Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL

2 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/174/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, η οποία επισημοποίησε την πρακτική της διεξαγωγής άτυπων συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση από το 1997 και, στη συνέχεια, της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Επιτροπή πρότεινε την απόφαση του 2003 προκειμένου να θεσμοθετήσει την πρακτική διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ. Η πρόταση συνεπαγόταν την κατάργηση της μόνιμης επιτροπής απασχόλησης, η οποία είχε συσταθεί το 1970 και μετασχηματιστεί το 1999, αλλά είχε αποδειχθεί δύσκολα διαχειρίσιμη ώστε να αποτελέσει το κατάλληλο φόρουμ για τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τους κοινωνικούς εταίρους ιδίως ενόψει της διεύρυνσης και της τότε προοπτικής μιας ΕΕ των 27. Επιπλέον, το πεδίο των δραστηριοτήτων της ήταν εξαιρετικά στενό, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν στη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και στην ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική στρατηγική της ΕΕ, η οποία απορρέει από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Από το 2003, η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής πραγματοποιούνταν χωριστά από τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εκπλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον σκοπό της, δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ της Επιτροπής, της Προεδρίας της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ σχετικά με εργασιακές και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής της Λισαβόνας (έως το 2010, και έκτοτε με πτυχές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»). Πριν αρχίσει να ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας, την προεδρία των συνεδριάσεων ασκούσαν από κοινού η Προεδρία του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η απόφαση του 2003 ανέθεσε επίσης δραστηριότητες στις δύο επόμενες Προεδρίες. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου 2013 για την κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης [COM(2013) 690], ανήγγειλε ότι θα υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου του ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ; Η Συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε σημαντικές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες δικαιολογούν την αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου του 2003: έδωσε θεσμικό χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δημιούργησε τον ρόλο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 15 της ΣΕΕ) αναγνώρισε τον ρόλο της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής ως παράγοντα του κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ (άρθρο 152 της ΣΛΕΕ) κατάργησε το άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ, που αποτελούσε τη νομική βάση για την έκδοση της απόφασης του 2003 (οι λειτουργίες του Συμβουλίου ορίζονται πλέον στο άρθρο 16 της ΣΕΕ και οι αρχές της επιτροπολογίας βρίσκονται στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ). Μετά τη θεσμική μεταβολή που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας με τη δημιουργία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η απόφαση του Συμβουλίου του 2003 σχετικά με τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής πρέπει να αναθεωρηθεί. Για να διατηρηθεί EL 2 EL

3 το σκεπτικό της Συνθήκης και του θεσμικού πλαισίου της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες που η απόφαση του Συμβουλίου του 2003 ανέθετε στην εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να μεταφερθούν στη νεοσύστατη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον, πρέπει να αναθεωρηθεί το γενικό πλαίσιο πολιτικής, να αντικατασταθεί η στρατηγική της Λισαβόνας με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση συμβάλλει στη συνολική διαχείριση. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δεν απαιτείται επίσημη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, δεδομένης της ευρείας νομικής βάσης που έχει επιλεγεί (βλ. παρακάτω), αλλά ζητήθηκε ατύπως η γνώμη των διακλαδικών κοινωνικών εταίρων της ΕΕ σχετικά με τα κυριότερα σημεία αυτής της αναθεώρησης. Υπήρξε ευρεία υποστήριξη της ιδέας για μια περιορισμένη/τεχνική αναθεώρηση που θα επιφέρει τις αναγκαίες τεχνικές αλλαγές ως απόρροια των θεσμικών αλλαγών που συντελέστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Η νομική βάση για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Μια συγκεκριμένη πτυχή της αναθεώρησης αφορά την εκπροσώπηση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα μορφή των συνεδριάσεων της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, συμμετέχουν σ αυτές η Προεδρία του Συμβουλίου και οι δύο επόμενες Προεδρίες. Ειδικότερα, η τρέχουσα πρακτική, η οποία ισχύει από το 2010, προβλέπει τις ακόλουθες διευθετήσεις: οι επίσημες προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον αρχηγό του κράτους ή της κυβέρνησης του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ η προεδρία της συνεδρίασης ασκείται από κοινού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο μεν κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ο δε παρουσιάζει τα συμπεράσματα. Ο αρχηγός του κράτους ή της κυβέρνησης του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία λαμβάνει τον λόγο μία φορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η προεδρία του Συμβουλίου και οι δύο επόμενες Προεδρίες συμμετέχουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και Υπουργών Απασχόλησης. Με βάση μια αυστηρή από νομική άποψη ερμηνεία του άρθρου 15 της ΣΕΕ, θα μπορούσε να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι η συνέχιση της συμμετοχής του Συμβουλίου θα εξασφαλιζόταν με τη συμμετοχή μόνο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επομένως, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για τη συμμετοχή των τριών διαδοχικών Προεδριών. Επειδή η μορφή που εφαρμόστηκε από το 2010 και μετά είχε θετικά αποτελέσματα και επειδή υπήρξε συναίνεση γύρω απ αυτή, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας ρεαλιστικής λύσης, με βάση την ισχύουσα πρακτική. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των τριών διαδοχικών Προεδριών, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και σε επίπεδο υπουργών EL 3 EL

4 Απασχόλησης, εξακολουθεί να δικαιολογείται από τη συνέχιση των καθηκόντων του Συμβουλίου υπό την ευθύνη των εκ περιτροπής Προεδριών. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Η ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου ορίζει ότι η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής θα πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην πράξη, η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής συνεδρίασε δύο φορές τον χρόνο, με τη διαλογική συμμετοχή των εκ περιτροπής Προεδριών από το 2003: πριν από το εαρινό και πριν από το φθινοπωρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, για μία ακόμα φορά, η πείρα από την ισχύουσα πρακτική υπήρξε θετική και ότι η ανάγκη για αποτελεσματική και προβεβλημένη διαβούλευση υψηλού επιπέδου μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων της δικαιολογεί τη διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής κάθε χρόνο. Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει την πρακτική των συνεδριάσεων της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής πριν από την εαρινή και τη φθινοπωρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Άνευ αντικειμένου 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ/ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία της παρούσας αναθεώρησης για να διενεργήσει εκ βάθρων επανεξέταση της λειτουργίας της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής. Οι κοινωνικοί εταίροι ανέκαθεν θεωρούσαν την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής πλεονεκτικό φόρουμ για την εξέταση κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων στο υψηλότερο επίπεδο, πριν από την εαρινή και τη φθινοπωρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατών που ασκούν εκ περιτροπής την Προεδρία. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ που παρίστανται στις συνεδριάσεις της να ακούν τις απόψεις και τις προτάσεις και των δύο πλευρών του κοινωνικού διαλόγου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν στη συνέχεια αυτές τις απόψεις στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας πρότασης που να προσαρμόζει την ισχύουσα απόφαση στις θεσμικές αλλαγές που συνεπάγεται η Συνθήκη της Λισαβόνας, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης πρακτικής πείρας με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής. Εισάγονται επίσης ελάχιστες προσαρμογές στη διατύπωση, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής ποιότητας του κειμένου. Αυτό θα εξασφαλίσει την ταχεία διαδικασία αναθεώρησης. EL 4 EL

5 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 352, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αναπτυχθεί μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. (2) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά την κοινωνική τους διάσταση, και ιδίως τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ. (3) Η Ένωση αναγνωρίζει και προωθεί τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της και διευκολύνει τον μεταξύ τους διάλογο, στο πλαίσιο του σεβασμού της αυτονομίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ. (4) Για να προωθηθούν υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με τη συνολική στρατηγική που καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, η Ένωση θέσπισε την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία πλέον αναγνωρίζεται στο άρθρο 152 της ΣΛΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται σε επίπεδο ΕΕ. (5) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα που έχει η ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη δεκαετία (στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Ο στόχος είναι να ενταθεί ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών. 1 ΕΕ C της, σ.. EL 5 EL

6 (6) Η Ένωση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να τονωθεί η αίσθηση των κοινωνικών εταίρων ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί κτήμα τους, καθώς και να ενταθεί η συμμετοχή τους σ αυτήν, ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής. (7) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με τα κύρια θέματα πολιτικής, αν κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ και τις εθνικές νομικές και πολιτικές ρυθμίσεις. (8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα που εξέδωσε στις 28 Ιουνίου 2013, επισήμανε ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ θα πρέπει να ενισχυθεί και, στο πλαίσιο αυτό, να υπογραμμιστεί ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου 2013 για την κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης [COM(2013) 690], εξέτασε την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και ανήγγειλε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου του (9) Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής, από τη θέσπισή της με την απόφαση του Συμβουλίου του 2003, έχει εκπληρώσει τον καίριο ρόλο της να καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο. Συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας κατά τη δεκαετία και στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής «Ευρώπη 2020». (10) Τα καθήκοντα και η συμμετοχή στην τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να συνυπολογιστούν οι θεσμικές μεταβολές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή η δημιουργία της θέσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της ΣΕΕ. (11) Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη της οργάνωσης και της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Καθήκον Η τριμερής σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχει ως καθήκον να εξασφαλίζει τηρώντας τη Συνθήκη και σεβόμενη τις αρμοδιότητες των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης τη συνεχή συνεννόηση μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων. Επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμβάλουν, στο πλαίσιο του κοινωνικού τους διαλόγου, στις διάφορες συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για τον σκοπό αυτό, η τριμερής σύνοδος κορυφής βασίζεται στις εργασίες και τις συζητήσεις μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες έχουν διεξαχθεί στα διάφορα φόρουμ συνεννόησης σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα και τα προβλήματα της απασχόλησης. EL 6 EL

7 Άρθρο 2 Σύνθεση 1. Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Προεδρία του Συμβουλίου και τις δύο επόμενες Προεδρίες, την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους, που εκπροσωπούνται στο υψηλότερο επίπεδο. Παρίστανται επίσης οι υπουργοί των εν λόγω τριών Προεδριών και οι επίτροποι, που είναι αρμόδιοι για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, είναι δυνατό να κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι υπουργοί των τριών Προεδριών καθώς και άλλοι Επίτροποι. 2. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων χωρίζονται σε δύο αντιπροσωπείες με τον ίδιο αριθμό μελών, οι οποίες αποτελούνται από 10 αντιπροσώπους των εργαζομένων και 10 αντιπροσώπους των εργοδοτών, με δεδομένο ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. 3. Κάθε αντιπροσωπεία αποτελείται από αντιπροσώπους ευρωπαϊκών διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα ή ειδικότερου χαρακτήρα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του επιβλέποντος και του διοικητικού προσωπικού και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τεχνικός συντονισμός της αντιπροσωπείας των εργαζομένων αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES), και της αντιπροσωπείας των εργοδοτών από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE). Η CES και η BUSINESSEUROPE εξασφαλίζουν ότι, στις εισηγήσεις τους, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώμες που έχουν εκφραστεί από το σύνολο των ειδικών και τομεακών οργανώσεων και περιλαμβάνουν στις αντιπροσωπείες τους, κατά περίπτωση, εκπροσώπους ορισμένων από αυτές. Άρθρο 3 Προετοιμασία 1. Την ημερήσια διάταξη της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής καθορίζουν από κοινού το Συμβούλιο, η Επιτροπή και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου κορυφής. Για τον σκοπό αυτό, οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των υπηρεσιών του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ETUC και της BUSINESSEUROPE. 2. Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διεξάγεται συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου με τη σύνθεση «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές». 3. Η γραμματειακή υποστήριξη της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Ειδικότερα, η γραμματεία εξασφαλίζει την έγκαιρη διαβίβαση των εγγράφων. Για την προετοιμασία και τη διοργάνωση των συνεδριάσεων, η γραμματεία της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής φροντίζει να γίνουν οι κατάλληλες επαφές με τη CES και τη BUSINESSEUROPE, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των αντίστοιχων αντιπροσωπειών τους. EL 7 EL

8 Άρθρο 4 Λειτουργία 1. Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται πριν από τις αντίστοιχες εαρινές και φθινοπωρινές συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 2. Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής προεδρεύεται από κοινού από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 3. Τις συνεδριάσεις της συνόδου κορυφής συγκαλούν οι συμπροεδρεύοντες, με δική τους πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Άρθρο 5 Ενημέρωση Οι συμπροεδρεύοντες συντάσσουν περίληψη των συζητήσεων της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, για την ενημέρωση των οικείων συνθέσεων του Συμβουλίου και του κοινού. Άρθρο 6 Κατάργηση Η απόφαση 2003/174/ΕΚ καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας απόφασης. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 8 EL

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα