Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και των μέτρων που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν από τα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9460] (2014/917/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι γνωστοποιήσεις της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή η εμφάνιση πραγματική ή εικαζόμενη επιβλαβών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη να προγραμματίζουν και να θέτουν σε εφαρμογή την αποτελεσματικότερη δυνατή δράση σε ενωσιακό ή περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση. Η απαίτηση αυτή είναι σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη προστασία του εδάφους της Ένωσης από όλες τις πιθανές πηγές φυτοϋγειονομικών κινδύνων. (2) Για να είναι εφικτή η ταχεία αντίδραση, ορισμένα στοιχεία των εν λόγω γνωστοποιήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παρουσίας ή της εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών, λόγω της σημασίας τους και της σκοπιμότητας της ταχείας υποβολής τους. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την εν λόγω επιβεβαίωση. (3) Για να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τηρούνται ενήμερα σχετικά με τυχόν αλλαγές, το κοινοποιούν κράτος μέλος επικαιροποιεί τις εν λόγω γνωστοποιήσεις το ταχύτερο δυνατόν, σε περίπτωση που λάβει γνώση τυχόν νέων σχετικών πληροφοριών ή λάβει οιαδήποτε νέα σχετικά μέτρα μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Περιεχόμενο των κοινοποιήσεων 1. Κατά τη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη της παρουσίας ή της εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή της πραγματικής εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα. 2. Κατά τη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη της υποψίας εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν, ανάλογα με την περίπτωση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα. ( 1 ) ΕΕ L 169 της , σ. 1.

2 L 360/ Άρθρο 2 Προθεσμίες για την υποβολή των γνωστοποιήσεων 1. Το αργότερο εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία της παρουσίας ή της πραγματικής εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωστοποίηση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 και 8 του παραρτήματος. 2. Το αργότερο εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία της παρουσίας ή της πραγματικής εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωστοποίηση η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία του παραρτήματος που δεν αναφέρονται στην παράγραφο Το αργότερο εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία στην οποία η αρμόδια επίσημη υπηρεσία υποψιάζεται την παρουσία ή την εμφάνιση επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωστοποίηση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 και 8 του παραρτήματος. 4. Το αργότερο εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία στην οποία η αρμόδια επίσημη υπηρεσία υποψιάζεται την εμφάνιση επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωστοποίηση η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία του παραρτήματος που δεν αναφέρονται στην παράγραφο Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, μόλις λάβουν γνώση τυχόν σχετικών νέων πληροφοριών, τις οποίες και επαληθεύουν, ή μόλις λάβουν τυχόν νέα μέτρα. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Αποδέκτες Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Vytenis ANDRIUKAITIS Μέλος της Επιτροπής

3 L 360/61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση 1.1. Τίτλος. Αναφορά της επιστημονικής ονομασίας του οικείου επιβλαβούς οργανισμού, της θέσης του και του κατά πόσον παρουσιάζεται για πρώτη φορά ή όχι. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες: α) η επιστημονική ονομασία του επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ ή στα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του παθότυπου ή β) εφόσον δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α), η επιστημονική ονομασία που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του παθότυπου, καθώς και το όνομα του εν λόγω διεθνούς οργανισμού ή γ) εφόσον ούτε το στοιχείο α) ούτε το στοιχείο β) εφαρμόζονται, η επιστημονική ονομασία με βάση την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, συνοδευόμενη από αναφορά της συγκεκριμένης πηγής. Πιθανή υποβολή επεξηγηματικών σημειώσεων Σύνοψη. Υποβολή σύνοψης των πληροφοριών που αναφέρονται στα σημεία 3 έως Αναφορά ενός από τα ακόλουθα στοιχεία: 1) μερική γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 ή το άρθρο 2 παράγραφος 3 2) γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ή το άρθρο 2 παράγραφος 4 3) επικαιροποίηση της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 4) σημείωμα περάτωσης που γνωστοποιεί την περάτωση των μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και την αιτιολογία για την εν λόγω περάτωση. 2. Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αρχή και τα αρμόδια πρόσωπα Ονομασία της ενιαίας αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η οποία υποβάλλει τη γνωστοποίηση (στο εξής: «η ενιαία αρχή»). Αναφορά των λέξεων «Γνωστοποίηση της», ακολουθούμενων από την ονομασία της ενιαίας αρχής, καθώς και την ονομασία του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής Επίσημος υπεύθυνος επικοινωνίας στην ενιαία αρχή. Αναφορά του ονοματεπώνυμου, του αριθμού τηλεφώνου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του προσώπου που ορίζεται από την ενιαία αρχή ως ο επίσημος υπεύθυνος επικοινωνίας όσον αφορά τη σχετική γνωστοποίηση. Όταν ορίζονται πάνω από ένα πρόσωπα, αναφέρονται οι λόγοι. 3. Θέση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού Προσδιορισμός, με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο τρόπο, της θέσης στην οποία παρουσιάστηκε ο οικείος επιβλαβής οργανισμός, τουλάχιστον σε σχέση με τη διοικητική περιφέρεια (π.χ. δήμος, πόλη, επαρχία), κατά περίπτωση Πέραν από τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3.1, χάρτης/-ες της αντίστοιχης θέσης. Είναι δυνατόν να υποβληθούν, με τη μορφή σχολίων, πληροφορίες σχετικά με τα όρια, με βάση την ονοματολογία των εδαφικών μονάδων της Eurostat (NUTS) ή γεωγραφικούς κωδικούς (Geocodes), αεροφωτογραφίες ή βασικές συντεταγμένες GPS. 4. Πληροφορίες σχετικά με τον λόγο της γνωστοποίησης και το καθεστώς της περιοχής και του οικείου κράτους μέλους ως προς τους επιβλαβείς οργανισμούς Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές: 1) πρώτη επιβεβαιωμένη ή υποψία παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους 2) επιβεβαιωμένη ή υποψία εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού στο τμήμα της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους, στο οποίο η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως γνωστή. Στην περίπτωση της επιλογής 2 και, κατά περίπτωση, πρέπει να επισημαίνεται αν ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός εμφανίστηκε σε τμήμα της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους στο οποίο ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός είχε προηγουμένως παρουσιαστεί αλλά εξαλείφθηκε Καθεστώς επιβλαβούς οργανισμού της περιοχής στην οποία επιβεβαιώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, μετά την επίσημη επιβεβαίωση. Αναφορά, με επεξηγηματική σημείωση, μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 1) Παρών: σε όλα τα τμήματα της οικείας περιοχής 2) Παρών: μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα της οικείας περιοχής 3) Παρών: σε συγκεκριμένα τμήματα της περιοχής στην οποία δεν καλλιεργούνται φυτά ξενιστές 4) Παρών: υπό εξάλειψη 5) Παρών: υπό περιορισμό 6) Παρών: με χαμηλό βαθμό επικράτησης (low prevalence) 7) Απών: ο επιβλαβής οργανισμός ήταν παρών, αλλά εξαλείφθηκε 8) Απών: ο επιβλαβής οργανισμός ήταν παρών, αλλά δεν είναι πλέον παρών για λόγους εκτός της εξάλειψης 9) Προσωρινά παρών (η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού δεν αναμένεται να οδηγήσει στην εγκατάστασή του): δεν συνιστάται η λήψη μέτρων 10) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό παρακολούθηση 11) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό εξάλειψη 12) Λοιπά.

4 L 360/ Καθεστώς επιβλαβούς οργανισμού στο οικείο κράτος μέλος πριν από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας ή πριν από την υποψία παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού. Αναφορά, με επεξηγηματική σημείωση, μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 1) Παρών: σε όλα τα τμήματα του οικείου κράτους μέλους 2) Παρών: μόνο σε ορισμένα τμήματα του οικείου κράτους μέλους 3) Παρών: σε συγκεκριμένα τμήματα του κράτους μέλους στα οποία δεν υπάρχουν καλλιέργειες-ξενιστές 4) Παρών: εποχιακά 5) Παρών: υπό εξάλειψη 6) Παρών: υπό περιορισμό, σε περίπτωση που η εξάλειψη δεν είναι δυνατή 7) Παρών: με χαμηλό βαθμό επικράτησης (low prevalence) 8) Απών: δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές για τον επιβλαβή οργανισμό 9) Απών: ο επιβλαβής οργανισμός εξαλείφθηκε 10) Απών: Ο επιβλαβής οργανισμός δεν είναι πλέον παρών για λόγους εκτός της εξάλειψης 11) Απών: τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι έγκυρες 12) Απών: οι καταγεγραμμένες αναφορές για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι αξιόπιστες 13) Απών: διαπιστώθηκε απλώς η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού σε απόρριψη 14) Προσωρινά παρών: δεν συνιστάται η λήψη μέτρων 15) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό παρακολούθηση 16) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό εξάλειψη 17) Λοιπά Καθεστώς επιβλαβούς οργανισμού στο οικείο κράτος μέλος μετά την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού. Αναφορά, με επεξηγηματική σημείωση, μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 1) Παρών: σε όλα τα τμήματα του οικείου κράτους μέλους 2) Παρών: μόνο σε ορισμένα τμήματα του οικείου κράτους μέλους 3) Παρών: σε συγκεκριμένα τμήματα του κράτους μέλους στα οποία δεν υπάρχουν καλλιέργειες-ξενιστές 4) Παρών: εποχιακά 5) Παρών: υπό εξάλειψη 6) Παρών: υπό περιορισμό, σε περίπτωση που η εξάλειψη δεν είναι δυνατή 7) Παρών: με χαμηλό βαθμό επικράτησης (low prevalence) 8) Απών: ο επιβλαβής οργανισμός εξαλείφθηκε 9) Απών: ο επιβλαβής οργανισμός δεν είναι πια παρών για λόγους εκτός της εξάλειψης 10) Απών: οι καταγεγραμμένες αναφορές για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι έγκυρα 11) Απών: οι καταγεγραμμένες αναφορές για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι αξιόπιστες 12) Απών: διαπιστώθηκε απλώς η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού σε απόρριψη 13) Προσωρινά παρών: δεν συνιστάται η λήψη μέτρων 14) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό παρακολούθηση 15) Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη μέτρων, υπό εξάλειψη 16) Λοιπά. 5. Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστωση, τη δειγματοληψία, τις δοκιμές και την επιβεβαίωση όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Με ποιον τρόπο διαπιστώθηκε η παρουσία ή η εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού; Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές: 1) διενέργεια επίσημης επισκόπησης σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό 2) διενέργεια επισκόπησης σχετικά με υφιστάμενη εστία του επιβλαβούς οργανισμού ή με εστία (outbreak) που εξαλείφθηκε 3) φυτοϋγειονομικές επιθεωρήσεις κάθε τύπου 4) επιθεώρηση ανίχνευσης σε προηγούμενα και επόμενα στάδια όσον αφορά τη συγκεκριμένη παρουσία του οικείου επιβλαβούς οργανισμού 5) επίσημη επιθεώρηση για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς 6) πληροφορίες που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες, εργαστήρια ή λοιπά πρόσωπα 7) επιστημονικές πληροφορίες 8) λοιπά. Είναι δυνατόν να υποβληθούν περαιτέρω σχόλια με τη μορφή ελεύθερου κειμένου ή συνημμένων εγγράφων. Στην περίπτωση της επιλογής 8, είναι ανάγκη να προσδιορίζονται τα σχετικά στοιχεία. Κατά περίπτωση, πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία της/των επιθεώρησης/-ήσεων, να περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τους μακροσκοπικούς ή άλλους ελέγχους, κατά περίπτωση), να περιγράφονται συνοπτικά ο τόπος της επιθεώρησης, τα ευρήματα που προέκυψαν, καθώς και να διαβιβάζεται/-άζονται φωτογραφία/-ες). Στην περίπτωση των επιλογών 3 και 4, πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία της/των επιθεώρησης/-ήσεων και να περιγράφεται η μέθοδος της επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τους μακροσκοπικούς ή άλλους ελέγχους, κατά περίπτωση). Ενδεχόμενη υποβολή συνοπτικής περιγραφής της θέσης διενέργειας της επιθεώρησης, των ευρημάτων που προέκυψαν, καθώς και φωτογραφίας/-ιών Ημερομηνία διαπίστωσης: Αναφορά της ημερομηνίας στην οποία η αρμόδια επίσημη υπηρεσία διαπίστωσε την παρουσία ή την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού ή έλαβε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαπίστωση. Σε περίπτωση που ο επιβλαβής οργανισμός διαπιστώθηκε από πρόσωπο άλλο από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία, να αναφέρεται η ημερομηνία της διαπίστωσης του επιβλαβούς οργανισμού από το πρόσωπο αυτό, καθώς και η ημερομηνία στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια επίσημη υπηρεσία Δειγματοληψία για εργαστηριακή ανάλυση. Κατά περίπτωση, υποβολή στοιχείων για τη διαδικασία δειγματοληψίας για εργαστηριακή ανάλυση, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία, η μέθοδος και το μέγεθος του δείγματος. Είναι δυνατόν να επισυνάπτονται φωτογραφίες Εργαστήριο. Προσδιορίζονται, κατά περίπτωση, το όνομα και η διεύθυνση του/των εργαστηρίου/-ίων που συμμετέχουν στην ταυτοποίηση του επιβλαβούς οργανισμού Διαγνωστική μέθοδος. Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές: 1) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αξιολόγησης από ομοτίμους 2) Άλλες, με προσδιορισμό της οικείας ακολουθούμενης μεθόδου. Στην περίπτωση της επιλογής 1, να προβλέπεται σαφής αναφορά στο αντίστοιχο πρωτόκολλο καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε απόκλιση από αυτό Ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης της ταυτότητας του επιβλαβούς οργανισμού. 6. Πληροφορίες σχετικά με τη μολυσμένη περιοχή, καθώς και τη σοβαρότητα και την πηγή της εστίας (outbreak) σε αυτή Μέγεθος και οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής. Αναφορά μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 1) μολυσμένη επιφάνεια (m 2, ha, km 2 ) 2) αριθμός μολυσμένων φυτών (μονάδες) 3) όγκος των προϊόντων από μολυσμένα φυτά (τόνοι, m 3 ) 4) Βασικές συντεταγμένες GPS ή άλλη συγκεκριμένη περιγραφή για την οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής. Είναι δυνατόν να υποβάλλονται κατά προσέγγιση στοιχεία, αλλά θα πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για την απουσία ακριβών αριθμητικών στοιχείων.

5 L 360/ Χαρακτηριστικά της μολυσμένης περιοχής και της γύρω περιοχής. Αναφορά μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 1. Ύπαιθρος περιοχή παραγωγής 1.1. αγρός (καλλιεργήσιμη γη, βοσκότοπος) 1.2. οπωρώνας/αμπελώνας 1.3. φυτώριο 1.4. δάσος. 2. Ύπαιθρος λοιπά 2.1. ιδιωτικός κήπος 2.2. δημόσιος χώρος 2.3. προστατευόμενη περιοχή 2.4. άγρια φυτά σε περιοχή εκτός προστατευόμενης περιοχής 2.5. λοιπά, να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη περίπτωση. 3. Σε χώρους κλειστούς με διακριτό τρόπο 3.1. θερμοκήπιο 3.2. ιδιωτικός χώρος εκτός θερμοκηπίου 3.3. δημόσιος χώρος εκτός θερμοκηπίου 3.4. λοιπά, να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη περίπτωση. Για κάθε επιλογή, να αναφέρεται αν η αντίστοιχη μόλυνση αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: φυτά που προορίζονται για φύτευση, άλλα φυτά ή φυτικά προϊόντα Φυτά-ξενιστές στη μολυσμένη περιοχή και στη γύρω περιοχή. Αναφορά της επιστημονικής ονομασίας των φυτών ξενιστών στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με το σημείο 6.4. Είναι δυνατόν να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα των φυτών ξενιστών στην περιοχή, να προσδιορίζονται οι πρακτικές καλλιέργειας, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων ή πληροφορίες σχετικά με ευπαθή φυτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή Μολυσμένο/-α φυτό/-ά, φυτικό/-ά προϊόν/-όντα και άλλο/-α αντικείμενο/-α. Αναφορά της επιστημονικής ονομασίας του/ των μολυσμένου/-ων φυτού/-ών ξενιστή/-ών. Είναι δυνατόν να υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με την ποικιλία και, όσον αφορά τα φυτικά προϊόντα, το είδος του εμπορεύματος, κατά περίπτωση Φορείς που είναι παρόντες στην περιοχή. Κατά περίπτωση, να αναφέρεται μια από τις ακόλουθες επιλογές: α) η επιστημονική ονομασία των φορέων τουλάχιστον σε επίπεδο γένους, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ ή στα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας ή β) εφόσον δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α), η επιστημονική ονομασία που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό, καθώς και το όνομα του/των εν λόγω διεθνούς/-ών οργανισμού/-ών ή, γ) εφόσον ούτε το στοιχείο α) ούτε το στοιχείο β) εφαρμόζονται, η επιστημονική ονομασία με βάση την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, με αναφορά της συγκεκριμένης πηγής. Είναι δυνατόν να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα των φορέων ή τα χαρακτηριστικά των φυτών που είναι σημαντικά για τους φορείς Σοβαρότητα της εστίας. Περιγραφή του υπάρχοντος βαθμού μόλυνσης, των συμπτωμάτων και της ζημίας που έχει προκληθεί και, κατά περίπτωση, ενσωμάτωση των προβλέψεων, μόλις είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες Πηγή της εστίας (outbreak). Κατά περίπτωση, αναφορά της επιβεβαιωμένης οδού εισαγωγής (pathway) του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή ή της εικαζόμενης οδού εισαγωγής (pathway), εν αναμονή της επιβεβαίωσης. Είναι δυνατόν να επισυνάπτονται πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαιωμένη ή την πιθανή προέλευση του επιβλαβούς οργανισμού.

6 L 360/ Επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα Έγκριση των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων. Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές, με επεξηγηματικές σημειώσεις: 1) Ελήφθησαν επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα με τη μορφή χημικής, βιολογικής ή φυσικής μεταχείρισης 2) Ελήφθησαν επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα εκτός από μέτρα με τη μορφή χημικής, βιολογικής ή φυσικής μεταχείρισης 3) Θα ληφθούν επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα 4) Εκκρεμεί απόφαση για το κατά πόσο θα ληφθούν επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα 5) Δεν προβλέπεται η λήψη επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων. Στην περίπτωση καθορισμού οριοθετημένης περιοχής, να αναφέρεται βάσει των επιλογών 1, 2 και 3 αν τα μέτρα αυτά λαμβάνονται εντός ή εκτός της εν λόγω περιοχής. Στην περίπτωση της επιλογής 5, να αναφέρεται ο λόγος για τη μη λήψη επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων Ημερομηνία έγκρισης των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων. Στην περίπτωση προσωρινών μέτρων, να αναφέρεται η αναμενόμενη διάρκειά τους Ταυτοποίηση της περιοχής που καλύπτεται από τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Να αναφέρεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της περιοχής που καλύπτεται από τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Σε περίπτωση που διεξήχθησαν επισκοπήσεις, να αναφέρονται τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων αυτών Στόχος των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων. Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές: 1) εξάλειψη 2) περιορισμός, σε περίπτωση που η εξάλειψη δεν είναι δυνατή Μέτρα που επηρεάζουν τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Αναφορά μίας από τις ακόλουθες επιλογές: 1) μέτρα που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τη διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ένωση 2) μέτρα που δεν επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τη διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ένωση Στην περίπτωση της επιλογής 1, περιγραφή των μέτρων Ειδικές επισκοπήσεις. Σε περίπτωση που οι επισκοπήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων, αναφορά της μεθοδολογίας, της διάρκειας και του πεδίου εφαρμογής τους. 8. Ανάλυση/αξιολόγηση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού. Αναφορά των ακόλουθων επιλογών: 1) Δεν απαιτείται ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού (επιβλαβείς οργανισμοί που παρατίθενται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή που υπόκεινται σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας) 2) Ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού ή προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού υπό κατάρτιση 3) Υπάρχει ήδη προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού 4) Υπάρχει ήδη ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού. Στην περίπτωση των επιλογών 3 και 4, να περιγράφονται τα κύρια ευρήματα και να επισυνάπτεται η αντίστοιχη ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού ή να αναφέρεται η πηγή στην οποία μπορεί να ευρεθεί η εν λόγω ανάλυση. 9. Σύνδεσμοι σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, άλλες πηγές πληροφοριών. 10. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει τις πληροφορίες για ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 έως 4.4, 5.1 έως 5.6, 6.1 έως 6.7, 7.1 έως 7.6 και 8 στην Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής».

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής». Βόλος, 8/6/2017 Αριθμ. Πρωτ. 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ AΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/08/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2402/88090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2 /12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3852/135577 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12-4-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1252/42113 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2 /12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3847/135537 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 380 final 2015/0165 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 9/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4680/137060 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2071 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/8241 Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2016)0509 Μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4709/138758 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη ορισµένων µέτρων προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών στην Ιταλία.

ΘΕΜΑ: Λήψη ορισµένων µέτρων προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών στην Ιταλία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10 /05/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1379/54192 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 1.ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2/12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3850/135552 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.8.2009 COM(2009) 424 τελικό 2009/0117 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύομη, 7/6/2016 Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 08.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1841/62381 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2031 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 344/59 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2011 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31.10.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/37 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997 19. 9. 97 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων I 256/ 13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4336, 31.5.2012 61(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 63(Ι) του 1998 173 (Ι) του 2002 173(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 25/7/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2392/80604 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.1.2014 2013/0141(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστική Απόφαση 2016/ /777/ΕΚ Μεξικό

Εκτελεστική Απόφαση 2016/ /777/ΕΚ Μεξικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 22/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 248/9390 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 07.04.2016 019.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0364/2016 2013/0141(COD) 15/09/2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 266/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα