ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Αριθ.Απόφ. 79/13 Α.Π Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥΑ 53361/06)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια :«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας ΚΥΑ 53361/06». Ο προυπολογισµός ανέρχεται σε ,15 του αντίστοιχου προϋπολογισµού του ήµου για το Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ..Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ήµο το αργότερο µέχρι 24/12/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού από ώρα 9:30µέχρι 10:00(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την 23/12/2013. ήµος Αλεξ/πολης-Λ. ηµοκρατίας Αλεξ/πολη. ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας, γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α)εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές. δ)οικονοµική προσφορά ε)φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης µέσα σε χρόνο 90 ηµερών ή τµηµατικά, από την υπογραφή της σύµβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων. Αλεξ/πολη 20 /11/ /11/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σούλτας Αθανάσιος Κατσιάνης Αλεξ/πολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαµπος Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ προστασίας(κυα 53361/06) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 79/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία των εργαζοµένων στα συνεργεία των παιδικών χαρών, πρασίνου, σήµανσης οδών, καθαριότητας, ηλεκτρολόγων κ.λ.π. όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ 53361/06 όπως τροποποιήθηκαν µε τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07.Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν άµεσες ανάγκες των συνεργείων των ανωτέρω υπηρεσιών και θα προστατευθούν οι εργαζόµενοι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η προµήθεια θα καλύψει άµεσες ανάγκες του προσωπικού για διάστηµα ενός χρόνου. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό ,15 µε Φ.Π.Α., υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2013 στους K.A , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ,002, K.A Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαµπος Σούλτας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ προστασίας(κυα 53361/06) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 79/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γάντια δερµατοπάνινα : Θα προσφέρουν προστασία σε εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα. Το µήκος τους θα είναι περίπου 25cm µε πάχος 1,2mm. Το εµπρός µέρος του γαντιού και τα δάκτυλα θα είναι από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα ΕΝ 388,420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2. Εναλλακτικά µπορεί να επιλεγούν γάντια µε ενίσχυση από δεύτερο στρώµα δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης. Γάντια από PVC : Θα προσφέρουν προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα. Θα έχουν µήκος περίπου 30 cm µε πάχος 1 mm και το υλικό κατασκευής τους θα είναι PVC και θα έχουν εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1, 4) Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς. Γάντια από νιτρίλιο : Θα προσφέρουν προστασία από ισχυρά χηµικά και µικροοργανισµούς όπως στη καθαριότητα και τους ψεκασµούς. Θα έχουν µήκος περίπου 30 cm µε πάχος 0,5 mm και το υλικό κατασκευής τους θα είναι νιτρίλιο και θα έχουν εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1, 4) Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς. Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο: Θα προσφέρουν προστασία σε εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον. Θα έχουν µήκος περίπου 25 cm. Το εµπρός µέρος της παλάµης θα αποτελείται από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες, ενώ το πίσω µέρος θα αποτελείται από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Πρότυπα ΕΝ 388,420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2. Γάντια ελαστικά µίας χρήσεως: Στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων καθώς και στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. Να έχουν µήκος περίπου 20 εκ., κατασκευασµένα από νιτρίλιο, και συσκευασµένα σε πακέτο ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα ΕΝ 374. Σήµανση: 1) CE, 2) Προµηθευτής,Κωδικός προϊόντος,έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς. Γάντια συγκολλητών : Θα προσφέρουν προστασία στις συγκολλήσεις. Θα είναι κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση και θα παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από

5 µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1, 4) Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα. Γάντια µονωτικά:για εργασία σε χαµηλή τάση. Μήκος 30 εκατοστά. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.πρότυπο ΕΝ Θα φέρουν σήµανση:κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, CE, προστασία µέχρι 500V, έτος και µήνας κατασκευής, σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής(ιεc). Γάντια πυράντοχα:προστατευτικά γάντια για όλες τις εργασίες που αφορούν την αστική και δασική πυρόσβεση. Θα είναι κατασκευασµένα από πυράντοχο υλικό, µε πάχος περίπου 1.3/1.5mm. Εσωτερική ενίσχυση µε κατάλληλη µεµβράνη ως υδροφοβική επεξεργασία. Επιπλέον ενίσχυση στην περιοχή της παλάµης µε πυράντοχο υλικό. Στο πίσω µέρος των γαντιών θα φέρουν ταινία οπτικής διάκρισης τύπου 3Μ. Τα πυροσβεστικά γάντια θα έχουν κλείσιµο και άνοιγµα µε ταινία Velcro και θα διαθέτουν κρίκο ανάρτησης για τη ζώνη. Πρότυπα : EN 659, σήµανση CE Ανακλαστικά γιλέκα: Θα προσφέρουν προστασία σε εργάτες απασχολούµενους στη σήµανση οδών και ασφαλτοστρώσεις, σε εργάτες απορριµµατοφόρων, οδοκαθαριστές, καθώς και στους εργάτες κήπων. Θα αποτελούνται από φωσφορούχες οριζόντιες λωρίδες αντανάκλασης από ειδικό αντανακλαστικό υλικό οι οποίες θα εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια. Ως υλικό κατασκευής είναι προτεινόµενο βαµβάκι 15% και πολυεστέρας 85% για καλύτερη άνεση και µηχανική αντοχή. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2,2. Κράνη γενικής χρήσεως : Θα προσφέρουν προστασία σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα. Το εξωτερικό κέλυφός τους θα αποτελείται από συνθετικό υλικό και για να είναι περισσότερο εργονοµικοί, θα είναι προτιµότερο οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες. Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης για να ρυθµίζεται αφού φορεθεί και στον ιµάντα του προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Πρότυπα ΕΝ 397, Σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής,Κωδικός προϊόντος,έτος κατασκευής, 3) 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα). Κράνος για εθελοντές πυροπροστασίας, πυρόσβεσης:θα είναι υψηλής ανθεκτικότητας σε κρούση και διάτρηση πολυκαρµπονικό αεριζόµενο κέλυφος µε βαφή πολυουρεθάνης µε σύστηµα ταχείας ρύθµισης ιµαντών για αυξηµένη σταθερότητα ακόµη και µε γάντια, µε σύστηµα συγκράτησης τριών(3) σηµείων µε άνετο υποσιάγωνο, µε δυνατότητα προσαρµογής συµπληρωµατικού εξοπλισµού (όπως φακός, ωτοασπίδες, σύστηµα ενδοεπικοινωνίας, αυχενικό κάλυµµα, ασπίδα προστασίας προσώπου) και µε ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε διάφορα χρώµατα που αυξάνουν την ασφάλεια του χρήστη σε συνθήκες περιορισµένης ορατότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 397 standard, EN standard, CE marking, AS/NZS. Γυαλιά προστασίας τύπου googles:σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες(υγρές, σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους(τροχός,τόρνος) Χαρακτηριστικά:οπτικός δίσκος αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση µε αντοχή έναντι της τριβής µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές αερισµού. Πρότυπα ΕΝ 166. Σήµανση:στο πλαίσιο, CE, κατασκευαστής και έτος κατασκευής, µηχανική αντοχή, προστασία από υγρές χηµικές ουσίες, προστασία από σκόνη,

6 στον οπτικό δίσκο, οπτική κλάση, µηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική επένδυση, προστασία από λυωµένα µέταλλα. Γυαλιά προστασίας οξυγονοκολλητών:σε συγκολλήσεις µε αέρια. Χαρακτηριστικά Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να ανασηκώνονται όταν δεν γίνεται συγκόλληση.πρότυπα:εν Σήµανση: CE, κατασκευσαστής, έτος κατασκευής,f µηχανική αντοχή,οπτική κλάση,4 ως 8 βαθµός σκίασης, µηχανική αντοχή. Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών:σε ηλεκτροσυγκολλήσεις.χαρακτηριστικά:μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.τύποι ή αυτός που στηρίζεται στο κεφάλι ή αυτός που κρατείται µε το χέρι.πρότυπο:εν 166,175.Σήµανση στο πλαίσιο CE, κατασκευαστής και έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο, 1 οπτική κλάση και 9-14 βαθµός σκίασης Γυαλιά προστασίας πυροπροστασίας-πυρόσβεσης:τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να µπορούν να παρέχουν τη µέγιστη προστασία των µατιών από κάθε επικίνδυνο παράγοντα κατά την εργασία όπως κρούσεις σωµατιδίων, σκόνες και υγρά αλλά και από ακτινοβολία UV. Οι φακοί θα έχουν αντιθαµβωτικές, αντιστατικές ιδιότητες καθώς και αντοχή σε γρατζουνιές. Αντοχή στη θερµότητα και εύκολη προσαρµογή στο κράνος δασοπυρόσβεσης διάσωσης. Επιθυµητό ακόµα θα ήταν να διαθέτουν σύστηµα στερέωσης τόσο µε τη χρήση ελαστικού ιµάντα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µάσκα (googles) όσο και ως γυαλιά (spectacles) µε τη χρήση βραχιόνιων. Πιστοποιήσεις: ΕΝ 166, ΕΝ 170, σήµανση CE Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο:ασπίδιο µε διάταξη προσαρµογής στο κράνος.θα καλύπτει απαιτήσεις του ΕΝ 166.Βααθµός κλίµακας θα είναι 2012 ή 3-12., η οπτική κλάση το πολύ µέχρι 2, Μηχανικήαντοχή επιπέδου κρούσης ενέργειας(f), οπτική κλάση το πολύ 2 προστασία έναντι τριβής(σύµβολο Κ ) και έναντι θάµβωσης(σύµβολο Ν), σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο(8). Ασπίδιο :Θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 δηλ ο βαθµός κίµακας θα είναι 2-12 ή 3-12, η οπτική κλάση το πολύ 2, η µηχανική αντοχή είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας(σύµβολο Β), προστασίας έναντι τριβής(σύµβολο Κ)και έναντι θαµβώσεως (σύµβολο Ν). Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα:οπτικός δίσκος µε µεταλλικό πλέγµα.πρότυπο ΕΝ166.Σήµανση:CE, κατασκευαστής και έτος κατασκευής, F µηχανική αντοχή, 1 οπτική κλάση. Ανακλαστικα Γιλέκα: µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Το υλικό κατασκευής του γιλέκου θα είναι βαµβάκι (60%) και πολυεστέρας (40%) ή ανάλογου τύπου. Χρώµα πορτοκαλί. Με ανακλαστική ταινία ενδεικτικού τύπου 3Μ. Πρότυπα ΕΝ 340, EN 471, σήµανση CE Νιτσεράδες : Θα προσφέρουν προστασία σε εργάτες απασχολούµενους σε κήπους και σε κηπουρούς, στο καθαρισµό απορριµµατοφόρων οχηµάτων και στο πλύσιµο των κάδων απορ/των. Τα επίπεδα αντοχής τους θα είναι αδιαβροχοποίηση και διαπνοή. Οι νιτσεράδες θα διαθέτουν κουκούλα, η οποία όταν δεν θα χρησιµοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. Κατασκευασµένες από συνθετικό υλικό.. Πρότυπα ΕΝ 340,467 και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, 3) Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες. Στολές προστασίας από χηµικά:σε ψεκασµούς και βαφές.ενιαία στολή από Tyvek που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος.πρότυπα ΕΝ 340, 463, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, εικονόσηµοπροστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών, κωδικοί 4 για προστασία από αερολύµατα, 5 από σκόνες, 6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών.

7 Γαλότσες : Θα προσφέρουν προστασία σε εργάτες απασχολούµενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους. Οι γαλότσες θα είναι αδιάβροχες από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπα ΕΝ 344,345, και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος,3). Το σύµβολο S5 που συµβολίζει, 4) προστασία δακτύλων,5) απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα,6) υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, 7)προστασία της σόλας από διάτρηση, 8)αντιστατικές ιδιότητες. Για τους καθαρισµούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο). Άρβυλα ασφαλείας για όλες τις εργασίες: Άρβυλα ασφαλείας για όλες τις εργασίες: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Τα ηµιάρβυλα θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 344,345 και θα έχουν Σήµανση: 1.CE, 2. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος, 3. Το σύµβολο S3 που συµβολίζει προστασία δακτύλων, απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες. Στη σόλα να υπάρχει η ένδειξη oil resistant. Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή. Ποδιές συγκολλητών:ποδιές από επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα.πρότυπο ΕΝ 370.Σήµανση:CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης,έτος κατασκευής, εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα. Σκάφανδρο: Θα προσφέρει προστασία σε εργάτες απασχολούµενους στο καθαρισµό κάδων. θα είναι κατασκευασµένα από αδιάβροχο συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπα ΕΝ 344,345 και θα φέρουν την εξής σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος,3). Το σύµβολο S5 που συµβολίζει, 4) προστασία δακτύλων,5) απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα,6) υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, 7)προστασία της σόλας από διάτρηση, 8)αντιστατικές ιδιότητες. διηλεκτρικής αντοχής σε 5 KV. Προσαρτήµµατα ασφαλείας συγκολλήσεων:σκοπός η δέσµευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων έτσι ώστε να αποτραπούν εκρήξεις, πυρκαγιές και γενικά ατυχήµατα. ηµίσεως προσώπου: Θα αποτελούνται κυρίως από συνθετικό υλικό, µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι προτιµότερο να επιλέγονται µάσκες µε δύο φίλτρα ως πιο άνετες. Τα φίλτρα θα είναι ή το Α1 Ρ3 χρώµατος καφέ και λευκού που θα παρέχει προστασία από οργανικά αέρια, ατµούς και σωµατίδια ή το A2 P3 πρότυπα ΕΝ 140 για την µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα Σήµανση: 1) CE, 2)κατασκευαστής,Κωδικός προϊόντος,έτος κατασκευής (Ηµεροµηνία λήξης στα φίλτρα), 3)Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, 4) Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας. Μάσκα προστασίας ολόκληρου προσώπου :Θα αποτελούνται από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο συµπεριλαµβανοµένων και των οφθαλµών.το φίλτρο πρέπει να είναι ΑΒΕΚ2 P3 που παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή.πρότυπα ΕΝ 136 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα: CE, κατασκευαστής.κωδικός προϊόντος έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης).κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης και χρωµατικός κώδικας στα φίλτρα. Στολή για εθελοντές πυροπροστασίας, πυρόσβεσης:θα αποτελείται από χιτώνιο που θα κλείνει εµπρός µε φερµουάρ που θα επικαλύπτεται,φέρει αναδιπλούµενο σκληρό γιακά µε εσωτερικό επί πλέον ύφασµα για προστασία του λαιµού.φέρει στο ύψος του στήθους δύο(2) µεγάλες εσωτερικές τσέπες που κλείνουν µε καπάκι και velcro και δύο(2) κάτω τσέπες που κλείνουν µε καπάκι και velcro και παντελόνι που φέρει δύο(2) τσέπες εσωτερικές και δύο εξωτερικές στους

8 µηρούς κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 531, ΕΝ366, ΕΝ 367, ΕΝ 532, ISO Φακοί: Οι φακοί θα έχουν άµεσα τη δυνατότητα προσαρµογής στα κράνη που περιγράφονται στη προηγούµενη παράγραφο. Θα είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ανθεκτικότητας ABS και κατάλληλοι για χρήση σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα έχουν τη δυνατότητα εκποµπής λευκού φωτός ισχύος τουλάχιστον 50 Lumens µε ικανότητα παροχής φωτισµού έως και τα 100 µέτρα. Θα είναι 100% υδατοστεγής σε βάθος έως και τα 3 µέτρα (ΙΡ 67) µε δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές θερµοκρασίες. Μικρές διαστάσεις και βάρος που επιθυµητό είναι να µην ξεπερνά τα 250 γραµµάρια. Η λάµπα θα είναι τύπου LED, ικανή να παρέχει αυτονοµία τουλάχιστον 3 ωρών. Σήµανση CE, πιστοποιήσεις ΑΤΕΧ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2013 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20./11./2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ προστασίας(κυα 53361/06) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 79/2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος υλικού CPV Μ.µ. Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος , ,00 Πακετο 2 Γάντια από PVC τµ , ,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη 750 5, ,00 4 Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη 70 3,30 231,00 5 Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακετο 100τµ 170 5,50 935,00 6 Γάντια συγκολλητών ζεύγη 42 5,00 210,00 7 Γάντια µονωτικά ζεύγη ,00 8 Γάντια πυράντοχα ζεύγη 6 80,00 480,00 9 Κράνη Τεµ 9 9,00 81,00 10 Κράνη δασοπύροσβεσης - διάσωσης Τεµ , ,00 11 Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «46 6,00 276,00 12 Γυαλιά προστασίας οξυγονοκολλητών «4 8,00 32,00 13 Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών «4 13,00 52,00 14 Γυαλιά προστασίας πυροπροστασίας-πυρόσβεσης τεµ ,00 300,00 15 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο «5 68,00 340,00 16 Ασπίδιο «2 12,00 24,00 17 Ασπίδιο µε πλέγµα «13 30,00 390,00 18 Ανακλαστικά γιλέκα «271 12, ,00 19 Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) «228 22, ,00 20 Στολές προστασίας από χηµικά «19 18,00 342,00 21 Γαλότσες , ,00 22 Αρβυλα ασφαλείας «149 48, ,00 Ποδιές 23 ηλεκτροσυγκολλητών «4 17,00 68,00 24 Καπέλα «74 9,00 666,00

10 25 Σκάφανδρο «2 72,00 144,00 26 Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη 3 35,00 105,00 27 Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ 3 60,00 180,00 28 ηµίσεως προσώπου Τεµ 24 30,00 720,00 29 ολόκληρου προσώπου Τεµ 6 100,00 600,00 30 Στολές αντιπυρικής προστασίας(χιτώνιαπαντελόνια) Τεµ , ,00 Φακοί τεµ ,00 500,00 31 Ανακλαστικοί κωνοι σήµανσης Τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 9.385,15 Γ.ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2013 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαµπος Σούλτας

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προµήθεια µέσων ατοµικής ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ προστασίας(κυα 53361/06) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 79/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1 Aντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία των εργαζοµένων στα συνεργεία των παιδικών χαρών και πρασίνου, σήµανσης οδών, ηλεκτρολόγων, τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και κοιµητηρίων. Αρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προ- µηθειών ΟΤΑ(Υπουργική Απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ 185/ ) του Ν. 3463/06 του Ν. 3852/2010 και τις ΚΥΑ 53361/06 όπως τροποποιήθηκε αυτή µε τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07. Αρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις δια-τάξεις του άρθρου 209 παρ 1 του Ν *. Αρθρο 4 Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : α. η διακήρυξη β. η τεχνική περιγραφή γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων δ. η προσφορά ε. ο προϋπολογισµός (ενδεικτικός) της µελέτης στ. η σύµβαση Αρθρο 5 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ηµέρες Αρθρο 6 Προθεσµία περαίωσης Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας ορίζεται σε ένα (_3_) µήνες. Αρθρο 7 Παράδοση-Παραλαβή

12 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα ακριβή µεγέθη στα υπό προµήθεια είδη ατοµικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο µετά την κατακύρωση της προµήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Το χρώµα των στολών δασοπυρόσβεσης διάσωσης θα δοθεί στον ανάδοχο επίσης µετά την κατακύρωση της προµήθειας, σε κάθε όµως περίπτωση θα είναι διαφορετικό από αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να εξσφαλιστεί η διακριτότητα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµατα σε διάφορα µεγέθη όλων των ειδών προκειµένου οι εργαζόµενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα,µετά την παραλαβή της προµήθειας, αλλαγής σε µεγαλύτερο η µικρότερο νούµερο σε συνεννόηση µε τον αναθέτοντα. Αρθρο 8 Πληρωµές Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµα- τος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του ή- µου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Αρθρο 9 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύσουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθει-ας. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20 / 11 / 2013 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20 / 11 / 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

13 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Είδος υλικού Μ.µ. Ποσότητα 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 1050 Πακετο 2 Γάντια από PVC 100τµ Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη 70 5 Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακετο 100τµ Γάντια συγκολλητών ζεύγη 42 7 Γάντια µονωτικά ζεύγη 10 8 Γάντια πυράντοχα ζεύγη 6 9 Κράνη Τεµ 9 10 Κράνη δασοπύροσβεσης - διάσωσης Τεµ Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «46 12 Γυαλιά προστασίας οξυγονοκολλητών «8 13 Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών «8 14 Γυαλιά προστασίας πυροπροστασίας-πυρόσβεσης τεµ Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο «5 16 Ασπίδιο «2 17 Ασπίδιο µε πλέγµα «13 18 Ανακλαστικά γιλέκα « Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) « Στολές προστασίας από χηµικά «19 21 Γαλότσες Αρβυλα ασφαλείας «149 Ποδιές 23 ηλεκτροσυγκολλητών «4 24 Καπέλα «74 25 Σκάφανδρο «2 26 Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη 3 27 Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ 3 28 ηµίσεως προσώπου Τεµ ολόκληρου προσώπου Τεµ 6 Τιµή µονάδος απάνη ολική

14 30 Στολές αντιπυρικής προστασίας(χιτώνια-παντ/ια) Τεµ 10 Φακοί τεµ Ανακλαστικοί κώνοι τεµ 150 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ\ α/α Είδος υλικού Μονάδα µέτρησης Ποσότητα * Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 500 3, ,00 2 Γάντια από PVC Πακέτο 100τµ 500 4, ,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη 500 5, ,00 4 Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη - 3, Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακέτο 100τµ 100 5,50 550,00 6 Γάντια συγκολλητών ζεύγη 6 5,00 30,00 7 Γάντια µονωτικά ζεύγη Κράνη Τεµ - 9, Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «10 6,00 60,00 10 Γυαλιά προστασίας οξυγονοκολλητών «2 8,00 16,00 11 Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών «2 13,00 26,00 12 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο «- 68, Ασπίδιο «2 12,00 24,00 14 Ασπίδιο µε πλέγµα «- 30, Ανακλαστικά γιλέκα «200 12, ,00 16 Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) «200 22, ,00 17 Στολές προστασίας από χηµικά «- 18, Γαλότσες 60 11,00 660,00 19 Αρβυλα ασφαλείας «96 48, ,00 Ποδιές 20 ηλεκτροσυγκολλητών «2 17,00 34,00 21 Καπέλα «49 9,00 441,00 22 Σκάφανδρο «2 72,00 144,00 23 Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη 3 35,00 105,00 24 Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ , Τεµ - 30,

15 26 ηµίσεως προσώπου ολόκληρου προσώπου Τεµ - 100, Ανακλαστικοί κώνοι ασφαλ. Τεµ , , , , ,44 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ α/α Είδος υλικού Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 250 3,50 875,00 2 Γάντια από PVC Ζεύγη 120 4,00 480,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη 50 5,00 250,00 4 Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη 50 3,30 165,00 5 Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακέτο 100τµ 20 5,50 110,00 6 Γάντια συγκολλητών ζεύγη 30 5,00 150,00 7 Γάντια µονωτικά ζεύγη Κράνη Τεµ 1 9,00 9,00 9 Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «23 6,00 138,00 11 Γυαλιά προστασίας οξυγονοσυγκολλητών «1 8,00 8,00 12 Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών «1 13,00 13,00 13 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο «- 68, Ασπίδιο «- 12, Ασπίδιο µε πλέγµα «13 30,00 390,00 16 Ανακλαστικά γιλέκα «25 12,00 300,00 17 Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) «17 22,00 374,00 18 Στολές προστασίας από χηµικά «15 18,00 270,00 19 Γαλότσες 17 11,00 187,00 20 Αρβυλα ασφαλείας «26 48, ,00 Ποδιές 21 ηλεκτροσυγκολλητών «1 17,00 17,00 22 Καπέλα «17 9,00 153,00 23 Σκάφανδρο « ,

16 Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη , Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ 3 60,00 180,00 ηµίσεως προσώπου Τεµ 15 30,00 450,00 ολόκληρου προσώπου Τεµ 6 100,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.367,00 Φ.Π.Α. 23% 1.464,41 Γ.ΣΥΝΟΛΟ 7.831,41 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ α/α Είδος υλικού Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 200 3,50 700,00 2 Γάντια από PVC Ζεύγη 300 4, ,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη 200 5, ,00 4 Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη , Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακέτο 100τµ 50 5,50 275,00 6 Γάντια συγκολλητών ζεύγη , Γάντια µονωτικά ζεύγη Κράνη Τεµ , Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «7 6,00 42,00 11 Γυαλιά προστασίας οξυγονοσυγκολλητών « , Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών « , Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο « , Ασπίδιο « , Ασπίδιο µε πλέγµα « , Ανακλαστικά γιλέκα « ,

17 17 18 Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) « , Στολές προστασίας από χηµικά « , Γαλότσες 7 11,00 77,00 20 Αρβυλα ασφαλείας «7 48,00 336,00 Ποδιές 21 ηλεκτροσυγκολλητών « , Καπέλα «7 9,00 63,00 23 Σκάφανδρο « , Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη , Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ , ηµίσεως προσώπου Τεµ 5 30,00 150,00 27 ολόκληρου προσώπου Τεµ , ΣΥΝΟΛΟ 3.843,00 Φ.Π.Α. 23% 883,89 Γ.ΣΥΝΟΛΟ 4.726,89 4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α Είδος υλικού Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 80 3,50 280,00 2 Γάντια από PVC Ζεύγη 80 4,00 320,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Zεύγη , Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Ζεύγη 20 3,30 66,00 5 Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Πακέτο 100τµ , Γάντια συγκολλητών ζεύγη 6 5,00 30,00 7 Γάντια µονωτικά ζεύγη ,00 8 Κράνη Τεµ 8 9,00 72,00 9 Γυαλιά προστασίας τύπου goggles «6 6,00 36,00 11 Γυαλιά προστασίας οξυγονοσυγκολλητών «1 8,00 8,00

18 12 13 Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών «1 13,00 13,00 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο «5 68,00 340,00 14 Ασπίδιο « , Ασπίδιο µε πλέγµα « , Ανακλαστικά γιλέκα «36 12,00 432,00 17 Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) «1 22,00 22,00 18 Στολές προστασίας από χηµικά «4 18,00 72,00 19 Γαλότσες 4 11,00 44,00 20 Αρβυλα ασφαλείας «20 48,00 960,00 Ποδιές 21 ηλεκτροσυγκολλητών «1 17,00 17,00 22 Καπέλα «1 9,00 9,00 23 Σκάφανδρο « , Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη , Ιµάντες ασφαλείας για γερανό τεµ , ηµίσεως προσώπου Τεµ 4 30,00 120,00 27 ολόκληρου προσώπου Τεµ , Ανακλαστικοί κώνοι σήµαν Τεµ 30 14,00 420,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.581,00 Φ.Π.Α. 23% 823,63 Γ.ΣΥΝΟΛΟ 4.404,63 5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α/α Είδος υλικού Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη ολική 1 Γάντια πυράντοχα Ζεύγος 6 80,00 480,00 2 Στολές αντιπυρικής προστασίας και διάσωσης τεµ , ,00 3 Κράνη δασοπυρόσβεσηςδιάσωσης τεµ , ,00 4 Φακοί τεµ 10 50,00 500,00

19 5 Γυαλιά προστασίας τεµ 10 30,00 300,00 6 Ανακλαστικά γιλέκα τεµ 10 12,00 120,00 7 Γαλότσες τεµ 6 11,00 66,00 8 Νιτσεράδες τεµ 10 22,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.586,00 Φ.Π.Α. 23% 1.284,78 Γ.ΣΥΝΟΛΟ 6.870,78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση ατόµων µε ειδικότητα για ρούχα ατοµικής προστασίας α/α Ειδικότητες Σύνολο εργαζοµ. 1 Επιστάτες 1 2 Εργάτες καθαριότητας (37 µόνιµοι + 11 Ι ΑΧ) 48 3 Εργάτες πρασίνου (2 µόνιµοι + 2 *) 4 4 Εργάτες κοιµητηρίων (5 µόνιµοι +2 *) 7 5 Εργάτης Τ.Υ 1 6 Οδηγοί καθαριότητας 35 7 Οδηγός Τ.Υ. 1 8 Χειριστές µηχανηµάτων καθαριότητας 6 9 Χειριστές µηχανηµάτων Τ.Υ Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολητές(1 π+2κ +1τυ) 4 11 Τεχνίτες µηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων(3κ) 3 12 Τεχνίτης Ηλεκτρολογος αυτοκινήτων(1) 1 13 Τεχνίτες υδραυλικοί(1πρ.+4τυ) 5 14 Τεχνίτες συντηρητές παιδικών χαρών(3π) 3 15 Τεχνίτες κατασκευών(2π) 2 16 Τεχνίτες ξυλουργοί(1) 1 17 Τεχνίτες ελαιοχρωµατιστές(1π+ 2τυ) 3 18 Ηλεκτρολόγοι(5τυ) 5 19 ενδροκηπουροί(13π) 13 Σύνολο 149 α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατανοµή ειδών ανά Κωδικό ή Υπηρεσία Είδος υλικού Ποσό τητα /νση Καθαριο τητας /νση Πρασινο υ Τµήµα νεκροτα φειων /νσ η ΤΥ ΠΣΕ Α

20 1 Γάντια δερµατοπάνινα Γάντια από PVC Γάντια από νιτρίλιο Γάντια από ύφασµα & νιτρίλιο Γάντια ελαστικά µιάς χρήσης Γάντια συγκολλητών Γάντια µονωτικά Γάντια πυράντοχα Κράνη Κράνη δασοπύροσβεσης - διάσωσης Γυαλιά προστασίας τύπου goggles Γυαλιά προστασίας οξυγονοκολλητών Μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών Γυαλιά προστασίας πυροπροστασίας-πυρόσβεσης Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο Ασπίδιο Ασπίδιο µε πλέγµα Ανακλαστικά γιλέκα Νιτσεράδες (αδιάβροχες στολές) Στολές προστασίας από χηµικά Γαλότσες Αρβυλα ασφαλείας Ποδιές 23 ηλεκτροσυγκολλητών Καπέλα Σκάφανδρο Προσαρτήµατα ασφαλείας συγκολλήσεων Ιµάντες ασφαλείας για γερανό ηµίσεως προσώπου ολόκληρου προσώπου Στολές αντιπυρικής προστασίας(χιτώνια-παντ/ια) Φακοί Ανακλαστικοί κώνοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.11911 /11-10-2016 ΠΡΟΣ DO IT M.I.K.E, Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδα Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.773,50 χωρίς φπα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.838,77 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ειδών ένδυσης προστασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εργαζομένων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 6/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 27.4.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4820 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 27 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.063,50 934,61 4.998,11 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/2-5-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια : «παροχή μέσων ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.478,97 1 /νση Περιβάλλοντος Ελληνικό-Αργυρούπολη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 08-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 16460 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340236

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/ 2011 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.957,00 Φ.Π.Α 23% : 11.950,11 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 63.907,11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ 53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ 1 Προστασία Χεριών - Γάντια 1.1 Γάντια δερματοπ άνινα Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ : 2286360187 ΦΑΞ:2286028307 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002202330 2014-07-29

14PROC002202330 2014-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 21/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 33241 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα έτος Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Λ. Συγγρού 80-88 : 11741 : Ε.Μαρκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ Άρθρο 1ο: Δερματοπάνινα γάντια Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 28-5-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14098 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.10 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2413 500-259, 2410 531965 FAX : 2410 250372 E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2015 ΠΡΟΫΠ. : 73.800,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 84 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2015 ΠΡΟΫΠ. : 73.800,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 84 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6858311 ΦΑΞ: 210 6853330 Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,98

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας των εργαζοµένων του ήµου Νεάπολης Συκεών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.: 2221351146 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 31/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Κωδ. Προϋπ/σµού: , , 20.

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Κωδ. Προϋπ/σµού: , , 20. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια γάλακτος και ατοµικών µέσων προστασίας για ένα έτος Προϋπολογισµός: 32.331,13 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 150 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 150 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 150 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

2013 µε ΚΑ:

2013 µε ΚΑ: ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TΗΛ. 2132022248 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 Πεδίο χρήσης: εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. Πρ. :44490 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας». ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4031,81 Φ.Π.Α. 24%:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ο ζ ά ν η,

Κ ο ζ ά ν η, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-4 - 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. : 1 4 4 6 9 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 20/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 20/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334 Α.Μ. : 20/16

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΚΩΔ. 45-6063.001

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΚΩΔ. 45-6063.001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 5 ο χλμ. Εθνική δού Βόλου Λάρισας Τηλ.: 24210 95720-1, Fax: 24210 95722 e mail: koukos0@gmail.com ΒΛΣ 1/4/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36027/ΓΠ8003 ΠΡΣ Δ/ΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TΗΛ. 2132022248 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια Aγ. Ι. Ρέντης: 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15441. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών

Νίκαια Aγ. Ι. Ρέντης: 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15441. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075300-326-327-241

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ Κ. Α

ΓΙΑ ΤΟ Κ. Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 2017 Κ. Α. 10.6063.02-15.

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γεράνι, 26-9-2016 Αρ. Πρωτ. 16472 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Τηλ. 28213 40025,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά.

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. - 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτεί ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ζωοτροφών» ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:48601/28-08-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 18/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τίτλος: «Προµήθεια ειδών ατοµικής Ο ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ προστασίας εργαζοµένων». /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Προϋπολογισµός: 64.115,56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.690,89 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προµήθεια πιάτων και ποτηριών για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια υλικών χλωρίωσης Αρ. 28/06/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 17/ 09 /2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 71980 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 06

Διαβάστε περισσότερα