ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014

2 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ (www.energycon.org) Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (www.meteo.noa.gr) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών (www.noa.gr) Ηυάννος Μεηαξά & Βαζιλέυρ Παύλος, Π. Πενηέλη Σηλ: , Fax: , Δmail: Σόπορ Γεννήζευρ : Wuppertal, Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμορ, Γύο παιδιά ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δξοικονόμηζη και οπθολογική σπήζη ενέπγειαρ, ήπιερ μοπθέρ ενέπγειαρ, πεπιβαλλονηικέρ επιπηώζειρ, θεπμική ζςμπεπιθοπά κηιπίυν, ζσεδίαζη και ππαγμαηοποίηζη πειπαμάηυν για ηη μελέηη μεηευπολογικών παπαμέηπυν και παπαμέηπυν ποιόηηηαρ αέπα, ζηαηιζηική ανάλςζη και επεξεπγαζία δεδομένυν, βαθμονομήζειρ μεηευπολογικών οπγάνυν, επγαζηηπιακόρ εξοπλιζμόρ όπγανα μεηπήζευν θςζικών μεγεθών, ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ ενεπγηηικά και παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα, μελέηερ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν με σπήζη μεηευπολογικών μονηέλυν και μονηέλυν διαζποπάρ και διάσςζηρ αεπίυν πύπυν, πποζομοιώζειρ κηιπίυν, ππογπαμμαηιζμόρ, ανάπηςξη και ςποζηήπιξη λογιζμικών, δημιοςπγία εθαπμογών πολςμέζυν και δικηςακών ζελίδυν. Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ ζηο ΗΔΠΒΑ ηος ΔΑΑ. ΠΟΤΓΔ Master of Science (M.Sc.) Βαζηθό Πηπρίν Φςζική Πεπιβάλλονηορ σολή Θεηικών Δπιζηημών Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φςζικόρ σολή Θεηικών Δπιζηημών Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάπηιορ 1993 Μάπηιορ 1990 Αγγλικά Γεπμανικά ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηιρ Μεηαθοπέρ, Δλληνικό Κένηπο Παπαγυγικόηηηαρ, 1992 Βιοκλιμαηική Απσιηεκηονική και Ζλιακά ςζηήμαηα, ΚΔΝΔ, 1993 (Ππόγπαμμα SAVE) Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηα Κηίπια, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1994 (Ππόγπαμμα SAVE) Ζλιακή Δνέπγεια και Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε Κηίπια Αζηικού Πεπιβάλλονηορ, ΚΔΝΔ, Νοέμβπιορ 1994 (Ππόγπαμμα SAVE) Training and Education in the Energy Field, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε Κηίπια Γπαθείυν, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) Passive Cooling of Buildings, ΚΔΝΔ, Ηούνιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γιεθνή Δπιζηημονικά Πεπιοδικά : 13 Δλληνικά Σεσνικά Πεπιοδικά : 6 Δπιζηημονικέρ Δκδόζειρ: 16 Γιαηπιβέρ: 2 Γιεθνή & Δθνικά ςνέδπια : 25 Σεσνικέρ Δκθέζειρ : 36 Ζμεπίδερ : 4 Βιβλία / Γιδακηικά Βοηθήμαηα: 1 Λογιζμικά & ε-δθαπμογέρ 22 Παπαπομπέρ ζηην βιβλιογπαθία: 225

3 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Μέλορ ηηρ Ομάδαρ ύνηαξηρ ηος Δκπαιδεςηικού Τλικού ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών. 2010, 2012 Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην ζύνηαξη ηηρ Σεσνικήρ Οδηγίαρ (ΣΟΣΔΔ /2010) «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ», Α έκδοζη - Ηούλιορ 2010, Β έκδοζη - Μάπηιορ , 2012 Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην ζύνηαξη ηηρ Σεσνικήρ Οδηγίαρ (ΣΟΣΔΔ /2010) «Οδεγίεο θαη Έληππα Ελεξγεηαθψλ Επηζεσξήζεσλ Κηηξίσλ, Λεβήησλ & Εγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο, θαη Εγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ», Α έκδοζη - Ηούλιορ 2010, Β έκδοζη - Μάπηιορ , 2012 Ανάπηςξη ηος επίζημος εθνικού λογιζμικού για ηην ενεπγειακή επιθεώπηζη, ενεπγειακή μελέηη, επιθευπήζειρ εγκαηαζηάζευν θέπμανζηρ και κλιμαηιζμού (ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ, Λνγηζκηθό Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ & Πηζηνπνίεζεο Κηηξίωλ, ελεξγεηαθήο Μειέηεο, Δπηζεωξήζεωλ Λεβήηωλ / Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ), Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Α έκδοζη - επηέμβπιορ 2010, Β έκδοζη - Αππίλιορ ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΩΝ Κπιηήρ ζηο διεθνέρ πεπιοδικό Automation in Construction ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 02/01 ζήκεξα Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (ππώην ΗΜΦΑΠ) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών 9/98 6/00 ςνεπγάηηρ ΣΔΗ Πειπαιά 1/96-1/01 Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (ππώην ΗΜΦΑΠ) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών 03/92 12/95 Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Σομέαρ Φςζικήρ Δθαπμογών Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Κένηπο Δνεπγειακήρ Δκπαίδεςζηρ Πανεπιζηήμιο Αθηνών ςνεπγάηηρ Δλληνικό Κένηπο Παπαγυγικόηηηαρ (ΔΛΚΔΠΑ) 5/95-8/95 ηπαηιώηηρ Γπαθείο Πληποθοπικήρ Διδικόρ Δπιζηήμοναρ Γ' ώμα ηπαηού Ξάνθη Ζμεπομηνία απολύζευρ 23 Αςγούζηος, 1995.

4 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ςμμεηοσή ζε 6 Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και 11 Δςπυπαφκά και Δθνικά ππογπάμμαηα διαθόπυν θοπέυν. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: PASCOOL, Passive Cooling for Buildings (JOU2CT ) PERIOD: Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ΔΑΑ, ΚΑΠΔ και 25 Πανεπιζηήμια, διάθοποι οπγανιζμοί και επεςνηηικά κένηπα από ηην Ηηαλία, Γαλλία, Ηζπανία, Ποπηογαλία, Δλβεηία, Αγγλία και Βέλγιο. JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: POLIS: Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate (JOR-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: BRE, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Πανεπιζηήμιο Λιέγηρ, Πανεπιζηήμιο εβίλληρ. KENE, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ & ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ SAVE, Γενική Γιεύθςνζη Δνέπγειαρ (DG XVII), Δςπυπαφκή Δπιηποπή ΣΗΣΛΟ: PASSIVE COOLING - Creation of an Educational Structure on the Energy Efficiency of Cooling Systems and Techniques for Buildings (SAVE XVII/4.1031/93-071) ΠΔΡΗΟΓΟ : ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: Κοινό Δςπυπαφκό Ππόγπαμμα. Κένηπο Δνεπγειακήρ Δκπαίδεςζηρ (Central Institution for Energy Efficiency Education), Πανεπιζηήμια και διάθοποι οπγανιζμοί από Δςπυπαφκέρ σώπερ ΔΘΝΙΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: SOLAR CONTROL - Integrated Approach to Solar Control Techniques (JOR3-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Conphoebus-I, BRE-GB, Univ. of Seville-E, VTT-FN, TNO-NL, Μελεηηηική, IBP-G., CEA-F, Pirlington-GB, Univ. of Ljubjana-SL. JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: SOLHEATCOOL - Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy (JOR3-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, COSTIC, D.F. Liedelt Productions & Vertriebs, Jacques Giordano Industries S.A., ZAE Bayern. GROWTH, DG for Research (DG XII), European Commission ΣΗΣΛΟ: INVESTIMMO - A Decision-making Tool for Long-term Efficient Investment Strategies in Housing Maintenance and Refurbishment (G1RD-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Τποςπγείο Δζυηεπικών, CSTB & LF Γαλλία, EPFL, CUEH & ESTIA sarl Δλβεηία, FhG/IBP & VdW Γεπμανία, DIPARC & ENVIPARK Ηηαλία, SBI & SBS Γανία, KAPE & UZ Πολυνία Fifth Framework, DG for Research (DG XII), European Commission ΣΗΣΛΟ: SACE - Solar Air Conditioning in Europe (NNE5/2001/00025) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, TU Delft Holland, FhG-ISE Germany, Joanneum Austria, Technion Haifa Israel.

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ & ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ELVAL Hellenic Aluminium Industry S.A. ΣΗΣΛΟ: ELVAL I - Evaluation of aluminium wall cladding on building facades ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ. PERIOD: ALTENER, DG for Energy(DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: XENIOS - Development of an audit tool for Hotel buildings and the promotion of RUE and RES (AL /Z/01-135/2001) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Terra Nova EΠΔ (Δλλάρ), CSTB (Γαλλία), CAATB (Ηζπανία), CONPHOEBUS (Ηηαλία), CALVIA (Ηζπανία), Γήμορ Καλλιθέαρ Ρόδος (Δλλάρ), GEDISA (Ηζπανία), AHPM (Ηζπανία), D.G. D Energia (Ηζπανία). ALTENER, DG for Energy(DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: EPA-ED Development of and preparations for the implementation of an Energy Performance Assessment Method for Existing Dwellings to stimulate RUE and the use of RES in the existing dwelling stock in Member States (AL /Z/01-142/2001) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Damen Consultants BV (Ολλανδία), ΟΣΒ (Ολλανδία), DBUR (Γανία), και Austrian Institute for Applied Ecology (Αςζηπία). Intelligent Energy Europe, DG for Energy (DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: EPA-NR Energy Performance Assessment for Existing Non Residential Buildings (EIE/04/125/S ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Damen Consultants BV (Ολλανδία), ΣΝΟ (Ολλανδία), DBUR (Γανία), Arsenal και Austrian Institute for Applied Ecology (Αςζηπία), CSTB (Γαλλία), Fraunhofer-IBP (Γεπμανία), ΔΝΔΑ (Ηηαλία). Intelligent Energy Europe, DG for Energy (DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: DATAMINE Collecting Data from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing Buildings (EIE/05/097/SI ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Γεπμανία), Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (Πολυνία), Energy for Sustainable Development Ltd (UK), EBM-consult BV (Ολλανδία), Politecnico di Torino (Ηηαλία), Flemish Institute for technological research (Βέλγιο), Austrian Energy Agency (Αςζηπία), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (λοβενία), Ecofys ema SL (Ηζπανία), Energy Action Limited (Ηπλανδία), Sofia Energy Agency (Βοςλγαπία). Energy Intelligent Europe ΣΗΣΛΟ: TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (EIE/08/495/SI ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt/ Institute for Housing and Environment (Γεπμανία), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (λοβενία), Politecnico di Torino - Department of Energetics (Ηηαλία), French Energy and Environment Agency (Γαλλία), Energy Action Limited (Ηπλανδία), Flemish Institute of Technological Research (Βέλγιο), Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (Πολυνία), Austrian Energy Agency (Αςζηπία), Mälardalens University (οςηδία), STU-K (Σζεσία), Danish Building Research Institute (Γανία). Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ ΣΗΣΛΟ: TEE / KENAK Ανάπηςξη λογιζμικού ζηα πλαίζια εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού Ενεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ Κηιπίων ΚΕΝΑΚ PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ FP7 -Small or medium-scale focused research project (STREP) ΣΗΣΛΟ: ISES Intelligent Services for Energy-Efficient Design and Life Cycle Simulation (288819/ FP7-ICT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Granlund Oy (FN), SOFiSTiK Hellas SA (GR), University of Ljubljana (SI), Nyskopunarmidstod Islands (IC), Leonhardt Andra und Partner (DE), Trimo d.d. (SI)

6 Intelligent Energy Europe, Γενική Γιεύθςνζη Δνέπγειαρ (DG XVII), Δςπυπαφκή Δπιηποπή ΣΗΣΛΟ: EPISCOPE (EY) - Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks (IEE/12/695/SI ) PERIOD: April March 2016 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt, Institute for Housing and Environment (Germany), Buildings Performance Institute Europe (Belgium), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (Slovenia), Danish Building Research Institute, Aalborg University (Denmark), Austrian Energy Agency (Austria), Building Research Establishment Ltd (United Kingdom), Flemish Institute for Technological Research (Belgium), Politecnico di Torino - Department of Energy (Italy), STU-K (Czech Republic), Energy Action Limited (Ireland), Budapest University of Technology and Economics (Hungary), Valencian Institute of Building (Spain), Cyprus University of Technology (Cyprus), Delft University of Technology (Netherlands), Pouget Consultants (France), Norwegian University of Science and Technology (Norway) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) ΣΗΣΛΟ : ΠΔΑ-Stat Ανάπηςξη πληποθοπιακήρ εθαπμογήρ ζηαηιζηικήρ επεξεπγαζίαρ και πποηγμένηρ διαδικηςακήρ εθαπμογήρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Δπιθευπηηών Δνέπγειαρ (ΔΤΔΠΔΝ) ηος Τ.Π.Δ.Κ.Α. ΠΔΡΗΟΓΟ: έυρ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ςνηήπηζη και επίλςζη ηεσνικών πποβλημάηυν όλυν ηυν λογιζμικών ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Βαθμονόμηζη μεηευπολογικών οπγάνυν ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν πποπηςσιακού και μεηαπηςσιακού επιπέδος ζηον Σομέα Μεηευπολογίαρ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών Σομέα Φςζικήρ ηεπεάρ Καηάζηαζηρ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ Ππογπαμμαηιζμόρ.NET Framework, Integrated Development Environment (VS2010), Hypertext Preprocessor, Active Server Pages, Multimedia platform (FL), ActionScript 3.0, JavaScript Flash language (JSFL), Web Development Application (DW), Application Deployment (IS12), TRNSYS Ανάπηςξη Λογιζμικών SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY πξφγξακκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ σξηαίσλ απνηειεζκάησλ απφ πξνζνκνηψζεηο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ πνπ έγηλαλ κε ην πξφγξακκα TRNSYS. Σπλνιηθά κειεηήζεθαλ ζελάξηα γηα ηξεηο Επξσπατθέο πφιεηο, δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο θαη γεσκεηξίαο, θηίξηα δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο (κεγάιε θαη κηθξή ζεξκηθή κάδα) θαη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο απνξξφθεζεο θαη ηνπ ππνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο SACE. Solar Air Conditioning in Europe. Overview of solar AC applications throughout Europe,

7 2004 XENIOS - Λογιζμικό για ηην ανακαίνιζη ξενοδοσείυν πξφγξακκα γηα αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνχο, βαζηδφκελν ζηελ Επξσπατθή κεζνδνινγία ελεξγεηαθήο, πεξηβαιινληηθήο & θαηαζθεπαζηηθήο επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο μελνδνρείσλ. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ επέκβαζεο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (πρ θέιπθνο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, Η/Μ εγθαηαζηάζεηο), ηηο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη ηελ ζχληαμε ελφο πξνυπνινγηζκνχ 2004 EPA-ΔD ινγηζκηθφ γηα ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαηνηθηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (2002/91/EC) 2010-ζήμεπα ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ Δπηζεώξεζε ππνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ ζηελ Ειιάδα, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Ελεξγεηαθνχο Επηζεσξεηέο θαη έρνπλ εθδνζεί ήδε πάλσ απφ Ελεξγεηαθά Πηζηνπνηεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ Μειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη γηα ππνβνιή Μειέηεο Ελεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηε Πνιενδνκία, Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 NOMIS ππνινγηζηηθφο ππξήλαο γηα ηα ππφινηπα αμηνινγεκέλα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο θαη ηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΑΠΕ (buildingcert) ζε φηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θνηλή κεζνδνινγία θαη αληηζηνηρία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 Έληππα Δπηζεωξήζεωλ Λέβεηα, Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνύ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςεθηαθή ππνβνιή ησλ Εληχπσλ ζηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΑΠΕ (buildingcert) Πξνζαξκνγή Λνγηζκηθώλ EPIQR - Λογιζμικό για ηην ανακαίνιζη πολςκαηοικιών (Δκπαιδεςηική Έκδοζη 2.3). γηα δηαλνκή ζε θνηηεηέο ή άιινπο εθπαηδεπφκελνπο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην. Πεξηιακβάλνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ 50 ηνκέσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ EPA-NR ινγηζκηθφ γηα ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (2002/91/EC) Ανάπηςξη Ππογπαμμάηων Πολςμέζων 22 CD-ROM πολςμέζυν γηα ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Επξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS REFERENCE HANDBOOK (CD-ROM) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS PRODUCT INFORMATION HANDBOOK (CD-ROM) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS EDUCATIONAL SLIDES (CD-ROM) TOBUS - REFURBISHMENT OF OFFICE BUILDINGS HELLENIC CASE STUDIES (CD-ROM) EPIQR SOFTWARE REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS HELLENIC (CD-ROM) EPIQR METHOD HELLENIC (CD-ROM) REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS HELLENIC CASE STUDIES (CD-ROM) EPIQR REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS (Educational Version 2.3) TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS (CD-ROM) OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE (CD-ROM) DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK SOLAR CONTROL HANDBOOKS (CD-ROM) SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES (CD-ROM) SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE (CD-ROM)

8 ΣΜΔ 2006 ATHENS (CD-ROM) ΣΜΔ 2000 ATHENS (CD-ROM) XENIOS SOFTWARE FOR HOTEL REFURBISHMENT (CD-ROM) XENIOS DISSEMINATION MATERIAL (CD-ROM) INVESTIMMO ERBAD (CD-ROM) INVESTIMMO BDAG (CD-ROM) INVESTIMMO BEIG (CD-ROM) EPA-ED (CD-ROM) EPA-NR (CD-ROM) SOLAR DATA (CD-ROM) ekia (CD-ROM) Ανάπηςξη και Διασείπιζη Δικηςακών Εθαπμογών 2002 ELVAL - Building Energy Performance and Educational Material (Mediterranean Architectural Competition 2002) ζήκεξα SACE (SOLAR AIR-CONDITIONING IN EUROPE) Δηθηπαθφ Εξγαιείν γηα εθαξκνγέο θιηκαηηζκνχ κε ειηαθή ελέξγεηα ζε δηαθφξσλ ρξήζεσλ θηίξηα, κε έκθαζε ζηνλ δξνζηζκφ θαη ζηελ αθχγξαλζε κε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζεξκηθέο ηερλνινγίεο ζήκεξα ekia Δηθηπαθφ Εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Ελεξγεηαθήο Απφδνζεο Καηνηθίαο κε ηε ρξήζε Ειιεληθψλ Τππνινγηψλ Ανάπηςξη και Διασείπιζη Ιζηοηόπων ζήκεξα ENERGYCON - Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ ζήκεξα XENIOS ASHRAE REGION AT LARGE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING & AIR CONDITIONING ENGINEERS INC.) ζήκεξα DATAMINE (Collecting DATA from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing buildings) απφ ην ζήκεξα Διιεληθό Παξάξηεκα ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING & AIR CONDITIONING ENGINEERS INC.) 2011 ζήκεξα TABULA (Typology Approach for Building Stock Energy Assessment) ΑΠΑΥΟΛΗΗ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Σκήκα Φπζηθήο Δθαξκνγώλ - Παλεπηζηήκην Αζελώλ ςμμεηοσή ζε Δςπυπαφκά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Μελεηών Κηιπιακού Πεπιβάλλονηορ.. Δπιβλέπυν διπλυμαηικών επγαζιών ζε πποπηςσιακό και μεηαπηςσιακό επίπεδο Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Γημιοςπγία ιζηοζελίδυν για ιδιυηικέρ εηαιπίερ. Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Γ' ώκα ηξαηνύ, Ξάλζε (πεξίνδνο 5/95-8/95)

9 Ππογπαμμαηιζηήρ Ζ/Τ ζηο Γπαθείο Πληποθοπικήρ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Σκήκα Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο - Παλεπηζηήκην Αζελώλ Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο ΚΔΝΔ - Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 1993 Τπεύθςνορ για ηην οπγάνυζη ηος ζεμιναπίος "Energy Conservation in School Buildings - Solar Systems" (1993) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ιλζηηηνύην Μεηεωξνινγίαο & Φπζηθήο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΙΜΦΑΠ) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ςμμεηοσή ζε διάθοπα Δςπυπαφκά και Δθνικά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά (πεξίνδνο ) Ανάπηςξη 4 ππογπαμμάηυν πολςμέζυν, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ Δκπαίδεςζηρ από Απόζηαζη, «Γιασείπιζη Δνεπγειακών ςζηημάηυν Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Γημιοςπγία ιζηοζελίδυν για ιδιυηικέρ εηαιπίερ. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο Διιεληθό Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο 1996 Ανάπηςξη Δκπαιδεςηικού Τλικού ζήκεξα Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο & Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΙΔΠΒΑ πξώελ ΙΜΦΑΠ) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ςμμεηοσή ζε διάθοπα Δςπυπαφκά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Ανάπηςξη ηος επίζημος λογιζμικού ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ και ζςμμεηοσή ζηη ζςγγπαθή ηυν ανηίζηοισυν Σεσνικών Οδηγιών ηος ΣΔΔ. Ανάπηςξη ιζηοζελίδυν για διάθοπα ππογπάμμαηα (SACE, XENIOS) και δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ (http://www.energycon.org/sace/sace.htm, Ανάπηςξη όλυν ηυν εκδόζευν ζε ηλεκηπονική μοπθή και ζε CDROMs πολςμέζυν. Τπεύθςνορ ζςνηήπηζηρ ηος μεηευπολογικού ζηαθμού ηηρ Πενηέληρ και ηηρ ιζηοζελίδαρ για ηην παποςζίαζη ηυν δεδομένυν ζηο κοινό από ηο Έλεγσορ ποιόηηηαρ και επεξεπγαζία μεηευπολογικών δεδομένυν από ηον μεηευπολογικό ζηαθμό ηος Θηζείος, για ηην πποεηοιμαζία ηος Μεηευπολογικού Γεληίος ηος Αζηεποζκοπείος. Τπεύθςνορ για ηην βαθμονόμηζη μεηευπολογικών οπγάνυν ηος ΗΔΠΒΑ και άλλυν θοπέυν, από ηο ςνηήπηζη και επίλςζη ηεσνικών πποβλημάηυν όλυν ηυν ςπολογιζηικών πποπαμμάηυν ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Οπγάνυζη και ζηελέσυζη ηυν πεπιπηέπυν ηος ΗΔΠΒΑ ζε διεθνείρ και Δθνικέρ εκθέζειρ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Η. Tselepidaki, M. Santamouris, D.N. Asimakopoulos and S. Kontoyiannidis On the Variability of Cooling Degree Days in an Urban Environment. Application to Athens, Greece. Energy & Buildings, 21, p (1994) A.A. Argiriou, S. Lykoudis, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos, M. Petrakis, P. Kassomenos

10 Comparison of Methodologies for TMY Generation Using 20 Years Data for Athens, Greece. Solar Energy, 66, 33-45, (1999) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Decision support software for sustainable building refurbishment ASHRAE Transactions 110, PART 1, pp C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Heating Energy Consumption and Resulting Environmental Impact of European Apartment Buildings Energy & Buildings, 37, , (2005). C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Deterioration of European Apartment Buildings Energy & Buildings, 37, , (2005). A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis, E. Michel Numerical Simulation and Performance Assessment of a Low Capacity Solar Assisted Absorption Heat Pump Coupled with a Sub-Floor System Solar Energy, 79, , (2005). Ranked No 20 (July-September 2005) in the ScienceDirect TOP25 Hottest Articles E. G. Dascalaki, K. G. Droutsa, A.G. Gaglia, S. Kontoyiannidis and C.A. Balaras Data Collection and Analysis of the Building Stock and its Energy Performance An Example for Hellenic Buildings Energy & Buildings, Vol. 42, No 8, p , E. G. Dascalaki, K. G. Droutsa, C.A. Balaras and S. Kontoyiannidis Building Typologies as a Tool for Assessing the Energy Performance of Residential Buildings A Case Study for the Hellenic Building Stock Energy & Buildings, Vol. 43, No 12, p , E. G. Dascalaki, C.A. Balaras, A.G. Gaglia, K. G. Droutsa and S. Kontoyiannidis, Energy performance of buildings EPBD in Greece, Energy Policy 45, p , C. A. Balaras, E. G. Dascalaki, P. Droutsa, and S. Kontoyiannidis, Hellenic renewable energy policies and energy performance of residential buildings using solar collectors for domestic hot water production in Greece J. Renewable Sustainable Energy 5 (4), DOI / , 12 pages, E. G. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, C. A. Balaras and P. Droutsa, Energy certification of Hellenic buildings: First findings Energy & Buildings Vol. 65, p , C.A.Balaras, S.Kontoyiannidis, E.G.Dascalaki and K. G. Droutsa, Intelligent Services for Building Information Modeling - Assessing Variable Input Weather Data for Building Simulations (DOI: / ) The Open Construction and Building Technology Journal, Vol.7, p , October K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis, E.G. Dascalaki, C.A. Balaras Ranking cost effective energy conservation measures for heating in Hellenic residential buildings Energy & Buildings, Vol.70, p , February 2014

11 ΒΙΒΛΙΑ Γ. Απαβανηινόρ, Κ. Αξαπλή, Α. Γαγλία, Λ. Γιδάκος, Κ. Γπούηζα, Κ. Λάζκορ, Θ. Θεοδοζίος,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Λάζκορ, Λ. Μαναζήρ, Γ. Μανηάρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Γ. Μπίκαρ, Κ. Σζικαλοςδάκη ΓΚ3 Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηηπίος (132 ζ.) ειπά εκδόζευν για ηην «Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών», Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ (ΣΔΔ), Ηούνιορ (2011). ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ A.A. Απγςπίος,. Λςκούδηρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ Σππηθό Μεηεωξνινγηθό Έηνο (ΣΜΔ) Αζελώλ - CD-ROM Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΜΦΑΠ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα (2000) A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis SOLHEATCOOL TRN-Display & Design Guidelines. Study & Development of Heating Cooling Systems Using Renewable Energy, CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, Athens, (ISBN ), November (2001) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia XENIOS Software Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, February (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis European Residential Building Audits Database ERBAD Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Building Deterioration Assessment Guidelines BDAG Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen Building Environmental Impact Guidelines BEIG Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis (Editors) Energy Performance Assessment method for Existing Dwellings (EPA-ED) Dissemination Material, Multimedia CD-ROMGroup Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, November (2004) Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ,. Λςκούδηρ Σππηθό Μεηεωξνινγηθό Έηνο (ΣΜΔ 2006) Αζήλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΜΦΑΠ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα, Μάπηιορ (2006).

12 S. Kontoyiannidis, A.Gaglia, K. Droutsa, E. Dascalaki, C.A. Balaras, (Editors), Energy Performance Assessment method for Non-Residential Buildings (EPA-NR) Dissemination Material & Software, Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, ISBN , Αθήνα, Νοέμβπιορ (2007) Αθηνά Γαγλία, ίμυν Κονηογιαννίδηρ, Solar Data, Βάζε Γεδνκέλωλ Ηιηαθήο Αθηηλνβνιίαο, Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΔΠΒΑ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα, Φεβποςάπιορ (2008) Α. Απγςπίος, Α. Γαγλία, Δ. Γαζκαλάκη, Π. Εασαπίαρ, Γ. Καηζάνορ,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Λαδόποςλορ, Η. Λαδόποςλορ. Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ. Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 78 ζ., Α Έκδοζη, Αθήνα, Ηούλιορ (2010). Α. Αθαναζίος, Α. Γαγλία, Γ. Γιαννακίδηρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Κόπαρ, Γ. Μαλασίαρ, Γ. Μανηάρ, Α. Μαπήρ, Σ. Μαπήρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Ζ. οθπώνηρ Οδεγίεο θαη Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ Κηηξίωλ, Λεβήηωλ & Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο, θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 160 ζ., Α Έκδοζη, Αθήνα, Ηούλιορ (2010). Γαγλία Α.Γ., Γαζκαλάκη Δ.Γ., Γπούηζα Κ., Κονηογιαννίδηρ., Μπαλαπάρ Κ.Α. ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ Λνγηζκηθό Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ & Πηζηνπνίεζεο Κηηξίωλ, ελεξγεηαθήο Μειέηεο, Δπηζεωξήζεωλ Λεβήηωλ / Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, επηέμβπιορ (2010) Ανάπηςξη Γιαδικηςακήρ εθαπμογήρ ekia, Νοέμβπιορ Α. Απγςπίος, Α. Γαγλία, Δ. Γαζκαλάκη, Π. Εασαπίαρ, Γ. Καηζάνορ,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Λαδόποςλορ, Η. Λαδόποςλορ. Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ. Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 78 ζ., Β Έκδοζη, Αθήνα, Μάπηιορ (2012). Α. Αθαναζίος, Α. Γαγλία, Γ. Γιαννακίδηρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Κόπαρ, Γ. Μαλασίαρ, Γ. Μανηάρ, Α. Μαπήρ, Σ. Μαπήρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Ζ. οθπώνηρ Οδεγίεο θαη Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ Κηηξίωλ, Λεβήηωλ & Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο, θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 160 ζ., Β Έκδοζη, Αθήνα, Μάπηιορ (2012). ΓΙΑΣΡΙΒΔ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ Μειέηε Βξνρνπηώζεωλ ζηελ Διιάδα Σμήμα Φςζικήρ, σολή Θεηικών Δπιζηημών, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Αθήνα (1990) ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ Βξνρνκεηξηθέο Σάζεηο ζηελ Διιάδα σολή Θεηικών Δπιζηημών ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Αθήνα (1992).

13 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Ανηλία Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ ζε ςνδςαζμό με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ, ζ , Ηούνιορ (2000) Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Παπαμεηπική Μελέηη & Βεληιζηοποίηζη ςζηήμαηορ Ανηλίαρ Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. Γειηίν ΠΓΜΗ, Πανελλήνιορ ύλλογορ Γιπλυμαηούσυν Μησανολόγυν Ζλεκηπολόγυν, ζ , Aπ. 339, Φεβποςάπιορ (2001) Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ και Ππογπάμμαηα Λήτευρ Αποθάζευν για ηην Αξιολόγηζη ηπαηηγικών Ανακαίνιζηρ Κηιπίυν. Σερληθά Υξνληθά, 2, Μάπηιορ Αππίλιορ, ζ. 1-8, (2004) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Μπαλαπάρ Datamine Γιαδικαζία εξόπςξηρ και ανάλςζηρ ζηοισείυν για ηο κηιπιακό απόθεμα από ηην ενεπγειακή ηος απόδοζη Σερληθά Υξνληθά, 243, ζ , Αππίλιορ (2008). Δ. Γαζκαλάκη E., Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Αλαθαιχπηνληαο ην Ειιεληθφ θηηξηαθφ απφζεκα, Σερληθά, 243, ζ , Νοέμβπιορ Έλενα Γ. Γαζκαλάκη, Καλλιόπη Γ. Γπούηζα, Κυν/νορ Α. Μπαλαπάρ, ίμυν Κονηογιαννίδηρ Σςπολογία Δλληνικών Καηοικιών & Δκηίμηζη ηηρ Δνεπγειακήρ ηοςρ ςμπεπιθοπάρ Σερληθά, 28, ζ. 8-15, Αύγοςζηορ-επηέμβπιορ (2011). ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ I. Bellas-Velidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyannidis, Predicting Energy Demand of Single Solar Houses Using Artificial Neural Networks EUFIT - The European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Vol. 2, ζ , Aachen, Germany, C.A. Balaras, Α.Α. Argiriou, S.D. Kontoyiannidis Solar Assisted Absorption Heat Pump Coupled with Floor Heating & Cooling. CLIMA 2000 World Congress, Naples, Italy, September, (2001) C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis EPIQR TOBUS XENIOS INVESTIMMO, European Methodologies & Software Tools for Building Refurbishment, Assessment of Energy Savings and IEQ. 33 rd HVAC Congress, December 4-6, Belgrade, Serbia, (2002).

14 Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ και Ππογπάμμαηα Λήτευρ Αποθάζευν για ηην Αξιολόγηζη ηπαηηγικών Ανακαίνιζηρ Κηιπίυν. HELECO 03 Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην γηα ηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο κε ζέκα «Αεηθόξνο Καηαζθεπή Αλάπηπμε & Γηαηήξεζε ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο», Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Αθήνα, 30 Ηανοςαπίος - 2 Φεβποςαπίος, C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Decision Support Software for Sustainable Building Refurbishment. ASHRAE TRANSACTIONS, Vol. 110, Part 1, pp , ASHRAE Annual Winter Meeting, January, Anahaim, USA (2004). Candidate paper considered to receive ASHRAE Best Paper Awards, to recognize the authors of the best technical and symposium papers presented at Society meetings in C.A. Balaras, G. Grossman, H-M. Henning, C.A.I. Ferreira, S. Kontoyiannidis, E. Podesser, L. Wang, E. Wiemken Overview οf Solar Assisted Air-Conditioning Systems & Applications. Heat Powered Cycles HPC 04 Cooling, Heating & Power Generation Systems, ISBN , p. 1109, Larnaca, Cyprus (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Energy Performance Assessment (EPA) Method for Existing Dwellings. 35 th HVAC Congress, 1-3 December, Belgrade, Serbia (2004) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Evaluation of the Energy Performance of the Existing Buildings - Houses. HELECO 05 5 th International Exhibition & Conference on Environmental Technology, session on Sustainable Construction, Technical Chamber of Greece, 3-6 February, Athens (2005). C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Doloca, C. Wetzel, J. Lair, M.Bauer Service life of building elements & installations in European apartment buildings. 10DBMC 10 th Int. Conference on Durability of Building Materials and Components, April, Lyon, France (2005) C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Energy Performance Assessment Method for Existing Non-Residential Buildings 37 th Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, p , Belgrade, Serbia, 6-8 December, C.A. Balaras, E. Dascalaki, A. Gaglia, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Energy Performance of European Buildings ASME ES2007 Energy Sustainability 2007, American Society of Mechanical Engineers, Long Beach, CA, June (2007). Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α. Γαγλία, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δνεπγειακή Αποδοηικόηηηα Δλληνικών & Δςπυπαφκών Κηιπίυν ENERTECH ο Γιεθνέρ ςνέδπιο για ηιρ Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και ηην Δνεπγειακή Αποδοηικόηηηα, Αθήνα, Οκηυβπίος, C.A. Balaras, E.G. Dascalaki, A.G. Gaglia, K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis An Overview of the New Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings (KENAK) 3rd Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, ζ , I. Michaelides and E. Charalambides (editors), ISBN , Λεςκυζία, Κύππορ, Μαΐος, 2011

15 C.A. Balaras, E.G. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis, A.G. Gaglia Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings An update on EPBD Transposition in Greece 42nd Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, ζ , Βελιγπάδι, επβία, 30 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος, 2011 E.G. Dascalaki, C.A. Balaras, K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis Building Typologies And The Assessment Of The Energy Conservation Potential In The Residential Sector - The Tabula Project 42nd Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, ζ , Βελιγπάδι, επβία, 30 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος, E.D. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K.G. Droutsa, C.A. Balaras Energy Certification of Hellenic Buildings Proc. 4 th Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency New Challenges, ISBN , ζ , Nicosia, Cyprus, 6-7 June, E.D. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K.G. Droutsa, C.A. Balaras Energy Certification of Hellenic Buildings, Proc. 4 th Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency New Challenges, ISBN , p , Nicosia, Cyprus, 6-7 June, S. Kontoyiannidis Building Information Model. The ISES Project, Proc. 4 th ECO Building Conference, 6 th International Conference Building Green, Athens, 4 October, 2013 (invited speaker) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Λςκούδηρ, Πποέδπος M, Κονηογιαννίδηρ., Σζελεπιδάκι Ζ. Μελέηη ηυν ηάζευν ηος ςεηού για διάθοπερ βποσομεηπικέρ δίαιηερ ηος Βοπειοελλαδικού σώπος 2 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο - Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος A. A. Απγςπίος,. Λςκούδηρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Α. Μπαλαπάρ, Γ. Αζημακόποςλορ, Μ. Πεηπάκηρ, Π. Καζζυμένορ, Γημιοςπγία ηςπικών μεηευπολογικών εηών για ηην Αθήνα. Δθαπμογή ηοςρ ζε λογιζμικά ενεπγειακών πποζομοιώζευν. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο - Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σόμορ 2, ζελ , Αθήνα, επηέμβπιορ Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α. Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ, Ανηλία Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ ζε ςνδςαζμό με Ζλιακή Δνέπγεια & Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ & Φύξηρ, 6 ν Δζληθό πλέδξην Βειηηζηνπνίεζε Δλεξγεηαθώλ πζηεκάηωλ, Σόμορ Β, ζ , Βόλορ, 3-5 Νοεμβπίος, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Παπαμεηπική Μελέηη & Βεληιζηοποίηζη ςζηήμαηορ Ανηλίαρ Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. Σερλνινγίεο Ήπηωλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο, ζ , Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Γεκεμβπίος, Αθήνα (2000).

16 Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Αναζκόπηζη Δγκαηαζηάζευν & Δθαπμογών Ζλιακού Κλιμαηιζμού 3 ν Δζληθό πλέδξην RENES, Ζ Δθαπμογή ηυν ΑΠΔ Πποοπηικέρ & Πποηεπαιόηηηερ ππορ ηο ηόσο ηος 2010, Φεβποςαπίος, Αθήνα (2005) Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ Δθαπμογέρ Ζλιακού Κλιμαηιζμού - Μεθοδολογία ςλλογήρ και Αξιολόγηζηρ Υαπακηηπιζηικών 8 ν Δζληθό πλέδξην γηα ηηο Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο, ζ , Θεζζαλονίκη, Μαπηίος (2006) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Μπαλαπάρ Γιαδικαζία εξόπςξηρ και ανάλςζηρ ζηοισείυν για ηο κηιπιακό απόθεμα από ηην ενεπγειακή ηος απόδοζη ηο έπγο Datamine. 9 ν πλέδξην γηα ηηο ΑΠΔ, Ηνζηιηούηο Ζλιακήρ Σεσνικήρ, Δπιζηημονικό Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Κύππος, Γήμορ Γεποζκήπος Πάθος, Πάθορ Κύππος Μαπηίος ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΗΜΔΡΙΓΔ - ΤΜΠΟΙΑ Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ Δνεπγειακών Δπιθευπήζευν & Ανακαινίζευν Κηιπίυν, ΔΞΔΝ-2Δ - Δπθπή Κηίξηα - Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηα Κηίπια Μέζυ Δςθςούρ Δλέγσος και Δπικοινυνιών, LDK Consultants, 19 Ηανοςαπίος, Αθήνα (2007) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia, K. Droutsa Energy Performance Assessment of Residential & Non-Residential Buildings in Greece. Int. Expert Workshop on Monitoring by Use of Energy Performance Certificates, Brussels, Belgium, 13 November Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ & Δνεπγειακέρ Δπιθευπήζειρ ζηα Δλληνικά Κηίπια. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ΔΚΓΓΑ «Φςζικέρ Καηαζηποθέρ & Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ: Οικονομική & Πεπιβαλλονηική ημαζία για ηην Δλλάδα», ζ , Ηνζηιηούηο Δπιμόπθυζηρ, Δθνικό Κένηπο Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ, Αθήνα, 5-6 Φεβποςαπίος (2009) Κονηογιαννίδηρ eκηα : ένα επγαλείο για... ηο ζπίηι Δζπεξίδα «Σππνινγίεο Καηνηθηώλ & ΚΔΝΑΚ», Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, Αθήνα, 23 Νοεμβπίος, ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ S. Kontogiannidis, K. Droutsa, M. Santamouris. POLIS-Solar Control: Theoretical Background.

17 POLIS - Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1996). S. Kontogiannidis, K. Droutsa, M. Santamouris. POLIS-Solar Control: A Detailed Tool. POLIS - Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1996) A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos. Presentation of Experimental Activities of the National Observatory of Athens. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997). A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, M. Nikou, D.N. Asimakopoulos. Analysis of the Awning Experiments. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997). S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos. Software Produced for the Acquisition and Analysis of the Experimental Data. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997) C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. System Component Simulations & Building Models. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Digne, France, 12 June, (1998). S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. Simulations of the Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras. Simulations of the Floor/Heating System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Absorption Heat Pump - Preliminary Implementation. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Study of the Complete System - Preliminary Implementation. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras. Archimedes v1.0 User s Manual. Solar Control, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1998) C.A. Balaras, K. Droutsa, Kontoyiannidis S. Contribution to General Questionnaire (Report99-015). TOBUS Programme, XII Directorate of EC, March (1999). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, August (1999). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, August (1999). S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. TRN Display and System Optimization Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, Athens, 22 October (1999)

18 S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. Work package 4 Study of the Complete System. Task 20- Synthesis An example for the evaluation of the results. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC,Paris, February (2000) A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontogiannidis Simulations and Optimization. AA Argiriou, CA Balaras, S. Kontogiannidis TRN-Display & Design Guidelines - CDROM. Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ SOLHEATCOOL Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, Οκηώβπιορ (2001) C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, Building Deterioration Assessment Guidelines, BDAG Handbook, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 10 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, Building Deterioration Assessment Guidelines, BDAG Multimedia CD-ROM, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 430 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen, Building Environmental Impact Guidelines, BEIG Handbook, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 150 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen, Building Environmental Impact Guidelines, BEIG Multimedia CD-ROM, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 10 p., October, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis SACE Multimedia CDROM Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ SACE, European Commission, DG Research, Νοέμβπιορ (2003) D. Caccavelli, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, R. Lawrence, A. Rabinovich, F. Joerin, F. Hamel, C. Wetzel, B. Hiebeler, G. Franco, S.F. Musso Building Asset Management Code of Good Practice Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ INVESTIMMO, European Commission, DG XII, Ηανοςάπιορ (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia XENIOS Software Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ XENIOS, European Commission, DG TREN, Φεβποςάπιορ (2004). C.A. Balaras (Editor), E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, B. Bittner, R. Lechner, K.B. Wittchen, K. Thomsen, I. Vis, G. van Cruchten, J. Berben, M. Sunikka Pilot Studies, ζ C.A. Balaras (Editor), S. Kontoyiannidis, B. Bittner, R. Lechner, K.B. Wittchen, K. Thomsen, J. Berben, M. Sunikka Recommendations on EPA-ED Method & Tool, ζ. 29. C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis EPA-ED Multimedia CDROM Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-ED, European Commission, DG TREN, ζ. 154, επηέμβπιορ (2004) C.A. Balaras, E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R. Lechner, K.B. Wittchen, K.E. Thomsen, R. Lahrech, H. Erhorn, H. Erhorn-Kluttig, M. Zinzi, G. Fasano, Mr. Bart Poel, L. Soethout and B. Elkhuizen,

19 Survey: National Context and Need for Instruments, p. 76, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, June (2005) C.A. Balaras, E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R. Lechner, K.B. Wittchen, K.E. Thomsen, R. Lahrech, H. Erhorn, H. Erhorn-Kluttig, M. Zinzi, G. Fasano, Mr. Bart Poel, L. Soethout and B. Elkhuizen Survey: National Context and Need for Instruments, Revised final report, p. 84 Σειηθή Σερληθή Έθζεζε WP1 ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, Νοέμβπιορ (2006) C.A. Balaras (Editor) E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyiannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R.Lechner, P. Oswald, K.Wittchen, R.Lahrech, H.Erhorn, H.Erhorn-kluttig, M.Zinzi, G.Fasano Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, Ηούνιορ (2007) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Π. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ και Α. Γαγλία, Δηαδηθαζία εμφξπμεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ην θηηξηαθφ απφζεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απφδνζε, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ DATAMINE, European Commission, Intelligent Energy Europe, December (2008) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ, Hellenic Building Typology Brochure, 88 ζ., Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D3: National Building Typologies / D5.2: National typology Brochures, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Μάφορ (2011). Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, National Scientific report (1 st draft), 76 ζ., Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D6.2, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), επηέμβπιορ (2011) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, National Scientific report - Greece, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D6.2, 76 ζ., ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Μάιορ (2012). T. Loga, N. Diefenbach, B. Stein (eds) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, et al, Typology Approach for Building Stock Assessment Main results of the TABULA project, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε Πξνγξάκκαηνο TABULA, 43ζ., European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Οκηώβπιορ (2012). ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ EPIQR Αλαθαίληζε Πνιπθαηνηθηώλ Δλεξγεηαθή, Πεξηβαιινληηθή & Καηαζθεπαζηηθή Δπηζεώξεζε γηα ηελ Αμηνιόγεζε Πνιπθαηνηθηώλ (Δθπαηδεπηηθή Έθδνζε 2.3) Βιβλίο (100 ζ.) και CDROM με ηην εκπαιδεςηική έκδοζη ηος ππογπάμμαηορ EPIQR (έκδοζη 2.3). Γιανέμεηαι ζηοςρ θοιηηηέρ ηος μαθήμαηορ «Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηιπίυν», Σμήμα Μησανικών Πεπιβάλλονηορ, Γημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ (ΓΠΘ), Μάπηιορ (2006). ςγγπαθείρ : Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Γπούηζα

20 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Καηάξηηζε Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ Δκπαιδεςηικό Τλικό για ηην «Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών» ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ), Ηούνιορ (2011). ςμμεηοσή ζηιρ ενόηηηερ: ΓΚ3 Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηηπίος (132 ζ.)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) www.energycon.org ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 134 σελίδες DAYLIGHT TECHNIQUES

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.energycon.org ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, 152 36 Παλαιά Πεντέλη Τηλ: 210 8109122, Φαξ: 210 8103236 www.meteo.noa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν 16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Οκτώβριος 1-3, 2007, Πειραιάς. Γικηςακψρ Τψπορ Βιβλιοθήκηρ: Τεσνική Υποζηήπιξη ή Κομβική Υπηπεζία Ιυάννα Εοπμπά Σοθία Εαποςνίδος Γημήηπηρ Παηπινψρ Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο REPUBLIC-MED Ο ρόλος των καινοτόμων μεθόδων προσομοίωσης του δομημένου περιβάλλοντος στην εκπόνηση δράσεων αποτίμησης και μετριασμού

Το έργο REPUBLIC-MED Ο ρόλος των καινοτόμων μεθόδων προσομοίωσης του δομημένου περιβάλλοντος στην εκπόνηση δράσεων αποτίμησης και μετριασμού Το έργο REPUBLIC-MED Ο ρόλος των καινοτόμων μεθόδων προσομοίωσης του δομημένου περιβάλλοντος στην εκπόνηση δράσεων αποτίμησης και μετριασμού ρ. Γιώργος Μ. Σταυρακάκης Επιστηµονικός συνεργάτης ΚΑΠΕ Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ MIFST, MBiol CBiol, MSc, PhD 10 η Ετήςια Επιςτημονική Συνάντηςη Ελληνικήσ Ακαδημίασ Παιδιατρικήσ 25-27/09/2015 Πορτο Χελι. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Παιδικών Τροφών

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνςμο: 'Ονομα: Γκούμαρ ηέθανορ Ζμεπομ.Γέννηζηρ: 25/8/1960 Οικογενειακή καηάζηαζη: Σόπορ καηοικίαρ: Έγγαμορ Παληό Καβάλαρ Γιεύθςνζη καηοικίαρ: Παπαφυάννος 45 Σασ.Κώδικαρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων HORIZON 2020: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τις πρώτες προκηρύξεις

Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων HORIZON 2020: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τις πρώτες προκηρύξεις Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων HORIZON 2020: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τις πρώτες προκηρύξεις Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης MSc Διπλ. Μηχανολόγος-Μηχανικός Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ηλεκτρικού φορτίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENERGY IN BUILDINGS 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΤΕΕ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ledra Marriott, ΑΘΗΝΑ Όπως ανακοινώθηκε με το Δελτίο Τύπου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12-13 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΕΛΗΝΗ 2016

ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΕΛΗΝΗ 2016 ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΕΛΗΝΗ ΕΚΛΕΙΨΕΙ Μαπηίος Ολική Έκλειτη Ηλίος (Μη παπαηηπήζιμη από Ελλάδα) Μαπηίος Έκλειτη Παπαζκιάρ ελήνηρ (Μη παπαηηπήζιμη από Ελλάδα) επηεμβπίος Δακηςλιοειδηρ Έκλειτη Ηλίος (Μη παπαηηπήζιμη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών.

ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών. ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών. Γ. ΜΑΖΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6/7/2012 Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης: Υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ Απσιηέκηυν Μησ/κορ MSc Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο:

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Θεμιζηοκλέοςρ 9, 262 22 Πάηπα Ηλεκηρονική διεύθσνζη: antonopl@cti.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Θεμιζηοκλέοςρ 9, 262 22 Πάηπα Ηλεκηρονική διεύθσνζη: antonopl@cti.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Προζωπικά ηοιτεία Όνομα: ωηηπία (Ήπα) Δπώνσμο: Ανηωνοπούλος Παηρώνσμο: Νικόλαορ Γιεύθσνζη: Θεμιζηοκλέοςρ 9, 262 22 Πάηπα Ηλεκηρονική διεύθσνζη: antonopl@cti.gr ποσδές Πηςσίο Μαθημαηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα