ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/ ) 1

2 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού αγαθού και συγχρόνως ανθρωπίνου δικαιώματος και ο σεβασμόςτηςπλήρουςακαδημαϊκήςελευθερίαςαποτελούντουςδύοπυλώνεςτηςπανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην χώρα μας. Ο πρώτος πυλώνας αποτυπώνεται στη συνταγματική κατοχύρωση του δημόσιουχαρακτήρατουπανεπιστημίουκαιοδεύτεροςστιςεπίσηςσυνταγματικέςκατοχυρώσειςτου αυτοδιοίκητουτουπανεπιστημίου. Θεμελιώδηαυτονόητατωνπαραπάνωσυνταγματικώνεπιταγώνείναι: α)ηεπάρκειαστηνκρατικήχρηματοδότησητωνεκπαιδευτικώνκαιδιοικητικώνλειτουργιών,έτσιώστε να αποφεύγεται η εμπορευματοποίηση της γνώσης μέσω π.χ., της καταβολής διδάκτρων ή της εξάρτησηςαπόοικονομικάσυμφέροντα(υπέρμετρηεξάρτησηαπόχορηγίεςκαιδωρεέςκλπ.). β)ηεπάρκειατηςκρατικήςχρηματοδότησηςγιατηνβασικήέρευνα,ωςαναπόσπαστουσυστατικούτης ακαδημαϊκήςελευθερίας,έτσιώστεναπαράγεταιχωρίςπεριορισμούςνέαγνώση,ηοποίαναδιαχέεται στηνκοινωνίαχωρίςεξαρτήσειςαπόοικονομικά,πολιτικάήάλλασυμφέροντα γ) Η πλήρης ανεξαρτησία από το κράτος, τα κόμματα και τους συνδικαλιστικούς φορείς στην λήψη αποφάσεων (ακαδημαϊκών, διοικητικών, εκλογών μελών ΔΕΠ, προσλήψεων και προαγωγών προσωπικού,ερευνητικήςπολιτικής,κλπ.)καθώςκαιτονομικόκαιθεσμικόπλαίσιογιατηνεφαρμογή τους. Είναιπροφανέςότισήμερακαμίααπότιςπαραπάνωαυτονόητεςπροϋποθέσειςδενπληρούται. Το σημερινό Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε ένα νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την Μεταπολίτευσηκαιμετά, καιτο οποίοανκαιαπελευθέρωσετις μεγάλες δημιουργικές δυνάμειςτου Πανεπιστημίου, εφαρμόσθηκε συχνά μετρόποαποσπασματικό,αντιφατικόκαιπρόχειρο, καικάποτε κάτωαπότηνεπήρειαμικροπολιτικώνήακόμηκαιπροσωπικώνσυμφερόντωνκαιτοοποίο,προφανώς χρειάζεται αναθεώρηση και εκλογίκευση. Ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο είναι αναμενόμενοναεμφανίζεισεκάποιοβαθμότιςίδιεςαντιφάσειςμεαυτήνκαιπροφανώςδεναποτελεί «μικρόκοσμο αγγέλων». Τα περιορισμένης κλίμακας αρνητικά φαινόμενα (π.χ., παραβατικές συμπεριφορές,αντιδεοντολογικήσυμπεριφοράκαιαντιακαδημαϊκάήθη)πουεμφανίζονταισήμεραστο Πανεπιστήμιοέχουντηναιτίατουςστηναποτυχίαήστηναδυναμίαπιστήςτήρησηςτωνσυνταγματικών επιταγών καθώς και των θεμελιωδών συνεπειών που απορρέουν από αυτές και όχι σε κενά του θεσμικού και νομικού πλαισίου που διέπουν το Πανεπιστήμιο. Είναι επομένως σαφές ότι κάθε μεταρρύθμισηστονομικόκαθεστώςπουδιέπειτηνλειτουργίατουπανεπιστημίουοφείλεινακινείται μέσαστοπλαίσιοαυτόκαιναδιευκολύνειτηντήρησητουκιόχιστηνκατεύθυνσητηςανατροπήςτου. Το ΑΕΙ χρειάζονται ένα λιτό και ουσιαστικό νόμο πλαίσιο που θα εξασφαλίζει το κατάλληλο θεσμικό περιβάλλονγιατηνεύρυθμηλειτουργίατωνπανεπιστημίων.τοκείμενοπουακολουθείπεριλαμβάνει ένα σύνολο προτάσεων για αλλαγές που στοχεύουν να συμβάλουν στην αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίουκαιστηνκαλύτερηανταπόκρισητουστονρόλοτουωςβασικούμοχλούανάπτυξηςκαι προόδουτηςχώραςκαιωςκοιτίδαςεκπαίδευσηςάξιωνεπιστημόνωνκαιδημοκρατικώνπολιτών. 2

3 2. ΣΥΝΤΟΜΟΣΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ(ΚΔ) ΣύμφωναμετηναπόφασητηςΣυγκλήτουτουΠανεπιστημίουΠατρών(αρ.συνεδρίας453/ ), τοκείμενοδιαβούλευσης,πουκατατέθηκεαπότουπδβμθωςβάσησχεδίουγιατηλειτουργίατωναει (καιτει)(οκτώβριος2010),δεναποτελείβάσηδιαλόγου«καθώςπεριέχειαντισυνταγματικέςδιατάξεις σχετικάμετηδιοίκησηκαιτηχρηματοδότησηκαιστονπυρήνατουκαταλύειτονδημόσιοχαρακτήρακαι τοαυτοδιοίκητοτουελληνικούπανεπιστημίου». Αναλυτικότερα,τοΚΔεισηγείται,κατάδήλωσήτου,μιαεκβάθρωναναμόρφωσητηςλειτουργίαςτων ΑΕΙ, με στόχο την εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους. Ο στόχος αυτός φαίνεται, ωστόσο, να συμφύρεται συχνά και με άμεσες συγκυριακές ανάγκες οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούνυπόψηταεξής: Τα προτεινόμενα από το ΚΔ συνεπάγονται στην πραγματικότητα μια τεράστια οικονομική επένδυση, αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την απαιτούμενη συνέπεια και οργάνωση. Προκύπτει το εύλογο ερώτημα, πώς στην παρούσα συγκυρία και με δεδομένη τη συστηματική υποχρηματοδότησητηςτριτοβάθμιαςεκπαίδευσηςθαπρογραμματισθείκάτιτέτοιο. Το ΚΔ επαναφέρει στοιχείαπαλαιότερων νόμων γιατην ΑνώτατηΕκπαίδευση, προωθώντας ένα πρωτοφανές συγκεντρωτικού τύπου σύστημα διοίκησης και λειτουργίας, αντιφάσκοντας προς το αίτημαπουθέτειγια«ταυτόχρονηισχυροποίησητηςσυλλογικήςδημοκρατικήςδιακυβέρνησηςτων ιδρυμάτων» (σ. 5), με κομβικά σημεία που δημιουργούν έντονα αντανακλαστικά στα μέλη της πανεπιστημιακήςκοινότητας(π.χ.,επίτηςουσίας,έμμεσηεπαναφοράτηςέδρας). ΤοΚΔξεκινάαπότοσημείοότι«οιαδυναμίεςτουσημερινούπλαισίουεποπτείαςτωνΙδρυμάτων,η περιορισμένη αυτοδιοίκησή τους, η εσωτερική τους οργάνωση και διοίκηση, και ο κατακερματισμός των Ιδρυμάτων δημιουργούν άνισες μεταξύ τους δυνατότητες αξιοποίησης τωνευκαιριώνπουδιαμορφώνονταισεευρωπαϊκόκαιδιεθνέςεπίπεδο»(σ.9),αλλάδενπαρέχει πειστικές εγγυήσεις ότι οι νομικές αλλαγές που προτείνει μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικάτακακώςκείμεναπουθίγεικαιάραθαήταναπαραίτητες. Τα μέτρα απαιτούν μελετημένο χρονοδιάγραμμα και σωστή χρονική ιεράρχηση, κάτι που δε φαίνεταιπουθενάστοκδ. Γιαναπροχωρήσειοποιαδήποτεαλλαγήθαπρέπει: Α)Ναεξετασθείπρώταπώςθααντιμετωπίσουμετουςυπάρχοντεςοικονομικούςπεριορισμούς,χωρίςνα τεθούννέοινομικοίόροι. Β) Να μην προχωρήσουμε σε οποιοσδήποτε νομικές αλλαγές χωρίς να έχει προηγηθεί μια ευρεία διαβούλευση που θα λαμβάνει υπόψη τις τοποθετήσεις και σχολιασμούς που υποβάλλουν στην παρούσαφάσητααει. Γ)Ναδιαπιστωθούνπρώταοισυνθήκεςκαιοιανάγκεςτουεκπαιδευτικούκαιερευνητικούέργουμέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης που είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθείακόμη. Δ) Να διαπιστωθούν οι συνθήκεςκαι οι ανάγκεςτου τετραετούς οικονομικού προγραμματισμού που θέσπισε(μεεπιμονή)τουπουργείο.προέχεινατεκμηριωθούνμεακρίβειαπραγματικοίστόχοιπουθα λειτουργούνωςουσιαστικάκίνητρα,ταμέσα,ηδεοντολογίακαιοιδιαδικασίεςγιατηνεπίτευξήτουςμε σύγχρονο και μακροπρόθεσμα ορθολογικό σχεδιασμό, αν η πρόθεσή μας είναι τελικά οι επόμενες νομικέςαλλαγέςκαιηίδιαηεκπαίδευσηναμημένουνάγονες. 3

4 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΓΙΑΕΝΑΛΙΤΟΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΝΩΤΑΤΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Πλήρηςακαδημαϊκή,οικονομικήκαιδιοικητικήαυτοδιοίκησητωνΠανεπιστημίων,μεενίσχυσητων αρμοδιοτήτωντωνπανεπιστημιακώνοργάνωνκαιανάλογημείωσηεκείνωντουυπδμθ. 2. ΤαΑνώταταΕκπαιδευτικάΙδρύματαλειτουργούνωςΝΠΔΔκαιδιατηρούντηνισχύουσαδομήτους (Σχολές,Τμήματα,Τομείς)καιταυπάρχονταόργαναδιοίκησης(Σύγκλητος,Πρύτανης,Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμήτορας, Κοσμητεία, Γ.Σ. Τμήματος, Πρόεδρος, Δ.Σ. Τμήματος). Όλα τα Τμήματα εντάσσονταισεσχολές. 3. Η ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών (Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις) και όλων των συλλογικών οργάνωνγίνεταιαπόταμέλητηςπανεπιστημιακήςκοινότηταςμεψηφοφορία.ηβαρύτηταψήφου καθορίζεται με βάση τα εκλογικά σώματα και η ψήφος σταθμίζεται ανάλογα με το βαθμό προσέλευσηςτους. 4. Ηδιαδικασίασύνταξης,τροποποίησηςκαιεκτέλεσηςτωνπροϋπολογισμώνγίνεταιμεευθύνητων Ιδρυμάτων. 5. Ο προγραμματισμός της διάθεσης πόρων (οικονομικών, υλικοτεχνικών και ανθρώπινων) και η πλήρηςδιαχείρισήτουςγίνεταιαπότοπανεπιστήμιο,μεβάσητετραετέςσύμφωνοπανεπιστημίου Πολιτείαςκαιεξειδίκευσηυποχρεώσεωνεκατέρωθεν. 6. Ίδρυσηκαιπλήρηςστελέχωσητεχνικών,οικονομικών,νομικώνΥπηρεσιών(ανδενυπάρχουν). 7. Πλήρης ευθύνη των Πανεπιστημίων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προκήρυξης, εκλογής (πλήρωσης)καιδιορισμούμελώνδ.ε.π.,ε.τ.ε.π.,ε.ε.δι.π. 8. Απλοποίησητηςδιαδικασίαςπρόσληψηςδιοικητικώνστελεχώνγιασυγκεκριμένααντικείμενακαι υπηρεσίες, με συμβάσεις για συγκεκριμένο έργο. Άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεωνσεδιοικητικό υποστηρικτικόπροσωπικό. 9. Καθιέρωση ουσιαστικού ελέγχου των Πανεπιστημίων με απολογισμό προς την Πολιτεία και την Ελληνικήκοινωνία. 10. Το Ακαδημαϊκό άσυλο διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία της διακίνησης ιδεών. Το άσυλο αφοράόλαταμέλητηςακαδημαϊκήςκοινότηταςκαιόλουςτουςπανεπιστημιακούςχώρους.ηάρση του ασύλου αποφασίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο με ομοφωνία ή με πλειοψηφία της Συγκλήτου. 11. Θεσμική κατοχύρωση της Συνόδου των Πρυτάνεων. Οι Σύνοδοι αποφασίζουν με βάση ότι κάθε πανεπιστήμιοπουέχειεκλεγμένηδιοίκησηέχειμίαψήφο. 12. ΘεσμοθέτησηφύλαξηςτηςπεριουσίαςτουΠανεπιστημίουμευπαλλήλουςτωνΠανεπιστημίων. 13. Κάθε ΑΕΙ συντάσσει λιτό και λειτουργικό Οργανισμό (ο οποίος επικαιροποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν) και καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητέςτου. 14. ΟΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίαςκάθεΑΕΙκαιτωνμονάδωντουπεριέχειρυθμίσειςγιαόλατα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του (κανόνες διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματοςκαιτωνμονάδωντου,κανόνεςλειτουργίαςπρογραμμάτωνσπουδών,φοιτητικάθέματα, δικαιώματακαιυποχρεώσειςτωνμελώντηςπανεπιστημιακήςκοινότητας,κλπ.). 4

5 15. ΤοΥπηρεσιακόΣυμβούλιοκρίσηςτωνδιοικητικώνυπαλλήλωναπαρτίζεταιαπότονΑρμόδιογιατο Προσωπικό Αντιπρύτανη, δύο μέλη που ορίζει η Σύγκλητος και δύο αιρετούς διοικητικούς υπαλλήλους. 16. Ειδικά Συμβούλια: Σε κάθε ΑΕΙ συγκροτείται α. Τεχνικό Συμβούλιο, β. Οικονομικό Συμβούλιο, γ. ΣυμβούλιοΑκαδημαϊκώνκαιΦοιτητικώνΘεμάτωνκαιδ.ΝομικήΕπιτροπή.Ταμέλητωνανωτέρω οργάνωνκαθορίζονταισύμφωναμετονεσωτερικόκανονισμόλειτουργίαςτουαει. Β.ΘΕΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Στοπλαίσιοτου στρατηγικού σχεδιασμούκάθε ΑΕΙ, προκειμένου ναεπιτευχθούν οι στόχοι και η αποστολή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, εκπονείται τετραετές πρόγραμμα ανάπτυξης με τη συνεργασίαόλωντωνμονάδωντου.τατετραετήπρογράμματαανάπτυξηςαναφέρονταιτουλάχιστον σταακόλουθαθέματα:(α)στηνιεράρχησητωνστόχωντουιδρύματοςκαιτωνεπίμέρουςμονάδων του,(β)στηνυποστήριξηκαιανάπτυξητωνδραστηριοτήτωντουςμεβάροςστηδιδασκαλίακαιτην έρευνακαιδιδασκαλία,(γ)στηνανάπτυξητηςυποδομήςκαιτουεξοπλισμού,(δ)στηνανάπτυξηκαι αναδιάταξητουπροσωπικού,(ε)στηνκάλυψητωνλειτουργικώνδαπανώντους,(στ)στηβελτίωση τωνπαροχώντους,(ζ)στιςπρόσθετεςήάλλεςσυμπληρωματικέςπηγέςχρηματοδότησης.ωςπρος τοοικονομικόσκέλοςπεριλαμβάνουντιςπροβλεπόμενεςα)λειτουργικέςδαπάνες,β)επενδύσεις, γ)αμοιβέςπροσωπικούκάθεκατηγορίας.τατετραετήπρογράμματαανάπτυξηςυποβάλλονταιαπό τα ΑΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας προς έγκριση, το προηγούμενο έτος από το οποίο αρχίζει το τετραετές πρόγραμμα. Ο/Η Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τα ΑΕΙ, εγκρίνει το ύψος χρηματοδότησηςτουπρογράμματοςκάθεαει,μεαιτιολογημένηαπόφασήτου. 2. ΤαΑΕΙ,μεβάσητοεγκεκριμένούψοςχρηματοδότησης,προσαρμόζουντατετραετήπρογράμματα ανάπτυξης σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους, τον ανακοινώνουν στο Υπουργείοκαιτονδημοσιεύουν.Ηεκταμίευσητηςκρατικήςεπιχορήγησηςγίνεταισεδύοδόσεις, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο. Δημιουργούνται με σχετική ρύθμιση γενικοί κωδικοί (δαπάνες διοίκησης,λειτουργικέςδαπάνες,κλπ.)γιατηνκατανομήτωνκονδυλίωνστααει. 3. ΤακονδύλιακατανέμονταιαπότοΠρυτανικόΣυμβούλιοστιςεπίμέρουςμονάδεςκαιυπηρεσίεςτου ΑΕΙ, με την έγκριση της Συγκλήτου, σύμφωνα με την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες του τετραετούςπρογράμματοςανάπτυξηςπουέχειεγκρίνειησύγκλητος.κατάτηνεκτέλεσητουετήσιου προϋπολογισμού επιτρέπεται μέχρι και 20% απόκλιση από τα αρχικώς προβλεπόμενα, κατά την κρίσητηςσυγκλήτου. 4. Εκτόςαπότονοικονομικόπρογραμματισμό(Προϋπολογισμός)συντάσσεταικαιεπίσημοςκτηριακός προγραμματισμός για την κατασκευή νέων κτηρίων ή αναβάθμιση των υπαρχόντων, αλλά και ετήσιοςπρογραμματισμόςσυντήρησηςκτηρίωνκαιεγκαταστάσεων,οιοποίοιπρέπεινατηρούνται όπωςοετήσιοςπροϋπολογισμός. 5. Η αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΕΙ γίνεται μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσίας κατά τρόπο,ώστενακαλύπτειτιςεκπαιδευτικές,ερευνητικέςκαιαναπτυξιακέςτουανάγκες(μεετήσιο απολογισμόστησύγκλητο). 6. ΤαεισοδήματατωνΑΕΙ,απόοποιαδήποτεπηγήκαιανπροέρχονται,απαλλάσσονταισυνολικώςήεν μέρει της φορολογίας. Οι δωρεές προς τα ΑΕΙ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφήςεκπίπτουνσυνολικώςήενμέρειαπότοφορολογητέοεισόδηματωνδωρητών.μεκοινή υπουργικήαπόφασηρυθμίζονταιοιλεπτομέρειεςεφαρμογήςτωνπαραπάνω. 7. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον Πάρεδρο ή τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίουπεριορίζεταισεέλεγχονομιμότηταςκαιδενπεριλαμβάνεισεκαμίαπερίπτωσηέλεγχο 5

6 σκοπιμότητας.πρέπεινααναβαθμισθείκαινααπλοποιηθείτοσύστημαελέγχουτηςνομιμότητας τωνδαπανώνπουσήμεραγίνεταιαπότοελεγκτικόσυνέδριο.εκτόςαπότηδιαφάνεια,ηδιαδικασία αυτήθαμπορούσεναεπιτυγχάνεται,π.χ.,μεορκωτούςλογιστές. 8. Δημιουργείταιοθεσμόςτηςαμειβόμενηςμερικήςαπασχόλησηςπροπτυχιακώνκαιμεταπτυχιακών φοιτητών, μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως, σε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό έργο (βιβλιοθήκες, εργαστήρια,κλπ.).αντίστοιχακονδύλιαπροβλέπονταιστονπρογραμματισμότουαει. 9. ΜπορείναπροβλέπονταιστονπρογραμματισμότουΑΕΙειδικάκονδύλιαγιααμειβόμενηπρακτική άσκησητωνφοιτητών,γιαυποτροφίεςσεπροπτυχιακούςκαιμεταπτυχιακούςφοιτητές,καθώςκαι για μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό ΚανονισμόΛειτουργίαςτουΑΕΙ. Γ.ΘΕΜΑΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑΚΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ακαδημαϊκάθέματα ΤμήματακαιΣχολές 1. ΤοΤμήμααποτελείτηβασικήακαδημαϊκήμονάδαεισαγωγήςτωνφοιτητώνκαιτουκαθορισμούτων προγραμμάτωνσπουδών. 2. Το Τμήμα εκφράζει στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του τους αντικειμενικούς του στόχουςκαιταγνωστικάαντικείμεναπουεξυπηρετείσεδιδακτικόκαιερευνητικόεπίπεδο. 3. ΤοΠρόγραμμαΣπουδώντουκάθεΤμήματοςκαθορίζειπρωτίστωςκαιτιςειδικότητεςτωνμελώνΔΕΠ πουαπασχολούνταισεαυτό. 4. Η Σχολή αποκτά αυξημένες διοικητικές και ακαδημαϊκές αρμοδιότητες(αποφάσεις που αφορούν μέληδεπ,διαχείρισητακτικούπροϋπολογισμού,κλπ). 5. ΗαξιολόγησητουερευνητικούκαιδιδακτικούέργουτωνμελώνΔΕΠκαιτωνΤμημάτωνγίνεταιμε ακαδημαϊκάκριτήρια,μεστόχοτηνενδυνάμωσηόσωνπαρουσιάζουναδυναμίεςκαιεπιβράβευση όσωνδιακρίνονται.ηχρηματοδότησηδενμπορείναεξαρτάταιμόνοαπότηναξιολόγηση. ΠρογράμματαΣπουδών 1. ΤαΤμήματακαλύπτουνένααρκετάευρύφάσμαγνωστικώναντικειμένωνκαιαπόαυτήτηνάποψη παρέχουν γενικές γνώσεις, καλύπτοντας έτσι τον βασικό στόχο των προπτυχιακών σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών οφείλουν να είναι λιτά, λειτουργικά και ευέλικτα, με καταμερισμό του φόρτουεργασίαςανάέτοςκαικαλύπτουν,πέρααπότηναπαιτούμενηγνώσηπουχαρακτηρίζειτον βασικόεπιστημονικόχώροενόςτμήματος(κορμόςμαθημάτων),τηνεξειδίκευσησεέναγνωστικό αντικείμενο ή το συνδυασμό με συναφή γνωστικάαντικείμενα(διεπιστημονικότητα),ανάλογα με τηνκρίσητουτμήματος. 2. Ταμεταπτυχιακάπρογράμματασπουδώνπαρέχουνεξειδίκευσηκαιμπορούνναλειτουργήσουνσε επίπεδο Τμήματος ή διατμηματικά, ενισχύοντας τη διεπιστημονικότητα (σε επίπεδο της ίδιας ή διαφορετικήςσχολής). 3. ΤαΤμήματαμπορούνναεισηγηθούννέαήαναμορφωμέναπρογράμματασπουδών(προπτυχιακά, μεταπτυχιακά) τα οποία στη συνέχεια εγκρίνονται από τη Σχολή και τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου. 4. Ηελάχιστηκαιημέγιστηδιάρκειατωνπρογραμμάτωνσπουδώνορίζεταιανάλογαμετογνωστικό αντικείμενοπουθεραπεύεταικαιείναιηαυτήσεσυναφήτμήματα. 6

7 5. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε επίπεδο Σχολής για την εξέταση θεμάτων που τυχόν προκύπτουν με τα προγράμματα των επιμέρους Τμημάτων και την όσο το δυνατόν καλύτερη συμβατότητάτουςσεεπίπεδολειτουργίας(π.χ.,αριθμόςμαθημάτωνγιατηλήψηπτυχίου,φόρτος εργασίας,ζητήματαπουαφορούντηνεξεταστικήδιαδικασία,τηβαθμολογία,κλπ). 6. ΚατοχύρωσητουθεσμούτουΣύμβουλουΚαθηγητήσεπροπτυχιακόκαιμεταπτυχιακόεπίπεδο. ΕισαγωγήφοιτητώνσταΠανεπιστήμια 1. ΤοσύστημαεισαγωγήςσταΠανεπιστήμιαμέσωτωνΓενικώνΕξετάσεωνείναιένασύστημααξιόπιστο και αδιάβλητο. [Οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν σχετικά με την εισαγωγή των φοιτητών αφορούνπρωτίστωςτηδομήκαιτουςστόχουςτηςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης]. 2. ΤοΠανεπιστήμιοστοσύνολότουκαιταΤμήματαειδικότερακαθορίζουντοναριθμότωνεισακτέων ανάέτος.οτελικόςαριθμόςπροκύπτειμεαλγόριθμοπουλαμβάνειυπόψητοναριθμόμελώνδεπ, τις υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου καθώς και τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα. Ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων από τις ακαδημαϊκές μονάδες κρίνεταιαπαραίτητοςγιατηδιασφάλισητηςποιότηταςτηςεκπαιδευτικήςαλλάκαιτηςερευνητικής διαδικασίας. 3. ΟιμετεγγραφέςτωνφοιτητώνκαθορίζονταιμεβάσητιςδυνατότητεςτουΤμήματοςυποδοχήςκαι δενμπορούνναυπερβαίνουντο5%επίτωνεισακτέων. ΦοιτητικήΜέριμνα 1. Η σίτιση, η στέγαση και η μετακίνηση είναι ζητήματα άμεσης προτεραιότητας που αφορούν τη διαβίωσητωνφοιτητώνκαιτιςσυνθήκεςσπουδώντουςκαιαποτελούνυποχρέωσητηςπολιτείας. 2. Διασφάλισηυποτροφιώνγιατουςοικονομικάασθενείςφοιτητές. Προσωπικό 1. ΒαθμίδεςμελώνΔΕΠ:Λέκτορας,ΕπίκουροςΚαθηγητής,ΑναπληρωτήςΚαθηγητήςκαιΚαθηγητής.Η βαθμίδα του Λέκτορα είναι εισαγωγική προκειμένου οι νέοι επιστήμονες να αποκτήσουν ερευνητική, διδακτική (αυτοδύναμη διδασκαλία) και διοικητική εμπειρία, και αποτελεί εξελίξιμη βαθμίδα. 2. ΔιατήρησητηςμονιμότηταςστηβαθμίδατουΕπίκουρουΚαθηγητή. 3. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα, και είναι πλήρους (και αποκλειστικής) απασχόλησης. Αν κάποιο μέλος ΔΕΠ απασχολείται σε δεύτερη εργασία, τότε αναστέλλεται η ιδιότητα του ως μέλος ΔΕΠ για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η απασχόληση. Το διάστημααυτόδενμπορείναξεπερνάτα3χρόνια. 4. Οι εκλογές/εξελίξεις των μελών ΔΕΠ γίνονται από μικρά και ευέλικτα εκλεκτορικά με συμμετοχή εκλεκτόρων από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, ενώ το έργο τους κρίνεται από τριμελή εισηγητικήεπιτροπή(όπουτοένατουλάχιστονμέλοςπροέρχεταιαπόάλλοπανεπιστήμιο). 5. ΘεσμοθέτησητηςθέσηςτουΕπισκέπτηΚαθηγητή(έκτακτοπροσωπικό),προκειμένουναδίνεταιη δυνατότητασε νέους επιστήμονες νααποκτήσουν εμπειρία, ή σεκαταξιωμένους επιστήμονες να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Τμήματος. Η θέση αυτή μπορεί επίσης να καλύψει κενά που προκύπτουναπόάδειεςκλπ.μελώνδεπ. 6. ΑποτίμησητουέργουτωνμόνιμωνμελώνΔΕΠανάπενταετία(εκτόςκιανέχειπροηγηθείδιαδικασία εξέλιξης). 7. Θεσμοθέτησητωνμεταδιδακτορικώνερευνητών(βλ.Έρευνα)μεστόχοτηνενίσχυσητηςέρευνας καιτηδυνατότητααπόκτησηςδιδακτικήςεμπειρίαςκαιτηδημιουργίαακαδημαϊκώνστελεχών. 7

8 8. Ε.Ε.ΔΙ.Π: έχει διακριτό διδακτικό και ερευνητικό ρόλο, είναι ενταγμένο στην εκπαιδευτική διαδικασίατωναεικαιηθεσμικήυπόστασήτουχρήζειαναβάθμισης. 9. Ε.Τ.Ε.Π:ασκείέργουποδομήςκαιείναιαπαραίτητογιατηλειτουργίατωνεργαστηρίων(συντήρηση, υποστήριξητωνδιαδικασιώνπρογραμματισμούκαιανάπτυξης,κλπ). Δ.ΘΕΜΑΤΑΕΡΕΥΝΑΣ 1. ΤοΠανεπιστήμιοωςκέντροπαραγωγήςνέαςγνώσηςκαιστελεχώνέρευνας α) Άρρηκτη σχέση εκπαίδευσης και έρευνας: ο ακρογωνιαίος λίθος για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων,ωςκέντραδιεπιστημονικήςέρευναςκαικαινοτομίας.Παράταλειτουργικάπροβλήματα πουέχουνταπανεπιστήμια,οιδείκτεςπαραγωγήςέρευναςαποδεικνύουνότιηπροβολήτηςελλάδας στον Διεθνή Επιστημονικό χώρο είναι σημαντική. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μία αξιόλογη δυναμική, η οποία ωστόσο τείνει να εξανεμισθεί λόγω έλλειψης θεσμοθετημένης πολιτικής για την έρευνακαιτηντεχνολογικήανάπτυξητηςχώρας. β)στενήσχέσηαλληλεξάρτησηςμεταξύτηςέρευναςκαιτωνμεταπτυχιακώνσπουδών:στόχοςείναι η ανάδειξηικανώνστελεχώνέρευνας(γιαταπανεπιστήμια,ταερευνητικάκέντρα,τονπαραγωγικότομέα τηςχώραςκαθώςκαιτουςφορείςπαροχήςκοινωνικώνυπηρεσιών). 2. ΟργάνωσητηςΠανεπιστημιακήςΈρευνας ΕρευνητικήΠυραμίδα α)βασικόκύτταροοργάνωσηςτηςέρευναςστοπανεπιστήμιοείναιηερευνητικήομάδα:στελεχώνεται από ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ με κοινό ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο, μεταδιδακτορικούς ερευνητές,μεταπτυχιακούςκαιπροπτυχιακούςφοιτητές. β) Ερευνητικά δίκτυα: Απαρτίζονται συνήθως από περισσότερες της μίας ερευνητικές ομάδες, διασφαλίζοντας έτσι τη διεπιστημονική προσέγγιση ερευνητικών στόχων αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίησηπόρων,εξοπλισμού,εγκαταστάσεωνκαιανθρώπινουδυναμικού. γ)οιερευνητικέςδραστηριότητεςεκπονούνταισεερευνητικάεργαστήρια,σπουδαστήριακαικλινικέςή σε Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα(Ε.Π.Ι.), τα οποία έχουν ως αντικείμενο τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικών και κοινωνικών αναγκών. Τα Ε.Π.Ι. θα πρέπει να είναι συμβατά με τον στρατηγικό σχεδιασμόανάπτυξηςτουοικείουπανεπιστημίουήτωνσυνεργαζόμενωνπανεπιστημίων,ηδιοίκησή τουςναβρίσκεταιυπότονέλεγχοτωναεικαιηχρηματοδότησήτουςναυποστηρίζεται,εκτόςτωνάλλων εσόδων,καιαπόκρατικέςτακτικέςεπιχορηγήσεις. 3. ΣτόχοιτηςΠανεπιστημιακήςΈρευνας α) Κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είναι ελεύθερο να χαράζει τη στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας, ανεξάρτητααπόκάθεεξω πανεπιστημιακήπολιτική,οικονομικήήάλλησκοπιμότητα. β) Το Πανεπιστήμιο αποτελεί τον κύριο χώρο ανάπτυξης της βασικής έρευνας, ιστορικής πηγής της γνώσηςκαιτουπολιτισμού. γ)παράλληλα,προάγειτηνεφαρμοσμένηέρευνακαικαινοτομίαπροςόφελοςτουκοινωνικούσυνόλου καιτηςτεχνολογικήςανάπτυξηςτηςχώρας.στηνπερίπτωσηαυτή,ηέρευνααφενόςεστιάζεισετομείς ζωτικούεθνικούενδιαφέροντος,αφετέρουεναρμονίζεταιμεδιεθνείςστόχουςαιχμής. 4. ΧρηματοδότησητηςΠανεπιστημιακήςΈρευνας 8

9 Τακτική και επαρκή θεσμική χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών του ΠανεπιστημίουγιατηνενίσχυσητηςΕκπαίδευσης,ΈρευναςκαιΚαινοτομίας: α)ετήσιεςανελαστικέςδαπάνεςγιατηλειτουργίατωνμεταπτυχιακώνπρογραμμάτων.περιλαμβάνονται στις τακτικές πιστώσεις και παρέχονται κατόπιν αξιολόγησης στα προγράμματα με εμφανή στοιχεία αριστείας.ηδαπάνηυπολογίζεταιμεβάσηαλγόριθμοπουλαμβάνειυπόψητοναριθμόμεταπτυχιακών φοιτητώνκαιτιςλειτουργικέςδαπάνες. β)απρόσκοπτηενίσχυσητηςβασικής(curiosity driven)έρευνας.υποστήριξητηςβασικήςέρευναςαπό εθνικούς πόρους, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, τύπου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» για μεταπτυχιακούς φοιτητέςκαι«θαλησ»γιαμεγάλασυνεργατικάδίκτυα. γ) Ενίσχυση της οργάνωσηςκαιπροβολής ερευνητικών δικτύων σε ενδο και δι ιδρυματικό επίπεδο, καθώςκαισεδιεθνέςεπίπεδο,γιατηνπροώθησητηςεξωστρέφειαςτηςεπιστημονικήςκοινότηταςκαι τηδιεθνήαναγνώρισήτης. δ) Ενίσχυση των ιδρυματικών ερευνητικών υποδομών σε εξοπλισμό ανάλογα με την στρατηγική σχεδιασμούκαιανάπτυξηςτηςέρευναςκάθειδρύματος,τιςεθνικέςανάγκεςκαιτονχάρτηερευνητικών υποδομώντηςε.ε. 5. ΔημιουργίαΕνοποιημένουΧώρουΈρευνας α) Δημιουργία Ενοποιημένου Χώρου Έρευνας: με στόχο τον τερματισμό θα τερματίσει τον αδικαιολόγητοκατακερματισμόδυνάμεωνκαιθαελευθερώσειορατέςθετικέςσυνέργειες.διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες σχέσεις μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ, ώστε να δημιουργείταικλίμαδημιουργικήςάμιλλας.ενίσχυσητηςέρευναςισόρροπα,χωρίςτηναποψίλωσητην Πανεπιστημίων από επιστημονικό προσωπικό και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και με σεβασμό στους ακαδημαϊκούςκανόνεςεκπαίδευσης. β)ηδημιουργίαενοποιημένουχώρουέρευναςπροαπαιτείενιαίοανεξάρτητοοργανισμόγιατηχάραξη της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με σταθερούς πόρους. Η λειτουργία του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και σταθερούς κανόνες, και να αξιολογείται τακτικά και από διεθνείςκριτές. γ) Σε περιφερειακό επίπεδο, απαιτείται η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων. Τα Συμβούλια αυτά, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ερευνητικοί φορείς κάθε Περιφέρειας, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής των αναπτυξιακών επενδύσεων της Περιφέρειαςκαιστηδιάχυσητωνκαινοτόμωνιδεώνστονπαραγωγικόιστό. 6. ΔιάχυσηκαιοικονομικήαξιοποίησητωναποτελεσμάτωντηςΠανεπιστημιακήςΈρευνας α)ηκοινωνικοποίησητωναποτελεσμάτωντηςπανεπιστημιακήςέρευναςμπορείναδώσεινέαδυναμική στιςπαραγωγικέςδυνάμειςμεάλληκατεύθυνσηκαιποιοτικάανώτεροεπίπεδοαποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα, η οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής θα προσφέρει νέες ευκαιρίεςχρηματοδότησηςτηςέρευναςκαιμεταπτυχιακήςεκπαίδευσης. β)τοπανεπιστήμιοδενείναιεπιχειρηματικόκαιπροφανώςδενπρέπειναγίνει.μπορείόμως,μετη χρηματοδότησητηςπολιτείας,ναοργανωθείηουσιαστικήλειτουργίατωνγραφείωνδιαμεσολάβησης που θα λειτουργούν στο χώρο του Πανεπιστημίου, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου, και θα στελεχώνονται από προσωπικά με εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο, με στόχο τη διάχυση και οικονομικήαξιοποίησητωνερευνητικώναποτελεσμάτων. γ) Η Πανεπιστημιακή Έρευνα βασίζεται σε συλλογικές και κοινωνικοποιημένες διαδικασίες που υποστηρίζονται κυρίως με δημόσιες δαπάνες, κοινοτικές ή εθνικές. Κατά συνέπεια, η διάχυση των ερευνητικώναποτελεσμάτωνθαπρέπειναδιέπεταιαπότηναρχή ότιτακαινοτομικάπροϊόντακαιοι 9

10 υπηρεσίες που προκύπτουν από την Πανεπιστημιακή Έρευνα είναι συλλογικό αγαθό που πρέπει να αποδίδεταιστοσύνολοτηςκοινωνίας. 10

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Η Παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Το «κείμενο διαβούλευσης» που παραδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα