ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων... 2 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων... 3 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. 4 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Ζωγράφου *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Ωρωπού στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδι κών & Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Δήμου Ωρω πού *Μεταφορά θέσης του Δήμου Σαλαμίνας... 9 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων *Μεταφορά θέσης του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέ ντη *Μεταφορά θέσης του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέ ντη *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Παπάγου Χολαργού *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου *Μεταφορά θέσης από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στο Δήμο Φι λαδέλφειας Χαλκηδόνος *Μεταφορά θέσης από το ΝΠΔΔ «Παιδική Μέριμνα» Δήμου Ζωγράφου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Νέας Σμύρ νης *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέ ντη *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αιγάλεω *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Φυλάκων *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΔΕ 15 Εισπρακτό ρων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην πε ριοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς *Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης *Μεταφορά θέσης στο Γ.Ν. Βέροιας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Με την αριθμ. 418/ απόφαση του Δημάρχου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 45 5 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Κα θαριστριών σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε, με την ίδια σχέση εργασίας. Από την εν λόγω μετάταξη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου /11278/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 75, 79, 101 και 224 του Ν. 3584/2007, του Δήμον Αθηναίων (υπ αριθμόν 39/ πρακτι μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου /13275/ ). (1) (2)

2 23152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 75, 79, 101 και 224 του Ν. 3584/2007, του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 39/ πρακτι μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΚΟΥΤΣΟΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Απόστολου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου / ). (4) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Με την αριθμ. 59/2012 απόφαση του Δημάρχου Μάν δρας Ειδυλλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν. 3582/2010 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δυτικής Αττι κής (πρακτικό υπ. αριθμ. 19/2011), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ του Χρήστου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ 1 Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ 1 Διοι κητικού, με μεταφορά της θέσης της, στον ίδιο βαθμό και με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας 5485/ ) /12268/ ). (5) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Ζωγράφου. Με την υπ αριθμ. 2805/ απόφαση του Δη μάρχου Ζωγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμ βουλίου (υπ αρ. 1/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχα ήλ, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ 1 Διοικητικού στον κλάδο ΤΕ Υποκριτικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Ειδικών Ταμ. Υπηρ. του Δήμου Ζωγράφου Δ.Υ./ ) /12004/ ). (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, Δήμου Αθηναίων (υπ αρ. 39/ πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσ σεται ο μόνιμος υπάλληλος ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του Διονυσίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ Δενδροκη πουρών Δενδροκόμων Ανθοκόμων στον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Γενικά, με μεταφορά της θέσης του. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέ ον δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων /11629/ ). (7) *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Ωρωπού στο ΝΠΔΔ «Πο λιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Δήμου Ωρωπού. Με την υπ αριθμ. 138/ απόφαση του Προ έδρου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λει τουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Δήμου Ωρωπού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και με τη Ανατολικής Αττικής (υπ αρ. 2/ πρακτικό) και του Δημάρχου Ωρωπού (υπ αρ. 902/ απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, με τατάσσεται η μόνιμος υπάλληλος ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκό ντων, με βαθμό Ε, από το Δήμο Ωρωπού στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Δήμου Ωρωπού, με μεταφορά της θέσης. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 139/ ). (Αριθμ. απόφ. οικ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 14158/13264/ ). (8) * Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, Δήμου Αθηναίων (υπ αρ. 39/ πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσε ται ο μόνιμος υπάλληλος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του (6)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθανασίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Γενικά στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων, με μεταφορά της θέσης του. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέ ον δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων. (Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 12285/11631/ ). (9) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Σαλαμίνας. Με την υπ αρ. 46/ απόφαση του Δημάρχου Σαλαμίνος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς (υπ αρ. 1/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΟΥΠΙΤΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρολόγων, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ. του Δήμου Σαλαμίνος: ΔΥ/ ) / 14135/ ). (10) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 75, 79, 101 και 224 του Ν. 3584/2007, του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 39/ πρακτι μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου /13270/ ). (11) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 75, 79, 101 και 224 του Ν. 3584/2007, του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 39/ πρακτι μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόδωρου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο ΔΕ Διοι κητικού, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου /13278/ ). (12) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη. Με την αριθμ. 414/ απόφαση του Δημάρ χου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 5 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΚΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κωνσταντίνου, από τον κλάδο ΥΕ Εργ. Καθαριότητας σε συνιστώμενη προσωρινή προσω ποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, με βαθμό Ε, με την ίδια σχέση εργασίας. Από την εν λόγω μετάταξη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. (Αριθμ. αποκ. Διοικ. Αττικής 11872/11282/ ). (13) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη. Με την αριθμ. 416/ απόφαση του Δημάρ χου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 5 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΚΟΜΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρυσόστομου, από τον κλάδο ΥΕ Καθαρι στριών σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Εργ. Καθαριότητας, με βαθμό Ε, με την ίδια σχέση εργασίας. Από την εν λόγω μετάταξη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής 11877/11285/ ). (14) *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Με την υπ αριθμ. 589/7359/ απόφαση του Δημάρχου Παπάγου Χολαργού που εκδόθηκε σύμ

4 23154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβου λίου Αθηνών (υπ αρ. 03/2012 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Ηλείας (υπ αρ. 14/2011 πρακτικό) και του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλήνης (υπ αρ. 8372/ απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ευθυμίου, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Β, από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, με ταυτό χρονη μεταφορά της θέσης του. (Η από βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Παπάγου Χολαργού) /13370/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 376/Γ / (15) *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου. Με την υπ αριθμ. 117/2012 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 101 και 181 του Ν. 3584/2007 και με τη του Δήμου Αθηναίων (υπ αρ. 16ο/ πρακτικό) και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ αρ. 2ο/ πρακτικό) και του Δημάρχου Αμαρουσίου (υπ αρ / απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσε ται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΡΟΥΝΤΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδη γών, με βαθμό Ε, από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, με μεταφορά της θέσης του, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Διοικ. και Οικον. Δήμου Ραφήνας Πικερμίου 3108/ ) /13967/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 402/Γ / (16) *Μεταφορά θέσης από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων Δή μου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στο Δήμο Φιλαδέλ φειας Χαλκηδόνος. Με την αριθμ. 49/2012 απόφαση της Δημάρχου Φιλα δέλφειας Χαλκηδόνος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμο δότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 13/2010 πρακτικό του) και την αριθμ. 10/2012 απόφαση σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του Ενιαίου Φορέα Δράσεων Δή μου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ, από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, με μεταφορά της θέ σης της και στον ίδιο κλάδο και βαθμό. (Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλ κηδόνας 2800/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοκ. Αττικής 12197/11568/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 398/Γ / (17) *Μεταφορά θέσης από το ΝΠΔΔ «Παιδική Μέριμνα» Δή μου Ζωγράφου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Νέας Σμύρνης. Με την αριθμ. 63/2012 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύ ης» Δήμου Νέας Σμύρνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν. 2852/2010 και με τη σύμφωνη γνωμο δότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ. αριθμ. 1/2012 και 3/2011 πρακτικά του Α και Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών, αντίστοιχα) και την αριθμ. 177/2011 απόφαση σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδική Μέριμνα» Δήμου Ζωγράφου, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΔΕ1 Δι οικητικού Λογιστικού με βαθμό Δ, από το ΝΠΔΔ «Παι δική Μέριμνα» Δήμου Ζωγράφου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Νέας Σμύρνης, με μεταφορά της θέσης της, στον ίδιο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. (Αριθμ. βεβ. Κέντρου Κοινων. Προστασ. και Αλληλ. Δή μου Ν. Σμύρνης 337/ ) /12263/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 396/Γ / (18) *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη. Με την αριθμ. 413/ απόφαση του Δημάρ χου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 5 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΣΗΜΙΔΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του Ηλία, από τον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε, με την ίδια σχέση εργασίας. Από την εν λόγω μετάταξη δεν προκαλείται επιπλέ ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη /11289/ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αιγάλεω. (19) Με την υπ αριθμ. 543/2012 απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αρ. 12/2o ΕΗΔ/ πρακτικό) και τις διατά ξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιορδάνη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. του Δήμου Αιγάλεω 10598/ ). (Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 11522/ 10973/ ). (20) *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Φυλάκων. Με την υπ αριθμ. 198/ απόφαση του Δη μάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 101, 183 και του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (υπ αρ. 1/2012 απόφα ση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ΖΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, με βαθμό Ε από τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Φυλάκων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπηρ. Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης: 1913/ ) (Αρ. απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 10561/ 10173/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 392/Γ/ (21) *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΔΕ 15 Εισπρακτόρων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού. Με την υπ αριθμ. 5439/ απόφαση του Δη μάρχου Παλλήνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, Ανατολικής Αττικής (υπ αριθμόν 22/ πρακτι μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ 15 Εισπρακτόρων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπηρ. του Δήμου Παλλήνης Δ.Υ./ ) /11112/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 392/Γ/ Αριθμ. 1953/ π.ε. (22) Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περι οχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελι βοίας, Δήμου Αγιάς. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κωδικός». 2. Τις διατάξεις της αριθμ / (ΦΕΚ 757/Β / ) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρποποιήθηκε με τις αριθμ / (ΦΕΚ 1188/Β/96) και /99 (ΦΕΚ281/Β/ ) κοινές υπουργικές απόφασεις. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α / ) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α / ). 7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ «Διοίκηση, Οργά νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 9. Την αριθμ. 1669/33104/ (ΦΕΚ 648/τ. Β / ) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως». 10.Το γεγονός ότι η αριθμ. 2346/24/ απα γορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιας έληξε την 20/8/2011 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αγιας και του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 241/2011 απόφαση & 74/ έγγραφο αντίστοιχα), αποφασίζουμε: Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/5/2012 μέ χρι 31/5/2017, σε έκταση έξι χιλιάδων μηδέν εξήντα ένα (6.061) στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπ. Κοινοτ.

6 23156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιας, που ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία και ακολουθεί Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του αμαξωτού δρόμου μέχρι τη θέση Αναυρικό. Συνεχίζει τον ημιονικό δρόμο που διέρχεται από τις θέσεις Σαράντη και Μπάτη περνά κάθετα το ρέμα στην απέναντι ράχη μέχρι το παλαιό μαντρί Παππού Νικόλα και συνεχίζει μέχρι το σημείο που συναντά τον αγροτοδασικό δρόμο Σκλήθρου Πε τρόγουρνας στο ύψος της σπηλιάς Πουλιού. Συνεχίζει με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον αγροτοδασικό δρόμο έως τη θέση Κλίμα και στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση έως τη σπηλιά Μπόκα. Από τη θέση αυτή ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση το ρέμα Μπούτζικα μέχρι την ακτή στη θέση Ασπρόβραχος του Αιγαίου Πελάγους και συνεχίζει με κατεύθυνση Βόρεια την ακτο γραμμή του Αιγαίου Πελάγους μέχρι το ρέμα Ρακοπό ταμος. Στη συνέχεια ακολουθεί Νοτιοδυτική κατεύθυνση τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγιας Σκλήθρου μέχρι τη θέση Νικολού Καλύβι. Από τη θέση αυτή συνεχίζει Νότια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο Σκλήθρου Σουρβιάς μέχρι τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, όπου και το αρχικό σημείο έναρξης. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβά τες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2012 έως 31/5/2017. Αγιά, 18 Απριλίου Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Δασάρχης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23157

8 23158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (23) * Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Με την αριθμ. οικ.91400/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 57/2007 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3528/2007 (ΥΚ) και του Ν. 4024/11, διορίζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης οι απόφοιτοι της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Οικο νομικής Διαχείρισης Πάρης Μαυρομμάτης του Μιχαήλ και Παναγιώτης Σκολαρίκος του Κωνσταντίνου, και του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννα Μουλα κάκη του Χρήστου, Αστέριος Μπαντέλλας του Ιωάννη, Κωνσταντίνος Σερδερίδης του Χρήστου, Μαγδαληνή Λαγομάτη Λαζοπούλου του Γρηγορίου και Πετρούλα Παπαδοπούλου του Ζαχαρία, σε συνιστώμενες προσω ποπαγείς θέσεις του κλάδου: 1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Πάρης Μαυρομμάτης του Μιχαήλ, Παναγιώτης Σκολαρίκος του Κωνσταντίνου, Αστέριος Μπαντέλλας του Ιωάννη, Μαγδαληνή Λαγο μάτη Λαζοπούλου του Γρηγορίου και Πετρούλα Παπα δοπούλου του Ζαχαρία) και 2) ΠΕ Μηχανικών (Ιωάννα Μουλακάκη του Χρήστου και Κωνσταντίνος Σερδερίδης του Χρήστου), με βαθμό Δ, που συνιστώνται με την απόφαση αυτή και καταρ γούνται με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, των διοριζομένων. Ο διορισμός των ανωτέρω γίνεται αναδρομικά, από , δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία αποφοίτησαν από την Εθνική Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ). Η αναδρομικότητα του διορισμού τους ισχύει για κάθε συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης 2925/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου αρ / (Πάρης Μαυρομμάτης), αρ / (Πανα γιώτης Σκολαρίκος), αρ / (Ιωάννα Μουλακάκη), αρ / (Αστέριος Μπα ντέλλας), αρ / (Κωνσταντίνος Σερ δερίδης), αρ / (Μαγδαληνή Λαγο μάτη Λαζοπούλου), αρ / (Πετρούλα Παπαδοπούλου). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ *Μεταφορά θέσης στο Γ.Ν. Βέροιας. (24) Με την αριθμ. Γ5/4889/ κοινή απόφαση Διοι κητών της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο νίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 24 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/ τ. Α ), του άρθρου έβδομου του ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52/ τ. Α ) και της παρ. 5, του άρθρου 35, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ. Α ), μετά από τις θετικές γνω μοδοτήσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων [απο σπάσματα πρακτικών Συνεδριάσεων: της 8ης/ (θέμα 5ο) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νο σοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» και της 6ης/ (θέμα 8ο) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας] και κατόπιν της σύμφωνης γνώ μης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙ ΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», όπως αυτή διατυπώθηκε στο απόσπασμα πρακτικού της 9ης/ (θέμα 5ο) Συνεδρίασης του, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος: του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΜΠΡΑΝΙΩΤΟΥ ΙΩ ΑΝΝΑ του Παύλου, κατηγορίας/κλάδου TE Διοίκησης Νοσοκομείων [Πρόγραμμα (Ψυχαργώς Β Φάση)], με το βαθμό που κατέχει σε υπηρεσία ψυχικής υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, ύστερα από αίτησή της με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 389/Γ/ Οι Διοικητές 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1566 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», οριστικοποίηση του κό στους αυτής και έναρξη της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2419 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα