ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. Η προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήµου Κατερίνης και των Νοµικών του προσώπων (Ο.Π.Π.Α.Π., Δηµοτικό Ωδείο Κατερίνης, ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., Σχολ. Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης, Σχολ. Επιτροπή Β/θµιας Εκπ/σης) για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τρεις µήνες, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τιµήµατος. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των ,68 ευρώ, ,85 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο ,53 ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Δήµου Κατερίνης και του κάθε νοµικού προσώπου. Η σύναψη των συµβάσεων εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθούν µετά από τη διενέργεια διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. Συνηµµένα ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισµοί ανά κατηγορία των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 18/5/2015 Ο Αναπλ. Δ/ντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1

2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Είδος προµήθειας Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων και ανταλλακτικών, ως εξής: Κάδος απορριµµάτων 240 lit Κάδος απορριµµάτων 360 lit Κάδος απορριµµάτων 660 lit Κάδος απορριµµάτων 1100 lit Ανταλλακτικά (καπάκια, ρόδες, τάπες, άξονες, βίδες) των αντίστοιχων κάδων. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αποκοµιδή των απορριµµάτων στο Δήµο Κατερίνης γίνεται ως επί τω πλείστων, πόρτα πόρτα κάτι που σηµαίνει ότι η κάθε οικοδοµή έχει τον δικό της κάδο γι αυτό και έχει γίνει η επιλογή των παραπάνω ειδών κάδων. 2. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή Πλαστικών Κάδων Οι προς προµήθεια πλαστικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να είναι: 1. Απολύτως καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου έτους), κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 2. Κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του (παροχή σχετικής βεβαίωσης). 3. Ο κατασκευαστής των κάδων, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί µέρους τµηµάτων να είναι πιστοποιηµένος και αυτός κατά ISO 9001, καθώς και πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο. 4. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. 5. Να είναι µεγάλης αντοχής σε βανδαλισµούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις, ανθεκτικοί σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να παρέχουν δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης και δυνατότητα ανακύκλωσης των κάδων στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 6. Το κυρίως σώµα των κάδων (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση αυτού. 7. Να έχουν µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. 8. Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 mm (σώµα) και 4 mm (πυθµένας). 9. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 10. Οι κάδοι των 240 & 360 λίτρων θα φέρουν δυο (2) τροχούς ενώ των 660 λίτρων & 1100 λίτρων θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δύο συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα και τύπου κτένας. Α1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡ. 240 & 360 ΛΙΤΡΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O κάδος, χωρητικότητας 240 lit ( 225 lt) & 360 lit (( 340 lt) θα αποτελείται από το κυρίως σώµα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασµένος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοση του. Ο κάδος να είναι κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχος τουλάχιστον 3 mm (σώµα) και 4 mm (πυθµένας), να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή, κλπ) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και ο τρόπος κατασκευής του, να παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής γαλβανισµένο ατσάλι. Οι τροχοί πρέπει να είναι αθόρυβοι κατασκευασµένοι από 2

3 συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm µε αντοχή φορτίου ο καθένας 100 kg. To καπάκι να είναι εύχρηστο και ελαφρύ µε ελαφρά κύρτωση ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, µε χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα και ανθεκτικό σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Το άνοιγµα του καπακιού κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Το καπάκι να έχει ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. Στο εµπρόσθιο τµήµα του επιθυµητό είναι να σχηµατίζει ανύψωση τύπου V για µεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Ο σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και όταν δεν χρησιµοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι εργονοµική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι µε ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας" των απορριµµατοφόρων. Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφεται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. Το κυρίως σώµα του κάδου (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση αυτού. Να έχει µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. Επίσης, να υπάρχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες. Το σώµα να έχει ικανό αριθµό στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου. Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει µόνο µε χρήση ειδικών εργαλείων. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητα κάδου : 240 λίτρα, ( 225 lt) Βάρος κενού κάδου : περίπου κιλά ( 20 kg) Διάµετρος τροχού : Φ200mm Χρώµα : Πράσινο Χωρητικότητα κάδου : 360 λίτρα, ( 340 lt) Βάρος κάδου : περίπου 20 κιλά Διάµετρος τροχού : Φ200mm Χρώµα : Πράσινο 2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. Οι κάδοι πρέπει να έχουν σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου χειρολαβής. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων κάδων). Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος κατασκευής, ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt, µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 3

4 γ) Η βαφή των κάδων θα είναι πράσινου χρώµατος τύπου RAL το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α ύλη. Α2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής να είναι απολύτως καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου έτους), κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων 2. Να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του (παροχή σχετικής βεβαίωσης). 3. Ο κατασκευαστής των κάδων, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί µέρους τµηµάτων να είναι πιστοποιηµένος και αυτός κατά ISO Καθώς και πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο. 4. Η χωρητικότητα σε σκουπίδια χωρητικότητα των κάδων θα είναι 660 lt +5% ( 625 lt). 5. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα 6. Το κυρίως σώµα των κάδων (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση αυτού. 7. Να έχουν κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης 8. Οι κάδοι να διαθέτουν σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής,µε ισχυρούς πείρους ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου, µε έκαστο πείρο να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου, ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης. 9. Ο κάδος επίσης θα φέρει ικανός αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου. 10. Ο κάδος θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό ποδοµοχλό ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο) 11. Ευκολία στο πλύσιµο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) 12. Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων 13. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. 2. ΕΙΔΙΚΑ Οι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 5 6 χιλιοστά και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Η βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε βαφή τύπου RAL σε χρώµα πράσινο. Το βάρος κενού κάδου θα είναι < 45kg περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5-6 χιλιοστά και το ωφέλιµο φορτίο κάδου να είναι > 250kg 3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα) του καθώς και στον πυθµένα θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 4

5 Οι κάδοι να έχουν πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες. Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης. Να υπάρχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων, η οποία να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. Να υπάρχει στους κάδους ικανός αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου µε στιβαρό ποδοµοχλό ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο). Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι ικανού πλάτους κατ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 4. ΤΡΟΧΟΙ Οι τροχοί είναι τέσσερις (4) αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 µε µεταλλική ζάντα πρόκειται για βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας > 200 kg. Ο κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης. Στους δυο µπροστινούς τροχούς υπάρχει ποδόφρενο για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων κάδων) 5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ Το καπάκι του κάδου να είναι εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι που του προσδίδει ανθεκτικότητα. Το καπάκι να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή. Επίσης, να διαθέτει χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα, να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) µε δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Τέλος, να έχει ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. Ο ποδοµοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα του κάδου 5

6 για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. Επίσης θα υπάρχει µηχανισµός (ανάρτηση) έτσι ώστε το καπάκι µετά το άνοιγµα να κλείνει σιγά-σιγά και όχι απότοµα. 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ο κάδος να φέρει κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). 2. Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος κατασκευής, ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt, µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 3. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Η βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε βαφή τύπου RAL σε χρώµα πράσινο. 4. Ο κάθε κάδος θα έχει ποδόφρενο για την εύκολη ακινητοποίηση του, που θα επενεργεί στους δύο εµπρός, κατά µήκος του κάδου τροχούς και θα χειρίζεται µε ποδοµοχλό, 5. Τα µεταλλικά µέρη (διχαλωτό) των τροχών, οι άξονες και ο µηχανισµός των φρένων θα είναι από ανοξείδωτο µέταλλο. Α3. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής να είναι απολύτως καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου έτους), κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων 2. Να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του (παροχή σχετικής βεβαίωσης). 3. Ο κατασκευαστής των κάδων, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί µέρους τµηµάτων να είναι πιστοποιηµένος και αυτός κατά ISO Καθώς και πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο. 4. Η χωρητικότητα σε σκουπίδια χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1100 lt +5% ( 1045 lt). 5. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα 6. Το κυρίως σώµα των κάδων (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση αυτού. 7. Να έχουν κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης 8. Οι κάδοι να διαθέτουν σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής µε ισχυρούς πείρους ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου, µε έκαστο πείρο να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου, ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης. 9. Ο κάδος επίσης θα φέρει ικανός αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου. 10. Ο κάδος θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό ποδοµοχλό ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο) 11. Να προσφέρουν ευκολία στο πλύσιµο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) 6

7 2. ΕΙΔΙΚΑ 12. Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων 13. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστο 3 χιλιοστά (σώµα) και 4 χιλιοστά (πυθµένας) και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Η βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε βαφή τύπου RAL σε χρώµα πράσινο. Το βάρος κενού κάδου θα είναι < 70 kg περίπου, το πάχος του σώµατος τουλάχιστο 4 χιλιοστά και το ωφέλιµο φορτίο κάδου να είναι > 440 kg 3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα) του καθώς και στον πυθµένα θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. Οι κάδοι να έχουν πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες. Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης. Να υπάρχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων, η οποία να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. Να υπάρχει στους κάδους ικανός αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου µε στιβαρό ποδοµοχλό ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο). Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι ικανού πλάτους κατ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 4. ΤΡΟΧΟΙ Οι τροχοί είναι τέσσερις (4) αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 µε µεταλλική ζάντα πρόκειται για βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας > 200 kg. Ο κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης. 7

8 Στους δυο µπροστινούς τροχούς υπάρχει ποδόφρενο για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου. 5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ Το καπάκι του κάδου να είναι εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι που του προσδίδει ανθεκτικότητα. Το καπάκι να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή. Επίσης, να διαθέτει χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα, να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) µε δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Τέλος, να έχει ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. Ο ποδοµοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. Επίσης θα υπάρχει µηχανισµός (ανάρτηση) έτσι ώστε το καπάκι µετά το άνοιγµα να κλείνει σιγά-σιγά και όχι απότοµα. 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ο κάδος να φέρει κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). 2. Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος κατασκευής, ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt, µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 3. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Η βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε βαφή τύπου RAL σε χρώµα πράσινο. 4. Ο κάθε κάδος θα έχει ποδόφρενο για την εύκολη ακινητοποίηση του στους δύο εµπρός κατά µήκος του κάδου τροχούς και θα χειρίζεται µε ποδοµοχλό, 5. Τα µεταλλικά µέρη (διχαλωτό) των τροχών, οι άξονες και ο µηχανισµός των φρένων θα είναι από ανοξείδωτο µέταλλο. Α4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1. ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 240 & 360 lt. Το καπάκι του κάδου να είναι εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι που του προσδίδει ανθεκτικότητα. Το καπάκι να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ελαφρά 8

9 κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή. Επίσης, να διαθέτει χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα, να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) µε δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Τέλος, να έχει ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. Τα καπάκια θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (π.χ. µεντεσέδες ή άξονες κ.λ.π. που απαιτούνται για την προσάρτησή τους στον κάδο και την σωστή λειτουργία τους. 2. ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 660 & 1100 lt. Το καπάκι του κάδου να είναι εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι που του προσδίδει ανθεκτικότητα. Το καπάκι να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο µε ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή. Επίσης, να διαθέτει χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα, να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) µε δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Τέλος, να έχει ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. Τα καπάκια θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (π.χ. µεντεσέδες ή άξονες κ.λ.π. που απαιτούνται για την προσάρτησή τους στον κάδο και την σωστή λειτουργία τους. 3. ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ (µε τον άξονά τους) 240 & 360 lt Οι τροχοί πρέπει να είναι αθόρυβοι κατασκευασµένοι από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm µε αντοχή φορτίου ο καθένας 100 kg. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής γαλβανισµένο ατσάλι. Οι τροχοί θα πρέπει να συνοδεύονται µε τον άξονά τους και ότι άλλο απαιτείται για τη συναρµολόγηση και λειτουργία τους. 4. ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ (µε όλα τα παρελκόµενά τους) 660 & 1100 lt Οι τροχοί να είναι αθόρυβοι από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 µε µεταλλική ζάντα, να είναι βαρέως τύπου µε αντοχή φορτίου ο καθένας > 200 kg. Ο κάθε τροχός να µπορεί να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης. Ο κάθε τροχός να συνοδεύεται από όλα τα υλικά που απαιτούνται για την έδρασή του στον κάδο (πχ. Βίδες κ.λ.π.) και την λειτουργία του. Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος προµήθειας Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια επίστυλων κάδων απορριµµάτων, ως εξής: Επίστυλοι Κάδοι απορριµµάτων 70 lit Επίστυλοι Κάδοι απορριµµάτων 35 lit 9

10 Β1. ΔΙΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι προσφερόµενοι επίστυλοι µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων πρέπει να είναι καινούργιοι εντελώς αµεταχείριστοι και να βρίσκονται σε άριστοι κατάσταση. Πρέπει να είναι καλαίσθητοι, ανθεκτικοί στις διάφορες καταπονήσεις και να έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να είναι λειτουργικοί, εύχρηστοι και να καθαρίζονται εύκολα. Πρέπει να συνοδεύονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η χωρητικότητα του κάδου θα πρέπει να είναι περίπου 35 λίτρα έκαστος το συνολικό ύψος µαζί µε τον κεντρικό στυλίσκο θα πρέπει να είναι περίπου 1,40 µέτρα, ο κάθε στυλίσκος θα φέρει επάνω 2 κάδους και θα αποτελείται από τα εξής: Κεντρικός Στυλίσκος Στήριξης (κολωνάκι) Ο κεντρικός στυλίσκος (κολωνάκι) φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: α. Βάση. Αποτελείται από φλάντζα ειδικά διαµορφωµένη και φέρει τρεις οπές για την πάκτωση του στυλίσκου στο έδαφος µε κατάλληλης διατοµής βίδες και οπές. Η διάµετρος της φλάντζας θα είναι 30cm περίπου και το πάχος της περίπου 3mm. β. Στυλίσκος. Πάνω στην φλάντζα συγκολλάτε χαλυβδοσωλήνα Φ 60 πάχους 2,0 mm και µήκους περίπου 130cm. Στο στυλίσκο θα είναι συγκολληµένη ειδικά διαµορφωµένη βάση από ειδική διακοσµητική λάµα για να δέχεται τον εξωτερικό κάδο. Αυτή η βάση θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να επιτρέπει την ανατροπή του κάδου κατά τουλάχιστο 150 µοίρες, καθώς και την αποµάκρυνση του κάδου από τη βάση για να είναι δυνατός ο καθαρισµός και το πλύσιµο του κάδου. Στην κορυφή του στυλίσκου θα φέρει µεταλλική καλαίσθητη σφαίρα ή άλλη στρογγυλεµένη επιφάνεια χωρίς ακµές ή άλλο µεταλλικό ειδικό διακοσµητικό πώµα. Ο στυλίσκος πριν την βαφή υπόκειται σε αµµοβολή. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική σε απόχρωση RAL επιλογής του Δήµου. Εξωτερικός κάδος. Οι κάδοι απορριµµάτων θα είναι τοποθετηµένοι στον κεντρικό στυλίσκο εκ διαµέτρου αντίθετα κατά ζεύγη. Ο εξωτερικός κάδος πρέπει να είναι κυλινδρικός και κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα πάχους 1mm µε περιµετρικές νευρώσεις για αύξηση της µηχανικής αντοχής του. Στο επάνω µέρος (το οποίο θα απέχει από το έδαφος 0,80 µ. περίπου) θα είναι ανοιχτοί για άνετη ρίψη µικρών απορριµµάτων από τους πεζούς. Επίσης θα φέρει στο επάνω και στο κάτω µέρος περιµετρικά τρεις διακοσµητικές σειρές τρυπών (οπές εξαερισµού). Θα πρέπει να είναι βαµµένος µε χρώµατα υδατοδιαλυτά µη τοξικά, µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µην σκουριάζουν µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του Δήµου στον πυθµένα του θα φέρει οπές διαφυγής για αποστράγγιση των κάθε είδους υγρών που θα εισέρχονται µε τα απορρίµµατα. Πάνω στον εξωτερικό κάδο θα υπάρχει γραµµατοσειρά µε την επωνυµία του Δήµου. Εσωτερικός κάδος (κουβαδάκι) Τα εσωτερικά καλάθια (κουβαδάκια) σχήµατος κυλίνδρου είναι κατασκευασµένα από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 0,6mm Θα πρέπει να φέρουν δύο χειρολαβές στο επάνω χείλος εσωτερικά διαµετρικά αντίθετες για να µπορούν να προσθαφαιρούνται εύκολα από τον χρήστη. Το βάρος των εσωτερικών κάδων δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το 1,5 κιλό. Σταχτοδοχείο Το σταχτοδοχείο θα είναι κυλινδρικό χωρητικότητας 0,5 λίτρων µε κατάλληλη διάτρητη διάταξη για σβήσιµο τσιγάρων. Θα είναι τοποθετηµένο στον κεντρικό στυλίσκο ανάµεσα από τους δύο κάδους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή τους για να καθαρίζονται. Β2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ MONOI Οι προσφερόµενοι επίστυλοι µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τους αντίστοιχους διπλούς µε µοναδική διαφορά ότι ο στυλίσκος θα φέρει έναν κάδο. Γ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 10

11 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Το υπό προµήθεια υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για την συνεχόµενη (24 ώρες/ηµέρα, 365 ηµέρες/ χρόνο) απόσµηση των κάδων απορριµµάτων. Θα πρέπει να είναι σε µορφή τζελ, από αδρανή υλικά και µίγµα ενεργών συστατικών, τα οποία θα απελευθερώνονται οµοιόµορφα µε εξαέρωση, έτσι ώστε σε αέρια φάση να αλληλεπιδράσουν µε τα συστατικά που προκαλούν την οσµή µετατρέποντας τη σε αβλαβές και άοσµο υλικό (οξείδωση του αέρα). Η σύσταση των ενεργών συστατικών τα οποία θα απελευθερώνονται να επιτυγχάνουν την βέλτιστη επεξεργασία του αέρα και να µην είναι τοξικά καθώς η εφαρµογή ενός τέτοιου προϊόντος σε κάδους που βρίσκονται σε δηµόσιους χώρους προσιτούς σε όλους επιφέρει σηµαντικούς κινδύνους. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν χηµικές ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον. Η διάρκεια δράσης του υλικού πρέπει να είναι περίπου 3 µήνες και σε συσκευασµένη µορφή τουλάχιστον 12 µήνες. Δ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τα προς προµήθεια είδη των σάκων απορριµµάτων είναι τα εξής: Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 50 Χ 60 εκ. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 65 Χ 85 εκ. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 80 Χ 110 εκ. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 360 Χ 440 εκ. 1) Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι άριστης ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο), ανακυκλωµένο και µεγάλης αντοχής, µε πιέτα, σε χρώµα µαύρο. Το πολυαιθυλένιο θα είναι µη τοξικό και όταν αποδοµείται δεν θα προξενεί ζηµιά στο περιβάλλον. 2) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά τη µεταφορά µικροαπορριµµάτων από και προς τα ειδικά καλαθάκια των δρόµων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών όπου κυρίως χρησιµοποιούνται. 3) Οι πλαστικοί σάκοι που έχουν διάσταση 50 x 60 εκ. για την αποφυγή σχισµάτων κ.λ.π. θα πρέπει να είναι 40 τεµάχια ανά κιλό. 4) Οι πλαστικοί σάκοι που έχουν διάσταση 65 x 85 εκ. για την αποφυγή σχισµάτων κ.λ.π. θα πρέπει να είναι (περίπου 15) τεµάχια ανά κιλό. 5)Οι πλαστικοί σάκοι που έχουν διάσταση 80 x 110 εκ. για την αποφυγή σχισµάτων κ.λ.π. θα πρέπει να είναι 8-9 τεµάχια ανά κιλό. 6)Οι πλαστικοί σάκοι για τους ηµιβυθιζόµενους κάδους που έχουν διάσταση 360 x 440 εκ. για την αποφυγή σχισµάτων κ.λ.π. θα πρέπει να είναι περίπου 1 τεµάχιο ανά κιλό. 7) Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθµένας) θα είναι ενωµένη µε θερµοκολλητική µέθοδο, υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριµµάτων. 8) Απαιτείται οµοιογενής χρωµατισµός των σάκων µε χρώµατα απρόσβλητα στις καιρικές συνθήκες καθώς και οµοιογενούς υλικού κατασκευής. 9) Οι πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων θα είναι συσκευασµένοι σε δέµατα των 25Kgr περίπου 10) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιµο και σε εφελκυσµό. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι ανακυκλώσιµο 100 %. 11) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια, πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές µας. Επειδή µπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. 12) Οι σάκοι θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήµου. Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Η προµήθεια αφορά εργαλεία σάρωσης χειρός (σκούπες, φαράσια, βεντάλιες, χειράµαξες) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου για τον καθαρισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του Δήµου και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: 1. ΦΤΥΑΡΙ ΑΜΜΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ. Το φτυάρι να είναι ατσάλινο, κατασκευασµένο από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής µε θερµική επεξεργασία. Το φτυάρι θα φέρει και στυλιάρι τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή, λείο και δεν θα φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους. 2. ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (Σκούπα Κήπου) 11

12 Οι βεντάλιες σάρωσης θα είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασµένο από µέταλλο γαλβανιζέ υψηλής αντοχής. Οι διαστάσεις της βεντάλιας θα είναι περίπου 45cm X 38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους περίπου 1m, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους. 3. ΤΣΑΠΑΚΙ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ Το τσαπάκι θα είναι στιβαρής κατασκευής,µεγάλης αντοχής, κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής αντοχής και κατάλληλο για σκάψιµο και ξεχορτάριασµα. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους. 4. ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ Η τσάπα θα είναι στιβαρής κατασκευής, µεγάλης αντοχής, κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής αντοχής. Θα φέρει κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους 5. ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Κατάλληλο για συλλογή φύλλων και απορριµµάτων του κήπου, καθώς και για την µεταφορά χωµάτων. Πρακτικό και ανθεκτικό τόσο για επαγγελµατική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Διαστάσεις περίπου (ΜXΠΧΥ): 1500X590X670 mm, Χωρητικότητα (περίπου): 80 λίτρων, Βάρος (max): 18 Kg. 6. ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Εύχρηστη χειράµαξα για περισυλλογή απορριµµάτων από δρόµους, πλατειές, δοχεία απορριµµάτων κ.λ.π. Αποτελείται από τα εξής µέρη: Α) Σώµα καροτσιού (χειράµαξα), Β) Τροχούς, Γ) Κάδο. A) ΣΩΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ Το σώµα του αποτελείται από έναν καλαίσθητο και στιβαρό σκελετό. Τα πλευρικά του µέρη θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδόφυλλα ικανού πάχους µε διατρήσεις και θα είναι γαλβανισµένα για την αποτελεσµατική τους προστασία από την διάβρωση. Θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένη θήκη για να τοποθετεί τα σύνεργα ο οδοκαθαριστής. Το χρώµα του καροτσιού θα είναι βαµµένο πολυεστερικά µε χρώµα της αρεσκείας µας. B) ΤΡΟΧΟΙ Το καρότσι αποτελείται από τρεις (3) τροχούς δυο µεγάλους διαµέτρου 300 mm και ένα µικρό διαµέτρου 160 mm στο µπροστινό τµήµα µε ποδόφρενο για εξισορρόπηση του φορτίου, άνετη τροχηλάτηση και υπέρβαση εµποδίων Γ) ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Θα έχει δύο κάδους διαφορετικών χωρητικοτήτων. Ο µεγάλος κάδος απορριµµάτων θα είναι περίπου 80 λίτρων. ΣΤ. ΧΑΡΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π. 1. Χαρτί κουζίνας ρολό, δίφυλλο, λευκό, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής µε διάτρηση, βάρους 2 κιλών σε συσκευασία 2 τεµαχίων. 2. Χαρτί υγείας α ποιότητας από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ, βάρους 200 γρ. σε συσκευασία 40 τεµαχίων. 3. Χαρτί κουζίνας, λευκό/ πράσινο, γκοφρέ, µε διάτρηση, βάρους 600 γρ. +/- 100 γραµ., σε συσκευασία 10 τεµαχίων 4. Χαρτί κουζίνας δίφυλλο, διπλά ενισχυµένο, µεγάλης απορροφητικότητας µε διάτρηση γρ. 5. Χειροπετσέτα BOX για συσκευή, ρολό, δίφυλλη, λευκή, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, βάρους 500 +/-50 γρ. σε συσκευασία 12 τεµαχίων 6. Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ για συσκευή, µονόφυλλη, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, βάρους γραµ / τ.µ. σε κιβώτια φύλλων 7. Χαρτί υγείας για συσκευή, α ποιότητας, από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ, βάρους 400 γρ. σε συσκευασία 12 τεµαχίων. 8. Χαρτοπετσέτα εστιατορίου, λευκή, απορροφητική, µαλακή, διαστάσεων 24X24 cm, σε συσκευασία 750 τεµ. 12

13 9. Χαρτοπετσέτα απαλή, µονόφυλλη, για επαγγελµατική χρήση, λευκή, διαστάσεων 28X30 cm, σε συσκευασία 500 τεµ. 10. Τραπεζοµάντιλα µιας χρήσης, χάρτινα µε νάιλον υπόστρωµα, λευκά χωρίς τύπωµα, διαστάσεων 100Χ130 cm σε συσκευασία. 200 τεµαχίων 11. Χαρτί υγείας α ποιότητας, από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ συσκευών µε διάτρηση για θήκη εσωτερικού ξετυλίγµατος, βάρους 700γρ+/-100γρ σε συσκευασία 12 ρολών 12. Χαρτί γενικής χρήσης, ρολό, δίφυλλο, λευκό 5 κιλών σε συσκευασία 2 τεµαχίων 13. Μωροµάντηλα απαλά, χωρίς σαπούνι, παραβένες, οινόπνευµα, αλλεργιογόνα (σύµφωνα µε τη 7η οδηγία της Ε.Ε. για τα καλλυντικά), δερµατολογικά ελεγµένο, σε συσκευασία 70 +/- 10 φύλλων Ζ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π. Τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και στο εξωτερικό µέρος της συσκευασίας τους να αναγράφονται η σύνθεση, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και επισηµάνσεις για αποφυγή ενδεχόµενων κινδύνων κατά την χρήση τους. Επίσης θα πρέπει να φέρουν όλες τις επιβαλλόµενες, απαραίτητες από το νόµο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθµός Άδειας Χηµείου και ο αριθµός καταχώρησης του ΓΧΚ). 1. Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού, χαµηλού αφρισµού, ουδέτερο, κατάλληλο για όλες τις πλενόµενες επιφάνειες, σε συσκ. 4 λίτρων 2. Απολυµαντικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης µε µικροβιοκτόνο και µηκυτοκτόνο δράση, εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ, σε συσκ. 4 lt 3. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου (διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου), σε συσκ. 4 λίτρων 4. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου (διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου), παχύρευστο, σε συσκ. 4 λίτρων 5. Σκόνη γενικού καθαρισµού, µε λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο, συσκ. 500γρ +/- 250 γραµ. 6. Υγρό καθαριστικό χεριών µε ουδέτερο PH και απαλό άρωµα, λευκό, υπερσυµπυκνωµένο, σε συσκ. 4 λίτρων 7. Υγρό καθαριστικό χεριών µε ουδέτερο ph και απαλό άρωµα, λευκό, υπερσυµπυκνωµένο, σε συσκ µε αντλία 750 ml +/-250 ml 8. Αντιβακτηριδιακή αντισηπτική γέλη χεριών µε οινόπνευµα (min 70%), σε συσκ. µε αντλία ml +/- 250 ml 9. Αντιβακτηριδιακή - αντισηπτική γέλη χεριών µε αλκοόλη (min 70%), εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ, σε συσκ 5 lt 10. Υγρό καθαρισµού τζαµιών µε αλκοόλη, να στεγνώνει αµέσως, να µην αφήνει θαµπάδες και στίγµατα, σε συσκ. 4 λίτρων 11. Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε αλκοόλη, να στεγνώνει αµέσως, να µην αφήνει θαµπάδες και στίγµατα, σε συσκ. µε ψεκαστήρα, 1lt και 500ml 12. Υγρό καθαρισµού τζαµιών συµπυκνωµένο, χωρίς αµµωνία για επαγγελµατική χρήση µε υαλοκαθαριστήρα, συσκ. 1 λίτρου 13. Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc, όξινο, τύπου παπί 750 ml +/- 150 ml 14. Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυµα υδροχλωρικού οξέως (κεζαπ) σε συσκευασία 500+/-100ml 15. Αφαιρετικό αλάτων, ισχυρό, όξινο, σε συσκ. 4 λίτρων και 1 λίτρου 16. Υγρό απορρυπαντικό συµπυκνωµένο για πλύσιµο πιάτων στο χέρι, συσκ. 4 λίτρων 17. Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 3 σε 1, 30 τεµ. 18. Καθαριστικό απορρυπαντικό για λίπη και λάδια, συσκ. 1λίτρου 19. Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, υπερσυµπυκνωµένο, κατάλληλο για σκληρό νερό, σε συσκ. 4 λίτρων 20. Λαµπρυντικό στεγνωτικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, µε σύνθεση ώστε να µη µένουν στίγµατα, κηλίδες και θαµπάδες, σε συσκ. 4 λίτρων 21. Αφαλατικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, για την αποµάκρυνση των αλάτων, σε συσκ. 4 λίτρων 22. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων, µε σαπούνι, φωσφορικά άλατα και λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το οξυγόνο, σε συσκ. 15 κιλών 23. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα, συσκ. 4 λίτρων 24. Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων, συσκ. 100γρ 25. Απορρυπαντικό για καθαρισµό χαλιών - µοκετών στο χέρι, συσκ ml 26. Αποφρακτικό για σωλήνες, συσκ. 1,5-2kg. 27. Οινόπνευµα φωτιστικό 93 ο, συσκ. 500ml+/ Υγρό απορρυπαντικό για καθαρισµό µελανιών, µαρκαδόρων, χρωµάτων κλπ από θρανία, µάρµαρα κλπ σε συσκ /-250ml 29. Παρκετίνη για γυάλισµα δαπέδων, συσκ. 4 λίτρων 13

14 Η. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π. 1. Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική από νήµα, µεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας, βάρους περίπου 400 γραµ. (ανταλλακτικό) 2. Κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής 3. Κοντάρι αλουµινίου χωρίς πάσο για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα/ παρκετέζα, ύψους 1,30 µ περίπου 4. Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή από νήµα, µε πάσο στενό (ιταλικό), βάρους γρ. (ανταλλακτικό) 5. Σκούπα υψηλής ποιότητας και αντοχής για εσωτερικούς χώρους, σχήµα βεντάλιας µε µαλακές µακριές ίνες εκ. και στενό (ιταλικό) πάσο (ανταλλακτικό) 6. Σκούπα πλαστική µε σκληρή τρίχα για εξωτερικούς χώρους (ανταλλακτικό) 7. Κοντάρι αλουµινίου µε χοντρό πάσο, ύψους 1,30 µ 8. Κοντάρι αλουµινίου µε στενό (ιταλικό) πάσο, ύψους 1,30 µ 9. Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο πτυσσόµενο 3 κοµµάτια X 1,5 m και 2 κοµµάτια X 1,5 m 10. Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο, ύψους 1,30m 11. Φαράσι πλαστικό µε λάστιχο, µε κοντάρι αλουµινίου 12. Φαράσι µικρό χειρός µε σκουπάκι 13. Κουβάς πλαστικός µε στίφτη, κατάλληλος για οικιακή σφουγγαρίστρα, χωρητικότητας λίτρων 14. Κουβάς πλαστικός µε βάσεις για την τοποθέτηση του υαλοκαθαριστήρα και του εργαλείου πλύσης τζαµιών, περίπου 22 λίτρων, µακρόστενος, κατάλληλος για χρήση µε το εργαλείο πλύσης τζαµιών 15. Μονό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt 16. Διπλό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt 17. Μονό πλαστικό καρότσι σφουγγαρίσµατος χωρίς λαβή µε κουβά 25 lt 18. Πλαστική πρέσα για σετ σφουγγαρίσµατος 19. Κουβάς τετράγωνος, 8-10 λίτρων 20. Κουβάς τετράγωνος 25 lt χωρίς στυπτήρι 21. Στυπτήρι για κουβά 25 lt 22. Κουβάς πλαστικός µε στυπτήρι µε δύο υποδοχές νερού 20 lt 23. Παρκετέζα ακρυλική/ βαµβακερή 60 εκατ. και 100 εκατ.(ανταλλακτικό) 24. Βάση παρκετέζας διάστασης 60 εκατ. και 100 εκατ. 25. Ψεκαστήρας πλαστικός µε µπουκάλι ml 26. Ξεσκονίστρα συνθετική 27. Πετσέτα καθαρισµού, απορροφητική σε ρολό, διαστ. 32cm X 14m 28. Πιγκάλ wc µε βουρτσάκι, πλαστικό 29. Πιγκάλ wc µε βουρτσάκι, πλαστικό, κλειστό 30. Σφουγγαράκια κουζίνας κίτρινο µε σύρµα (fibra) 10X15X2,5 εκατ 31. Σφουγγάρι συρµάτινο (fibra) για πλύσιµο και τρίψιµο δαπέδων, πλακιδίων κλπ περ. 10Χ25Χ1,5 εκατ. 32. Σύρµα κουζίνας ανοξείδωτο 40 +/- 10 γραµ., Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ µε βαµβακερό φοδράρισµα, ανθεκτικά στα σχισίµατα, πάχους 0,52 χιλ +/- 0,03 χιλ, µήκος 350 χιλ. +/- 10 χιλ., µικρό, µεσαίο και µεγάλο µέγεθος 33. Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ µε βαµβακερή εσωτερική επένδυση, πάχους 0,42 χιλ +/- 0,03 χιλ., µήκος 300 χιλ. +/- 10 χιλ., µικρό, µεσαίο και µεγάλο µέγεθος 34. Γάντια µιας χρήσεως από λάτεξ µε πούδρα, συσκ. 100 τεµ, µικρό, µεσαίο, µεγάλο µέγεθος 35. Γάντια µιας χρήσεως από νιτρίλιο (χωρίς πούδρα), συσκ. 100 τεµ, µικρό, µεσαίο, µεγάλο µέγεθος 36. Καθαριστήρας δαπέδου 70 εκατ. και 60 εκατ. µε µεταλλική βάση 37. Ξύστρα δαπέδου/ τζαµιών µεταλλική µε πλαστική λαβή και ανταλλακτικά 10 ξυράφια 38. Υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος µε κανάλι µε λάστιχο, διαστ. 45 εκατ 39. Βάση εργαλείου πλύσης τζαµιών 45 εκατ. 40. Γουνάκι πλύσης τζαµιών λευκό 45 εκατ. (ανταλλακτικό) 41. Ποδόµακτρο εσωτερικού χώρου, µε ειδική σύνθεση για στέγνωµα των παπουτσιών, διαστ. 60Χ90 εκατ. 42. Χωνί πλαστικό διαµέτρου 14 εκατ. 43. Αλουµινόχαρτο σε ρολό 50 µέτρων, βάρους περ. 500γρ., φάρδους περ. 30 εκατ., πάχους περ. 12 µικρά 44. Αντικολλητικό χαρτί Λαδόχαρτο σε ρολό 12 µέτρων, φάρδους περ. 38cm 45. Ποτήρι νερού µιας χρήσης πλαστικό άθραυστο, κατάλληλο για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρητ. 250 ml σε συσκ. 50 τεµ. 46. Ποτήρι καφέ µιας χρήσης πλαστικό άθραυστο, κατάλληλο για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρητ. 120ml σε συσκ. 50 τεµ. 47. Πιάτα µιας χρήσης πλαστικά άθραυστα, ρηχά, κατάλληλα για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, διαµέτρου περ. 20 εκατ, σε συσκ. 20τεµ. 48. Καλαµάκια σπαστά, πλαστικά, έγχρωµα, σε συσκ τεµ. 14

15 49. Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια αχρήστων γραφείου ή wc, σε ρολό 20 τεµαχίων, διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκατ. 50. Σακούλες απορριµµάτων σε ρολό, διαστ. 75Χ105 cm σε ρολό 16 τεµ., διαστ. 65Χ85 cm σε ρολό 20 τεµ. 51. Σακούλα απορριµµάτων µε κορδόνι, διαστ. 52Χ75 εκατ. και 75Χ90 εκατ. περίπου, σε ρολό 10τεµ. 52. Σακούλες απορριµµάτων διαστ. 85Χ95cm χονδρές για µπάζα 53. Σακούλες απορριµµάτων µαύρες, πλαστικές, σε συσκευασία των 10 κιλών, µε διαστάσεις και τεµάχια ανά κιλό, ως εξής: 65Χ90 εκατ. 17 τεµάχια/κιλό, 75Χ105 εκατ. 12 τεµάχια/κιλό, 80Χ110 εκατ. 11 τεµάχια/κιλό, 105Χ120 εκατ. 8 τεµάχια/κιλό, 120Χ140 εκατ. 5-6 τεµάχια/κιλό (µόνο για τα Νοµικά Πρόσωπα) 54. Τσάντα πλαστική παντοπωλείου, µεσαίου µεγέθους, σε ρολό περ. 200τεµ 55. Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ. 50 τεµ. 56. Σακούλες φύλαξης χαλιών 57. Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες 58. Φίλτρο αποροφητήρα 59. Αράχνη (Ξαραχνιάστρα) µε κοντάρι αλουµινίου πτυσσόµενο 2 κοµ. Χ 2 µέτρα 60. Αράχνη (ανταλλακτικό) 61. Απορροφητικό πανάκι µε µικροΐνες, διαστ. 40x40 εκατ. 62. Φαρµακείο µεταλλικό µε δύο ή τρία ράφια και κλειδαριά, διαστ. περίπου 30Χ12Χ50 εκατ. 63. Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου πλαστικά µε βάση τοίχου 50lt διαστ.33χ43χ73 εκατ. περίπου 64. Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου µεταλλικά µε βάση δαπέδου µεταλλική διαστ. 30Χ22Χ56 περίπου 65. Βάση δαπέδου για χαρτοδοχεία πλαστικά ύψος περίπου 100εκ. 66. Χαρτοδοχείο πλαστικό γραφείου διαστ. διάµετρος εκατ. ύψος εκατ. περίπου, 67. Χαρτοδοχείο inox µε πεντάλ, καπάκι και εσωτερικό πλαστικό κάδο, διαστάσεις διάµετρος 30 εκατ., ύψος 65 εκατ., χωρητικότητα 30 λίτρα, περίπου 68. Χαρτοδοχείο πλαστικό µε ανατρεπόµενο καπάκι, χωρητικότητας 40 λίτρων περίπου 69. Χαρτοδοχείο πλαστικό µε αιωρούµενο καπάκι, χωρητικότητας 60 λίτρων περίπου 70. Χαρτοδοχείο πλαστικό µε καπάκι push, χωρητικότητας 60 λίτρων περίπου 71. Χαρτοδοχείο πλαστικό µε καπάκι καπάκι και πεντάλ, χωρητικότητας 50 λίτρων περίπου 72. Χαρτοδοχείο αχρήστων wc µε καπάκι, πεντάλ και εσωτερικό πλαστικό κάδο 6 λίτρων και 12 λίτρων, περίπου 73. Χαρτοθήκη χειροπέτσετας ΖΙΚ-ΖΑΚ πλαστική διάφανη/λευκή διαστ. περίπου 25Χ15Χ30 εκ. χωρητικότητας περίπου 600 φύλλων. 74. Χαρτοθήκη ρολού χαρτιού BOX 500 γρ., πλαστική, χειροκίνητη παροχή χαρτιού 75. Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC πλαστική διάφανη διαστ. περίπου 27Χ13Χ27εκ. 76. Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC πλαστική φύλλου-φύλλου διάφανη 27Χ17Χ27εκ. 77. Χαρτοθήκη-βάση οικιακού ρολού wc ανοξείδωτη για χαρτί υγείας ως 250γρ. 78. Σαπουνοθήκη πλαστική λευκή/διαφανής από υψηλής αντοχής υλικό, τοίχου, χωρητικότ. 1lt και 500ml 79. Σαπουνοθήκη πλαστική διαφανής µε αντλία, χωρητικότητας 750ml+/- 250 ml 80. Σαπουνοθήκη από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο υλικό, τοίχου, χωρητικότητα 1,2 lt περίπου 81. Φιαλάκια βουτανίου απλά 82. Φιαλάκια βουτανίου el greco 83. Γκαζάκια el greco 84. Εντοµοκτόνο για έρποντα και ιπτάµενα έντοµα 300ml 85. Λάµπες 40 & 60 watt 86. Ποδόµακτρο από καουτσούκ µεγάλης αντοχής, µαλακά και εύκαµπτο, διαστάσεις περίπου 50 Χ 100 εκατ., πάχος περ. 16 χιλιοστά. 87. Κάδος απορριµµάτων τροχήλατος 120 λίτρων, από πρωτογενές πλαστικό, ανθεκτικός σε αλκαλικά και όξινα απορρίµµατα, διαστάσεις κάδου περίπου 50Χ60Χ95 εκατοστά 88. Καρότσι απορριµµάτων χρωµίου πτυσσόµενο µε βάση για σακούλα απορριµµάτων Μ60ΧΠ50ΧΥ110cm 89. Λάστιχο συγκρατήσεως σακούλας για καρότσι απορριµµάτων χρωµίου 90. Ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης σκόνης και νερού, µοτέρ 1000 Watt τουλάχιστον, κάδος 15 λίτρων περίπου, µε εξαρτήµατα : δύο µεταλλικοί σωλήνες, εύκαµπτος σωλήνας, εξαρτήµατα δαπέδου, εξάρτηµα πλακέ, βουρτσάκι 91. Οι σκούπες χόρτου θα είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χόρτο εµπορίου δεµένο µε κατάλληλο υλικό υψηλής αντοχής. Οι διαστάσεις της σκούπας θα είναι περίπου 45cm X 38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους περίπου 1m, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους 15

16 Κατερίνη 18/5/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπλ. Δ/ντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Περιβάλλοντος ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού 16

17 3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Κάδος Απορριµµάτων 1100 lt Κάδος Απορριµµάτων 660 lt Κάδος Απορριµµάτων 360 lt Κάδος Απορριµµάτων 240 lt Καπάκι κάδου 1100 lt 6 Καπάκι κάδου 660 lt 7 Καπάκι κάδου 360 lt 8 Καπάκι κάδου 240 lt 9 Τροχός κάδου 1100 lt 10 Τροχός κάδου 660 lt 11 Τροχός κάδου 360 lt 12 Τροχός κάδου 240 lt Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ , ,55 ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α 1 2 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κάδος Απορριµµάτων διπλός επιστύλιος 70 lit Κάδος Απορριµµάτων µονός επιστύλιος 35 lit ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ 2.472, ,50 ΟΜΑΔΑ 3. ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υλικό εξουδετέρωσης οσµών για τους βυθιζόµενους κάδους απορριµµάτων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύνολο 1.500,00 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ 345, ,00 17

18 ΟΜΑΔΑ 4. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Α Είδος προµήθειας Ε/Μ πλαστικός σάκος απορριµµάτων 50 Χ 60 εκατ. πλαστικός σάκος απορριµµάτων 65 Χ 85 εκατ. πλαστικός σάκος απορριµµάτων 80 Χ 110 εκατ. Πλαστικός σάκος απορριµµάτων (ύψος 3,6 µ. Χ περίµετρος οπής 4,4 µ.) Ποσότητα Κιλά Κιλό Κιλό Κιλό Κιλό Τιµή µονάδος /κιλό 1,80 ΣΥΝΟΛΟ ( ) 3.600, , , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α 23% ,00 Γεν.σύνολο ,00 ΟΜΑΔΑ 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Φτυάρι Άµµου µε κοντάρι Βεντάλια µε κοντάρι 25 7,5 187,50 3 Βεντάλια χωρίς κοντάρι 100 4, Τσαπάκι Σκαλιστήρι (Μικρό) 20 5, Τσάπα Λάσπης µε κοντάρι 10 7, Καρότσι Κήπου 2 44,85 89,70 7 Καρότσι Οδοκαθαριστών ΣΥΝΟΛΟ 2.512,20 ΦΠΑ 23% 577,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 1 Χαρτί καθαριότητας ρολό 2 κιλά X 2 τεµ ,00 2 Χαρτί υγείας δίφυλλο, γκοφρέ, α ποιότητας, 200 γρ. σε συσκ. 40 τεµ ,00 3 Χαρτί κουζίνας λευκό γκοφρέ 600 γρ. +/- 100 γραµ., συσκ. 10 τεµ ,00 4 Χειροπετσέτα BOX για συσκευή ,00 5 Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ για συσκευή ,00 6 Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο ,00 7 Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου παχύρευστο συσκ. 4 λίτρων ,00 8 Υγρό καθαριστικό χεριών 4 λίτρων ,00 18

19 9 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµων πιάτων στο χέρι 4 λίτρων ,00 10 Υγρό καθαρισµού τζαµιών µε αλκοόλη 4 λίτρων ,00 11 Υγρό καθαρισµού τζαµιών συµπυκνωµένο, χωρίς αµµωνία για επαγγελµατική χρήση µε υαλοκαθαριστήρα συσκ. 1 λίτρου ,00 12 Σκόνη γενικού καθαρισµού 500γρ.+/- 250 γρ ,3 130,00 13 Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc τύπου παπί 750 ml +/- 150 ml 100 1,5 150,00 14 Οινόπνευµα φωτιστικό 500 ml +/- 150 ml 20 1,5 30,00 15 Αντιβακτηριδιακή αντισηπτική γέλη χεριών ml +/- 250 ml ,00 16 Κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής 5 2,5 12,50 17 Φαράσι πλαστικό µε λάστιχο µε κοντάρι αλουµινίου 250 2,5 625,00 18 Κοντάρι αλουµινίου µε στενό (ιταλικό) πάσο 1,30 µ 20 3,5 70,00 19 Κοντάρι αλουµινίου χωρίς πάσο για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 1,30 µ 15 3,5 52,50 20 Κουβάς πλαστικός µε στίφτη λίτρων ,00 21 Παρκετέζα ακρυλική 60 εκ. ανταλλακτικό ,00 22 Ξεσκονίστρα συνθετική ,00 23 Πιγκάλ wc µε βουρτσάκι πλαστικό ,00 24 Χαρτοδοχείο αχρήστων wc µε καπάκι, πεντάλ και εσωτερικό πλαστικό κάδο 5-7 λίτρων ,00 25 Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια αχρήστων γραφείου ή wc, σε ρολό, διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκατ ,5 150,00 26 Σφουγγαράκια κουζίνας κίτρινο µε σύρµα (fibra) 10X15X2,5 εκατ. 20 0,5 10,00 27 Σύρµα κουζίνας ανοξείδωτο 40 +/- 10 γραµ. 20 0,5 10,00 28 Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ µε βαµβακερό φοδράρισµα, µεσαίο µέγεθος, ζευγάρι 50 4,5 225,00 29 Γάντια µιας χρήσεως από λάτεξ µε πούδρα, µεσαίο µέγεθος συσκ. 100 τεµ ,00 30 Καθαριστήρας δαπέδου 70 εκατ. µε µεταλλική βάση ,00 31 Υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος 45 εκατ ,00 32 Βάση εργαλείου πλύσης τζαµιών 45 εκατ ,00 33 Γουνάκι πλύσης τζαµιών λευκό 45 εκατ. (ανταλλακτικό) ,00 34 Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο πτυσσόµενο 3κοµ X 1,5 m ,00 35 Βάση παρκετέζας διάστασης 60cm ,00 36 Σαπουνοθήκη από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο υλικό τοίχου, χωρητικότητα 1,2 lt περίπου ,00 37 Χαρτοθήκη χειροπέτσετας BOX διάφανη/λευκή ,00 38 Χαρτοθήκη χειροπέτσετας ZIK-ZAK διάφανη/λευκή ,00 39 Χαρτοδοχείο πλαστικό γραφείου διαστ. διάµετρος εκατ. ύψος εκατ. 30 2,8 84,00 19

20 περίπου 40 Χαρτοδοχείο inox µε πεντάλ, καπάκι και εσωτερικό πλαστικό κάδο, διαστάσεις διάµετρος 30 εκατ., ύψος 65 εκατ., χωρητικότητα 30 λίτρα, περίπου ,00 41 Μονό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt ,00 42 Πλαστική πρέσα για σετ σφουγγαρίσµατος ,00 43 Κουβάς πλαστικός µε βάσεις για την τοποθέτηση του υαλοκαθαριστήρα και του εργαλείου πλύσης τζαµιών ,00 44 Ξύστρα δαπέδου/τζαµιών µε ανταλλακτικά ξυράφια ,00 45 Ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης σκόνης και νερού ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,69 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,69 ΟΜΑΔΑ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 Χαρτί υγείας επαγγελµατικό γκοφρέ σε συσκευασία των 400 γρ Χ 12 ρολά 2 Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ α ποιότητας 200 γρ.χ 40 ρολά 3 Χαρτί κουζίνας 600 γρ.λευκό γκοφρέ (10Χ600ΓΡ) Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 80 13, , , , , ,00 4 Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή 4.000φύλλων 25 20,00 500,00 5 Χαρτοπετσέτα λευκή εστιατορίου 24X24 cm 750 τεµ ,00 900,00 6 Τραπεζοµάντηλα 100 cm Χ130 cm Χ200τεµ , ,00 ατύπωτο 7 Αλουµινόχαρτο 50 µέτρων 500γρ.πάχους 12µικρά 40 4,00 160,00 8 Αντικολλητικό χαρτί Λαδόχαρτο 38cmX12m 40 5,00 200,00 9 Μωροµάντηλα 72 φύλλων 230 2,00 460,00 10 Πλαστικό ποτήρι νερού 250 ml 50 τεµ ,80 480,00 11 Πλαστικό ποτήρι ελ.καφέ 120 ml 50 τεµ ,60 390,00 12 Πλαστικά πιάτα ρηχά φ.20, 20τεµ ,90 99,00 13 Καλαµάκια σπαστά έγχρωµα 1000 τεµ. 30 3,00 90,00 14 Σακούλες γραφείου 46Χ56cm σε ρολό 402 0,50 201,00 15 Τσάντα πλαστική παντοπωλείου σε ρολό µεσαία 200τεµ. 16 Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ., συσκ. 50 τεµ. 17 Σφουγγάρι κουζίνας κίτρινο µε fibra 10X15X2,5 cm 200 2,50 500, ,00 100, ,50 100,00 20

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα