ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στοιχεία της ουσίας: Κοινή ονοµασία: Alpha-cypermethrin Άλλη ονοµασία: Ρακεµικό µίγµα που περιέχει (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopopanecarboxylate & (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopopanecarboxylate Εµπορική ονοµασία παρασκευάσµατος: ALPHA CYPERMETHRIN Χρήση του παρασκευάσµατος: Πυρεθροειδές βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας), σε µορφή πυκνού εναιωρήµατος. Παρασκευαστής: FARMA-CHEM SA Τ.Θ. 26 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Τηλ.: έως 33 Fax: Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Σύσταση: Ουσία Alphacypermethrin EC/EINECS no. CAS no. Περιεκτικότητα (%) Σύµβολα κινδύνου % β/ο T Xn Xi N Φράσεις κινδύνου R25 R48/22 R37 R50/53 Σελίδα 1 από 9

2 Ουσία Calcium salt of alkylbenzene sulfonate Butylated ALPHA CYPERMETHRIN EC/EINECS no. CAS no. Περιεκτικότητα (%) Σύµβολα κινδύνου % Xi N % hydroxy toluene Silicon dioxide % Formaldehyde % Xi R43 Το πλήρες κείµενο των συµβόλων κινδύνου και των R-φράσεων αναγράφεται στην 16. Φράσεις κινδύνου R38-41 R51/53 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικά: Αντίδοτο: εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Οδηγίες για το γιατρό: Το σκεύασµα είναι χαµηλής τοξικότητας και οξεία δηλητηρίαση δεν είναι πιθανό να συµβεί. Μετά από κατάποση εξετάστε το ενδεχόµενο πλύσης στοµάχου µέσα σε 4 ώρες. Συµπτώµατα έκθεσης: Παροδικός δερµατικός ερεθισµός µε µούδιασµα ή/και φαγούρα ιδίως στο πρόσωπο. Ερεθισµός της αναπνευστικής οδού µε συµπτώµατα όπως ρινόρροια, σφίξιµο στο στήθος και δύσπνοια. Κατάποση: Μην προκαλείτε εµετό. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό αν ο ασθενής είναι σε θέση να καταπιεί. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, ζητήστε ιατρική συµβουλή. Επαφή µε το δέρµα: Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα. Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Τοπική εφαρµογή ελαιόλαδου προσφέρει άµεση ανακούφιση, η οποία είναι περισσότερο αποτελεσµατική αν η περιοχή έχει καθαριστεί µε νερό και σαπούνι και έχει στεγνώσει καλά πριν την επάλειψη µε ελαιόλαδο. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. Επαφή µε τα µάτια: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν ο ερεθισµός επιµείνει, ζητήστε ιατρική συµβουλή. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: Ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ή οµίχλη νερού. Σελίδα 2 από 9

3 Ειδικοί κίνδυνοι κατά την έκθεση: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Κατά την καύση µπορεί να εκλυθούν τοξικοί ή/και ερεθιστικοί ατµοί. Μην αναπνέετε τους ατµούς. Κατά την κατάσβεση µην στέκεστε αντίθετα προς την φορά του ανέµου. Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόµησης περιλαµβάνουν οξείδια του άνθρακα και του αζώτου, χλώριο, υδροχλώριο και υδροκυάνιο. Χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού για την ψύξη δοχείων και δεξαµενών παρακείµενα της φωτιάς. Αποφύγετε την διαρροή επιµολυσµένου µε το προϊόν µέσου πυρόσβεσης προς υπονόµους, έδαφος και επιφανειακά νερά. Προστατευτικός εξοπλισµός: Κατάλληλη αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυµασία. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατοµικές προφυλάξεις: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (αναφορά στην 8). Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα και τα ρούχα. Μην εισπνέετε αναθυµιάσεις. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την µόλυνση του εδάφους καθώς και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Μέθοδοι καθαρισµού: Σταµατήστε και περιορίστε την διαρροή. Χρησιµοποιήστε χώµα, άµµο, πριονίδι ή άλλο προσροφητικό υλικό για την απορρόφηση της εκλυόµενης ποσότητας. Συγκεντρώστε το επιµολυσµένο υλικό και τοποθετήστε σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση (εξάλειψη) (αναφορά στην 13). Καθαρίστε την µολυσµένη περιοχή και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για τον καθαρισµό µε απορρυπαντικό και νερό. Συγκεντρώστε όλα τα διαλύµατα µε χρήση προσροφητικού υλικού προς διάθεση (εξάλειψη). Σε περίπτωση µόλυνσης του εδάφους, τα επιµολυσµένα στρώµατα εδάφους θα πρέπει να σκαφτούν και να τοποθετηθούν σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση (εξάλειψη). 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός: Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα, τη µύτη και το στόµα. Μην εισπνέετε ατµούς και αναθυµιάσεις. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά τον χειρισµό. Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (αναφορά στην 8), ο οποίος θα πρέπει να πλένεται καλά µετά από επαφή µε το προϊόν. Αποθήκευση: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας, µακριά από πηγές θερµότητας και άµεσο ηλιακό φως. Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές, καλλυντικά και µακριά από παιδιά και οικιακά ζώα. Σελίδα 3 από 9

4 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιµές έκθεσης: Alpha-cypermethrin Butylated hydroxy toluene Silicon dioxide Formaldehyde εν έχουν καθοριστεί ACGIH TLV: 10 mg/m 3 TWA, A4 NIOSH REL: 10 mg/m 3 TWA ACGIH TLV: 10 mg/m 3 TWA ACGIH TLV: 0.3 ppm (0.37 mg/m 3 ) (οροφής), SEN, A2 OSHA PEL: 0.75 ppm TWA 2 ppm STEL 0.5 ppm (επίπεδο ανάληψης δράσης) NIOSH REL: ppm TWA 0.1 ppm (οροφής) (15 λεπτά), Α Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: Μετά το τέλος της εργασίας πλύνετε όλα τα ρούχα εργασίας ξεχωριστά ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τα µέρη του εξοπλισµού που πλένονται, χρησιµοποιήστε απορρυπαντικό και νερό. Ρούχα και προστατευτικός εξοπλισµός που έχουν διαβραχεί ή σε µεγάλο βαθµό επιµολυνθεί µε το προϊόν θα πρέπει να καταστραφούν και να µην ξαναχρησιµοποιηθούν. Στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση παροχής καθαρού νερού για πλύσιµο σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια. Αναπνευστική προστασία: Χρησιµοποιείτε το προϊόν σε χώρο µε επαρκή εξαερισµό. Πρέπει να προηγηθεί καλός εξαερισµός πριν την επανείσοδο στο χώρο εφαρµογής. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού ή αν αναµένονται υψηλά επίπεδα έκθεσης, χρησιµοποιήστε αναπνευστική συσκευή ή µάσκα µε φίλτρο κατάλληλο για οργανικούς ατµούς ή σωµατίδια. Προστασία χεριών: Γάντια ανθεκτικά σε χηµικά, πχ. από νιτρίλιο, νεοπρένιο ή πολυβινυλοχλωρίδιο. Τα γάντια πρέπει να πλένονται εξωτερικά προτού αφαιρεθούν. Προστασία µατιών / προσώπου: Γυαλιά κατάλληλα για προστασία µατιών από χηµικά ή συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου. Προστασία δέρµατος: Κατάλληλη αδιαπέραστη προστατευτική ενδυµασία ή ποδιά και µακρύ παντελόνι, µακρυµάνικη µπλούζα, παπούτσια και κάλτσες. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Όψη: Κιτρινωπό υγρό Οσµή: Ελαφρά αρωµατικό ph: Σηµείο τήξεως / περιοχή τήξεως: 78-81ºC (δ.ο.) Σηµείο ανάφλεξης: Μη καθορισµένο Αναφλεξιµότητα: Μη εύφλεκτο Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό Σελίδα 4 από 9

5 Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη διαβρωτικό Τάση ατµών: 23 µpa (20ºC) (δ.ο.) Ειδικό βάρος: 1.02 gr/ml ιαλυτότητα: Νερό 0.01 mg/lt (δ.ο.) Acetone 620 gr/lt (δ.ο.) Dichloromethane 550 gr/lt (δ.ο.) Cyclohexanone 515 gr/lt (δ.ο.) Ethyl acetate 440 gr/lt (δ.ο.) Chlorobenzane 420 gr/lt (δ.ο.) O-xylene 350 gr/lt (δ.ο.) Hexane 7 gr/lt (δ.ο.) Maize oil gr/lt (δ.ο.) Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη / νερό: K ow = (ph 7) (δ.ο.) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. Αποφύγετε πηγές θερµότητας. Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά αλκάλια. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: Κατά την θερµική αποικοδόµηση µπορεί να εκλυθούν οξείδια του άνθρακα και του αζώτου, χλώριο, υδροχλώριο και υδροκυάνιο. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα από στόµατος: LD 50 /επίµυες: >5000 mg/kg Οξεία τοξικότητα δέρµατος: LD 50 /κουνέλια: >2000 mg/kg Οξεία τοξικότητα αναπνοής: LC 50 /επίµυες: mg/lt (δ.ο.) Ερεθιστικότητα δέρµατος: Μη ερεθιστικό Ερεθιστικότητα οφθαλµού: Μη ερεθιστικό (Οι τιµές οξείας τοξικότητας προέρχονται από σκεύασµα παρόµοιας σύνθεσης) Άλλα τοξικολογικά στοιχεία: Alpha-cypermethrin: Υποξεία / υποχρόνια τοξικότητα: Οξεία έκθεση από στόµατος προκαλεί κλινικά συµπτώµατα σχετιζόµενα µε την δράση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Βραχυπρόθεσµη έκθεση επίµυων σε alpha- Σελίδα 5 από 9

6 cypermethrin σε συγκεντρώσεις µέχρι 200 mg/kg δίαιτας/ηµέρα για 5 εβδοµάδες ή µέχρι 180 mg/kg δίαιτας/ηµέρα για 13 εβδοµάδες δεν προκάλεσε τοξικά συµπτώµατα. Σε υψηλότερα επίπεδα δόσεων, επίµυες εµφάνισαν συµπτώµατα συνδεόµενα µε την παθολογία του νευρικού συστήµατος, µειωµένη ανάπτυξη ή αυξηµένο βάρος ήπατος και νεφρών. εν υπήρχαν σαφή αιµατολογικά, κλινικής χηµείας ή ιστοπαθολογικά συµπτώµατα. Μελέτη σε επίµυες φανερώνει ότι προκαλεί νευροτοξικότητα οφειλόµενη σε ιστοπαθολογικές αλλαγές των κνηµικών και ισχιακών νεύρων, νευραξονικό εκφυλισµό και αυξηµένη δραστηριότητα β-γαλακτοσιδάσης. Αναπαραγωγή: εν υπήρξε επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα σε δόσεις των 100 mg/kg δίαιτας. Τερατογένεση: εν υπήρξαν τερατογόνα συµπτώµατα ακόµα και σε δόσεις αρκετά υψηλές για να προκαλέσουν µητρική τοξικότητα. Μεταλλαξιγένεση: Μελέτες µεταλλαξιγένεσης µε και χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση υποδεικνύουν ότι η alpha-cypermethrin δεν ενδέχεται να προκαλέσει µεταλλαξιγένεση. Μελέτες υποδεικνύουν ότι δεν προκαλεί χρωµοσωµικές ανωµαλίες, ούτε προκαλεί βλάβη στην µοριακή αλυσίδα του DNA. Καρκινογένεση: εν είναι καρκινογόνο. Τοξικότητα οργάνων: εν προκαλεί τοξικότητα οργάνων. Συµπεριφορά στο σώµα ανθρώπων και ζώων: Alpha-cypermethrin που χορηγήθηκε µέσω στόµατος σε επίµυες εξαλείφθηκε µέσω των ούρων ως θειικό σύµπλοκο του 3-(4-hydroxyphenoxy) benzoic acid και µέσω περιττωµάτων κυρίως ως αµετάβλητη ένωση. Περίπου 90% µίας δόσης από στόµατος εξαλείφεται από το σώµα µέσα σε περίοδο 4 ηµερών, µε το 78% µέσα στην πρώτη ηµέρα. Υπολείµµατα σε ιστούς είναι χαµηλά, εκτός από λιπώδεις ιστούς. Η συγκέντρωση στο λίπος 3 ηµέρες µετά από χορήγηση δόσης 2 mg/kg µέσω του στόµατος ήταν 0.4 mg/kg. Η εξάλειψη από το λίπος είναι διφασική, µε την περίοδο ηµιζωής για την πρώτη φάση να είναι 2.5 ηµέρες και για την δεύτερη φάση ηµέρες. Μεταβολίζεται µε σχάση του εστερικού δεσµού. Στον άνθρωπο, το 43% µίας δόσης από στόµατος ( mg) εξαλείφθηκε µέσα σε 24 ώρες µέσω των ούρων. ADI: mg/kg/ηµέρα Calcium salt of alkylbenzene sulfonate: Επαφή µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό. Σε επαφή µε τα µάτια υπάρχει κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Butylated hydroxy toluene: Εισπνοή προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής οδού, µε βήχα και πόνο στο λαιµό. Επαφή µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό. Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει δερµατίτιδα. Επαφή µε τα µάτια προκαλεί ερεθισµό και πόνο. Κατάποση προκαλεί κοιλιακό πόνο, σύγχυση, ζαλάδα, ναυτία, εµετό. Μπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα στο ήπαρ. Χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει αναπαραγωγικά συµπτώµατα. Ήταν θετικό σε διάφορες δοκιµές µεταλλαξιγένεσης in vivo. Ήταν αρνητικό σε Ames δοκιµή γενοτοξικότητας in vitro στο είδος Salmonella typhimurium. Silicon dioxide: Μπορεί να προκαλέσει φραγή της άνω αναπνευστικής οδού. Είναι ελαφρά ερεθιστικό στα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα. Επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη επαφή µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό στο δέρµα. εν είναι καρκινογόνο. εν προκαλεί συµπτώµατα στην αναπαραγωγή. Formaldehyde: Εισπνοή προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής οδού µε συµπτώµατα όπως αίσθηµα καψίµατος, βήχα, πονοκέφαλο, ναυτία και δυσκολία στην αναπνοή, που σε συγκεντρώσεις των ppm µπορεί να οδηγήσουν σε πνευµονικό οίδηµα και πνευµονίτιδα. Μπορεί να αποδειχτεί θανατηφόρο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Κατάποση ενδέχεται να προκαλέσει κοιλιακό πόνο, εµετό, πονοκέφαλο και διάρροια ενώ υψηλές δόσεις προκαλούν µειωµένη σωµατική θερµοκρασία, δυσκολία στην αναπνοή, ασθενή και ακανόνιστο παλµό, αναισθησία και θάνατο. Επαφή µε τα µάτια προκαλεί δακρύρροια, ερυθρότητα, πόνο και θολή όραση που σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει µη αναστρέψιµες βλάβες. Προκαλεί Σελίδα 6 από 9

7 σοβαρό ερεθισµό και ευαισθητοποίηση του δέρµατος µε αποχρωµατισµό, ξηρότητα και απολέπιση. Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή ενδέχεται να προκαλέσει µούδιασµα και σκληρότητα στο δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει φλεγµονή στα νεφρά και τοξικότητα ήπατος. Είναι καρκινογόνο στον άνθρωπο. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικοτοξικότητα: Τοξικότητα σε ψάρια και υδρόβιους οργανισµούς: Rainbow trout LC 50 (96-hr) µg/l (δ.ο.) Daphnia magna EC 50 (48-hr) 0.3 µg/l (δ.ο.) EC 50 (24-hr) 1.0 µg/l (δ.ο.) Gammara pulex LC 50 (24-hr) 0.05 µg/l (δ.ο.) Τοξικότητα σε µέλισσες: Bees LD 50 (24-hr) µg/bee (δ.ο.) Τοξικότητα σε γαιοσκώληκες: Earthworm LD 50 (14-d) >100 mg/kg (δ.ο.) Τοξικότητα σε πουλιά: Mallard duck LD 50 >10000 mg/kg (δ.ο.) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης / Κινητικότητα: Η alpha-cypermethrin είναι σταθερή σε όξινες και ουδέτερες συνθήκες. Υδρολύεται ταχέως σε ph Σε νερό, αποικοδοµείται µε φωτοχηµική και βιολογική διεργασία. Προσροφάται ισχυρά σε εδαφικά σωµατίδια. Η περίοδος ηµιζωής σε αργιλώδη εδάφη είναι περίπου 13 εβδοµάδες. εν είναι εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. υνατότητα βιοσυσσώρευσης: εν προκαλεί εµφάνιση αθροιστικών συµπτωµάτων ως αποτέλεσµα µακροχρόνιας έκθεσης. K ow (πειραµατικό) = (δ.ο.) BCF (πειραµατικό) = 4667 (fish) (δ.ο.) BCF (εκτιµώµενο) = (fish) (δ.ο.) 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Η διάθεση (εξάλειψη) τυχόν µη χρησιµοποιηµένης ποσότητας ή επιµολυσµένου υλικού να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Μην αδειάζετε το προϊόν σε υπονόµους και επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η διάθεση (εξάλειψη) τυχόν µη χρησιµοποιηµένου υλικού µπορεί να γίνει µε αποτέφρωση, πάντα σε συµφωνία µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Μην ξαναχρησιµοποιείτε κενά υλικά συσκευασίας. Καταστρέψτε τα, αφού τα ξεπλύνετε υπό πίεση ή τρεις φορές µε νερό, µε τρύπηµα. Κατόπιν εναποθέστε τα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το υγρό του ξεπλύµατος προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό ή θα πρέπει να συγκεντρωθεί για διάθεση (εξάλειψη) σύµφωνα µε τις οδηγίες για µη χρησιµοποιηµένο υλικό. Σελίδα 7 από 9

8 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οδική µεταφορά (ADR): UN αριθ Κλάση 9 Οµάδα συσκευασίας Περιγραφή Θαλάσσια µεταφορά (IMDG): UN αριθ Κλάση 9 Οµάδα συσκευασίας III Θαλάσσιος ρυπαντής Περιγραφή Σιδηροδροµική µεταφορά (RID): UN αριθ Κλάση 9 Οµάδα συσκευασίας Περιγραφή Εναέρια µεταφορά (ICAO/IATA): UN αριθ Κλάση 9 Οµάδα συσκευασίας Περιγραφή ALPHA CYPERMETHRIN IIΙ ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (ALPHA-CYPERMETHRIN 6%) ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (ALPHA-CYPERMETHRIN 6%) IIΙ ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (ALPHA-CYPERMETHRIN 6%) IIΙ ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (ALPHA-CYPERMETHRIN 6%) 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η σήµανση έγινε βάση της Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Σύµβολα κινδύνου: Xn Επιβλαβές. Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον. R-φράσεις: R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Σελίδα 8 από 9

9 S-φράσεις: S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο. S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. S40 Για τον καθορισµό του δαπέδου και όλων των αντικειµένων που έχουν µολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιµοποιείτε διάλυµα απορρυπαντικού. S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πλήρες κείµενο συµβόλων κινδύνου και R-φράσεων που αναφέρονται στις 2 & 3: T Τοξικό. Xn Επιβλαβές. Xi Ερεθιστικό. Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον. R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. R38 Ερεθίζει το δέρµα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. R50 R51 R53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας και αναφέρονται στο συγκεκριµένο προϊόν και µόνο. εν φέρουµε καµία ευθύνη για συνέπειες που µπορεί να προκύψουν εάν το προϊόν δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και για την χρήση που προορίζεται. Για αναλυτικές οδηγίες χρήσεως, συµβουλευθείτε την ετικέτα του προϊόντος. Τέλος του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα 9 από 9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με σύστημα επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα