ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της διοικητικής Επιστήμης και των Οικονομικών, με εξειδίκευση στις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ (8) εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και μελετών. Οι σπουδαστές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας έξι (6) μηνών. Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε χώρους δουλειάς. Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις, που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με τα προβλήματα των χώρων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Η επιλογή γίνεται κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί την εμπέδωση των διδακτικών γνώσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης λύσεων, ανάληψης πρωτοβουλιών και συλλογικής εργασίας. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ) - ΣΠΑΡΤΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ) - ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) - ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Με το νέο Π.Δ. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών). Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής.(παρ. 9 του άρθρου). Με το Π.Δ. 50/2001 προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι, ή ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων

2 τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας. Δεν τίθεται πλέον περιορισμός στον κύκλο των πτυχίων ή διπλωμάτων που γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, διευρύνοντας τις δυνατότητες των οργανισμών του δημόσιου τομέα να αξιοποιήσουν περισσότερες κατηγορίες εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, κατά τη στελέχωσή τους. Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός. (άρθρο13). Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)βάσεων δεδομένων, δ)παρουσιάσεων και ε)υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.(παρ. 18 του άρθρου) Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16 του άρθρου) Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής: «9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούμενης αντιστοιχίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10.Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόν ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α )». Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα. (παρ.10 άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α )(παρ 18 του άρθρου) Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124/Α (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. (παρ 19 του άρθρου). Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας) ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα) Η προϊστάμενη αρχή όλων των προσλήψεων στον δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ο ΑΣΕΠ το Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής προσωπικού. Οι διαγωνισμοί πρόσληψης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης διοριστέων δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, (www.et.gr). Ο Ν.2190/94 αφορά τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού ΑΣΕΠ

3 και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε (Π.Δ.50/2001, Ν. 3051/2002, Ν.3260/2004). ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σύνοδος κορυφής της Βαρκελώνης εξήρε τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της «Ηλεκτρονικής Ευρώπης». Σαν αποτέλεσμα προέκυψε το Σχέδιο Δράσης «Ηλεκτρονική Ευρώπη 2005» που έχει σχεδιαστεί να τονώσει θέματα εφαρμογής και περιεχομένου καθώς και την ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι κεντρικές προτεραιότητες του σχεδίου Δράσης αποτελούν την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, ευρείας πρόσβασης, την παροχή ασφαλών υπηρεσιών, την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν με στόχο η Ευρώπη να αποτελέσει την παγκόσμια δύναμηστην οικονομία της γνώσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι τηλεπικοινωνίες αναμένεται να συμβάλλουν σήμερα αποφασιστικά και αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στο μέλλον στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν εκείνη την δραστηριότητα που άμεσα ή έμμεσα επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη όλων των άλλων (Μεταφορές, Βιομηχανία, Ναυτιλία, Τουρισμός, Γεωργία, Υγεία, Εκπαίδευση κλπ). Οι τηλεπικοινωνίες πρόκειται να αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης σε μια διαρκώς εξελισσόμενη ελληνική οικονομία. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών αναμένονται επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στο τομέα με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών των μέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με συγκροτημένες και ολοκληρωμένες γνώσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών συστημάτών της Πληροφορικής και των Δικτύων. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τμήμα αποφασίζει για την μεταφορά πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα προκειμένου να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο όρος «εξέταση» αναφέρεται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που οδηγούν στη συμπλήρωση των γνώσεων εκείνων που απαιτούνται για να θεωρηθεί ότι ο απόφοιτος Τ.Ε.Ι. έχει καλύψει κάποιο μάθημα. Ανάλογα με την φύση του μαθήματος αυτό μπορεί να σημαίνει τελική εξέταση στο μάθημα, εξέταση προόδου και τελική εξέταση, συγγραφή εργασίας, παρακολούθηση εργαστηρίων, παρακολούθηση του μαθήματος και εν γένει οποιοδήποτε τρόπο που το τμήμα υποδοχής θεωρεί κατάλληλο για την διαπίστωση των απαιτούμενων απαραίτητων γνώσεων. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και με ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από αυτά τα ΠΜΣ, και εφόσον εκτελούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζει τη Υπουργική Απόφαση Αριθμ /ΕΕ5/ (ΦΕΚ 771Β/ ), αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το ΔΙΚΑΤΣΑ με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών των προγραμμάτων του πανεπιστημίου του εξωτερικού τα οποία πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του και χωρίς τη σύμπραξη του ελληνικού

4 Τ.Ε.Ι.. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που απευθύνονται στις ειδικότητες υπό μελέτη. 1. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 2. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων 3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων 1. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μαθηματικών Αιγαίου) τηλ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδικεύσεις στη: α) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών β) Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Στην Οικονομική Επιστήμη στην ΟικονομικήΕπιστήμη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό- διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Χημικών Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Παν. Αθηνών) τηλ στη γενική περιοχή της "Διοίκησης Επιχειρήσεων'' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) τηλ , : Πληροφορική και Διοίκηση ΦΕΚ 1308/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ και , στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΦΕΚ 1057/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τηλ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων'' με κατευθύνσεις: 1. Διοικητική τωνεπιχειρήσεων (Business Administration) 2. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) 3. Εφοδιαστική Διαχείριση και Μεταφορές (Logistics and Transport) 4. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Business) 5. Επιχειρηματικότητα καιανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων (Entrepreneurship and New Business Development) 6. Διαχείριση Τεχνολογίας (Technology Management) 7. Διοίκηση Συστημάτων Υγείας (Health Management) Διοικητική των Επιχειρήσεων στις παραπάνω κατευθύνσεις ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών) τηλ με τίτλο: Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο- ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές ΦΕΚ 1132/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ.Μακεδονίας) τηλ στις εξής κατευθύνσεις: 1. Συστημάτων Υπολογιστών

6 2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ στην Πληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστικά Συστήματα 2. Θεωρία ΕπιστήμηςΥπολογιστών 3. Λογισμικό 4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5. Τεχνολογίες Εφαρμογές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διευρωπαϊκό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ.) τηλ , , , , , Ελληνικό ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (Ελ.Μ.) 2. Ευρωπαϊκό Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (Eu.Μ.) 3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ , , , , , στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ , , , , , Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master s in Business Administration Tourism Management) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συνεργαζόμενο με το ΤΕΦΑΑ Δ.Π. Θράκης) τηλ , , , , , στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού ΦΕΚ 395/Β / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ τηλ

7 1. Μ.Δ.Ε. στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική 2. Μ.Δ.Ε. στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη (αυτοχρηματοδοτούμενο) στη Χρηματοοικονομική καιτραπεζική Διοικητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.) τηλ στην "Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων'' με εξειδικεύσεις: α. Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics) β. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος ΦΕΚ 1212/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τηλ στον τομέα της Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής στον τομέα της Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ , στη ''Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ" με τις εξής κατευθύνσεις: α. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών β.λογιστική - Ελεγκτική γ. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Επιστήμη της Διοίκησης των παραπάνω κατευθύνσεων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τηλ , στις Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και ΕπικοινωνιακώνΣυστημάτων με κατευθύνσεις: α. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security) β. Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Management of Information and Communication Systems) γ. Διαχείριση Πληροφορίας (Information Management) δ. Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer Networking Technologies) στην Επιστήμη των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ , , , : 1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 3. Τραπεζική 4. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) 6. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 1 Επιστήμη της Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένη Πληροφορική 2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογίας ΦΕΚ 855/ Πάντειο Πανεπιστήμιο 3 Δυνητικές Κοινότητες Ψυχολογίας Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές ΤΕΙ Μεσολογγίου Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 MSc Data Communication Systems Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων ΤΕΙ Αθήνας Ηλεκτρονικής Brunel University, UK 2 MSc Information Technology Πληροφορική Τεχνολογία ΤΕΙ Πειραιά Αυτοματισμού University of Paisley, UK 3 MSc Data Communications Επικοινωνίες Δεδομένων ΤΕΙ Πειραιά Αυτοματισμού & Ηλεκτρονικής Kingston University,UK 5 MSc in Electronic Commerce Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Kingston University,UK 7 MSc in International Marketing Διεθνές Μάρκετινγκ ΤΕΙ Πειραιά Διοίκησης Επιχειρήσεων University of Paisley, UK 8 MSc Advanced Industrial and Manufacturing Systems Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής ΤΕΙ Πειραιά Μηχανολογίας Kingston University, UK 9 MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Λογιστικής University of Kentucky ΦΕΚ 10 MSc in Finance and Financial Information Systems Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα ΤΕΙ Καβάλας Διοίκηση Επιχειρήσεων University of Greenwich, UK

9 11 MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων University of Staffordshire, UK 12 MSc in Management Επιστήμη της Διοίκησης ΤΕΙ Λάρισας Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων University of Staffordshire, UK 13 MSc in Computer Science Επιστήμη της Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών University of Staffordshire, UK 15 MSc in Project Management Διαχείριση Έργων ΤΕΙ Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών City University Washington 2.Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) τηλ , α) στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία με πρόσθετη εξειδίκευση: - στις Τηλεπικοινωνίες - στην Επεξεργασία και Διακίνηση της Πληροφορίας β) στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό με πρόσθετη εξειδίκευση: - στην Πληροφορική και - στα Πληροφοριακά Συστήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ τηλ , Με τίτλο: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες με ειδικεύσεις: α) Υπολογιστικής Επιστήμης β) Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων γ)τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών δ) Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων ε) Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα στ) Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής) τηλ , , στη Μικροηλεκτρονική με κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.)

10 τηλ , , στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ , στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) με κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ , Στην Πληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα 2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3. Πληροφοριακά Συστήματα 4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στην Πληροφορική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ , 97193, 97490, Στις Τηλεπικοινωνιακέςφαρμογές Στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ : 1. Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών στους τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και ΔορυφορικώνΤηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών. 2. Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών στους τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ.Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών

11 ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών : 1. Δ.Δ. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών 2. Δ.Δ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ τηλ ,74975 Στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με κατευθύνσεις: α. Τεχνολογίες Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων β. Τηλεπικοινωνίες, Σήματα και Δίκτυα γ. Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τηλ , στις Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με κατευθύνσεις: α. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security) β. Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Management of Information and Communication Systems) ΦΕΚ 1022/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. τροπ.φεκ 581/Β / εγκεκριμένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. γ. Διαχείριση Πληροφορίας (Information Management) δ. Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών καιυπολογιστών (Communication and Computer Networking Technologies) στην Επιστήμη των Πληροφοριακών καιεπικοινωνιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ α/α ΠΜΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΕΚ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1 Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Φυσικής ΤΕΙ Ηπείρου Τηλεπληροφορικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 MSc Data CommunicationSystems Συστήματα ΕπικοινωνιώνΔεδομένων ΤΕΙ Αθήνας Ηλεκτρονικής Brunel University, UK

12 ΦΕΚ ΤΒ 738/ MSc Information Technology Πληροφορική Τεχνολογία ΤΕΙ Πειραιά Αυτοματισμού University of Paisley, UK ΦΕΚ ΤΒ 738/ MSc Data Communications Επικοινωνίες Δεδομένων ΤΕΙ Πειραιά Αυτοματισμού & Ηλεκτρονικής Kingston University, UK ΦΕΚ ΤΒ 738/ MSc in Electronic Commerce Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Kingston University, UK ΦΕΚ ΤΒ 738/ MSc in Computer Science Επιστήμη της Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών University of Staffordshire, UK ΦΕΚ ΤΒ 1788/ MSc in Project Management Διαχείριση Έργων ΤΕΙ Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών City University Washington ΦΕΚ ΤΒ 924/ Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ , : α) Κλινική Βιοχημεία β)βιοτεχνολογία γ)οικολογία δ) Θαλάσσια Βιολογία-Αλιευτικοί Πόροι- Υδατοκαλλιέργειες στη Βιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) τηλ , , στην ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ με εξειδικεύσεις: α)βιολογική Ωκεανογραφία β) Γεωλογική Ωκεανογραφία γ) Φυσική Ωκεανογραφία δ)χημικήωκεανογραφία ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) τηλ , , : 1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 2.Στρωματογραφία- Παλαιοντολογία 3. Γεωγραφία και Περιβάλλον 4. Δυναμική Τεκτονική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία 5. Γεωφυσική-Σεισμολογία ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) ΠΜΣ

13 σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών τηλ , , στον τομέα της Πρόληψης και Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών (ΠΔΦΚ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχ/κών του Imperial College του Παν.Λονδίνου) τηλ στην ''Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων'' ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α., Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) τηλ στη ''Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη'' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ στη ''Γεωπληροφορική'' με κατευθύνσεις: 1. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 2. Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές 3. Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής καιτηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΓΣΠ 4. Υδατικοί Πόροι ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ στις Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου με κατευθύνσεις: α) στο Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων β) στη Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση γ) Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης α)τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για Μηχανικούς β) Τίτλο του Διδάκτορα του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για πτυχιούχους άλλων Παν/μιακών Τμημάτων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ

14 στους τομείς: α.υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες β.περιβαλλοντική Βιολογία γ.εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία στη Βιολογία ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ τηλ στους τομείς: 1. Αγροτικής Οικονομίας 2.Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 3. Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων 4. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων 5.Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 6. Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 7.Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 8. Επιστήμης Φυτοπροστασίας 9.Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης 10. Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 11. Οινολογίας- Αμπελουργίας. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ , στην Επιστήμη της Δασολογίας και του ΦυσικούΠεριβάλλοντος με 5 εξειδικεύσεις : 1. Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος 2.Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων 3.Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 4. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων 5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 6. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α. Βιολογική Τεχνολογία β. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας) τηλ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ

15 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: - Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών - Γεωτεχνική Μηχανική -Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον - Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου,Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ με τίτλο: ''Αγροχημεία και ΒιολογικέςΚαλλιέργειες'' στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1. Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2. Βιολογικές Καλλιέργειες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών και Βιολογίας του Α.Π.Θ.) με τίτλο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με κατευθύνσεις: 1. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών τηλ , Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σχετιζόμενο με την Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Department of Civil and Offshore Engineering του Παν/μίου Heriot-Watt και το Εργαστήριο Λιμενικών ΈργωνΕ.Μ.Π.) τηλ στην Υδραυλική Μηχανική με κατευθύνσεις: 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον 2. Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 3. Παράκτια και Λιμενικά Έργα 4. Υδροπληροφορική 5. Υδροενεργειακή Μηχανική 1.Μηχ/κού του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών 2.Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

16 (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.) τηλ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α) Χερσαία Οικοσυστήματα / Βιολογικοί Πόροι β) Θαλάσσια Οικοσυστήματα / Βιολογικοί Πόροι στην ''Περιβαλλοντική Βιολογία ΔιαχείρισηΧερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων'' ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ στην: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική με κατευθύνσεις: Περιβάλλον και Υγεία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης στην Περιβαλλοντική Μηχανική ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ τηλ , Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο ''Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής'' με ειδικεύσεις: α. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων β. Γεωργικής Μηχανικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) τηλ , στα ''Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών'' με κατευθύνσεις: α. Βελτίωσης Φυτών και Σύγχρονων Καλλιεργειών β. Σύγχρονης Φυτοπροστασίας γ. Γεωργικής Μηχανικής- Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δ. Αλιευτικής και Υδρόβιας Ζωικής Παραγωγής Φιλοσοφίας στις Γεωπονικές Επιστήμες ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας) τηλ , με τίτλο: Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και την Εκμηχάνιση της Γεωργίας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δασοπονίας και Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας και το Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου)

17 τηλ , με τίτλο: Αειφορική Διαχείριση ΥδάτινουΠεριβάλλοντος με ειδικεύσεις: 1. Προστασία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Εσωτερικών Υδάτων 2. Προστασία και Διαχείριση Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ζωϊκής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) τηλ , στον τομέα της Γεωργίας και τουπεριβάλλοντος (Master of Science in Agriculture and Environment) με κατευθύνσεις: 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων 2. Διατήρηση Βιοποικιλότητας Βιολογική Γεωργία Κτηνοτροφία 3. Προϊόντα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλον με τίτλο: Θεοφράστειο:Περιβαλλοντική καιοικολογική Μηχανική με κατευθύνσεις: -Εφαρμοσμένη Οικολογία -Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Μηχανική στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου και το Ε.Κ.Θ.Ε.) τηλ , στην Διαχείριση παράκτιωνπεριοχών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ α/α ΠΜΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΕΚ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1 Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Γεωπονίας- Ιχθυοκομίας και Βιολογικής Γεωργίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Φυτικής και ΖωικήςΠαραγωγής Ανθοκομίας Αρχιτεκτ. Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου Φυτικής Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής Ανθοκομίας Αρχιτεκτ. Τοπίου 2 Γεωργία και Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβαλλόντος 3 Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας ΤΕΙ Χαλκίδας Αυτοματισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18 Γεωπονίας ΖωικήςΠαραγωγής καιυδάτινουπεριβάλλοντος ΤΕΙ Λάρισας α) Δασοπονίας β)γεωργικών Μηχανών καιαρδεύσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου Ιχθυοκομίας - Αλιείας 4 Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος ΕΚΠΛ Γεωλογίας καιγεωπεριβάλλοντος 5 Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών ΤΕΙ Σερρών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. μπορούν να παρακολουθήσουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Σε κάθε χώρα και κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών διαφέρουν τα χρονοδιαγράμματα των δραστηριοτήτων που ακολουθούνται. Τα δίδακτρα, τα δικαιολογητικά, οι υποτροφίες και γενικά το καθεστώς λειτουργίας, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κρίνονται σε ατομικό επίπεδο. Οι παράγοντες οι οποίοι συνήθως λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι: Οι προπτυχιακές σπουδές Το Ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν Το αντικείμενο τους Ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιμέρους μαθημάτων Η εργασιακή /ερευνητική εμπειρία Η βαθμολογία σε προκαταρκτικές εξετάσεις, όταν απαιτούνται (GRE, GMAT, κλπ.) Συστατικές επιστολές Συνέντευξη Απαντήσεις σε γραπτά ερωτηματολόγια Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Πριν επιλέξουν το ίδρυμα για τις σπουδές τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα αναγνώρισης του τίτλου που θα τους απονεμηθεί. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. εκδίδει επίσημο κατάλογο όλων των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Αν ένα πανεπιστήμιο, πρόγραμμα ή τμήμα δεν είναι στο κατάλογο δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται, αλλά απλά ότι δεν έχει δοθεί στο ΔΙΚΑΤΣΑ η δυνατότητα αξιολόγησης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι επαγγελματικές δυνατότητες και τα δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Ε.Π.Δ.Ο. περιγράφονται στο Π.Δ. υπ. αριθ. 287 Αρ. Φύλλου 257, 23 Οκτωβρίου Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με θέματα εισαγωγής, συντήρησης και επέκτασης της τεχνολογίας της Πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα η απασχόληση τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δημόσιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων όπως: Εγκατάσταση, επέκταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.

19 Εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης, της σωστής λειτουργίας συστήματος, καθώς και της διατήρησης ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Διαχείριση έργων Πληροφορικής στα πλαίσια Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Σχεδίαση και αξιολόγηση στρατηγικών ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοδύναμα είτε ως μέλη ομάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Η ΠΕ.Π.ΤΕ.Γ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ αποφοίτων Τ.Ε.Ι, και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 44 τοπικά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας. Τα μέλη της ανέρχονται σε Οι σκοποί της Ένωσης, μεταξύ των άλλων, είναι: Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής - τεχνολογικής στάθμης των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνική Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3119 Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκανέτσος Θεόδωρος Καθηγητής Eπιμέλεια Βελαώρα Χρύσα Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 260 22/7/2014 Συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση, όρισε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα