220 ώρες (Απογευματινές), 80 ώρες (Νυχτερινές) & 176 ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες). Ένας (1) ΙΔΑΧ υπάλληλος: 220 ώρες (Απογευματινές), 80 ώρες (Νυχτερινές) & 176 ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες). 2. Γραφείο Επικοινωνίας Τέσσερις (4) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 880 ώρες (Απογευματινές), 300 ώρες (Νυχτερινές) & 550 ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες). Β. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι της Δνσης: 700 ώρες (Απογευματινές). Γ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Διευθυντής (Μόνιμος) 1 Διευθυντής χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 1 Διευθυντής χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 2. Τμηματάρχες (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ) 1 Τμηματάρχης Καθαριότητας χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 1 Τμηματάρχης Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων χ 100 ώρες χ 11 μήνες = = ώρες. Υπερωριακά νυκτερινά 1 Τμηματάρχης Καθαριότητας χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες.

3 1 Τμηματάρχης Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων χ 16 ώρες χ 11 μήνες = = 176 ώρες. Κυριακές και Εξαιρέσιμες(ημερήσιες και νυχτερινές) 1 Τμηματάρχης Καθαριότητας χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 1 Τμηματάρχης Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων χ 16 ώρες χ 11 μήνες = = 176 ώρες. 1 Τμηματάρχης Καθαριότητας χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 1 Τμηματάρχης Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων χ 20 ώρες χ 11 μήνες = = 220 ώρες. 1 Τμηματάρχης Πρασίνου χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 3. Τμήμα Καθαριότητας ΜΟΝΙΜΟΙ 3 Επόπτες χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 1 Επιστάτης χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 45 Εργαζόμενοι χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. Υπερωριακά νυκτερινά 3 Επόπτες χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 990 ώρες. 1 Επιστάτης χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 45 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 3 Επόπτες χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 990 ώρες. 1 Επιστάτης χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 45 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 3 Επόπτες χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 660 ώρες. 1 Επιστάτης χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 45 Εργαζόμενοι χ 20 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 Επόπτης χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 1 Διοικητικός χ 50 ώρες χ 11 μήνες = 550 ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. Υπερωριακά νυκτερινά 1 Επόπτης χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 1 Διοικητικός χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 1 Επόπτης χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 1 Διοικητικός χ 30 ώρες χ 11 μήνες = 330 ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 1 Επόπτης χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 1 Διοικητικός χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 20 ώρες χ 11 μήνες = ώρες.

4 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 24 Εργαζόμενοι χ 100 ώρες χ 12 μήνες = ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 12 μήνες = ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 30 ώρες χ 12 μήνες = ώρες. 24 Εργαζόμενοι χ 20 ώρες ημερήσιες χ 12 μήνες = ώρες. 4. Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Πολιτικής Προστασίας ΜΟΝΙΜΟΙ 4 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 880 ώρες. 2 Διοικητικοί χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 440 ώρες. 1 Χειριστής χ 20 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 4 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 16 ώρες νυχτερινές χ 11 μήνες = 704 ώρες. 2 Διοικητικοί χ 16 ώρες χ 11 μήνες = 352 ώρες. 1 Χειριστής χ 16 ώρες χ 11 μήνες = 176 ώρες. 4 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 16 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 704 ώρες. 2 Διοικητικοί χ 16 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 352 ώρες. 1 Χειριστής χ 16 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 176 ώρες. Νυχτερινά 4 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες 2 Διοικητικοί χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 660 ώρες. 2 Διοικητικοί χ 20 ώρες χ 11 μήνες = 440 ώρες. 1 Χειριστής χ 20 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 220 ώρες. 3 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 16 ώρες νυχτερινές χ 11 μήνες = 528 ώρες. 2 Διοικητικοί χ 16 ώρες χ 11 μήνες = 352 ώρες. 1 Χειριστής χ 16 ώρες χ 11 μήνες = 176 ώρες. Νυχτερινά 3 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες 1 Χειριστής χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. 3 μηχανο-ηλεκτρο τεχνίτες χ 16 ώρες ημερήσιες χ 11 μήνες = 528 ώρες. 1 Χειριστής χ 16 ώρες χ 11 μήνες = 176 ώρες. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 μηχανοτεχνίτης χ 20 ώρες ημερήσιες χ 7 μήνες = 140 ώρες. 1 μηχανοτεχνίτης χ 16 ώρες νυχτερινές χ 7 μήνες = 112 ώρες.

5 Νυχτερινά 1 μηχανοτεχνίτης χ 100 ώρες χ 7 μήνες = 700 ώρες. 1 μηχανοτεχνίτης χ 16 ώρες χ 7 μήνες = 112 ώρες. 5. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου ΜΟΝΙΜΟΙ Υπερωριακή Απασχόληση 19 Εργαζόμενοι χ 20 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπερωριακή Απασχόληση 18 Εργαζόμενοι χ 20 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. Νυχτερινά 2 φύλακες (πάρκου 49 στρεμμάτων) χ 100 ώρες χ 11 μήνες = ώρες. Δ. Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 4 υπάλληλοι, σύνολο 400 ώρες (Απογευματινές). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ : 2 υπάλληλοι, σύνολο 200 ώρες (Απογευματινές). Ε. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1. Τμήμα Α ΚΑΠΗ Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 440 ώρες (Απογευματινές). Δύο (2) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 440 ώρες (Απογευματινές). 2. Τμήμα Β ΚΑΠΗ Τρείς (3) μόνιμοι υπάλληλοι: 660 ώρες (Απογευματινές). Ένας (1) ΙΔΑΧ υπάλληλος: 220 ώρες (Απογευματινές). 3. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής, Δημόσιας Υγιεινής & Παιδείας Τρείς (3) μόνιμοι υπάλληλοι: 660 ώρες (Απογευματινές). Δέκα (10) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές).

6 ΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι: 660 ώρες (Απογευματινές). Ένας (1) υπάλληλος ΙΔΑΧ : 200 ώρες (Απογευματινές). 2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 440 ώρες (Απογευματινές). Οκτώ (8) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές). 3. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δέκα (10) μόνιμοι υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές). Πέντε (5) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές). 4. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Έξι (6) μόνιμοι υπάλληλοι: 700 ώρες (Απογευματινές). Εξι (6) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 700 ώρες (Απογευματινές). 5. Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 300 ώρες (Απογευματινές). Τρεις (3) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 360 ώρες (Απογευματινές). Ζ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Εξι (6) μόνιμοι υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές). Ενας (1) ΙΔΑΧ υπάλληλος: 240 ώρες (Απογευματινές). 2. Τμήμα Προμηθειών Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 480 ώρες (Απογευματινές). Δύο (2) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 480 ώρες (Απογευματινές). 3. Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Απεικόνισης Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 480 ώρες (Απογευματινές). Τρείς (3) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 720 ώρες (Απογευματινές). 4. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι: 720 ώρες (Απογευματινές). Τρείς (3) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 720 ώρες (Απογευματινές). 5. Τμήμα Αποθήκης Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι: 480 ώρες (Απογευματινές).

7 Δύο (2) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 480 ώρες (Απογευματινές). 6. Τμήμα Ταμείου Πέντε (5) μόνιμοι υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές). Τρεις (3) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: 720 ώρες (Απογευματινές). 7. Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου Δεκατέσσερις (14) μόνιμοι υπάλληλοι: ώρες. Οκτώ (8) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: ώρες. Δεκαεπτά (17) ΙΔΟΧ υπάλληλοι: ώρες. Η. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Τριάντα οκτώ (38) μόνιμοι υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές), ώρες (Νυχτερινά) & ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες). Δεκαέξι (16) ΙΔΑΧ υπάλληλοι: ώρες (Απογευματινές), 450 ώρες (Νυχτερινά) & ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες). Θ. Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Π. Έξι (6) μόνιμοι υπάλληλοι και Δέκα (10) υπάλληλοι ΙΔΑΧ: σύνολο ώρες (Απογευματινές). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε τις ώρες για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης με την προϋπόθεση ότι, η δαπάνη τους δεν θα υπερβεί τα ποσά που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στους ανάλογους κωδικούς. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2015. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Ολες τις Δ/νσεις 2. Ολα τα Τμήματα & Γραφεία Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ε. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 07.07.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/101167 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 18 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Απόφασης περί συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα