Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 13 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ / πρόσκληση του ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΚΟΥΜΑΡΑ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,.Σ. ««4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,.Σ. ««5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,.Σ. ««6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,.Σ. ««7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 391 Ο ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 6, που αφορά την Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγο κατεπείγουσας ανάγκης της υπηρεσίας που αφορά τον «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής» Αφού θέτει υπ όψιν της Επιτροπής το υπ άριθµ / έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουµε τη µε κωδικό Π135/2014 µελέτη της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία που αφορά τον «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής» και σας γνωρίζουµε ότι η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23% σε βάρος του Κ. Α του προϋπολογισµό του ήµου µας για το έτος Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως 1

2 έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α / ) «Αναδιοργάνωση δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και του Ν.3852/φεκ 87 Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα του 72 ου άρθρου του και άλλες διατάξεις. Η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010 που αφορά τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής και αναφέρεται ότι: «δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» και β) του άρθρου 25 του Π 60/2007 που αφορά την ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και αναφέρεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.», καθίσταται κατ εξαίρεση αρµόδια, εφόσον αιτιολογηµένα συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προµηθειών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η ευθύνη για τον καθαρισµό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής και του δικτύου όµβριων έχει µεταφερθεί στους ήµους σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». Στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και ελέγχου του δικτύου όµβριων υδάτων εντός των ορίων του ήµου µας και µε δεδοµένη την εµφάνιση βροχοπτώσεων καθ όλη την διάρκεια του έτους, είχε ήδη δροµολογηθεί, µέσω σχετικής εργολαβίας, ο καθαρισµός των φρεατίων υδροσυλλογής όµβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών τους προκειµένου να εξασφαλισθεί η 2

3 οµαλή λειτουργία τους. Επισυνάπτεται, περί αυτού, η µε αρ. πρωτ / σύµβαση που υπογράφτηκε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, µεταξύ του ήµου Ιλίου και της εταιρείας µε την επωνυµία «. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ετήσιας ισχύς έως την 01/11/2014. Πάραυτα, η νεροποντή που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014, λόγω της ιδιαίτερης σφοδρότητάς της, είχε ως αποτέλεσµα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές και να κηρυχθεί ο ήµος µας, λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 6809/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ. 6658/ (Α Α: 7ΧΑ4Ι-Γ00) κατεπείγον έγγραφο της /νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων», και µε δεδοµένη την ανάγκη άµεσου ελέγχου των φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µετά από την πληµµύρα για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας τους, κρίνεται εξαιρετικά επείγον και αναγκαίο να εκτελεσθούν άµεσα εργασίες καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής και των συνδετήριων αγωγών τους, µεταξύ των φρεατίων και του κεντρικού αγωγού οµβρίων υδάτων, από τις φερτές ύλες και τα λήµµατα που συγκεντρώθηκαν σε αυτά λόγω της ραγδαίας βροχόπτωσης, στις πληγείσες περιοχές αρµοδιότητάς µας. Σύµφωνα µε τη µε κωδικό Π135/2014 µελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Ιλίου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε ,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23%. Για την κατάρτιση των τευχών της µελέτης λήφθηκαν υπόψη η προηγούµενη σχετική µε κωδικό Π33/2013 µελέτη που συντάχθηκε, επίσης, από την Τεχνική Υπηρεσία, ο φάκελος της προσφοράς του µειοδότη του σχετικού πρόχειρου διαγωνισµού που διεξήχθη και η µε αρ. πρωτ / σύµβαση που υπογράφτηκε, µεταξύ του ήµου Ιλίου και της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ώστε να µην υπερβαίνει το προσήκον µέτρο. Επίσης, επισηµαίνεται εδώ, η αξιοπιστία της εταιρείας µε την επωνυµία «. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία απορρέει τόσο από τις βεβαιώσεις, του επιβλέποντος πολιτικού µηχανικού του ήµου, καλής εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονταν στην εν λόγο σύµβαση που έληξε όσο και στην άµεση ανταπόκριση της εν λόγο εταιρείας, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος (αρ. πρωτ.: 60700/ ) της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου, για την χρήση από τον ήµο εξειδικευµένου αποφρακτικού µηχανήµατος µε το χειριστή του. Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/ ) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 3

4 ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων», το πρωτογενές αίτηµα καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συµβάσεων του Ε.Σ.Η..Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α..Α.Μ.): 14REQ Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: - οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού - οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του ήµου, προτείνουµε την απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά τον «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής» στην εταιρεία µε την επωνυµία «. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε βάση την κατατεθειµένη µε αριθµ. πρωτ / προσφοράς της. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να πάρετε απόφαση που: 1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού ,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23% σε βάρος του Κ. Α του προϋπολογισµό του ήµου µας για το έτος 2014, για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 2. Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 3. Να αναθέτει την υπηρεσία που αφορά τον «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής» κατόπιν του ανοίγµατος της κατατεθειµένης προσφοράς και της συµφωνίας αυτής µε τους όρους των τευχών της σχετικής µε κωδικό Π135/2014 µελέτης» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. Η Οικονοµική Επιτροπή Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και: Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους του ήµου Ιλίου, Τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π135/2014 µελέτης που θεωρήθηκε στις 12/11/2014, Το άρθρο 72, παρ.1δ Ν.3852/2010, Την προσφορά της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει Θερµαϊκού 56, Ευκαρπία Θες/νίκης (Υποκ/µα Ελ.Βενιζέλου 43, Ηράκλειο Αττικής) ΑΦΜ , ΥΟ Ε Θες/νικης η οποία αποσφραγίστηκε από τα παρόντα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και ανέρχεται στο ποσό των ,00 (καθαρή αξία), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (10.658,43 ), και η οποία είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε 4

5 κωδικό Π135/2014 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρονται στο υπ άριθµ / έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου καθώς και στην µε κωδικό 135/2014 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµιά περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του ήµου Ιλίου. Αποφασίζει Οµόφωνα 1. έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 6 του Ν. 3852/2010, 2. Εγκρίνει: Α. Πίστωση ποσού ,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2014 για την για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής», Β. Τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π135/2014 µελέτης, Γ. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής» λόγω έκτακτων αναγκών µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010. Η απευθείας ανάθεση επιβάλλεται λόγω της επείγουσας ανάγκης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αλλά προέκυψε από τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα και την ιδιαίτερη σφοδρότητα της νεροποντής, 3. Αναθέτει απευθείας στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» την εργασία που αφορά στον «Καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής», λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των ,43. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 2317,05. Για την υπογραφή της σύµβασης η εταιρεία είναι θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά: I. Υπεύθυνη δήλωση νοµίµου εκπροσώπου στην οποία αναφέρεται ότι: Ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος εν έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης παρόµοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οιοδήποτε ΝΠ ή ΝΠΙ ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. εν έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου. εν έχει επιβληθεί ποινή/περικοπή για πληµµελή εκτέλεση παρόµοιων εργασιών εις βάρος τους από οιοδήποτε ΟΤΑ, ΝΠ ή ΝΠΙ ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η λειτουργία της επιχείρησης δεν υπόκειται σε νοµικό περιορισµό. 5

6 Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας µελέτης, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα των εργασιών και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της µελέτης και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ότι είναι σε θέση να προβούν στην έναρξη των εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύναψή της σύµβασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Ότι θα καλύψει τον ήµο, µε τα πλέον σύγχρονα µέσα, άρτιο εξοπλισµό, οχήµατα µηχανήµατα και τον απαιτούµενο αριθµό προσωπικού, µε εµπειρία και άριστα εκπαιδευµένο, σε οργανωµένα συνεργεία άµεσης επέµβασης, διαθέσιµο όλο το 24ωρο 365 ηµέρες τον χρόνο, για την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης, σε συµφωνία µε στις τεχνικές προδιαγραφές, την συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της παρούσας µελέτης. Ότι θα καλύψουν το ήµο ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ εάν απαιτηθεί). Ότι θα προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά κτλ. II. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή (µε αντικείµενο συναφές µε τις εργασίες προς εκτέλεση της παρούσας µελέτης), που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού III. Α) Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας χρήσης, για όλα τα οχήµατα/φορτηγά και αποφρακτικά µηχανήµατα έργων που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Επιπλέον, για τα ιδιόκτητα εξ αυτών, θα προσκοµισθούν τα τιµολόγια αγοράς τους, ενώ για τα µισθωµένα από τρίτους, θα προσκοµισθούν τα ιδιωτικά συµφωνητικά, από τα οποία µεταξύ άλλων να προκύπτουν ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά και η ικανότητά τους. Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) ειδικό σύνθετο αποφρακτικό µηχανήµατα (µε ταυτόχρονη υψηλή πίεση νερού τουλάχιστον 110 bar και αναρρόφηση µεγάλης δυναµικότητας). Β) Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών των χειριστών τους. IV. Σε ισχύ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αδειοδότησης συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το Κοινοτικό ίκαιο, από το οποίο προκύπτει ότι είναι σε θέση να εκτελεί τις συµβατικές εργασίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 6

7 V. Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (µόνο για Νοµικά Πρόσωπα). 4. Εξουσιοδοτεί τον κο ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο ήµαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Τα Μέλη Κουµαραδιός Γ., Βοµπιράκη Ν. Γκόγκος Κ., Βέργος Ι., Χαραλαµπόπουλος Ι., Κάβουρας Κ. Φεγγερός, Β. 7

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα