ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων µε ψυχρή ανακύκλωση επί τόπου υλικών και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Επί τόπου αδρανή υπάρχοντος οδοστρώµατος Πρόσθετα απαιτούµενα αδρανή Συνδετικά υλικά Χηµικά συνδετικά/ σταθεροποιητικά υλικά Ασφαλτικά συνδετικά υλικά Νερό ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τσιµέντο Νερό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Προσδιορισµός ποσοστού υγρασίας του επί τόπου υλικού Χρονικοί περιορισµοί Προγραµµατισµός εργασιών Γενικά ιαδικασία ανακύκλωσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γενικά Ειδικές γεωµετρικές απαιτήσεις της άνω επιφάνειας της ανακυκλωµένης στρώσης οδοστρωσίας ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός ιαδικασία Έλεγχος Ανακυκλούµενου υλικού Γεωµετρικός Έλεγχος ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΕΠ: i

4 ii ΠΕΤΕΠ:

5 Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων µε ψυχρή ανακύκλωση επί τόπου υλικών και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την κατασκευή ανώτατης στρώσης βάσης οδοστρωσίας, µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά και αντοχές, µε χρήση κατά κύριο λόγο των επί τόπου υλικών των ανώτερων στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώµατος. Οι εργασίες θα εκτελούνται µε βάση µελέτη(ες) σύνθεσης, που θα πραγµατοποιηθεί µετά από συστηµατική έρευνα και δειγµατοληψία στην περιοχή που προβλέπεται η ανακύκλωση, και µελέτη διαστασιολόγησης του οδοστρώµατος, από την οποία θα προσδιοριστεί το ελάχιστο πάχος ανακύκλωσης και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία για την εφαρµογή της µεθόδου στην εν λόγω περιοχή ή/και λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες περιλαµβάνουν: Τη θραύση, ανακύκλωση και οµογενοποίηση του µίγµατος αδρανών των ανώτερων στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώµατος. Την βελτίωση της κοκκοµετρίας του προς ανακύκλωση υλικού µε την προσθήκη κατάλληλων αδρανών. Την προσθήκη και ανάµιξη κατάλληλων πρόσθετων υλικών, όπως τσιµέντου, αφρώδους ασφάλτου (άσφαλτος διογκωµένη µε νερό), ιπτάµενης τέφρας και ενδεχόµενα άλλων χηµικών πρόσθετων, βάσει εγκεκριµένης µελέτης σύνθεσης υλικών. Τη διάστρωση και συµπύκνωση του προκύπτοντος µίγµατος για την κατασκευή της νέας βάσης οδοστρωσίας. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Επί τόπου αδρανή υπάρχοντος οδοστρώµατος Πριν από κάθε εργασία θα προηγείται εργαστηριακός έλεγχος της περιοχής που προβλέπεται για ανακύκλωση. Οι θέσεις, η πυκνότητα και το είδος των εργαστηριακών ερευνών και δοκιµών θα κατατείνουν στα παρακάτω: Να επιτευχθεί µία κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση του υπάρχοντος οδοστρώµατος. Να προσδιοριστούν, µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, η κοκκοµετρία, η πλαστικότητα και όλες οι λοιπές σχετικές ιδιότητες των χρησιµοποιηθέντων αδρανών κατά την κατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώµατος, ώστε ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ για την προς υλοποίηση στρώση µε ψυχρή ανακύκλωση (εξακρίβωση απαίτησης πρόσθετων αδρανών, σταθεροποιητικών υλικών κλπ). ΠΕΤΕΠ: /15

6 Να προσδιορισθεί επακριβώς η περιεκτικότητα σε υγρασία του υλικού κατά την περίοδο των δειγµατοληψιών. Τα εν λόγω αποτελέσµατα των ερευνών και εργαστηριακών ελέγχων θα αποτελέσουν τη βάση της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της τελικής στρώσης που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο Πρόσθετα απαιτούµενα αδρανή Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιων κοκκοµετρικών ασυνεχειών στα χρησιµοποιηθέντα αδρανή, για την επίτευξη της βέλτιστης συµπεριφοράς της παραγόµενης στρώσης, κατά την ανακύκλωση θα προστεθούν αδρανή υλικά ούτως ώστε: Να αποκατασταθεί η κοκκοµετρία του τελικού (µετά την ανακύκλωση) µίγµατος υλικών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". Να επιτευχθούν βελτιωµένα µηχανικά χαρακτηριστικά. Τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν, γι αυτούς τους σκοπούς, θα είναι αµµοχάλικα που προκύπτουν από την θραύση όγκων πετρώµατος ή τη θραύση φυσικών συλλεκτών αµµοχάλικων ποταµών, χειµάρρων ή ορυχείων. Τα αδρανή πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: Η φθορά σε τριβή και κρούση προσδιοριζόµενη κατά την Πρότυπη Μέθοδο Los Angeles δεν θα υπερβαίνει το 40%. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των υλικών πρέπει να είναι συνεχής. Το 95% των διαβαθµίσεων, που θα προσδιορίζονται κατά τους ελέγχους κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να βρίσκονται µέσα στην ζώνη που καθορίζεται εκατέρωθεν της καµπύλης που χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη συνθέσεως κατά ± 6 εκατοστιαίες µονάδες, σε κάθε κλάσµα για κλάσµατα µέχρι το κόσκινο Νο 4 κατά ± 4 εκατοστιαίες µονάδες µέχρι το Νο 40 και κατά ± 2 εκατοστιαίες µονάδες για το διερχόµενο από το Νο 200. Σε περίπτωση που η παραπάνω απαίτηση οµοιοµορφίας διαβαθµίσεως δεν µπορεί να τηρηθεί τα αδρανή θα διαχωρίζονται σε κατάλληλα κλάσµατα (π.χ. σκύρα, γαρµπίλι, άµµος) και θα επανασυντίθενται σύµφωνα µε τις απαιτούµενες αναλογίες. Το 75% κατά βάρος των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4 πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο επιφάνειες που προέρχονται από θραύση Συνδετικά υλικά Χηµικά συνδετικά/ σταθεροποιητικά υλικά Για την παρούσα κατασκευαστική διεργασία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν: Τσιµέντα διαφόρων τύπων. Υδράσβεστος, όπου και αν κριθεί απαραίτητη από τη µελέτη σύνθεσης. Ειδικότερα για τη χρήση του τσιµέντου, που αποτελεί το κύριο συνδετικό υλικό, ισχύουν τα παρακάτω: α) Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του ΕΝ β) Συνιστάται η χρήση τσιµέντου τύπου II ή τύπου III. γ) εν θα χρησιµοποιούνται τσιµέντα κατηγορίας αντοχής ανώτερης του 35. 2/15 ΠΕΤΕΠ:

7 Ασφαλτικά συνδετικά υλικά Τα ασφαλτικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή της ανακυκλωµένης στρώσης µε χρήση αφρώδους ασφάλτου, πρέπει να είναι του τύπου 50/70 ή κατά προτίµηση 80/100, αλλά πάντοτε σύµφωνα µε το τι προβλέπει η µελέτη σύνθεσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιείται ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΥΠΟΥ, όπως αυτή που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη σύνθεσης (Παρ. 4.3 κατωτέρω), η οποία πρέπει να έχει εγκριθεί ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Νερό Το νερό αναµίξεως, διογκώσεως της ασφάλτου και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345 για άοπλο σκυρόδεµα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Η σύνθεση του µίγµατος δηλ. το ποσοστό τσιµέντου, ασφάλτου και νερού, η κοκκοµετρική διαβάθµιση και ενδεχοµένως το ποσοστό.άλλων προσθέτων υλικών αν απαιτηθούν, καθορίζεται στην µελέτη συνθέσεως στην οποία επίσης καθορίζεται και η πυκνότητα, που πρέπει να έχει το µίγµα µετά το πέρας της συµπύκνωσης. Επίσης ο Ανάδοχος, µέσω του ειδικού Οίκου που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών και τη µελέτη σύνθεσης, ΟΦΕΙΛΕΙ να παρουσιάσει αναλυτικά την εφαρµογή της µεθόδου και της µελέτης(ων) σύνθεσης και την πιθανή τροποποίηση της µελέτης(ων) σύνθεσης, σε περιοχές όπου συνυπάρχουν ηµιάκαµπτα και εύκαµπτα οδοστρώµατα. Στα στοιχεία της (των) µελέτης(ων) σύνθεσης θα αναφέρονται ποια αποτελέσµατα θα θεωρούνται καθοριστικά για τους µετέπειτα ελέγχους της έτοιµης στρώσης. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία την Μελέτη Συνθέσεως ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 1. Προσδιορισµός των αφρωδών χαρακτηριστικών του ασφαλτοσκυροδέµατος. Για την παρασκευή αφρώδους ασφάλτου στο εργαστήριο απαιτείται µια εργαστηριακή µονάδα αφρώδους ασφάλτου. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί η θερµοκρασία του ασφάλτου και το ποσοστό του ψεκαζόµενου νερού, το οποίο θα βελτιστοποιήσει τις ιδιότητες αφροποίησης της συγκεκριµένης ασφάλτου µέσω της µεγιστοποίησης του λόγου εξάπλωσης και της ηµιδιάρκειας ζωής του παραγόµενου αφρού. Αυτό επιτυγχάνεται ως ακολούθως: Ρύθµιση της ασφάλτου και του ρυθµού ροής νερού. Επιλέγονται τρεις θερµοκρασίες στις οποίες τα χαρακτηριστικά αφροποίησης πρέπει να µετρηθούν, συνήθως 160 C, 180 C και 200 C. Ανεβάζουµε τη θερµοκρασία της ασφάλτου στους απαιτούµενους βαθµούς και διατηρούµε αυτή τη θερµοκρασία επί τουλάχιστον 10 πριν ξεκινήσουµε την παραγωγή αφρού. Στη συνέχεια, για κάθε θερµοκρασία µετρούνται τα χαρακτηριστικά αφροποίησης τεσσάρων δειγµάτων αφρώδους ασφάλτου σε ποσοστά ψεκασµού νερού από 1 έως 4 % κ.β. ασφάλτου µε βήµατα του 1%. 2. Προετοιµασία αδρανών. Εκτελούνται τυπικές δοκιµές για να προσδιοριστεί η διαβάθµιση (ASTM D 422) και ο δείκτης πλαστικότητας ( ASTM D 4318 ) από τα διαφορετικά υλικά του µείγµατος. Εκτελούνται οι τυχόν απαιτούµενοι εµπλουτισµοί µε περισσότερα του ενός αδρανών για να επιτευχθεί η επιθυµητή διαβάθµιση. Προσδιορίζεται η Βέλτιστη Υγρασία (Β.Υ.) του εµπλουτισµένου δείγµατος µε τη δοκιµή της σχέσης υγρασίας - πυκνότητας, AASHTO T180. ΠΕΤΕΠ: /15

8 Ξηραίνεται µε αέρα το υλικό έως ότου είναι ορατά ξηρό. οκιµάζονται δύο αντιπροσωπευτικά δείγµατα για να προσδιοριστεί το ποσοστό της αποβληθείσης υγρασίας. Προσδιορίζεται το ποσοστό ασφάλτου του εµπλουτισµένου δείγµατος, αν αυτό περιέχει και φρεζαρισµένη άσφαλτο ή άλλα υλικά που επεξεργάστηκαν προηγουµένως µε ασφαλτοσκυρόδεµα. Ανακατεύουµε το δείγµα για να πάρουµε πέντε αντιπροσωπευτικά δείγµατα 10 κιλών το καθένα. 3. Προσδιορισµός του βέλτιστου περιεχόµενου αφρώδους ασφάλτου. Ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: Προετοιµασία δειγµάτων και επεξεργασία µε αφρώδη άσφαλτο. ιαδικασία για τη συµπύκνωση των δοκιµίων (Προετοιµασία δοκιµίων Marshall κατά ASTM , Παρατηρήσεις: α) δείγµατα των 1150 gr. είναι επαρκή για την προετοιµασία κάθε δοκιµίου, β) δεν λαµβάνονται υπόψη για περαιτέρω ελέγχους δοκίµια Marshall που έχουν διαφορά από τη µέση πυκνότητα κατά 50kg/m 3 ). Συντήρηση δοκιµίων (72 ώρες σε φούρνο στους 40 C µε συνεχή ροή αέρα). Προσδιορισµός Πυκνότητας δειγµάτων. Προσδιορισµός (έµµεσος) αντοχής σε θλίψη (ITS = Indirect Tensile Strength). Η τυπική δοκιµή αντοχής σε θλίψη χρησιµοποιείται για να ελέγξουµε το δοκίµιο κάτω από υγρές και ξηρές συνθήκες. Η αντοχή αυτή προσδιορίζεται µετρώντας το µέγιστο φορτίο για τη θραύση ενός δοκιµίου, το οποίο υπόκειται σε ένα σταθερό βαθµό παραµόρφωσης των 50,8 mm/min. κατά τον άξονα της διαµέτρου του. Προσδιορισµός του βέλτιστου ποσοστού αφρώδους ασφάλτου. Σχεδιάζουµε γράφηµα που στον ένα άξονα εµφανίζονται οι υπολογισµένες αντοχές σε θλίψη και στον άλλο άξονα το ποσοστό αφρώδους ασφάλτου (προστιθέµενη άσφαλτος) για όλα τα δείγµατα (υγρά και ξηρά). Το προστιθέµενο ποσοστό αφρώδους ασφάλτου για το οποίο η αντοχή στη θλίψη του υγρού δοκιµίου είναι µέγιστη λαµβάνεται σαν το βέλτιστο ποσοστό αφρώδους ασφάλτου. Τα ποσοστά προσθήκης ασφάλτου και τσιµέντου προσδιορίζονται επακριβώς από την τελική µελέτη σύνθεσης, αλλά δεν µπορούν να είναι µικρότερα των 3% και 1% αντίστοιχα, κατά βάρος του µίγµατος. Κατά την διάρκεια της κατασκευής, αν χρειασθεί, η ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να τροποποιηθεί η µελέτη σύνθεσης, για να βελτιωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος, µετά από τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιµές. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται σηµαντικά από τον ορθό προγραµµατισµό των εργασιών αλλά και την επιλογή και κατάλληλη χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού, ώστε να γίνει εφικτή η κατασκευή µιας ανακυκλωµένης στρώσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά και τις απαιτούµενες λοιπές προδιαγραφές σε µια και µόνη διέλευση του συρµού ανακύκλωσης. Όλος ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επαρκούς δυνατότητας και σε 4/15 ΠΕΤΕΠ:

9 άψογη κατάσταση λειτουργίας, ενώ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ Ε ΕΙΓΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, που θα τεκµηριώνεται από κατάλογο προηγουµένων έργων που έχουν εκτελέσει, µε ελάχιστες πληροφορίες περί του τρόπου, τόπου, συνολικού εµβαδού, βάθους ανακύκλωσης, είδους αποκατάστασης και κατηγορίας οδού ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΠΛΑΣΙΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ σε σχέση µε το υπό εκτέλεση έργο. Θα απορρίπτονται µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που είναι παρωχηµένης τεχνολογίας ή κακοσυντηρηµένα και συνεργεία κατασκευής χωρίς τεκµηριωµένη, ως ανωτέρω, εµπειρία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η διαδικασία της επί τόπου ψυχρής ανακύκλωσης πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, που θα έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώσει τα υφιστάµενα οδοστρώµατα σε συγκεκριµένο βάθος µαζί µε όποιο επιπλέον απαιτούµενο υλικό, ώστε να επιτευχθεί η προβλεπόµενη µελέτη σύνθεσης και οµοιοµορφία µίγµατος σε µία µόνη διέλευση του συρµού ανακύκλωσης. Σαν ελάχιστες προδιαγραφές δυνατοτήτων ο κυρίως ανακυκλωτής (stabilizer) πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Πρέπει να µπορεί να ανακυκλώνει βάθη µέχρι 30 cm, κατ ελάχιστο, σε µία µόνη διέλευση και να είναι εξοπλισµένος µε ένα σύστηµα αυτοµατισµών ώστε να διατηρεί το προαποφασισµένο βάθος ανακύκλωσης. Μια ελάχιστη ισχύς 600 ΗΡ πρέπει να διατίθεται στον ανακυκλωτή για επάρκεια χρήσης κάτω από τις προβλεπόµενες συνθήκες. Να διαθέτει ένα τύµπανο αναµόχλευσης του υλικού που να περιστρέφεται αντίθετα µε τη φορά του ρολογιού κατά τη διεύθυνση της προώθησης του συρµού ανακυκλώνοντας πλάτος κατ ελάχιστο 2,0 m σε µια µόνο διέλευση. Ένα σύστηµα ελέγχου κοκκοµετρίας αποτελούµενο από µια ρυθµιζόµενη δοκό τοποθετηµένη έµπροσθεν του τύµπανου ανακύκλωσης, ώστε να βελτιώνεται η θραύση των ανακυκλούµενων υλικών. Για να επιτευχθεί η πλήρης ανάµιξη του ανακυκλούµενου υλικού µε το νερό, το τσιµέντο και την αφρώδη άσφαλτο είτε ο ίδιος ο ανακυκλωτής ή µια ανεξάρτητη µονάδα ελέγχου προσθήκης υλικών πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Ένα σύστηµα που ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή που να καθορίζει την προσθήκη των ποσοτήτων νερού και άλλων υγρών υλικών για σταθεροποίηση των στρώσεων οδοστρωσίας ΣΕ ΣΧΕΣΗ µε την ταχύτητα προώθησης του ανακυκλωτή και τη µάζα του ανακυκλούµενου υλικού. Ένα διπλό σύστηµα άντλησης και µέτρησης για την ταυτόχρονη προσθήκη νερού και σταθεροποιητών της στρώσης. Το αντλητικό σύστηµα πρέπει να έχει δυνατότητα προσθήκης υλικών µε µια ανοχή ± 3% κατ όγκον. Ένα σύστηµα αυτοκαθαρισµού των στοµίων ψεκασµού που βελτιώνουν την οµοιοµορφία προσθήκης νερού και σταθεροποιητών καθ όλο το πλάτος της εφαρµογής της µεθόδου. Το σύστηµα ψεκασµού πρέπει να έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης του πλάτους εφαρµογής για διάφορα πλάτη ανακύκλωσης, ενώ τα ακροφύσια δεν πρέπει να απέχουν µεταξύ τους παραπάνω από 155 mm για καλύτερη οµοιογένεια ψεκασµού των υλικών. Όταν χρησιµοποιείται η αφρώδης άσφαλτος σαν σταθεροποιητής, το σύστηµα της παραγωγής της αφρώδους ασφάλτου πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα ψεκαστήρα για έλεγχο των παραµέτρων της µεθόδου διόγκωσης της ασφάλτου (εξασφάλιση του ποσοστού διόγκωσης και ηµι-ζωής του υλικού). Η προσθήκη και ανάµιξη νερού και ασφάλτου πρέπει να γίνεται από ΠΕΤΕΠ: /15

10 ανεξάρτητο µικροεπεξεργαστή, για την εξασφάλιση του σταθερού λόγου νερού προς άσφαλτο. Τέλος για την αποφυγή συµπυκνωµάτων ασφάλτου στα ακροφύσια ο ανακυκλωτής πρέπει να διαθέτει ένα ηλεκτρικό σύστηµα θέρµανσης για τη διατήρηση του υλικού άνω των 150 C (±5 C) ενώ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ σωλήνας τροφοδοσίας πρέπει να συνδέει τον ανακυκλωτή µε το βυτιοφόρο ασφάλτου (δεν επιτρέπεται σύστηµα επιστροφής ασφάλτου από τον ανακυκλωτή προς το βυτιοφόρο). Άσφαλτος που για οποιονδήποτε λόγο θερµάνθηκε πάνω από 220 C πρέπει να απορρίπτεται από οποιαδήποτε εργασία παραγωγής αφρώδους ασφάλτου. Το βάρος της χρησιµοποιούµενης ασφάλτου θα προσδιορίζεται από αποδεικτικά γεφυροπλάστιγγας για κάθε χρησιµοποιούµενο φορτίο ασφάλτου, ενώ πρέπει να γίνεται δειγµατοληψία από κάθε παραδιδόµενο φορτίο (ελάχιστο δείγµα 1 lt) στο δειγµατολήπτη ασφάλτου του ανακυκλωτή. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το βάθος ανακύκλωσης ξεπερνάει τα 300 mm, το σύστηµα του ανακυκλωτού πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τη δυνατότητα αύξησης του όγκου του θαλάµου ανακύκλωσης, ώστε να είναι δυνατή η σωστή διαχείριση του αυξηµένου όγκου του ανακυκλούµενου υλικού. Το ανακυκλωµένο υλικό πρέπει να εξέρχεται από το θάλαµο ανακύκλωσης µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µη απόµιξη. ιάστρωση και επιπέδωση του υλικού πρέπει να επιτυγχάνεται είτε µε τη χρήση ισοπεδωτή (grader) είτε µε ειδικό εξοπλισµό ισοπέδωσης που θα φέρει στο οπίσθιο µέρος του ο ανακυκλωτής (ισοπεδωτική ή δονητική πλάκα). Για την οµαλή εξέλιξη των εργασιών και ως προς την ποιότητα και ως προς την ταχύτητα κατασκευής πρέπει να εξασφαλίζονται βυτιοφόρα ασφάλτου µε δυνατότητα αποθήκευσης άνω των λίτρων και εξοπλισµένα κατ ελάχιστο µε κατάλληλους κοτσαδόρους και προφυλακτήρες (µπρος και πίσω) ώστε να µπορεί να ενσωµατωθεί στο συρµό ανακύκλωσης. Απαγορεύεται να υπάρχει ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ διαρροή υλικού από το βυτιοφόρο, και πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε: Θερµόµετρο που να δείχνει τη θερµοκρασία του κατώτερου 1/3 του βυτίου. Μια βαλβίδα τροφοδοσίας, µε ελάχιστη εσωτερική διάµετρο 75 mm σε πλήρη διαστολή και σε θέση να µπορεί να εκκενώσει όλο το φορτίο. Πανταχόθεν θερµοµόνωση. Σύστηµα θέρµανσης που να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης της θερµοκρασίας του υλικού κατά 20 C εντός µιάς ώρας. Ένα βαθµονοµηµένο µετρητή (βέργα) µε υποδιαιρέσεις όχι µεγαλύτερες των 100 λίτρων, για µέτρηση του υπολειπόµενου περιεχοµένου του βυτίου ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η συµπύκνωση γίνεται αµέσως µετά από την ανακύκλωση. Η ανακυκλωµένη στρώση θα πρέπει να συµπυκνωθεί, κατά µέσον όρο, σε ποσοστό 97% της µέγιστης ξηράς πυκνότητας (AASHTO T180), καθ όλο το βάθος της στρώσης, µέσω δονητικών ή ελαστιχοφόρων οδοστρωτήρων. Το κατώτερο 1/3 του πάχους της ανακυκλωµένης στρώσης δεν επιτρέπεται να έχει συµπύκνωση χαµηλότερη από 95% σε κανένα δείγµα. Η ελάχιστη στατική µάζα οδοστρωτήρα εξαρτάται από το βάθος ανακύκλωσης και παρουσιάζεται πιο κάτω: Πάχος Στρώσης Στατική µάζα οδοστρωτήρα <15 cm 12 ton 15 cm έως 20 cm 17 ton >20 cm 20 ton 6/15 ΠΕΤΕΠ:

11 Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται πρώτα µε δόνηση µεγάλου πλάτους κύµατος, µέχρις ότου συµπυκνωθεί το κατώτερο τµήµα της στρώσης και µετέπειτα να ακολουθεί η δονητική συµπύκνωση µε µικρό πλάτος κύµατος, ώστε να συµπυκνωθεί το ανώτερο τµήµα της στρώσης. Η επιφάνεια που προκύπτει από την ανακύκλωση πρέπει να διευθετηθεί γεωµετρικά µε ισοπεδωτή (grader) αµέσως µετά την πρώτη δονητική συµπύκνωση (δόνηση µεγάλου πλάτους κύµατος) και µετά να ακολουθήσει η δονητική συµπύκνωση µε µικρό πλάτος κύµατος. Η τελική επιφάνεια διαµορφώνεται λεία µέσω ισοπεδωτή και ακολουθεί τελική συµπύκνωση µε οδοστρωτήρα µε λεία τύµπανα και ελαστιχοφόρο, συνοδευόµενη από διέλευση υδροφόρας για ελαφρύ ψέκασµα της παραδοτέας επιφάνειας. Η συµπύκνωση θα συνεχιστεί έως ότου να επιτευχθεί µια πλήρως συµπυκνωµένη επιφανειακή υφή. Το υλικό που θα είναι χαλαρό στην επιφάνεια θα αποµακρυνθεί µε τη λεπίδα του ισοπεδωτή. ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ να προστεθεί οποιοδήποτε υλικό σε λεπτές στρώσεις στην τελική επιφάνεια της ανακυκλωµένης στρώσης, ώστε να επιτευχθεί είτε το απαιτούµενο πάχος είτε οι λοιπές απαιτούµενες προδιαγραφές και γεωµετρικές και άλλες κατασκευαστικές ανοχές Τσιµέντο Το τσιµέντο αποθηκεύεται σε σιλό ο αριθµός και η χωρητικότητα των οποίων καθορίζεται µε βάση την προβλεπόµενη ηµερήσια κατανάλωση αυξηµένη κατά ένα ποσοστό ανάλογα µε την κανονικότητα εφοδιασµού και την χωρητικότητα των οχηµάτων µεταφοράς και αποθήκευσης Νερό Το νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαµενές. Σε περίπτωση που το νερό παρέχεται από δίκτυο υδρεύσεως συνιστάται η παρεµβολή ενδιαµέσως µιας δεξαµενής αποθηκεύσεως ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Όλες οι προδιαγραφές για εξασφάλιση της κυκλοφορίας πρέπει να εξασφαλίζονται µέσω ειδικής µελέτης εκτροπών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η υπηρεσία. Η εν λόγω µελέτη συντάσσεται άνευ αποζηµίωσης από τον ΚτΕ. Σε όλο το µήκος των εργασιών πρέπει να εξασφαλίζονται ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχηµάτων Προσδιορισµός ποσοστού υγρασίας του επί τόπου υλικού Το προς ανακύκλωση υλικό πρέπει να είναι γνωστής περιεκτικότητας σε υγρασία για τον καθορισµό της βέλτιστης υγρασίας για την τελική ανακυκλωµένη στρώση. Σαν επιπλέον ελάχιστη πληροφόρηση πρέπει να γίνονται µετρήσεις ποσοστών υγρασίας ανά 500 m (κατά µήκος του έργου), και ανά δύο (2) µέτρα στη διατοµή δειγµατοληψιών. Κατά προτίµηση οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται το πολύ µια εβδοµάδα πριν την έναρξη των εργασιών και οπωσδήποτε κάθε φορά που οι συνθήκες υγρασίας (βροχές) πριν την έναρξη των εργασιών απαιτούν νέο προσδιορισµό της επί τόπου υγρασίας Χρονικοί περιορισµοί Η µέγιστη χρονική περίοδος, µεταξύ της ανάµιξης του επιτόπου υλικού και των συνδετικών υλικών της προδιαγραφής (αφρώδης άσφαλτος και τσιµέντο) και της στιγµής της διάστρωσης και συµπύκνωσης µπορεί να επεκταθεί µέχρι τρεις (3) ηµέρες. Πάντως στην πράξη η συµπύκνωση πραγµατοποιείται άµεσα µετά την ανακύκλωση του υλικού µε τα συνδετικά υλικά. ΠΕΤΕΠ: /15

12 3.4.4 Προγραµµατισµός εργασιών Γενικά Πριν την έναρξη των εργασιών ανακύκλωσης απαιτείται ο προγραµµατισµός της ηµερήσιας παραγωγής. Αυτός πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο: Σχηµατικό διάγραµµα των διελεύσεων του συρµού ανακύκλωσης (µήκος εργασιών ηµέρας) σε σχέση µε το µήκος και πλάτος του δρόµου καθώς και την επικάλυψη και αλληλουχία µεταξύ διαδοχικών διελεύσεων. Εκτίµηση χρόνου για ανακύκλωση, ανάµιξη και συµπύκνωση κάθε διέλευσης. Το σκαρίφηµα πρέπει να δείχνει και τον προσδοκώµενο χρόνο αποπεράτωσης εκάστης διέλευσης. Τις θέσεις δειγµατοληψιών υγρασίας υλικού καθώς και τις τιµές που µετρήθηκαν. Προτεινόµενη προσθήκη νερού για κάθε διέλευση και τις θέσεις αλλαγών του προστιθέµενου ποσοστού υγρασίας. Την ποσότητα και τον τύπο των συνδετικών υλικών που προβλέπονται σε κάθε διέλευση. Τους προτεινόµενους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους. Ο υπεύθυνος µηχανικός έργου πρέπει να έχει το εν λόγω πρόγραµµα διαθέσιµο επί τόπου σε πρώτη ζήτηση. Πριν την έναρξη της ανακύκλωσης η επιφάνεια πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα. Προβλέπεται: Απόξεση των υπαρχόντων ασφαλτικών στρώσεων, µέχρι πλήρους αποµάκρυνσης και πάντα ανάλογα µε τις επιταγές την ειδικής µελέτης. Η αποµάκρυνση κάθε λιµνάζοντος ύδατος. Καθαρισµός και αποµάκρυνση όλων των σκουπιδιών και ακατάλληλων υλικών (γαίες κλπ). Επισήµανση των προβλεπόµενων τροχιών διελεύσεων του συρµού ανακύκλωσης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει την ερυθρά και τις επικλίσεις που προσδιορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής της τελικής επιφάνειας κύλισης. Κάθε φορά που νέο βυτιοφόρο ασφάλτου συνδέεται µε το συρµό ανακύκλωσης για την παραγωγή αφρώδους ασφάλτου, τα χαρακτηριστικά της διόγκωσης πρέπει να προσδιορίζονται εντός πέντε λεπτών από την έναρξη της ανακύκλωσης, λαµβάνοντας δείγµα από το ειδικό ακροφύσιο του ανακυκλωτή ιαδικασία ανακύκλωσης Κοκκοµετρία και επί τόπου υλικό Τα στοιχεία του ανακυκλωτή που καθορίζουν την κοκκοµετρία του ανακυκλούµενου υλικού (ταχύτητα περιστροφής τυµπάνου, ταχύτητα προώθησης συρµού, δοκός δευτερογενούς θραύσης) πρέπει να προσαρµοστούν κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η πλησιέστερη προς τη µελέτη σύνθεσης κοκκοµετρία. 8/15 ΠΕΤΕΠ:

13 ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΚΚΟΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΟΛΥ ΧΟΝ ΡΟΚΚΟΚΟ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσµα. Γι αυτό το λόγο απαιτείται η κατασκευή οκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 4,5) Προσθήκη νερού και υγρών σταθεροποιητών Τα στοιχεία του µικροεπεξεργαστή του ανακυκλωτή για την παροχή νερού και λοιπών πρόσθετων υγρών υλικών πρέπει να παρακολουθούνται στενά και συνεχώς, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα από άποψη συµπύκνωσης, αλλά και ποσοστού ασφάλτου. Τα βυτιοφόρα της ασφάλτου θα ελέγχονται στο πέρας της ηµερήσιας εργασίας µε τις επί τόπου υπάρχουσες ράβδους µέτρησης όγκου της ασφάλτου, για έλεγχο της πρακτικά απορροφηθείσας ποσότητας σε σχέση µε τη θεωρητικά υπολογιζόµενη για τον λόγκο της προγραµµατισµένης εργασίας. Έλεγχος βάθους ανακύκλωσης Το βάθος της ανακύκλωσης θα µετριέται στα δύο άκρα του τύµπανου ανακύκλωσης ανά 100 mm. Επικαλύψεις διαδοχικών παράλληλων διελεύσεων Για διασφάλιση πλήρους ανακύκλωσης κατά πλάτος, οι κατά µήκος αρµοί διαδοχικών διελεύσεων πρέπει να επικαλύπτονται κατ ελάχιστο κατά 50 cm. Για υποβοήθηση της διαδικασίας, οι προβλεπόµενα σηµειούµενες επί οδοστρώµατος γραµµές διέλευσης του συρµού πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Μόνο η πρώτη ζώνη διέλευσης θα έχει πλάτος ίσο µε το πλάτος του τύµπανου του ανακυκλωτή. Οι υπόλοιπες θα είναι κατά 50 cm στενότερες. Ο συρµός θα τοποθετείται κατάλληλα στην αρχή της εκάστοτε διαδοχικής ζώνης διέλευσης, και τα ακροφύσια της προσθήκης νερού και ασφάλτου θα ρυθµίζονται ανάλογα µε το εν λόγω πλάτος επικάλυψης (κατ ελάχιστο 50 mm), ενώ θα προβλέπεται η διακοπή της παροχής αφρώδους ασφάλτου στην εν λόγω ζώνη επικάλυψης. ΠΕΤΕΠ: /15

14 Συνέχεια της στρώσης κατά µήκος - Εγκάρσιοι αρµοί Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συνέχεια της στρώσης µεταξύ διαδοχικών, κατά µήκος ή πλάτος, τµηµάτων ανακύκλωσης. εν πρέπει να υπάρχουν µη ανακυκλωµένα τµήµατα µεταξύ «εισόδου» και «εξόδου» του κοπτικού τύµπανου ανακυκλωτή σε γειτονικά τµήµατα. Για τη διασφάλιση της συνέχειας και οµοιοµορφίας της στρώσης ανακύκλωσης, η θέση παύσης εργασιών του ανακυκλωτή θα σηµειώνεται, καθηµερινά, επακριβώς στο πέρας των εργασιών και ειδικότερα στη θέση του άξονα περιστροφής του τύµπανου. Την επόµενη µέρα, η έναρξη εργασιών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 0,5 m (500 cm) πριν την σηµειωµένη γραµµή. Συντήρηση της στρώσης ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, µετά τη συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας της ανακυκλωµένης στρώσης, πρέπει να γίνει µια ελαφρά επάλειψη µε αραιωµένο ασφαλτικό γαλάκτωµα και να «σιδερωθεί» µε ελαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, ώστε να επιτευχθεί µια «κλειστή» τελική επιφάνεια. Η τελειωµένη επιφάνεια της στρώσης ανακύκλωσης πρέπει να διαβρέχεται ελαφρά και συχνά. (περίπου 3-4 ηµέρες µετά την αποπεράτωση). εν επιτρέπεται να ψεκαστεί συγκολλητική επάλειψη στην εν λόγω επιφάνεια προτού η υγρασία της ανακυκλωµένης στρώσης «πέσει» στο επίπεδο του 2% λιγότερο από την υγρασία κορεσµού του µίγµατος της εν λόγω στρώσης. Άνοιγµα στην κυκλοφορία Το αποπερατωµένο τµήµα της ανακύκλωσης µπορεί να παραδοθεί σε κυκλοφορία κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας ηµέρας, εφόσον βέβαια έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του εν λόγω τµήµατος (σήµανση, συντήρηση ως ανωτέρω κλπ) ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των κυρίων εργασιών θα κατασκευαστεί ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους τουλάχιστον 100 m µιας πλήρους λωρίδας κυκλοφορίας, µε τα υλικά, την σύνθεση, τα µηχανήµατα και το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για το κύριο έργο. Σκοπός της κατασκευής του τµήµατος αυτού είναι να γίνει γενική δοκιµή της καταλληλότητας των µεθόδων (επάρκεια εφαρµογής µελέτης σύνθεσης, ταχύτητα συρµού, ποιότητα υλικού επιτόπου, ρυθµός περιστροφής τύµπανου ανακυκλωτή), των λοιπών µηχανηµάτων προς επίτευξη των γεωµετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της στρώσης (grader, οδοστρωτήρες) τρόπου συντήρησης και επαλήθευση των παραµέτρων της µελέτης σύνθεσης και αντοχής οδοστρώµατος. Συνιστάται το δοκιµαστικό τµήµα να περιλαµβάνει και από ένα εγκάρσιο και ένα κατά µήκος αρµό. Η θέση του δοκιµαστικού τµήµατος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και µπορεί να ενσωµατωθεί στο κύριο έργο του Αναδόχου εφ' όσον οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί. Στο δοκιµαστικό τµήµα θα γίνουν όλοι οι δυνατοί έλεγχοι που προβλέπονται στις παρ. 3.6 και 4 ("ποιοτικός έλεγχος"). Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην οµοιοµορφία του πάχους της στρώσης, στην αντοχή, στην συµπύκνωση και στην επίτευξη της απαιτούµενης επιπεδότητας. Σε περίπτωση που οι δοκιµές δείχνουν ότι δεν υπάρχει συµφωνία µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνουν αµέσως οι απαραίτητες διορθώσεις στις παραµέτρους του συρµού ανακύκλωσης και στα συστήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης ή, αν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να τροποποιηθεί η 10/15 ΠΕΤΕΠ:

15 µελέτη σύνθεσης. Οι εργασίες για την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος επαναλαµβάνονται µετά την πραγµατοποίηση των διορθώσεων ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γενικά Καµία εργασία διαστρώσεως ασφαλτικών δεν επιτρέπεται να γίνει πριν ελεγχθεί η υποκείµενη στρώση του ανακυκλωµένου υλικού ως προς την πυκνότητα, επιπεδότητα, τα υψόµετρα και τις κλίσεις και επικλήσεις που προβλέπονται από την µελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές. Κάθε απόκλιση θα επιδιορθώνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές, ώστε να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια ανοχών. Η επιφάνεια της ανακυκλωµένης στρώσης δεν πρέπει να εµφανίζει: Επιφανειακές αποφλοιώσεις. Τµήµατα που να παρουσιάζουν συσσωµατώσεις λεπτόκοκκων ή χονδρόκοκκων υλικών. Αυλακώσεις ή οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα που θα επιδρούσε αρνητικά στην λειτουργία της εν λόγω στρώσης, ως προς το σύνολο του οδοστρώµατος Ειδικές γεωµετρικές απαιτήσεις της άνω επιφάνειας της ανακυκλωµένης στρώσης οδοστρωσίας Ανεξάρτητα από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις σχετικά µε τις αποδεκτές απαιτήσεις στα υψόµετρα και την οµαλότητα της στρώσης, επειδή πρόκειται επ' αυτής να κατασκευασθεί φέρουσες ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να τηρούνται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Στάθµη Η τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις, σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας, µεγαλύτερες από ± 20 mm, για το 90% των µετρήσεων, ενώ καµία µέτρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ± 25 mm. Ο ελάχιστος αριθµός των µετρήσεων ορίζεται σε 50 για κάθε περιοχή ανακύκλωσης και οι θέσεις και ο ακριβής αριθµός τελούν υπό την έγκριση της επίβλεψης. 2. Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα 6 χαρακτηριστικά σηµεία της πλήρους διατοµής (3-ιχνοι κλάδοι), όπως άκρα διατοµής και στις θέσεις τελικών λωρίδων διαγράµµισης. και τυχόν επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5 m. β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 10 m. 3. Οµαλότητα Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχη και τις κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 mm, ενώ η οποιαδήποτε µέτρηση µεταξύ δύο τυχαίων σηµείων δεν πρέπει να αποκλίνει από την αντίστοιχη θεωρητική κατά 15 mm. ΠΕΤΕΠ: /15

16 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ ίσο προς 10,0 m. Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 4. Πάχος ανακυκλωµένης στρώσης Για κάθε περιοχή ανακύκλωσης το πάχος D κατασκευής της στρώσης, δεν πρέπει να υπολείπεται, σε σχέση µε το θεωρητικό, περισσότερο από 20 mm, για το 90% των µετρήσεων, ενώ καµία µέτρηση δεν µπορεί να υπολείπεται των 30 mm. Ο ελάχιστος αριθµός των µετρήσεων ορίζεται σε 20 και οι θέσεις και ο ακριβής αριθµός τελούν υπό την έγκριση της επίβλεψης. Τέλος ο µέσος όρος όλων των µετρήσεων πρέπει να πληροί τη σχέση: D µέσο D θεωρ (D θεωρ / 20) Η υλοποίηση της κάθε µέτρησης πάχους θα γίνεται και στα δύο άκρα του τύµπανου του ανακυκλωτή τουλάχιστον µια φορά κάθε 100 mm ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η ανακυκλωµένη στρώση, θα κατασκευάζεται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µεγαλύτερη των 5 C και δεν υπάρχει αιτιολογηµένος φόβος παγετού. Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος έχει τάση να πέσει κάτω από 10 C µόνο εργασίες αποπεράτωσης και συµπύκνωσης θα επιτρέπονται. εν θα πρέπει να γίνεται έναρξη εργασιών αν ο καιρός είναι υγρός ή βρέχει ή κι ακόµη αν υπάρχει πιθανότητα τέτοιων συνθηκών πριν αποπερατωθεί πλήρως η προγραµµατισµένη επιφάνεια εργασίας. 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα αντικείµενα του ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα : Υλικά που χρησιµοποιούνται στο έργο (Άσφαλτος, Τσιµέντο). Αναλογία και παρασκευή του µίγµατος. Έλεγχος επίτευξης προβλεπόµενων από τη µελέτη σύνθεσης και αντοχής οδοστρώµατος των τιµών ορισµένων χαρακτηριστικών παραµέτρων ( έµµεση διατµητική τάση, συντελεστής ακαµψίας, παραµορφώσεις). Έλεγχος της επιφάνειας έδρασης. ιάστρωση. Συµπύκνωση. Συντήρηση. Γεωµετρία. 12/15 ΠΕΤΕΠ:

17 4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός Επαλήθευση ότι τα υλικά προς χρήση, πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, τόσο στον τόπο προέλευσης όσο και στον τόπο χρήσης, ώστε να αποφεύγονται οι µεταβολές που είναι δυνατό να συµβούν σαν συνέπεια των εργασιών φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης ιαδικασία Στον τόπο παραλαβής Λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων υλικού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, στα οποία θα γίνονται οι ακόλουθες δοκιµές: Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφόσον υπάρχει υποψία διακυµάνσεων του υλικού. Για κάθε δύο παραλαµβανόµενα βυτία (περίπου 50 ton) υλικού, ή αν χρησιµοποιείται µικρότερη ποσότητα µία φορά την ηµέρα. Έλεγχος διείσδυσης ασφάλτου. Ερµηνεία αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έγιναν (σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επανάληψή τους) θα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής (Άσφαλτος 50/70) Έλεγχος Ανακυκλούµενου υλικού Σκοπός Επαλήθευση ότι τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, αναµιγνύονται στις καθορισµένες από την Μελέτη Συνθέσεως αναλογίες και επιτυγχάνονται οι τιµές των παραµέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη στη µελέτη αντοχής του οδοστρώµατος. ιαδικασία και ερµηνεία των αποτελεσµάτων Επαλήθευση των παραµέτρων του µίγµατος, για κάθε m 2 παρασκευαζοµένου υλικού ή µία φορά ηµερησίως αν η παραγωγή είναι µικρότερη, µε λήψη συνολικού δείγµατος 20 kg µίγµατος από τυχαίες θέσεις πίσω από το συρµό ανακύκλωσης (πριν τη συµπύκνωση). Το δείγµα σφραγίζεται για να διατηρηθεί η υγρασία του στο πεδίο. Παρασκευάζονται έξι (6) πυρήνες Marshall από το κάθε δείγµα για να ελεγχθεί η έµµεση διατµητική τάση (ITS) του υλικού και να συγκριθεί µε την προσδοκώµενη από τη µελέτη σύνθεσης και αντοχής. Οι τρεις από τους εν λόγω πυρήνες χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της ξηράς ITS, ενώ οι λοιποί πυρήνες µπορούν, όπου απαιτείται να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της υγράς ΙΤS. Οι προσδιοριζόµενες από τα ανωτέρω δείγµατα τιµές δεν επιτρέπεται να υπολείπονται περισσότερο του 15% των εργαστηριακά υπολογιζόµενων κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης του σταθεροποιηµένου υλικού. Η υγρασία των δειγµάτων πρέπει να ρυθµίζεται στο εργαστήριο στο 70% της βέλτιστης υγρασίας, που καθορίστηκε κατά την διάρκεια της µελέτης σύνθεσης. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά, οι ελάχιστοι έλεγχοι που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας των επιτόπου ανακυκλούµενων στρώσεων µε αφρώδη άσφαλτο. ΠΕΤΕΠ: /15

18 ΕΙ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Χαρακτηριστικά διόγκωσης ασφάλτου ΜΕΘΟ ΟΣ Οπτική ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε κάθε παραλαµβανόµεν ο βυτίο Συµπύκνωση AASHTO T191 Ανά µ2 Σχέση πυκνότητας - υγρασίας Τροποποιηµένο AASHTO T180 Ως ανωτέρω ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΙΜΕΣ 1 lt. - 20χλγµ. για δηµιουργία 6 δοκιµίων 3 τεµ. ITS pren Ως ανωτέρω 3 τεµ. 97% ή ότι προβλέπει η ειδική µελέτη Σύµφωνη µε µελέτη σύνθεσης >250 kpa, σε ξηρό δείγµα ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ανακυκλωµένης στρώσης Κάθε 5000 m 2 από κάθε κατασκευαζόµενη ανακυκλωµένη στρώση θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 (πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται: α. το πάχος στρώσης. β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166). γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή T-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). Βαθµός συµπύκνωσης Μετά τη συµπύκνωση, της ανακυκλωµένης στρώσης, ο µέσος όρος των φαινοµένων βαρών των 5 (πέντε) πυρήνων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος του προσδιοριζόµενου από την ειδική µελέτη ποσοστού συµπύκνωσης και σε καµία περίπτωση µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους, που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. Σε καµία περίπτωση κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει αντίστοιχα φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. Επιπλέον η επιτυγχανόµενη συµπύκνωση στο κατώτερο 1/3 του πάχους της στρώσης δεν επιτρέπεται να είναι χαµηλότερη από 2%, ως προς το µέσον όρο του βαθµού συµπύκνωσης των ανωτέρω πυρήνων. Ποσοστό ασφάλτου Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 (πέντε) πυρήνες κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα και υπάρχει αποδεδειγµένη εµπειρία χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσµάτων πυρηνικών µετρήσεων σε σύγκριση µε αυτά των συµβατικών µεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών τµηµάτων). Παρατηρήσεις Στους προσδιορισµούς πυκνοτήτων και υγρασιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι όπως συσκευές ραδιενεργών ισοτόπων, πυκνόµετρα αέρος, φιάλη µε ανθρακικό ασβέστιο κ.λ.π. εφ' όσον 14/15 ΠΕΤΕΠ:

19 µέσω προηγούµενων δοκιµών, µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο έργο έχουν βαθµονοµηθεί ικανοποιητικά και έχει επιτευχθεί ο καθορισµός µιας αιτιολογηµένης αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των µεθόδων και των προδιαγεγραµµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου οκιµών Εδαφοµηχανικής Ε Σε περιπτώσεις χρησιµοποίησης συσκευών µε ραδιενεργά ισότοπα ο αριθµός των ελέγχων πρέπει να διπλασιασθεί Γεωµετρικός Έλεγχος Σκοπός Γεωµετρικός έλεγχος αν πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς την επιπεδότητα, ακρίβεια υψοµέτρων, κλίσεων και επικλήσεων. ιαδικασία Θα επαληθεύονται τα οριακά σηµεία της χάραξης του άξονα, µε παρατήρηση κάθε 10 m και επί πλέον τα ξεχωριστά σηµεία (εφαπτόµενων οριζοντίων και κατακόρυφων καµπυλών) τοποθετώντας πασσάλους υψοµετρηµένους µε ακρίβεια χιλιοστού. Στα σηµεία αυτά θα επαληθεύεται το πλάτος και η εγκάρσια κλίση τοποθετώντας πασσάλους στα άκρα της εγκάρσιας διατοµής. Από τα σηµεία της χάραξης θα επαληθεύεται αν παρουσιάζονται ανισότητες στο πλάτος, τη µηκοτοµή, ή την εγκάρσια κλίση και θα εφαρµόζεται ο 4µετρος πήχης όπου υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων των ανεκτών. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων Θα γίνονται αποδεκτές οι διατοµές που πληρούν τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ακρίβειας υψοµέτρων, κλίσεων και επικλήσεων που προβλέπονται για το είδος της στρώσης (βάση ή υπόβαση) από την Ειδική και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι ανωµαλίες που ξεπερνούν τις ανοχές, θα πρέπει να επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Αφού συµπυκνωθεί το τµήµα που υπήρξε αντικείµενο επισκευής, θα πρέπει να επαναλαµβάνονται επ' αυτού οι δοκιµές πυκνότητας, όπως επίσης και η γεωµετρική επαλήθευση. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής (εργασία και υλικά) σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και βάσει των αναφεροµένων ελέγχων του πάχους της στρώσης. ΠΕΤΕΠ: /15

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 06 Αδιαπέρατη επίχωση 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα