«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ » Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων (Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών, τα οποία απαιτούνται για τη κίνηση και χρήση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρµανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήµου Κατερίνης και των νοµικών του προσώπων. Η προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήµου Κατερίνης και των Νοµικών του προσώπων (Ο.Π.Π.Α.Π., Δηµοτικό Ωδείο Κατερίνης, ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., Σχολ. Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης, Σχολ. Επιτροπή Β/θµιας Εκπ/σης) για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για δεκαοχτώ µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τρεις µήνες, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τιµήµατος. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των ,30 ευρώ, ,56 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο ,86 µε Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Δήµου Κατερίνης και του κάθε νοµικού προσώπου. Η διενέργεια της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής πώλησης για τα καύσιµα). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 26/6/2015 Ο Αναπλ. Δ/ντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού

2 1. Τεχνικές προδιαγραφές Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι προδιαγραφές των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης που απαιτούνται για την κίνηση των οχηµάτων καθώς και για τη θέρµανση των κτηρίων του Δήµου Κατερίνης, θα είναι σύµφωνες µε την παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσµίξεις µε νερό ή άλλο καύσιµο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρµόδια όργανα του κράτους: Α. Πετρέλαιο κίνησης Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, (ΦΕΚ 1490/2006, τεύχος Β) και β) στην ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β). Β. Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, (ΦΕΚ 872/2007, τεύχος Β) και β) στην ΑΧΣ 291/2003, (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β). Γ. Πετρέλαιο Θέρµανσης Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ( ΦΕΚ 1531/2003, τεύχος Β), β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002, (ΦΕΚ 1273/2003, τεύχος Β) και γ) στην ΑΧΣ 291/2003, (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β). Τονίζεται ότι ο Δήµος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές. ΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του γραφείου κινήσεως. Τα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχηµάτων του Δήµου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονοµία στα καύσιµα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λίστα µε τα οχήµατα του δηµοτικού γκαράζ συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει ικανοποιούν τα προς προµήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχηµα να χρησιµοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις, της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ ) καθώς και την καινούργια οδηγία material safety data sheet (MSDS) για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται µαζί µε την προσφορά του διαγωνιζοµένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούµενες από τη µελέτη προδιαγραφές καθώς και όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) κλπ. Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συµµετεχόντων. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει επίσης και το Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS) για τα λάδια τις βαλβολίνες. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν έως και πέντε δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα ζητήσει η υπηρεσία, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της µελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ ή το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση. Οπoυ αναφέρεται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές θα προσκοµίζονται και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων(approval). Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφηµου κατασκευαστή, πρωτογενή και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα λιπαντικά. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στο χώρο του Δηµοτικού Γκαράζ. Ο Δήµος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας και πρωτογενή. Για το λόγο αυτό οι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: 1) η χώρα κατασκευής των προσφεροµένων λιπαντικών, 2) ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα 3) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης

3 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Λιπαντικό ηµισυνθετικό για υπερύψηλης απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επαγγελµατικών οχηµάτων αλλά και κινητήρες ηµιφορτηγών και επιβατικών. Με σύνθεση που εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, την οικονοµία καυσίµου και την µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10W-40, API CI-4 & ACEA E7, RENAULT RXD/RLD-2, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) MB ,VDS-3, 2)ΤΥΠΟΣ 2 100% συνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς, ειδικά σχεδιασµένο για τούς τελευταίας τεχνολογίας βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες, ατµοσφαιρικούς καί υπερτροφοδοτούµενους. SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B4, RN0700/710 3)ΤΥΠΟΣ 3 Ηµισυνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς ειδικά σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βενζινοκινητήρων τελευταίας τεχνολογίας. Εξασφαλίζει προστασία στον κινητήρα στις υψηλές θερµοκρασίες, και οικονοµία στο καύσιµο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10w-40, API SL/CF & ACEA A3/B4, VW 505,00, MB )ΤΥΠΟΣ 4 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, SHPD λιπαντικό. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου µε ή χωρίς τούρµπο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές SAE 15W-40, ACEA A3/Β4, API CI-4/ SL MB 228.3, E7, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) MB VDS-3 5)ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συµβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν µε υπερτροφοδότηση (turbo) και κάτω από µεγάλα φορτία. SAE 15W-40, API CΙ-4/SL & ACEA A3/B3, Ε7, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)vds-3, RLD/RLD-2 6)ΤΥΠΟΣ 6 Εξαιρετικής απόδοσης και ποιότητας, ηµισυνθετικο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για µεγάλη ποικιλία πετρελαιοκινητήρων επαγγελµατικών οχηµάτων µε εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 15W40, API CI-4, E9, RLD-3. εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) VDS-4, 7)ΤΥΠΟΣ 7 Συνθετικής τεχνολογίας και ποιότητας πολύτυπο SHPD λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων µε ή χωρίς τούρµπο που λειτουργούν κάτω από µεγάλες πέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωµατουργικά κ.α. Προδιαγραφές: SAE 20W50, ACEA E7; API CI-4; MB-Approval 228.3; MAN M )ΤΥΠΟΣ 8 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, συνθετικό λιπαντικό για βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση. Για µεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA Α3/Β4, API SL/CF; VW / εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)mb-approval ; 9)ΤΥΠΟΣ 9 Πολλαπλών χρήσεων λιπαντικό, υψηλής απόδοσης και εξοικονόµησης καυσίµου. Κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες, µηχανικές µεταδόσεις κίνησης, σε τρακτέρ και άλλα αγροτικά µηχανήµατα σε εµβαπτιζόµενα φρένα και εµβαπτιζόµενους συµπλέκτες. Προδιαγραφές: SAE 10W-30 API GL-4 CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526, NEW HOLLAND /2/3. 10)ΤΥΠΟΣ % συνθετικό λιπαντικό για σύγχρονα επιβατικά και ελαφρά επαγγελµατικά µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση, µικρότερη κατανάλωση λαδιού. Για κινητήρες µε ή

4 χωρίς τούρµπο. Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA C3 11)ΤΥΠΟΣ 11 Ηµισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες. Κατάλληλο ακόµα και για χρήση σε χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ. Προδιαγραφές: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό διαφορικών για υποειδεις άξονες επαγγελµατικών οχηµάτων που υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις. SAE 75W-90 Προδιαγραφές:API GL-5, MAN 342 TYPE S1 - ZF TE-ML 12B, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)volvo )ΤΥΠΟΣ 2 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επαγγελµατικά οχήµατα. Σχεδιασµένο τόσο για µηχανικά όσο και αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων της ZF SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΖF ΤΕ-ΜL 02L, 16Κ, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) VOLVO )ΤΥΠΟΣ 3 Υπερύψηλης απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά επιβατικών και επαγγελµατικών αυτοκινήτων. SAE 80W-90 Προδιαγραφές: API GL-4/GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05Α, 12Ε,16Β,17Β,19Β, ΜΑΝ Μ 3343M 4)ΤΥΠΟΣ 4 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικάελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)volvo )ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό διαφορικών περιορισµένης ολίσθησης(ls) για υποειδείς άξονες σε επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελµατικά οχήµατα µε ή χωρίς µπλοκέ διαφορικά. SAE 85W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05C, 12C,16E,21C 6)ΤΥΠΟΣ 6 Υψηλής απόδοσης βαλβολίνη για συγχρονιζέ ή µη, µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων καθώς και βοηθητικές µεταδόσεις, άξονες και διαφορικά σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΜΒ )ΤΥΠΟΣ 7 Υπερυψηλής απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 85W-140 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL L-2105D 8)ΤΥΠΟΣ 8 Υψηλής απόδοσης συνθετική βαλβολίνη κιβώτιών ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά-ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Κατάλληλη επίσης για υποειδείς άξονες µεγάλης απόκλισης. SAE 75W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-PRF-2105 D & E. MB ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VI Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα.

5 Προδιαγραφές:DEXRON VI ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ III Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα. Προδιαγραφές:DEXRON III ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46 Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46)υψηλού δείκτη ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και µεγάλη αντοχή στις µεταβολές θερµοκρασίας. Προδιαγραφές:DIN , ΗLP AD BLUE Προϊόν υψηλής καθαρότητας άχρωµο µη τοξικό, το οποίο παράγεται συνθετικά από διάλυµα ουρίας και είναι πιστοποιηµένο µε τα πρότυπα ΙSO Χρησιµοποιείται για τη χηµική µετατροπή των βλαβερών οξειδίων του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατµό. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων και για συµπλέκτες οχηµάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεώτερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4 ή DOT-3. Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσµατος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτηµάτων του συστήµατος πέδησης και είναι συµβατό µε ελαστοµερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού. Προδιαγραφές: ISO 4925, SAE J1703/1704, FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Γράσο λιθίου γενικής χρήσεως, κατάλληλο για θερµοκρασίες από -25 C έως +120 C. Κατηγορίας NLGI 3. ΓΡΑΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Γράσο ιδανικό για κεντρικά συστήµατα γρασαρίσµατος φορτηγών αυτοκινήτων. Κατηγορίας NLGI 0 GP 0 K-20 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ Αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό υγρό συµπυκνωµένο 100%, για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς νιτρώδη, φωσφορικά. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερµοκρασία µέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα µε την ανάµειξη µε νερό. Προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010, ΠΑΡΑΦΛΟΥ Παραφλού έτοιµο προς χρήση ικανό να προστατεύει τον κινητήρα από ψύξη -30 C και υπερθέρµανση +140 C κατάλληλο για κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς αµινικά,νιτρικά, φωσφορικά άλατα. ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΟΥ Σπρέι γράσου για αρθρώσεις, συνδέσµους και διάφορες επιλογές λίπανσης. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Αντισκωριακο - λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρµογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιµάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από µπουζί µηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Καθαριστικό χεριών σε µορφή πάστας σχεδιασµένο για σκληρή χρήση. Κατάλληλο για να αποµακρύνει τα υπολείµµατα λαδιών, µουτζούρες από γράσα.

6 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ Τα υπό προµήθεια είδη καυσίµων που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήµου Κατερίνης και των νοµικών του προσώπων, έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Πετρέλαιο κίνησης , ,00 3 Βενζίνη αµόλυβδη , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος ποσότητα τιµή (σε ) 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 προϋπολογισµός σε ΦΠΑ 23% 2.482,62 ΣΥΝΟΛΟ ,62 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Πετρέλαιο κίνησης , ,00 3 Βενζίνη , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,26 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,26

7 ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος ποσότητα τιµή (σε ) 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Πετρέλαιο κίνησης , ,50 3 Βενζίνη αµόλυβδη , ,30 προϋπολογισµός σε ΣΥΝΟΛΟ ,80 ΦΠΑ 23% 9.576,91 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,71 ΟΜΑΔΑ Ε : ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ) ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ Πετρέλαιο θέρµανσης ανά σχολική κοινότητα ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , , Ο ΓΥΜΝ.-1 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , , ο ΓΥΜΝ.- 4 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , , ο ΓΥΜΝ.-ΕΣΠ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚ , , ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , , ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , , ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ- 5 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ & ΙΕΚ , ,00 8 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8 Πετρέλαιο θέρµανσης ανά σχολική κοινότητα ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1 ο ΕΠΑΛ.-ΕΠΑΣ.-ΣΕΚ-Τ.Ε.Ε , ,00 Ειδ.Αγω.-ΕΣΠΕΡ.ΕΠΑΛ. 2 2 ο ΕΠΑΛ.- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ , , ο ΓΥΜΝ.- 3 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , ,00 4 ΓΥΜΝ. ΚΟΡΙΝΟΥ- ΓΕΛ , ,00 ΚΟΡΙΝΟΥ 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Γ.Ε.Λ , ,00 Κ.ΜΗΛΙΑΣ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ , ,00 7 ΓΥΜΝ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ , ,00 8 Βενζίνη αµόλυβδη για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 23% ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α' ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1ο Δηµ. Σχ. & 1 ο Νηπ , ,00 2 2ο Δηµ. Σχ. & 2 ο Νηπ , ,00 3 3ο Δηµ. Σχ. & 3ο Νηπ , ,00 4 4ο Δηµ. Σχ. & 4 ο Νηπ , ,00 5 5ο Δηµ. Σχ. & 5 ο Νηπ , ,00 6 6ο Δηµ. Σχ , ,00 7 6ο Νηπ , , o Νηπ , ,00 9 7ο Δηµ. Σχ , , ο & 20ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 9 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 11 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 12 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 14 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 15 ο Νηπ , , o Δηµ. Σχ. & 17ο & 23ο Νηπ , , o Δηµ. Σχ. & 18ο & 21ο Νηπ , , o Δηµ. Σχ. & 19ο & 22ο Νηπ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

9 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,60 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β' ποσότητα (σε λίτρα) τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 10ο Δηµ. Σχ. & 10 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 13 ο Νηπ , , ο Δηµ. Σχ. & 25ο Νηπ , ,00 4 Δηµ. Σχ. Αγ. Δηµητρίου & Νηπ , ,00 5 Δηµ. Σχ. Φωτεινών & Νηπ , ,00 6 Δηµ. Σχ. Μεσαίας Μηλιάς , ,00 7 Δηµ. Σχ. Κάτω Μηλιάς & Νηπ , ,00 8 Δηµ. Σχ. Μοσχοχωρίου & Νηπ , ,00 9 Δηµ. Σχ. Λόφου & Νηπ , ,00 10 Δηµ. Σχ. Ράχης & Νηπ , ,00 11 Δηµ. Σχ. Βρίας & Νηπ , ,00 12 Δηµ. Σχ. Ρητίνης & Νηπ , ,00 13 Δηµ. Σχ. Ελατοχωρίου & Νηπ , ,00 14 Δηµ. Σχ. Μοσχοποτάµου & Νηπ , ,00 15 Δηµ. Σχ. Π. Κεραµιδίου & Νηπ , ,00 16 Νηπ. Λαγοράχης , ,00 17 Δηµ. Σχ. Ελάφου - Εξοχής & Νηπ , ,00 18 Δηµ. Σχ. Καταλωνίων & Νηπ , ,00 Δηµ. Σχ. Γανόχωρας & Α.Α Ιωάννη & 19 Νηπ , ,00 20 Δηµ. Σχ. Σβορώνου , ,00 21 Νηπ. Σβορώνου , ,00 22 Δηµ. Σχ. Ανδροµάχης , ,00 23 Νηπ. Ανδροµάχης , ,00 24 Νηπ. Ν. Κεραµιδίου , ,00 25 Ειδικό Δηµ. Σχ. & Νηπ , ,00 26 Ειδικό σχ. πετρέλαιο κίνησης για το σχολικό λεωφορείο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,34 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ποσότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 8ο Δηµ. Σχ , , Ο & 24 Ο Νηπ , ,00 3 Δηµ. Σχ. Χράνης , ,00 4 Νηπ. Χράνης , ,00 5 Δηµ. Σχ. Κ. Αγ. Ιωάννη , ,00 6 Νηπ. Ν. Τραπεζούντας , ,50 7 Νηπ. Σεβαστής , ,50 8 Δηµ. Σχ. Κορινού , ,00

10 II) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9 Νηπ. 1 Ο Κορινού , ,50 10 Νηπ. 2 Ο Κορινού , ,00 11 Δηµ. Σχ. Παραλίας & Νηπ , ,00 12 Δηµ. Σχ. Καλλιθέας , ,00 13 Νηπ. 1ο & 2ο Καλλιθέας , ,00 14 Δηµ. Σχ. Περίστασης , ,00 15 Νηπ. 1 Ο & 2 Ο Περίστασης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,86 Τα υπό προµήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχηµάτων του Δήµου Κατερίνης, έχουν ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 1 ΛΙΤΡΑ 550 5,5 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 2 ΛΙΤΡΑ 40 8 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 3 ΛΙΤΡΑ 60 7 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 4 ΛΙΤΡΑ 40 4,5 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 5 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 6 6 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 7 7 ΛΙΤΡΑ 800 4,5 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 8 8 ΛΙΤΡΑ 20 9 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 9 9 ΛΙΤΡΑ 60 4 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ 80 8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1 12 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2 13 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 3 14 ΛΙΤΡΑ 80 9 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 4 15 ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 3025,00 320,00 420,00 180, ,00 600, ,00 180,00 240,00 240,00 640, , ,00 720,00 880,00

11 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 5 16 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 6 17 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 7 18 ΛΙΤΡΑ 40 7,5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 8 19 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ VI 21 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ III ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΛΙΤΡΑ AD BLUE 23 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 24 ΛΙΤΡΑ 20 3,5 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 Kg ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 26 Kg ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 27 ΛΙΤΡΑ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 28 ΛΙΤΡΑ 420 3,5 ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ 29 TEM 50 6 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 30 TEM 50 3,5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 31 Kg 18 3,5 1400,00 700,00 300,00 900, ,00 720, ,00 400,00 70, ,00 800, , ,00 300,00 175,00 63,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,09 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,09 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 26/6/2015 Η Προϊσταµένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΕ Μηχ/γων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

12 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» έχει συνολικό προϋπολογισµό ,30 ευρώ, ,56 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο ,86 µε Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες εκ των οµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε οµάδας (άρθρο 3, παρ.6, περ.β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α) 2. Την µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β 185/ ) (ΕΚΠΟΤΑ) 3. Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» 4. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/ «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των Διαδικασιών σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 7. Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02,12 παρ. 27 Ν και 3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 8. Τον Κανονισµό ΕΕ 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/ Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών, που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών, µεταξύ των οποίων είναι και τα λοιπά αναλώσιµα υλικών παντοπωλείου για τα ιδρύµατα του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. 10. Την Π1/3306/ Υπ. Απόφαση περί εξαιρέσεως προµηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π., όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν ξεπερνά ετησίως το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 11. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες αναλωσίµων παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται 12. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν». 13. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Δηµοσίων Συµβάσεων ΕΣΗΔΗΣ)»

13 15. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων» 16. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/ ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ. 17. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 18. Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/ τεύχος Α ):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις. Άρθρο 3ο - Χρόνος - τόπος τρόπος παράδοσης των υλικών Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τρεις µήνες, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τιµήµατος Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ /93 Υπουργικής απόφασης, ως εξής: 1) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων και λιπαντικών του Δήµου Κατερίνης θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήµου Κατερίνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιµα τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Ο Δήµος Κατερίνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων και λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των υγρών καυσίµων και λιπαντικών θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήµου Κατερίνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. β) Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδoνται στις αποθήκες (δεξαµενές) των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων διανοµής καυσίµων του σταθµού αυτοκινήτων του Δήµου (Δηµοτικό Αµαξοστάσιο). Σε διαφορετική περίπτωση το σύνολο των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του Δήµου θα εφοδιάζονται µε πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο απ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανοµής καυσίµων του προµηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες καυσίµου µε µετρητή ακριβείας. γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στο Δηµοτικό Αµαξοστάσιο, σε χώρο που θα υποδειχθεί. 2) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων του Δηµοτικού Ωδείου Κατερίνης θα γίνεται τµηµατικά στο κτήριο του Δηµοτικού Ωδείου Κατερίνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Το Δηµοτικό Ωδείο Κατερίνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 3) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων του Ο.Π.Π.Α.Π. του Δήµου Κατερίνης θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Ο.Π.Π.Α.Π. του Δήµου Κατερίνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιµα, τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Ο Ο.Π.Π.Α.Π. του Δήµου Κατερίνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στα κτήρια του του Ο.Π.Π.Α.Π. του Δήµου Κατερίνης, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. β) Τα οχήµατα θα εφοδιάζονται καύσιµα κίνησης απ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανοµής καυσίµων του προµηθευτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αντλίες καυσίµου µε µετρητή ακριβείας 4) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων των σχολικών επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης θα γίνεται τµηµατικά στα σχολικά κτήρια του Δήµου Κατερίνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Οι Σχολικές Επιτροπές Δ.Κατερίνης δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στα σχολικά κτήρια του Δήµου Κατερίνης, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. β) Τα οχήµατα θα εφοδιάζονται καύσιµα κίνησης απ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανοµής καυσίµων του προµηθευτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αντλίες καυσίµου µε µετρητή ακριβείας 5) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων της Δ.Η.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της επιχείρησης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο

14 χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Η Δ.Η.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στα κτήρια της Δ.Η.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. β) Τα οχήµατα της επιχείρησης θα εφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη απ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανοµής καυσίµων του προµηθευτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αντλίες καυσίµου µε µετρητή ακριβείας. Άρθρο 4ο - Ισχύς Προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήµος Κατερίνης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών Άρθρο 5ο - Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και απευθύνεται προς τον Δήµο Κατερίνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το τµήµα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα µε το Ν.4281/2014. δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ /93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (εξαιρούνται αυτές που εκδίδει το ΤΠΔ). Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συµβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της µε αριθ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα µε το είδος της εγγυητικής επιστολής. ζ. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων το Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον Δήµο Κατερίνης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά την λήξη του χρόνου ισχύος

15 της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη.. Άρθρο 6ο - Προέλευση δαπάνης -Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Ταµειακή Υπηρεσία του Δήµου µετά την οριστική παραλαβή τους µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, ο Δήµος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, βάσει των κείµενων διατάξεων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 26/6/2015 Ο Αναπλ. Δ/ντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα () έτος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα