Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ µε αντικείµενο: «Νοµικές δεσµεύσεις, άξονες δράσης και συνολική αποτίµηση της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας που εισάγει η Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας» Αθήνα, 28/04/2006

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 εδάφιο πρώτο του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 266). 5. Την ανάγκη υλοποίησης επιστηµονικού έργου µε αντικείµενο τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας και από τη Συνθήκη για το Χάρτη της Ενέργειας, ενόψει των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ως άνω ν. 2773/1999, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α 309), σύµφωνα µε τις οποίες η ΡΑΕ «συµβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισµού και συνεργάζεται για το σκοπό ( ) µε ιεθνείς Οργανισµούς και Ρυθµιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο», καθώς και της τρέχουσας προσπάθειας της ΡΑΕ για την αναγκαία προς τους σκοπούς αυτούς υποστήριξη της Μονάδας Ενεργειακού Σχεδιασµού και ιεθνών Θεµάτων της Γραµµατείας της. 6. Τη σχετική υπ αριθµ. 76/ Απόφαση της ΡΑΕ για την προκήρυξη διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός), για την ανάθεση σε εξειδικευµένο εξωτερικό συνεργάτη της σύνταξης και ολοκλήρωσης Έκθεσης, µε αντικείµενο: «Νοµικές δεσµεύσεις, άξονες δράσης και συνολική αποτίµηση της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας που εισάγει η Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα κληθεί να συντάξει και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΡΑΕ) την Έκθεση που προβλέπει αναλυτικά το άρθρο 2 κατωτέρω (το «Έργο»). Η σύµβαση που θα καταρτισθεί ανάµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον ανάδοχο του Έργου θα έχει έγγραφο τύπο και δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου, καθώς και να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2

3 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΡΑΕ) Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ , Fax: URL: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1 Αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού είναι η κατακύρωση του Έργου στον πλέον κατάλληλο ανάδοχο, τηρουµένων των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 9 κατωτέρω. 2.2 Το Έργο συνίσταται στη σύνταξη και υποβολή από τον ανάδοχο Έκθεσης µε θέµα: «Νοµικές δεσµεύσεις, άξονες δράσης και συνολική αποτίµηση της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας που εισάγει η Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας». Η Έκθεση αφορά στην ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου και των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον Χάρτη της Ενέργειας και πρέπει απαραιτήτως να εξετάζει τις εξής τέσσερις (4) θεµατικές ενότητες και ζητήµατα: Νοµικό πλαίσιο της Συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας και ένταξή του στο σύστηµα κανόνων του ιεθνούς Εµπορικού ικαίου. εσµευτικότητα και αποτελεσµατικότητα των σχετικών κανόνων Νοµικές δεσµεύσεις της Ελλάδας. Ο Χάρτης της Ενέργειας, η Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και το Ευρωπαϊκό ίκαιο της Ενέργειας. Η ιαδικασία του Χάρτη της Ενέργειας, η σηµασία της για την Ελλάδα και προτεινόµενες δράσεις στα πλαίσια αυτής. Αντίστοιχα, ο ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να υποβάλλει τις εξής επιµέρους Εκθέσεις Προόδου: (i) Έκθεση Προόδου, µε θέµα: «Νοµικές εγγυήσεις της Συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας και των συναφών νοµικών κειµένων της ιαδικασίας του Χάρτη της Ενέργειας στο τοµέα των επενδύσεων, της 3

4 διαµετακόµισης και του εµπορίου. Ένταξη στο ευρύτερο πλαίσιο του ιεθνούς Εµπορικού ικαίου και συσχέτιση µε τις εφαρµοστέες διατάξεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου», την οποία πρέπει να ολοκληρώσει και υποβάλλει ο ανάδοχος το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης. (ii) Έκθεση Προόδου, µε θέµα: «Ανάλυση και συνέπειες των νοµικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του Χάρτη της Ενέργειας - Συγκριτική επισκόπηση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας στην επικράτεια του Χάρτη και ανταπόκριση των κρατών- µελών στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει µε την υπογραφή της Συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας», την οποία πρέπει να ολοκληρώσει και υποβάλλει ο ανάδοχος το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την ολοκλήρωση και υποβολή της αµέσως παραπάνω πρώτης Έκθεσης Προόδου (υπό στοιχ. i). (iii) Έκθεση Προόδου, µε θέµα: «Αλληλεπίδραση του νοµικού πλαισίου που εισάγει η διεθνής Συνθήκη για το Χάρτη της Ενέργειας για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας µε το Κοινοτικό ίκαιο. Επάλληλοι τοµείς δράσης και πιθανές συνέργιες µε τη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας», την οποία πρέπει να ολοκληρώσει και υποβάλλει ο ανάδοχος το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την ολοκλήρωση και υποβολή της αµέσως παραπάνω δεύτερης Έκθεσης Προόδου (υπό στοιχ. ii). (iv) Έκθεση Προόδου, µε θέµα: «Μελλοντικές προοπτικές, ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της συµµετοχής της Ελλάδας στη ιαδικασία του Χάρτη Ενέργειας: ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών - αξιοποίηση του διεθνούς νοµικού πλαισίου του Χάρτη - προετοιµασία και ενέργειες ενόψει της ιάσκεψης του Χάρτη της Ενέργειας, καθώς και των νέων δεδοµένων διακυβερνητικής συνεργασίας στο χώρο της διαµόρφωσης της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη», την οποία πρέπει να ολοκληρώσει και υποβάλλει ο ανάδοχος το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την ολοκλήρωση και υποβολή της αµέσως παραπάνω τρίτης Έκθεσης Προόδου (υπό στοιχ. iii). 4

5 Όλες οι πληρωµές προς τον ανάδοχο του Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 κατωτέρω, τελούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ως άνω επιµέρους Εκθέσεων Προόδου από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε πρωτόκολλο παραλαβής, θα διατυπώνεται το εµπρόθεσµο ή µη της παράδοσης των Εκθέσεων Προόδου, κάνοντας ρητή µνεία προς τούτο. 2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατά την υπογραφή της σύµβασης, διατηρεί το δικαίωµα της µερικής τροποποίησης και αναµόρφωσης των θεµάτων των προαναφερόµενων Εκθέσεων Προόδου, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο, όπως η ανάγκη εξέτασης ειδικών συναφών ζητηµάτων που επιβάλλεται από νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις ή νέα δεδοµένα κλπ. 2.4 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήµερη την Αναθέτουσα Αρχή για την εξέλιξη των εργασιών του και να βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε αυτήν για την επίλυση τυχόν ζητηµάτων που θα ανακύψουν ή ειδικών αναγκών που επιβάλλουν την αναµόρφωση του περιεχοµένου της Έκθεσης. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του Έργου και ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα καταρτισθεί ανάµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον ανάδοχο του Έργου δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1 Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των (σαράντα δύο χιλιάδων Ευρώ), περιλαµβανοµένου στο ποσό αυτό του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή και κάθε άλλης νόµιµης επιβάρυνσης ή δαπάνης. 4.2 Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου θα λάβει χώρα ως ακολούθως: (i) 25% της συνολικής αµοιβής µε την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή της πρώτης Έκθεσης Προόδου της παραγράφου 2.2i ανωτέρω. 5

6 (ii) 25% της συνολικής αµοιβής µε την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή της δεύτερης Έκθεσης Προόδου της παραγράφου 2.2ii ανωτέρω. (iii) 25% της συνολικής αµοιβής µε την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή της τρίτης Έκθεσης Προόδου της παραγράφου 2.2iii ανωτέρω. (iv) το υπόλοιπο ποσό της αµοιβής µε την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή της τέταρτης Έκθεσης Προόδου της παραγράφου 2.2iv ανωτέρω και την οριστική παραλαβή του Έργου, η οποία θα λάβει χώρα µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 5.1 ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που νόµιµα ασκεί το επάγγελµα της παροχής νοµικών υπηρεσιών- ικηγορίας. 5.2 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω, τα παρακάτω ικαιολογητικά: (i) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου. (ii) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (µόνο για εταιρίες/νοµικά πρόσωπα). (iii) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου. (iv) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικού συλλόγου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου. 6

7 5.3 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εµπρόθεσµη έκδοση των παραπάνω ικαιολογητικών, αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υπηρεσία, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στο ιαγωνισµό για την προσκόµισή του µόλις αυτό εκδοθεί. 5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ιαγωνισµό να υποβάλλουν επίσης Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας, στο οποίο θα καταγράφεται η επαγγελµατική τους εµπειρία, µε έµφαση στην εµπειρία που σχετίζεται άµεσα ή είναι συναφής µε το αντικείµενο του ιαγωνισµού. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ιαγωνισµού και πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που θα του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, προς απόδειξη της επαγγελµατικής εµπειρίας του που αναφέρεται στο Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας. 5.5 Οι συµµετέχοντες, µαζί µε τα παραπάνω ικαιολογητικά και το Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας, οφείλουν να υποβάλλουν Πρόταση, στην οποία θα εκθέτουν: (i) γενικές ή και ειδικότερες εκτιµήσεις επί του αντικειµένου της Έκθεσης (π.χ. αξιολόγηση της κείµενης νοµοθεσίας, γενικές αποτιµήσεις σχετικά µε τις συνέπειες της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για το Χάρτη της Ενέργειας, εκτιµήσεις που αφορούν στην ανταπόκριση άλλων κρατών-µελών στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει µε την υπογραφή της Συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας κλπ.), (ii) συνοπτική παρουσίαση της σκοπούµενης δοµής κάθε µιας από τις τέσσερις (4) προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες της Έκθεσης (πίνακας περιεχοµένων, για κάθε µια από τις επιµέρους Εκθέσεις Προόδου των παραγράφων 2.2i-2.2iv ανωτέρω), και (iii) αναλυτική περιγραφή του τρόπου και των µεθόδων προσέγγισης και ολοκλήρωσης της Έκθεσης (χρήση επιστηµονικών πηγών, συναντήσεις µε εµπλεκόµενους φορείς κλπ.). 5.6 Τέλος, οι συµµετέχοντες, µαζί µε τα παραπάνω ικαιολογητικά, το Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας και την Πρότασή τους, οφείλουν να υποβάλλουν Οικονοµική Προσφορά. 7

8 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των ως άνω ικαιολογητικών, Σηµειωµάτων Προηγούµενης Εµπειρίας, Προτάσεων και Οικονοµικών Προσφορών των ενδιαφεροµένων, ορίζεται η 18 η Μαΐου 2006 και ώρα 14: Τα ως άνω ικαιολογητικά, Σηµειώµατα Προηγούµενης Εµπειρίας, Προτάσεις και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 1 ανωτέρω και παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Ταχυδροµική αποστολή τους επί αποδείξει είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή το εµπρόθεσµο της υποβολής κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την καθοριζόµενη στην παράγραφο 6.1 ανωτέρω ηµεροµηνία (18 η Μαΐου 2006) και ώρα (14:00) διενέργειας του ιαγωνισµού. 6.3 Τα ως άνω ικαιολογητικά, Σηµειώµατα Προηγούµενης Εµπειρίας, Προτάσεις και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται σε έγγραφο τύπο και εντός σφραγισµένου κυρίως φακέλου (σύµφωνα, επίσης, µε όσα ορίζονται στις επόµενες δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου), ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Πρόχειρος ιαγωνισµός της ΡΑΕ της 18 ης Μαΐου 2006 για την ολοκλήρωση Έκθεσης µε αντικείµενο: Νοµικές δεσµεύσεις, άξονες δράσης και συνολική αποτίµηση της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την προαγωγή της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας που εισάγει η Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας». Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου πρέπει επιπλέον να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου/αποστολέα. 6.4 Επί ποινή απορρίψεως, τα ως άνω ικαιολογητικά, Σηµειώµατα Προηγούµενης Εµπειρίας, Προτάσεις και Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων εµπεριέχονται στον ως άνω κυρίως φάκελο σε τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους, που αντιστοίχως φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις: (i) φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα εµπεριέχει τα ως άνω ικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων. 8

9 (ii) φάκελος µε τίτλο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ», ο οποίος θα εµπεριέχει το ως άνω Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας και την ως άνω Πρόταση των ενδιαφεροµένων. (iii) φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα εµπεριέχει την ως άνω Οικονοµική Προσφορά των ενδιαφεροµένων. 6.5 Επί ποινή απορρίψεως, οι τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένοι φάκελοι της προηγουµένης παραγράφου του παρόντος άρθρου θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παραγράφου 6.3 ανωτέρω. 6.6 Φάκελοι οι οποίοι περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή εκπρόθεσµα, ήτοι µετά την ηµεροµηνία και ώρα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτοί και επιστρέφονται. 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ιαγωνισµός διενεργείται από Επιτροπή Προµηθειών, η οποία ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. 8. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.1 Την ηµεροµηνία και ώρα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω θα λάβει χώρα η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των συµµετεχόντων της παραγράφου 6.3 ανωτέρω, καθώς και του φακέλου ικαιολογητικών της παραγράφου 6.4i ανωτέρω και του φακέλου Σηµείωµα Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρόταση της παραγράφου 6.4ii ανωτέρω, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 8.3 κατωτέρω, βάσει σχετικού πίνακα που καταρτίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος κατατάσσει τους συµµετέχοντες σε αύξουσα σειρά µε βάση το χρόνο υποβολής των φακέλων. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω, θα λάβει χώρα σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα, για την οποία θα ειδοποιηθούν εγγράφως οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 8.4 κατωτέρω. Φάκελοι που υποβάλλονται στην Επιτροπή Προµηθειών µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτοί, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή, ως εκπρόθεσµοι. 9

10 8.2 Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό που υπέβαλαν εµπροθέσµως το φάκελο που προβλέπει η παράγραφος 6.3 ανωτέρω ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 8.3 Η αποσφράγιση και διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: (i) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της παραγράφου 6.3 ανωτέρω και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των τριών (3) επιµέρους φακέλων της παραγράφου 6.4 ανωτέρω. Εάν ο κυρίως φάκελος δεν φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του συµµετέχοντος και την ένδειξη που προβλέπονται στην παράγραφο 6.3 ανωτέρω, επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, ο οποίος αποκλείεται από το ιαγωνισµό. Οµοίως, εάν λείπει κάποιος από τους ως άνω τρεις (3) επιµέρους φακέλους ή δεν φέρει εξωτερικά τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 6.4 και 6.5 ανωτέρω, ο φάκελος κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιµέρους φάκελος. (ii) Η Επιτροπή Προµηθειών ανοίγει τους φακέλους ικαιολογητικών, για να διαπιστώσει την πληρότητά τους (έλεγχος πληρότητας). Στην περίπτωση που λείπει κάποιο από τα ικαιολογητικά της παραγράφου 5.2 ανωτέρω, µε την επιφύλαξη όµως της παραγράφου 5.3 ανωτέρω, ο φάκελος αυτός κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον συµµετέχοντα, δίχως αυτός να έχει δικαίωµα περαιτέρω συµµετοχής του στο ιαγωνισµό. Κατά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Προµηθειών σφραγίζει και µονογράφει κατά φύλλο όλα τα ικαιολογητικά και προβαίνει σε καταχώρηση των επιµέρους ικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συµµετέχων, σε σχετικό πρακτικό το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων ικαιολογητικών. (iii) Στην ίδια συνεδρίαση και µετά τον ως άνω έλεγχο της πληρότητας των φακέλων ικαιολογητικών, η Επιτροπή Προµηθειών, για όσους συµµετέχοντες οι φάκελοι ικαιολογητικών κρίθηκαν πλήρεις, συνεχίζει µε το άνοιγµα των φακέλων Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης και σφραγίζει και µονογράφει κατά φύλλο όλες τις σελίδες του κάθε φακέλου. 10

11 (iv) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει αιτιολογηµένη γνώµη επί του περιεχοµένου των φακέλων τόσο των ικαιολογητικών όσο και των φακέλων Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης (έλεγχος ουσίας-περιεχοµένου), η οποία περιλαµβάνει σχετικό πίνακα βαθµολογίας επί των φακέλων Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας- Πρότασης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 κατωτέρω), και η οποία υποβάλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά. (v) Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες. Για όσους συµµετέχοντες οι φάκελοι ικαιολογητικών ή και οι φάκελοι Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης κρίθηκαν µη αποδεκτοί, οι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω παραµένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ιαγωνισµού και επιστρέφονται στους εν λόγω συµµετέχοντες µετά το τέλος της. 8.4 Οι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 6.4iii ανωτέρω, για όσους συµµετέχοντες κρίθηκαν αποδεκτοί σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποσφραγίζονται, τηρουµένων των ίδιων ως άνω αρχών και διαδικασίας. Ειδικότερα: µετά την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των φακέλων ικαιολογητικών και Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης, η Επιτροπή Προµηθειών θα προβεί στο άνοιγµα των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς. Μετά την αξιολόγηση των τελευταίων αυτών φακέλων (Οικονοµικής Προσφοράς), καταρτίζεται τελικός πίνακας βαθµολογίας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 κατωτέρω) και η Επιτροπή Προµηθειών εισηγείται σχετικά προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του Έργου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους εν λόγω συµµετέχοντες. 8.5 Η Επιτροπή Προµηθειών, κατά τη διενέργεια του ιαγωνισµού, έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητά έγγραφες ή προφορικές διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό, σε σχέση µε τα στοιχεία που υποβάλλουν. 8.6 Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 11

12 κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 8.7 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη και την αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής Προµηθειών, κρίνει ότι κανένας συµµετέχων δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας ή τις προδιαγραφές του Έργου, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το ιαγωνισµό. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 9.1 Για την αξιολόγηση των φακέλων Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας- Πρότασης, λαµβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: (i) ο βαθµός συνάφειας της επαγγελµατικής εµπειρίας των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό µε το αντικείµενο του Έργου, λαµβανοµένης υπόψη τυχόν επιτυχούς εκπλήρωσης τέτοιων έργων/µελετών του ηµόσιου τοµέα: συντελεστής βαρύτητας 50%. (ii) η µεθοδολογική προσέγγιση της Πρότασης των συµµετεχόντων σύµφωνα µε την παράγραφο 5.5 ανωτέρω: συντελεστής βαρύτητας 50%. 9.2 Η σταθµισµένη βαθµολογία του Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης για κάθε έκαστο εκ των ανωτέρω δύο (2) κριτηρίων, είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης στο κριτήριο αυτό. Η συνολική βαθµολογία κάθε Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης (ΒΣΠi) είναι το άθροισµα των δύο (2) ως άνω σταθµισµένων βαθµολογιών του Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης. 9.3 Η κατακύρωση του ιαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, εκ των υποψηφίων που οι φάκελοι ικαιολογητικών και Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας-Πρότασης κρίθηκαν πλήρεις και αποδεκτοί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κρίνεται εκείνη που παρουσιάζει τον υψηλότερο Συνολικό Βαθµό Προσφοράς (ΣΒi). Ο Συνολικός Βαθµός Προσφοράς υπολογίζεται για έκαστη προσφορά (i) ως εξής: 12

13 ΒΣΠι ΟΠmin Συνολικός Βαθµός Προσφοράς: ΣΒι = 0,70 + 0, 30 ΒΣΠ ΟΠ Όπου: ΒΣΠi : η συνολική βαθµολογία του Σηµειώµατος Προηγούµενης Εµπειρίας- Πρότασης (i), ΒΣΠmax : η µέγιστη συνολική βαθµολογία µεταξύ των Σηµειωµάτων Προηγούµενης Εµπειρίας-Προτάσεων που κρίθηκαν πλήρη και αποδεκτά, ΟΠi : το ύψος της οικονοµικής προσφοράς της προσφοράς (i), ΟΠmin : το ελάχιστο ύψος οικονοµικής προσφοράς που αντιστοιχεί σε προσφορά η οποία κρίθηκε πλήρης και αποδεκτή. max ι 9.4 Στοιχεία που υποβάλλονται µε τους φακέλους των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό τα οποία είναι αόριστα ή τελούν υπό αιρέσεις και καθιστούν τα στοιχεία αυτά ανεπίδεκτα εκτίµησης, δικαιολογούν την απόρριψη του εν λόγω συµµετέχοντος, αν εξαιτίας τους από τη συνολική εκτίµηση των περιεχοµένων του φακέλου/φακέλων διαπιστώνονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας. 10. ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10.1 Το κείµενο της παρούσας είναι διαθέσιµο στον δικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας Αρχής, Για περαιτέρω πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κα Μ. Γάλλου, στο τηλέφωνο Ο Πρόεδρος Μ. Καραµανής 13

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα