ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη! !!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!"

Transcript

1 Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ Αναπλ.ΜέλοςΔ.Σ.ΕταιρείαςΑθηροσκλήρωσηςΒ.Ελλάδος h\p://kokkali.blogspot.gr/

2 αντιοξειδωτικά Η"ανακάλυψη"του"ρόλου"των"ελεύθερων" ριζών"στις"χρόνιες"εκφυλιστικές"παθήσεις" είναι"το"ίδιο"σημαντική"με"την"ανακάλυψη" του"ρόλου"των"μικροοργανισμών"στις" μολυσματικές"νόσους"και"οδηγεί"σε" επανάσταση,"που"υπόσχεται"μία"νέα"εποχή" στην"υγεία.(bray,1999)

3 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣΤΡΕΣ Διαταραχήτηςισορροπίαςμεταξύτης παραγωγήςδραστικών,μορφών,οξυγόνου στονοργανισμόκαιτηςικανότητάςτουνατις εξουδετερώνει. Βλάπτειόλατασυστατικάτουκυττάρου κυρίωςτιςπρωτεΐνες,ταλιπίδιακαιτοdna.

4 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣΜΟΡΦΕΣΟΞΥΓΟΝΟΥ Οιδραστικέςμορφέςοξυγόνου (ReacsveOxygenSpecies,ROS)ταξινομούνταιστιςεξής τέσσεριςκατηγορίες: Ελεύθερες,ρίζες,όπωςηρίζαυδροξυλίου(yΟΗ) Ιόντα,όπωςτουποχλωριώδεςανιόν(ClO { ) Συνδυασμούς,ελευθέρων,ριζών,και,ιόντων, όπωςτοανιόνσουπεροξειδίου(yo 2{ ) Μόρια,όπωςτουπεροξείδιοτουυδρογόνου (H 2 O 2 )

5 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣΜΟΡΦΕΣΟΞΥΓΟΝΟΥ Χαρακτηρίζονταιαπόέναμονήρες ηλεκτρόνιοστηνεξωτερικήτους στιβάδα. Είναιπολύασταθήμόριαμεσύντομη διάρκειαζωής. Αντιδρούνάμεσαμεπαρακείμενα μόρια,κλέβονταςαπόαυτάένα ηλεκτρόνιογιαναζευγαρώσουντοδικό τους.

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗΔΡΑΣΤΙΚΩΝΜΟΡΦΩΝΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟιπερισσότερεςROSπαράγονταιφυσιολογικάσε χαμηλάεπίπεδακατάτοναερόβιομεταβολισμό. Ειδικάκυτταρικάένζυμα,ταοποίακαλούνται οξειδάσες,καταλύουναντιδράσειςστιςοποίες παράγεταιυπεροξείδιοτουυδρογόνου(η 2 Ο 2 ). Ηυπερβολικήπροσφοράοξυγόνουστουςιστούς (π.χ.στουςμύεςκατάτηνέντονηάσκηση)καιη ιονίζουσαακτινοβολία(λόγωαλληλεπίδρασηςμετα μόριαο 2 καιη 2 Ο)είναιοιβασικότερεςαιτίες πρόκλησηςοξειδωτικούστρες.

7 ΠΑΡΑΓΩΓΗΔΡΑΣΤΙΚΩΝΜΟΡΦΩΝΟΞΥΓΟΝΟΥ Ταστοιχείαμετάπτωσηςμπορούνναλειτουργήσουν ωςοξειδοαναγωγικοίπαράγοντες, προσλαμβάνονταςήπροσφέρονταςηλεκτρόνιασε άλλαμόρια. Ηδράσηαυτήκαταλύειτο,σχηματισμό,ROS., Ότανταστοιχείααυτάβρεθούνστονοργανισμόσε ελεύθερημορφή(χωρίςναείναιδεσμευμένααπό πρωτεΐνες)αυξάνουνσημαντικάταεπίπεδατου οξειδωτικούστρες.

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣΤΡΕΣ Τακύτταραδιαθέτουνειδικάένζυμαπου αδρανοποιούντιςελεύθερεςρίζες: Ηδισμουτάση,του,σουπεροξειδίου,(SOD)καταλύειτην αντίδραση: yο 2{ +2Η + Η 2 Ο 2 Ηκαταλάσηκαταλύειτηναντίδραση:2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο+Ο 2 Ηυπεροξειδάση,της,γλουταθειόνηςκαταλύειτην αντίδραση: 2GSH+Η 2 Ο 2 GSSG+2Η 2 Ο Ορισμένεςουσίεςπουονομάζονταιπερισυλλέκτες ελεύθερωνριζώναντιδρούνμετιςελεύθερεςρίζες καιτιςεξουδετερώνουν,προστατεύονταςτα κύτταρα. Τέτοιεςείναιοιβιταμίνες,A,,DκαιEκαιοιφαινόλες.,,,,,,,

9 ΠΡΟΚΛΗΣΗΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣΒΛΑΒΗΣ Ταμόριαπουχάνουνηλεκτρόνιαεξαιτίαςτων ROSμετατρέπονταιταίδιασεελεύθερεςρίζες. Μεαυτόντοντρόποδιαταράσσεταιημοριακή τάξηκαιξεκινάμίααλυσιδωτήαντίδρασηπου έχειωςαποτέλεσματηνκυτταρική,βλάβη. Οιμακροπρόθεσμεςκυτταρικέςβλάβεςπου προκαλούνταιαποδίδονταικυρίωςστην προσβολή,του,dna.

10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣΒΛΑΒΗΣ Οιεπιπτώσειςτηςοξειδωτικήςβλάβηςεξαρτώνται απότηνέκτασήτης: Τοκύτταροείναιικανόναανακτήσειτηναρχικήτου κατάστασημετάαπόπεριορισμένηοξειδωτικήβλάβη. Σοβαρότερεςδιαταραχέςοδηγούνστονκυτταρικό θάνατο,είτεμετηδιαδικασίατηςαπόπτωσης,είτεμε άμεσηκυτταρικήνέκρωση(ότανείναιπολύισχυρές). Οικυριότερεςπαθήσειςπουέχουνσυσχετιστείμετο οξειδωτικόστρεςείναιοκαρκίνος,,η,πρόωρηγήρανση,και,διάφορα,εκφυλιστικά-νοσήματα,όπως, αθηροσκλήρωση,,νόσος,alzheimer,,νόσος, Parkinson,,παχυσαρκία,κλπ

11 Ελεύθερεςρίζες Δραστικέςμορφέςοξυγόνου Παράγονταιαπότοοξυγόνοκατάτηδιάρκεια χημικώνδιεργασιώντουμεταβολισμού Τοπλεόνασμααποτελείεπικίνδυνηβιοχημική κατάσταση.-οξειδωτικο-στρεσ.-

12 ΟξειδωτικόΣτρες

13 Αύξησηοξειδωτικούστρες.. Άγχος περιβαλλοντική,ρύπανση ηλιακήακτινοβολία ηλεκτρομαγνητική, ακτινοβολία έντονη,σωματική,άσκηση Κάπνισμα κακή,διατροφή, Ασθένειες Φάρμακα Αλκοόλ, τοξικές,ουσίες.

14

15 Τι,δημιουργεί,το,οξειδωτικό,στρες?, Καρδιαγγειακέςπαθήσεις Καρκίνος Ρευματικάνοσήματα Αρθρίτιδες Πρόωρηγήρανση Καταρράκτης ΓεροντικήΆνοια Alzheimer ΝόσοςτουParkinson Διαβήτης Αλλεργίες Άσθμα Παχυσαρκία Ηπατοπάθειες Λοιμώξεις Φλεγμονές

16 ΟξειδωτικόΣτρες&Αθηροσκλήρωση

17 Οξειδωτικόστρες Παράγονταςκαρδιαγγειακού κινδύνου Εμπλέκεταιστηνπαθογένεια τωνισχαιμικώνκαρδιακών προβλημάτωνκαιστην αθηρογένεση Ηενδοθηλιακήδυσλειτουργία είναιτοπρώτοβήματης αθηροσκλήρωσης,ηοποία αποτελείβασικήαιτία καρδιαγγειακώννόσων Ημεταφοράτηςοξειδωμένης LDLλιποπρωτεϊνηςκατά μήκοςτουενδοθηλίουεντός τουαρτηριακούτοιχώματος επίσηςσυμβάλλειστην αθηρογένεση

18 Αντιοξειδωτικά ουσίεςπουδρουνπροστατευτικά,στονοργανισμό μπλοκάρουντιςελεύθερεςρίζεςτουοξυγόνουπουπαράγονται στονοργανισμόκαιτιςεξουδετερώνουν Οοργανισμόςέχειτηδυνατότηταναπαράγειταδικάτου αντιοξειδωτικά,ταοποίαόμωςδενείναιαρκετάγιανα ανταπεξέλθουνστηνπληθώρατων«εχθρών»τουοργανισμού ηλήψηαντιοξειδωτικώνεξωγενώςαπότηδιατροφήείναι επιβεβλημένη.

19 φλαβονοειδή& τερπενοειδήείναιπολύ αποτελεσματικά θετικάαποτελέσματασε διαφορετικάίηvitro καθώςκαιinvivo μοντέλαέρευναςτης αθηροσκλήρωσης.

20 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ Φλαβονοειδή:πιοκοινήομάδατωνφυτικών πολυφαινολών. Μείωσητουοξειδωτικούστρες φρούτα,λαχανικά,δημητριακά,ελαιόλαδο,όσπρια, κακάο,κρασί,τσάι >8.000διαφορετικάφλαβονοειδή ταφλαβονοειδήδιαχωρίζονταισε φλαβονόλες φλαβόνες φλαβανόνες κατεχίνεςκαιολιγομερήτους:προανθοκυανιδίνες, ισοφλαβόνες,καιανθοκυανίνες

21 Κατάτηνέντονησωματικήάσκηση,η κατανάλωσηοξυγόνουστουςενεργούς σκελετικούςμυςαυξάνει15φορές Αυξημένηπαραγωγήαντιδραστικώνειδών οξυγόνου(ros) Άσκηση{>προκαλείοξειδωτικόστρες

22 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Μέσαστιςτροφέςυπάρχουν εκατοντάδεςαντιοξειδωτικά συστατικά π.χ.φυτοχημικάκαι βιταμίνες,πουείτεενισχύουντους αμυντικούςμηχανισμούςτου οργανισμού,είτεδιαθέτουντην ικανότητανααντιμετωπίζουν απευθείαςτιςελεύθερεςρίζεςκαι ναπεριορίζουνήνααποτρέπουν τιςοξειδωτικέςφθορέςπου προκαλούν. Κάθετροφήπεριέχειέναν ιδιαίτεροσυνδυασμό αντιοξειδωτικώνκαισυνεισφέρει μοναδικάστηνπροστασίατου ανθρώπινουοργανισμού Συνεργιστικήδράση.

23 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ >600ουσίεςμεαντιοξειδωτικήδράση: Βιταμίνες Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα, καροτενοειδήκαιπολυφαινόλες Χαρακτηριστικό:τοβαθύκόκκινοχρώμα τωνκερασιώνκαιτηςντομάτας,το πορτοκαλίτουκαρότου,τοκίτρινοτου καλαμποκιού,τομπλε{μωβτωνblueberries, τωνμούρωνκαιτωνσταφυλιών. Ταπιογνωστάαντιοξειδωτικάείναι οιβιταμίνεςα,c,ε,ηβ{καροτίνη τοσελήνιοκαιτολυκοπένιο.-

24 Αντιοξειδωτικέςουσίες Ένζυμα Βιταμίνες Μέταλλα Φυτικέςενώσεις{φυτοχημικά ΒιταμίνηE ΒιταμίνηC Β{καροτίνη(βιταμίνηA) Σελήνιο ΣυνένζυμοQ10 Φώσφορος Ψευδάργυρος

25 Antioxidants Thechemicalcompoundswhichcandelaythestartor slowtherateoflipidoxidasonreacsoninfoodsystems.

26 Παράγοντες αποτελεσµατικότητας των αντιοξειδωτικών 1. Υψηλόοξειδωτικόστρες 2. ΣταθερόpH 3. Επεξεργασία 4. Λιποδιαλυτέςουσίες

27 ΑΠΩΛΕΙΑΒΑΡΟΥΣ&ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ταάτομαπουκαταναλώνουνάφθονααντιοξειδωτικά, π.χ.μέσωτουπράσινουτσαγιού,τείνουνναέχουν χαμηλότεροσωματικόβάρος. Τααποτελέσματατηςέρευναςγιατηνεπίδρασητων αντιοξειδωτικώνσταλιπώδηκύτταραυποδεικνύουνότι παρεμποδίζουντησυσσώρευσηλίπουςστακύτταρα. βελτίωση,της,ινσουλινοευαισθησίας,,τηςικανότητας δηλαδήτηςινσουλίνηςναδιενεργείαποτελεσματικάτο μεταβολισμότωνυδατανθράκωνκαιιδιαίτερατης γλυκόζης.,, παρεμπόδιση,της,λιπογένεσης,καιστη,ρύθμιση,των, ενζύμων,καιτων,ορμονών,που,εμπλέκονται,στη, σύνθεση,και,το,μεταβολισμό,των,λιπιδίων,,στη,μείωση, του,οξειδωτικού,στρες,τωνπαχύσαρκωνατόμων,αλλά και,στον,περιορισμό,της,φλεγμονής,,ηοποία εμφανίζεταιιδιαίτερααυξημένηστουςπαχύσαρκους,με δεδομένητηναντιφλεγμονώδηδράσηπου παρουσιάζουνορισμένεςαντιοξειδωτικέςενώσεις(π.χ. ρεσβερατρόλη,ολευροπαΐνηκ.λπ.).

28 ORAC Μεταξύτωναξιόπιστωνμεθόδωνπουαποδίδουντησυνολική αντιοξειδωτικήαπόδοσητωντροφίμωνσυγκαταλέγεταικαιημέθοδος ORAC.,, Ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου) δείχνει τη δύναμη που παρουσιάζει ένα τρόφιμο προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέψει τις ελεύθερες ρίζες. ΗμέτρησηORACπραγματοποιείταιμετηςεξήςδιαδικασία:τοποθετούμε ένα δείγμα αντιοξειδωτικών υπό μορφή τροφίμου, ποτού, ή συμπληρώματος π.χ. βιταμίνη ή χημική ουσία (για παράδειγμα, χυμός πορτοκάλι, καρότο ή βιταμίνη Ε) σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητα αλλά και το χρόνο πουαπαιτείτοαντιοξειδωτικόδείγμαπροκειμένουναεξουδετερώσειτις ελεύθερεςρίζες. Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων εκφράζεται με το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ORAC, το οποίο απεικονίζει την ισχύ και την ταχύτητα με τις οποίες επιτελείτηδράσητουωςαντιοξειδωτικότοτρόφιμοήτοσυμπλήρωμα.

29 Κάθετροφήπεριέχειένανιδιαίτεροσυνδυασμόαντιοξειδωτικών Κανέναμεμονωμένοτρόφιμοδενμπορείνακαλύψειτιςανάγκες μαςσεαντιοξειδωτικά. Ηδιατροφήσεφυσιολογικέςκαταστάσεις,βάσειτηςσύστασηςτου ΑμερικάνικουΟργανισμούΓεωργίας(U.S.D.A.),θαπρέπεινα περιέχεικαθημερινά ,μονάδες,ORAC., Οιαντιοξειδωτικέςανάγκεςτουκάθεανθρώπουείναι εξατομικευμένεςσύμφωναμετοάγχος,τιςσυνθήκεςζωής,τις ώρεςύπνου,τηνέκθεσησεπεριβαλλοντικούςκαιδιατροφικούς προ{οξειδωτικούςπαράγοντες(μόλυνση,ραδιενέργεια,κάπνισμα, ζωικάλιπαρά,ορμόνες&χημικάτωντροφίμωνκ.λ.π.).

30

31 Αντιοξειδωτικήικανότητατροφίμων Tableofansoxidantconcentrasonsinvariousfoods(ORAC{HAT) Food Serving+size ORAC,+Trolox+equiv.,+ umol+per+100+g Raw+unprocessed+Cocoa+bean 100#grams 28,000 Wild+blueberry 1#cup 13,427 Pinto+bean ½#cup 11,864 Blueberry 1#cup 9,019 Cranberry 1#cup# 8,983 Artichoke+hearts 1#cup,#cooked 7,904 Blackberry 1#cup# 7,701 Prune ½#cup 7,291 Raspberry 1#cup 6,058 Strawberry 1#cup 5,938 Granny+Smith+apple 1#apple 5,381 Pecan 1#oz 5,095 Sweet+cherry 1#cup 4,873 Black+plum 1#plum 4,844 Plum 1#plum 4,118 Pomegranate 100#grams 2,860

32

33

34 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ προστατευτικήδράσηενάντιαστηνέναρξηκαι τηνεξέλιξητηςαθηροσκλήρωσης έχειαποδειχθείότιηκατανάλωσητων πολυφαινολώνπεριορίζει,την,ανάπτυξη, αλλοιώσεων,αθηρωματώδους,πλάκας,, απαγορεύονταςτηνοξείδωσητηςλιποπρωτεΐνης χαμηλήςπυκνότητας,ηοποίαθεωρείται βασικόςμηχανισμόςστιςενδοθηλιακέςβλάβες πουσυμβαίνουνστηναθηροσκλήρωση.

35 Αντιοξειδωτικές τροφές Μούρα Blueberries Cranberries βατόµουρα φράουλες µήλα (όταν τρώγονται µε τη φλούδα) κεράσια, αχλάδια, Αβοκάντο φρέσκα & ξερά δαµάσκηνα Αγκινάρες Σπανάκι κόκκινο λάχανο µπρόκολο Δηµητριακά Βρώµη Φασόλια

36 Αντιοξειδωτικά Καρύδια, Αµύγδαλα Πράσινο τσάι Καφές Κόκκινο κρασί χυµός από ρόδι Γαρύφαλλο σε σκόνη κανέλα πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραµένη ρίγανη, κουρκουµάς Μαύρη σοκολάτα Κακάο

37 TOP10 Βατόμουρα Πράσινοτσάι Καρύδια Φράουλες Αγκινάρες Cranberries,σμέουρα,μύρτιλλα Γαρύφαλλο(σεσκόνη) Χυμόςαπόκόκκινοσταφύλι Σοκολάτα(75%κακάο) Κόκκινοκρασί

38 Superfoods Οόρος υπερτροφή ήsuperfood,εμφανίστηκεπολύ πρόσφατακαιδενυπάρχειεπίσημοςορισμός. Ένατρόφιμοχαρακτηρίζεταιωςυπερτροφήόταν περιέχεισεσυμπυκνωμένηποσότητααπόπολύτιμα φυτοχημικά,αντιοξειδωτικά,βιταμίνες,μέταλλα, ωμέγα{3λιπαράοξέακαιφυτικέςίνες. Ηκατανάλωσήτουςπροσφέρειευεργετικές ιδιότητεςστονανθρώπινοοργανισμόμέσωτης ισχυρήςαντιοξειδωτικήςικανότηταςπουέχουν.

39 JMedFood.2013Feb25.[Epubaheadofprint] Red,Grape,Seed,Extract,Improves,Lipid,Profiles,and,Decreases,Oxidized,LowÄDensity, Lipoprotein,in,PaÇents,with,Mild,Hyperlipidemia., RazaviSM,GholaminS,EskandariA,MohsenianN,GhorbanihaghjoA, DelazarA,RashtchizadehN,Keshtkar{JahromiM,ArganiH. Source, 1ClinicalResearchandDevelopmentCenter,ShahidModarresHospital,Shahid BeheshsUniversityofMedicalSciences,Tehran,Iran. τυχαιοποιημένη,διπλή{τυφλήελεγχόμενημεplacebo κλινικήδοκιμή. 52υπερλιπιδαιμικά 2ομάδες 200mg/ημέραεκχύλισμασπόρωνκόκκινουσταφυλιού (RGSE) εικονικόφάρμακογια8εβδομάδες. ΠροφίλλιπιδίωνκαιΟχ{LDLμετρήθηκανκατάτηναρχήκαιτο τέλοςκάθεφάσης. ΟΜΑΔΑ:RGSEμειωμένηολικήχοληστερόλη,LDLκαιOx{LDL

40 1μήλοτηνημέρα ηκαθημερινή,κατανάλωση,ενός,μήλουοδήγησε στημείωσητηςοξειδωμένηςμορφήςτηςκακής LDL,χοληστερόλης. οιερευνητέςχορήγησανείτεέναμήλοτην ημέρα,είτεπολυφαινόλες(φυσικά αντιοξειδωτικά)απόμήλοσεμορφήκάψουλας, είτεέναεικονικόχάπι. Tομήλο,καιόχιτόσοοιπολυφαινόλεςτουσε μορφήκάψουλας,κατάφερανναμειώσουντην οξειδωμένημορφήτηςldlχοληστερόληςκατά 40%. Ηδράσηαυτήτουμήλουοφείλεται,κυρίως,στις, πολυφαινόλεςτου,φαίνεταιόμωςότιοι πολυφαινόλες,από,μόνες,τους,δεν,έχουν,το,ίδιο, αποτέλεσμαόσοέναολόκληρομήλο. ηδράσητουμήλουκατάτηςχοληστερόληςείναι μεγαλύτερηκαιαπότααντιοξειδωτικάάλλων, τροφών,όπωςτηςντομάταςκαιτουπράσινου τσαγιού.

41 Ελαιολαδο μονοακόρεστα,λιπαρά,οξέα ελαϊκόοξύ πολυφαινόλες, Τασυστατικάαυτάεπιδρούν θετικάστοκαρδιαγγειακό σύστημακαθώςσυμβάλλουν στηναύξησητηςκαλής{hdl χοληστερόληςκαιαποτρέπουν τηνοξείδωσητηςκακής LDL χοληστερόλης.

42 ΧυμόςΡόδι εξαιρετικάισχυρόαντιοξειδωτικότρόφιμο Μειώνειτηνεναπόθεσηχοληστερόληςστιςαρτηρίες Πολυφαινολες 100%φυσικοςχυμόςρόδι καταναλώνονταιμαζίμετοκουκούτσι 80θερμίδες/100γρ βιταμίνεςc,κ,φυλλικόοξύσίδηρο,φώσφορο προστατεύειαπόκαρδιαγγειακάνοσήματα, φλεγμονώδειςπαθήσειςκαιαπόδιάφορεςμορφές καρκίνου. ωμόμεγιαούρτικαιξηρούςκαρπούς,σεσαλάτες, χυμός Κατόπιν"ιατρικής"συμβουλής" "επικίνδυνες"αλληλεπιδράσεις"με"φάρμακα" π.χ.coumadin,"angiotensinvconverzng"enzyme"(ace)"inhibitors,"including" captopril"(capoten),"enalapril"(vasotec)"and"lisinopril"(prinivil,"zestril)"

43 ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ Αφθονίασεαντιοξειδωτικά υψηλάεπίπεδαβιταμίνηςc,ηοποία βοηθάστηντόνωσητου ανοσοποιητικού,στηνπαρεμπόδιση καρδιακώνπαθήσεων,κάποιων μορφώνκαρκίνου,οστεοπόρωσης,ενώ βοηθάτονοργανισμόμαςνα απορροφάκαλύτερατοσίδηρο. πηγέςδιαιτητικώνινών,βιταμίνηςκ, φυλλικούοξέος Ελάχιστεςθερμίδες. μπορούννακαταναλωθούνείτεσκέτα ωςενδιάμεσοσνακ,είτεσεσυνδυασμό μεγιαούρτι,ήδημητριακάπρωινού (σκέταήμεγάλα)ήσεsmoothiesή ακόμηκαιμέσαστησαλάτα.

44 ΚΑΡΥΔΙΑ Οι«αρχηγοί»τωνξηρώνκαρπώνπεριέχουνταπιοπολλάκαι ισχυράαντιοξειδωτικάσεσχέσημετουςυπόλοιπουςξηρούς καρπούς. Πηγήπολλώνβιταμινών(κυρίωςτουσυμπλέγματοςΒ), μετάλλωνκαιφυτικώνινών. σημαντικέςποσότητεςμονοακόρεστωνκαιπολυακόρεστων λιπαρώνοξέων,καθώςκαιφυτικώνστερολών. Σύμφωναμεμελέτηπουδημοσιεύθηκεστηνεπιθεώρηση τουαμερικανικούκολεγίουδιατροφής,διαπιστώθηκεότιτα καρύδιακαιτολάδιπουπροέρχεταιαπόαυτάβελτιώνουν επίσηςτηναντίδρασηστοστρες. Προσοχήστηνποσότητα

45 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ Βρίσκεταιστοτοπ10τωντροφίμων υψηλήςσυγκέντρωσηςσε αντιοξειδωτικά. σημαντικέςποσότητεςκαροτενοειδών, αλλάκαιδιαφόρωνβιταμινώνόπωςη βιταμίνηcκαιτοφυλλικόοξύ. Πλούσιαπηγήφυτικώνινών ΜαγνήσιοκαιΚάλιο

46 Cranberries αντιφλεγμονώδειςιδιότητες πρόληψηκαιθεραπείατουουροποιητικού καιπιθανώςάλλωνλοιμώξεων. Σύσταση:1ποτήριχυμόαπόcranberries 100%κάθεμέρα{ειδικάανείστεεπιρρεπείς σελοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος.

47 ΠΡΑΣΙΝΟΤΣΑΙ Κατεχίνες Πολυφαινόλες Συμβάλλειστην απώλειαβάρους Ενυδάτωση 4φλιτζάνια/μέρα

48 ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΠλούσιοσεβιταμίνηC Πολυφαινόλες Σύμμαχοςστηναπώλειαβάρους. Καταναλώνεταικυρίωςμετημορφήχυμού. Μπορείτεναφτιάξετεένααντιοξειδωτικό κοκτέιλαπόκίτρινοκαικόκκινογκρέιπφρουτκαι πορτοκάλι.

49 Κόκκινο,κρασί Ταεπιδημιολογικάδεδομένα δείχνουνότιημέτριακατανάλωση κόκκινουκρασιούμειώνειτην καρδιαγγειακήθνησιμότητα. ισχυράαντιοξειδωτικά (πολυφαινόλες) Οιπολυφαινόλεςέχουναντι{ φλεγμονώδειςκαιαντιοξειδωτικές ιδιότητες,πουείναιχρήσιμεςκαιγια τηνπρόληψηάλλωνασθενειών,όπως οδιαβήτης.

50 Σμέουρα,(Rasberries) διπλάσιααντιοξειδωτικήδράσηαπότηνφράουλα 2,5φορέςμεγαλύτερηαπότοπορτοκάλι 10πλάσιααπότομπρόκολοκαιτηνντομάτα. Ηπεριεκτικότητατουσεελλαγικόοξύ (αντικαρκινικήουσία),σεπολυφαινόλες, ανθοκυανίνεςκαιφλαβονοειδήανοίγειτονδρόμο γιατηναντιμετώπισηδιαφόρωνπαθήσεων. 52θερμίδεςστα100γρ εξαιρετικήπηγήφυτικώνινών πλούσιασεμαγγάνιο,βιταμίνεςcκαικ,φυλλικό οξύ,μαγνήσιο,κάλιοκαιχαλκό Μπορείτεναταβρείτεκαικατεψυγμένακαινατα προσθέσετεσεσαλάτεςήναταφάτεταμε γιαούρτιγιαπρωινό.

51 ΒατόμουροGoji Ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα Βιταµίνες Α-Β-C-E (Β1 -Β2-B6,), Καροτενοειδή (β-καροτίνη, ζεαξανθίνη, λουτεΐνη, λυκοπένιο), σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, χαλκός, γερµάνιο, σελήνιο, φώσφορο Φυτοστερόλες (περιορισµός απορρόφησης χοληστερόλης) Λιπαρά οξέα: ω-6 (συρρίκνωση καρκινικών κυττάρων) µείωση της κυτταρικής γήρανσης αναστολή της οξείδωσης της LDLχοληστερόλης) Αντιµικροβιακές και αντιµυκητιασικές ιδιότητες Καλύτερη λειτουργία ήπατος και νεφρών Καταπολέµηση της αϋπνίας και ενίσχυση της µνήµης Μείωση της αρτηριακής πίεσης Ενίσχυση της όρασης Βελτίωση σεξουαλικής ικανότητας

52 Μαύρησοκολάτα ητροφήτωνθεών. πλούσιασεπληθώρααντιοξειδωτικών, μεταξύτωνοποίωνκαισεπολυφαινόλες Οιπολυφαινόλεςαποτελούνουσίεςπου προστατεύουντηνκαρδιάμας,καθώς καιουσίεςπουμειώνουντηνυπέρταση. Η,σοκολάτα,επειδή,όμως,αποτελεί, τρόφιμο,με,υψηλό,θερμιδικό, περιεχόμενο,,προτείνεται,να, καταναλώνετε,με,μέτρο.,μπορεί,να, καταναλωθεί,σε,ρόφημα,ή,σαν, γλύκισμα.,όσο,πιο,σκούρα,είναι,η, σοκολάτα,τόσο,μεγαλύτερη, περιεκτικότητα,σε,κακάο,και, αντιοξειδωτικά,συστατικά,περιέχει,

53 Ηκατανάλωσήτωναντιοξειδωτικών... Βελτιώνει την ευεξία Προάγει την υγεία Καθυστερεί τη γήρανση του οργανισµού Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα Μειώνει την LDL χοληστερόλη Προληπτική και προστατευτική δράση (υπέρταση, θρόµβωση, καρκινογένεση)

54 Αντιοξειδωτικήικανότητατροφών O.R.A.C.OxygenRadicalAbsorbanceCapacity Micromoles of antioxidants/100g Τρόφιμο( Τρόφιμο( Μήλο% 218% Μύρτιλλο( 2400 ( Κεράσια% 670 % Σταφίδες% 2830 % Πορτοκάλι% 750% Δαµάσκηνα% 5770 % Μπρόκολο% 890 % Ρόδι% % Σπανάκι % 1260% Αρώνια( ( Goji Berry ( 25100(

55 «Συνίσταται κατανάλωση τροφών που να συγκεντρώνει 5000 ORAC units, την ηµέρα» USDepartmentofAgriculture

56 Η-τροφή-σου-να-είναι-το- φάρμακό-σου-και- το-φάρμακό-σου-να-είναι- η-τροφή-σου - - Ιπποκράτης400Π.Χ.

57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Flavonoids:"AnZoxidants"Against"Atherosclerosis,DavideGrassi,GiovambaÆstaDesideri1andClaudioFerri1,Nutrients"2010,"2,"889V902;" AnZVatheroscleroZc"effects"of"fruit"bioacZve"compounds:"A"review"of"current"scienZfic"evidence,SurangiH.Thilakarathna,H.P.Vasantha Rupasinghe,CanadianJournalofPlantScience,2012,92(3):407{419, /cjps2011{ ShiZhao,JoshuaBomser,ElizabethL.Joseph,RobertA.DiSilvestro.Intakes"of"apples"or"apple"polyphenols"decease"plasma"values"for"oxidized"lowV density"lipoprotein/beta2vglycoprotein"i"complex.journaloffuncsonalfoods.h\p://dx.doi.org/ /j.jff ToddJ.Anderson,M.D.,IanT.Meredith,M.B.,B.S.,Ph.D.,AlanC.Yeung,M.D.,BalzFrei,Ph.D.,AndrewP.Selwyn,M.D.,andPeterGanz,M.D.The" Effect"of"CholesterolVLowering"and"AnZoxidant"Therapy"on"EndotheliumVDependent"Coronary"VasomoZon.NEnglJMed1995;332:488{ SerraAT,RochaJ,SepodesB,MasasAA,FelicianoRP,deCarvalhoA,BronzeMR,DuarteCM,FigueiraME.EvaluaZon"of"cardiovascular"protecZve" effect"of"different"apple"variezes"v"correlazon"of"response"with"composizon."foodchem.2012dec15;135(4):2378{ ChaiSC,HooshmandS,SaadatRL,PaytonME,Brummel{SmithK,ArjmandiBH.Daily"apple"versus"dried"plum:"impact"on"cardiovascular"disease" risk"factors"in"postmenopausal"women.jacadnutrdiet.2012aug;112(8):1158{ h\ps:// 9. JMedFood.2013Feb25.[Epubaheadofprint]""Red"Grape"Seed"Extract"Improves"Lipid"Profiles"and"Decreases"Oxidized"LowVDensity"Lipoprotein"in" PaZents"with"Mild"Hyperlipidemia."RazaviSM,GholaminS,EskandariA,MohsenianN,GhorbanihaghjoA,DelazarA,RashtchizadehN, Keshtkar{JahromiM,ArganiH. 10. InternasonalSocietyofSportsNutrison,h\p:// 11. NutrientDatabaseforStandardReference.Release23U.S.DepartmentofAgriculture{ARS MedlinePlusMedicalDicsonaryOnline.U.S.NasonalLibraryofMedicine.NIH. DietaryReferenceIntakesforVitaminA,VitaminK,Arsenic,Boron,Chromium,Copper,Iodine,Iron,Manganese,Molybdenum,Nickel,Silicon, VanadiumandZinc.(2001)NasonalAcademyofSciences.InsstuteofMedicine.FoodandNutrisonBoard.Chapter10Manganese. 13. OxygenRadicalAbsorbanceCapacity(ORAC)ofSelectedFoods McAnultyLSetal,ApplPhysiolNutrMetab.2011Dec;36(6):976{84.doi: /h11{120.Epub2011Nov23.Effectofblueberryingessonon naturalkillercellcounts,oxidasvestress,andinflammasonpriortoanda er2.5hofrunning., 16. ChangWH,HuSP,HuangYF,YehTS,LiuJF,JApplPhysiol.2010Dec;109(6):1710{5.doi: /japplphysiol Epub2010Sep23. Effectofpurplesweetpotatoleavesconsumpsononexercise{inducedoxidasvestressandIL{6andHSP72levels. 17. KalafasM,JamurtasAZ,NikolaidisMG,PaschalisV,TheodorouAA,SakellariouGK,KoutedakisY,KouretasD.MedSciSportsExerc.2010Jan; 42(1):142{51.doi: /MSS.0b013e3181ac7a45.,Ergogenic,and,anÇoxidant,effects,of,spirulina,supplementaÇon,in,humans.,

58 Σαςευχαριστώπολύ

! 9o!Πανελλήνιο!Συνέδριο! Αθηροσκλήρωσης!

! 9o!Πανελλήνιο!Συνέδριο! Αθηροσκλήρωσης! ! 9o!Πανελλήνιο!Συνέδριο! Αθηροσκλήρωσης! ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ,ΟΥΣΙΕΣ,ΚΑΙ,Ο,ΡΟΛΟΣ,ΤΟΥΣ,ΣΤΗΝ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ,!! Αναστασία!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος! anastasiakokkali@hotmail.com! Αθηροσκλήρωση!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ XLVXVΙΙ Μάρτιος Απρίλιος 2011

ΤΕΥΧΟΣ XLVXVΙΙ Μάρτιος Απρίλιος 2011 ΤΕΥΧΟΣ XLVXVΙΙ Μάρτιος Απρίλιος 2011 ΤΕΥΧΟΣ XLVX VΙ I ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 e-περιοδική έκδοση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε. Ι.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η καλλιέργεια του αμπελιού στην στην αρχαιότητα Δίαιτα στην Αρχαία Ελλάδα Το Μεσογειακή πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια.

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το φυτό Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι γνωστό εδώ και αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά Ο οργανισμός ενός καπνιστή δέχεται συνεχώς τη βλαπτική δράση του τσιγάρου, είναι φυσικό, λοιπόν, να έχει και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες από τον οργανισμό ενός μη καπνιστή. Υπάρχουν τροφές που μειώνουν

Διαβάστε περισσότερα

* * των πάντων... πωλείο. TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές. TΡΩΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Αφιέρωμα στο Καλαθάκι Λήμνου. από την ΕΑΣ Κορινθίας

* * των πάντων... πωλείο. TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές. TΡΩΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Αφιέρωμα στο Καλαθάκι Λήμνου. από την ΕΑΣ Κορινθίας by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard * των πάντων... πωλείο από την ΕΑΣ Κορινθίας τεύχος 31 * * MONIMEΣ ΣΤΗΛΕΣ TΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ: Αφιέρωμα στις αντιοξειδωτικές τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Γκότζι Μπέρι (Goji Berry): Ιστορία

Γκότζι Μπέρι (Goji Berry): Ιστορία : Ιστορία Τα Ιμαλάια εκτός από τις ομορφιές των επιβλητικών ορεινών όγκων του Θιβέτ παράγουν πολύ σημαντικά φρούτα για την υγεία του ανθρώπου. Ένα από αυτά είναι το φρούτο το οποίο σε μετάφραση λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη «Το κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά» «ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνες Υγείας. Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου

Πυλώνες Υγείας. Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου 3 + 1 + 1 Πυλώνες Υγείας Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ(1946) Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2000-2004 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 2004-2006 Ιατρική Σχολή TUFTS UNIVERSITY BOSTON Master

Διαβάστε περισσότερα

«Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr!

«Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr! «Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr! Πολλές φορές κατά τη διάρκεια μίας δίαιτας αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr ------ Χυμοί & Νέκταρ Royal Berry ------- Οι χυμοί και τα νέκταρ Royal Berry αποτελούν μια νέα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό. Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο

Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό. Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο ELIXIR ΥΓΙΟΥΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο Περιέχει αλόη βέρα, χυμό νόνι, MSM (οργανικό θείο), τα μούρα goji και τζίντζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί από τους περισσότερους: αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κάσιους, κτλ προτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε. -MEDOLIVA ΣΚΟΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αναπτύχθηκε μια σειρά νέων οργανικών, υγιεινών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Η δυσκοιλιότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα γαστρεντερικά συμπτώματα που εμφανίζεται στο σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Η υπέρταση είναι μια «ύπουλη» νόσος η οποία συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, ωστόσο αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα κινδύνου στην

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14. Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας)

1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14. Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) 1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14 Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος Βινιέρη Κωνσταντίνα Γκάνεβ Κονσταντίν Καραγιαννοπούλου Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Η φράουλα είναι ένα από τα πιο γευστικά και θρεπτικά φρούτα της άνοιξης. Σαν φυτό, η φράουλα είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και αναρριχώμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων Φυσικές χρωστικές των τροφίμων Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός Χρώμα και τρόφιμα Χρώμα: βασικός παράγοντας στην εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Ένα τρόφιμο δεν τρώγεται αν δεν έχει το σωστό χρώμα. Χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Το φρέσκο σύκο καταναλώνεται κυρίως στις Μεσογειακές και Ανατολικές χώρες προς το τέλος του καλοκαιριού. Είναι πολύ πλούσιο σε ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικά βότανα υγείας κι ομορφιάς

Θεραπευτικά βότανα υγείας κι ομορφιάς Θεραπευτικά βότανα υγείας κι ομορφιάς Εισαγωγικά Ιστορική εξέλιξη Χρήσεις των βοτάνων Κυριότερα βότανα και φυτά Συλλογή βοτάνων Υπερτροφές Ιστορική εξέλιξη υπερτροφών Κυριότερες υπερτροφές Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία είναι σημαντικά για τη διατροφή και την ευεξία μας. Πράγματι, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr!

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! «Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! Όλοι γνωρίζουν την παροιμία»ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα». Πλέον έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες ότι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, υγρό χρυσάφι κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜSc Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή θρεπτικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας. Ελαιόλαδο και υγεία

PROJECT. Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας. Ελαιόλαδο και υγεία ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Γιώργος Δερμιτζάκης Δημήτρης Δημητρουλόπουλος Έλενα Ξενάκη Μαργαρίτα Χατζοπούλου PROJECT Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας Ελαιόλαδο και υγεία ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Λαγουτάρη Ελένη Σούσου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc

Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc Τα μήλα είναι ένα από τα πιο ευρέως καλλιεργούμενα φρούτα που καταναλώνει ο άνθρωπος. Είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, η συγκέντρωση των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία Τσάι Πράσινο Οι ιδιότητες και τα οφέλη του πράσινου τσαγιού είναι γνωστές εδώ και αιώνες σε πολλούς Ασιατικούς πολιτισμούς. Ωστόσο στο δυτικό κόσμο το πράσινο τσάι έγινε δημοφιλές πρόσφατα. Μόνο το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής.

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. Μπορεί να μην έχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών όπως άλλα λαχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Κόκκινα φρούτα και λαχανικά

Κόκκινα φρούτα και λαχανικά Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Αποτελούν ολοκληρωμένα τρόφιμα, που δημιουργήθηκαν από τη φύση, και είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξηροί Καρποί: Ένας θησαυρός για την υγεία σας!

Ξηροί Καρποί: Ένας θησαυρός για την υγεία σας! Ξηροί Καρποί: Ένας θησαυρός για την υγεία σας! της Αθηνάς Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική ιαιτολόγος- ιατροφολόγος, M.Sc. Οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί από τους περισσότερους: αµύγδαλα, καρύδια,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Page1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10 η ΜΑΙΟΥ 2014 Θέμα: Τρώω σωστά και ισορροπημένα και το απολαμβάνω! «Μεσογειακή Διατροφή και η Αξία

Διαβάστε περισσότερα

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ με ΣΤΕΒΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-125 Weight: 60gr with ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ GOJI

Διαβάστε περισσότερα

Τηγανητές πατάτες,μαργαρίνη, παγωτά, μοσχαρίσιο κρέας, κατεψυγμένα γεύματα).

Τηγανητές πατάτες,μαργαρίνη, παγωτά, μοσχαρίσιο κρέας, κατεψυγμένα γεύματα). ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις και τηρείται από τις ακόλουθες χώρες (Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, ΗΠΑ, Ιαπωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ EΙΣΑΓΩΓΗ Στίς 16 Οκτωβρίου 2010 εγκρίθηκε απο την UNESCO η Μεσογειακή Διατροφή ως μέρος της αϋλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 21 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ!!

ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 21 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ!! ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 21 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ!! ΟΙ 21 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ http://www.defencenet.gr/defence/item/- οι-21-κορυφαίες-αντικαρκινικές-τροφές-1 Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Αντιοξειδωτικά

Φυσικά Αντιοξειδωτικά Φυσικά Αντιοξειδωτικά Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστήμης της διατροφής στρέφεται από την έννοια της επαρκούς διατροφής στην έννοια της βέλτιστης διατροφής. Έτσι οι διατροφικές μας επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου Ημερομηνία 11/03/2015 Μέσο Συντάκτης Link ladylike.gr Άντρια Κωνσταντίνου http://www.ladylike.gr/articles/body-and-mind/diatrofi/ase-toys-alloys-namasane-godji-berry-kai-vale-ta-ellhnika-super-foods-sth-diatrofhsoy.3350840.html?utm_source=ladylike&utm_medium=takaluteramas_article&ut

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

επίκεφαλής Φροντίδα ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΑ ΣΤΗΝΟΜΟΡΦΙΑΜΑΣ

επίκεφαλής Φροντίδα ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΑ ΣΤΗΝΟΜΟΡΦΙΑΜΑΣ Απο την ιλιαδα κλαγκου Φροντίδα επίκεφαλής Δεν ειναι λιγες οι φορες που τα μαλλια σας, ιδιωσ μετα τις καλοκαιρινες διακοπες, παρουσιαζουν προβληματα. Ρωτησαμε τους ειδικους και μαθαμε τι τα ταλαιπωρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας Τα οφέλη του Regenesis TM : ü Ισχυρό Αντιοξειδωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος

Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος ΒΜΙ Ιδανικού Βάρους Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, Body Mass Index (BMI), ή Quetelet index) είναι μια μέτρηση που θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ : Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Naturalite contact: 210 2510354 694 5075869 www.naturalite.gr sales@naturalite.gr

Naturalite contact: 210 2510354 694 5075869 www.naturalite.gr sales@naturalite.gr Μαστίχα Πλούσια ενυδατικό για όλη την οικογένεια. Αποκαθιστά τις δοµές κολλαγόνου την ελαστικότητα του δέρµατος. 250 7,50 Κατράµι Ιδανικό για την ξηροδερµία, τα λιπαρά µαλλιά, την πιτυρίδα, την τριχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 1. Πράσινο Τσάι Περιγραφή: Με την αντιοξειδωτική του δράση και της μείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκερίδιων στο αίμα, το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

ΦΡΟΥΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΩΜΑΪΣ ΤΣΕΛΟΥ ΖΩΗ ΝΟΔΑΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΦΡΟΥΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Τα πορτοκάλια περιέχουν πολλά απαραίτητα για τον οργανισµό µας θρεπτικά συστατικά, όπως βιταµίνη Α, Β1 και C φυλλικό οξύ,

Διαβάστε περισσότερα

CAMU CAMU Βιταμίνη C. Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα. Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς!

CAMU CAMU Βιταμίνη C. Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα. Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς! CAMU CAMU Βιταμίνη C Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς! Royal Green Camu Camu Βιταμίνη C Βιταμίνη C από 100% φυσικές τροφές Camu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA Χωρίς Ζάχαρη, Γλουτένη, Λακτόζη. Απαλλαγμένο από Τεχνητές Γεύσεις κaι Συντηρητικά Σωματική & Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γαστρίτιδα είναι η φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου. Το στομάχι αποτελεί τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος κατέχοντας κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία κάνει θαύματα

Η νηστεία κάνει θαύματα Η νηστεία κάνει θαύματα Έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης δείχνει ότι οι διατροφικές επιταγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι άκρως ευεργετικές για την υγεία των παιδιών Οι ειδικοί λένε ότι η αποχή από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! Παράγεται στην Αµερική 100% Φυσικά Συστατικά Πατενταρισµένη Σύνθεση Περιέχει Olea25 TM & Βιταµίνη C Εργαστηριακά Ελεγµένο Εξαγωγή χωρίς χρήση χηµικών Φυσική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΛΙΖΑ ΜΑΡΚΙ ΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ Συντονίστρια Healthy Lifestyle ιατροφολόγος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΓΕΙΝΗ και ΟΡΘΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Ουρολιθίαση είναι η κατάσταση που περιγράφει η ίδια η λέξη και εννοεί πέτρα στα ούρα. Mπορεί να εντοπιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Διατροφής-Ιώσεων-Ανοσοποιητικού Συστήματος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Οκτώβριος :40

Σχέση Διατροφής-Ιώσεων-Ανοσοποιητικού Συστήματος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Οκτώβριος :40 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Οι ιώσεις ανεξάρτητα από το εάν είναι ήπιες ή όχι έχουν αρνητικές επιδράσεις στη διατροφική κατάσταση του ατόμου. Οι σπουδαιότητα των επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Δρ. Μαρία Μπουγουλιά. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος

Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Δρ. Μαρία Μπουγουλιά. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ. Μαρία Μπουγουλιά Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Diabetes + Obesity = Diabesity Διαβήτης + Παχυσαρκία = Επιδηµία της δεκαετίας του 1990 Η δίαιτα και η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή κατά της πνευματικής κόπωσης και του άγχους

Διατροφή κατά της πνευματικής κόπωσης και του άγχους Διατροφή κατά της πνευματικής κόπωσης και του άγχους Όταν βρισκόμαστε κάτω από πίεση και άγχος, η σωστή διατροφή μπορεί να παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του οργανισμού. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Περιεχόμενα 18/06/2014

Στόχοι. Περιεχόμενα 18/06/2014 Ερωτηματολόγιο γνώσεων μεσογειακής διατροφής, ελαιόλαδου 1. Tα βασικά στοιχεία της σωστής διατροφής είναι : Ισορροπία, Μέτρο, Ποικιλία, Μόνο φυτικές τροφές Παγκύπρια Ημέρα Διατροφής: «Τρώω σωστά και ισορροπημένα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μητέρα. όλων των πράσινων τσαγιών. Ρόφηµα και το πιο πράσινο συστατικό για τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

Μητέρα. όλων των πράσινων τσαγιών. Ρόφηµα και το πιο πράσινο συστατικό για τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών Η Μητέρα όλων των πράσινων τσαγιών MATCHA Ρόφηµα και το πιο πράσινο συστατικό για τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών Ενέργεια της φύσης Το καλύτερο πράσινο τσάι στον κόσµο, το MATCHA, καλλιεργείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης)

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης) Τις Βιταμίνες τις χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) β) Λιποδιαλυτές Βιταμίνες (A, D, E, K) α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) Βιταμίνη Β1 (Θιαμίνη) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης

Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η ΠΡΩΙΝΟ:2 φέτες ψωμί πολύσπορο 1κ.γ. Μαργαρίνη & 2κ.γ. Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, 1 ποτήρι γάλα, 0 ανάλατα αμύγδαλα ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ:1 μερίδα φακές & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:1 ακτινίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά

Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά Κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών ανθρώπινων διεργασιών παραγωγή ενέργειας, αποτοξίνωση από τοξικές ουσίες και ανοσολογική απόκριση, παράγονται από τον οργανισµό ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 9η Διάλεξη: «Άσκηση και ελεύθερες ρίζες»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 9η Διάλεξη: «Άσκηση και ελεύθερες ρίζες» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : H ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτεΐνες (proteins) Υδατάνθρακες (carbohydrates) 13/7/2015. Ομάδες Τροφίμων (food groups) Θρεπτικά συστατικά (nutrients)

Πρωτεΐνες (proteins) Υδατάνθρακες (carbohydrates) 13/7/2015. Ομάδες Τροφίμων (food groups) Θρεπτικά συστατικά (nutrients) Ομάδες Τροφίμων (food groups) Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία 8 η Υποχρεωτική Άσκηση Επιλογής Διατροφή στη Δημόσια Υγεία Ανδρονίκη Νάσκα, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δημητριακά και

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Χοληστερόλη είναι η κύρια στερόλη που απαντάται στους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο. Υπάρχει σε όλους του ιστούς και τα υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 7:00-17:30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δημήτριος Τσαβδαρίδης Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ..Υ. Πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 7:00-17:30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δημήτριος Τσαβδαρίδης Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ..Υ. Πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7:00-17:30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δημήτριος Τσαβδαρίδης Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ..Υ. Πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε. 17:30-18:00 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αναστασία Αναστασιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα.

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Τι είναι τα Neutracuticals Καλυβιανάκης ηµήτρης Ουρολόγος L/O/G/O ήλωση συµφερόντων Καµία L/O/G/O Ορισμός Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Προέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ!!!! Το κρεμμύδι ή Άλλιον το κοινό. Το σκόρδο.ή Άλλιο το εδώδιμο. Το σκόρδο και το κρεμμύδι μειώνουν την αρτηριακή πίεση ; 12/3/2012

ΜΥΘΟΣ!!!! Το κρεμμύδι ή Άλλιον το κοινό. Το σκόρδο.ή Άλλιο το εδώδιμο. Το σκόρδο και το κρεμμύδι μειώνουν την αρτηριακή πίεση ; 12/3/2012 Μύθοι και αλήθειες για τη διατροφή. Τι ωφελεί λίπραγματικά την καρδιά δάμας; το φαγητό πρέπει να είναι το φάρμακό σας και το φάρμακό σας πρέπει να είναι το φαγητό σας Ιπποκράτης (460π.Χ-377π.Χ) Σοφία Παυλίδου

Διαβάστε περισσότερα