Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ Αθήνα, 21/11/2006

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 εδάφιο πρώτο του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 266). 5. Την υπ αριθµ. 276/ Απόφαση της ΡΑΕ για την προκήρυξη διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός), για την κάλυψη της ανάγκης παροχής υπηρεσιών τακτικού καθαρισµού των γραφείων της ΡΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες τακτικού καθαρισµού στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (ΡΑΕ), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 κατωτέρω (το Έργο). Η σύµβαση που θα καταρτισθεί ανάµεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου θα έχει έγγραφο τύπο και δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου και να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΡΑΕ) Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ , Fax: URL: 2

3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1 Αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού είναι η κατακύρωση του Έργου στον πλέον κατάλληλο ανάδοχο, τηρουµένων των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 9 κατωτέρω. 2.2 Το Έργο συνίσταται στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού που αναφέρονται παρακάτω, καθηµερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα: α. Καθαρισµός των γραφείων καθαρισµός επιφάνειας γραφείων, Η/Υ, τηλεφώνων, καρεκλών και λοιπού εξοπλισµού. Καθαρισµός ραφιών- βιβλιοθηκών-χωρισµάτων και πορτών. αποκοµιδή απορριµµάτων (άδειασµα καλαθιών και σταχτοδοχείων). β. Καθαρισµός κουζίνας καθαρισµός της κουζίνας κάθε ορόφου και πλύσιµο των σκευών. αποκοµιδή των πάσης φύσεως απορριµµάτων. γ. Καθαρισµός τουαλετών πλύσιµο και απολύµανση µε βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων, των πλακιδίων και των µικρών επίπλων. σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων, άδειασµα σκουπιδιών και τοποθέτηση σακούλας στα καλάθια αχρήστων. καθαρισµός των καθρεπτών. δ. Καθαρισµός δαπέδων σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων όλων των γραφείων. καθαρισµός των µοκετών καθηµερινώς µε ειδική σκούπα. Καθαρισµός (πλύσιµο) µοκετών µε ειδικά προϊόντα υγρού καθαρισµού µία (1) φορά κατά τη διάρκεια της σύµβασης. καθαρισµός µπαλκονιών 8ου ορόφου. ε. Καθαρισµός των ασανσέρ καθαρισµός εσωτερικά και εξωτερικά των πορτών αλλά και των καµπίνων. καθαρισµός καθρεπτών. στ. Καθαρισµός κλιµακοστασίου του 1ου-8ου ορόφου 3

4 σκούπισµα, σφουγγάρισµα όλου του κλιµακοστασίου και καθαρισµός της εισόδου του κτιρίου. η. Καθαρισµός των υαλοπινάκων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και των περβαζιών, µία φορά τον µήνα. Οι υαλοπίνακες ανοιγοκλείνουν και δεν χρειάζεται γερανός. θ. Καθαρισµός υαλοπινάκων των χωρισµάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους, δύο φορές το µήνα. ι. Καθαρισµός των υπογείων χώρων, καθώς και του φωταγωγού, δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 2.3 Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών, ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτοµα, ευπαρουσίαστα, που να τηρούν τους όρους καθαριότητας και υγιεινής, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να παρευρίσκεται στα γραφεία της ΡΑΕ οκτώ ώρες ηµερησίως και να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής, ενόψει της ανάγκης συνεχούς καθαρισµού των αιθουσών και χώρων συνεδριάσεων που χρησιµοποιεί η ΡΑΕ για τις συσκέψεις των µελών της και ιδίως τις συσκέψεις µε τρίτους. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του Έργου και ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα καταρτισθεί ανάµεσα στη ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου, ορίζεται στους έξι (6) µήνες. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1 Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ( ), περιλαµβανοµένου στο ποσό αυτό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή και κάθε άλλης νόµιµης επιβάρυνσης ή δαπάνης. 4.2 Οι ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κρατήσεις ασφαλιστικών ταµείων και κάθε είδους συναφή έξοδα, τέλη και δαπάνες που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και σε καµία περίπτωση τη ΡΑΕ. 4

5 4.3 Τα απορρυπαντικά και λοιπά είδη καθαρισµού που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών του βαρύνουν τον ίδιο και σε καµία περίπτωση τη ΡΑΕ. 4.4 Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου θα λάβει χώρα σε µηνιαίες δόσεις, έναντι τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα εξοφλούνται από τη ΡΑΕ εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Πριν από κάθε πληρωµή, η ΡΑΕ δύναται να απαιτεί την προσκόµιση από τον ανάδοχο απαραίτητων εγγράφων, π.χ. φορολογική ή/και ασφαλιστική ενηµερότητα, και ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τα προσκοµίζει. 5. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 5.1 ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που νοµίµως δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού. Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που νοµίµως δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού και οι κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών του άρθρου 7. 5

6 5.2 Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω, τα παρακάτω ικαιολογητικά Συµµετοχής στο διαγωνισµό: (i) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής του δραστηριότητας. (ii) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση (iii) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, κατά περίπτωση, τα οποία εκδίδονται από αρµόδια αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (iv) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, κατά περίπτωση, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή βεβαίωση ή άδεια άσκησης του εν λόγω επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εµπρόθεσµη έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών, αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υπηρεσία, µαζί µε Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την προσκόµισή του µόλις αυτό εκδοθεί. Προκειµένου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά (υπό στοιχ. i-iv), ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης / εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 6

7 δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. i-iv ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. (v) Στις περιπτώσεις ένωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων και κοινοπραξίας, απαιτείται, επιπρόσθετα, η προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. (vi) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Υπόδειγµα της εν λόγω Υπεύθυνης ήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (vii) Αν στο διαγωνισµό µετέχει επιχείρηση νοµικής µορφής πλην της ανωνύµου εταιρίας, πρέπει µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο συστατική πράξη της επιχείρησης), καθώς και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρµόδιου οργάνου της επιχείρησης που διόρισε τους εν ενεργεία νόµιµους διαχειριστές της επιχείρησης. (viii) Αν στο διαγωνισµό µετέχει ανώνυµη εταιρία, πρέπει µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυµης εταιρίας και κωδικοποιήσεως του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 7

8 (β) Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις. (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την εκλογή του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Προκειµένου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά (υπό στοιχ. vii-viii), ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης / εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. vii-viii ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται είτε πρωτοτύπως είτε σε νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο. Προκειµένου για αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισηµείωση- Apostille που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της Σύµβασης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση επισηµειώσεως - Apostille) και κυρώθηκε µε το ν. 1497/84 «Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ Α 188). 5.3 Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν επίσης να προσκοµίσουν, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω, Τεχνική Προσφορά, η οποία πρέπει να περιέχει: 8

9 (i) Επιστολή του προσφέροντος, η οποία πρέπει απαραιτήτως να περιγράφει τα ακόλουθα: (α) Περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών καθαρισµού στα γραφεία της ΡΑΕ. (β) Αριθµός των ατόµων (διαθεσιµότητα του προσωπικού) που θα απασχολούνται για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ. (γ) Χρόνος απασχόλησης του προσωπικού (ώρα έναρξης και περάτωσης των εργασιών). Είθισται, οι εργασίες καθαρισµού να γίνονται κατά τις απογευµατινές ώρες, δηλαδή µετά τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού της ΡΑΕ. (δ) Περιγραφή του τρόπου αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών και της δυνατότητας ανταπόκρισης του προσφέροντος σε αυτά, π.χ. µικρές διαρροές από σπάσιµο σωλήνων κλπ. (ii) Εµπειρία Ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εκτός της προαναφερόµενης υπό στοιχ. (i) ανωτέρω επιστολής, οι προσφέροντες οφείλουν να προσκοµίσουν και τα ακόλουθα: (α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα έργα παροχής υπηρεσιών καθαρισµού των τριών (3) τελευταίων χρόνων, µε στοιχεία όσον αφορά τη διάρκειά τους, τη συµβατική αξία των έργων, τους παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) κλπ. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις των έργων αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας, π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προσφέροντα. Γίνονται δεκτές και συνεκτιµούνται συστατικές επιστολές αποδεκτών των υπηρεσιών του προσφέροντος, στις οποίες βεβαιώνεται η ανάθεση και καλή εκτέλεση του έργου. (β) Περιγραφή της εµπειρίας και άλλα στοιχεία του συγκεκριµένου προσωπικού που θα απασχοληθεί για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ. Υποβάλλονται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την εν λόγω εµπειρία και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη ήλωση του προσφέροντος. 9

10 Επισηµαίνεται ότι η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε τον ανάδοχο µπορεί να προβλέπει ότι η ΡΑΕ δύναται να ζητά την αντικατάσταση συγκεκριµένου ή συγκεκριµένων προσώπων που απασχολούνται µε τον καθαρισµό των γραφείων της, για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσιακή συµπεριφορά του/τους και που αντικειµενικά δικαιολογούν την πρόταση για αντικατάσταση, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τον ανάδοχο. Η αντικατάσταση θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σύντοµα και πάντως µέσα σε εύλογο χρόνο. (γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την οποία ο προσφέρων δηλώνει µε γνώση των κυρώσεων του νόµου ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ δεν παραπέµφθηκε σε δίκη µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή λιποταξία ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαιρέσεως (κοινής και σε υπηρεσία), απάτης, εκβιασµού, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπιέσεως, απιστίας προς την υπηρεσία, παραβάσεως καθήκοντος, εγκλήµατος κατά των ηθών ή συκοφαντικής δυσφηµίσεως. Στην ίδια Υπεύθυνη ήλωση ο προσφέρων δηλώνει µε γνώση των κυρώσεων του νόµου εάν το παραπάνω προσωπικό παραπέµφθηκε σε δίκη µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή πληµµέληµα από τα ανωτέρω αναφερόµενα, για την οποία δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής ή αµνηστίας του αδικήµατος. (δ) Περιγραφή του διαθέσιµου εξοπλισµού και των υλικών που συνήθως χρησιµοποιεί ο προσφέρων, καθώς και του διαθέσιµου εξοπλισµού και των υλικών που θα χρησιµοποιήσει για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ - Προσκόµιση πιστοποιητικών που αφορούν στην ποιότητα του εν λόγω εξοπλισµού και υλικών (εάν υπάρχουν). (ε) Προσκόµιση πιστοποιητικών που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών ή επίσηµες βεβαιώσεις από αρµόδια γραφεία ή υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων), εάν υπάρχουν. 10

11 5.4 Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν επίσης να προσκοµίσουν, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω, την Οικονοµική Προσφορά τους. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, η οποία αναφέρει το τίµηµα της προσφοράς, αριθµητικώς και ολογράφως. Το τίµηµα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο της ανώτατης εκτιµώµενης δαπάνης του Έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4. Τα ποσά που αναγράφονται στις Οικονοµικές Προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας αναγράφεται χωριστά. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των ως άνω ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονοµικών Προσφορών των ενδιαφεροµένων, ορίζεται η 11 η εκεµβρίου 2006, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14: Τα ως άνω ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνικές Προσφορές και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 1 (υπόψη κας Ν. Μπαξεβανάκη) και παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Ταχυδροµική αποστολή τους επί αποδείξει είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή το εµπρόθεσµο της υποβολής κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι περιέρχονται στη ΡΑΕ πριν την καθοριζόµενη στην παράγραφο 6.1 ανωτέρω ηµεροµηνία (11/12/2006) και ώρα (14:00) διενέργειας του διαγωνισµού. 6.3 Τα ως άνω ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνικές Προσφορές και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται σε έγγραφο τύπο και εντός σφραγισµένου κυρίως φακέλου (σύµφωνα, επίσης, µε όσα ορίζονται στις επόµενες δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου), ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ιαγωνισµός της 11/12/2006 για την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισµού των γραφείων της ΡΑΕ». Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου πρέπει επιπλέον να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου/αποστολέα. 11

12 6.4 Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, τα ως άνω ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνικές Προσφορές και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων εµπεριέχονται στον ως άνω κυρίως φάκελο σε τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους, που αντιστοίχως φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις: (i) φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα εµπεριέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία της παραγράφου 5.2 ανωτέρω. (ii) φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα εµπεριέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία της παραγράφου 5.3 ανωτέρω. (iii) φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα εµπεριέχει την Υπεύθυνη ήλωση-οικονοµική Προσφορά σύµφωνα µε την παράγραφο 5.4 ανωτέρω. 6.5 Προσφορές οι οποίες περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στη ΡΑΕ εκπρόθεσµα, ήτοι µετά την ηµεροµηνία και ώρα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 6.6 Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, κάθε σελίδα των ως άνω επιµέρους σφραγισµένων φακέλων πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον προσφέροντα ή τον εκπρόσωπό του και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση. 6.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προµηθειών του άρθρου 7 θα καθαρογράψει κατά τον έλεγχο των προσφορών την τυχόν διόρθωση και θα µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών. 6.8 Στοιχεία που υποβάλλονται µε τους φακέλους των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα οποία είναι αόριστα ή τελούν υπό αιρέσεις και καθιστούν τα στοιχεία αυτά ανεπίδεκτα εκτίµησης, δικαιολογούν την απόρριψη του εν λόγω συµµετέχοντος, αν εξαιτίας τους από τη συνολική εκτίµηση των περιεχοµένων του φακέλου/φακέλων διαπιστώνονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 12

13 6.9 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (ήτοι µέχρι και ). Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τη ΡΑΕ, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο µέχρι την κατακύρωση του Έργου στον ανάδοχο και την υπογραφή της σύµβασης. 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο διαγωνισµός διενεργείται από Επιτροπή Προµηθειών, η οποία ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη και µία γραµµατέα. 8. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.1 Την ηµεροµηνία και ώρα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω θα λάβει χώρα η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των συµµετεχόντων της παραγράφου 6.3 ανωτέρω, καθώς και του φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής της παραγράφου 6.4i ανωτέρω και του φακέλου Τεχνικών Προτάσεων της παραγράφου 6.4ii ανωτέρω, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 8.3 κατωτέρω, βάσει σχετικού πίνακα που καταρτίζει η Επιτροπή Προµηθειών, ο οποίος κατατάσσει τους συµµετέχοντες σε αύξουσα σειρά µε βάση το χρόνο υποβολής των προσφορών τους. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω, θα λάβει χώρα σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα, για την οποία θα ειδοποιηθούν εγγράφως οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 8.4 κατωτέρω. Φάκελοι που υποβάλλονται στην Επιτροπή Προµηθειών µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτοί, αλλά παραδίδονται στη ΡΑΕ για επιστροφή, ως εκπρόθεσµοι. 8.2 Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που υπέβαλαν εµπροθέσµως την προσφορά τους ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 8.3 Η αποσφράγιση και διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: (i) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της παραγράφου 6.3 ανωτέρω και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των τριών (3) επιµέρους φακέλων της 13

14 παραγράφου 6.4 ανωτέρω. Εάν ο κυρίως φάκελος δεν φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του συµµετέχοντος και την ένδειξη που προβλέπονται στην παράγραφο 6.3 ανωτέρω, επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, ο οποίος αποκλείεται από το διαγωνισµό. Οµοίως, εάν λείπει κάποιος από τους ως άνω τρεις (3) επιµέρους φακέλους ή δεν φέρει εξωτερικά τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 6.4 ανωτέρω, η προσφορά κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτή και επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιµέρους φάκελος. (ii) Η Επιτροπή Προµηθειών αποσφραγίζει στη συνέχεια τους φακέλους ικαιολογητικών Συµµετοχής, για να διαπιστώσει την πληρότητά τους (έλεγχος πληρότητας). Στην περίπτωση που λείπει κάποιο από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.2 ανωτέρω (ή λείπει το αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υπηρεσία, ή η Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την προσκόµισή του µόλις αυτό εκδοθεί), ο φάκελος αυτός κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, δίχως αυτός να έχει δικαίωµα περαιτέρω συµµετοχής του στο διαγωνισµό. Κατά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιµέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συµµετέχων σε σχετικό πρακτικό το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής. (iii) Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής Προµηθειών και µετά τον ως άνω έλεγχο της πληρότητας των φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής, η Επιτροπή Προµηθειών, για όσους συµµετέχοντες οι φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής κρίθηκαν πλήρεις, συνεχίζει µε την αποσφράγιση των φακέλων Τεχνικών Προσφορών. Επίσης, η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιµέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συµµετέχων στο σχετικό πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων Τεχνικών Προσφορών. (iv) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει αιτιολογηµένη γνώµη επί του περιεχοµένου των φακέλων τόσο των ικαιολογητικών 14

15 Συµµετοχής όσο και των φακέλων Τεχνικών Προσφορών (έλεγχος ουσίαςπεριεχοµένου), η οποία περιλαµβάνει σχετικό πίνακα βαθµολογίας επί των φακέλων Τεχνικών Προσφορών (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 κατωτέρω) και η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά. (v) Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες. Για όσους συµµετέχοντες οι φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής ή και οι φάκελοι Τεχνικών Προσφορών κρίθηκαν µη αποδεκτοί, οι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς τους της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω παραµένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους εν λόγω συµµετέχοντες µετά το τέλος της διαδικασίας του διαγωνισµού. 8.4 Οι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω, για όσους συµµετέχοντες οι φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής και οι φάκελοι Τεχνικών Προσφορών κρίθηκαν αποδεκτοί σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποσφραγίζονται, τηρουµένων των ίδιων ως άνω αρχών και διαδικασίας. Ειδικότερα: µετά την απόφαση της ΡΑΕ επί των φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Προµηθειών θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς, σε δηµόσια συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης των εν λόγω διαγωνιζοµένων. Μετά την αξιολόγηση των τελευταίων αυτών φακέλων (Οικονοµικής Προσφοράς), καταρτίζεται τελικός πίνακας βαθµολογίας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 κατωτέρω) και η Επιτροπή Προµηθειών εισηγείται σχετικά προς τη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του Έργου. Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στους εν λόγω συµµετέχοντες. 8.5 Η Επιτροπή Προµηθειών, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητά έγγραφες ή προφορικές διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, σε σχέση µε τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβάλλει. 8.6 Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της ως άνω απόφασης της ΡΑΕ, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 8.7 Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη και την αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής Προµηθειών, κρίνει ότι κανένας συµµετέχων δεν ικανοποιεί τις 15

16 απαιτήσεις της παρούσας ή τις προδιαγραφές του Έργου, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1.Την αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιήσει η αρµόδια για το έργο Επιτροπή Προµηθειών. Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται µε βαθµολόγηση σε κάθε ένα από τα επιµέρους κριτήρια του Κεφ ως εξής: 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 1-49: όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο 50-59: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο 60-84: όταν η προσφορά είναι πολύ καλή ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο 9.2.Η τεχνική αξιολόγηση έκαστης Προσφοράς γίνεται µε βάση τα κάτωθι κριτήρια: (i) περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, αριθµός των ατόµων που θα απασχολούνται για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ, χρόνος απασχόλησης ηµερησίως του προσωπικού που θα απασχολείται για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ, περιγραφή του τρόπου αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών και της δυνατότητας ανταπόκρισης του προσφέροντος σε αυτά. Συντελεστής βαρύτητας: 35%. (ii) Έργα παροχής υπηρεσιών καθαρισµού των τριών (3) τελευταίων χρόνων, εµπειρία και καταλληλότητα των συγκεκριµένων ατόµων που θα απασχοληθούν για τον καθαρισµό των γραφείων της ΡΑΕ, ποιότητα του διαθέσιµου εξοπλισµού και των υλικών, ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων. Συντελεστής βαρύτητας: 65%. 16

17 Ο συνολικός βαθµός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων των βαθµολογιών σε κάθε κριτήριο µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαµβάνουν βαθµολογία ίση µε µηδέν (0) έστω και σε ένα κριτήριο απορρίπτονται. ΤΠ k = Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k): (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i (Βαθµολογία Κριτηρίου) k,i i Όπου k : κατατεθειµένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης 9.3 Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής Προσφοράς (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Για κάθε Προσφορά, ο Συνολικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = (K min /K i ) * 100 όπου: K min Κ i Το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή (ελάχιστη τιµή) Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 9.4 Τελική βαθµολογία Προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε το Συνολικό Βαθµό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον µεγαλύτερο Συνολικό Βαθµό Προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθµός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: 17

18 ΣΒ k = { (ΤΠ k / ΤΠ max 0,70 ) + (ΣΒΟΠ k /100 0,30 ) } * 100 όπου: ΤΠ k ΤΠ max η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς k η βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (µέγιστη βαθµολογία) ΣΒΟΠ k ο συνολικός βαθµός της οικονοµικής προσφοράς k. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο ΣΒ. 10. ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10.1 Το κείµενο της παρούσας είναι διαθέσιµο στο δικτυακό κόµβο της ΡΑΕ (www.rae.gr) και έχει αναρτηθεί στην είσοδο των γραφείων της (Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Τ.Κ , Αθήνα). Η ΡΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού κόµβου της, ωστόσο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί ιευκρινίσεις για τους όρους και το περιεχόµενο της παρούσας ζητούνται και δίδονται εγγράφως. Οι ενδιαφερόµενοι αιτούνται έγκαιρα την παροχή των διευκρινίσεων µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς τη ΡΑΕ και η ΡΑΕ, ή το ειδικώς από αυτήν εξουσιοδοτηµένο όργανο που µπορεί να είναι στέλεχος της ΡΑΕ ή η Επιτροπή Προµηθειών του άρθρου 7 της παρούσας, απαντά επί των σχετικών ερωτηµάτων εγγράφως, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις που ο όγκος ή η φύση των αιτηθεισών διευκρινίσεων δεν καθιστά δυνατή την παροχή τους εντός της ανωτέρω προθεσµίας, αυτή παρατείνεται ανάλογα. Η ΡΑΕ ή η Επιτροπή Προµηθειών δεν δεσµεύονται από τυχόν πληροφορίες που δίδονται σε ενδιαφεροµένους προφορικώς Για γενικές πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την κα Ν. Μπαξεβανάκη, στο τηλέφωνο Μ. Καραµανής Πρόεδρος ΡΑΕ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος που εκπροσωπώ νόµιµα τον/τους. που µετέχει/µετέχουν στον από..του έτους 2006 ιαγωνισµό της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισµού των γραφείων της, δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωµένων στη σχετική ιακήρυξη όρων του ιαγωνισµού, τους µελέτησα µε ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόµατος του παραπάνω δι εµού εκπροσωπουµένου, αποδέχοµαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Αθήνα, Ο ΗΛΩΝ (υπογραφή) 19

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα