ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 21/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6 -Τκ Ηλ. Δ/νση : Τηλέφωνο : , Φαξ: Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Χ. Γούσης ΠΡΟΣ: 1) Γραφεία ΙΒ ΕΠΚΑ (Πίνακας Ανακοινώσεων) 2) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ( με αντίστοιχα πρωτόκολλα ανάρτησης) ΘΕΜΑ : ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: 1.- Το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122 ΤΑ/5.8.91) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2833/ Το ΠΔ 99/92 (ΦΕΚ 46/ΤΑ/ ) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων και του άρθρου 10 παρ. 10 του Ν. 3207/ Το ΠΔ 164/04, άρθρα 5 & 6 (ΦΕΚ 134/Α / ) για τις ρυθμίσεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα. 4.- Το ΠΔ 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΤ, 5.- Το άρθρο 16 του Ν. 3525/ για τις προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού. 6.-Το υπ αρίθμ /18905/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχετικά με πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος Τις απαραίτητες πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Υπηρεσία μας. 8.- Τις επείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

2 ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: Αρχαιολόγοι : 1 άτομο για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 1390 ωρών. Συντηρητές : 3 άτομα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 1390 ωρών. Εργατοτεχνίτες : 2 άτομα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 1390 ωρών. Φύλακες Εργοταξίου ημέρας : 8 άτομα για χρονικό διάστημα 660 ώρες και όχι πέραν τις 30/4/2010. Φύλακες Εργοταξίου νύχτας : 4 άτομα για χρονικό διάστημα 660 ώρες και όχι πέραν τις 30/4/2010. Καθαριστές : 3 άτομα για χρονικό διάστημα 660 ώρες και όχι πέραν τις 30/4/2010. Διοικητικός-Λογιστικός : 1 άτομο για 660 ώρες και όχι πέραν τις 30/04/2010. Γραφίστας :1 άτομο για 660 ώρες και όχι πέραν τις 30/04/2010. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65 ο. Η απασχόληση & κατανομή θα γίνει σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της ΙΒ ΕΠΚΑ. Η δαπάνη αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους Α) Η απασχόληση θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή για επτά ώρες και τριάντα λεπτά καθημερινά. Β) Η απασχόληση για τους Ημερήσιους και Νυχτερινούς Φύλακες Εργοταξίου θα είναι ανάλογα πενθήμερος ή εξαήμερος και για εξίμιση ώρες ημερησίως. Γ) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 28/12/2009 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΙΒ ΕΠΚΑ (Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6 ΤΚ 45221) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.- Αίτηση 2.- Επικυρωμένο φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας 3.- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το Α.Φ.Μ., τον αριθμ. Μητρώου Ασφαλισμένου, ότι είναι άνεργοι καθώς επίσης και τις συμβάσεις εργασίας τους από την έναρξη ισχύος του ΠΔ 164/2004 και εξής (19/7/2004). 4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία β) ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. (Σχετικό υπόδειγμα δήλωσης μπορεί να δοθεί από την Γραμματεία της ΙΒ ΕΠΚΑ Ιωαννίνων). Ειδικότερα για τους Αρχαιολόγους απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής, τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής με πιστοποίηση του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

3 2. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Τουλάχιστον επιπέδου Lower). 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε προγράμματα συναφή με την καταγραφή, ταξινόμηση κλπ αρχαιολογικών ευρημάτων. 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται τυχόν προϋπηρεσία. 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν). Ειδικότερα για τους Συντηρητές απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.- Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος του τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ΤΕΙ. 2.- Ελλείψει υποψηφίων κατόχων πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) θα προσληφθούν υποψήφιοι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (ΔΕ) εφόσον η επαγγελματική τους εμπειρία κριθεί επαρκής για τις ανάγκες του έργου. 3.- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαρκή επαγγελματική εμπειρία ιδιαιτέρως στη συντήρηση μετάλλων και στη συντήρηση κεραμικών, γυαλιού και λίθου. 4.- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα περιγράφεται τυχόν προϋπηρεσία. 5.- Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν). Ειδικότερα για τον Γραφίστα απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος ΙΕΚ του τμήματος Γραφιστικής. 2.-Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και σχεδιαστικών προγραμμάτων. 3.-Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαίωση εργοδότη) ή προϋπηρεσία (βεβαίωση προϋπηρεσίας). 4.-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από χαρτοφύλακα εργασιών (portfolio), οι οποίες θα αποδεικνύουν τις συνθετικές ικανότητες ή την ικανότητα στη σχεδίαση. 5.- Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Ειδικότερα για τους φύλακες ημέρας και νύχτας Εργοταξίου απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.-Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο πτυχίου IEK ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ή Απολυτήριο Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου. 2.-Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας. 3.-Ελείψει του ανωτέρω δικαιολογητικού θα προσληφθούν υποψήφιοι που δεν έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας. 4.- Βιογραφικό σημείωμα όπου να περιγράφεται τυχόν Προϋπηρεσία. 5.-Βεβαίωσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).

4 Ειδικότερα για τον Διοικητικό-Λογιστικό απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου απόφοιτου τμήματος ΤΕΙ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τμήματος Λογιστικής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής με πιστοποιημένη ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. 2.-Ελλείψει υποψηφίων κατόχων πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) θα προσληφθούν υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου (ΔΕ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικότητας λογιστικής. 2.- Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής (Πτυχίο επιπέδου Lower, επικυρωμένο). 3.- Γνώση χρήσης Η/Υ και ειδικότερα του προγράμματος Office (Word,Excel,Access) και υπηρεσιών διαδικτύου. 4.- Βιογραφικό σημείωμα. 5.- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν). Ειδικότερα για τους εργατοτεχνίτες και τους καθαριστές απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά: 1.- Βιογραφικό σημείωμα όπου να περιγράφεται τυχόν προϋπηρεσία. 2.- Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει). 3.- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι θα συντελέσει στην επιλογή τους. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν θα εργάζεται και ως εκ τούτου δεν θα αμείβεται. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε εργασίες άσχετες, από εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται, απαγορεύεται. Με τη συμπλήρωση των ανωτέρω ωρών εργασίας το προσωπικό αυτό απολύεται από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Πολιτισμού &Τουρισμού 1.- Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού 2.- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3.- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομίσθιου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού. 4.- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων 5.- Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

5 Παρασκευή Γιούνη Αρχαιολόγος με βαθμό Α

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : 712 02 Ηράκλειο Ηράκλειο, 18/12/2009 Α.Π.: 3098 Τηλ. : 2810 279000,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Α ΕΠΚΑ/38280/22652/2049 Ημ/νία: 17-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ : 33.054 ΤΗΛ : 22650 82346-82313 FAX : 22650 82966

Τ.Κ : 33.054 ΤΗΛ : 22650 82346-82313 FAX : 22650 82966 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΦΟΙ : 3/4/2012 ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΕΛΦΟΙ ΑΡ ΠΡΩΤ :Φ 6/ 1/1017 Τ.Κ : 33.054 ΠΛΗΡ : Αλτιπαρµάκης Γ. ΤΗΛ : 22650 82346-82313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ4Γ-4Λ7. FAX : 2310-861306 E.mail: protocol.amth@culture.gr E.mail: logistirio.amth@culture.gr

ΑΔΑ: ΒΙΕ4Γ-4Λ7. FAX : 2310-861306 E.mail: protocol.amth@culture.gr E.mail: logistirio.amth@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 11 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 484 Ταχ. /νση : Μ. Ανδρόνικου 6 Ταχ.Κώδικας: 540 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00160οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 13.605 /1/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 13.605 /1/2013 EQUAL SOCIETY ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (13) Αθήνα 16-1-2013 Αριθμ. Πρωτ.:178/8 Ταχ. Δ/νση : Κοδριγκτωνος 33 Τ.Κ. :10434 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Σπυρόπουλος Φώτης Τηλέφωνο :211.7051841 FAX :211.7051002 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ aa ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΕΕΜΟΟ-ΣΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Θ. Ταχ. Δ/νση Ταχ. κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ Ε-mail : 27033 : Μακρυγιάννη 2-4 : 117 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ NOMIΣMATIKO MOYΣEIO Aθήνα 13 Ιουνίου 2012 Aριθ. πρωτ. Φ27/864 Tαχ. Δ/νση : Παν/μίου 12- Aθήνα 106 71 Πληροφορίες : Μ.Γαρουφαλιά-Β.Ριζοπούλου Tηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/16343 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3423 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 46 Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 23-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 23-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 23-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ NOMIΣMATIKO MOYΣEIO Tαχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 12-106 71 Πληροφορίες : Ριζοπούλου Βασιλική Tηλέφωνα : 210-36 43 774 36 12 190 FAX : 210-36 35 953 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα