ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη! !!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!"

Transcript

1 Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ Αναπλ.ΜέλοςΔ.Σ.ΕταιρείαςΑθηροσκλήρωσηςΒ.Ελλάδος h\p://kokkali.blogspot.gr/

2 αντιοξειδωτικά Η"ανακάλυψη"του"ρόλου"των"ελεύθερων" ριζών"στις"χρόνιες"εκφυλιστικές"παθήσεις" είναι"το"ίδιο"σημαντική"με"την"ανακάλυψη" του"ρόλου"των"μικροοργανισμών"στις" μολυσματικές"νόσους"και"οδηγεί"σε" επανάσταση,"που"υπόσχεται"μία"νέα"εποχή" στην"υγεία.(bray,1999)

3 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣΤΡΕΣ Διαταραχήτηςισορροπίαςμεταξύτης παραγωγήςδραστικών,μορφών,οξυγόνου στονοργανισμόκαιτηςικανότητάςτουνατις εξουδετερώνει. Βλάπτειόλατασυστατικάτουκυττάρου κυρίωςτιςπρωτεΐνες,ταλιπίδιακαιτοdna.

4 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣΜΟΡΦΕΣΟΞΥΓΟΝΟΥ Οιδραστικέςμορφέςοξυγόνου (ReacsveOxygenSpecies,ROS)ταξινομούνταιστιςεξής τέσσεριςκατηγορίες: Ελεύθερες,ρίζες,όπωςηρίζαυδροξυλίου(yΟΗ) Ιόντα,όπωςτουποχλωριώδεςανιόν(ClO { ) Συνδυασμούς,ελευθέρων,ριζών,και,ιόντων, όπωςτοανιόνσουπεροξειδίου(yo 2{ ) Μόρια,όπωςτουπεροξείδιοτουυδρογόνου (H 2 O 2 )

5 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣΜΟΡΦΕΣΟΞΥΓΟΝΟΥ Χαρακτηρίζονταιαπόέναμονήρες ηλεκτρόνιοστηνεξωτερικήτους στιβάδα. Είναιπολύασταθήμόριαμεσύντομη διάρκειαζωής. Αντιδρούνάμεσαμεπαρακείμενα μόρια,κλέβονταςαπόαυτάένα ηλεκτρόνιογιαναζευγαρώσουντοδικό τους.

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗΔΡΑΣΤΙΚΩΝΜΟΡΦΩΝΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟιπερισσότερεςROSπαράγονταιφυσιολογικάσε χαμηλάεπίπεδακατάτοναερόβιομεταβολισμό. Ειδικάκυτταρικάένζυμα,ταοποίακαλούνται οξειδάσες,καταλύουναντιδράσειςστιςοποίες παράγεταιυπεροξείδιοτουυδρογόνου(η 2 Ο 2 ). Ηυπερβολικήπροσφοράοξυγόνουστουςιστούς (π.χ.στουςμύεςκατάτηνέντονηάσκηση)καιη ιονίζουσαακτινοβολία(λόγωαλληλεπίδρασηςμετα μόριαο 2 καιη 2 Ο)είναιοιβασικότερεςαιτίες πρόκλησηςοξειδωτικούστρες.

7 ΠΑΡΑΓΩΓΗΔΡΑΣΤΙΚΩΝΜΟΡΦΩΝΟΞΥΓΟΝΟΥ Ταστοιχείαμετάπτωσηςμπορούνναλειτουργήσουν ωςοξειδοαναγωγικοίπαράγοντες, προσλαμβάνονταςήπροσφέρονταςηλεκτρόνιασε άλλαμόρια. Ηδράσηαυτήκαταλύειτο,σχηματισμό,ROS., Ότανταστοιχείααυτάβρεθούνστονοργανισμόσε ελεύθερημορφή(χωρίςναείναιδεσμευμένααπό πρωτεΐνες)αυξάνουνσημαντικάταεπίπεδατου οξειδωτικούστρες.

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣΤΡΕΣ Τακύτταραδιαθέτουνειδικάένζυμαπου αδρανοποιούντιςελεύθερεςρίζες: Ηδισμουτάση,του,σουπεροξειδίου,(SOD)καταλύειτην αντίδραση: yο 2{ +2Η + Η 2 Ο 2 Ηκαταλάσηκαταλύειτηναντίδραση:2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο+Ο 2 Ηυπεροξειδάση,της,γλουταθειόνηςκαταλύειτην αντίδραση: 2GSH+Η 2 Ο 2 GSSG+2Η 2 Ο Ορισμένεςουσίεςπουονομάζονταιπερισυλλέκτες ελεύθερωνριζώναντιδρούνμετιςελεύθερεςρίζες καιτιςεξουδετερώνουν,προστατεύονταςτα κύτταρα. Τέτοιεςείναιοιβιταμίνες,A,,DκαιEκαιοιφαινόλες.,,,,,,,

9 ΠΡΟΚΛΗΣΗΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣΒΛΑΒΗΣ Ταμόριαπουχάνουνηλεκτρόνιαεξαιτίαςτων ROSμετατρέπονταιταίδιασεελεύθερεςρίζες. Μεαυτόντοντρόποδιαταράσσεταιημοριακή τάξηκαιξεκινάμίααλυσιδωτήαντίδρασηπου έχειωςαποτέλεσματηνκυτταρική,βλάβη. Οιμακροπρόθεσμεςκυτταρικέςβλάβεςπου προκαλούνταιαποδίδονταικυρίωςστην προσβολή,του,dna.

10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣΒΛΑΒΗΣ Οιεπιπτώσειςτηςοξειδωτικήςβλάβηςεξαρτώνται απότηνέκτασήτης: Τοκύτταροείναιικανόναανακτήσειτηναρχικήτου κατάστασημετάαπόπεριορισμένηοξειδωτικήβλάβη. Σοβαρότερεςδιαταραχέςοδηγούνστονκυτταρικό θάνατο,είτεμετηδιαδικασίατηςαπόπτωσης,είτεμε άμεσηκυτταρικήνέκρωση(ότανείναιπολύισχυρές). Οικυριότερεςπαθήσειςπουέχουνσυσχετιστείμετο οξειδωτικόστρεςείναιοκαρκίνος,,η,πρόωρηγήρανση,και,διάφορα,εκφυλιστικά-νοσήματα,όπως, αθηροσκλήρωση,,νόσος,alzheimer,,νόσος, Parkinson,,παχυσαρκία,κλπ

11 Ελεύθερεςρίζες Δραστικέςμορφέςοξυγόνου Παράγονταιαπότοοξυγόνοκατάτηδιάρκεια χημικώνδιεργασιώντουμεταβολισμού Τοπλεόνασμααποτελείεπικίνδυνηβιοχημική κατάσταση.-οξειδωτικο-στρεσ.-

12 ΟξειδωτικόΣτρες

13 Αύξησηοξειδωτικούστρες.. Άγχος περιβαλλοντική,ρύπανση ηλιακήακτινοβολία ηλεκτρομαγνητική, ακτινοβολία έντονη,σωματική,άσκηση Κάπνισμα κακή,διατροφή, Ασθένειες Φάρμακα Αλκοόλ, τοξικές,ουσίες.

14

15 Τι,δημιουργεί,το,οξειδωτικό,στρες?, Καρδιαγγειακέςπαθήσεις Καρκίνος Ρευματικάνοσήματα Αρθρίτιδες Πρόωρηγήρανση Καταρράκτης ΓεροντικήΆνοια Alzheimer ΝόσοςτουParkinson Διαβήτης Αλλεργίες Άσθμα Παχυσαρκία Ηπατοπάθειες Λοιμώξεις Φλεγμονές

16 ΟξειδωτικόΣτρες&Αθηροσκλήρωση

17 Οξειδωτικόστρες Παράγονταςκαρδιαγγειακού κινδύνου Εμπλέκεταιστηνπαθογένεια τωνισχαιμικώνκαρδιακών προβλημάτωνκαιστην αθηρογένεση Ηενδοθηλιακήδυσλειτουργία είναιτοπρώτοβήματης αθηροσκλήρωσης,ηοποία αποτελείβασικήαιτία καρδιαγγειακώννόσων Ημεταφοράτηςοξειδωμένης LDLλιποπρωτεϊνηςκατά μήκοςτουενδοθηλίουεντός τουαρτηριακούτοιχώματος επίσηςσυμβάλλειστην αθηρογένεση

18 Αντιοξειδωτικά ουσίεςπουδρουνπροστατευτικά,στονοργανισμό μπλοκάρουντιςελεύθερεςρίζεςτουοξυγόνουπουπαράγονται στονοργανισμόκαιτιςεξουδετερώνουν Οοργανισμόςέχειτηδυνατότηταναπαράγειταδικάτου αντιοξειδωτικά,ταοποίαόμωςδενείναιαρκετάγιανα ανταπεξέλθουνστηνπληθώρατων«εχθρών»τουοργανισμού ηλήψηαντιοξειδωτικώνεξωγενώςαπότηδιατροφήείναι επιβεβλημένη.

19 φλαβονοειδή& τερπενοειδήείναιπολύ αποτελεσματικά θετικάαποτελέσματασε διαφορετικάίηvitro καθώςκαιinvivo μοντέλαέρευναςτης αθηροσκλήρωσης.

20 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ Φλαβονοειδή:πιοκοινήομάδατωνφυτικών πολυφαινολών. Μείωσητουοξειδωτικούστρες φρούτα,λαχανικά,δημητριακά,ελαιόλαδο,όσπρια, κακάο,κρασί,τσάι >8.000διαφορετικάφλαβονοειδή ταφλαβονοειδήδιαχωρίζονταισε φλαβονόλες φλαβόνες φλαβανόνες κατεχίνεςκαιολιγομερήτους:προανθοκυανιδίνες, ισοφλαβόνες,καιανθοκυανίνες

21 Κατάτηνέντονησωματικήάσκηση,η κατανάλωσηοξυγόνουστουςενεργούς σκελετικούςμυςαυξάνει15φορές Αυξημένηπαραγωγήαντιδραστικώνειδών οξυγόνου(ros) Άσκηση{>προκαλείοξειδωτικόστρες

22 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Μέσαστιςτροφέςυπάρχουν εκατοντάδεςαντιοξειδωτικά συστατικά π.χ.φυτοχημικάκαι βιταμίνες,πουείτεενισχύουντους αμυντικούςμηχανισμούςτου οργανισμού,είτεδιαθέτουντην ικανότητανααντιμετωπίζουν απευθείαςτιςελεύθερεςρίζεςκαι ναπεριορίζουνήνααποτρέπουν τιςοξειδωτικέςφθορέςπου προκαλούν. Κάθετροφήπεριέχειέναν ιδιαίτεροσυνδυασμό αντιοξειδωτικώνκαισυνεισφέρει μοναδικάστηνπροστασίατου ανθρώπινουοργανισμού Συνεργιστικήδράση.

23 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ >600ουσίεςμεαντιοξειδωτικήδράση: Βιταμίνες Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα, καροτενοειδήκαιπολυφαινόλες Χαρακτηριστικό:τοβαθύκόκκινοχρώμα τωνκερασιώνκαιτηςντομάτας,το πορτοκαλίτουκαρότου,τοκίτρινοτου καλαμποκιού,τομπλε{μωβτωνblueberries, τωνμούρωνκαιτωνσταφυλιών. Ταπιογνωστάαντιοξειδωτικάείναι οιβιταμίνεςα,c,ε,ηβ{καροτίνη τοσελήνιοκαιτολυκοπένιο.-

24 Αντιοξειδωτικέςουσίες Ένζυμα Βιταμίνες Μέταλλα Φυτικέςενώσεις{φυτοχημικά ΒιταμίνηE ΒιταμίνηC Β{καροτίνη(βιταμίνηA) Σελήνιο ΣυνένζυμοQ10 Φώσφορος Ψευδάργυρος

25 Antioxidants Thechemicalcompoundswhichcandelaythestartor slowtherateoflipidoxidasonreacsoninfoodsystems.

26 Παράγοντες αποτελεσµατικότητας των αντιοξειδωτικών 1. Υψηλόοξειδωτικόστρες 2. ΣταθερόpH 3. Επεξεργασία 4. Λιποδιαλυτέςουσίες

27 ΑΠΩΛΕΙΑΒΑΡΟΥΣ&ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ταάτομαπουκαταναλώνουνάφθονααντιοξειδωτικά, π.χ.μέσωτουπράσινουτσαγιού,τείνουνναέχουν χαμηλότεροσωματικόβάρος. Τααποτελέσματατηςέρευναςγιατηνεπίδρασητων αντιοξειδωτικώνσταλιπώδηκύτταραυποδεικνύουνότι παρεμποδίζουντησυσσώρευσηλίπουςστακύτταρα. βελτίωση,της,ινσουλινοευαισθησίας,,τηςικανότητας δηλαδήτηςινσουλίνηςναδιενεργείαποτελεσματικάτο μεταβολισμότωνυδατανθράκωνκαιιδιαίτερατης γλυκόζης.,, παρεμπόδιση,της,λιπογένεσης,καιστη,ρύθμιση,των, ενζύμων,καιτων,ορμονών,που,εμπλέκονται,στη, σύνθεση,και,το,μεταβολισμό,των,λιπιδίων,,στη,μείωση, του,οξειδωτικού,στρες,τωνπαχύσαρκωνατόμων,αλλά και,στον,περιορισμό,της,φλεγμονής,,ηοποία εμφανίζεταιιδιαίτερααυξημένηστουςπαχύσαρκους,με δεδομένητηναντιφλεγμονώδηδράσηπου παρουσιάζουνορισμένεςαντιοξειδωτικέςενώσεις(π.χ. ρεσβερατρόλη,ολευροπαΐνηκ.λπ.).

28 ORAC Μεταξύτωναξιόπιστωνμεθόδωνπουαποδίδουντησυνολική αντιοξειδωτικήαπόδοσητωντροφίμωνσυγκαταλέγεταικαιημέθοδος ORAC.,, Ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου) δείχνει τη δύναμη που παρουσιάζει ένα τρόφιμο προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέψει τις ελεύθερες ρίζες. ΗμέτρησηORACπραγματοποιείταιμετηςεξήςδιαδικασία:τοποθετούμε ένα δείγμα αντιοξειδωτικών υπό μορφή τροφίμου, ποτού, ή συμπληρώματος π.χ. βιταμίνη ή χημική ουσία (για παράδειγμα, χυμός πορτοκάλι, καρότο ή βιταμίνη Ε) σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητα αλλά και το χρόνο πουαπαιτείτοαντιοξειδωτικόδείγμαπροκειμένουναεξουδετερώσειτις ελεύθερεςρίζες. Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων εκφράζεται με το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ORAC, το οποίο απεικονίζει την ισχύ και την ταχύτητα με τις οποίες επιτελείτηδράσητουωςαντιοξειδωτικότοτρόφιμοήτοσυμπλήρωμα.

29 Κάθετροφήπεριέχειένανιδιαίτεροσυνδυασμόαντιοξειδωτικών Κανέναμεμονωμένοτρόφιμοδενμπορείνακαλύψειτιςανάγκες μαςσεαντιοξειδωτικά. Ηδιατροφήσεφυσιολογικέςκαταστάσεις,βάσειτηςσύστασηςτου ΑμερικάνικουΟργανισμούΓεωργίας(U.S.D.A.),θαπρέπεινα περιέχεικαθημερινά ,μονάδες,ORAC., Οιαντιοξειδωτικέςανάγκεςτουκάθεανθρώπουείναι εξατομικευμένεςσύμφωναμετοάγχος,τιςσυνθήκεςζωής,τις ώρεςύπνου,τηνέκθεσησεπεριβαλλοντικούςκαιδιατροφικούς προ{οξειδωτικούςπαράγοντες(μόλυνση,ραδιενέργεια,κάπνισμα, ζωικάλιπαρά,ορμόνες&χημικάτωντροφίμωνκ.λ.π.).

30

31 Αντιοξειδωτικήικανότητατροφίμων Tableofansoxidantconcentrasonsinvariousfoods(ORAC{HAT) Food Serving+size ORAC,+Trolox+equiv.,+ umol+per+100+g Raw+unprocessed+Cocoa+bean 100#grams 28,000 Wild+blueberry 1#cup 13,427 Pinto+bean ½#cup 11,864 Blueberry 1#cup 9,019 Cranberry 1#cup# 8,983 Artichoke+hearts 1#cup,#cooked 7,904 Blackberry 1#cup# 7,701 Prune ½#cup 7,291 Raspberry 1#cup 6,058 Strawberry 1#cup 5,938 Granny+Smith+apple 1#apple 5,381 Pecan 1#oz 5,095 Sweet+cherry 1#cup 4,873 Black+plum 1#plum 4,844 Plum 1#plum 4,118 Pomegranate 100#grams 2,860

32

33

34 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ προστατευτικήδράσηενάντιαστηνέναρξηκαι τηνεξέλιξητηςαθηροσκλήρωσης έχειαποδειχθείότιηκατανάλωσητων πολυφαινολώνπεριορίζει,την,ανάπτυξη, αλλοιώσεων,αθηρωματώδους,πλάκας,, απαγορεύονταςτηνοξείδωσητηςλιποπρωτεΐνης χαμηλήςπυκνότητας,ηοποίαθεωρείται βασικόςμηχανισμόςστιςενδοθηλιακέςβλάβες πουσυμβαίνουνστηναθηροσκλήρωση.

35 Αντιοξειδωτικές τροφές Μούρα Blueberries Cranberries βατόµουρα φράουλες µήλα (όταν τρώγονται µε τη φλούδα) κεράσια, αχλάδια, Αβοκάντο φρέσκα & ξερά δαµάσκηνα Αγκινάρες Σπανάκι κόκκινο λάχανο µπρόκολο Δηµητριακά Βρώµη Φασόλια

36 Αντιοξειδωτικά Καρύδια, Αµύγδαλα Πράσινο τσάι Καφές Κόκκινο κρασί χυµός από ρόδι Γαρύφαλλο σε σκόνη κανέλα πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραµένη ρίγανη, κουρκουµάς Μαύρη σοκολάτα Κακάο

37 TOP10 Βατόμουρα Πράσινοτσάι Καρύδια Φράουλες Αγκινάρες Cranberries,σμέουρα,μύρτιλλα Γαρύφαλλο(σεσκόνη) Χυμόςαπόκόκκινοσταφύλι Σοκολάτα(75%κακάο) Κόκκινοκρασί

38 Superfoods Οόρος υπερτροφή ήsuperfood,εμφανίστηκεπολύ πρόσφατακαιδενυπάρχειεπίσημοςορισμός. Ένατρόφιμοχαρακτηρίζεταιωςυπερτροφήόταν περιέχεισεσυμπυκνωμένηποσότητααπόπολύτιμα φυτοχημικά,αντιοξειδωτικά,βιταμίνες,μέταλλα, ωμέγα{3λιπαράοξέακαιφυτικέςίνες. Ηκατανάλωσήτουςπροσφέρειευεργετικές ιδιότητεςστονανθρώπινοοργανισμόμέσωτης ισχυρήςαντιοξειδωτικήςικανότηταςπουέχουν.

39 JMedFood.2013Feb25.[Epubaheadofprint] Red,Grape,Seed,Extract,Improves,Lipid,Profiles,and,Decreases,Oxidized,LowÄDensity, Lipoprotein,in,PaÇents,with,Mild,Hyperlipidemia., RazaviSM,GholaminS,EskandariA,MohsenianN,GhorbanihaghjoA, DelazarA,RashtchizadehN,Keshtkar{JahromiM,ArganiH. Source, 1ClinicalResearchandDevelopmentCenter,ShahidModarresHospital,Shahid BeheshsUniversityofMedicalSciences,Tehran,Iran. τυχαιοποιημένη,διπλή{τυφλήελεγχόμενημεplacebo κλινικήδοκιμή. 52υπερλιπιδαιμικά 2ομάδες 200mg/ημέραεκχύλισμασπόρωνκόκκινουσταφυλιού (RGSE) εικονικόφάρμακογια8εβδομάδες. ΠροφίλλιπιδίωνκαιΟχ{LDLμετρήθηκανκατάτηναρχήκαιτο τέλοςκάθεφάσης. ΟΜΑΔΑ:RGSEμειωμένηολικήχοληστερόλη,LDLκαιOx{LDL

40 1μήλοτηνημέρα ηκαθημερινή,κατανάλωση,ενός,μήλουοδήγησε στημείωσητηςοξειδωμένηςμορφήςτηςκακής LDL,χοληστερόλης. οιερευνητέςχορήγησανείτεέναμήλοτην ημέρα,είτεπολυφαινόλες(φυσικά αντιοξειδωτικά)απόμήλοσεμορφήκάψουλας, είτεέναεικονικόχάπι. Tομήλο,καιόχιτόσοοιπολυφαινόλεςτουσε μορφήκάψουλας,κατάφερανναμειώσουντην οξειδωμένημορφήτηςldlχοληστερόληςκατά 40%. Ηδράσηαυτήτουμήλουοφείλεται,κυρίως,στις, πολυφαινόλεςτου,φαίνεταιόμωςότιοι πολυφαινόλες,από,μόνες,τους,δεν,έχουν,το,ίδιο, αποτέλεσμαόσοέναολόκληρομήλο. ηδράσητουμήλουκατάτηςχοληστερόληςείναι μεγαλύτερηκαιαπότααντιοξειδωτικάάλλων, τροφών,όπωςτηςντομάταςκαιτουπράσινου τσαγιού.

41 Ελαιολαδο μονοακόρεστα,λιπαρά,οξέα ελαϊκόοξύ πολυφαινόλες, Τασυστατικάαυτάεπιδρούν θετικάστοκαρδιαγγειακό σύστημακαθώςσυμβάλλουν στηναύξησητηςκαλής{hdl χοληστερόληςκαιαποτρέπουν τηνοξείδωσητηςκακής LDL χοληστερόλης.

42 ΧυμόςΡόδι εξαιρετικάισχυρόαντιοξειδωτικότρόφιμο Μειώνειτηνεναπόθεσηχοληστερόληςστιςαρτηρίες Πολυφαινολες 100%φυσικοςχυμόςρόδι καταναλώνονταιμαζίμετοκουκούτσι 80θερμίδες/100γρ βιταμίνεςc,κ,φυλλικόοξύσίδηρο,φώσφορο προστατεύειαπόκαρδιαγγειακάνοσήματα, φλεγμονώδειςπαθήσειςκαιαπόδιάφορεςμορφές καρκίνου. ωμόμεγιαούρτικαιξηρούςκαρπούς,σεσαλάτες, χυμός Κατόπιν"ιατρικής"συμβουλής" "επικίνδυνες"αλληλεπιδράσεις"με"φάρμακα" π.χ.coumadin,"angiotensinvconverzng"enzyme"(ace)"inhibitors,"including" captopril"(capoten),"enalapril"(vasotec)"and"lisinopril"(prinivil,"zestril)"

43 ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ Αφθονίασεαντιοξειδωτικά υψηλάεπίπεδαβιταμίνηςc,ηοποία βοηθάστηντόνωσητου ανοσοποιητικού,στηνπαρεμπόδιση καρδιακώνπαθήσεων,κάποιων μορφώνκαρκίνου,οστεοπόρωσης,ενώ βοηθάτονοργανισμόμαςνα απορροφάκαλύτερατοσίδηρο. πηγέςδιαιτητικώνινών,βιταμίνηςκ, φυλλικούοξέος Ελάχιστεςθερμίδες. μπορούννακαταναλωθούνείτεσκέτα ωςενδιάμεσοσνακ,είτεσεσυνδυασμό μεγιαούρτι,ήδημητριακάπρωινού (σκέταήμεγάλα)ήσεsmoothiesή ακόμηκαιμέσαστησαλάτα.

44 ΚΑΡΥΔΙΑ Οι«αρχηγοί»τωνξηρώνκαρπώνπεριέχουνταπιοπολλάκαι ισχυράαντιοξειδωτικάσεσχέσημετουςυπόλοιπουςξηρούς καρπούς. Πηγήπολλώνβιταμινών(κυρίωςτουσυμπλέγματοςΒ), μετάλλωνκαιφυτικώνινών. σημαντικέςποσότητεςμονοακόρεστωνκαιπολυακόρεστων λιπαρώνοξέων,καθώςκαιφυτικώνστερολών. Σύμφωναμεμελέτηπουδημοσιεύθηκεστηνεπιθεώρηση τουαμερικανικούκολεγίουδιατροφής,διαπιστώθηκεότιτα καρύδιακαιτολάδιπουπροέρχεταιαπόαυτάβελτιώνουν επίσηςτηναντίδρασηστοστρες. Προσοχήστηνποσότητα

45 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ Βρίσκεταιστοτοπ10τωντροφίμων υψηλήςσυγκέντρωσηςσε αντιοξειδωτικά. σημαντικέςποσότητεςκαροτενοειδών, αλλάκαιδιαφόρωνβιταμινώνόπωςη βιταμίνηcκαιτοφυλλικόοξύ. Πλούσιαπηγήφυτικώνινών ΜαγνήσιοκαιΚάλιο

46 Cranberries αντιφλεγμονώδειςιδιότητες πρόληψηκαιθεραπείατουουροποιητικού καιπιθανώςάλλωνλοιμώξεων. Σύσταση:1ποτήριχυμόαπόcranberries 100%κάθεμέρα{ειδικάανείστεεπιρρεπείς σελοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος.

47 ΠΡΑΣΙΝΟΤΣΑΙ Κατεχίνες Πολυφαινόλες Συμβάλλειστην απώλειαβάρους Ενυδάτωση 4φλιτζάνια/μέρα

48 ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΠλούσιοσεβιταμίνηC Πολυφαινόλες Σύμμαχοςστηναπώλειαβάρους. Καταναλώνεταικυρίωςμετημορφήχυμού. Μπορείτεναφτιάξετεένααντιοξειδωτικό κοκτέιλαπόκίτρινοκαικόκκινογκρέιπφρουτκαι πορτοκάλι.

49 Κόκκινο,κρασί Ταεπιδημιολογικάδεδομένα δείχνουνότιημέτριακατανάλωση κόκκινουκρασιούμειώνειτην καρδιαγγειακήθνησιμότητα. ισχυράαντιοξειδωτικά (πολυφαινόλες) Οιπολυφαινόλεςέχουναντι{ φλεγμονώδειςκαιαντιοξειδωτικές ιδιότητες,πουείναιχρήσιμεςκαιγια τηνπρόληψηάλλωνασθενειών,όπως οδιαβήτης.

50 Σμέουρα,(Rasberries) διπλάσιααντιοξειδωτικήδράσηαπότηνφράουλα 2,5φορέςμεγαλύτερηαπότοπορτοκάλι 10πλάσιααπότομπρόκολοκαιτηνντομάτα. Ηπεριεκτικότητατουσεελλαγικόοξύ (αντικαρκινικήουσία),σεπολυφαινόλες, ανθοκυανίνεςκαιφλαβονοειδήανοίγειτονδρόμο γιατηναντιμετώπισηδιαφόρωνπαθήσεων. 52θερμίδεςστα100γρ εξαιρετικήπηγήφυτικώνινών πλούσιασεμαγγάνιο,βιταμίνεςcκαικ,φυλλικό οξύ,μαγνήσιο,κάλιοκαιχαλκό Μπορείτεναταβρείτεκαικατεψυγμένακαινατα προσθέσετεσεσαλάτεςήναταφάτεταμε γιαούρτιγιαπρωινό.

51 ΒατόμουροGoji Ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα Βιταµίνες Α-Β-C-E (Β1 -Β2-B6,), Καροτενοειδή (β-καροτίνη, ζεαξανθίνη, λουτεΐνη, λυκοπένιο), σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, χαλκός, γερµάνιο, σελήνιο, φώσφορο Φυτοστερόλες (περιορισµός απορρόφησης χοληστερόλης) Λιπαρά οξέα: ω-6 (συρρίκνωση καρκινικών κυττάρων) µείωση της κυτταρικής γήρανσης αναστολή της οξείδωσης της LDLχοληστερόλης) Αντιµικροβιακές και αντιµυκητιασικές ιδιότητες Καλύτερη λειτουργία ήπατος και νεφρών Καταπολέµηση της αϋπνίας και ενίσχυση της µνήµης Μείωση της αρτηριακής πίεσης Ενίσχυση της όρασης Βελτίωση σεξουαλικής ικανότητας

52 Μαύρησοκολάτα ητροφήτωνθεών. πλούσιασεπληθώρααντιοξειδωτικών, μεταξύτωνοποίωνκαισεπολυφαινόλες Οιπολυφαινόλεςαποτελούνουσίεςπου προστατεύουντηνκαρδιάμας,καθώς καιουσίεςπουμειώνουντηνυπέρταση. Η,σοκολάτα,επειδή,όμως,αποτελεί, τρόφιμο,με,υψηλό,θερμιδικό, περιεχόμενο,,προτείνεται,να, καταναλώνετε,με,μέτρο.,μπορεί,να, καταναλωθεί,σε,ρόφημα,ή,σαν, γλύκισμα.,όσο,πιο,σκούρα,είναι,η, σοκολάτα,τόσο,μεγαλύτερη, περιεκτικότητα,σε,κακάο,και, αντιοξειδωτικά,συστατικά,περιέχει,

53 Ηκατανάλωσήτωναντιοξειδωτικών... Βελτιώνει την ευεξία Προάγει την υγεία Καθυστερεί τη γήρανση του οργανισµού Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα Μειώνει την LDL χοληστερόλη Προληπτική και προστατευτική δράση (υπέρταση, θρόµβωση, καρκινογένεση)

54 Αντιοξειδωτικήικανότητατροφών O.R.A.C.OxygenRadicalAbsorbanceCapacity Micromoles of antioxidants/100g Τρόφιμο( Τρόφιμο( Μήλο% 218% Μύρτιλλο( 2400 ( Κεράσια% 670 % Σταφίδες% 2830 % Πορτοκάλι% 750% Δαµάσκηνα% 5770 % Μπρόκολο% 890 % Ρόδι% % Σπανάκι % 1260% Αρώνια( ( Goji Berry ( 25100(

55 «Συνίσταται κατανάλωση τροφών που να συγκεντρώνει 5000 ORAC units, την ηµέρα» USDepartmentofAgriculture

56 Η-τροφή-σου-να-είναι-το- φάρμακό-σου-και- το-φάρμακό-σου-να-είναι- η-τροφή-σου - - Ιπποκράτης400Π.Χ.

57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Flavonoids:"AnZoxidants"Against"Atherosclerosis,DavideGrassi,GiovambaÆstaDesideri1andClaudioFerri1,Nutrients"2010,"2,"889V902;" AnZVatheroscleroZc"effects"of"fruit"bioacZve"compounds:"A"review"of"current"scienZfic"evidence,SurangiH.Thilakarathna,H.P.Vasantha Rupasinghe,CanadianJournalofPlantScience,2012,92(3):407{419, /cjps2011{ ShiZhao,JoshuaBomser,ElizabethL.Joseph,RobertA.DiSilvestro.Intakes"of"apples"or"apple"polyphenols"decease"plasma"values"for"oxidized"lowV density"lipoprotein/beta2vglycoprotein"i"complex.journaloffuncsonalfoods.h\p://dx.doi.org/ /j.jff ToddJ.Anderson,M.D.,IanT.Meredith,M.B.,B.S.,Ph.D.,AlanC.Yeung,M.D.,BalzFrei,Ph.D.,AndrewP.Selwyn,M.D.,andPeterGanz,M.D.The" Effect"of"CholesterolVLowering"and"AnZoxidant"Therapy"on"EndotheliumVDependent"Coronary"VasomoZon.NEnglJMed1995;332:488{ SerraAT,RochaJ,SepodesB,MasasAA,FelicianoRP,deCarvalhoA,BronzeMR,DuarteCM,FigueiraME.EvaluaZon"of"cardiovascular"protecZve" effect"of"different"apple"variezes"v"correlazon"of"response"with"composizon."foodchem.2012dec15;135(4):2378{ ChaiSC,HooshmandS,SaadatRL,PaytonME,Brummel{SmithK,ArjmandiBH.Daily"apple"versus"dried"plum:"impact"on"cardiovascular"disease" risk"factors"in"postmenopausal"women.jacadnutrdiet.2012aug;112(8):1158{ h\ps://www.aace.com/files/lipid{guidelines.pdf 9. JMedFood.2013Feb25.[Epubaheadofprint]""Red"Grape"Seed"Extract"Improves"Lipid"Profiles"and"Decreases"Oxidized"LowVDensity"Lipoprotein"in" PaZents"with"Mild"Hyperlipidemia."RazaviSM,GholaminS,EskandariA,MohsenianN,GhorbanihaghjoA,DelazarA,RashtchizadehN, Keshtkar{JahromiM,ArganiH. 10. InternasonalSocietyofSportsNutrison,h\p://www.sportsnutrisonsociety.org/ 11. NutrientDatabaseforStandardReference.Release23U.S.DepartmentofAgriculture{ARS MedlinePlusMedicalDicsonaryOnline.U.S.NasonalLibraryofMedicine.NIH. DietaryReferenceIntakesforVitaminA,VitaminK,Arsenic,Boron,Chromium,Copper,Iodine,Iron,Manganese,Molybdenum,Nickel,Silicon, VanadiumandZinc.(2001)NasonalAcademyofSciences.InsstuteofMedicine.FoodandNutrisonBoard.Chapter10Manganese. 13. OxygenRadicalAbsorbanceCapacity(ORAC)ofSelectedFoods McAnultyLSetal,ApplPhysiolNutrMetab.2011Dec;36(6):976{84.doi: /h11{120.Epub2011Nov23.Effectofblueberryingessonon naturalkillercellcounts,oxidasvestress,andinflammasonpriortoanda er2.5hofrunning., 16. ChangWH,HuSP,HuangYF,YehTS,LiuJF,JApplPhysiol.2010Dec;109(6):1710{5.doi: /japplphysiol Epub2010Sep23. Effectofpurplesweetpotatoleavesconsumpsononexercise{inducedoxidasvestressandIL{6andHSP72levels. 17. KalafasM,JamurtasAZ,NikolaidisMG,PaschalisV,TheodorouAA,SakellariouGK,KoutedakisY,KouretasD.MedSciSportsExerc.2010Jan; 42(1):142{51.doi: /MSS.0b013e3181ac7a45.,Ergogenic,and,anÇoxidant,effects,of,spirulina,supplementaÇon,in,humans.,

58 Σαςευχαριστώπολύ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 Delivery κάθε μέρα από της 18:00 έως τις 23:00 Και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPERFOODS

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPERFOODS ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 1 2 ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 3 Στην appetite for health ειδικευόμαστε στην εισαγωγή, τυποποίηση και διανομή φυσικών προϊόντων, βιολογικών και συμβατικών. Σημαντικό κομμάτι των προϊόντων μας είναι οι υπερτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Βάλτε τις SUPER ΤΡΟΦΕΣ στην ζωή σας και στην διατροφή σας και εξασφαλίστε τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία σας.

Βάλτε τις SUPER ΤΡΟΦΕΣ στην ζωή σας και στην διατροφή σας και εξασφαλίστε τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία σας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οι SUPER ΤΡΟΦΕΣ είναι μια ειδική κατηγορία τροφίμων που βρίσκονται στη φύση, τα παίρνουμε από αυτήν και με ελάχιστη ή και καθόλου επεξεργασία τα καταναλώνουμε σαν τροφές. Οι SUPER ΤΡΟΦΕΣ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα. Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα. Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 Delivery κάθε µέρα από τις 18:00 έως της 23:00 Και στο site www. oinologio.net

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί η απώλεια ακοής ακόμα και σε νεαρά άτομα. Η απώλεια της ακοής εμφανίζεται όταν η διέλευση των ηχητικών κυμάτων στον εγκέφαλο είναι μειωμένη. Το ακουστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΜΥΣΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ για να μην ξαναπάρετε τα κιλά που χάσατε

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΜΥΣΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ για να μην ξαναπάρετε τα κιλά που χάσατε 001_EXOF _MANA DIATROFHS 6/24/15 1:09 PM Page 1 ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Το τραπέζι του καλοκαιριού από το Α έως το Ω Τι πρέπει να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

* * των πάντων... πωλείο. TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές. TΡΩΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Αφιέρωμα στο Καλαθάκι Λήμνου. από την ΕΑΣ Κορινθίας

* * των πάντων... πωλείο. TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές. TΡΩΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Αφιέρωμα στο Καλαθάκι Λήμνου. από την ΕΑΣ Κορινθίας by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard * των πάντων... πωλείο από την ΕΑΣ Κορινθίας τεύχος 31 * * MONIMEΣ ΣΤΗΛΕΣ TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές

Διαβάστε περισσότερα

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση»

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση» Το περιοδικό των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής! ΤΕΥΧΟΣ 07 magazine TO 2008 2014 / 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ SUPERFOODS ΚΑΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ανδρική υπογονιμότητα ονομάζεται η ανικανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από ένα χρόνο ελεύθερης σεξουαλικής επαφής. Η αρχική εξέταση του σπέρματος γίνεται για να αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική Επικαιρότητα

Διατροφική Επικαιρότητα Ιδρυτικά Μέλη XΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, MSc ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,MSc Εισαγωγικό Σημείωμα Μία νέα χρονιά ξεκινάει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ... ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΑΣ Εξετάσεις: Η επιτυχία ξεκινάει (και) από το πιάτο τους ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Τι πρέπει να φάτε για να νιώσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας Ιπποφαές Eυβοίας Hippophae Rhamnoides Στον κατάλογο των φυτών με γνωστές στην σύγχρονη επιστήμη φαρμακευτικές ιδιότητες το Ιπποφαές κατέχει μια από τις πιο διακεκριμένες θέσεις.το ιπποφαές είναι από τα

Διαβάστε περισσότερα

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ με ΣΤΕΒΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-125 Weight: 60gr with ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ GOJI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ζελέ Ματιών. 25μλ με 70% Αλόη ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ. 250μλ με 60% Αλόη 1 Λ ΠΟΙΟΤΗΤΑ IASC. Πράσινο Τσάι με Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ 100%

Ζελέ Ματιών. 25μλ με 70% Αλόη ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ. 250μλ με 60% Αλόη 1 Λ ΠΟΙΟΤΗΤΑ IASC. Πράσινο Τσάι με Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ 100% Σαμπουάν Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ Σήμερα η Αλόη η γνήσια χρησιμοποιείται και εξωτερικά και εσωτερικά! Το ζελέ που βρίσκετε στα φύλλα, χρησιμοποιείτε για την ανακούφιση σε μιρκής σπουδαιότητας εγκαύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη 001_EXOF_MANA DIATROFHS 3/17/15 7:30 PM Page 1 ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Από τη νηστεία στον οβελία χωρίς να πάρετε γραμμάριο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MEDITERRANEAN LIFE STYLE - MEDLS ΜΕΣΟΓΕΙΑΚOΣ ΤΡOΠΟΣ ΖΩHΣ 4 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί παραδοτέο του έργου MedLS : Mediterranean Life Style (Μεσογειακός Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

editorial Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό και τα Μελή του Ομίλου ΕΛ.ΕΤ.Α. σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές & Καλό Πάσχα!

editorial Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό και τα Μελή του Ομίλου ΕΛ.ΕΤ.Α. σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές & Καλό Πάσχα! editorial Ένας χειμώνας βαρύς και μακρύς έφτασε στο τέλος... Η Άνοιξη είναι εδώ! Το ξύπνημα της φύσης, η ψυχική ανανέωση, η χαρά για την μέρα που μεγαλώνει, μυρωδιές και χρώματα παντού!!! Μαζί με την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κωδικός : FN001-02001 Τιμή καταλόγου : 31,90 Τιμή Μέλους : 26,90

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κωδικός : FN001-02001 Τιμή καταλόγου : 31,90 Τιμή Μέλους : 26,90 Φίλτρα Νερού & Πλυντηρίου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φίλτρο βρύσης Instapure λευκό με διαφανές καπάκι Φίλτρο νερού από την waterpik. Φίλτρο νερού βρύσης με λευκό κορμό και διάφανο καπάκι. Μέσα στην συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Πρόγραμμα δίαιτας Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει και υποστηρίζεται από επιστήμονες γιατρούς, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Η επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τα φυτικά έλαια στην από του στόματος χορήγηση

Τα φυτικά έλαια στην από του στόματος χορήγηση Τα φυτικά έλαια στην από του στόματος χορήγηση Μαρία- Νίκη Λύγδα Βιολόγος- Φαρμακοποιός Ουρανία Σελαμτζή Φαρμακοποιός Όπως ήδη είδαμε τα φυτικά λάδια έχουν εφαρμογές κυρίως τοπικά (μασάζ ή σε διάφορα δερματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρασκευή αρτοσκευασμάτων με χαμηλή θερμιδική αξία Πτυχιακή Μελέτη Σουροπάνη Αργυρώ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 3 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ... 10 4 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ... 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 3 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ... 10 4 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ... 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 3 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ... 10 3.1 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΗΣ... 10 3.2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ... 11 3.3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΞΕΩΣΗ... 17 3.4 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ... 25 3.5 ΧΡΟΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Metabolism and Oxidosis Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ιατροφής Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες ρ Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης Λέκτορας ιατροφής (Π 407/80) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης.

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ίσως μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές της χώρας μας είναι η διατροφή της. Στην κορυφή όλων των διατροφικών συνηθειών είναι η αποκαλούμενη παγκοσμίως Μεσογειακή διατροφή. Η συνειδητοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα