ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ Δεκζμβριοσ 2010

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Προςωπικά τοιχεία 1.2 πουδζσ - Ακαδηµαϊκοί Σίτλοι 1.3 Επαγγελματική Απαςχόληςη 1.4 Επαγγελµατικζσ-Επιςτημονικζσ Οργανϊςεισ 2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευςησ Ηλεκτρονικήσ & Ραδιοηλεκτρολογίασ (Ρ/Η), Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν 2.2 Tμήμα Πληροφορικήσ με Εφαρμογζσ ςτη Βιοϊατρική, Πανεπιςτήμιο τερεάσ Ελλάδασ (Π.Δ. 407/80) 2.3 Tμήμα Ηλεκτρολoγίασ, ΣΕΙ Λαμίασ 2.4 Tμήμα Πληροφορικήσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, ΣΕΙ Λαμίασ 2.5 Tμήμα Ηλεκτρονικήσ, ΣΕΙ Λαμίασ 2.6 Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, Πανεπιςτήμιο Πατρϊν 2.7 Επίβλεψη Πτυχιακϊν Εργαςιϊν 2.8 υμμετοχή ςε Σριμελήσ Επιτροπζσ Εξζταςησ Πτυχιακϊν Εργαςιϊν 3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Αντικείμενα Ερευνητικήσ Δραςτηριότητασ 3.2 υμμετοχή ςε Ερευνητικά Προγράμματα 4. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ Μζλοσ Εκδοτικϊν Επιτροπϊν (Editorial Boards) Επιςτημονικϊν Περιοδικϊν 4.2 Κριτήσ ςε Διεθνή Επιςτημονικά Περιοδικά 4.3 Κριτήσ ςε Διεθνή Επιςτημονικά υνζδρια 4.4 Μζλοσ Σεχνικϊν Επιτροπϊν Προγράμματοσ Διεθνϊν υνεδρίων 5. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ εμινάρια τησ Philips Businees Communications B.V. 5.2 εμινάριο του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν 6. ΔΙΑΚΡΙΕΙ-ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ιδακτορική ιατριβή 8.2 ηµοςιεφςεισ ςε ιεθνή Επιςτημονικά Περιοδικά µε Κριτζσ 8.3 Ανακοινϊςεισ ςε ιεθνή Επιςτημονικά υνζδρια με Κριτζσ 8.4 Τποβληθείςεσ Εργαςίεσ για Κρίςη 9. ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΕ 20 2/20

3 A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προςωπικά τοιχεία Ονοματεπϊνυμο Θεόδωροσ Αθαναςίου Σςιφτςήσ Ημερομηνία Γζννηςησ 9 Νοεμβρίου 1970 Σόποσ Γζννηςησ Λαμία Φθιϊτιδασ Οικογενειακή Κατάςταςη Ζγγαμοσ Διεφθυνςη Εργαςίασ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (ΣΕΙ) Λαμίασ, Σμήμα Ηλεκτρολογίασ Θζςη Σηλζφωνο Επίκουροσ Καθηγητήσ Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 1.2 πουδζσ Ακαδημαϊκοί Σίτλοι Διδακτορικό Δίπλωμα του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν του Πανεπιςτημίου Πατρϊν, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μάςτερ) ςτισ Επιςτήμεσ των Αποφάςεων (Decision Sciences), Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν των Σμημάτων Επιχειρηςιακήσ Ζρευνασ & Μάρκετινγκ, Πληροφορικήσ και τατιςτικήσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν με ζπαινο υψηλήσ ακαδημαϊκήσ επίδοςησ (βακμόσ: 7,82), M.Sc. in Digital Systems Engineering, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, αναγνωριςμζνο από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α., Πτυχίο Φυςικήσ από το Σμήμα Φυςικήσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ-Α.Π.Θ. (βακμόσ: 7,13), Επαγγελματική Απαςχόληςη Επίκουροσ καθηγητήσ, Σμήμα Ηλεκτρολογίασ, ΣΕΙ Λαμίασ (Φεβρουάριοσ 2010 ζωσ ςήμερα) Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ςτη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ςτο Σμήμα Ηλεκτρολογίασ του ΣΕΙ Λαμίασ, ( ). υμβαςιοφχοσ Π.Δ. 407/80 ςτη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ςτο Σμήμα Πληροφορικήσ με Εφαρμογζσ ςτη Βιοϊατρική του Πανεπιςτημίου τερεάσ Ελλάδασ ( ). Επιςτημονικόσ υνεργάτησ του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν του Α.Π.Θ. ( ). 3/20

4 Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ ςτη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογϊν ςτο Σμήμα Πληροφορικήσ & Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν του ΣΕΙ Λαμίασ ( ). Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ ςτη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογϊν ςτο Σμήμα Ηλεκτρονικήσ του ΣΕΙ Λαμίασ ( ). Μηχανικόσ Σηλεπικοινωνιϊν, Σμήμα Επιχειρηςιακϊν Επικοινωνιϊν (Business Communications), Φίλιπσ Ελλάσ Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική τησ Ολλανδικήσ Royal Philips Electronics N.V, ( ). 1.4 Επαγγελματικζσ-Επιςτημονικζσ Οργανϊςεισ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Senior Member IEEE Communications Society, Member Institution of Engineering and Technology (IET), Member 4/20

5 2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 2.1 Σμήμα Ηλεκτρολογίασ, ΣΕΙ Λαμίασ Χειμερινό εξάμηνο Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θεωρία & Εργαςτήριο, 5 ου εξαμήνου). Ηλεκτρονικά Ι (Θεωρία, 2 ου εξαμήνου) Εαρινό εξάμηνο Θεωρία ημάτων (5 ου εξάμηνου). Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θεωρία & Εργαςτήριο, 6 ου εξαμήνου). Ηλεκτρονικά Ι (Θεωρία, 2 ου εξαμήνου) Εαρινό εξάμηνο Θεωρία ημάτων (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 6 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Θεωρία ημάτων (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 6 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). 2.2 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευςησ Ηλεκτρονικήσ και ΡαδιοΗλεκτρολογίασ (Ρ/Η), Σμήματα Πληροφορικήσ & Σηλεπικοινωνιϊν Φυςικήσ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν Εαρινό εξάμηνο Ψηφιακζσ Επικοινωνίεσ ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα Α ζτουσ-υνδιδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Ψηφιακζσ Επικοινωνίεσ Ι (υποχρεωτικό μάθημα Α ζτουσ-υνδιδαςκαλία). Εαρινό εξάμηνο Ψηφιακζσ Επικοινωνίεσ ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα Α ζτουσ-υνδιδαςκαλία). 2.3 Σμήμα Πληροφορικήσ με Εφαρμογζσ ςτη Βιοϊατρική, Πανεπιςτήμιο τερεάσ Ελλάδασ (Π.Δ. 407/80) Χειμερινό εξάμηνο Θεωρία Πληροφορίασ (μάθημα επιλογήσ 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Εαρινό εξάμηνο Αςφρματα Επικοινωνιακά υςτήματα (μάθημα επιλογήσ 6 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Θεωρία Πληροφορίασ (μάθημα επιλογήσ 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). 5/20

6 Εαρινό εξάμηνο Αςφρματα Επικοινωνιακά υςτήματα (μάθημα επιλογήσ 6 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). 2.4 Σμήμα Πληροφορικήσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, ΣΕΙ Λαμίασ Εαρινό εξάμηνο Κινητζσ Επικοινωνίεσ (εργαςτήριο 6 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Κινητζσ Επικοινωνίεσ (εργαςτήριο 6 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). 2.5 Σμήμα Ηλεκτρονικήσ, ΣΕΙ Λαμίασ Εαρινό εξάμηνο Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Εαρινό εξάμηνο Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Σηλεοπτικά υςτήματα (εργαςτήριο 7 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Σηλεπικοινωνίεσ (υποχρεωτικό μάθημα 5 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Σηλεοπτικά υςτήματα (εργαςτήριο 7 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). Εαρινό εξάμηνο Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (υποχρεωτικό μάθημα 3 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (εργαςτήριο 3 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). Χειμερινό εξάμηνο Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (υποχρεωτικό μάθημα 3 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (εργαςτήριο 3 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). Εαρινό εξάμηνο Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (υποχρεωτικό μάθημα 3 ου εξαμήνου-αυτοδφναμη Διδαςκαλία). Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν (εργαςτήριο 3 ου εξαμήνου-υνδιδαςκαλία). 2.6 Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, Πανεπιςτήμιο Πατρϊν τα πλαίςια εκπόνηςησ τησ Διδακτορικήσ μου Διατριβήσ παρείχα διδακτικό επικουρικό ζργο (αμιςθί) ςτα παρακάτω μαθήματα: Διάδοςη Κυμάτων & χεδίαςη Κεραιϊν (7 ο εξάμηνο-υνδιδαςκαλία) 6/20

7 υςτήματα Ευρείασ Εκπομπήσ (8 ο εξάμηνο- υνδιδαςκαλία) 2.7 Επίβλεψη Πτυχιακϊν Εργαςιϊν Σεχνικζσ Καταπολζμθςθσ των Διαλείψεων ςε Αςφρματα Κανάλια- Διαφορικοί Δζκτεσ, Σμήμα Ηλεκτρολογίασ, ΣΕΙ Λαμίασ, Ευρυηωνικά Δίκτυα-Σεχνολογία ADSL, Σμήμα Ηλεκτρολογίασ, ΣΕΙ Λαμίασ, χεδίαςθ Προςομοίωςθ και Μελζτθ Ψθφιακισ Γεννιτριασ Παλμϊν Διαμορφωμζνων Κατά το Εφροσ τουσ, Σμήμα Ηλεκτρονικήσ, ΣΕΙ Λαμίασ, υμμετοχή ςε Σριμελείσ Επιτροπζσ Εξζταςησ Πτυχιακϊν Εργαςιϊν Διαχείριςθ Πόρων ςε υςτιματα Κινθτϊν Σθλεπικοινωνιϊν Σρίτθσ Γενιάσ (3G), Σμήμα Πληροφορικήσ & Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, ΣΕΙ Λαμίασ, Ανάλυςθ και Διεφρυνςθ Γραμμικισ Κωδικοποίθςθσ Πθγισ Πλθροφοριϊν, Σμήμα Πληροφορικήσ & Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, ΣΕΙ Λαμίασ, /20

8 3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3.1 Αντικείμενα Ερευνητικήσ Δραςτηριότητασ Αςφρματα τηλεπικοινωνιακά ςυςτήματα πολλαπλϊν αλμάτων με αναμεταδότεσ (multihop wireless relaying communication systems). Σηλεπικοινωνιακά ςυςτήματα με διαφοριςμό ςυνεργαςίασ (cooperative diversity communication systems). Αξιολόγηςη τησ επίδοςησ ψηφιακϊν τηλεπικοινωνιακϊν ςυςτημάτων ςε κανάλια με θόρυβο και διαλείψεισ. Σεχνικζσ εκπομπήσ και λήψησ ψηφιακϊν τηλεπικοινωνιακϊν ςυςτημάτων. Θεωρία διαλειπτικϊν καναλιϊν (communications theory). Cyclic prefixed single-carrier systems. Aςφρματεσ oπτικζσ επικοινωνίεσ (wireless optical communications). 3.2 υμμετοχή ςε Ερευνητικά προγράμματα «Μελζτθ γενικευμζνων κατανομϊν διαλείψεων για ψθφιακζσ αςφρματεσ επικοινωνίεσ», Γ.Γ.Ε.Σ, Διακρατική ςυνεργαςία Ελλάδασ-Συνηςίασ, Επιςτ. Τπεφθυνοσ: Γ. Κ. Καραγιαννίδησ, Επικ. Καθηγητήσ, Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν, ΑΠΘ. «Ανάπτυξθ αποδοτικϊν τεχνικϊν λιψθσ ςε ςυςτιματα κινθτισ επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ (Mobile DVB-T)», Γ.Γ.Ε.Σ, Διακρατική ςυνεργαςία Ελλάδασ- Μαυροβουνίου, Επιςτ. Τπεφθυνοσ: Γ. Κ. Καραγιαννίδησ, Επικ. Καθηγητήσ, Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν, ΑΠΘ. 8/20

9 4. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 4.1 Μζλοσ Εκδοτικϊν Επιτροπϊν (Editorial Boards) Επιςτημονικϊν Περιοδικϊν Associate Editor, IEEE Transactions on Vehicular Technology (επτζμβριοσ 2010-ςήμερα) Associate Editor, IET Communications (Αφγουςτοσ 2010-ςήμερα) Associate Editor, IEEE Communications Letters (Ιοφλιοσ 2010-ςήμερα) Associate Editor, Journal of Electrical and Computer Engineering - European Association for Signal Processing (EURASIP)- Hindawi Publishing Corporation (August 2007-August 2010) Associate Editor, Recent Patents on Electrical Engineering - Bentham Science Publishers (July 2007-August 2010) 4.2 Κριτήσ ςε Διεθνή Επιςτημονικά Περιοδικά IEEE Transactions on Communications IEEE Transactions on Wireless Communications IEEE Journal on Selected Areas in Communications ΙΕΕΕ Communications Letters IEEE Transactions on Vehicular Technology IEEE Transactions on Signal Processing IET Communications (formerly IEE Proceedings - Communications) Electronics Letters EURASIP Journal of Wireless Communications & Networks EURASIP Journal on Advances on Signal Processing EURASIP Research Letters in Communications KICS Journal of Communications & Networks Wiley-Wireless Communications & Mobile Computing Wiley-International Journal of Satellite Communications & Networking Journal of Computers and Electrical Engineering- Elsevier International Journal of Electronics ETRI Journal Optics Communications-Elsevier Recent Patents on Electrical Engineering 4.3 Κριτήσ ςε Διεθνή Επιςτημονικά υνζδρια IEEE International Conference on Communications (ΙΕΕΕ ICC) IEEE Global Telecommunications Conference (ΙΕΕΕ GLOBECOM) IEEE Vehicular Technology Conference (ΙΕΕΕ VTC) IEEE Wireless Communications & Networking Conference (ΙΕΕΕ WCNC) 9/20

10 Indoor and Mobile Radio Communications Symposium (PIMRC) 4.4 Μζλοσ Σεχνικϊν Επιτροπϊν Προγράμματοσ (Technical Program Committee) Διεθνϊν υνεδρίων IEEE ICC Wireless Communications Symposium 33rd IEEE Sarnoff Symposium 2010 IEEE GlobeCom 2009, Wireless Communications Symposium PIMRC 2009 IEEE GlobeCom 2008, Wireless Communications Symposium Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding (MIC-CSC) 2008 Mosharaka International Conference on Communications, Networking and Information Technology (MIC-CNIT) /20

11 5. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ 5.1 εμινάρια τησ Philips Businees Communications B.V. Χρόνοσ: Θζςη: Εκπαιδευόμενοσ. φντομη Περιγραφή Αντικειμζνου: Εκπαίδευςη ςτα ψηφιακά τηλεφωνικά κζντρα τησ Philips και ςτισ εφαρμογζσ τουσ ςτο Hilversum Ολλανδίασ και ςτη Monza-Milan Ιταλίασ. 5.2 εμινάριο του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν Επιςτ. Τπεφθυνοσ: Καθηγητήσ Γ. Πραςτάκοσ, Σμήμα Διοικητικήσ Επιςτήμησ, Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν. Χρόνοσ: Ιουνίου Θζςη: Εκπαιδευόμενοσ. φντομη Περιγραφή Αντικειμζνου: Εκπαίδευςη του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ των ελληνικϊν εταριϊν με θζμα: Διαχείριςη Γνϊςησ (Knowledge Management). 11/20

12 6. ΔΙΑΚΡΙΕΙ - ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Βράβευςη από την εταιρία Ericsson για την καλφτερη διδακτορική διατριβή προερχόμενη από το Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν του Πανεπιςτήμιου Πατρϊν ςτα πλαίςια των Ericsson Awards of Excellence, Ιοφλιοσ υμμετοχή ςτην ομάδα τησ Philips Business Communications και παρουςίαςη τησ εφαρμογήσ Web enabled Call Centre ςτη CeBIT 2001, Αννόβερο Γερμανίασ, Μάρτιοσ IEEE Student Travel Award Globecom External evaluator of the Ph.D. Thesis of Mr. M. L. Manickam, Studies on resiliencyoriented and trust-based secure routing in MANET, Faculty of Information and Communication Engineering, ANNA University Chennai, Chennai , India. Αξιολογητήσ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Μζλοσ τησ Επιτροπήσ ενδιάμεςων ελζγχων φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του υποζργου 05 ΠΡΑΞΕ 28 του Σεχνοβλαςτοφ ΔΤΝΕΤ Α.Ε. 12/20

13 7. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1 Σμήμα Ηλεκτρολογίασ ΣΕΙ Λαμίασ Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ ειςήγηςησ για την απαλλαγή από τισ εξετάςεισ μαθημάτων του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμήματοσ Ηλεκτρολογίασ του ΣΕΙ Λαμίασ ςπουδαςτϊν, που κατετάγηςαν ςτο Σμήμα Ηλεκτρολογίασ το Ακαδημαϊκό ζτοσ Μζλοσ τησ Ο.Μ.Ε.Α. του Σμήματοσ Ηλεκτρολογίασ. Μζλοσ τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ των ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν για το ακαδημαϊκό ζτοσ Αναπληρωματικό Μζλοσ τησ Επιτροπήσ Εκπαίδευςησ & Ερευνϊν (Ε.Ε.Ε.) του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Σ.Ε.Ι. Λαμίασ για το ακαδημαϊκά ζτη ΣΕΙ Λαμίασ Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ του ζργου <<Ψηφιακζσ Τπηρεςίεσ του ΣΕΙ Λαμίασ>> ςτα πλαίςια τησ πρόςκληςησ 21.1 με τίτλο <<Ψηφιακζσ Τπηρεςίεσ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδυμάτων>> ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ <<Ψηφιακή φγκλιςη>> του Τπουργείου Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλίασ (αριθμ. αποφ. 534/ του υμβουλίου ΣΕΙ Λαμίασ) 13/20

14 8. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 8.1 Διδακτορική Διατριβή *Δ-1] ΜΕΛΕΣΗ-ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΣΕ Διδακτορική Διατριβή, Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, Πολυτεχνική χολή, Πανεπιςτήμιο Πατρϊν, Οκτϊβριοσ Επιβλζπων: Καθηγητήσ. Κωτςόπουλοσ 8.2 Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνή Επιςτημονικά Περιοδικά με Κριτζσ [Π-25] [Π-24] [Π-23] [Π-22] [Π-21] [Π-20] [Π-19] [Π-18] K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "On the Performance of Cyclic Prefix-Based Single- Carrier Cooperative Diversity Systems with Best Relay Selection," accepted for publication in IEEE Transactions on Wireless Communications, December T. Q. Duong, G. C. Alexandropoulos, H.-J. Zepernick, and T. A. Tsiftsis, "Orthogonal Space-Time Block Codes with CSI-Assisted Amplify-and-Forward Relaying in Correlated Nakagami-m Fading Channels," IEEE Transactions on Vehicular Technology, accepted, December K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "Performance Analysis of QRD-based Cyclically Prefixed Single-Carrier Transmissions with Opportunistic Scheduling," to appear in IEEE Transactions on Vehicular Technology. K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "Performance Analysis of QRD-based Cyclically Prefixed Single-Carrier Transmissions with outdated user selection," IEEE Signal Processing Letters, vol. 17, no. 10, pp , October T. Q. Duong, G. C. Alexandropoulos, T. A. Tsiftsis, and H.-J. Zepernick, "Outage Probability of MIMO AF Relay Networks over Nakagami-m Fading Channels," Electronics Letters, vol. 46, no. 17, pp , August N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, Iterative Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless Systems, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol.28, no.7, pp , April H. G. Sandalidis, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis Optical Wireless Communication Systems with Heterodyne Detection over Turbulence Channels with Pointing Errors, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 27, no. 20, pp , October H. Nistazakis, T. A. Tsiftsis, and G. Tombras, Performance Analysis of Free-Space Optical Communication Systems over Atmospheric Turbulence Channels, IET- Communications, vol. 3, no. 8, pp , August /20

15 *Π-17] [Π-16] *Π-15] *Π-14] *Π-13] *Π-12] *Π-11] *Π-10] *Π-9] *Π-8] *Π-7] T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, Optical Wireless Links with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence Channels, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 2, pp , February A. Lioumpas, G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, Adaptive Generalized Selection Combining (A-GSC) Receivers, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol.7, no.12, pp , December T. A. Tsiftsis, Performance of heterodyne wireless optical communication systems over gamma-gamma atmospheric turbulence channels Electronics Letters, vol. 44, no. 5, pp , 28 th February D. S. Michalopoulos and T. A. Tsiftsis, Performance Analysis of Wireless Multihop Diversity Systems, International Journal of Communications Systems Wiley, vol. 21, no. 9, pp , September H. G. Sandalidis and T. A. Tsiftsis, Outage Probability and Ergodic Capacity of Free-Space Optical Links over Strong Turbulence, Electronics Letters, vol. 44, no. 1, pp , 3 rd January H. S. Sandalidis, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, BER Performance of FSO Links over Strong Atmospheric Turbulence Channels with Pointing Errors, IEEE Communications Letters, vol. 12, no.1, pp , January T. A. Tsiftsis, Performance of Wireless Multihop Communications Systems with Cooperative Diversity over Fading Channels, International Journal of Communications Systems Wiley, vol. 21, no.5, pp , P. S. Bithas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, Performance Αnalysis of Dual-Diversity Receivers over Correlated Generalized Gamma Fading Channels, IET Communications (formerly IEE Proceedings Communications), vol. 2, no. 1, pp , January D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and R. K. Mallik, Distributed Transmit Antenna Selection (D-TAS) with MRC and Energy Consumption Constraints, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, no.4, pp , April N. C. Sagias, G. K. Karagiannidis, P. T. Mathiopoulos, and T. A. Tsiftsis, On the Performance Analysis of Equal Gain Diversity Receivers Over Generalized Gamma Fading Channels, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 5, no. 10, pp , October G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and H. S. Sandalidis, Outage Probability of Relayed Free-Space Optical Communication Systems, Electronics Letters, vol. 42, no. 17, pp , August /20

16 *Π-6] *Π-5] *Π-4] *Π-3] *Π-2] *Π-1] T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, P. T. Mathiopoulos, and S. A. Kotsopoulos, Nonregenerative dual-hop cooperative links with selection diversity, Special Issue of the EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking in Multiuser Cooperative Diversity for Wireless Networks, Volume G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias and T. A. Tsiftsis, Closed-Form Statistics for the Sum of Squared Nakagami-m Variates and Its Applications, IEEE Transactions on Communications, vol. 54, no. 8, pp , August G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis and R. K. Mallik, Bounds for Multihop Relayed Communications in Nakagami-m Fading, IEEE Transactions on Communications, vol. 54, no. 1, pp , January T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, S. A. Kotsopoulos, "Dual-hop Wireless Communications with Combined Gain Relays" IEE Proceedings-Communications, vol. 152, no. 5, pp , October G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis and N. C. Sagias, A Closed-Form Upper-Bound for the Distribution of the Weighted Sum of Rayleigh variates, IEEE Communications Letters, vol. 9, no. 7, pp , July T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, S. A. Kotsopoulos and F.-N. Pavlidou, BER Analysis of Collaborative Dual-hop Wireless Transmissions, Electronics Letters, vol. 40, no. 11, pp , May Ανακοινϊςεισ ςε Διεθνή Επιςτημονικά υνζδρια με Κριτζσ *-23] *-22] *-21] *-20] *-19] K. J. Kim, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis, "Average Spectral Efficiency of Opportunistic QRD-based Cyclic Prefixed Single-Carrier Cooperative Diversity Systems with Power Allocation," IEEE Globecom Wireless Communications Symposium, Miami, Florida, 6-10 December K. J. Kim, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis, "Average Rate and Outage Probability of Cyclic Prefixed Single-Carrier Opportunistic Cooperative Diversity Systems," IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2010), Istanbul, Turkey, September Q. Duong, H-J. Zepernick, T. A. Tsiftsis, V. N. Q. Bao, "Performance Analysis of Amplify-and-Forward MIMO Relay Networks with Transmit Antenna Selection over Nakagami-m Channels," IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2010), Istanbul, Turkey, September D. Trung, H-J. Zepernick, T. A. Tsiftsis, V. N. Q. Bao, Amplify-and-Forward MIMO Relaying with OSTBC over Nakagami-m Fading Channels, IEEE ICC 2010, Cape Town, South Africa, June T. A. Tsiftsis, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and N. Zlatanov Relaying Utilization Metrics of Diamond Cooperative Diversity Systems, IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Modena, Italy, May /20

17 *-18] *-17] *-16] H. Suraweera, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and M. Faulkner, Effect of Feedback Delay on Downlink Amplify-and-Forward Relaying with Beamforming, IEEE Global Telecommunications Conference (GlobeCom) 2009, Honolulu, Hawaii, USA. N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, EM-Based Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless Systems, IEEE ICC'09, Dresden, Germany, June T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, FSO Links with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence Channels, in Proc. IEEE International Conference on Communications 2008 (ICC'08), Beijing, China, May *-15] D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, Introducing PHY- Layer Fairness in Amplify and Forward Cooperative Diversity Systems, in Proc. IEEE International Conference on Communications 2007 (ICC'07), June 2007, Glasgow, Scotland, U.K. [-14] [-13] [-12] [-11] [-10] P. S. Bithas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, Products and Ratios of Two Gaussian Class Correlated Weibull Random Variables, in Proc. The 12th International Conference on Applied Stohastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), Chania, Crete, Greece, May P. S. Bithas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, Distributions Involving Correlated Generalized Gamma Variables, in Proc. The 12th International Conference on Applied Stohastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), Chania, Crete, Greece, May D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and Ranjan K. Mallik, An Optimized User Selection Method for Cooperative Diversity Systems, in Proc. IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM '06), 28 Nov. - 1 Dec. 2004, San Fransisco, USA. T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis and N. C. Sagias, Multihop Free- Space Optical Communications Over Strong Turbulence Channels, in Proc. IEEE International Conference on Communications 2006 (ICC'06), June 2006, Turkey. D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, New Results for Wireless Multihop Diversity Systems, in Proc. The 12th European Wireless Conference (EW2006), April 2-5, 2006, Athens, Greece. [-9] L.-C Siafara, D. S. Michalopoulos, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis, Regenerative Versus Non-Regenerative Relaying in Cooperative Diversity Systems, in Proc. 15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, 4-8 June, 2006, Mykonos, Greece. 17/20

18 [-8] T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias and S. A. Kotsopoulos, Performance of MRC Diversity Receivers Over Correlated Nakagami-m Fading Channels, in Proc. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 06), July 2006, Patras Univ. Conference Centre, Greece. [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis and P. T. Mathiopoulos, New Results on the Performance Evaluation of the Relay Fading Channel, in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC S'06), May 2006, Melbourne, Australia. N. C. Sagias and G. S. Tombras, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, Equal-Gain Combining Receivers over Interference-Limited Nakagami-m Fading with Multiple Cochannel Interferers, in Proc. of the 12th National Conference on Communications, (NCC 2006), Indian Institute of Technology, Delhi, India, Jan , D. A. Zogas, G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, P. T. Mathiopoulos, and S. A. Kotsopoulos, Dual Hop Wireless Communications over Nakagami Fading, in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, May 2004, Milan - Italy. G. K. Karagiannidis, D. A. Zogas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and P. T. Mathiopoulos, Multihop Communications with Fixed-Gain Relays over Generalized Fading Channels, in Proc. IEEE Global Telecom. Conference (GLOBECOM '04), December 2004, Dallas Texas, USA. G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, R. K. Mallik, N. C. Sagias, and S. A. Kotsopoulos, Closed-Form Bounds for Multihop Relayed Communications in Nakagami-m Fading, in Proc. IEEE International Conference on Communications 2005 (ICC'05), May 2005, Seoul, Korea. T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and S. A. Kotsopoulos, Wireless Transmissions With Combined Gain Relays Over Fading Channels, in Proc. 4th Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop, June 21-24, 2005, Île de Porquerolles, France. G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and S. A. Kotsopoulos, Performance of Broadband Multihop Networks with Cooperative Diversity over Fading Channels, in Proc. 5th International Network Conference (INC 2005), 5-7 July, 2005, Island of Samos, Greece. 8.4 Τποβληθείςεσ Εργαςίεσ για Κρίςη [Τ-4] [Τ-3] K. J. Kim, T. A. Tsiftsis, and V. H. Poor, "Power Allocation in Cyclic Prefixed Single- Carrier Relaying Systems," IEEE Transactions on Wireless Communications. K. J. Kim, T. A. Tsiftsis, and R. Schober, "Semi-Blind Iterative Receiver for Coded MIMO-OFDM Systems", IEEE Transactions on Vehicular Technology. 18/20

19 [Τ-2] [Τ-1] H. A. Suraweera, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and A. Nallanathan, "Effect of Feedback Delay on Amplify-and-Forward Relay Networks with Beamforming," IEEE Transactions on Vehicular Technology. T. A. Tsiftsis, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and N. Zlatanov, "Average Relaying Utilization Metrics and Application in Diamond Cooperative Systems," IEEE Transactions on Information Theory. 19/20

20 9. ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΕ Βάςη Δεδομζνων φνολο φνολο Αναφορϊν h index Ετεροαναφορϊν Scopus ISI Google Scholar *θμείωςθ 1. Ωσ ετεροαναφορζσ, νοοφνται ςτον παραπάνω πίνακα οι αναφορζσ από τρίτουσ, μη ςυςυγγραφείσ ερευνητζσ. 2. Ο δείκτησ h υποδηλϊνει ότι h εργαςίεσ ζχουν γίνει ετεροαναφορά τουλάχιςτον h φορζσ 20/20

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Τηλ: 2710 372216 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Παντελής Επώνυμο Μπουμπούλης Υπηκοότητα Ελληνική Ημ/νία Γέννησης 23/02/1976 Διεύθυνση Σερφιώτου 86-88 Πειραιάς Τηλέφωνο 210-4533469, 210-4537064 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βασιλειάδης Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ/ση Εργασίας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος & Ημ. Γέννησης: Νυρεμβέργη, Γερμανία, 13/10/1977 Πατρώνυμο: Θεόδωρος Μητρώνυμο: Σόνια Τηλέφωνα: 6932705630 Email: cdoulk@unipi.gr, cdoulk@aueb.gr, cdoulk@idi.ntnu.no

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 25/02/1977 Τόπος διαμονής: Θράκης 5, Οβρυά Πατρών Tηλέφωνο: 2610-996769 Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

pervasive computing Θέµα: Resource sharing in mobile wireless networks

pervasive computing Θέµα: Resource sharing in mobile wireless networks ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Θυρίδα, 2208, Ηράκλειο, Κρήτης, ΤΚ714 09 Τηλ.: +30 2810 39 16 77, Email: maria@csd.uoc.gr, URL: http://www.csd.uoc.gr/~maria ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα