ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ενδεικτικού προϋπολογισμού ,89 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 5.002,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης ,79 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% συντάσσονται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων του ήµου σε μέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους (ΚΩ ΙΚΟΙ CPV , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α , K.A , K.A , K.A , K.A , K.A και K.A «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού» του οικονομικού έτους Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα µέσα ατοµικής προστασίας που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι σύµφωνα µε τις ειδικότητες στις οποίες απασχολούνται βάσει των: α) ΚΥΑ 53361/ (ΦΕΚ 1503/ Τεύχος Β ) β) ΚΥΑ 36586/ (ΦΕΚ 1323/ Τεύχος Β ) γ) ΚΥΑ 31119/ (ΦΕΚ 990/ Τεύχος Β ). Επίσης περιλαμβάνονται µέσα ατοµικής προστασίας απαραίτητα για την ασφάλεια των υπαλλήλων που ασκούν το έργο της επίβλεψης και παραλαβής έργων ή/και εργασιών σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών όπου είναι υποχρεωτική η είσοδος και η παρουσία µε εξοπλισµό ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και να έχουν επιλεγεί µε πρόνοια για τις εργονοµικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρµογές ώστε να είναι χρηστικά.

3 ΑΡΘΡ Ο 2 ο : Ι σχ ύο υσ ες δ ια τάξε ις 1) Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως σήμερα. 2) Τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4)Τις διατάξεις του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α ) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5)Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 6)Την υπ αριθ.π1/181/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί εξαιρέσεως από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει ετησίως κατά κωδικό αριθμό είδους αρχείου των ειδών τα ,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.». 7)Την υπ αρίθ /2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως έχει συμπληρωθεί με τις αρίθμ / 07 ( ΦΕΚ 1323/Β/ ) & 31119/08 ( ΦΕΚ 990/Β/ ) ΚΥΑ. 8)Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α/74/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παρ. 2 αυτού. 9)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 157 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο )Τις εκάστοτε διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡ Ο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγματα Τεχνικά στοιχεία προσφορών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Οι κάτωθι προδιαγραφές είναι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Οικονομίας και Απασχόλησης (αρ. πρωτ / ) (ΦΕΚ 1503/ & 990/ ΤΒ') ως παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους των Ο.Τ.Α., την σύμφωνη γνώμη του ιατρού εργασίας καθώς και με τα ΠΔ. 396/1994, ΠΔ 1073/1981, Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.

4 Οι προδιαγραφές των προσφερομένων ατομικών μέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω προδιαγραφές κατ ελάχιστο. Σε περίπτωση αντικατάστασης ISO με νεότερο δεν θα αποκλείεται το παλαιότερο και σε περίπτωση αντικατάστασης ΕΝ δεν θα αποκλείεται η παλαιότερη. Δερματοπάνινα γάντια (3,00 ) Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες, Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1-1,2 mm To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος του και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών ή ισοδύναμων τύπων 4 (τριβή) 2 (κοπή με λεπίδα) 3 (διάσχιση) 4 (διάτρηση) Υπερκαλύπτει την απαίτηση Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Γάντια από PVC (3,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από Ανθιδρωτικό υλικό με αντιμικροβιακή επεξεργασία.. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1, που σημαίνει: 4 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 2 (διάσχιση) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 ή ισοδύναμων τύπων Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και Mικροοργανισμούς

5 Γάντια από νιτρίλιο (3,20 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,0,1, που σημαίνει: 4 (τριβή) Υπερκαλύπτει τη ζήτηση. 1 (κοπή με λεπίδα) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 ή ισοδύναμων τύπων Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,Χ,1 Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (3,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. παλάμη και τα δάχτυλα να φέρουν αντιολισθητική ενίσχυση με κουκίδες από το ίδιο υλικό DOT. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1. 4 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 2 (διάσχιση) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420 ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1, 2, 1 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (10,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα ΕΝ 374 ή ισοδύναμου τύπου. CE Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

6 Γάντια συγκολλητών (6,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4 Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1,3,3, 4, Χ Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 4. Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα Γάντια μονωτικά (29,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ ή ισοδύναμου τύπου. Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς Κλάση 00 RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και μήνας κατασκευής Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο (25,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ειδικά δερμάτινα γάντια με πλήρη προστασία χεριού και δαχτύλων από αλυσσοπρίονο. Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ , ΕΝ 420:1 και ΕΝ 388 κατηγορία 0 ή ισοδύναμων τύπων. Το παραπάνω είδος αφορά κλαδευτές χειριστές αλυσσοπρίονου. Κράνος (16,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Κράνος ενισχυμένο από ABS με αντανακλαστικό πίσω μέρος και οπές αερισμού, CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 397 και ΕΝ ή ισοδύναμων τύπων. Κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικό υλικό. Ρύθμιση του κεφαλοδέματος στον αυχένα με κοχλία μιας κίνησης. Αποσπώμενη ανθιδρωτική επένδυση. Διηλεκτρική αντοχή ΕΝ κλάση Vac ή ισοδύναμου τύπου. Προστασία από πλευρική παραμόρφωση (LD). Προστασία από λιωμένο μέταλλο (ΜΜ). Χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσης C.

7 Κράνος με ασπίδιο προστασίας και ωτοασπίδες (60,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σετ προστασίας αποτελούμενο από κράνος, ωτοασπίδες και προσωπίδα πλέγματος απόλυτα σύμφωνα με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. Κράνος ενισχυμένο από ABS με αντανακλαστικό πίσω μέρος και οπές αερισμού. CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 397 και ΕΝ ή ισοδύναμων τύπων. Κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικό υλικό. Ρύθμιση του κεφαλοδέματος στον αυχένα με κοχλία μιας κίνησης. Αποσπώμενη ανθιδρωτική επένδυση. Οπές αερισμού στο πίσω μέρος. Διηλεκτρική αντοχή ΕΝ κλάση Vac ή ισοδύναμου τύπου. Προστασία από πλευρική παραμόρφωση (LD). Προστασία από λιωμένο μέταλλο (ΜΜ). Χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσης C. Οπτικό δίσκος με μεταλλικό πλέγμα τοποθετημένος με ειδικό στήριγμα στο κράνος CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 1731 ή ισοδύναμου τύπου. Ωτοασπίδες κράνους CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ352-3 ή ισοδύναμου τύπου με SNR 25dB και ειδικά κλιπς για τοποθέτηση στο κράνος. Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο ηλεκτρικού τόξου (100,00) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Η διάταξη να αποτελείται από: Κράνος προστασίας. Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. Η διάταξη φέρει τη σήμανση CE, ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) ή ισοδύναμων τύπων με τα εξής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Κράνος Καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397 ή ισοδύναμου τύπου. Έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) Το κεφαλόδεμα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου καιαυχένα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Φέρει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Στο μέτωπο υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.

8 Ασπίδιο Το ασπίδιο καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ή ισοδύναμου τύπου ως εξής: Ο βαθμός κλίμακας θα είναι ή Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. Η μηχανική αντοχή είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (8,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση Πρότυπο: ΕΝ 166,175 ή ισοδύναμων τύπων. Στο πλαίσιο: Κατασκευαστής. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 4 έως 8 βαθμός σκίασης Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου. Γυαλιά μάσκα (goggles) (11,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Πρότυπα ΕΝ 166 ή ισοδύναμου τύπου. Στο πλαίσιο: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Β Μηχανική αντοχή 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 4 προστασία από σκόνη. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση Β Μηχανική αντοχή Κ προστασία έναντι τριβής Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

9 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (10,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ 166,169 ή ισοδύναμων τύπων. Στους βραχίονες: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 5_2 ή 5-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. F Μηχανική αντοχή Κ προστασία έναντι τριβής. Ασπίδιο προστασίας από υγρά (10,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα Πρότυπα ΕΝ 166 ή ισοδύναμου τύπου Στο στήριγμα: Κατασκευαστής. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (100,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική μάσκα η οποία σε αδράνεια ο βαθμός σκίασης είναι μεταξύ 3 και 5 επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της εργασίας ο βαθμός σκίασης μπορεί να μεταβάλλεται από 9 έως 13 ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη με αντίστοιχο ρυθμιστή (ποτενσιόμετρο). Πρότυπο : ΕΝ 175, ΕΝ 169, ΕΝ 379 ή ισοδύναμων τύπων Σήμανση : CE, Κατασκευαστής. Φιλτρόμασκα Ρ1 με βαλβίδα εκπνοής (2,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι και βαλβίδα εκπνοής. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Πρότυπα: ΕΝ 149 ή ισοδύναμου τύπου Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

10 FFP1 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Μάσκα ημίσεως προσώπου (20,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μάσκα ημίσεως προσώπου CE Certified από μαλακό υποαλλεργικό υλικό και ιμάντες πρόσδεσης επί του προσώπου. Διαθέτει υποδοχή πλευρικά για τοποθέτηση 2 τεμάχια φίλτρων Πρότυπα: ΕΝ 140 ή ισοδύναμου τύπου. Φίλτρα Α2Ρ3 (8,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Φίλτρα Α2Ρ3 (χρώματος καφέ και άσπρο) για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. Πρότυπο ΕΝ 141 ή ισοδύναμου τύπου. Σήμανση : CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής και ημερομηνία λήξης Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, Χρωματικός κωδικός (καφέ και άσπρο) Ανακλαστικά γιλέκα (14,00 με λογότυπο) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό με εκτύπωση στην πλάτη το σήμα του Δήμου. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας. Διαθέσιμα σε πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 Αδιάβροχες ποδιές (14,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπο ΕΝ ή ισοδύναμου τύπου. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες Ποδιές συγκολλητών (11,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). Πρότυπα ΕΝ ή ισοδύναμου τύπου.

11 Σήμανση Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. Στολή προστασίας από χημικά (9,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Πρότυπα ΕΝ 340, 463 ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray) 5 προστασία από σκόνες 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. Γαλότσες S5 (50,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό (πολυουρεθάνη) με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Το υλικό κατασκευής επιτρέπει στη γαλότσα να είναι ελαφρύτερη κατά 30% έναντι της κοινής από PVC. Πρότυπο ΕΝ 20344, 20345:2011 (S5-SRC-CI) ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S5 που συμβολίζει CI - Προστασία από το ψύχος. Προστασία δακτύλων Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης Αντιστατικές ιδιότητες Αντιολίσθηση SRC. Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. Άρβυλα ασφαλείας (58,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Γνήσιο δέρμα τύπου Nubuck ή αντίστοιχου τύπου με αεριζόμενη, ανθιδρωτική και αντιμικροβιακή επένδυση. Πρότυπο ΕΝ 20344, 20345:2011 (S3-SRC) ή ισοδύναμων τύπων

12 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S3 που συμβολίζει Προστασία δακτύλων από συνθετικό (πολυμερικό) υλικό Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης από συνθετικό (πολυμερικό) υλικό Αντιστατικές ιδιότητες στη σόλα oil resistant Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. Άρβυλα ηλεκτρολόγου (58,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Υποδήματα ασφαλείας, CE CERTIFIED, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ SB-E-P-SRC-WRU-HRO-FO ή ισοδύναμων τύπων. Τα υποδήματα να είναι κατασκευασμένα από λείο υδροαπωθητικό δέρμα Α ποιότητας με αδιαβροχοποιημένες ραφές (αντοχή στο νερό εμβαπτισμένο έως και 60 λεπτά). Φέρουν μη μεταλλικά ένθετα προστασίας από τη διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην κρούση έως και 200 Joule. Τα υποδήματα δεν θα φέρουν πουθενά μεταλλικά στοιχεία. Η επένδυση του υποδήματος να είναι από συνθετικό υλικό (τύπου Cordura) σε μαύρο χρώμα. Η χρήση ειδικής συνθετικής επένδυσης επιτρέπει την εφίδρωση του ποδιού να διοχετεύεται εξωτερικά στην ατμόσφαιρα και να μην παραμένει στο υπόδημα. Παράλληλα να προστατεύει περισσότερο το πόδι του χρήστη από τραυματισμούς και αμυχές προσδίδοντας στο υπόδημα μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα υποδήματα δεν θα φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) μεταλλικά εξαρτήματα όπως κλιπς, οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ. μέρη. Για τον σκοπό αυτό τα κορδόνια να διέρχονται από οπές απευθείας στο δέρμα κατάλληλα επεξεργασμένες ώστε να μην φθείρονται και ανοίγουν. Η σόλα να είναι 2 (δύο) πυκνοτήτων : - Το ένα στρώμα από μαλακό μίγμα πολυουρεθάνης (PU) για την απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα του χρήστη και την άνεση στο βάδισμα και την πολύωρη χρήση, και το άλλο στρώμα. - Από ειδικό νιτρίλιο (nitrile rubber) το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά, να αντέχει σε επαφές από θερμοκρασία εξ επαφής έως και C (HRO), να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου και ελαφρά χημικά (Oil resistance) που μπορεί να συναντήσουν οι χρήστες κατά την εργασία τους και τέλος μεγαλύτερη προστασία από την ολίσθηση (slip resistance). Επιπλέον, τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον Volt (14KV) η σήμανση της οποίας αναγράφεται με ανεξίτηλο τρόπο στη γλώσσα. Τα προσφερόμενα υποδήματα να διαθέτουν : - Πιστοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρότητα α) του ΕΝ 20345:2011 και β) της διηλεκτρικής αντοχής

13 - Πιστοποίηση από το εργαστήριο της ΔΕΗ Α.Ε. για την διηλεκτρική αντοχή της σόλας τουλάχιστον στα 14KV ή ισοδύναμου τύπου πιστοποίηση (ποιότητα και ασφάλεια, άρθρο 2 ΕΚΠΟΤΑ). Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. Σκάφανδρο (46,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σκάφανδρο παντελόνι με τιράντες και ενσωματωμένες μπότες από PVC βαρέως τύπου. Πρότυπο ΕΝ 20344, ή ισοδύναμων τύπων Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S5 που συμβολίζει Προστασία δακτύλων Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης Και αντιστατικές ιδιότητες Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. Σαμπό (35,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης στη φτέρνα. Πρότυπο ΕΝ SB ή ισοδύναμου τύπου Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Προστασία δακτύλων Προστατευτική ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας (110,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Χειμερινός επενδύτης εργασίας σε χρώμα πορτοκαλί/μπλε ή κίτρινο/μπλε, CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340, ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-2) και ΕΝ 343:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-3) ή ισοδύναμων τύπων. Ο επενδύτης είναι σε κλασική γραμμή και το μήκος του φτάνει περ. μέχρι το ύψος των μηρών. Να φέρει ευμεγέθη κουκούλα από το ίδιο αδιάβροχο υλικό κατασκευής του εξωτερικού μέρους η οποία κρύβεται διακριτικά και ασφαλίζει στο περιλαίμιο με Velcro. Έχει περιλαίμιο (γιακά) με ύψος περ. 10 εκατ. και κλείνει μπροστά με Velcro, φέρει δε εσωτερικά επένδυση από υποαλλεργικό υλικό για να προστατεύει το χρήστη από το κρύο και τη βροχή. Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ δύο δρόμων από άκρη σε άκρη το οποίο μπροστά καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο υλικό κατασκευής η οποία κλείνει με press buttons κατάλληλα αδιαβροχοποιημένα για να εξασφαλίζεται η αδιαβροχία του συνόλου του επενδύτη. Το εξωτερικό μέρος του επενδύτη να φέρει ειδική επεξεργασία (laminate) ή αντίστοιχη επεξεργασία η οποία του προσδίδει πλήρη αδιαβροχία αλλά και παράλληλα τη μεγαλύτερη δυνατή

14 αναπνευσιμότητα ώστε να παρέχει στο χρήστη τη μέγιστη δυνατή προστασία από το κρύο και τη βροχή σε συνδυασμό με τη μέγιστη άνεση και ασφάλειας. Η παραπάνω επεξεργασία διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια, άρθρο 2 (ΕΚΠΟΤΑ). Η αποσπώμενη επένδυση να είναι επίσης CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340 και ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (2-2). Είναι θερμοπροστατευτική με υλικό καπιτονέ και αποσπώμενα μανίκια. Να φέρει μία οριζόντια και δύο κάθετες αντανακλαστικές ταινίες ποιοτικού τύπου πλάτους 5 εκατ. περίπου. Το κάτω μέρος του επενδύτη να φέρει δύο ευμεγέθεις τσέπες με καπάκι από το ίδιο υλικό οι οποίες κλείνουν με press buttons και είναι τελείως αδιάβροχες. Στο εσωτερικό να φέρει τσέπη στο ύψος του στήθους. Στο κάτω άκρο και σε όλη την περίμετρο να υπάρχει δίαυλος κατασκευασμένος με ραφή ανθεκτική και πλήρως αδιάβροχη, στον οποίο περνάει κορδόνι ιδιαίτερα ανθεκτικό με ίδιο χρώμα με τη βάση του επενδύτη. Στα άκρα θα υπάρχει ειδικό συνθετικό εξάρτημα για την αποφυγή της παλινδρόμησης του κορδονιού. Το σχέδιο του επενδύτη θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 471:2003/Α1:2007 για τον προστατευτικό ρουχισμό υψηλής διακριτότητας με κλάση 3. Οι χρωματισμοί του επενδύτη να είναι απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να εμφανίζουν τις χρωματικές συντεταγμένες και τον ελάχιστο συντελεστή φωτεινότητας που αναφέρεται στον πίνακα 2 του ΕΝ 471:2003/Α1:2007 αντίστοιχα για κάθε χρώμα. Το υπόλοιπο μέρος του επενδύτη που δεν καλύπτεται από το φθορίζον υλικό βάσης να είναι σκούρο μπλε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 343:2003/Α1:2007. Η αντανακλαστική ταινία είναι αργυρού χρώματος να καλύπτει τουλάχιστον 0,2m 2 για κάθε επενδύτη. Το πλάτος της ταινίας να είναι 5 εκατ. περίπου και η θέση της να είναι όπως προβλέπεται από το ΕΝ 471:2003/Α1:2007. Τα δυο βασικά και το οπισθαντανακλαστικό υλικό να καλύπτουν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές. Το σύνολο του επενδύτη, η σήμανση και η συσκευασία να καλύπτουν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές. Σχετικά με τα υπόλοιπα υλικά του επενδύτη : - Οι κλωστές ραφής να είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη. - Οι ραφές και η αντοχή τους είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και το ΕΝ 343:2003/Α1: Οι αυτοκόλλητες ταινίες να είναι κατασκευασμένες απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη. - Τα press buttons να είναι άριστης ποιότητας ανοξείδωτα και κάθε επενδύτης να διαθέτει σε ειδικό ένθετο και επιπλέον press button. Επίσης να διαθέτουν ειδική μόνωση για την απομάκρυνση του νερού από τον επενδύτη. - Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας μη μεταλλικό με κοκάλινο πλαστικό δόντι και έχει διπλό ολισθητήρα. Το τζάκετ θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο παντελόνι που θα φέρει επίσης δύο αντανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι. Το παντελόνι θα φέρει επίσης Πιστοποίηση CE και θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 471 (2-2) και ΕΝ 343 (3-1). Στη μέση θα φέρει ελαστική σύσφιξη για μεγαλύτερη άνεση και στα μπατζάκια θα φέρει press buttons για να έχει τη δυνατότητα να μικραίνει η διάμετρος και να εφαρμόζει στα πόδια του χρήστη.

15 Καπέλα jockey (10,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου jockey (bump cup) με εσωτερικό προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από γδαρσίματα και ελαφρά χτυπήματα. CE Certified σύμφωνα με το ΕΝ 812 ή ισοδύναμου τύπου. Φόρμα εργασίας (σακάκι) (30,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σακάκι θερινής εργασίας σε γκρι χρώμα με σύνθεση 65% Pol-35% Cotton (περίπου). Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. CE Certified. Φόρμα θερινής εργασίας (παντελόνι) (24,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας σε γκρι χρώμα με σύνθεση 65% Pol-35% Cotton (περίπου). Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με ειδική υποδοχή για επιγονατίδες η οποία κλείνει με velcro. CE Certified. Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο (100,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με πολλαπλά στρώματα από ειδικό ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή εφαρμογή και εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-5, ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ ελάχιστον ή ισοδύναμων τύπων. Το παραπάνω είδος αφορά κλαδευτές-χειριστές αλυσσοπρίονου. Επιγονατίδες (15,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. T-Shirt (7,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι T-shirt χρωματιστό βαμβακερό κοντομάνικο από 100% υδρόφιλο βαμβάκι βάρους 185 gr περίπου με λογότυπο Δήμου Ρόμπες (22,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ρόμπες γυναικείες καθαριστριών σε λευκό χρώμα με βάρος υφάσματος περ. 210 gr και κλείσιμο με τρουκ καλυμμένο με πατιλέτα μπροστά. Φέρει μια τσέπη στο στήθος και δυο πλαϊνές τσέπες.

16 Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψη (95,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ολόσωμη εξάρτυση 4 σημείων η οποία αποτελείται από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια στο στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης CE Certified σύμφωνα με τα ΕΝ 361 και ΕΝ 358 ή ισοδύναμων τύπων. Ωτοασπίδες (22,00 ) Περ ιγρ αφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους για να είναι πιο εύχρηστες. Πρό τυ πο : ΕΝ Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ ή ισοδύναμων τύπων. Σήμ ανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: Κωδικό προϊόντος Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο. Οι ωτοασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με το αυτί, για να μην υπάρχουν τα εύλογα παράπονα για πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης (14,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Κώνος από ειδικό μίγμα PVC, ύψους 50 εκατ. περίπου με 2 αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος περιμετρικά του κορμού με πλάτος περ. 10 εκατ. Υπερυψηλής αντανακλαστικότητας. Το σώμα του κώνου είναι σε χρώμα πορτοκαλοκόκκινο. Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Xρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. Χρώμα Παρ/ντας ΧΨ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Κόκκινο 0,69 0,310 0,575 0,31 0,521 0,3 0,610 0,390 > 0, Αντ ανακλασ τ ικ ή μ εμ βρ άνη: Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT TC 226 N 143 E (Παρ. 7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7.5 και 7.6 του ανωτέρω

17 προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε. Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης. Ο κώνος φέρει διπλή ενισχυμένη τετράγωνη βάση με συνολικό βάρος περ. 2,4 κιλά. Φαρμακεία οχημάτων (12,00 ) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τα φαρμακεία οχημάτων θα είναι από μαλακά υλικά, υφασμάτινα με κλείσιμο φερμουάρ, με διαστάσεις ικανές να χωρούν τα κάτωθι ιατρικά υλικά, για την αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων στα οχήματα του Δήμου και πρέπει δε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Ελαστικούς επιδέσμους, γάζες, λευκοπλάστ, Βαμβάκι, Οξυζενέ, μερκουροχρώμ, καθαρό οινόπνευμα, αντισηπτικό, Ψαλίδι, Αλοιφή για τσιμπήματα, αντιοφικό ορό, Αλοιφή για εγκαύματα, Θερμόμετρο, Παυσίπονα, αντιπυρετικά, αντισταμινικά, Δραμαμίνες για τη ναυτία. Τα φαρμακεία οχημάτων είναι αναγκαία για τους εργαζόμενους όπως οδηγούς, εργάτες απορριμματοφόρων οχημάτων, χειριστών Μ.Ε.κ.α. κα αποτελούν Μ.Α.Π. Β. ΔΕΙΓΜΑΤΑ Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερομένων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εντός 5 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα ΜΑΠ που προσφέρουν, όμοια με τα προσφερόμενα μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος. Το είδος Προστατευτική ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας και τα υποδήματα εργασίας θα αξιολογηθούν (ποινή αποκλεισμού) για την ποιότητα και την μηχανική αντοχή από την επιτροπή αξιολόγησης με την συμμετοχή του ιατρού ασφαλείας του Δήμου. Τα ΜΑΠ θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου ώστε να αξιολογηθούν και δεν θα επιστραφούν στους αντίστοιχους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είτε είναι ανάδοχοι είτε όχι. Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την επιτροπή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά ΕΝ.

18 Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον για ένα έτος Η επιτροπή αξιολόγησης έχει όλο το δικαίωμα να απορρίψει ένα μέσο ατομικής προστασίας εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και να παραβλέψει ορισμένα στοιχεία τις τεχνικής έκθεσης, αν θεωρήσει ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δέκτες προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προφορά που δεν θα αφορά το σύνολο των ειδών της προμήθεια αλλά επιμέρους ειδή αυτής θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής ως ουσιώδεις ή επουσιώδεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη της Τεχνικής Προσφοράς. Υποχρέωση του προμηθευτή είναι η παράδοση των ΜΑΠ θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου μας στο εργοτάξιο. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μας. Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία. Υπεύθυνη δήλωση για αποστολή δειγμάτων (όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγματα ) Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύς της προσφοράς ΠΑΛΛΗΝΗ 07 / 12 /2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Β. ΣΚΟΥΡΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΛΙΟΓΑΣ

19 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 4 12,00 2 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 20,00 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2 220,00 4 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT 3 21,00 ΣΥΝΟΛΟ 273,00 ΦΠΑ 23% 62,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 335,79 Α ΚΑ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ,00 2 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3 30,00 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 1 110,00 ΣΥΝΟΛΟ 278,00 ΦΠΑ 23% 63,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 341,94 ΚΑ Α/ Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΠΡΟΑΙΡΕ ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ , ,00 558,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC , ,00 264,00

20 3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ , ,40 236,80 4 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 60, ,00 90,00 5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ , ,00 319, ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΜΑ Ή ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 2 50, , , ,00 704, , , , , , ,00 60, , , , ,00 13 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 27 54, ,00 68,00 14 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ , ,00 360,00 ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 15 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ , , ,00 16 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ , ,00 798,00 17 ΓΑΛΟΤΣΕΣ , , ,00 18 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ,00 19 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 174, ,00 20 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ 2 92, ,00 21 ΣΑΜΠΩ 3 105, ,00

21 22 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ , , ,00 23 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ , ,00 420, ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ , , , , , , , ,00 27 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT , ,00 616,00 28 ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 44, , ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6 84, ,00 140,00 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ,00 216,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 ΦΠΑ 23% 4.580,08 871, ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 ΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛ Ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 27 81, ,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 22 66, ,00 3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 10 32, ,00 4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ , ,00 216,00 5 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 20, ,00 6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 6 36,00 1 6,00 42,00 7 ΓΥΑΛΙΑ 2 16, ,00

22 ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 1 10, ,00 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 9 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 15 30, ,00 10 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 8 160, ,00 ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 11 ΦΙΛΤΡΑ Α2Ρ , ,00 680,00 12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ , ,00 13 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ , ,00 121,00 14 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 4 36, ,00 15 ΓΑΛΟΤΣΕΣ , ,00 16 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ,00 17 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2 58, ,00 18 ΣΑΜΠΩ 2 70, ,00 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 19 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 1.650,00 15 ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ,00 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 20 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ , ,00 21 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) , ,00 22 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) , ,00 23 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 1 100, ,00 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 24 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ , ,00 855,00 25 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT , ,00 26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6 84, ,00 27 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 3 66, ,00 28 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 60, ,00

23 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.280, , ,40 278, ,00 63, ,34 341, ,34 ΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2 6,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 2 6,00 3 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 10,00 4 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 25,00 5 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1 10,00 6 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 2 4,00 7 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1 50,00 8 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 58,00 9 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 1 110,00 10 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 1 10,00 11 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 1 30,00 12 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 1 24,00 13 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT 1 7,00 14 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 1 95,00 15 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6 84,00 ΣΥΝΟΛΟ 529,00 ΦΠΑ 23% 121,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 650,67

24 ΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 8 24,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 8 25,60 3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 20 60,00 4 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4 40,00 5 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4 24,00 6 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 50,00 7 ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 32,00 8 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ 5 300,00 ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ 9 ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES ,00 10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 20,00 11 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 4 8,00 12 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 2 40,00 13 ΦΙΛΤΡΑ Α2Ρ ,00 14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 4 56,00 15 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 1 9,00 16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3 150,00 17 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 174,00 18 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 58,00 19 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 6 660,00 20 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 3 30,00 21 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 3 90,00 22 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 3 72,00

25 23 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 100,00 24 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT 6 42,00 25 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 3 285,00 26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6 84,00 27 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 2 44,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.827,60 ΦΠΑ 23% 650,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.477,95 ΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 3 9,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 3 9,00 3 ΓΙΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 20,00 4 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1 10,00 5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 2 4,00 6 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1 50,00 7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 58,00 8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2 220,00 9 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 1 10,00 10 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 1 30,00 11 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 1 24,00 12 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT 2 14,00 13 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6 84,00 ΣΥΝΟΛΟ 542,00 ΦΠΑ 23% 124,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 666,66

26 Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της σύμβασης. ΠΑΛΛΗΝΗ 07 / 12 /2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Β. ΣΚΟΥΡΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΛΙΟΓΑΣ

27 ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο της Υπηρεσίας ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης για το χρονικό διάστημα ενός έτους για τις ανάγκες των εργαζομένων του ήµου σε μέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με : 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Τις διατάξεις του Π.Δ3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών, περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 5. Τον Ν. 4281/2014 και ειδικότερα το άρθρο 157 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. ΑΡΘ ΡΟ 3o - Συ µβ ατ ικά τ εύχ η Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 4) Η συγγραφή υποχρεώσεων 5) Η τεχνική περιγραφή ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλ εσης της π ρ ομή θεια ς Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»

28 ΑΡΘΡΟ 5 ο - Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση µαζί µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π.Κ.. για ποσό ίσο µε το 0,5% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισμό που θ α ι σ χ ύ ε ι επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (δηλ. δεκατρείς μήνες ισχύ το ελάχιστο από την διενέργεια του διαγωνισμού). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο. 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατεκυρώθη η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισµό, µε εγγύηση ίση προς 2% του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης ή κατά την υπογραφή αυτής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά εντός ενός (1) έτους, σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας. Τα υλικά θα παραδίδονται µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον ήµο. Η δαπάνη µεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ο - ΜΕΓΕΘΗ Λόγω των διαφορετικών µεγεθών που απαιτούνται στα Μ.Α.Π. (ενδύµατα-υποδήµατα) ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί µε την υπηρεσία για την λήψη των µεγεθών για κάθε εργαζόµενο χωριστά. Ο ήµος Παλλήνης υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο έντυπο παραγγελίας µε ποσότητες ανά µεγέθη για όσα µέσα ατοµικής προστασίας είναι απαραίτητο (π.χ. άρβυλα, φόρμες εργασίας κλπ). Προς τούτο ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το

29 αργότερο πέντε εργάσιμες ηµέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης µέσα ατοµικής προστασίας σε ενδεικτικά µεγέθη για όσα µέσα παράγονται σε µη τυποποιηµένα µεγέθη, προκειµένου να γίνει ορθή επιλογή. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όσα Μ.Α.Π. δεν ανταποκρίνονται στα µεγέθη των εργαζομένων µε άλλα κατάλληλα. ΑΡΘΡΟ 9 ο - ΕΙΓΜΑΤΑ Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών καθώς και η συµµόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει εντός 5 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να προσκοµίσουν τα ΜΑΠ που προσφέρουν (χωρίς εκτύπωση λογοτύπου), µέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος µε αυτοκόλλητο ταµπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προµηθευτής και ο αύξων αριθµός του είδους (σύµφωνα µε την µελέτη). Τα ΜΑΠ θα παραµείνουν στις εγκαταστάσεις του ήµου µέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικά και δεν θα επιστραφούν στους υποψήφιους αναδόχους. Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισµού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόµενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει όλο το δικαίωµα να απορρίψει ένα µέσο ατοµικής προστασίας εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και να παραβλέψει ορισµένα στοιχεία τις τεχνικής έκθεσης, αν θεωρήσει ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα. ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η προσφορά θα είναι για τα σύνολο των ειδών της προμήθειας. Οι τιµές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του ήµου ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. Άρθρο 11ο:Δικαιούχοι Δικαιούχοι των παραπάνω ειδών είναι όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ( Αορίστου Ορισμένου ), για τις ειδικότητες και τις θέσεις εργασίας οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρίθ /2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως έχει συμπληρωθεί με τις αρίθμ. ΚΥΑ 36586/ 07 ( ΦΕΚ 1323/Β/ ) & 31119/08 ( ΦΕΚ 990/Β/ ). Άρθρο 12 ο: Προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23 % δηλαδή συνολικά ,89 Ευρώ. Τόσο ο προϋπολογισμός όσο και οι ποσότητες των παραπάνω

30 ειδών είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς ποσότητες θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των δικαιούχων υπαλλήλων, ο οποίος αυξομειώνεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές αλλαγές (π.χ συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων, εποχιακές προσλήψεις ή λήξη συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου). Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος Παλλήνης διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάσει του αρ. 8 παρ.1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII Α παρ. 6 στοιχείο (β) του ΠΔ 60/07, δηλαδή να αυξήσει την ποσότητα της προμήθειας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα άρα την αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης, όπως αναλύεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (K.A και K.A ). Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει, αν κρίνει τούτο αναγκαίο, ως 15% τις αρχικές ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, εφόσον η προκαλούμενη αύξηση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. εξόδων των αντίστοιχων υπηρεσιών που ανήκουν οι δικαιούχοι του προϋπολογισμού 2015 και στους οποίους προβλέπονται ανάλογες πιστώσεις. Άρθρο 13ο:Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο του Ν.3463/06 Άρθρο 14ο : Σύμβαση 1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία σύμβαση, με βάση τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύει και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η σύμβαση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ, όλα τα βασικά στοιχεία της προμήθειας. 3.Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Άρθρο 15ο: Παραλαβή Προμήθειας Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τμηματική. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα είδη σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου εντός Δέκα (10) ημερών από την παραγγελία του υπεύθυνου για την προμήθεια και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, η οποία και θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.Σε περίπτωση που τροποποιηθούν (αυξηθούν) οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της

31 Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την κύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου επιβάλλονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής να μετατεθεί μετά και από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης δεν υποβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27, 28 & 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 16 ο:τρόπος πληρωμής Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 17ο: Κρατήσεις Κατά την εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις που θα υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Άρθρο 18ο:Δημοσίευση διαγωνισμού Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο στον εβδομαδιαίο ή ημερήσιο εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 19 ο: Έξοδα δημοσίευσης Τα έξοδα δημοσίευσης, βαρύνουν τον ανάδοχο και τα σχετικά παραστατικά προσκομίζονται στην Υπηρεσία πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. ΠΑΛΛΗΝΗ 07 / 12 /2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Β. ΣΚΟΥΡΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΛΙΟΓΑΣ

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.11911 /11-10-2016 ΠΡΟΣ DO IT M.I.K.E, Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδα Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.773,50 χωρίς φπα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ειδών ένδυσης προστασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εργαζομένων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 6/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/2-5-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια : «παροχή μέσων ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.838,77 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 08-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 16460 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340236

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 27 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.063,50 934,61 4.998,11 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ 1 Προστασία Χεριών - Γάντια 1.1 Γάντια δερματοπ άνινα Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.478,97 1 /νση Περιβάλλοντος Ελληνικό-Αργυρούπολη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/ 2011 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.957,00 Φ.Π.Α 23% : 11.950,11 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 63.907,11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ : 2286360187 ΦΑΞ:2286028307 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 27.4.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4820 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Λ. Συγγρού 80-88 : 11741 : Ε.Μαρκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,98

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας των εργαζοµένων του ήµου Νεάπολης Συκεών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002202330 2014-07-29

14PROC002202330 2014-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ Άρθρο 1ο: Δερματοπάνινα γάντια Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 21/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 33241 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Αριθ.Απόφ. 79/13 Α.Π.88076 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 150 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 150 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 150 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα έτος Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 28-5-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14098 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ 53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.: 2221351146 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 Πεδίο χρήσης: εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

2013 µε ΚΑ:

2013 µε ΚΑ: ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TΗΛ. 2132022248 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL.

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL. 01 Προστασία Κεφαλής Προστασία Κεφαλής 02 Κράνη Ασφαλείας Κράνος Α-59 Κράνος πολυαιθυλενίου με πλαστικό κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων στήριξης με αντιιδρωτικό μετώπου. Ref: HL.001 Κράνος Α-69R Κράνος πολυαιθυλενίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας». ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4031,81 Φ.Π.Α. 24%:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ο ζ ά ν η,

Κ ο ζ ά ν η, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-4 - 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. : 1 4 4 6 9 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2015 ΠΡΟΫΠ. : 73.800,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 84 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2015 ΠΡΟΫΠ. : 73.800,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 84 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6858311 ΦΑΞ: 210 6853330 Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης Δ: Ω9ΗΕΩΞΚ-ΓΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ NOMOΣ ΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 18-7-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΛΛΗΝΗΣ ρ. πρωτ.: 23716 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΚΩΔ. 45-6063.001

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΚΩΔ. 45-6063.001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 5 ο χλμ. Εθνική δού Βόλου Λάρισας Τηλ.: 24210 95720-1, Fax: 24210 95722 e mail: koukos0@gmail.com ΒΛΣ 1/4/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36027/ΓΠ8003 ΠΡΣ Δ/ΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 20/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 20/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334 Α.Μ. : 20/16

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 Τεχνική Προδιαγραφή ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 ΥΠΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά.

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. - 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτεί ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Κωδ. Προϋπ/σµού: , , 20.

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Κωδ. Προϋπ/σµού: , , 20. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Προϋπολογισµός: 32.331,13 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» Αριθ. μελέτης: 94/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.10 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2413 500-259, 2410 531965 FAX : 2410 250372 E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4, Τ.Κ.62123 Α.Φ.Μ.:090030676 Α ΔΟΥ ΤΗΛ.2321083823 ΦΑΞ:2321083862 Πληροφορίες:κ. Τσαρσιταλίδου Σεβήρα Γ.Προμηθειών Σέρρες:9-3- Aρ.Πρωτ.:2030 Πρόχειρος Διαγωνισμός Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. Α. ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα πόδια των εργαζομένων, που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους, από υγρές ή ρυπασμένες επιφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία) Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία ρούχων, (ανδρικά, γυναικεία & παιδικά), για διαφημιστική προβολή των δραστηριοτήτων σας. Αυτά είναι: Μπλουζάκια T-Shirts (κοντομάνικα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Παροχές ένδυσης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποσού 6.717,27 συµπ.φπα 23% ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑ: 50.6061.01.ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α ΑΜ πρωτ: 15REQ003225466 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α ΑΜ 15REQ003317585

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν41 31-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ ΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 18/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τίτλος: «Προµήθεια ειδών ατοµικής Ο ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ προστασίας εργαζοµένων». /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Προϋπολογισµός: 64.115,56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα