ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014

2 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ (www.energycon.org) Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (www.meteo.noa.gr) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών (www.noa.gr) Ηυάννος Μεηαξά & Βαζιλέυρ Παύλος, Π. Πενηέλη Σηλ: , Fax: , Δmail: Σόπορ Γεννήζευρ : Wuppertal, Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμορ, Γύο παιδιά ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δξοικονόμηζη και οπθολογική σπήζη ενέπγειαρ, ήπιερ μοπθέρ ενέπγειαρ, πεπιβαλλονηικέρ επιπηώζειρ, θεπμική ζςμπεπιθοπά κηιπίυν, ζσεδίαζη και ππαγμαηοποίηζη πειπαμάηυν για ηη μελέηη μεηευπολογικών παπαμέηπυν και παπαμέηπυν ποιόηηηαρ αέπα, ζηαηιζηική ανάλςζη και επεξεπγαζία δεδομένυν, βαθμονομήζειρ μεηευπολογικών οπγάνυν, επγαζηηπιακόρ εξοπλιζμόρ όπγανα μεηπήζευν θςζικών μεγεθών, ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ ενεπγηηικά και παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα, μελέηερ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν με σπήζη μεηευπολογικών μονηέλυν και μονηέλυν διαζποπάρ και διάσςζηρ αεπίυν πύπυν, πποζομοιώζειρ κηιπίυν, ππογπαμμαηιζμόρ, ανάπηςξη και ςποζηήπιξη λογιζμικών, δημιοςπγία εθαπμογών πολςμέζυν και δικηςακών ζελίδυν. Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ ζηο ΗΔΠΒΑ ηος ΔΑΑ. ΠΟΤΓΔ Master of Science (M.Sc.) Βαζηθό Πηπρίν Φςζική Πεπιβάλλονηορ σολή Θεηικών Δπιζηημών Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φςζικόρ σολή Θεηικών Δπιζηημών Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάπηιορ 1993 Μάπηιορ 1990 Αγγλικά Γεπμανικά ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηιρ Μεηαθοπέρ, Δλληνικό Κένηπο Παπαγυγικόηηηαρ, 1992 Βιοκλιμαηική Απσιηεκηονική και Ζλιακά ςζηήμαηα, ΚΔΝΔ, 1993 (Ππόγπαμμα SAVE) Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηα Κηίπια, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1994 (Ππόγπαμμα SAVE) Ζλιακή Δνέπγεια και Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε Κηίπια Αζηικού Πεπιβάλλονηορ, ΚΔΝΔ, Νοέμβπιορ 1994 (Ππόγπαμμα SAVE) Training and Education in the Energy Field, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε Κηίπια Γπαθείυν, ΚΔΝΔ, Μάιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) Passive Cooling of Buildings, ΚΔΝΔ, Ηούνιορ 1995 (Ππόγπαμμα SAVE) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γιεθνή Δπιζηημονικά Πεπιοδικά : 13 Δλληνικά Σεσνικά Πεπιοδικά : 6 Δπιζηημονικέρ Δκδόζειρ: 16 Γιαηπιβέρ: 2 Γιεθνή & Δθνικά ςνέδπια : 25 Σεσνικέρ Δκθέζειρ : 36 Ζμεπίδερ : 4 Βιβλία / Γιδακηικά Βοηθήμαηα: 1 Λογιζμικά & ε-δθαπμογέρ 22 Παπαπομπέρ ζηην βιβλιογπαθία: 225

3 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Μέλορ ηηρ Ομάδαρ ύνηαξηρ ηος Δκπαιδεςηικού Τλικού ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών. 2010, 2012 Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην ζύνηαξη ηηρ Σεσνικήρ Οδηγίαρ (ΣΟΣΔΔ /2010) «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ», Α έκδοζη - Ηούλιορ 2010, Β έκδοζη - Μάπηιορ , 2012 Μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ) για ηην ζύνηαξη ηηρ Σεσνικήρ Οδηγίαρ (ΣΟΣΔΔ /2010) «Οδεγίεο θαη Έληππα Ελεξγεηαθψλ Επηζεσξήζεσλ Κηηξίσλ, Λεβήησλ & Εγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο, θαη Εγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ», Α έκδοζη - Ηούλιορ 2010, Β έκδοζη - Μάπηιορ , 2012 Ανάπηςξη ηος επίζημος εθνικού λογιζμικού για ηην ενεπγειακή επιθεώπηζη, ενεπγειακή μελέηη, επιθευπήζειρ εγκαηαζηάζευν θέπμανζηρ και κλιμαηιζμού (ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ, Λνγηζκηθό Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ & Πηζηνπνίεζεο Κηηξίωλ, ελεξγεηαθήο Μειέηεο, Δπηζεωξήζεωλ Λεβήηωλ / Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ), Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Α έκδοζη - επηέμβπιορ 2010, Β έκδοζη - Αππίλιορ ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΩΝ Κπιηήρ ζηο διεθνέρ πεπιοδικό Automation in Construction ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 02/01 ζήκεξα Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (ππώην ΗΜΦΑΠ) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών 9/98 6/00 ςνεπγάηηρ ΣΔΗ Πειπαιά 1/96-1/01 Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Ηνζηιηούηο Δπεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (ππώην ΗΜΦΑΠ) Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών 03/92 12/95 Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Σομέαρ Φςζικήρ Δθαπμογών Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Κένηπο Δνεπγειακήρ Δκπαίδεςζηρ Πανεπιζηήμιο Αθηνών ςνεπγάηηρ Δλληνικό Κένηπο Παπαγυγικόηηηαρ (ΔΛΚΔΠΑ) 5/95-8/95 ηπαηιώηηρ Γπαθείο Πληποθοπικήρ Διδικόρ Δπιζηήμοναρ Γ' ώμα ηπαηού Ξάνθη Ζμεπομηνία απολύζευρ 23 Αςγούζηος, 1995.

4 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ςμμεηοσή ζε 6 Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και 11 Δςπυπαφκά και Δθνικά ππογπάμμαηα διαθόπυν θοπέυν. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: PASCOOL, Passive Cooling for Buildings (JOU2CT ) PERIOD: Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ΔΑΑ, ΚΑΠΔ και 25 Πανεπιζηήμια, διάθοποι οπγανιζμοί και επεςνηηικά κένηπα από ηην Ηηαλία, Γαλλία, Ηζπανία, Ποπηογαλία, Δλβεηία, Αγγλία και Βέλγιο. JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: POLIS: Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate (JOR-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: BRE, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Πανεπιζηήμιο Λιέγηρ, Πανεπιζηήμιο εβίλληρ. KENE, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ & ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ SAVE, Γενική Γιεύθςνζη Δνέπγειαρ (DG XVII), Δςπυπαφκή Δπιηποπή ΣΗΣΛΟ: PASSIVE COOLING - Creation of an Educational Structure on the Energy Efficiency of Cooling Systems and Techniques for Buildings (SAVE XVII/4.1031/93-071) ΠΔΡΗΟΓΟ : ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: Κοινό Δςπυπαφκό Ππόγπαμμα. Κένηπο Δνεπγειακήρ Δκπαίδεςζηρ (Central Institution for Energy Efficiency Education), Πανεπιζηήμια και διάθοποι οπγανιζμοί από Δςπυπαφκέρ σώπερ ΔΘΝΙΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: SOLAR CONTROL - Integrated Approach to Solar Control Techniques (JOR3-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Conphoebus-I, BRE-GB, Univ. of Seville-E, VTT-FN, TNO-NL, Μελεηηηική, IBP-G., CEA-F, Pirlington-GB, Univ. of Ljubjana-SL. JOULE, DG XII for Science, Research and Development, European Commission ΣΗΣΛΟ: SOLHEATCOOL - Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy (JOR3-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, COSTIC, D.F. Liedelt Productions & Vertriebs, Jacques Giordano Industries S.A., ZAE Bayern. GROWTH, DG for Research (DG XII), European Commission ΣΗΣΛΟ: INVESTIMMO - A Decision-making Tool for Long-term Efficient Investment Strategies in Housing Maintenance and Refurbishment (G1RD-CT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Τποςπγείο Δζυηεπικών, CSTB & LF Γαλλία, EPFL, CUEH & ESTIA sarl Δλβεηία, FhG/IBP & VdW Γεπμανία, DIPARC & ENVIPARK Ηηαλία, SBI & SBS Γανία, KAPE & UZ Πολυνία Fifth Framework, DG for Research (DG XII), European Commission ΣΗΣΛΟ: SACE - Solar Air Conditioning in Europe (NNE5/2001/00025) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, TU Delft Holland, FhG-ISE Germany, Joanneum Austria, Technion Haifa Israel.

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ & ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ELVAL Hellenic Aluminium Industry S.A. ΣΗΣΛΟ: ELVAL I - Evaluation of aluminium wall cladding on building facades ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ. PERIOD: ALTENER, DG for Energy(DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: XENIOS - Development of an audit tool for Hotel buildings and the promotion of RUE and RES (AL /Z/01-135/2001) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Terra Nova EΠΔ (Δλλάρ), CSTB (Γαλλία), CAATB (Ηζπανία), CONPHOEBUS (Ηηαλία), CALVIA (Ηζπανία), Γήμορ Καλλιθέαρ Ρόδος (Δλλάρ), GEDISA (Ηζπανία), AHPM (Ηζπανία), D.G. D Energia (Ηζπανία). ALTENER, DG for Energy(DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: EPA-ED Development of and preparations for the implementation of an Energy Performance Assessment Method for Existing Dwellings to stimulate RUE and the use of RES in the existing dwelling stock in Member States (AL /Z/01-142/2001) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Damen Consultants BV (Ολλανδία), ΟΣΒ (Ολλανδία), DBUR (Γανία), και Austrian Institute for Applied Ecology (Αςζηπία). Intelligent Energy Europe, DG for Energy (DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: EPA-NR Energy Performance Assessment for Existing Non Residential Buildings (EIE/04/125/S ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Damen Consultants BV (Ολλανδία), ΣΝΟ (Ολλανδία), DBUR (Γανία), Arsenal και Austrian Institute for Applied Ecology (Αςζηπία), CSTB (Γαλλία), Fraunhofer-IBP (Γεπμανία), ΔΝΔΑ (Ηηαλία). Intelligent Energy Europe, DG for Energy (DG XVII), European Commission ΣΗΣΛΟ: DATAMINE Collecting Data from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing Buildings (EIE/05/097/SI ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Γεπμανία), Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (Πολυνία), Energy for Sustainable Development Ltd (UK), EBM-consult BV (Ολλανδία), Politecnico di Torino (Ηηαλία), Flemish Institute for technological research (Βέλγιο), Austrian Energy Agency (Αςζηπία), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (λοβενία), Ecofys ema SL (Ηζπανία), Energy Action Limited (Ηπλανδία), Sofia Energy Agency (Βοςλγαπία). Energy Intelligent Europe ΣΗΣΛΟ: TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (EIE/08/495/SI ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt/ Institute for Housing and Environment (Γεπμανία), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (λοβενία), Politecnico di Torino - Department of Energetics (Ηηαλία), French Energy and Environment Agency (Γαλλία), Energy Action Limited (Ηπλανδία), Flemish Institute of Technological Research (Βέλγιο), Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (Πολυνία), Austrian Energy Agency (Αςζηπία), Mälardalens University (οςηδία), STU-K (Σζεσία), Danish Building Research Institute (Γανία). Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ ΣΗΣΛΟ: TEE / KENAK Ανάπηςξη λογιζμικού ζηα πλαίζια εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού Ενεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ Κηιπίων ΚΕΝΑΚ PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ FP7 -Small or medium-scale focused research project (STREP) ΣΗΣΛΟ: ISES Intelligent Services for Energy-Efficient Design and Life Cycle Simulation (288819/ FP7-ICT ) PERIOD: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Granlund Oy (FN), SOFiSTiK Hellas SA (GR), University of Ljubljana (SI), Nyskopunarmidstod Islands (IC), Leonhardt Andra und Partner (DE), Trimo d.d. (SI)

6 Intelligent Energy Europe, Γενική Γιεύθςνζη Δνέπγειαρ (DG XVII), Δςπυπαφκή Δπιηποπή ΣΗΣΛΟ: EPISCOPE (EY) - Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks (IEE/12/695/SI ) PERIOD: April March 2016 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ, Institut Wohnen und Umwelt, Institute for Housing and Environment (Germany), Buildings Performance Institute Europe (Belgium), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (Slovenia), Danish Building Research Institute, Aalborg University (Denmark), Austrian Energy Agency (Austria), Building Research Establishment Ltd (United Kingdom), Flemish Institute for Technological Research (Belgium), Politecnico di Torino - Department of Energy (Italy), STU-K (Czech Republic), Energy Action Limited (Ireland), Budapest University of Technology and Economics (Hungary), Valencian Institute of Building (Spain), Cyprus University of Technology (Cyprus), Delft University of Technology (Netherlands), Pouget Consultants (France), Norwegian University of Science and Technology (Norway) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) ΣΗΣΛΟ : ΠΔΑ-Stat Ανάπηςξη πληποθοπιακήρ εθαπμογήρ ζηαηιζηικήρ επεξεπγαζίαρ και πποηγμένηρ διαδικηςακήρ εθαπμογήρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Δπιθευπηηών Δνέπγειαρ (ΔΤΔΠΔΝ) ηος Τ.Π.Δ.Κ.Α. ΠΔΡΗΟΓΟ: έυρ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: ΔΑΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ςνηήπηζη και επίλςζη ηεσνικών πποβλημάηυν όλυν ηυν λογιζμικών ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Βαθμονόμηζη μεηευπολογικών οπγάνυν ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν πποπηςσιακού και μεηαπηςσιακού επιπέδος ζηον Σομέα Μεηευπολογίαρ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών Σομέα Φςζικήρ ηεπεάρ Καηάζηαζηρ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ Ππογπαμμαηιζμόρ.NET Framework, Integrated Development Environment (VS2010), Hypertext Preprocessor, Active Server Pages, Multimedia platform (FL), ActionScript 3.0, JavaScript Flash language (JSFL), Web Development Application (DW), Application Deployment (IS12), TRNSYS Ανάπηςξη Λογιζμικών SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY πξφγξακκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ σξηαίσλ απνηειεζκάησλ απφ πξνζνκνηψζεηο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ πνπ έγηλαλ κε ην πξφγξακκα TRNSYS. Σπλνιηθά κειεηήζεθαλ ζελάξηα γηα ηξεηο Επξσπατθέο πφιεηο, δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο θαη γεσκεηξίαο, θηίξηα δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο (κεγάιε θαη κηθξή ζεξκηθή κάδα) θαη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο απνξξφθεζεο θαη ηνπ ππνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο SACE. Solar Air Conditioning in Europe. Overview of solar AC applications throughout Europe,

7 2004 XENIOS - Λογιζμικό για ηην ανακαίνιζη ξενοδοσείυν πξφγξακκα γηα αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνχο, βαζηδφκελν ζηελ Επξσπατθή κεζνδνινγία ελεξγεηαθήο, πεξηβαιινληηθήο & θαηαζθεπαζηηθήο επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο μελνδνρείσλ. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ επέκβαζεο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (πρ θέιπθνο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, Η/Μ εγθαηαζηάζεηο), ηηο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη ηελ ζχληαμε ελφο πξνυπνινγηζκνχ 2004 EPA-ΔD ινγηζκηθφ γηα ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαηνηθηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (2002/91/EC) 2010-ζήμεπα ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ Δπηζεώξεζε ππνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ ζηελ Ειιάδα, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Ελεξγεηαθνχο Επηζεσξεηέο θαη έρνπλ εθδνζεί ήδε πάλσ απφ Ελεξγεηαθά Πηζηνπνηεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ Μειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη γηα ππνβνιή Μειέηεο Ελεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηε Πνιενδνκία, Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 NOMIS ππνινγηζηηθφο ππξήλαο γηα ηα ππφινηπα αμηνινγεκέλα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο θαη ηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΑΠΕ (buildingcert) ζε φηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θνηλή κεζνδνινγία θαη αληηζηνηρία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Η ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ζηηο 27/03/2012 Έληππα Δπηζεωξήζεωλ Λέβεηα, Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνύ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΕΕ (Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδνο). Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςεθηαθή ππνβνιή ησλ Εληχπσλ ζηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΑΠΕ (buildingcert) Πξνζαξκνγή Λνγηζκηθώλ EPIQR - Λογιζμικό για ηην ανακαίνιζη πολςκαηοικιών (Δκπαιδεςηική Έκδοζη 2.3). γηα δηαλνκή ζε θνηηεηέο ή άιινπο εθπαηδεπφκελνπο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην. Πεξηιακβάλνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ 50 ηνκέσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ EPA-NR ινγηζκηθφ γηα ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (2002/91/EC) Ανάπηςξη Ππογπαμμάηων Πολςμέζων 22 CD-ROM πολςμέζυν γηα ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Επξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS REFERENCE HANDBOOK (CD-ROM) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS PRODUCT INFORMATION HANDBOOK (CD-ROM) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS EDUCATIONAL SLIDES (CD-ROM) TOBUS - REFURBISHMENT OF OFFICE BUILDINGS HELLENIC CASE STUDIES (CD-ROM) EPIQR SOFTWARE REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS HELLENIC (CD-ROM) EPIQR METHOD HELLENIC (CD-ROM) REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS HELLENIC CASE STUDIES (CD-ROM) EPIQR REFURBISHMENT OF APARTMENT BUILDINGS (Educational Version 2.3) TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS (CD-ROM) OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE (CD-ROM) DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK SOLAR CONTROL HANDBOOKS (CD-ROM) SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES (CD-ROM) SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE (CD-ROM)

8 ΣΜΔ 2006 ATHENS (CD-ROM) ΣΜΔ 2000 ATHENS (CD-ROM) XENIOS SOFTWARE FOR HOTEL REFURBISHMENT (CD-ROM) XENIOS DISSEMINATION MATERIAL (CD-ROM) INVESTIMMO ERBAD (CD-ROM) INVESTIMMO BDAG (CD-ROM) INVESTIMMO BEIG (CD-ROM) EPA-ED (CD-ROM) EPA-NR (CD-ROM) SOLAR DATA (CD-ROM) ekia (CD-ROM) Ανάπηςξη και Διασείπιζη Δικηςακών Εθαπμογών 2002 ELVAL - Building Energy Performance and Educational Material (Mediterranean Architectural Competition 2002) ζήκεξα SACE (SOLAR AIR-CONDITIONING IN EUROPE) Δηθηπαθφ Εξγαιείν γηα εθαξκνγέο θιηκαηηζκνχ κε ειηαθή ελέξγεηα ζε δηαθφξσλ ρξήζεσλ θηίξηα, κε έκθαζε ζηνλ δξνζηζκφ θαη ζηελ αθχγξαλζε κε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζεξκηθέο ηερλνινγίεο ζήκεξα ekia Δηθηπαθφ Εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Ελεξγεηαθήο Απφδνζεο Καηνηθίαο κε ηε ρξήζε Ειιεληθψλ Τππνινγηψλ Ανάπηςξη και Διασείπιζη Ιζηοηόπων ζήκεξα ENERGYCON - Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ ζήκεξα XENIOS ASHRAE REGION AT LARGE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING & AIR CONDITIONING ENGINEERS INC.) ζήκεξα DATAMINE (Collecting DATA from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing buildings) απφ ην ζήκεξα Διιεληθό Παξάξηεκα ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING & AIR CONDITIONING ENGINEERS INC.) 2011 ζήκεξα TABULA (Typology Approach for Building Stock Energy Assessment) ΑΠΑΥΟΛΗΗ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Σκήκα Φπζηθήο Δθαξκνγώλ - Παλεπηζηήκην Αζελώλ ςμμεηοσή ζε Δςπυπαφκά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Μελεηών Κηιπιακού Πεπιβάλλονηορ.. Δπιβλέπυν διπλυμαηικών επγαζιών ζε πποπηςσιακό και μεηαπηςσιακό επίπεδο Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Γημιοςπγία ιζηοζελίδυν για ιδιυηικέρ εηαιπίερ. Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Γ' ώκα ηξαηνύ, Ξάλζε (πεξίνδνο 5/95-8/95)

9 Ππογπαμμαηιζηήρ Ζ/Τ ζηο Γπαθείο Πληποθοπικήρ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Σκήκα Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο - Παλεπηζηήκην Αζελώλ Γιδαζκαλία επγαζηηπίυν. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο ΚΔΝΔ - Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 1993 Τπεύθςνορ για ηην οπγάνυζη ηος ζεμιναπίος "Energy Conservation in School Buildings - Solar Systems" (1993) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ιλζηηηνύην Μεηεωξνινγίαο & Φπζηθήο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΙΜΦΑΠ) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ςμμεηοσή ζε διάθοπα Δςπυπαφκά και Δθνικά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά (πεξίνδνο ) Ανάπηςξη 4 ππογπαμμάηυν πολςμέζυν, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ Δκπαίδεςζηρ από Απόζηαζη, «Γιασείπιζη Δνεπγειακών ςζηημάηυν Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Γημιοςπγία ιζηοζελίδυν για ιδιυηικέρ εηαιπίερ. Δμωηεξηθόο πλεξγάηεο Διιεληθό Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο 1996 Ανάπηςξη Δκπαιδεςηικού Τλικού ζήκεξα Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο & Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΙΔΠΒΑ πξώελ ΙΜΦΑΠ) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ςμμεηοσή ζε διάθοπα Δςπυπαφκά ππογπάμμαηα, ζαν μέλορ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Ανάπηςξη ηος επίζημος λογιζμικού ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ και ζςμμεηοσή ζηη ζςγγπαθή ηυν ανηίζηοισυν Σεσνικών Οδηγιών ηος ΣΔΔ. Ανάπηςξη ιζηοζελίδυν για διάθοπα ππογπάμμαηα (SACE, XENIOS) και δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ (http://www.energycon.org/sace/sace.htm, Ανάπηςξη όλυν ηυν εκδόζευν ζε ηλεκηπονική μοπθή και ζε CDROMs πολςμέζυν. Τπεύθςνορ ζςνηήπηζηρ ηος μεηευπολογικού ζηαθμού ηηρ Πενηέληρ και ηηρ ιζηοζελίδαρ για ηην παποςζίαζη ηυν δεδομένυν ζηο κοινό από ηο Έλεγσορ ποιόηηηαρ και επεξεπγαζία μεηευπολογικών δεδομένυν από ηον μεηευπολογικό ζηαθμό ηος Θηζείος, για ηην πποεηοιμαζία ηος Μεηευπολογικού Γεληίος ηος Αζηεποζκοπείος. Τπεύθςνορ για ηην βαθμονόμηζη μεηευπολογικών οπγάνυν ηος ΗΔΠΒΑ και άλλυν θοπέυν, από ηο ςνηήπηζη και επίλςζη ηεσνικών πποβλημάηυν όλυν ηυν ςπολογιζηικών πποπαμμάηυν ηηρ Ομάδαρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ. Οπγάνυζη και ζηελέσυζη ηυν πεπιπηέπυν ηος ΗΔΠΒΑ ζε διεθνείρ και Δθνικέρ εκθέζειρ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Η. Tselepidaki, M. Santamouris, D.N. Asimakopoulos and S. Kontoyiannidis On the Variability of Cooling Degree Days in an Urban Environment. Application to Athens, Greece. Energy & Buildings, 21, p (1994) A.A. Argiriou, S. Lykoudis, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos, M. Petrakis, P. Kassomenos

10 Comparison of Methodologies for TMY Generation Using 20 Years Data for Athens, Greece. Solar Energy, 66, 33-45, (1999) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Decision support software for sustainable building refurbishment ASHRAE Transactions 110, PART 1, pp C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Heating Energy Consumption and Resulting Environmental Impact of European Apartment Buildings Energy & Buildings, 37, , (2005). C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Deterioration of European Apartment Buildings Energy & Buildings, 37, , (2005). A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis, E. Michel Numerical Simulation and Performance Assessment of a Low Capacity Solar Assisted Absorption Heat Pump Coupled with a Sub-Floor System Solar Energy, 79, , (2005). Ranked No 20 (July-September 2005) in the ScienceDirect TOP25 Hottest Articles E. G. Dascalaki, K. G. Droutsa, A.G. Gaglia, S. Kontoyiannidis and C.A. Balaras Data Collection and Analysis of the Building Stock and its Energy Performance An Example for Hellenic Buildings Energy & Buildings, Vol. 42, No 8, p , E. G. Dascalaki, K. G. Droutsa, C.A. Balaras and S. Kontoyiannidis Building Typologies as a Tool for Assessing the Energy Performance of Residential Buildings A Case Study for the Hellenic Building Stock Energy & Buildings, Vol. 43, No 12, p , E. G. Dascalaki, C.A. Balaras, A.G. Gaglia, K. G. Droutsa and S. Kontoyiannidis, Energy performance of buildings EPBD in Greece, Energy Policy 45, p , C. A. Balaras, E. G. Dascalaki, P. Droutsa, and S. Kontoyiannidis, Hellenic renewable energy policies and energy performance of residential buildings using solar collectors for domestic hot water production in Greece J. Renewable Sustainable Energy 5 (4), DOI / , 12 pages, E. G. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, C. A. Balaras and P. Droutsa, Energy certification of Hellenic buildings: First findings Energy & Buildings Vol. 65, p , C.A.Balaras, S.Kontoyiannidis, E.G.Dascalaki and K. G. Droutsa, Intelligent Services for Building Information Modeling - Assessing Variable Input Weather Data for Building Simulations (DOI: / ) The Open Construction and Building Technology Journal, Vol.7, p , October K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis, E.G. Dascalaki, C.A. Balaras Ranking cost effective energy conservation measures for heating in Hellenic residential buildings Energy & Buildings, Vol.70, p , February 2014

11 ΒΙΒΛΙΑ Γ. Απαβανηινόρ, Κ. Αξαπλή, Α. Γαγλία, Λ. Γιδάκος, Κ. Γπούηζα, Κ. Λάζκορ, Θ. Θεοδοζίος,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Λάζκορ, Λ. Μαναζήρ, Γ. Μανηάρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Γ. Μπίκαρ, Κ. Σζικαλοςδάκη ΓΚ3 Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηηπίος (132 ζ.) ειπά εκδόζευν για ηην «Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών», Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ (ΣΔΔ), Ηούνιορ (2011). ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ A.A. Απγςπίος,. Λςκούδηρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ Σππηθό Μεηεωξνινγηθό Έηνο (ΣΜΔ) Αζελώλ - CD-ROM Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΜΦΑΠ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα (2000) A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis SOLHEATCOOL TRN-Display & Design Guidelines. Study & Development of Heating Cooling Systems Using Renewable Energy, CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, Athens, (ISBN ), November (2001) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia XENIOS Software Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, February (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis European Residential Building Audits Database ERBAD Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Building Deterioration Assessment Guidelines BDAG Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen Building Environmental Impact Guidelines BEIG Multimedia CD-ROM Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, March (2004). C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis (Editors) Energy Performance Assessment method for Existing Dwellings (EPA-ED) Dissemination Material, Multimedia CD-ROMGroup Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, (ISBN ), Athens, November (2004) Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ,. Λςκούδηρ Σππηθό Μεηεωξνινγηθό Έηνο (ΣΜΔ 2006) Αζήλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΜΦΑΠ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα, Μάπηιορ (2006).

12 S. Kontoyiannidis, A.Gaglia, K. Droutsa, E. Dascalaki, C.A. Balaras, (Editors), Energy Performance Assessment method for Non-Residential Buildings (EPA-NR) Dissemination Material & Software, Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens, ISBN , Αθήνα, Νοέμβπιορ (2007) Αθηνά Γαγλία, ίμυν Κονηογιαννίδηρ, Solar Data, Βάζε Γεδνκέλωλ Ηιηαθήο Αθηηλνβνιίαο, Ομάδα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ, ΗΔΠΒΑ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, ISBN , Αθήνα, Φεβποςάπιορ (2008) Α. Απγςπίος, Α. Γαγλία, Δ. Γαζκαλάκη, Π. Εασαπίαρ, Γ. Καηζάνορ,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Λαδόποςλορ, Η. Λαδόποςλορ. Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ. Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 78 ζ., Α Έκδοζη, Αθήνα, Ηούλιορ (2010). Α. Αθαναζίος, Α. Γαγλία, Γ. Γιαννακίδηρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Κόπαρ, Γ. Μαλασίαρ, Γ. Μανηάρ, Α. Μαπήρ, Σ. Μαπήρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Ζ. οθπώνηρ Οδεγίεο θαη Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ Κηηξίωλ, Λεβήηωλ & Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο, θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 160 ζ., Α Έκδοζη, Αθήνα, Ηούλιορ (2010). Γαγλία Α.Γ., Γαζκαλάκη Δ.Γ., Γπούηζα Κ., Κονηογιαννίδηρ., Μπαλαπάρ Κ.Α. ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ Λνγηζκηθό Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ & Πηζηνπνίεζεο Κηηξίωλ, ελεξγεηαθήο Μειέηεο, Δπηζεωξήζεωλ Λεβήηωλ / Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, επηέμβπιορ (2010) Ανάπηςξη Γιαδικηςακήρ εθαπμογήρ ekia, Νοέμβπιορ Α. Απγςπίος, Α. Γαγλία, Δ. Γαζκαλάκη, Π. Εασαπίαρ, Γ. Καηζάνορ,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Λαδόποςλορ, Η. Λαδόποςλορ. Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ. Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 78 ζ., Β Έκδοζη, Αθήνα, Μάπηιορ (2012). Α. Αθαναζίος, Α. Γαγλία, Γ. Γιαννακίδηρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, Γ. Κόπαρ, Γ. Μαλασίαρ, Γ. Μανηάρ, Α. Μαπήρ, Σ. Μαπήρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Ζ. οθπώνηρ Οδεγίεο θαη Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ Κηηξίωλ, Λεβήηωλ & Δγθαηαζηάζεωλ Θέξκαλζεο, θαη Δγθαηαζηάζεωλ Κιηκαηηζκνύ Σεσνική Οδηγία Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ ΣΟΣΔΔ /2010, 160 ζ., Β Έκδοζη, Αθήνα, Μάπηιορ (2012). ΓΙΑΣΡΙΒΔ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ Μειέηε Βξνρνπηώζεωλ ζηελ Διιάδα Σμήμα Φςζικήρ, σολή Θεηικών Δπιζηημών, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Αθήνα (1990) ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ Βξνρνκεηξηθέο Σάζεηο ζηελ Διιάδα σολή Θεηικών Δπιζηημών ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Αθήνα (1992).

13 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Ανηλία Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ ζε ςνδςαζμό με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ, ζ , Ηούνιορ (2000) Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Παπαμεηπική Μελέηη & Βεληιζηοποίηζη ςζηήμαηορ Ανηλίαρ Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. Γειηίν ΠΓΜΗ, Πανελλήνιορ ύλλογορ Γιπλυμαηούσυν Μησανολόγυν Ζλεκηπολόγυν, ζ , Aπ. 339, Φεβποςάπιορ (2001) Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ και Ππογπάμμαηα Λήτευρ Αποθάζευν για ηην Αξιολόγηζη ηπαηηγικών Ανακαίνιζηρ Κηιπίυν. Σερληθά Υξνληθά, 2, Μάπηιορ Αππίλιορ, ζ. 1-8, (2004) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Μπαλαπάρ Datamine Γιαδικαζία εξόπςξηρ και ανάλςζηρ ζηοισείυν για ηο κηιπιακό απόθεμα από ηην ενεπγειακή ηος απόδοζη Σερληθά Υξνληθά, 243, ζ , Αππίλιορ (2008). Δ. Γαζκαλάκη E., Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Αλαθαιχπηνληαο ην Ειιεληθφ θηηξηαθφ απφζεκα, Σερληθά, 243, ζ , Νοέμβπιορ Έλενα Γ. Γαζκαλάκη, Καλλιόπη Γ. Γπούηζα, Κυν/νορ Α. Μπαλαπάρ, ίμυν Κονηογιαννίδηρ Σςπολογία Δλληνικών Καηοικιών & Δκηίμηζη ηηρ Δνεπγειακήρ ηοςρ ςμπεπιθοπάρ Σερληθά, 28, ζ. 8-15, Αύγοςζηορ-επηέμβπιορ (2011). ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ I. Bellas-Velidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontoyannidis, Predicting Energy Demand of Single Solar Houses Using Artificial Neural Networks EUFIT - The European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Vol. 2, ζ , Aachen, Germany, C.A. Balaras, Α.Α. Argiriou, S.D. Kontoyiannidis Solar Assisted Absorption Heat Pump Coupled with Floor Heating & Cooling. CLIMA 2000 World Congress, Naples, Italy, September, (2001) C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis EPIQR TOBUS XENIOS INVESTIMMO, European Methodologies & Software Tools for Building Refurbishment, Assessment of Energy Savings and IEQ. 33 rd HVAC Congress, December 4-6, Belgrade, Serbia, (2002).

14 Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ και Ππογπάμμαηα Λήτευρ Αποθάζευν για ηην Αξιολόγηζη ηπαηηγικών Ανακαίνιζηρ Κηιπίυν. HELECO 03 Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην γηα ηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο κε ζέκα «Αεηθόξνο Καηαζθεπή Αλάπηπμε & Γηαηήξεζε ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο», Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Αθήνα, 30 Ηανοςαπίος - 2 Φεβποςαπίος, C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Decision Support Software for Sustainable Building Refurbishment. ASHRAE TRANSACTIONS, Vol. 110, Part 1, pp , ASHRAE Annual Winter Meeting, January, Anahaim, USA (2004). Candidate paper considered to receive ASHRAE Best Paper Awards, to recognize the authors of the best technical and symposium papers presented at Society meetings in C.A. Balaras, G. Grossman, H-M. Henning, C.A.I. Ferreira, S. Kontoyiannidis, E. Podesser, L. Wang, E. Wiemken Overview οf Solar Assisted Air-Conditioning Systems & Applications. Heat Powered Cycles HPC 04 Cooling, Heating & Power Generation Systems, ISBN , p. 1109, Larnaca, Cyprus (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Energy Performance Assessment (EPA) Method for Existing Dwellings. 35 th HVAC Congress, 1-3 December, Belgrade, Serbia (2004) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis Evaluation of the Energy Performance of the Existing Buildings - Houses. HELECO 05 5 th International Exhibition & Conference on Environmental Technology, session on Sustainable Construction, Technical Chamber of Greece, 3-6 February, Athens (2005). C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Doloca, C. Wetzel, J. Lair, M.Bauer Service life of building elements & installations in European apartment buildings. 10DBMC 10 th Int. Conference on Durability of Building Materials and Components, April, Lyon, France (2005) C.A. Balaras, E. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Energy Performance Assessment Method for Existing Non-Residential Buildings 37 th Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, p , Belgrade, Serbia, 6-8 December, C.A. Balaras, E. Dascalaki, A. Gaglia, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis Energy Performance of European Buildings ASME ES2007 Energy Sustainability 2007, American Society of Mechanical Engineers, Long Beach, CA, June (2007). Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α. Γαγλία, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ Δνεπγειακή Αποδοηικόηηηα Δλληνικών & Δςπυπαφκών Κηιπίυν ENERTECH ο Γιεθνέρ ςνέδπιο για ηιρ Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και ηην Δνεπγειακή Αποδοηικόηηηα, Αθήνα, Οκηυβπίος, C.A. Balaras, E.G. Dascalaki, A.G. Gaglia, K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis An Overview of the New Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings (KENAK) 3rd Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, ζ , I. Michaelides and E. Charalambides (editors), ISBN , Λεςκυζία, Κύππορ, Μαΐος, 2011

15 C.A. Balaras, E.G. Dascalaki, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis, A.G. Gaglia Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings An update on EPBD Transposition in Greece 42nd Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, ζ , Βελιγπάδι, επβία, 30 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος, 2011 E.G. Dascalaki, C.A. Balaras, K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis Building Typologies And The Assessment Of The Energy Conservation Potential In The Residential Sector - The Tabula Project 42nd Int. Congress Heating, Refrigeration & Air-Conditioning, ζ , Βελιγπάδι, επβία, 30 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος, E.D. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K.G. Droutsa, C.A. Balaras Energy Certification of Hellenic Buildings Proc. 4 th Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency New Challenges, ISBN , ζ , Nicosia, Cyprus, 6-7 June, E.D. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K.G. Droutsa, C.A. Balaras Energy Certification of Hellenic Buildings, Proc. 4 th Int. Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency New Challenges, ISBN , p , Nicosia, Cyprus, 6-7 June, S. Kontoyiannidis Building Information Model. The ISES Project, Proc. 4 th ECO Building Conference, 6 th International Conference Building Green, Athens, 4 October, 2013 (invited speaker) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Λςκούδηρ, Πποέδπος M, Κονηογιαννίδηρ., Σζελεπιδάκι Ζ. Μελέηη ηυν ηάζευν ηος ςεηού για διάθοπερ βποσομεηπικέρ δίαιηερ ηος Βοπειοελλαδικού σώπος 2 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο - Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος A. A. Απγςπίος,. Λςκούδηρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Α. Μπαλαπάρ, Γ. Αζημακόποςλορ, Μ. Πεηπάκηρ, Π. Καζζυμένορ, Γημιοςπγία ηςπικών μεηευπολογικών εηών για ηην Αθήνα. Δθαπμογή ηοςρ ζε λογιζμικά ενεπγειακών πποζομοιώζευν. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο - Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σόμορ 2, ζελ , Αθήνα, επηέμβπιορ Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α. Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ, Ανηλία Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ ζε ςνδςαζμό με Ζλιακή Δνέπγεια & Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ & Φύξηρ, 6 ν Δζληθό πλέδξην Βειηηζηνπνίεζε Δλεξγεηαθώλ πζηεκάηωλ, Σόμορ Β, ζ , Βόλορ, 3-5 Νοεμβπίος, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Α.Α. Απγςπίος,. Κονηογιαννίδηρ Παπαμεηπική Μελέηη & Βεληιζηοποίηζη ςζηήμαηορ Ανηλίαρ Θεπμόηηηαρ Αποππόθηζηρ με Ζλιακή Δνέπγεια και Δνδοδαπέδιο ύζηημα Θέπμανζηρ και Φύξηρ. Σερλνινγίεο Ήπηωλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο, ζ , Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Γεκεμβπίος, Αθήνα (2000).

16 Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Αναζκόπηζη Δγκαηαζηάζευν & Δθαπμογών Ζλιακού Κλιμαηιζμού 3 ν Δζληθό πλέδξην RENES, Ζ Δθαπμογή ηυν ΑΠΔ Πποοπηικέρ & Πποηεπαιόηηηερ ππορ ηο ηόσο ηος 2010, Φεβποςαπίος, Αθήνα (2005) Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ Δθαπμογέρ Ζλιακού Κλιμαηιζμού - Μεθοδολογία ςλλογήρ και Αξιολόγηζηρ Υαπακηηπιζηικών 8 ν Δζληθό πλέδξην γηα ηηο Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο, ζ , Θεζζαλονίκη, Μαπηίος (2006) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Μπαλαπάρ Γιαδικαζία εξόπςξηρ και ανάλςζηρ ζηοισείυν για ηο κηιπιακό απόθεμα από ηην ενεπγειακή ηος απόδοζη ηο έπγο Datamine. 9 ν πλέδξην γηα ηηο ΑΠΔ, Ηνζηιηούηο Ζλιακήρ Σεσνικήρ, Δπιζηημονικό Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Κύππος, Γήμορ Γεποζκήπος Πάθος, Πάθορ Κύππος Μαπηίος ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΗΜΔΡΙΓΔ - ΤΜΠΟΙΑ Κ. Γπούηζα, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δςπυπαφκέρ Μεθοδολογίερ Δνεπγειακών Δπιθευπήζευν & Ανακαινίζευν Κηιπίυν, ΔΞΔΝ-2Δ - Δπθπή Κηίξηα - Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζηα Κηίπια Μέζυ Δςθςούρ Δλέγσος και Δπικοινυνιών, LDK Consultants, 19 Ηανοςαπίος, Αθήνα (2007) C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia, K. Droutsa Energy Performance Assessment of Residential & Non-Residential Buildings in Greece. Int. Expert Workshop on Monitoring by Use of Energy Performance Certificates, Brussels, Belgium, 13 November Κ.Α. Μπαλαπάρ, Δ. Γαζκαλάκη, Α. Γαγλία,. Κονηογιαννίδηρ Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ & Δνεπγειακέρ Δπιθευπήζειρ ζηα Δλληνικά Κηίπια. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ΔΚΓΓΑ «Φςζικέρ Καηαζηποθέρ & Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ: Οικονομική & Πεπιβαλλονηική ημαζία για ηην Δλλάδα», ζ , Ηνζηιηούηο Δπιμόπθυζηρ, Δθνικό Κένηπο Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ, Αθήνα, 5-6 Φεβποςαπίος (2009) Κονηογιαννίδηρ eκηα : ένα επγαλείο για... ηο ζπίηι Δζπεξίδα «Σππνινγίεο Καηνηθηώλ & ΚΔΝΑΚ», Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών, Αθήνα, 23 Νοεμβπίος, ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ S. Kontogiannidis, K. Droutsa, M. Santamouris. POLIS-Solar Control: Theoretical Background.

17 POLIS - Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1996). S. Kontogiannidis, K. Droutsa, M. Santamouris. POLIS-Solar Control: A Detailed Tool. POLIS - Urban Planning Research Actions to Improve Solar Access, Passive Cooling and Microclimate, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1996) A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos. Presentation of Experimental Activities of the National Observatory of Athens. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997). A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, M. Nikou, D.N. Asimakopoulos. Analysis of the Awning Experiments. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997). S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos. Software Produced for the Acquisition and Analysis of the Experimental Data. Solar Control Meeting, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, Seville, Spain, November, (1997) C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. System Component Simulations & Building Models. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Digne, France, 12 June, (1998). S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. Simulations of the Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). A.A. Argiriou, S. Kontogiannidis, C.A. Balaras. Simulations of the Floor/Heating System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Absorption Heat Pump - Preliminary Implementation. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Study of the Complete System - Preliminary Implementation. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy Meeting, XII Directorate of EC, Genova, Italy, 17 December, (1998). S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou, C.A. Balaras. Archimedes v1.0 User s Manual. Solar Control, European Commission, Joule Programme, Directorate General XII, (1998) C.A. Balaras, K. Droutsa, Kontoyiannidis S. Contribution to General Questionnaire (Report99-015). TOBUS Programme, XII Directorate of EC, March (1999). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, August (1999). C.A. Balaras, S. Kontogiannidis, A.A. Argiriou. Solar Collector System. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, August (1999). S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. TRN Display and System Optimization Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, Athens, 22 October (1999)

18 S. Kontogiannidis, C.A. Balaras, A.A. Argiriou. Work package 4 Study of the Complete System. Task 20- Synthesis An example for the evaluation of the results. Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC,Paris, February (2000) A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kontogiannidis Simulations and Optimization. AA Argiriou, CA Balaras, S. Kontogiannidis TRN-Display & Design Guidelines - CDROM. Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ SOLHEATCOOL Study and Development of Heating/Cooling Systems Using Renewable Energy, XII Directorate of EC, Οκηώβπιορ (2001) C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, Building Deterioration Assessment Guidelines, BDAG Handbook, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 10 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, Building Deterioration Assessment Guidelines, BDAG Multimedia CD-ROM, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 430 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen, Building Environmental Impact Guidelines, BEIG Handbook, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 150 p., October, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, K. Hansen, E.H. Petersen, Building Environmental Impact Guidelines, BEIG Multimedia CD-ROM, INVESTIMMO Technical Report, Report N , 10 p., October, C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis SACE Multimedia CDROM Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ SACE, European Commission, DG Research, Νοέμβπιορ (2003) D. Caccavelli, C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, R. Lawrence, A. Rabinovich, F. Joerin, F. Hamel, C. Wetzel, B. Hiebeler, G. Franco, S.F. Musso Building Asset Management Code of Good Practice Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ INVESTIMMO, European Commission, DG XII, Ηανοςάπιορ (2004). C.A. Balaras, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, A. Gaglia XENIOS Software Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ XENIOS, European Commission, DG TREN, Φεβποςάπιορ (2004). C.A. Balaras (Editor), E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, B. Bittner, R. Lechner, K.B. Wittchen, K. Thomsen, I. Vis, G. van Cruchten, J. Berben, M. Sunikka Pilot Studies, ζ C.A. Balaras (Editor), S. Kontoyiannidis, B. Bittner, R. Lechner, K.B. Wittchen, K. Thomsen, J. Berben, M. Sunikka Recommendations on EPA-ED Method & Tool, ζ. 29. C.A. Balaras, S. Kontoyiannidis EPA-ED Multimedia CDROM Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-ED, European Commission, DG TREN, ζ. 154, επηέμβπιορ (2004) C.A. Balaras, E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R. Lechner, K.B. Wittchen, K.E. Thomsen, R. Lahrech, H. Erhorn, H. Erhorn-Kluttig, M. Zinzi, G. Fasano, Mr. Bart Poel, L. Soethout and B. Elkhuizen,

19 Survey: National Context and Need for Instruments, p. 76, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, June (2005) C.A. Balaras, E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R. Lechner, K.B. Wittchen, K.E. Thomsen, R. Lahrech, H. Erhorn, H. Erhorn-Kluttig, M. Zinzi, G. Fasano, Mr. Bart Poel, L. Soethout and B. Elkhuizen Survey: National Context and Need for Instruments, Revised final report, p. 84 Σειηθή Σερληθή Έθζεζε WP1 ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, Νοέμβπιορ (2006) C.A. Balaras (Editor) E. Dascalaki, P. Droutsa, A. Gaglia, S. Kontoyiannidis, S. Geissler, K. Nikolics, R.Lechner, P. Oswald, K.Wittchen, R.Lahrech, H.Erhorn, H.Erhorn-kluttig, M.Zinzi, G.Fasano Σειηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ EPA-NR, European Commission, DG TREN, Ηούνιορ (2007) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Π. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ και Α. Γαγλία, Δηαδηθαζία εμφξπμεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ην θηηξηαθφ απφζεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απφδνζε, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ζηα πλαίζια ηος Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ DATAMINE, European Commission, Intelligent Energy Europe, December (2008) Δ. Γαζκαλάκη, Κ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ, Hellenic Building Typology Brochure, 88 ζ., Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D3: National Building Typologies / D5.2: National typology Brochures, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Μάφορ (2011). Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, National Scientific report (1 st draft), 76 ζ., Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D6.2, ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), επηέμβπιορ (2011) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, National Scientific report - Greece, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε D6.2, 76 ζ., ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ TABULA, European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Μάιορ (2012). T. Loga, N. Diefenbach, B. Stein (eds) Δ. Γαζκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαπάρ, Κ. Γπούηζα,. Κονηογιαννίδηρ, et al, Typology Approach for Building Stock Assessment Main results of the TABULA project, Σειηθή Σερληθή Έθζεζε Πξνγξάκκαηνο TABULA, 43ζ., European Commission, Intelligent Energy Europe (IEE), Οκηώβπιορ (2012). ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ EPIQR Αλαθαίληζε Πνιπθαηνηθηώλ Δλεξγεηαθή, Πεξηβαιινληηθή & Καηαζθεπαζηηθή Δπηζεώξεζε γηα ηελ Αμηνιόγεζε Πνιπθαηνηθηώλ (Δθπαηδεπηηθή Έθδνζε 2.3) Βιβλίο (100 ζ.) και CDROM με ηην εκπαιδεςηική έκδοζη ηος ππογπάμμαηορ EPIQR (έκδοζη 2.3). Γιανέμεηαι ζηοςρ θοιηηηέρ ηος μαθήμαηορ «Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηιπίυν», Σμήμα Μησανικών Πεπιβάλλονηορ, Γημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ (ΓΠΘ), Μάπηιορ (2006). ςγγπαθείρ : Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ, Κ. Γπούηζα

20 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Καηάξηηζε Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ Δκπαιδεςηικό Τλικό για ηην «Καηάπηιζη Δνεπγειακών Δπιθευπηηών» ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ (ΣΔΔ), Ηούνιορ (2011). ςμμεηοσή ζηιρ ενόηηηερ: ΓΚ3 Δνεπγειακή Δπιθεώπηζη Κηηπίος (132 ζ.)

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) www.energycon.org ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 134 σελίδες DAYLIGHT TECHNIQUES

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972)

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972) CURRICULUM VITAE IOANNIS AGAMEMNON PAPAZOGLOU PRESENT ADDRESS: Institute of Nuclear Technology- Radiation Protection, National Center for Scientific Research "DEMOKRITOS" Aghia Paraskevi, 15310, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα