4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη και εκτέλεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : Ηράκλειο Ηράκλειο, 18/12/2009 Α.Π.: 3098 Τηλ. : , , Fax : Ηλεκτρ. Δ/νση : Πληροφορίες : Μ.Γιαλυτάκη- Μ.Αγγελάκη Θέμα: Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ` όψιν: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ). 3. Του άρθρου 81 (παρ. 3) του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-91) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Του άρθρου 16 του Ν. 3525/07 (ΦΕΚ 16/Α/ ) που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού. 6. Το άρθρο 24 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3-3-94) με το οποίο δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/91 και της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43). 7. Του άρθρου 21 (παρ. 3) του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Τ.Α/ ) για την ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης. 8. Του Π.Δ. 164/2004 ΦΕΚ 134/Α/ «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 9. Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν (ΦΕΚ 150/Α/ ) για αύξηση των ωρών απασχόλησης του ωρομισθίου προσωπικού. 10. Η αρ. πρωτ. 174/ εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Καθώς επίσης και: 1. Το εγκεκριμένο μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ, Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009 του ΥΠΠΟΤ, όπως επικαιροποιείται για το

2 2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΥΠΠΟΤ οικονομικού έτους 2010 (Τακτικός Προϋπολογισμός Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). 3. Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιου προσωπικού του Δημοσίου. 4. Το ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/101991/ έγγραφο σχετικά με αποστολή ανακοινώσεων-προκηρύξεων εκτάκτου προσωπικού. 5. Το αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/114193/18961/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχετικά με την πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για το έτος ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για το εκτελούμενο αρχαιολογικό έργο του πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη με επιλογή του κατωτέρω ωρομίσθιου προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα ένα (41) ατόμων για απασχόληση ως εξής: α) μέχρι 660 ώρες από την ημερομηνία πρόσληψης με λήξη το αργότερο στις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Διοικητικός (ΠΕ) για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Υπηρεσίας Ελλείψει αυτού Διοικητικός (ΤΕ) Ένας/μια (1) Τίτλος σπουδών Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ( Ε. Α. Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π. Σ. Ε. ) ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π. Σ. Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2 Απαιτείται: Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασία

3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ηλεκτρολόγο (ΤΕ) Για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων Ένας/μία (1) κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τίτλος Σπουδών: Ομώνυμο η αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. και ελλείψει αυτού Ηλεκτρολόγος (ΔΕ) Ομώνυμο η αντίστοιχο πτυχίο ΙΕΚ ή δίπλωμα ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ισότιμης σχολικής μονάδας, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθούν: Προηγούμενη σχετική εμπειρία και γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Φωτογράφος (ΤΕ), για τη φωτογραφική και ηλεκτρονική υποστήριξη της καταγραφής, ταξινόμησης και διαχείρισης δεδομένων του αρχαιολογικού υλικού των αποθηκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ένας/μία (1) Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήματος Φωτογραφίας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ. Α. Τ. Ε. Ε. ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Απαιτείται: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΤΕ Μηχανικών Ν. 3174/03 ΦΕΚ 205/ ) Για έλεγχο συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας των κτηριακών εγκαταστάσεων Προϋπηρεσία εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο ή σε απολύτως παρεμφερές. Ένας/μία (1) Τίτλος Σπουδών: Ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής η Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισοτίμων τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής Απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ 3

4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ημερήσιους φύλακες εργοταξίου (ΔΕ) 6ήμερης απασχόλησης Για τη φύλαξη και ασφάλεια των κτηριακών και εργοστασιακών χώρων και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Δέκα έξι (16) Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γεν. Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Δίπλωμα ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ή ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθούν: Γνώση ξένης γλώσσας. Νυκτοφύλακες εργοταξίου (ΔΕ) 6ήμερης απασχόλησης Για τη φύλαξη και ασφάλεια των κτηριακών και εργοστασιακών χώρων και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Καθαριστές (ΥΕ) 6ήμερης απασχόλησης Για τον καθαρισμό των κτηριακών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και του κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου Τρείς (3) Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γεν. Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Δίπλωμα ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ή ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθούν: Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου. Τρείς (3) Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθούν: Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου. 4

5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εργάτες (ΥΕ), για τον καθαρισμό και την εκτέλεση των έργων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Οι εργάτες που θα προσληφθούν χρειάζεται να είναι ικανοί για τη μετακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων, επίσης να είναι κατάλληλοι για να ασχοληθούν με τον εξωτερικό χώρο και τον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Δύο (2) Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθούν: Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου. β) μέχρι 1390 ώρες από την ημερομηνία πρόσληψης που θα λήγουν το αργότερο 31/12/2010 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αρχαιολόγοι ( ΠΕ) Για την υποστήριξη του έργου της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Μουσειολογία και ελλείψει αυτού Αρχαιολόγος (ΠΕ) Για την υποστήριξη του έργου της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Τρείς (3) Ένας/μία (1) Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Για τον/την Μουσειολόγο απαραίτητο είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μουσειολογία. Απαραίτητα είναι: Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Άριστη γνώση Η/Υ, βάσεων δεδομένων, photoshop, γραφιστικών προγραμμάτων και αρχαιολογικών σχεδίων. Προϋπηρεσία εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο ή σε απολύτως παρεμφερές. 5

6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αρχιτέκτων - Μηχανικός (ΠΕ), για την εκτέλεση μουσειακών εργασιών. Ένας (1) Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Απαιτείται: Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση ξένης γλώσσας. Προϋπηρεσία εμπειρία σε μουσειακές εργασίες Συντηρητές (ΤΕ) Και ελλείψει αυτών Τεχνικοί Συντήρησης ( ΔΕ) για την συντήρηση των εκθεμάτων του ΑΜΗ. Έξι (6) Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθεί: Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Απαιτείται: Προϋπηρεσία εμπειρία σε συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και συγκεκριμένα: Χάλκινων Πήλινων Τοιχογραφιών Γλυπτών Εργατοτεχνίτης (ΔΕ) για την Ένας/μία (1) Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριος τίτλος 6

7 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ εκτέλεση των έργων του ΑΜΗ ( εργασίες διαμόρφωσης αρχαιολογικού χώρου, αποθηκών κ.λ.π) Μαρμαροτεχνίτης (ΔΕ) για εργασίες συντήρησης γλυπτών και επεξεργασίας μαρμάρων και ελλείψει αυτού Ένας/μία (1) Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γεν. Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου Απαιτείται: Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου. Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου με εμπειρία στην τέχνη κατεργασίας του μαρμάρου και στις αναστηλωτικές εργασίες αρχαίων μνημείων ή στη συντήρηση γλυπτών Μαρμαροτεχνίτης (ΥΕ) για εργασίες συντήρησης γλυπτών και επεξεργασίας μαρμάρων Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με σχετική εμπειρία σε κατεργασία μαρμάρινων-λίθινων αντικειμένων Θα συνεκτιμηθεί : Προϋπηρεσία εμπειρία στην εκτέλεση αρχαιολογικού έργου. 7

8 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: Να είναι Έλληνες πολίτες. Να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών. Να μην έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον υπάρχει. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής είναι υποχρεωτική η υποβολή της σχετικής πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ισοτιμία και αντίστοιχα. Τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας, (για τις ειδικότητες στις οποίες συνεκτιμάται ως προσόν) στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο και εφόσον έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή τους. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για τα τυπικά και επιπλέον προσόντα που διαθέτουν. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δυο όψεις). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. γ) ότι δεν έχουν, λόγο καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει: α) ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και β) ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας τους ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. Στην περίπτωση που έχουν ποινική εκκρεμότητα, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνταχθεί ανάλογα. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κώλυμα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, επίσης ότι είναι άνεργοι 8

9 και ότι δεν είναι συνταξιούχοι από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς επίσης και αν έχουν εργαστεί ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού από 19/7/2004 έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στην Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί στο ΥΠΠΟ κατά τα ανωτέρω υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση από την υπηρεσία που εργάστηκαν, στην οποία θα αναφέρονται: το έργο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα εργασίας τους, η αρχική πρόσληψη, οι τυχόν παρατάσεις, καθώς επίσης και η τελευταία ημέρα εργασίας τους (Τήρηση εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 164/2004). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους υποψηφίους). Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜ. ΙΚΑ). Η Υπηρεσία θα διενεργήσει αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση σε εφαρμογή της αρ. 2458/2005 /ΦΕΚ 267/Β/ Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκδόθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3242/4 (ΦΕΚ 102/Α/ ) και τροποποιήθηκε με την αρ / Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1334/Β/ Η διάρκεια της απασχόλησης του ωρομίσθιου αυτού προσωπικού θα είναι α) έως 660 ώρες από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 30 η Απριλίου 2010 και β) έως 1390 ώρες από την ημερομηνία πρόσληψης, με πλήρες ωράριο πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 37,5 ώρες την εβδομάδα. Η δαπάνη μισθοδοσίας των προσληφθέντων θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΥΠΠΟΤ οικονομικού έτους 2010 του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στο γραφείο της Γραμματείας 3 ος όροφος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Ξανθουδίδου και Χατζηδάκι, Ηράκλειο), στο χρονικό διάστημα από 28/12/2009 έως 04/01/2010 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Επιλογή του προσωπικού θα γίνει μετά από γνωμοδότηση τριμελούς Επιτροπής και έγκριση του ΥΠΠΟΤ. Ο Προϊστάμενος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ.α.α Δρ. Αθανασία Κάντα Αρχαιολόγος με βαθμό Α 9

10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΠΟ Γραφείο κ. Υπουργού (με FAX). 2. ΥΠΠΟ Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως (με FAX). 3. ΥΠΠΟ ΓΔΑΠΚ/Γραφείο κας Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων (με FAX). 4. ΥΠΠΟ Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. 5. ΥΠΠΟ Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων. 6. ΥΠΠΟ - Γραφείο Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Στοιχείων 7. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ωρομισθίου και Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΥΠΠΟ ( Ανακοινωσεις-Προκηρύξεις-Προκήρυξη θέσεων εργασίας ) Ανάρτηση 22/12/ Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 9. Νομαρχία Ηρακλείου (με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης). 10. Δήμο Ηρακλείου (με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Λογιστήριο ΑΜΗ 2. Αρχιφύλακα ΑΜΗ 3. Εργαστήρια Συντήρησης ΑΜΗ 1 0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-54640 Αριθ. Πρωτ: 88938 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Π.: ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ173/641/16984

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΣΥΝΤ/Φ177/48179/26568/966 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα