Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,24

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.507.448,88 15.957.154,24"

Transcript

1 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ AP.M.A.E /01ΑΤ/Β/86/0214 Ε ΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 & ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΠΧΑ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ) Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): : Νομαρχία Αθηνών - /νση Ανωνύμων Εταιρειών ιεύθυνση διαδικτύου: : Σύνθεση ιοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές) ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ - Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύμβουλος Λειτουργικές δραστηριότητες ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) , ,77 Αντιπρόεδρος.Σ. Πλέον / μείον προσαρμογές για: SEDIROGLU FARIBA - Μέλος Αποσβέσεις , ,52 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Μέλος Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού , ,47 ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Μέλος Ζημιές από επενδυτική δραστηριότητα (114,39) (10.466,27) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,46 Ημερομηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συμβούλιο Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα (7.381,07) (5.049,78) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Μαίου 2014 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16631) που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Ελεγκτική εταιρία : ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107) Μείωση αποθεμάτων , ,17 Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγτή λογιστή : Με σύμφωνη γνώμη Μείωση απαιτήσεων , ,17 Mείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ,12) ( ,65) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μείον: (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,13) ( ,95) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,18) ( ,38) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,53 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,37 Επενδυτικές δραστηριότητες Επενδύσεις σε ακίνητα , ,13 Μεταβολή στις συμμετοχές 0, ,00 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,28 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ,00) 0,00 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,78 ιανεμηθέντα Μερίσματα ( ,92) 0,00 Αποθέματα , ,62 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων και μεταβολή προμηθευτών παγίων ( ,01) ( ,82) Απαιτήσεις από πελάτες , ,04 Πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων και Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,59 μεταβολή χρεωστών εκ πωλήσεως παγίων 497, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,81 Τόκοι εισπραχθέντες 7.381, ,78 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,86) ,46 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης , ,66 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,66 Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) ( ,73) ,99 υποχρεώσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,24 έναρξης χρήσης , ,86 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,91 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , ,85 Σύνολο υποχρεώσεων , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,81 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (Υπόλοιπα και αντίστοιχα) , ,40 Συνολικά Αναγνωρισθέντα έσοδα περιόδου , ,26 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ,00) 0,00 ιανεμηθέντα μερίσματα ( ,92) 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (Υπόλοιπα και αντίστοιχα) , ,66 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ) Συνεχιζόμενες ραστηριότητες Σύνολο ραστηριοτήτων Συνεχιζόμενες ραστηριότητες Σύνολο ραστηριοτήτων Κύκλος εργασιών (συμπ. ασμών) , , , ,63 Καθαρός Κύκλος εργασιών , , , ,95 Μικτά κέρδη , , , ,17 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,18 Κέρδη προ φόρων , , , ,77 Κέρδη μετά από φόρους (Α) , , , ,41 Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους (Β) ( ,80) ( ,80) , ,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β) , , , ,26 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ) 11,14 11,14 3,33 3,33 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) , , , ,70 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. H Εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της εταιρίας BP GREECE LTD με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η BP GREECE LTD είναι θυγατρική σε ποσοστό 100% της εταιρείας BP Global Investments Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η BP p.l.c. (1, St. James Square, London SW 1Y 4PP, U.K.) 2. Εχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη. 4.Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/09/2014, η εταιρεία προχώρησε σε Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά , λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας σε σχέση με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες της. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 58, με επιστροφή μετρητών στη μοναδική μέτοχο BP Greece Limited. 5.Με απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2014, η εταιρεία προχώρησε σε διανομή μερίσματος ύψους ,92 6. Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.3888/2010 περαίωσε φορολογικά τις χρήσεις 2007 και 2008.Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010 και έχει σχηματίσει ειδική πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ύψους ,00 για τις χρήσεις 2009 και 2010.Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst & Young (Hellas) A.E, όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου για τις χρήσεις 2011 και 2012 δεν προέκυψαν σημαντικές παρατηρήσεις και η Εταιρεία εξασφάλισε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, με ένα θέμα έμφασης και έχει σχηματίσει πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ύψους ,00 για τη χρήση Για τη χρήση 2013 η εταιρεία εξασφάλισε πιστοποιητικό φορολογικό συμμόρφωσης χωρίς καμία παρατήρηση. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό Πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 7. εν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 8. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 113 άτομα (κατά την 31/12/13 ήταν 122 άτομα). 10. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (συμπ.άυλων) που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2014 ανέρχεται στο ποσό των 380 χιλ. Ευρώ. 11. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από έως α. Έσοδα β. 'Εξοδα γ. Υποχρεώσεις δ. Απαιτήσεις Μαρούσι, 29 Μαίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ Π ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΙΑΔΗ Α.Δ.Τ Ζ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ Αρ.Αδ.ΛΟΓ.Α' ΤΑΞΗΣ

2 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεμβρίου 2014 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. AP.M.A.E /01ΑΤ/Β/86/0214 Ε ΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 & ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ Σελίδα 1 από 49

3 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 4 Εισαγωγή 6 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 7 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 8 Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 Κατάσταση ταµειακών ροών 10 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 11 1 Γενικές πληροφορίες 11 2 Γνωστοποίηση Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Αλλαγές Πολιτικών και Γνωστοποιήσεων Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Συναλλαγματικές μετατροπές Ενσώματα πάγια Ακίνητα προς πώληση Επενδυτικά ακίνητα Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Αναβαλλόµενη φορολογία Παροχές στο προσωπικό Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις ιανοµή µερισµάτων Συμμετοχικό Πρόγραμμα Μετοχών (Share Match Scheme) 23 3 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Παράγοντες χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 25 4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 26 Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 27 6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 28 7 Επενδυτικά ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 30 9 Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 32 Σελίδα 2 από 49

4 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 12 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Αποθεματικά Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 39 Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 16 Κύκλος εργασιών Λοιπά έσοδα Κέρδη εκ πωλήσεως παγίων Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Φόρος Εισοδήματος 42 Λοιπές Γνωστοποιήσεις 22 Μερίσµατα Παροχές στο προσωπικό Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Λειτουργικές µισθώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Μεταγενέστερα Γεγονότα 48 Σελίδα 3 από 49

5 EY Building a better working world EPNH & IIANrK (EAMr.) TrtA.: pKWTO[ EA(YKTt ~-AoyraTt ~A. E. <l>a~ : XEr~6ppa<; 8B. Mapouor ey.com Ae~va EK0ErH EAErXOY ANE=APTHTOY OPKnTOY EAErKTH AonrTH npo~ TOU~ MET6xou~ Trl~ ETOIpEfO~ BP EMHNIKH ANONYMOr ETAIPEIA netpeaaioeiaon 'EK9EO'Q ETTI TWV OIKOVOUIKWV KOTOO'T<lO'EWV. EAtv~ajJE TIe,; OUVr]jJjJEVEe,; OIKOVOjJIKEe,; KOlaOTaOEIe,; H]e,; ETaipEiae,; BP EI\I\HNIKH ANONYMOr ETAIPEIA netpemioeillon, TTOU attoteaouvtai atto Tr]V KOlaOTaOr] OIKOVOjJIK~e,; 9EOr]e,; Tr]e,; 31 r]e,; LlEKEjJ~piou 2014, TIe,; KOlaOTaOEIe,; OUVOAIKOU EIOOO~jJOlOe,;, jjeta~oawv loiwv KE<paAaiwv Kal TajJElaKWV powv Tr]e,; XP~OEWe,; TTOU EAr]~E Tr]V r]jjepojjr]via aut~, Ka9we,; Kat Tr]V TTEpiAr]l/Jr] Or]jJaVTIKWV AOVIOTIKWV apxwv Kal jje960wv Kal TIe,; AOITTEe,; ETTE~r]Vr]jJaTlKEe,; TTAr]PO<popiEe,;. Eu8UVl1 il./oiki1o'i1~ v,a T/~ OIKOVOJlIKi~ KaraO'TaUE/~ H oloikr]or] Eival UTTEU9uvr] Via Tr]V KOlapTlOr] Kat EUAOVr] TTapouoiaor] autwv TWV OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEwv oujj<pwva jje Ta LlIE9v~ np6tutta Xpr]jJOlOOIKOVOjJIK~e,; Ava<popac,;, 6TTWe,; auta EXOUV UI09ETr]9Ei att6 Tr]V EupWTTa'iK~ 'Evwor], 6TTWe,; Kal Via EK lvee,; TIe,; WWTEPIKEe,; OIKAEiOEe,; TTOU r] oloikr]or] Ka90pi~EI we,; attapaitr]tee,;, WOTE va Ka9iOTaTaI OUVOl~ r] KOlapTlor] OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEwv attamavjjevwv att6 oumwor] avakpf~ela, TTOU o<peiaetai EiTE OE attatr] EiTE OE Aa90e,;. Eu8uvI1 EAEYKTt1 H OIK~ jjae,; Eu9uvr] Eival va EK<ppaOOUjJE VVWjJr] ETTi autwv TWV OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEWv jje ~aor] TOV EAEVX6 jjae,;. LlIEVEpv~oajJE TOV EAEVX6 jjae,; oujj<pwva jje Ta LlIE9v~ np6tutta EAtVXou. Ta TTp6TUTTa auta attaitouv va OUjJjJop<pwv6jJaOTE jje KaVOVEe,; O OVTOAoviae,;, Ka9we,; Kal va OXEOla~OUjJE Kal OIEVEPVOUjJE TOV EAEVXO jje OKOTT6 Tr]V att6ktr]0r] EUAOVr]e,; OlaO<paAIOr]e,; Via TO Eav 01 OIKOVOjJIKEe,; KOlaOTaOEIe,; EiVai attamavjjevee,; att6 oumwor] av,(lkpi~ela. o EAEVXOe,; TTEpIAajJ~aVEI Tr] OIEVEPVEla OlaOIKamwv Via Tr]V attoktr]or] EAEVKTlKWV TEKjJr]piwv, oxetika jje Ta TTooa Kal TIe,; VVWOTOTTOI~OEIe,; OTle,; OIKOVOjJIKEe,; KOlamaOEIe,;. 01 ETTlAEVOjJEVEe,; OlaOIKaoiEe,; ~aoi~ovtai OTr]V Kpior] TOU EAEVKT~ TTEpIAajJ~aVOjJEVr]e,; Tr]e,; EKTijJr]or]e,; TWV KIVQUVWV oumwooue,; avakpi~elae,; TWV OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEWv, TTOU o<peiaetai EiTE OE attatr] ITE OE M90e,;. KOla Tr] OIEV PVEla autwv TWV EKTljJ~OEWV KIVQUVOU, 0 A VKT~e,; ~ETa~EI TIe,; WWTEPIK e,; OIKAEiOEe,; TTOU oxeti~ovtai jje Tr]V KOlapTlOr] Kal EUAOVr] TTapouoiaor] TWV OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEWV Tr]e,; ETatpEiae,;, jje OKOTT6 TO oxeolaojj6 EAEVKTIKWV OlaOIKaOlWV KOlaMr]AWV Via TIe,; TTEpIOTaOEIe,;, aam 6XI jje OKOTT6 Tr]V EK<ppaOr] VVWjJr]e,; ETTi Tr]e,; attoteawjjatik6tr]tae,; TWV WWTEPIKWV OIKAEiowv Tr]e,; ETaipEiae,;. 0 EAEVXOe,; TT piaajj~avei ETTior]e,; Tr]V a~lomvr]or] Tr]e,; KOlaMr]MTr]Tae,; TWV AOVIOTlKWV apxwv Kal jje960wv TTOU xpr]mjjottoi~9r]kav Kal TOU EUAOVOU TWV EKTljJ~OEWV TTOU EVlvav att6 Tr] oloikr]or], Ka9we,; Kal a~loa6vr]or] Tr]e,; OUVOAIK~e,; TTapouoiaor]e,; TWV OIKOVOjJlKWV KOlaOTaOEWV. nloteuoujje OTI Ta EA VKTlKa TEKjJ~pla TTOU EXOUjJE OUVKEVTPWOEI EIVai ETTapK~ Kal KOlaMr]Aa Via Tr] 8EjJEAlWOr] Tr]e,; EAEVKTlK~e,; jjae,; VVWjJr]e,;. A merrber firm of Ernst & Young Global Linited

6 EY Building a better working world rvwj.l11 Kara Til VVWIJIl ljae;;, 01 OUVlllJlJtvEe;; OIKOVOIJIKte;; KaraOTaOEIe;; TTapOVOla~OUV EUAOva, att6 Ka8E OUOIWOIl attolj./il, TIlV OIKOVOIJIK~ 8toll Tile;; ETaipEiae;; BP EMHNIKH ANONYMOL: ETAIPEIA netpemioeillon Kara Tllv 3111 LlEKEIJf3piou 2014 Kal Til XPlllJarOOIKOVOIJIK~ Tile;; ETTioooq Kal TIe;; raljelakte;; Tile;; pote;; Via Til XP~OIl TTOU tail~e Tllv IlIJEpOIJIlvia aut~, ouij<pwva IJE TO LlIE8v~ np6tutta XpqlJarOOIKOVOIJIK~e;; Ava<popae;;, 6TTWe;; auta txouv u108 T1l8Ei att6 Tllv EupwTTa"lK~ 'EvWOIl AvaCDopa ETTI amwv NOIJIKWV KOI KaVOVU)'TIKWV OEIJaTWV ETTaAIl8 uoalj Til ouij<pwvia Kal Tllv avtlotoixlloll TOU TT PI XOlJtvOU Tile;; 'EK8 OIle;; Lllax ipioile;; TOU LllolKIlTIKOU L:ulJf3ouAiou IJ Tie;; ouvqljljtv e;; OIKOVOIJIKte;; KaraoTao Ie;;, ora TTAaiOla TWV opl~61j vwv att6 ra ap8pa 43a Kal 37 TOU K.N. 2190/1920. A8~va, 4 louviou 2015 navaviwtile;; I.K. natta~ovaou (AM. L:OE/\ 16631) EPNL:T & flanfk (E/\ML:) OPKOTOI E/\EfKTEL: /\OflL:TEL: AE. AM. L:OE/\ 107 XEIMAPPAL: 8B MAPOYL:I , A8HNA A member firm or Ern sl & Young GJoballimited

7 Εισαγωγή Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του έτους συντάχθηκαν σύμφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η Εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα µε τα ΠΧΑ για δέκατη συνεχή χρονιά. Σελίδα 6 από 49

8 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/2013 Πάγιο Ενεργητικό Σημ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια , ,37 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,28 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,13 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,77 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις , , , ,56 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , ,62 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,25 Σύνολο Ενεργητικού , ,81 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά 13 ( ,32) ,22 Αποτελέσματα εις νέον , ,44 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,66 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την , ,09 υπηρεσία Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,24 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,97 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη , , , ,91 Σύνολο υποχρεώσεων , ,15 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,81 Οι Σημειώσεις με αριθμούς 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 7 από 49

9 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Χρήση που έληξε Σημ. 31/12/ /12/2013 Αναδιατύπωση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,95 Κόστος πωληθέντων ( ,63) ( ,81) Κέρδη/(ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές ( ,89) ,03 Μικτό κέρδος , ,17 Λοιπά έσοδα , ,01 Κέρδη εκ πωλήσεως παγίων , ,33 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,77) ( ,31) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,42) ( ,75) Λειτουργικό αποτέλεσμα , ,45 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,78 Χρηματοοικονομικά έξοδα 20 ( ,72) ( ,46) Kαθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,65) ( ,68) Κέρδη προ φόρων , ,77 Φόρος εισοδήματος 21 ( ,59) ( ,36) Καθαρά κέρδη περιόδου , ,41 Καθαρά κέρδη χρήσεως από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , ,41 Καθαρά κέρδη χρήσεως , ,41 Λοιπά συνολικά (έσοδα) / έξοδα καθαρά από φορολογία 14.1 ( ,80) ,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους , ,26 Οι σημειώσεις με αριθμούς 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία προέβη σε αναδιατύπωση της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του 2013 λόγω ανακατανομής των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της χρήσης 2013 κατά ,11. Σελίδα 8 από 49

10 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο 2013 Αποθεματικά 2013 Αποτελέσματα εις νέον 2013 Σύνολο καθαρής Θέσης 2013 Υπόλοιπο την 01/01/ , , , ,40 Μεταβολές στην Καθαρή Θέση για το 2013 Αναλογιστικά κέρδη , ,75 Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών (45.312,90) (45.312,90) Αναπροσαρμογή της Κατάστασης αναγνωρισμένων εσόδων/εξόδων της χρήσης 2012, λόγω επαναδιατύπωσης του προτύπου IAS 19 (13.402,00) (13.402,00) Καθαρά έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση , ,85 Κέρδη Χρήσεως , ,41 Συνολικά αναγνωρισθέντα έσοδα και δαπάνες περιόδου , ,26 Τακτικό Αποθεματικό ,89 ( ,89) 0,00 Σύνολo ,89 ( ,89) 0,00 Υπόλοιπο την 31/12/ , , , ,66 Μετοχικό Κεφάλαιο 2014 Αποθεματικά 2014 Αποτελέσματα εις νέον 2014 Σύνολο καθαρής Θέσης 2014 Υπόλοιπο την 1/01/ , , , ,66 Μεταβολές στην Καθαρή Θέση για το 2014 Αναλογιστικές ζημίες ( ,69) ( ,69) Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών ζημιών , ,89 Αποθεματικό Αρθρ 10 ΑΝ 148 ( ,36) ,36 0,00 Καθαρά έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση ( ,36) ( ,44) ( ,80) Κέρδη Χρήσεως , ,84 Συνολικά αναγνωρισθέντα έσοδα και δαπάνες περιόδου 0,00 ( ,36) , ,04 Μερίσματα πληρωθέντα (σημ.23) ( ,65) ( ,27) ( ,92) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ,00) ( ,00) Τακτικό Αποθεματικό ,47 ( ,47) 0,00 Σύνολo ,47 ( ,47) ( ,92) Υπόλοιπο την 31/12/ ,00 ( ,32) , ,78 Σελίδα 9 από 49

11 Κατάσταση ταµειακών ροών ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Χρήση που έληξε 31/12/ /12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές Σημ. δραστηριότητες Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,77 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,52 Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού , ,47 Ζημιές από επενδυτική δραστηριότητα 18 (114,39) (10.466,27) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,46 Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 20 (7.381,07) (5.049,78) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση αποθεμάτων , ,17 Μείωση απαιτήσεων , ,17 Mείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ,12) ( ,65) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 20 ( ,13) ( ,95) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,18) ( ,38) Σύνολο εισροών από λειτουργικές , ,53 δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Μεταβολή στις συμμετοχές 8.1 0, ,00 Mείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 12 ( ,00) 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 23 ( ,92) 0,00 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων και μεταβολή προμηθευτών παγίων ( ,01) ( ,82) Πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων και μεταβολή χρεωστών εκ πωλήσεως 497, ,50 παγίων Τόκοι εισπραχθέντες , ,78 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,86) ,46 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) ( ,73) ,99 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , ,86 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , ,85 Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 10 από 49

12 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών (η Εταιρεíα ) εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2, Μαρούσι. H Εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της εταιρείας BP GREECE LTD με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η BP GREECE LTD είναι θυγατρική σε ποσοστό 100% της εταιρείας BP Global Investments Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η BP p.l.c. (1, St. James Square, London SW 1Y 4PP, U.K.) ιοικητικό Συμβούλιο στη χρήση 2014: Σπυρίδων Μιχαλακάκης Μέλος (Πρόεδρος.Σ και ιευθύνων Σύμβουλος από 1/1/2014) Μιχαήλ Αποστολόπουλος Μέλος (Αντιπρόεδρος.Σ από 1/1/2014) Sediroglu Fariba Μέλος Αθανάσιος Ρήγας Μέλος (από 1/1/2014) Κωνσταντίνος Καραγιάννης Μέλος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια µε κύριο σκοπό το εμπόριο, τη βιομηχανία και την αποθήκευση πετρελαιοειδών και παντός είδους ορυκτελαίων και λιπαντικών. Στα πλαίσια αυτά, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν και την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που λήγει την 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 29 Μαίου Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. Οι οικονομικές καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 2. Γνωστοποίηση Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης εκεμβρίου 2014 καλύπτουν το έτος που έληξε την 31η εκεμβρίου 2014 και έχουν εγκριθεί από το Σ την 29/5/2015, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και τις ιερμηνείες των ΠΧΑ (IFRIC) που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή ιερμηνειών των ΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Όλα τα ΠΧΑ που εκδόθηκαν από την IASB και είχαν υποχρεωτική εφαρμογή στις χρήσεις των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τη σχετική διαδικασία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση ορισμένες προβλέψεις του ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Υπολογισµός» για αντιστάθμιση κινδύνων χαρτοφυλακίου καταθέσεων. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί άσκηση κρίσης από την ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισµό των Σελίδα 11 από 49

13 διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθµού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται σε ξεχωριστές σημειώσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη ιοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 2.2 Αλλαγές πολιτικών και γνωστοποιήσεων Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιημένα πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2014: ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) ΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων ΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις ΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ιερμηνεία 21: Τέλη Η υιοθέτηση των παραπάνω προτύπων δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της. Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα ΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει ακόμα την τροποποίηση αυτή. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση του στις οικονομικές της καταστάσεις. ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα Ταξινόμηση και επιμέτρηση Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο Σελίδα 12 από 49

14 Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το Σ ΛΠ έχει προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης και σχεδιάζει να δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το Σ ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΠΧΑ 10 και εκείνες του ΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση τους στις οικονομικές της καταστάσεις. Σελίδα 13 από 49

15 Το Σ ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΠΧΑ , το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου Η ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω τροποποιήσεων. ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα. ΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΠΧΑ 9 και ΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. Το Σ ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΠΧΑ , το οποίο είναι μια συλλογή των τροποποιήσεων των ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 Η ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω τροποποιήσεων. ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. ΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. Το Σ ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΠΧΑ , το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση των αναβαθμίσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις Σελίδα 14 από 49

16 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ιακοπείσες ραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. ΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. ΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση ιαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το Σ ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) Οι τροποποιήσεις του ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιοίκηση της Εταιρείας αναμένει την υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξετάσει την επίδραση τους στις οικονομικές της καταστάσεις. Σελίδα 15 από 49

17 2.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Οι επενδύσεις στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων των ΛΠ 27 και ΛΠ 28 δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Η Εταιρεία διενεργεί την πλειοψηφία των συναλλαγών της σε Ευρώ. Η Εταιρεία δεν μεταφέρει συναλλαγματικές διαφορές απευθείας στην καθαρή θέση, λόγω του ότι δεν διενεργεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηµατοροών και πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 2.5 Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές αποµείωσης µε εξαίρεση τα οικόπεδα τα οποία αποτιµούνται στο κόστος µείον σωρευμένες ζημιές αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνο εάν είναι πιθανό µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωή τους που έχει ως εξής: - Οικόπεδα: εν αποσβένονται - Κτήρια πρατηρίων/εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα 25 έτη - Κτήρια σε μισθωμένα οικόπεδα ανάλογα με το χρόνο της μίσθωσης - Μηχανολογικός Εξοπλισµός: 8-20 έτη - Μεταφορικά Μέσα: 8 έτη - Έπιπλα Σκεύη, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός: 4-5 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση και γίνονται κατάλληλες επεμβάσεις στον τρόπο απόσβεσης στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τον εναπομείναντα ωφέλιμο χρόνο ζωής Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κέρδη η ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται μείον τη λογιστική αναπόσβεστη αξία αυτών μείον τα έξοδα πώλησης των παγίων. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης και εμφανίζονται στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων χωριστά. Σελίδα 16 από 49

18 2.6 Ακίνητα προς πώληση Η Εταιρεία κατατάσσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο, ως κατεχόμενο προς πώληση αν η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχιζόμενη χρήση. Για να συμβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να εíναι διαθέσιμο για άμεση πώληση, βάσει όρων που είναι συνήθεις και η πώληση πρέπει να είναι πολύ πιθανή. Για να είναι η πώληση πολύ πιθανή, το ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα πώλησης του περιουσιακού στοιχείου και να έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστή. Επιπροσθέτως το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να διατίθεται ενεργά στην αγορά σε τιμή που είναι λογική σε σχέση με την εύλογη αξία του. Επίσης η πώληση θα πρέπει να αναμένεται να ολοκληρωθεί ως πράξη, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάταξης του περιουσιακού στοιχείου ως κατεχόμενο προς πώληση και οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος πώλησης θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα πώλησης ή αυτό να ανακληθεί. Τα γεγονότα ή οι περιστάσεις μπορούν να επεκτείνουν το χρόνο για την ολοκλήρωση της πώλησης πέραν του έτους, χωρίς αυτό να εμποδίζει την κατάταξη του περιουσιακού στοιχείου ως κατεχόμενου προς πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονότα ή περιστάσεις που δεν ελέγχει η Εταιρεία και υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι η Εταιρεία παραμένει δεσμευμένη στο πρόγραμμα για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία επιμετρά τα περιουσιακά στοιχεία τα κατεχόμενα προς πώληση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά τα κόστη πώλησης στην παρούσα αξία αυτών εάν η πώληση πρόκειται να συμβεί πέραν του ενός έτους. Η απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (όσων βεβαίως υπόκεινται σε απόσβεση) διακόπτεται όταν αυτά κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία τα κατεχόμενα προς πώληση. Η Εταιρεία παρουσιάζει τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση, διακριτά από άλλα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό. Οι κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση θα γνωστοποιούνται διακεκριμένα στις σημειώσεις του ισολογισμού. 2.7 Επενδυτικά ακίνητα Επενδυτικά ακίνητα είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτήρια ή μέρη κτηρίων ή και τα δύο) που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη για να κερδίζονται μισθώματα ή για μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας των κεφαλαίων, ή για μελλοντική χρήση που είναι απροσδιόριστη επί του παρόντος, ή και για τα δύο. Συνεπώς μια επένδυση σε ακίνητα δημιουργεί ταμειακές ροές σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την Εταιρεία. Τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται αρχικά στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων και του κόστους συναλλαγής. Η Εταιρεία αποτιμά το κόστος των επενδύσεων σε ακίνητα όταν πραγματοποιείται. Στα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση της επένδυσης σε ακίνητα, και τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για συμπλήρωση, αντικατάσταση, ή συντήρηση κάποιου στοιχείου του ακινήτου. Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης δεν αναγνωρίζονται στην λογιστική αξία της επένδυσης σε ακίνητα. Για την αποτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία έχει επιλέξει τη μέθοδο του κόστους μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης και εφαρμόζει αυτή σε όλα τα επενδυτικά ακίνητα χωρίς εξαίρεση. Μία επένδυση σε ακίνητα θα απαλείφεται από τον ισολογισμό, κατά τη διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή της. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή της διάθεσης. Μεταφορές προς τα επενδυτικά ακίνητα, θα γίνονται όταν και μόνο όταν υπάρχει μεταβολή στη χρήση, η οποία αποδεικνύεται από την λήξη της ιδιοχρησιμοποίησης από τον ιδιοκτήτη, την έναρξη λειτουργικής μίσθωσης σε τρίτο, ή την ολοκλήρωση της κατασκευής ή της αξιοποίησης εάν πρόκειται για μεταφορά από ακίνητα υπό κατασκευή ή υπό αξιοποίηση. Μεταφορές από τα επενδυτικά ακίνητα θα γίνονται όταν και μόνο όταν υπάρχει μεταβολή στη χρήση, η οποία αποδεικνύεται από την έναρξη ιδιοκατοίκησης από τον ιδιοκτήτη, ή την έναρξη αξιοποίησης με σκοπό την πώληση. Σελίδα 17 από 49

19 Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται στα Επενδυτικά Ακίνητα, είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται για τα ενσώματα πάγια (βλ. 2.5). 2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικό: Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογιστικών προγραμμάτων. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που είναι 4-5 έτη. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωσή τους. 2.9 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως, (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµώνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και απαιτήσεις και δάνεια. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. (α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν τη κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε σύντοµο χρονικό διάστημα με απώτερο σκοπό τη διενέργεια βραχυπρόθεσμου κέρδους. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. (β) άνεια και Απαιτήσεις Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. (γ) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός αυτών που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα Σελίδα 18 από 49

20 διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Οι απαιτήσεις και δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και τα κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα Αποτελέσματα. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς πώληση καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση των χρηματοοικονομικών αυτών στοιχείων, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα κέρδη / ζημιές περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης Αποθέματα Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους, Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους, και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Τα υπολείμματα και υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους μειωμένη με τα προβλεπόμενα έξοδα πωλήσεως. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρούμενων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σχηματίζεται πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα τελικών προϊόντων λιπαντικών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο Εµπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες, στο βαθμό που ισχύουν για αυτές οι συνήθεις όροι πίστωσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμολογιακή τους αξία. Ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, ή πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων, µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε χρηματοοικονομικού στοιχείου ή τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα Αποτελέσµατα. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα τα μέσα για την είσπραξή τους Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταμειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις επιταγές ημέρας στα ταμεία της Εταιρείας, τις καταθέσεις όψεως αυτής σε Τράπεζες του εσωτερικού και εξωτερικού απομειωμένα κατά την αξία των επιταγών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, τα γραμμάτια που έχουν λήξει έως και την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και επομένως έχουν απομειώσει τα υπόλοιπα των πελατών χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει ενημέρωση από τις Τράπεζες περί της είσπραξης αυτών Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου-όχι μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών-οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται από το ΛΠ 32 ως δαπάνες συναλλαγής καθαρής θέσης και καταχωρίζονται σε μείωση αυτής, καθαρές από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος. Η έκδοση μετοχών με αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής ονομάζεται υπέρ το άρτιο και εμφανίζεται διακριτά από το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σελίδα 19 από 49

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα