1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 30/07/2014 Πληροφορίες : Ζαβιδάκη Ιωάννα ΤΗΛ. : FAX : Δ/ΞΗ 41/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, γι α τ η ν Ανάδειξη Α ν α δ όχ ου Συντήρη σ η ς τ ου Η / Μ Ε ξοπλισμού τ ο υ Νοσοκομ ε ί ου, για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσού - παλιό κτίριο Πανεπιστημίου), για έξι (6) μήνες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με βάση στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3370/2005 ΦΕΚ 176 Α / και του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 λόγω του κατεπείγοντος. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ Κριτήριο Κατακύρωσης Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα: NAI Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημ. της Κυβερ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημ. Τύπο 25/07/2014 ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΠΙ ΟΧΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 25/07/ Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσσούπαλιό κτίριο Πανεπιστημίου) ΤΡΙΤΗ 10:00π.µ. Έχοντας υπόψη Α. τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2. Π.. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των.υ.πε. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256 Α )» 4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις Τις διατάξεις του Ν /05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 5. Το Π.. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 6. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» 7. Του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 8. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/ ). 9. Την υπάριθμ /739/ Υπουργική απόφαση «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων». 10. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 11. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α// ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλειας και άλλες διατάξεις». 12. του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 13. Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/ ). 15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ ) Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

3 Β. Τις αποφάσεις: 1. Την με 447/10/ απόφαση του Ενιαίου Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», για την έγκριση προκήρυξης τoυ σχετικού διαγωνισμού και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό, για την Ανάδει ξ η Α ναδόχ ο υ Συντήρηση ς τ ου Η /Μ Εξ οπ λ ι σμ ο ύ τ ου Ν ο σ οκ ο μ εί ου, για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ Άρθρο 1 ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα δημοσιευθεί στις παραπάνω τρεις εφημερίδες επίσης θα αναρτηθεί στη Η ιακήρυξη 41/2014, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκοµείου, ( ιακηρύξεις διαγωνισµών) απ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Συνηµµένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραµµα Hermes Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3801/09 άρθρο 46 (ΦΕΚ 163 Α/ ), οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών» Άρθρο 2 ο ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση Διοικητή. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: α) Τα µέλη της επιτροπής β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης). Άρθρο 3 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

4 Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επάγγελμα, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί µε αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθινή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει, εντός τριών (3) ημερών, οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ζητηθεί από το Νοσοκομείο. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε. Άρθρο 5 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέχρι ημέρα ΔΕΥΤΕΡ Α και ώρα 14:00µµ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Λεωφόρος Κνωσσού - παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα, είναι εκπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 2.Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης. 4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, µε αντίγραφο.όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.

5 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα- συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς» Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 4.2.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράμματα. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 3.Ο αριθμός της διακήρυξης 4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5.Στοιχεία του αποστολέα 4.3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν (επί ποινή αποκλεισμού) τα παρακάτω στοιχεία: - Φύλλο Συμμόρφωσης - Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσωπικού - Υπεύθυνες Δηλώσεις προσωπικού που θα αναγράφουν ότι αποδέχονται την συνεργασία με τον προσφέροντα στα πλαίσια των όρων της παρούσας διακήρυξης - Πτυχία, άδειες εργασίας, πιστοποιητικά εμπειρίας, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, Η/Υ (όπου απαιτείται) - Οποιοδήποτε αποδεικτικό πιστοποιεί την εμπειρία του προσφέροντα και του προσωπικού - Κατάλογος εργαλείων ανά ειδικότητα - Κατάλογος ειδών ατομικής προστασίας ανά ειδικότητα και εργαζόμενο. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται επί ποινή απόρριψης μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονοµική Προσφορά. *Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα.

6 Μέσα στο φάκελο των οικονομικών να υπάρχει η οικονομική προσφορά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Επισημαίνεται ότι: 5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθμηση. Άρθρο 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7 Άρθρο 7 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας μετρά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα µε τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μ ο ν ο γ ρ ά φ ε τ α ι επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο.σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται και θα υπογράφονται συμβάσεις µε τους μειοδότες. Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός της υπηρεσίας αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών. Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

8 την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου. Άρθρο 9 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την τελική επιλογή του ανάδοχο λαμβάνεται υπόψη: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών. Άρθρο 10 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, µε αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει : Α. Κατακύρωση του συνόλου των υπηρεσιών όπως προβλέπεται διακήρυξη. Β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Δ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. Ε. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται µε διαπραγμάτευση της τιμής. Άρθρο 11 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

9 2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες επισκευές ή συντηρήσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν : α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχο εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των συντηρήσεων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του. 5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, µε την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Η παροχή υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισμού, είτε µε διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο. Ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ανάδοχο από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου ανάδοχο γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται µε το προς καταλογισμό ποσό. Άρθρο 12 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του.σ. και αποστέλλεται η σχετική σύμβαση στον μειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία. Άρθρο 13 ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση.

10 Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσης με δικαίωμα του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) μήνες μονομερώς με τους όρους και τιμές. Άρθρο 14 ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή. Άρθρο 15 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι λήγει δύο(2) μήνες μετά την λήξη της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Άρθρο 16 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Σύμφωνα µε τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να παρακρατούνται από τις υπηρεσίες είναι : Μ.Τ.Π.Υ. 3%, 2,40% Χ.ΜΤΠΥ, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος 8%, 0,10% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

11 Άρθρο 17 ο ΓΕΝΙΚΑ Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ-ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΟΣ: : Εργασίες Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο. β. «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συμβάσεως η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όπως επεξηγούνται στη παράγραφο θ. γ. «ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Διοικεί και επoπτεύει σε συνεργασία με την επίβλεψη την τήρηση της σύμβασης. δ. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: οι ορισθησόμενοι από τον Εργοδότη διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ ή τεχνολόγοι μηχανικοί Τ.Ε.Ι ή εργοδηγοί,ως αρμόδιοι για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συμβάσεως και οι ορισθησόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των. ε. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 και 5 της παρούσας όπου ορίζονται οι ειδικότητες του προσωπικού του αναδόχου. στ. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: H κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση. ζ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:To Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο. η. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3. θ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:To σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και συσκευών του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μέσα στον χρόνο ισχύος της σύμβασης, είτε εκτός αυτών. Συνοπτικά περιγράφεται ο Η/Μ εξοπλισμός ως ακολούθως:

13 Α.Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και μηχανήματα. α. ΑΤΜΟΥ (Eγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατμογεννήτριες, δίκτυα, δοχεία συμπυκνωμάτων, αντλίες, βάννες, φίλτρα, ατμοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, κ.λ.π.) β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές,αντλίες,δίκτυα,φίλτρα,κ.λ.π.) γ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαμενές, πιεστικά συγκροτήματα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές με τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα,boilers κ.λ.π.) δ.αρδευσησ (Δίκτυα,συστήματα αυτόματου ποτίσματος,κ.λ.π.) ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Βιολογικού Καθαρισμού, Λυμάτων και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις,κ.λ.π.) στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.) ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες inline, εξαεριστήρες, αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan coils, air conditioners κάθε είδους, αντλίες θερμότητος chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι ψύξης κ.λ.π). η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά σώματα, ατμοπαγίδες, λέβητες). θ. ΨΥΞΗΣ ( Ψυχροστάσια, ψυκτικές μηχανές συμπιεστές, εξατμιστές, συμπυκνωτές, βαλβίδες, αυτοματισμοί -, ψυκτικοί θάλαμοι, κατψύκτες, υπερκαταψύκτες,ψυγεία κάθε τύπου, τράπεζες αίματος, κ.λ.π) ι. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ: κλίβανος, καυστήρες, ανεμιστήρας, καμινάδα κλπ κ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές υγρού οξυγόνου, δίκτυα, μεγάλες φιάλες διανομής.) λ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ( κέντρο διανομής, δίκτυα, φιάλες διανομής.) μ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) ν. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) ξ.επεξεργασιασ ΥΔΑΤΟΣ Μον.Τεχν.Νεφρού ( Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσμώσεως κ.λ.π). ο. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Υδραυλικοί, ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ατόμων ή φορτίων) π. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ: βραστήρες, φούρνοι, μηχανές κοπής, θερμοθάλαμοι, ψυγεία κλπ. Ρ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί. σ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς μηχανολογική περιλαμβανομένων των οχημάτων, ασθενοφόρων κλπ. Β.Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά Ασθενή Μηχανήματα. 1.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Χώρος κυψέλης ΔΕΗ,Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά συστήματα ασφαλείας,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους,συστήματα διόρθωσης συνφ,συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί.) 2.ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ πίνακες αυτοματισμών,δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ) 3.ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. 4.ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα συστήματα ).

14 5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις. 6.ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις. 7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ( Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές). 8. ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-paging 9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 10.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ U.P.S. 11. Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου BMS: αισθητήρες, καλωδιώσεις, δίκτυο πινάκων συστήματος, interface διαχείρησης. 12. Δίκτυο data 13. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική. 2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του νοσοκομείου, όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω και ειδικότερα στα αντικείμενα που καθορίζονται από τις αιτούμενες ειδικότητες του προσωπικού του αναδόχου. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6μηνη με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών, με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και χωρίς την συγκατάθεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τους ίδιους όρους. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την θέση σε λειτουργία, την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης συσκευών και μηχανημάτων καθώς και την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων, κ.λ.π. σύμφωνα με τα προγράμματα (βάρδιες). Επίσης περιλαμβάνεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων. Στους χώρους του Νοσοκομείου θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων πριζών,των υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιματισμού (air condition, fan-coil units), σωμάτων κεντρικής θέρμανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στους χώρους του Νοσοκομείου. Επίσης αφορά την εξασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των οικοδομικών εγκαταστάσεων. Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα αντικείμενα που καθορίζονται από τις αιτούμενες ειδικότητες του προσωπικού του περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη: α) των μηχανημάτων δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού β)των εγκαταστάσεων δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων.

15 4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 5 και που θα συνεργάζεται με το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ κ.λ.π ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών. Στην ευθύνη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου ανήκει συντήρηση των εγκαταστάσεων, εντός πλαισίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 3. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την πρόληψη ζημιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Γενικότερα το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι υποχρεωμένο να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι: To προσωπικό του Αναδόχου, μαζί με το Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου και γενικά θα συμβάλει στην τεχνική υποστήριξη του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τελεί υπό την διοίκηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Τα προγράμματα (βάρδιες) και γενικά η αξιοποίηση του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ και την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Για κάθε ζήτημα συντονισμού, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύπτουν λόγω της σύμπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνουν, η Επίβλεψη, και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Η.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ Ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που θα προΐσταται των εργασιών των τεχνικών. Θα οριστεί από τον ανάδοχο ως Επιβλέπων. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν απαιτείται η καθημερινή φυσική παρουσία του στο νοσοκομείο αλλά θα είναι στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθεί. Δύο (2) Θερμοϋδραυλικοί Τεχνίτες 1 ης Ειδικότητος που θα εκτελούν πρωινό ή απογευματινό ωράριο). Δύο (2) Μηχανοτεχνίτες για την λειτουργία συντήρηση και επισκευή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων που θα εκτελούν καθημερινό πρωινό ή απογευματινό ωράριο.

16 Δύο (2) Ηλεκτρονικοί για την λειτουργία συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών (τηλ. Κέντρο, BMS, ηλεκτρονικές συσκευές, συσκευές πυρανίχνευσης, φωτοαντιγραφικά, fax κλπ) που θα εκτελούν πρωινό ή απογευματινό ωράριο Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο μειοδότης θα παρουσιάσει προς έγκριση το προσωπικό του στην Διευθύνουσα Υπηρεσία ώστε να δοθεί η τελική έγκριση. Σε περίπτωση μη έγκρισης μέλους ή μελών του προσωπικού, ο μειοδότης οφείλει να παρουσιάσει άμεσα προς έγκριση άλλο τεχνικό αντίστοιχων προσόντων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συντονίζει και να ενημερώνει το προσωπικό του για τα προγράμματα (βάρδιες) οι οποίες καταρτίζονται από το νοσοκομείο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου. Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι άριστα εκπαιδευμένο, υψηλής γνώσης και στάθμης και να έχει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ανά τεχνικό Συγκολλητικό πλαστικών σωλήνων PP, PPR, PE, PB με καλούπια Φ20,25,32,40 (1 συσκευή και για τους δύο τεχνικούς) Σετ κάβουρες υδραυλικού Κόφτης πλαστικών σωλήνων Κόφτης χαλκοσωλήνων Σετ κατσαβιδιών Πενσοειδή σετ Φλόγιστρο map gaz Λίμες ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ανά τεχνικό Σετ καρυδάκια Κάβουρας υδραυλικού μεσαίος Σετ γερμανικών κλειδιών έως Νο 32 Γαλλικά κλειδιά Σετ κατσαβιδιών Πενσοειδή σετ Εργαλειοθήκη Σετ γερμανικών κλειδιών Γαλλικά κλειδιά Αποφρακτική βεντούζα Ατσαλίνα Σφυρί καλέμι -κοπίδι Συρματόβουρτσα Μετροταινία Εργαλειοθήκη Σφυρί καλέμι -κοπίδι Συρματόβουρτσα Λίμες Παχύμετρο Μετροταινία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ανά τεχνικό Εργαλειοθήκη Πενσοειδή ηλεκτρονικού σετ Βούρτσες καθαρισμού πλακετών Κολλητήρι χειρός Αλλεν σετ Σταθμός συγκόλλησης (ένας και για τους δύο Σετ καρυδάκια τεχνικούς) Ψηφιακό πολύμετρο κατάλληλο και για έλεγχο Σετ κατσαβιδιών τηλεφωνικών γραμμών - data Σετ κατσαβιδιών ηλεκτρονικού Πρέσα για RJ 10,11,12,45 Tester καλωδίων RJ11,RJ45,UTP,FTP Πρέσα τύπου KRONE Ηλεκτρικό σκουπάκι καθαρισμού

17 Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε συνεργασία με το προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα καλύπτουν την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Ο αριθμός και τα ονόματα των τεχνιτών κάθε βάρδιας και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης στο χρόνο κάθε βάρδιας, σύμφωνα με την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία, με πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και έγκριση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το πρόγραμμα κάθε βάρδιας εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση και εγκρίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η προμήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτική. Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά κινητά τηλέφωνα που θα χορηγηθούν από τον Εργοδότη. Το προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυμένο με στολή εργασίας που ο χρωματισμός της θα εγκριθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται (από την Διευθύνουσα Υπηρεσία) ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωμα της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ της πλήρους ευθύνης τους προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει επίσης να αντικαθιστά άμεσα οποιονδήποτε μέλος του προσωπικού του σε περίπτωση είτε ακαταλληλότητας είτε απουσίας του που οφείλεται σε ασθένεια, έκτακτες περιπτώσεις, κ.λ.π., με άλλο αντίστοιχης ειδικότητος και προσόντων το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Προσόντα του προσωπικού. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: α) Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο. β) Να κατέχουν τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας. γ) Να εργάζονται στην ειδικότητά τους τουλάχιστον επί 6 χρόνια Επιπλέον ανά ειδικότητα απαιτούνται τα παρακάτω: Ο Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού (Τεχνολόγου) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου. Αποδεδειγμένη 6ετής προυπηρεσία/εμπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων της αυτής με το Νοσοκομείο μας πολυπλοκότητας και μεγέθους. Θερμουδραυλικός: Άδεια τεχνίτη A ή Β Τάξης, 1 ης ειδικότητας (θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις), με εξαετή τουλάχιστον εμπειρία στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μηχανοτεχνίτης ή Μηχανολόγος Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχος ΤΕΕ Α ή Β κύκλου και ισοτίμων προς αυτούς σχολές. Επιπλέον να κατέχει δε και άδεια ηλεκτροσυγκολητή Β τάξεως. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται

18 δυνατόν το επί πλέον προσόν άδειας ηλεκροσυγκολητή επιτρέπεται και χωρίς αυτό. Απαραίτητη εξαετής τουλάχιστον εμπειρία. Ηλεκτρονικός: Πτυχιούχος Μέσης εκπαίδευσης και εξαετή εμπειρία στην επισκευή συντήρηση εγκαταστασεων radio, ΤV, data, τηλ. Κέντρων, συστημάτων πυρανίχνευσης και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων δομημένης καλωδίωσης. Θα διαθέτουν πολύ καλή γνώση Η/Υ ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν και παρακολουθούν το BMS του νοσοκομείου. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Β1). Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο εργασίας τους και ο χρόνος εμπειρίας. Οποιαδήποτε βεβαίωση και πιστοποίηση προϋπηρεσίας πρέπει να έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από Κρατική ή άλλη αναγνωρισμένη Αρχή. Άδειες εργασίας Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών Αργιών ( εφόσον προκύψει ανάγκη τέτοιας εργασίας).για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες, με μέριμνα και ευθύνη αυτού. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Το (υπαλληλικό) Τεχνικό προσωπικό συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εντάσσεται μαζί με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε ένα ενιαίο πρόγραμμα εργασίας που υποβάλλεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ και εγκρίνεται από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισμού κ.λ.π καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον ίδιο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα βασικά εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επειδή ορισμένοι τομείς συντήρησης του Νοσοκομείου όπως Ανελκυστήρες, τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π. υλοποιούνται από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία, εξειδικευμένες εταιρείες κ.λ.π το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ύστερα από εκπαίδευση και οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ θα καλείται για έλεγχο υλοποίησης των συμβάσεων αυτών ενημερώνοντας και λογοδοτώντας στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

19 9. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Σχετικό πρόγραμμα θα δοθεί στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. 10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με μέριμνά του είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση του έργου της συντήρησης να εφαρμόζει τα παρακάτω: α) Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία ( Β.Δ 24 Νοεμ./17 Δεκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις), Επαγγελματική Νομοθεσία (νόμος 6422/34-Φ.Ε.Κ 412 Α /1934) β) Π.Δ 345/ΦΕΚ 158Α/1989 περί επαγγελματικών υποχρεώσεων Τεχνολόγων Μηχανικών τμημάτων Ηλεκτρονικών---Τεχνολογίας Ιατρικών οργάνων. γ) Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗκ.λ.π. δ) Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγμένων χωρών(αμερικανικούς,κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. ε) Τους κανόνες της επιστήμης της τέχνης και της εμπειρίας. 11. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ελέγχει συνεχώς και σε 24 ωρη βάση την τήρηση της σύμβασης. Δίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτημα που αφορά την εργασία H ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποπτεύει το έργο, ενημερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Μια φορά τον μήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εκθέσεις της ενημερώνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 12.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Θα αναγράψει σε πίνακα τα είδη ατομικής προστασίας τα οποία θα παράσχει σε κάθε εργαζόμενο.

20 Αρμόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισμένοι από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκομείου. 13.ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών η περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση του έργου. 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση, δηλ. από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας συμπεριλαμβανομένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, των ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκομείου και που θα οφείλεται σε αστοχία χειρισμού, λαθεμένης επέμβασης, πλημμελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης καθηκόντων κ.λ.π. του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η Ασφάλιση καθορίζεται σε 10% του συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κ.λ.π. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 15. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Τεχνολόγους, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα