L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 1310] (2012/138/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η εμπειρία από την εφαρμογή της απόφασης 2008/840/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Anoplophora chinensis (Forster) ( 2 ), γενικά, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων επιδημικών εκρήξεων και των πορισμάτων που ανέφεραν ιδίως η Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η εμπειρία που αφορά την αντιμετώπισή τους, έχουν δείξει ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση. Για λόγους σαφήνειας, λόγω αφενός του εύρους των εν λόγω τροποποιήσεων και αφετέρου των προηγούμενων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η απόφαση 2008/840/ΕΚ. (2) Στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ αναφέρονται οι ονομασίες Anoplophora chinensis (Thomson) και Anoplophora malasiaca (Forster), σαν να προσδιορίζουν διαφορετικούς οργανισμούς, ενώ και οι δύο ονομασίες αναφέρονται στο ίδιο είδος, το οποίο για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης προσδιορίζεται ως Anoplophora chinensis (Forster), στο εξής ο «συγκεκριμένος οργανισμός», όπως στην απόφαση 2008/840/ΕΚ. (3) Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, ορισμένα είδη φυτών τα οποία δεν καλύπτονταν από την απόφαση 2008/840/ΕΚ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της, ενώ άλλα τα οποία προηγουμένως καλύπτονταν από την απόφαση αυτή θα πρέπει να εξαιρεθούν. Τα φυτά και τα μοσχεύματα των οποίων η διάμετρος του μίσχου ή του ριζικού λαιμού είναι κάτω από ένα ορισμένο όριο θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής. Για λόγους βελτίωσης της σαφήνειας και της αναγνωσιμότητας θα πρέπει να περιληφθούν κάποιοι ορισμοί. (4) Όσον αφορά τις εισαγωγές, στις διατάξεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η φυτοϋγειονομική κατάσταση του συγκεκριμένου οργανισμού στη χώρα καταγωγής. ( 1 ) ΕΕ L 169 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 300 της , σ. 36. (5) Λόγω της εμπειρίας από τις μολυσμένες αποστολές καταγωγής Κίνας, οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή θα πρέπει να διέπονται από ειδικές διατάξεις. Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα φυτά εισαγωγής Κίνας στα οποία εντοπίστηκε ο οργανισμός αυτός είναι του είδους Acer spp., κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί η απαγόρευση της εισαγωγής τους έως την 30ή Απριλίου 2012 όπως έχει οριστεί προηγουμένως. (6) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη διακίνηση των φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης. (7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν έρευνες ετησίως και να κοινοποιούν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των περιπτώσεων στις οποίες ο συγκεκριμένος οργανισμός εμφανίζεται σε ένα κράτος μέλος ή σε τμήμα κράτους μέλους, στο οποίο ήταν προηγουμένως άγνωστος ή θεωρείτο ότι είχε εξαλειφθεί. Θα πρέπει να καθοριστεί προθεσμία πέντε ημερών για την κοινοποίηση της εμφάνισης του συγκεκριμένου οργανισμού από το κράτος μέλος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε επίπεδο Ένωσης, αν κριθεί σκόπιμο. (8) Για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού και την πρόληψη της εξάπλωσής του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν οριοθετημένες περιοχές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διοργανώσουν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την απειλή από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να καθορίσουν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στις περιπτώσεις στις οποίες η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είναι πλέον δυνατή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό του. (9) Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τον μη καθορισμό οριοθετημένων περιοχών και τον περιορισμό των μέτρων στην καταστροφή του μολυσμένου υλικού, διενεργώντας εντατική παρακολούθηση και αναζήτηση της πηγής της μόλυνσης των φυτών τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό της μόλυνσης. (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν καθόρισαν οριοθετημένες περιοχές. Θα πρέπει να διαβιβάζουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη επικαιροποιημένη έκδοση της εν λόγω έκθεσης με πλήρη επισκόπηση της κατάστασης.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/39 (11) Επομένως, η απόφαση 2008/840/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) ως «συγκεκριμένα φυτά» νοούνται τα φυτά που προορίζονται για φύτευση με μίσχο ή ριζικό λαιμό διαμέτρου 1cm ή μεγαλύτερης στο πιο χονδρό τους σημείο, εκτός από τους σπόρους, των ειδών Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. και Ulmus spp. β) ως «τόπος παραγωγής» νοείται ο τόπος παραγωγής όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (στο εξής «ISPM») αριθ. 5 ( 1 ) του FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) γ) ως «συγκεκριμένος οργανισμός» νοείται ο Anoplophora chinensis (Forster). Άρθρο 2 Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών καταγωγής τρίτων χωρών εκτός της Κίνας Όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού τα συγκεκριμένα φυτά επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνο εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 1.Α σημείο 1 β) αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 1.Α σημείο 2 σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και δεν εντοπίζονται ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 3 Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών καταγωγής Κίνας 1. Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, τα συγκεκριμένα φυτά επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνο εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 1.Β σημείο 1 ( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των Φυτών, Ρώμη. β) αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 1.Β σημείο 2 σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και δεν εντοπίζονται ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού γ) ο τόπος παραγωγής των εν λόγω φυτών: i) προσδιορίζεται από αποκλειστικό αριθμό μητρώου καταχώρισης ο οποίος έχει αποδοθεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της Κίνας ii) περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του μητρώου που έχει κοινοποιήσει η Επιτροπή στα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 iii) δεν έχει, κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη λόγω της αφαίρεσής του από το μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 3, και iv) δεν έχει, κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή την παράγραφο Ωστόσο, τα φυτά του είδους Acer spp. δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση έως την 30ή Απριλίου Από την 1η Μαΐου 2012, στα φυτά του είδους Acer spp. εφαρμόζεται η παράγραφος Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη το μητρώο των τόπων παραγωγής στην Κίνα που έχει καταρτίσει η εθνική της υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 1.Β σημείο 1 στοιχείο β). Εάν η εν λόγω υπηρεσία επικαιροποιήσει το μητρώο αφαιρώντας έναν τόπο παραγωγής είτε επειδή η ίδια η υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα 1.Β σημείο 1 στοιχείο β) είτε επειδή η Επιτροπή ενημέρωσε την Κίνα σχετικά με τον εντοπισμό του συγκεκριμένου οργανισμού σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισήχθησαν από τον εν λόγω τόπο παραγωγής και η Κίνα διαβιβάσει στην Επιτροπή επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου, η Επιτροπή κοινοποιεί την επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου στα κράτη μέλη. Εάν η εν λόγω υπηρεσία επικαιροποιήσει το μητρώο συμπεριλαμβάνοντας έναν τόπο παραγωγής επειδή η εν λόγω υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα 1.Β σημείο 1 στοιχείο β) και η Κίνα διαβιβάσει την επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου στην Επιτροπή, καθώς και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες, η Επιτροπή κοινοποιεί την επικαιροποιημένη αυτή έκδοση και, εάν χρειάζεται, τις επεξηγηματικές πληροφορίες στα κράτη μέλη. Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό το μητρώο και τις επικαιροποιημένες εκδόσεις του.

3 L 64/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης σε καταχωρισμένο τόπο παραγωγής, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα 1.Β σημείο 1 στοιχείο β) σημεία ii, iii και iv, η κινεζική υπηρεσία φυτοπροστασίας διαπιστώσει την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και η Επιτροπή ενημερωθεί από την Κίνα σχετικά με τη διαπίστωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαπίστωση αυτή. Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά το κοινό. 5. Εάν η Επιτροπή έχει στοιχεία από πηγές άλλες από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 σύμφωνα με τα οποία ένας τόπος παραγωγής που περιλαμβάνεται στο μητρώο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα 1.Β σημείο 1 στοιχείο β) ή στοιχεία σχετικά με τον εντοπισμό του συγκεκριμένου οργανισμού σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισήχθησαν από τον εν λόγω τόπο παραγωγής, κοινοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν αυτόν τον τόπο παραγωγής στα κράτη μέλη. Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά το κοινό. Άρθρο 4 Διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές της Ένωσης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 είναι δυνατό να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 1. Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί σε οριοθετημένες περιοχές, αλλά έχουν εισαχθεί στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 2. Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 3. Άρθρο 5 Έρευνες και κοινοποιήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό 1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες έρευνες ετησίως σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ή σχετικά με ενδείξεις μόλυνσης των φυτών ξενιστών από τον εν λόγω οργανισμό στο έδαφός τους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενημερώνουν, γραπτώς και εντός πέντε ημερών, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε περιοχή της επικράτειάς τους, όπου άλλοτε ο συγκεκριμένος οργανισμός ήταν άγνωστος ή θεωρείτο ότι είχε εξαλειφθεί ή όπου η μόλυνση εντοπίστηκε σε είδος φυτού το οποίο άλλοτε δεν ήταν γνωστό ως φυτό ξενιστής. Άρθρο 6 Οριοθετημένες περιοχές 1. Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 επιβεβαιώνουν την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε μια περιοχή ή εάν η παρουσία του εν λόγω οργανισμού αποδεικνύεται με άλλα μέσα, το κράτος μέλος ορίζει χωρίς καθυστέρηση την οριοθετημένη περιοχή η οποία αποτελείται από τη μολυσμένη ζώνη και μια ζώνη απομόνωσης, σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα Τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να οριοθετήσουν περιοχές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα 2 σημείο 1. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με το σημείο 2 του εν λόγω τμήματος. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές όπως ορίζεται στο παράρτημα II τμήμα Τα κράτη μέλη ορίζουν χρονικές περιόδους για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. Άρθρο 7 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα 1. Τα κράτη μέλη, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 6. Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την περιγραφή της οριοθετημένης περιοχής, εφόσον έχει καθοριστεί, και πληροφορίες σχετικά με τη θέση της, καθώς και χάρτη στον οποίο να φαίνονται τα όριά της και πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του επιβλαβούς οργανισμού, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τη διακίνηση συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 4. Πρέπει να περιγράφει τα στοιχεία και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα μέτρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην καθορίσουν οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα δεδομένα και τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση αυτή. 2. Τα κράτη μέλη έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη έκθεση η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των οριοθετημένων περιοχών, που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 6, με στοιχεία για την περιγραφή τους και τη θέση τους, καθώς και χάρτες με τα όριά τους, αλλά και τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν τα κράτη μέλη.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/41 Άρθρο 8 Συμμόρφωση Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που απαιτείται για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιούν τα μέτρα που έχουν λάβει για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα. Η απόφαση 2008/840/ΕΚ καταργείται. Άρθρο 9 Κατάργηση Άρθρο 10 Επανεξέταση Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως τις 31 Μαΐου Άρθρο 11 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου Για την Επιτροπή John DALLI Μέλος της Επιτροπής

5 L 64/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή Α. Εισαγωγές καταγωγής τρίτων χωρών εκτός της Κίνας 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9, 16, 18 και στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημεία 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού συνοδεύονται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο αναφέρει στη θέση «Συμπληρωματική δήλωση» ότι: α) καθ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής» ή β) ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή, σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από τον οργανισμό Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα: i) ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και ii) ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες διεξοδικές επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού και iii) στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε τοποθεσία: με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster), ή στην οποία εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και η οποία περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster). Στην περίπτωση που εντοπίζονται ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), λαμβάνονται αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της κατάστασης της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς και iv) στην οποία, αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη διεξοδική επιθεώρηση για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % ή γ) τα φυτά καλλιεργήθηκαν από έρριζα υποκείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου β), εμβολιάστηκαν με μοσχεύματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: i) κατά τον χρόνο της εξαγωγής, η διάμετρος των μοσχευμάτων δεν υπερβαίνει το 1 cm στο πιο χονδρό τους σημείο ii) τα εμβολιασμένα φυτά έχουν επιθεωρηθεί σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο iv). 2. Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με το σημείο 1) υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή τον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ). Οι μέθοδοι επιθεώρησης που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την ανίχνευση οποιασδήποτε ένδειξης του συγκεκριμένου οργανισμού, ιδίως στις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %. Β. Εισαγωγές καταγωγής Κίνας 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9, 16, 18 και στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημεία 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής Κίνας συνοδεύονται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο αναφέρει στη θέση «Συμπληρωματική δήλωση»: α) ότι τα φυτά καθ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της Κίνας και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής» ή ( 1 ) ΕΕ L 313 της , σ. 16.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/43 β) ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή, σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από τον οργανισμό Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα: i) ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της Κίνας και ii) ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού και iii) στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε τοποθεσία: με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster) ή στην οποία εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και η οποία περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster). Στην περίπτωση που εντοπίζονται ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), λαμβάνονται αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της κατάστασης της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς και iv) στην οποία, αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη διεξοδική επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης δειγματοληψίας καταστροφής σε κάθε παρτίδα, για την παρουσία του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster), ιδίως όσον αφορά τις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % ή γ) ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν από έρριζα υποκείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου β), εμβολιάστηκαν με μοσχεύματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: i) κατά τον χρόνο της εξαγωγής, η διάμετρος των μοσχευμάτων δεν υπερβαίνει το 1 cm στο πιο χονδρό τους σημείο ii) τα εμβολιασμένα φυτά έχουν επιθεωρηθεί σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο iv δ) τον αριθμό μητρώου καταχώρισης του τόπου παραγωγής. 2. Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με το σημείο 1 υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ. Οι μέθοδοι επιθεώρησης που εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης δειγματοληψίας καταστροφής σε κάθε παρτίδα, διασφαλίζουν την ανίχνευση οποιασδήποτε ένδειξης του συγκεκριμένου οργανισμού, ιδίως στις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %. Η δειγματοληψία καταστροφής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο διενεργείται στο επίπεδο που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Αριθμός φυτών στην παρτίδα Επίπεδο δειγματοληψίας καταστροφής (αριθμός φυτών που πρόκειται να κοπούν) % του μεγέθους της παρτίδας > Όροι διακίνησης 1. Τα συγκεκριμένα φυτά που κατάγονται ( 1 ) από οριοθετημένες περιοχές στο εσωτερικό της Ένωσης επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 2 ) και έχουν καλλιεργηθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη διακίνησή τους σε τόπο παραγωγής: i) ο οποίος είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 3 ) και ii) ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες διεξοδικές επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του συγκεκριμένου οργανισμού εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής των ριζών και των μίσχων των φυτών το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και ( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 12 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. ( 2 ) ΕΕ L 4 της , σ. 22. ( 3 ) ΕΕ L 344 της , σ. 38.

7 L 64/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) ο οποίος βρίσκεται σε οριοθετημένη περιοχή όπου τα φυτά καλλιεργούνται σε τοποθεσία: με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού, ή στην οποία εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες ή όπου διενεργείται στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής σε κάθε παρτίδα συγκεκριμένων φυτών πριν από τη διακίνησή τους στο επίπεδο που καθορίζεται στον πίνακα του τμήματος 1 μέρος Β σημείο 2) και, σε κάθε περίπτωση, όπου διενεργούνται ετησίως επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του συγκεκριμένου οργανισμού σε ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από την τοποθεσία αυτή σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός ή ενδείξεις παρουσίας του. Τα έρριζα υποκείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου είναι δυνατόν να εμβολιάζονται με μοσχεύματα τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί υπό τις συνθήκες αυτές, αλλά των οποίων η διάμετρος στο πιο χονδρό τους σημείο δεν υπερβαίνει το 1 cm. 2. Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν κατάγονται ( 1 ) από οριοθετημένες περιοχές, αλλά έχουν εισαχθεί σε τόπο παραγωγής σε αυτές τις περιοχές, είναι δυνατόν να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τόπος παραγωγής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) σημείο iii) και μόνον εάν τα φυτά συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ. 3. Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σύμφωνα με το τμήμα 1 επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο σημείο 1. ( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 12 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 1. Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών 1. Οι οριοθετημένες περιοχές αποτελούνται από τις ακόλουθες ζώνες: α) μια μολυσμένη ζώνη η οποία είναι η ζώνη στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και η οποία περιλαμβάνει όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο συγκεκριμένος οργανισμός και, ενδεχομένως, όλα τα φυτά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα κατά τη στιγμή της φύτευσης και β) μια ζώνη απομόνωσης ακτίνας τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της μολυσμένης ζώνης. 2. Τα ακριβή όρια των ζωνών βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στα βιολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οργανισμού, στο επίπεδο της μόλυνσης, στη συγκεκριμένη κατανομή των φυτών ξενιστών στην εν λόγω περιοχή και στα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση του συγκεκριμένου οργανισμού. Στις περιπτώσεις στις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι είναι δυνατή η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της επιδημικής έκρηξης, των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας ή της άμεσης εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης, η ακτίνα της ζώνης απομόνωσης μπορεί να περιοριστεί σε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο πέρα από τα όρια της μολυσμένης ζώνης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είναι πλέον δυνατή η ακτίνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο χιλιομέτρων. 3. Εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, τα όρια της μολυσμένης ζώνης και της ζώνης απομόνωσης επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα. 4. Εάν σε μια οριοθετημένη περιοχή, βάσει των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και της παρακολούθησης που αναφέρεται στο παράρτημα II τμήμα 3 σημείο 1 στοιχείο η), ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ανιχνευθεί για μια περίοδο που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν κύκλο ζωής και ένα ακόμη έτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των τεσσάρων διαδοχικών ετών, η οριοθέτηση αυτή καταργείται. Η ακριβής διάρκεια του κύκλου ζωής εξαρτάται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή παρόμοια κλιματική ζώνη. Η οριοθέτηση είναι επίσης δυνατόν να καταργηθεί, έπειτα από περαιτέρω έρευνες, στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τμήμα 2 σημείο Προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν απαιτείται ο καθορισμός οριοθετημένων περιοχών 1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να καθορίσουν οριοθετημένες περιοχές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει εισαχθεί στην εν λόγω περιοχή με τα φυτά στα οποία εντοπίστηκε και υπάρχει ένδειξη ότι τα φυτά αυτά μολύνθηκαν πριν εισαχθούν στην εν λόγω περιοχή ή εάν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα, είτε αυτό συνδέεται άμεσα με το εν λόγω φυτό είτε όχι, το οποίο δεν αναμένεται να οδηγήσει σε εγκατάσταση του οργανισμού και β) έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει εγκατάσταση του συγκεκριμένου οργανισμού και ότι η εξάπλωση και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είναι δυνατή λόγω των βιολογικών του χαρακτηριστικών και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων ειδικής έρευνας και των μέτρων εξάλειψης τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προληπτική κοπή και διάθεση των συγκεκριμένων φυτών, καθώς και των ριζών τους αφού προηγουμένως εξεταστούν. 2. Όταν οι προϋποθέσεις του σημείου 1 ικανοποιούνται, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να καθορίσουν οριοθετημένες περιοχές υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: α) άμεσα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της ταχείας εξάλειψης του συγκεκριμένου οργανισμού και αποκλεισμού της πιθανότητας εξάπλωσής του β) παρακολούθηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου η οποία καλύπτει τουλάχιστον έναν κύκλο ζωής του συγκεκριμένου οργανισμού και ένα ακόμη έτος, συμπεριλαμβανομένης παρακολούθησης επί τέσσερα τουλάχιστον διαδοχικά έτη, σε ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από τα μολυσμένα φυτά ή τον τόπο στον οποίο εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οργανισμός κατά το πρώτο έτος τουλάχιστον η παρακολούθηση πρέπει να είναι τακτική και εντατική γ) καταστροφή κάθε είδους μολυσμένου φυτικού υλικού δ) όσο το δυνατόν ακριβέστερη αναζήτηση της πηγής της μόλυνσης και των φυτών που συνδέονται με το περιστατικό της συγκεκριμένης μόλυνσης και εξέταση οποιασδήποτε ένδειξης μόλυνσης η εξέταση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής ε) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον εν λόγω οργανισμό στ) οποιοδήποτε άλλο μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 ( 1 ) και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 ( 2 ). ( 1 ) Κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα εξάλειψης παρασίτων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. ( 2 ) Η χρήση ολοκληρωμένων μέτρων σε μια προσέγγιση συστημάτων για τη διαχείριση κινδύνων από παράσιτα πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη.

9 L 64/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο Μέτρα που πρέπει να ληφθούν στις οριοθετημένες περιοχές 1. Στις οριοθετημένες περιοχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού: α) άμεση κοπή των μολυσμένων φυτών και των φυτών με συμπτώματα που προκαλούνται από τον συγκεκριμένο οργανισμό και πλήρης αφαίρεση των ριζών τους στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μολυσμένα φυτά εντοπίστηκαν εκτός της περιόδου πτήσης του συγκεκριμένου οργανισμού, η κοπή και η αφαίρεση διενεργείται πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου πτήσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι η κοπή είναι ακατάλληλο μέτρο, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εναλλακτικό μέτρο εξάλειψης το οποίο προσφέρει όμοιο επίπεδο προστασίας κατά της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό και η περιγραφή του μέτρου κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέσω της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 β) κοπή όλων των συγκεκριμένων φυτών σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από τα μολυσμένα φυτά και εξέταση των συγκεκριμένων αυτών φυτών για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι η κοπή είναι ακατάλληλο μέτρο, μεμονωμένη διεξοδική εξέταση για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης όλων αυτών των συγκεκριμένων φυτών που δεν πρόκειται να κοπούν στην εν λόγω ακτίνα και εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη τυχόν πιθανής εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού από τα φυτά αυτά γ) αφαίρεση, εξέταση και διάθεση των φυτών που κόπηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) καθώς και των ριζών τους λήψη όλων των αναγκαίων προφυλάξεων για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της κοπής και μετά από αυτήν δ) αποτροπή της διακίνησης δυνητικά μολυσμένου υλικού εκτός της οριοθετημένης περιοχής ε) όσο το δυνατόν ακριβέστερη αναζήτηση της πηγής της μόλυνσης και των φυτών που συνδέονται με το περιστατικό της συγκεκριμένης μόλυνσης και εξέταση οποιασδήποτε ένδειξης μόλυνσης η εξέταση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής στ) κατά περίπτωση, αντικατάσταση των συγκεκριμένων φυτών από άλλα φυτά ζ) απαγόρευση φύτευσης νέων συγκεκριμένων φυτών στο ύπαιθρο σε περιοχή η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II τμήμα 3 σημείο 1 στοιχείο β), εκτός από τους τόπους παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 2 η) εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές περιόδους στα φυτά ξενιστές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης όπου ενδείκνυται της στοχοθετημένης δειγματοληψίας καταστροφής ο αριθμός των δειγμάτων επισημαίνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7 θ) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον εν λόγω οργανισμό και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της εισαγωγής του στην Ένωση και της εξάπλωσής του στο εσωτερικό της, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 6 ι) όπου ενδείκνυται, ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εξάλειψη, ιδίως αυτών που αφορούν την προσβασιμότητα και την κατάλληλη εξάλειψη όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι αυτά. ια) οποιοδήποτε άλλο μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 ( 1 ) και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 ( 2 ). Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 5 κατά τη διάρκεια περισσότερων των τεσσάρων διαδοχικών ετών επιβεβαιώνουν την παρουσία του εν λόγω οργανισμού σε μια περιοχή και εάν υπάρχουν στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν είναι δυνατόν πλέον να εξαλειφθεί, τα κράτη μέλη μπορούν να αρκεστούν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του συγκεκριμένου οργανισμού στο εσωτερικό της περιοχής αυτής. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) κοπή των μολυσμένων φυτών και των φυτών με συμπτώματα που προκαλούνται από τον συγκεκριμένο οργανισμό και πλήρης αφαίρεση των ριζών τους η κοπή πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, ωστόσο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μολυσμένα φυτά εντοπίστηκαν εκτός της περιόδου πτήσης του συγκεκριμένου οργανισμού, η κοπή και η αφαίρεση διενεργείται πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου πτήσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι η κοπή είναι ακατάλληλο μέτρο, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εναλλακτικό μέτρο ( 1 ) Κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα εξάλειψης παρασίτων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 από τη γραμματεία της Διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. ( 2 ) Η χρήση ολοκληρωμένων μέτρων σε μια προσέγγιση συστημάτων για τη διαχείριση κινδύνων από παράσιτα Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/47 εξάλειψης το οποίο προσφέρει όμοιο επίπεδο προστασίας κατά της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό και η περιγραφή του μέτρου κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέσω της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 β) αφαίρεση, εξέταση και διάθεση των φυτών που κόπηκαν, καθώς και των ριζών τους λήψη όλων των αναγκαίων προφυλάξεων για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού μετά την κοπή γ) αποτροπή της διακίνησης δυνητικά μολυσμένου υλικού εκτός της οριοθετημένης περιοχής δ) κατά περίπτωση, αντικατάσταση των συγκεκριμένων φυτών από άλλα φυτά ε) απαγόρευση φύτευσης νέων συγκεκριμένων φυτών στο ύπαιθρο σε μολυσμένη περιοχή η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημείο 1 στοιχείο α), εκτός από τους τόπους παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 2 στ) εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές περιόδους στα φυτά ξενιστές, συμπεριλαμβανομένης όπου ενδείκνυται της στοχοθετημένης δειγματοληψίας καταστροφής ο αριθμός των δειγμάτων επισημαίνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7 ζ) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον συγκεκριμένο οργανισμό και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της εισαγωγής του στην Ένωση και της εξάπλωσής του στο εσωτερικό της, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 6 η) όπου ενδείκνυται, ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει τον περιορισμό του οργανισμού, ιδίως αυτών που αφορούν την προσβασιμότητα και την κατάλληλη εξάλειψη όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι αυτά θ) κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του συγκεκριμένου οργανισμού Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 146/16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής».

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής». Βόλος, 8/6/2017 Αριθμ. Πρωτ. 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ AΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2016)0509 Μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2071 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/8241 Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 07.04.2016 019.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 266/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύομη, 7/6/2016 Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 118/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/4 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1414 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την πρώην

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2031 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13403/17 AGRILEG 189 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Οκτωβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 MI 124 ENT 33 CONSOM 41 SAN 56 ECO 26 ENV 140 CHIMIE 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 COM(2017) 241 final 2017/0096 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφαση 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα