Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/ ΤΙΤΛΟΣ: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ >> Χρηματοδότηση : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) <<50.867,18 >> (41.021,92 πλέον ΦΠΑ 9.845,26 ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ) 3. Του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ). 4. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74 ) και ειδικότερα το άρθρο Του Ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 6. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 7. Του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». [1]

2 8. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Την παρ. Ζ του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 11. Την 01/2017 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 12. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,για την εκτέλεση της προμήθειας,το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ Την υπ αρ.41/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν και διατέθηκαν (ψηφίστηκαν) πιστώσεις των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 καθώς και προβλέφθηκαν πιστώσεις σε βάρος κωδικών του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 (θα ψηφιστούν το έτος 2018) και η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:6ΡΥΗΩΡΤ-1ΕΛ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:17REQ Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Φ.Ο.Π.Η. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):17REQ Tην υπ αριθμ.:34/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν πιστώσεις των εξόδων του προϋπολογισμού του Φ.Ο.Π.Η. έτους 2017 καθώς και προβλέφθηκαν πιστώσεις σε βάρος κωδικού του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 η οποία απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:Ω4Χ8ΟΚ9Χ-ΠΧΙ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:17REQ Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Κ.Ε.Δ.Η. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 17REQ Tην υπ αριθμ.:16/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας της Κ.Ε.Δ.Η. περιόδου » εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η. έτους 2017 καθώς και προβλέφθηκαν πιστώσεις σε βάρος κωδικού του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018, εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας από τον Δήμο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΔΕΤΟΚΗΧ-1ΞΒ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:17REQ [2]

3 16. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α.Η στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 17REQ Την υπ αριθμ.32/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Η) περί έγκρισης της διενέργειας προμήθειας από το Δήμο,έγκριση και ψήφιση της διάθεσης πίστωσης σε βάρος Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017 και πρόβλεψη πίστωσης σε βάρος κωδικού του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού για το έτος 2018 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:7Κ2ΡΟΡΖ1-ΨΥ9 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:17REQ Την υπ αριθμ.05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΙ4ΘΟΚ9Τ-ΣΒΒ. 18. Την υπ αριθμ.05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΧΥΘΟΚ93-7Χ Tην υπ αριθ. 69/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων , οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ αρ.01/2017 μελέτη της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ0Σ3ΩΡΤ-ΕΒΑ. 20. Την υπ αριθμ. 68/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση εξόδου του προϋπολογισμού για δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:7ΤΖΞΩΡΤ-ΚΞΗ 21. Την με αριθμ.298/2017 Απόφαση Δημάρχου που αφορά στον ορισμό Αντιδημάρχων και στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕI Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ >> σύμφωνα με την αριθ. 01/2017 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας συνολικού προϋπολογισμού ,18 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (41.021,92 πλέον ΦΠΑ 9.845,26 ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. [3]

4 Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων έχουν χωριστεί σε ομάδες ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας ΟΜΑΔΑ 2 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας ΟΜΑΔΑ 3 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας ΟΜΑΔΑ 4 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας ΟΜΑΔΑ 5 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΜΑΔΑ 6 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας. ΕΤΟΣ 2017 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Α ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) Τεμ 78 2,80 218,40 Α2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ Τεμ 250 1,90 475,00 [4]

5 Β Β1 Β2 Β3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ Τεμ 45 2,60 117,00 Τεμ 15 1,80 27,00 Τεμ 82 1,90 155,80 Β4 Β5 Β6 Β7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ Τεμ 20 1,70 34,00 Τεμ 60 1,60 96,00 Τεμ 24 3,81 91,44 Τεμ 40 2,50 100,00 Β8 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450γρ Τεμ 36 1,50 54,00 Β9 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Τεμ 15 1,50 22,50 Β10 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 450γρ Τεμ 25 0,70 17,50 Β11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml Τεμ 36 1,00 36,00 Β12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml Τεμ 90 1,60 144,00 Γ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0,00 Γ1 Γ2 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) Τεμ 25 2,60 65,00 Τεμ 47 0,40 18,80 Γ3 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ (ΣΥΣΚ 4 ΤΕΜ) Τεμ 22 1,00 22,00 [5]

6 Γ4 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Τεμ 25 3,80 95,00 Γ5 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 50 3,90 195,00 Γ6 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 300 3, ,00 Γ7 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 9 2,80 25,20 Γ8 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Tεμ 45 3,50 157,50 Γ9 Γ10 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 60cm ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 60cm Τεμ 6 15,00 90,00 Τεμ 9 10,00 90,00 Γ11 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ Τεμ 5 10,00 50,00 Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Γ16 Γ17 Γ18 Γ19 Γ20 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400γρ ΜΕ ΨΙΛΟ ΚΡΟΣΙ 15cm ΡΑΦΤΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15cm KΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 300γρ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ). ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ,ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ 20-30gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ,ΣΚΛΗΡΕΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ 65-75gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) Τεμ 5 10,00 50,00 Τεμ 5 10,50 52,50 Τεμ 10 6,00 60,00 Τεμ 1 40,00 40,00 Τεμ 147 1,30 191,10 Τεμ 93 2,00 186,00 ΚΙΛΑ 250 2,70 675,00 ΚΙΛΑ 415 2, ,50 ΚΙΛΑ 450 2, ,00 [6]

7 Γ21 Γ22 Γ23 Γ24 Γ25 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm Τεμ 35 2,50 87,50 Τεμ 18 5,00 90,00 Τεμ 12 7,80 93,60 Τεμ 73 4,80 350,40 Τεμ 15 8,00 120,00 Γ26 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60 LT Tεμ 3 18,00 54,00 Γ27 Γ28 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 21 LIT ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31 CM Τεμ 3 12,00 36,00 Τεμ 9 3,00 27,00 Γ29 BOΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) Τεμ 9 3,50 31,50 Γ30 EΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ Τεμ 55 3,50 192,50 Γ31 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ Τεμ 3 60,00 180,00 Γ32 ΣΚΑΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΚΑΛΙΩΝ Τεμ 2 24,00 48,00 Γ33 Γ34 ΑΝΕΜΗ (ΚΑΡΟΥΛΙ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 60 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ( ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) 35cm ΜΗΚΟΣ Τεμ 2 20,00 40,00 Τεμ 5 10,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.467,74 ΦΠΑ 24% 2.032,26 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΤΟΣ 2018 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Α ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α1 Α2 Β ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Τεμ 65 2,80 182,00 Τεμ 150 1,90 285,00 [7]

8 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ Τεμ 25 2,60 65,00 Τεμ 15 1,80 27,00 Τεμ 70 1,90 133,00 Τεμ 20 1,70 34,00 Τεμ 60 1,60 96,00 Τεμ 25 3,80 95,00 Τεμ 40 2,50 100,00 Β8 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450γρ Τεμ 36 1,50 54,00 Β9 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Τεμ 14 1,51 21,14 Β10 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 450γρ Τεμ 27 0,70 18,90 Β11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml Τεμ 36 1,00 36,00 Β12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml Τεμ 90 1,60 144,00 Γ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0,00 Γ1 Γ2 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) Τεμ 25 2,60 65,00 Τεμ 32 0,40 12,80 Γ3 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ (ΣΥΣΚ 4 ΤΕΜ) Τεμ 22 1,00 22,00 Γ4 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Τεμ 20 3,80 76,00 Γ5 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 30 3,90 117,00 [8]

9 Γ6 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 133 3,60 478,80 Γ7 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμ 9 2,80 25,20 Γ8 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Tεμ 45 3,50 157,50 Γ9 Γ10 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 60cm ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 60cm Τεμ 6 15,00 90,00 Τεμ 9 10,00 90,00 Γ11 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ Τεμ 6 10,00 60,00 Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Γ16 Γ17 Γ18 Γ19 Γ20 Γ21 Γ22 Γ23 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400γρ ΜΕ ΨΙΛΟ ΚΡΟΣΙ 15cm ΡΑΦΤΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15cm KΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 300γρ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ). ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ,ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ 20-30gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ,ΣΚΛΗΡΕΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ 65-75gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Τεμ 6 10,00 60,00 Τεμ 5 10,50 52,50 Τεμ 15 6,00 90,00 Τεμ 1 40,00 40,00 Τεμ 80 1,30 104,00 Τεμ 89 2,00 178,00 ΚΙΛΑ 190 2,70 513,00 ΚΙΛΑ 380 2, ,00 ΚΙΛΑ 400 2, ,00 Τεμ 28 2,50 70,00 Τεμ 15 5,00 75,00 Τεμ 12 7,80 93,60 [9]

10 Γ24 Γ25 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm Τεμ 63 4,80 302,40 Τεμ 12 8,00 96,00 Γ26 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60 LT Tεμ 3 18,00 54,00 Γ27 Γ28 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 21 LIT ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31 CM Τεμ 3 12,00 36,00 Τεμ 9 3,00 27,00 Γ29 BOΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) Τεμ 9 3,5 31,50 Γ30 EΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ Τεμ 35 3,5 122,50 Γ31 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ Τεμ ,00 Γ32 ΣΚΑΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΚΑΛΙΩΝ Τεμ ,00 Γ33 Γ34 ΑΝΕΜΗ (ΚΑΡΟΥΛΙ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 60 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ( ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) 35cm ΜΗΚΟΣ Τεμ ,00 Τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.854,84 ΦΠΑ 24% 1.645,16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό ,00 τους ΚΑ , , , , του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 8.500,00 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτος [10]

11 Α/A ΟΜΑΔΑ 2 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ Συσκευασία των 100 μέτρων TEMAXIO 7 3,03 21,21 2 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 330 ml 70% TEMAXIO 42 1,60 67,20 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ Συσκευασία των 10 τεμαχίων TEMAXIO 8 1,50 12,00 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΥΓΡΟ) Συσκευασία των 4 lt TEMAXIO 21 9,12 191,52 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) Συσκευασία των 30 τμχ TEMAXIO 21 5,76 120,96 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε σκόνη) Συσκευασία των 15 κιλών TEMAXIO 6 13,50 81,00 7 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συσκευασία των 300 ml TEMAXIO 5 1,96 9,80 8 ΒΑΜΒΑΚΙ Συσκευασία των 100 γραμμαρίων TEMAXIO 7 0,81 5,67 9 ΓΑΝΤΙΑ (LATEX)(MEDIUM, LARGE & EXLARGE) Συσκευασία των 100 τεμαχίων/κουτί TEMAXIO 3 3,25 9,75 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) TEMAXIO 9 0,90 8,10 11 ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Συσκευασία των 2Kg TEMAXIO 6 2,15 12,90 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ & ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ) Συσκευασία των 300 ml TEMAXIO 4 1,92 7,68 13 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΣΤΑ Συσκευασία των 100 τεμαχίων TEMAXIO 4 0,45 1,80 14 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε σκόνη) Συσκευασία των 75 περίπου γραμμαρίων TEMAXIO 54 0,43 23,22 15 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Συσκευασία των 4 λίτρων TEMAXIO 10 2,98 29,80 16 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ Συσκευασία 4 τεμαχίων TEMAXIO 3 2,01 6,03 17 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Συσκευασία 72 τεμαχίων TEMAXIO 43 0,78 33,54 18 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΓΑΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95x1,10 εκ. TEMAXIO 129 1,98 255,42 Συσκευασία των 20 τεμαχίων 19 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συσκευασία των 50 τεμαχίων TEMAXIO 70 0,61 42,70 20 ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΛΠ Συσκευασία 21 γρ. TEMAXIO 21 0,30 6,30 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ (ΓΙΓΑΣ) TEMAXIO 188 0,93 174,84 22 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων TEMAXIO 67 1,65 110,55 [11]

12 23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Συσκευασία 750 ml TEMAXIO 27 1,57 42,39 24 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 27 1,90 51,30 25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Συσκευασία 750 ml TEMAXIO 10 1,22 12,20 26 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Συσκευασία 2 λίτρων TEMAXIO 63 2,05 129,15 27 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 25 1,14 28,50 28 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 7 2,36 16,52 29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Βάρος ρολού 800 γρ. TEMAXIO 146 1,48 216,08 30 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ Βάρος ρολού 150 γρ. Συσκευασία των 10 τεμαχίων TEMAXIO 42 1,00 42,00 31 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Συσκευασία 48 τεμαχίων/πακέτο TEMAXIO 125 0,36 45,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.815,13 ΦΠΑ 24% 435,63 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.250,76 ΕΤΟΣ 2018 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [12] ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ Συσκευασία των 100 μέτρων TEMAXIO 11 3,03 33,33 2 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 330 ml 70% TEMAXIO 58 1,60 92,80 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ Συσκευασία των 10 τεμαχίων TEMAXIO 12 1,50 18,00 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΥΓΡΟ) Συσκευασία των 4 lt TEMAXIO 29 9,12 264,48 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) Συσκευασία των 30 τμχ TEMAXIO 29 5,76 167,04 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε σκόνη) Συσκευασία των 15 κιλών TEMAXIO 9 13,50 121,50 7 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συσκευασία των 300 ml TEMAXIO 7 1,96 13,72 8 ΒΑΜΒΑΚΙ Συσκευασία των 100 γραμμαρίων TEMAXIO 11 0,81 8,91 9 ΓΑΝΤΙΑ (LATEX)(MEDIUM, LARGE & EXLARGE) Συσκευασία των 100 τεμαχίων/κουτί TEMAXIO 3 3,25 9,75 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) TEMAXIO 13 0,90 11,70 11 ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Συσκευασία των 2Kg TEMAXIO 9 2,15 19,35 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ & ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ) Συσκευασία των 300 ml TEMAXIO 6 1,92 11,52

13 13 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΣΤΑ Συσκευασία των 100 τεμαχίων TEMAXIO 6 0,45 2,70 14 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε σκόνη) Συσκευασία των 75 περίπου γραμμαρίων TEMAXIO 76 0,43 32,68 15 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Συσκευασία των 4 λίτρων TEMAXIO 15 2,98 44,70 16 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ Συσκευασία 4 τεμαχίων TEMAXIO 5 2,01 10,05 17 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Συσκευασία 72 τεμαχίων TEMAXIO 60 0,78 46,80 18 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΓΑΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95x1,10 TEMAXIO 181 1,98 358,38 εκ. Συσκευασία των 20 τεμαχίων 19 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συσκευασία των 50 τεμαχίων TEMAXIO 45 0,61 27,45 20 ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΛΠ Συσκευασία 21 γρ. TEMAXIO 29 0,30 8,70 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ (ΓΙΓΑΣ) TEMAXIO 262 0,93 243,66 22 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων TEMAXIO 93 1,65 153,45 23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Συσκευασία 750 ml TEMAXIO 38 1,57 59,66 24 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 38 1,90 72,20 25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Συσκευασία 750 ml TEMAXIO 15 1,22 18,30 26 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Συσκευασία 2 λίτρων TEMAXIO 87 2,05 178,35 27 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 35 1,14 39,90 28 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ Συσκευασία 4 λίτρων TEMAXIO 9 2,36 21,24 29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Βάρος ρολού 800 γρ. TEMAXIO 204 1,48 301,92 30 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ Βάρος ρολού 150 γρ. Συσκευασία των 10 τεμαχίων TEMAXIO 58 1,00 58,00 31 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Συσκευασία 48 τεμαχίων/πακέτο TEMAXIO 175 0,36 63,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.513,24 ΦΠΑ 603,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.116,42 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.367,18 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό 2.250,76 τον Κ.Α , του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 3.116,42 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους [13]

14 OMAΔΑ 3 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας ΕΤΟΣ 2017 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,90 285,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190 2,90 551,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,30 184,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25lt ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,60 128,00 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,60 6,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 0,85 12,75 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,50 19,50 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,40 19,20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,55 93,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,70 33,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,80 40,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,35 13,50 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,90 9,50 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 7,25 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 3,25 32,50 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΖΕΥΓΟΣ 10 1,00 10,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 m ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,60 7,80 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,05 5,25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,80 4,80 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,50 7,50 [14]

15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,80 5,60 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MEΣΑΙΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 0,80 4,00 50 ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,65 6,50 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,15 8,60 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,05 15,75 ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,80 9,00 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,30 1,80 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,65 26,50 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,75 7,50 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,40 4,80 ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,90 8,90 ΑΝΤΙΒΑΚΤΙΡΙΔΙΑΚΟ ΣΠΡΑΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,90 39,00 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,45 4,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90 ΦΠΑ 24 % 387,10 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 ΕΤΟΣ 2018 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜ ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 55 1,90 104,50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 2,90 174,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,30 92,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25lt ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,60 64,00 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 0,60 3,60 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,40 60,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,55 46,50 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,70 13,40 [15]

16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MEΣΑΙΕΣ 50 ΤΕΜ.) (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 0,80 24,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 0,80 1,60 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 m ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,60 5,20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,80 2,80 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 3,25 16,25 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ) ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΖΕΥΓΟΣ 5 1,00 5,00 ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,85 8,50 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,50 13,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,15 6,45 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 1,05 7,35 ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,79 8,95 ΑΝΤΙΒΑΚΤΙΡΙΔΙΑΚΟ ΣΠΡΑΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,90 19,50 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,65 13,25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,35 13,50 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,90 15,20 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 7,25 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,45 4,90 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,50 5,00 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,75 7,50 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 1,05 3,15 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,40 2,40 ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,90 26,70 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΤΕΜ ) ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 0,65 3,25 ΚΑΔΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,05 15,25 ΠΙΓΚΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,50 12,50 ΣΥΝΟΛΟ 806,45 ΦΠΑ 24 % 193,55 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 [16]

17 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό 2.000,00 τον ΚΑ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η. έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.000,00 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η. έτους ΟΜΑΔΑ 4 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας. ΕΤΟΣ 2017 Προϋπολογισμός Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ τεμ 50 5,95 297,50 250gr μηκος 80 m (συσκ 12 τεμ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ τεμ 60 2,42 145,35 ΒΑΡΟΣ 800 gr ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ τεμ 40 1,53 61,20 ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ τεμ 25 1,53 38,25 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥΔΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ τεμ 16 1,53 24,48 ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ τεμ 15 0,72 10,84 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤ (7Χ14) τεμ 20 0,68 13,60 8 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚO ΠΙΑΤΩΝ 500ML τεμ 10 1,40 14,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 605,22 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,38 ΣΥΝΟΛΟ 2 604,84 ΦΠΑ 24% 145,16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 750,00 [17]

18 ΕΤΟΣ 2018 Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ τεμ 50 5,95 297,50 250gr μηκος 80 m (συσκ 12 τεμ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ τεμ 60 2,42 145,35 ΒΑΡΟΣ 800 gr ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ τεμ 40 1,53 61,20 ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ τεμ 25 1,53 38,25 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥΔΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ τεμ 16 1,53 24,48 ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ τεμ 15 0,72 10,84 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤ (7Χ14) τεμ 20 0,68 13,60 8 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚO ΠΙΑΤΩΝ 500ML τεμ 10 1,40 14,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 605,22 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,38 ΣΥΝΟΛΟ 2 604,84 ΦΠΑ 24% 145,16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 750,00 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό 750,00 τον ΚΑ , του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 750,00 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους [18]

19 ΟΜΑΔΑ 5 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Α/ Α Ένδειξη υλικών έτους 2017 Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 170 3,30 561,00 τεμ 200 2,20 440,00 τεμ 150 3,20 480,00 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τεμ 50 2,20 110,00 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. 5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - τεμ 100 2,30 230,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ τεμ 30 2,00 60,00 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ τεμ 20 1,80 36,00 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml 8 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ τεμ 70 4,50 315,00 ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεμ 20 3,20 64,00 10 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450gr τεμ 35 1,50 52,50 11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ τεμ 30 7,48 224,40 1 ΛΙΤΡ 12 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεμ 60 1,50 90,00 13 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ τεμ 40 0,70 28,00 450γρ 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml τεμ 40 1,00 40,00 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεμ 40 1,80 72,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ τεμ 80 3,00 240,00 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. τεμ 52 0,40 20,80 1 ΤΕΜ.) 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 4TEM τεμ 20 1,00 20,00 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 15 4,00 60,00 [19]

20 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 15 4,50 67,50 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 40 4,00 160,00 22 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 16 3,50 56,00 23 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ τεμ 16 1,50 24,00 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 16 1,50 24,00 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 20 3,50 70,00 26 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 15 10,00 150,00 27 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 15 10,00 150,00 28 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ τεμ 40 4,00 160,00 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ τεμ 40 2,50 100,00 ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ 30 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ τεμ 2 40,00 80,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ 31 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεμ 2 21,55 43,10 32 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ τεμ 100 1,30 130,00 ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) 33 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, kg 150 2,70 405,00 ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) 34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ kg 100 2,00 200,00 ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) 35 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ τεμ 20 2,50 50,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml 36 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml 20 5,00 100,00 37 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ τεμ 10 7,80 78,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 38 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm τεμ 7 8,00 56,00 39 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεμ 5 25,00 125,00 40 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεμ 5 10,00 50,00 41 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31cm τεμ 5 3,00 15,00 42 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεμ 10 3,50 35,00 43 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεμ τεμ 40 3,50 140,00 44 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ τεμ 21 1,57 33,02 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΦΠΑ 24% 1.354,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 [20]

21 Α/ Α Ένδειξη υλικών έτους 2018 Ε.Μ Ποσότητες υλικών ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. 5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml 8 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ Τιμή Μονάδας Δαπάνη τεμ 170 3,30 561,00 τεμ 200 2,20 440,00 τεμ 150 3,20 480,00 τεμ 50 2,20 110,00 τεμ 100 2,30 230,00 τεμ 30 2,00 60,00 τεμ 20 1,80 36,00 τεμ 70 4,50 315,00 9 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεμ 20 3,20 64,00 10 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450gr τεμ 35 1,50 52,50 11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεμ 30 7,48 224,40 12 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεμ 60 1,50 90,00 13 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ τεμ 40 0,70 28,00 450γρ 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml τεμ 40 1,00 40,00 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεμ 40 1,80 72,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) τεμ 80 3,00 240,00 τεμ 52 0,40 20,80 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 4TEM τεμ 20 1,00 20,00 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 15 4,00 60,00 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 15 4,50 67,50 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 40 4,00 160,00 22 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 16 3,50 56,00 [21]

22 23 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ τεμ 16 1,50 24,00 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 16 1,50 24,00 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 20 3,50 70,00 26 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 15 10,00 150,00 27 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 15 10,00 150,00 28 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ τεμ 40 4,00 160,00 τεμ 40 2,50 100,00 30 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 2 40,00 80,00 31 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεμ 2 21,55 43,10 32 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) 33 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) 34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) τεμ 100 1,30 130,00 kg 150 2,70 405,00 kg 100 2,00 200,00 35 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml τεμ 20 2,50 50,00 36 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml 20 5,00 100,00 37 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ τεμ 10 7,80 78,00 38 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm τεμ 7 8,00 56,00 39 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεμ 5 25,00 125,00 40 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεμ 5 10,00 50,00 41 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31cm τεμ 5 3,00 15,00 42 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεμ 10 3,50 35,00 43 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεμ τεμ 40 3,50 140,00 44 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεμ 21 1,57 33,02 ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΦΠΑ 24% 1.354,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 [22]

23 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό 7.000,00 του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 7.000,00 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους ΟΜΑΔΑ 6 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Α/Α Ένδειξη υλικών έτους 2017 Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) τεμ 90 3,30 297,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ τεμ 90 2,20 198,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 90 3,20 288,00 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. τεμ 30 2,20 66,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ τεμ 90 2,30 207,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml τεμ 18 2,00 36,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml τεμ 12 1,80 21,60 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 18 4,50 81,00 [23]

24 9 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεμ 18 3,20 57,60 10 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450gr τεμ 18 1,50 27,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 11 ΛΙΤΡ τεμ 18 7,48 134,64 12 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεμ 24 1,50 36,00 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γρ τεμ 18 0,70 12,60 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml τεμ 24 1,00 24,00 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεμ 24 1,80 43,20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0,00 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ 16 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) τεμ 30 3,00 90,00 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) τεμ 31 0,40 12,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 4TEM τεμ 14 1,00 14,00 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 18 4,00 72,00 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 18 4,50 81,00 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 30 4,00 120,00 22 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 6 3,50 21,00 23 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ τεμ 12 1,50 18,00 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ τεμ 12 1,50 18,00 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 12 3,50 42,00 26 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 6 10,00 60,00 27 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 6 10,00 60,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ 28 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ τεμ 18 4,00 72,00 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ τεμ 18 2,50 45,00 30 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 3 40,00 120,00 31 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεμ 3 21,55 64,64 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ 32 ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) τεμ 60 1,30 78,00 33 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) kg 60 2,70 162,00 34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) kg 60 2,00 120,00 35 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml τεμ 6 2,50 15,00 36 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml τεμ 6 5,00 30,00 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 37 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ τεμ 6 7,80 46,80 38 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm τεμ 5 8,00 40,00 39 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεμ 5 25,00 125,00 40 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεμ 5 10,00 50,00 [24]

25 41 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31cm τεμ 5 3,00 15,00 42 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεμ 7 3,50 24,50 43 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεμ τεμ 12 3,50 42,00 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ 44 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεμ 24 1,57 37,74 Α/Α Ένδειξη υλικών έτους 2018 Ε.Μ ΣΥΝΟΛΟ ,72 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,085 ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΦΠΑ 24% 774,19 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 Ποσότητες Τιμή υλικών Μονάδας Δαπάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεμάχιο (συσκ 10 τεμ) τεμ 90 3,30 297,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ τεμ 90 2,20 198,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 90 3,20 288,00 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. τεμ 30 2,20 66,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚ 1.250γρ τεμ 90 2,30 207, ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml τεμ 18 2,00 36,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ,ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ,ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 750 ml τεμ 12 1,80 21,60 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 18 4,50 81,00 9 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεμ 18 3,20 57,60 10 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450gr τεμ 18 1,50 27,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 11 ΛΙΤΡ τεμ 18 7,48 134,64 12 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεμ 24 1,50 36,00 AQUAFORTE ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γρ τεμ 18 0,70 12,60 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml τεμ 24 1,00 24,00 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεμ 24 1,80 43,20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0,00 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ 16 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) τεμ 30 3,00 90,00 [25]

26 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 7*14cm (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) τεμ 31 0,40 12,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 4TEM τεμ 14 1,00 14,00 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 18 4,00 72,00 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 18 4,50 81,00 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 30 4,00 120,00 22 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ 6 3,50 21,00 23 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ τεμ 12 1,50 18,00 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ τεμ 12 1,50 18,00 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμ 12 3,50 42,00 26 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΦΤΗΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 15 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 6 10,00 60,00 27 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 16 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 6 10,00 60,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ 28 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ τεμ 18 4,00 72,00 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ τεμ 18 2,50 45,00 30 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 3 40,00 120,00 31 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεμ 3 21,55 64,64 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ 32 ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) τεμ 60 1,30 78,00 33 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ gr. Η ΚΆΘΕ ΜΙΑ) kg 60 2,70 162,00 34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) kg 60 2,00 120,00 35 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml τεμ 6 2,50 15,00 36 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ φ.300ml τεμ 6 5,00 30,00 37 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ τεμ 6 7,80 46,80 38 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΣΤ. 40Χ60 cm τεμ 5 8,00 40,00 39 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεμ 5 25,00 125,00 40 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεμ 5 10,00 50,00 41 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 28Χ31cm τεμ 5 3,00 15,00 42 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεμ 7 3,50 24,50 43 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεμ τεμ 12 3,50 42,00 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ 44 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεμ 24 1,57 37,74 ΣΥΝΟΛΟ ,72 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,085 ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΦΠΑ 24% 774,19 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 [26]

27 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει με ποσό 4.000,00 του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 4.000,00 θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Οδός: ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 Ταχ.Κωδ.:62400 Τηλ.: Telefax: Ιστοσελίδα: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας οδός Πλατεία Μπακογιάννη 2, την Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 και ώρα 9:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Άρθρο 2 : Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών Παροχή διευκρινήσεων 2.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κ.λ.π.) από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας (Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Μπακογιάννη 2),τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου [27]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/19-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :03/2018 Αρ.Πρωτ.:14875/18-12-2018 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001964023 2014-04-03

14PROC001964023 2014-04-03 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ελληνική ηµοκρατία ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Νοµός Σερρών 2014» ήµος Ηράκλειας Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟI Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 22/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 20 /06/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10785 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΦΜ 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Οδός Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 Σ Υ Μ Β Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.920,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 25 Μαΐου 2017 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 3749 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδαμύλη - Τ. Κ. : 24022 Τηλέφωνο Επικοιν.:

Διαβάστε περισσότερα

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 9/07/09 Αριθ. Πρωτ.: 79/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 21/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 1.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 03-10 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29651 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης 2/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ.

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ. ΠΡΟΣ : Προμηθευτές (Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Συνεταιρισμοί) ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ. 28210 26775 ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/151915 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. 20/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα