ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης, της Α Θµιας και της Β θµιας Σχολικής Επιτροπής του ήµου» Αριθ. µελέτης Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου: 11/2015 Προϋπολογισµός: ,81 Αρ. πρωτ.:6361/ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: 1. Την µε αριθµό 31/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.π.π.α.θ. περί έγκρισης του τµήµατος της προµήθειας που αφορούν στα είδη καθ/τας της.ε.π.π.α.θ. και δέσµευσης των πιστώσεων, της υπ αριθµ 11/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας ειδών καθαριότητας 2. Την υπ αριθµ 18/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), περί έγκρισης της υπ αριθµ 11/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που τα αφορά και έγκρισης της πίστωσης 3. Την υπ αριθµ 2/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Α/Θµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ αριθµ 11/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά και έγκρισης της πίστωσης, 4. Την υπ αριθµ 10/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Β/Θµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ αριθµ 11/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά, 5. Την υπ αριθµ 62/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης περί έγκρισης εκτέλεσης της ενιαίας προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό και 6. Την υπ αριθµ 85/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάληψης των υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας (για την οµάδα ειδών που αφορούν το ήµο και το Κοινωνικό Πρατήριο), έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης, καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

2 για την ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της µελέτης, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισµού ,81 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών, του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης, της Α Θµιας και της Β θµιας Σχολικής Επιτροπής του ήµου και µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» β) Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Του N. 3463/2006 «ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ...Α. δ)του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α βαθµ.» ζ)της υπ αριθµ. Π1/3306/ απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/ ), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. η)της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/ µε την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε χωρίς ΦΠΑ. θ)τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/ τεύχος Α, Ν 4111 (ΦΕΚ 18/ ) σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. ι) Της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. κ) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 2 - από 42

3 λ) - Της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» µ) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα«ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» ν) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ )«ιοικητικές Απλουστεύσεις... και λοιπέςρυθµίσεις». ξ) - Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικήςοικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2 Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη. β) Η γενική συγγραφή των υποχρεώσεων & οι τεχνικές προδιαγραφές γ) Η τεχνική έκθεση δ) Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ε) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου. στ) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου Άρθρο 3 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 16/03/2015 και ώρα 08.00:00 π.µ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/03/2015 και ώρα 17:00:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 3 - από 42

4 Άρθρο 4 Προϋπολογισµός προµήθειας Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,81 µε Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε φορέα ως εξής: Όσον αφορά τον ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ Η προµήθεια των ειδών της οµάδας Α της µελέτης, που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του ήµου (18.510,27 µε ΦΠΑ) και του Κοινωνικού Πρατηρίου (57.636,77 µε ΦΠΑ), συνολικού προϋπολογισµού ,04 µε ΦΠΑ, θα καλυφθεί ως εξής: Για το ήµο Έως του ποσού των µε ΦΠΑ από τον ΚΑ , µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού», προϋπολογισµού του ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Το υπόλοιπο ποσό των 4.510,27 µε ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού του ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Για το Κοινωνικό Πρατήριο Έως του ποσού των µε ΦΠΑ από τον ΚΑ , µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το Κοινωνικό Πρατήριο», προϋπολογισµού του ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Το υπόλοιπο ποσό των ,77 µε ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού του ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Όσον αφορά την.ε.π.π.α.θ. Η προµήθεια των ειδών της οµάδας Β της µελέτης, που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της.ε.π.π.α.θ. προϋπολογισµού 9.394,13 θα καλυφθεί ως εξής: Πιστώσεις έτους 2015 Ποσό 6878,05 χωρίς ΦΠΑ από τον ΚΑ , µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαριότητας» Ποσό ΦΠΑ, 1581,95 από τον ΚΑ Πιστώσεις έτους 2016 Ποσό 759,46 χωρίς ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από αντίστοιχη πίστωση προϋπολογισµού της.ε.π.π.α.θ οικονοµικού έτους Ποσό ΦΠΑ 174,67 θα χρηµατοδοτηθεί από αντίστοιχη πίστωση προϋπολογισµού της.ε.π.π.α.θ οικονοµικού έτους ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 4 - από 42

5 Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Η προµήθεια των ειδών της οµάδας Γ της µελέτης, που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ προϋπολογισµού ,64 θα καλυφθεί ως εξής: Πιστώσεις έτους 2015 Ποσό ,82 µε ΦΠΑ από τον ΚΑ , µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για Παιδικούς Σταθµούς» Πιστώσεις έτους 2016 Ποσό 9.366,82 µε ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από αντίστοιχη πίστωση προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού έτους Όσον αφορά την Α θµια Σχολική Επιτροπή Η προµήθεια των ειδών της οµάδας της µελέτης, που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Α Θµιας Σχολικής Επιτροπής, προϋπολογισµού ,87 ευρώ µε ΦΠΑ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Β θµια Σχολική Επιτροπή Η προµήθεια των ειδών της οµάδας Ε της µελέτης, που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Β Θµιας Σχολικής Επιτροπής, προϋπολογισµού ,14 ευρώ µε ΦΠΑ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Άρθρο 5 ο Είδη και ποσότητες ανά φορέα Α Οµάδα ήµος Θέρµης Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΒΑΜΒΑΚΙ Υ ΡΟΦΙΛΟ 150ΓΡ 2 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 500ML 3 ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΣ14Μ 4 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 60 ΤΕΜ 100 ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 20 5 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΖΕΥΓ ΓΟΥΝΑΚΙ 45 cm ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜ 5 7 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 20 8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ ΤΕΜ 15 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 5 - από 42

6 9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) 10 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 11 ΞΥ ΙΑ 350ML ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 5 ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΣΠΡΟ 330ml lotion 70% ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ML 14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 55χ75,ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 15 ΣΑΚΟΥΛΕΣΓΡΑΦΕΙΟΥ 42*50 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ 16 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500 ΓΡ 17 ΣΤΙΦΤΗΣΕΠΑΓ/ΚΟΣ(ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜ 50 ΣΥΣΚ. 250 ΣΥΣΚ. 200 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΠΕ ΟΥ 4lt ΤΕΜ 5 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 750 ΓΡ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4lt ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4lt 23 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 24 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟ 35 cm x 23 cm x 15 cm (π χ µ χ β) ΤΕΜ 70 ΤΕΜ ΦΙΑΛΑΚΙΑ (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 190 ΓΡ 26 ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ 12ΤΕΜ*500ΓΡ ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 50 ΣΥΣΚ. 20 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 6 - από 42

7 27 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ 28 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TEM 125 ΓΡ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ) 29 ΧΛΩΡΙΝΗ 4lt(ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚ. 400 ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 1250ML ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML(ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) ΙΑΦΑΝΟ 32 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 500ML (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) ΤΕΜ 100 ΤΕΜ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 45 CM ΜΕ ΛΑΒΗ INOX ΤΕΜ 5 34 ΚΟΥΒΑΣ 13L ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 350ML ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ LATEX SML ΜΕΓΕΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (100ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ML (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 7 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 4L ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 90χ1,10) ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 65χ85) ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ 250ML 43 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 250ML 44 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 23ΓΡ/Τ.Μ 4000ΤΕΜ ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 10 ΚΙΒΩΤΙΟ 50 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 7 - από 42

8 A Οµάδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1L ΤΕΜ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 L ΤΕΜ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500 ml ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ 1000 ml ΤΕΜ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33 Χ ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 Χ 90 ΓΡ (ΕΠ/ΚΗ ΣΥΣΚ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 500 ml ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΚΙΛΑ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ (ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ) 1000 ML ΤΕΜ ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 90 Χ 110 cm ΚΙΛ 168 B Οµάδα.Ε.Π.Π.Α.Θ. Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΒΑΜΒΑΚΙ Υ ΡΟΦΙΛΟ 150ΓΡ 2 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 500ML 3 ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΣ14Μ 4 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 5 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) SML 6 ΓΟΥΝΑΚΙ 45 cm ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 10 ΖΕΥΓ ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 5 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 8 - από 42

9 8 ΚΟΥΒΑΣ 30 LT (ANT/KO ΑΠΌ ΕΠ/ΚΟ ΣΕΤ) ΤΕΜ 3 9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ, ΕΠΑΓ/ΚΟ(ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) 10 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 4 11 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΣΠΡΟ 330ml LOTION 70% ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ML 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 55χ75,ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣΓΡΑΦΕΙΟΥ 42*50 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500 ΓΡ 16 ΣΤΙΦΤΗΣΕΠΑΓ/ΚΟΣ(ΑΝΤ/ΚΟ) ΣΥΣΚ. 400 ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 5 17 ΥΓΡΟ ΑΠΕ ΟΥ 4lt ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 750 ΓΡ 19 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4lt 20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt 21 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4lt 22 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 23 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 24 ΦΙΑΛΑΚΙΑ (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 190 ΓΡ 25 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 50 ΤΕΜ/ΣΥΣΚ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 40 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 50 ΣΥΣΚ. 10 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 9 - από 42

10 26 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ 27 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TEM 125 ΓΡ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ) 28 ΧΛΩΡΙΝΗ 4lt(ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 29 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 4 L 30 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML(ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) ΙΑΦΑΝΟ ΤΕΜ 500 ΣΥΣΚ. 200 ΤΕΜ 150 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 500ML (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) ΤΕΜ 10 ΤΕΜ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 45 CM ΜΕ ΛΑΒΗ INOX ΤΕΜ ΚΟΥΒΑΣ 13L ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 2 34 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ML ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ LATEX SML ΜΕΓΕΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (100ΤΕΜ) 36 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ML (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ 8 37 ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ 5 38 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 4L ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 80χ 1,10) ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 65χ85) ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 100 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙ Α ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 300 ΓΡ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ 250ML ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 5 43 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 250ML ΤΕΜ 3 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

11 44 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΙΚ ΖΑΚ 23ΓΡ/Τ.Μ 4000ΤΕΜ 45 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 4 LT 46 ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ) 47 ΤΑΠΕΤΟ ΕΣΩΤ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΥΚΛΕ 60 Χ ΤΑΠΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 40 Χ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ 1 L ΚΙΒΩΤΙΟ 15 ΤΕΜ 20 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 5 50 ΑΠΟΣΜΗΝΗ 500 ML ΤΕΜ 2 51 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 90 CM 52 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ) 60 CM 53 ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 100 ΓΡ 54 ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 35 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ 55 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GRAFFITI 1 L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 3 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

12 Γ Οµάδα ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ (ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 cm φάρδος *100 cm µήκος ΤΕΜ 30 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΛΑ ΟΧΑΡΤΟ 8m ΤΕΜ 70 3 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4lt ΤΕΜ 5 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ 4lt ΤΕΜ 8 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ 1L ΤΕΜ 10 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt ΤΕΜ 90 7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (ΣΥΣΚ 50ΤΕΜ) ΣΥΣΚ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 450 ΓΡ ΤΕΜ 10 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 150 ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 11 - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 100γρ ΤΕΜ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 5lt ΤΕΜ ΒΑΜΒΑΚΙ Υ ΡΟΦΙΛΟ 150gr ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ LATEX S/M/L/ ΜΕΓΕΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΣ ΤΕΜ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ - ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ ΣΚΕΥΗ, 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 15 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

13 17 ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 kg ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ 250ML ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 250ML ΤΕΜ ΖΕΛΕ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 5lt (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ) ΤΕΜ ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 35Λ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 7 L ΜΕ ΠΕΤΑΛ KAI ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΚ 5 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 1000ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΚΕΖΑΠ ΤΕΜ ΚΕΣΕ ΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (50)ΤΕΜ/ΣΥΣΚ (12 cm µήκος χ 10 cm φάρδος χ 5,8 cm ύψος) ΣΥΣΚ ΚΕΣΕ ΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (50)ΤΕΜ/ΣΥΣΚ (12 cm µήκος χ 10 cm φάρδος χ 5,8 cm ύψος) ΣΥΣΚ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ ΤΕΜ 5 30 ΚΟΥΒΑΣ 13 L ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ 10kg ΤΕΜ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L ΤΕΜ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑΦΑΝΗΣ 300m ΦΑΡ ΟΣ 29cm ΤΕΜ 40 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

14 ΞΥΣΤΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 70% 330ml ΤΕΜ 200 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ML ΤΕΜ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΙΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (20ΤΕΜ) ΝΟ 3 ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟΥ ΣΥΣΚ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 14Μ ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 42*50 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 250 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (65χ85) ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛ 250 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 70x95 ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ ΤΕΜ 2 44 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 10 kg ΤΕΜ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ -ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4L) ΤΕΜ ΣΤΙΦΤΗΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ (ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜ 5 48 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΟΥΦΤΑΣ 20 ΓΡ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20x15x4cm ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 750 ΓΡ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4lt ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 30 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

15 53 ΦΙΑΛΑΚΙΑ (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 190 ΓΡ ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TEM 125 ΓΡ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ) ΤΕΜ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 100x130cm 150 ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΒ 10 ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΧΩΡΗΤ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 2 58 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 24Χ24ΕΚ 750ΤΕΜ ΠΑΚ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΙΚ ΖΑΚ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 23ΓΡ/Τ.Μ ΤΕΜ ΚΙΒ ΧΛΩΡΙΝΗ 4lt (ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 1250ML ΤΕΜ 50 Οµάδα Α' ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Α ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) ΤΕΜ 15 2 ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) ΤΕΜ 10 3 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 350gr ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4L ΤΕΜ 250 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

16 5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4L ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GRAFFITI 1 LT ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 50 9 ΠΑΠΙ 750gr ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΕΜΑΣ 500 ML ΤΕΜ 70 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 cm φάρδος *100 cm µήκος ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ & ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ 1L ΤΕΜ ΑΠΟΣΜΗΝΗ 500 ml ΤΕΜ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1 L ΤΕΜ 450 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L ΤΕΜ 750 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 400ML ΤΕΜ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ 40 ΤΕΜ ΤΩΝ 125 ΓΡ ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ (ΒΟΧ) ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ ΤΩΝ 500ΓΡ ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ 1Kg ΤΕΜ 700 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

17 21 ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ 12ΤΕΜ*500ΓΡ ΣΥΣΚ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 72 TEM/ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 100Χ1,30 ΑΤΥΠΩΤΟ (των 200τεµ.) ΚΙΒ BETEΞ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΣ 14Μ ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 20ΤΕΜ/ΣΥΣΚ (ΝΟ 3 ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟΥ) ΣΥΣΚ 60 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ (ΣΥΣ.50ΤΕΜ) ΣΥΣΚ 40 ΚΟΥΒΑΣ+ ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 13 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ 30 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ FACIAL 80 TEM/ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ SML ΜΕΓΕΘΗ, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜ (ΖΕΥΓ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΥΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10 ΣΥΣΚ, ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Χ85 ΣΥΣΚ, ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ 42Χ50 (ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20ΤΜΧ) ΣΥΣΚ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 4L ΤΕΜ 380 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

18 37 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 24Χ24ΕΚ 750ΤΕΜ ΚΙΒ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΙΚ ΖΑΚ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 23ΓΡ/Τ.Μ ΤΕΜ ΚΙΒ 180 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 70% 330ml ΤΕΜ 150 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 350ml ΤΕΜ 250 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GEL ΑΛΚΟΟΛΗΣ 500ΜL ΤΕΜ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 90CM ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΟΥΦΤΑΣ 15 ΓΡ ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ) 90CM ΤΕΜ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ -ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(4L) ΤΕΜ 30 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(4L) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (4L) ΤΕΜ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L ΤΕΜ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 kg ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ 4L ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ/ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ 100ΓΡ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΕΜ ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 40 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

19 54 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 7ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 7ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΕΜ 40 ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 35Λ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛ ΤΕΜ ΚΑ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 120Λ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟ ΕΣ ΤΕΜ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,20Μ ΤΕΜ ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΊΝΑΣ 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ.40ΤΕΜ.) ΤΕΜ ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤ/ΚΑ 190 ΓΡ) ΤΕΜ ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 50 Χ 1,00 ΤΕΜ 20 ΠΑΤΑΚΙ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ 90Χ1,20 ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 20 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

20 Ε Οµάδα B' ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Α ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) ΤΕΜ 10 2 ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ) ΤΕΜ 10 3 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 350gr ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4L ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4L ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GRAFFITI 1 LT ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 50 9 ΠΑΠΙ 750gr ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΕΜΑΣ 500 GR ΤΕΜ ΑΠΟΣΜΗΝΗ 500 ml ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1 L ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 L ΤΕΜ 300 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 400ML ΤΕΜ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 250 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

21 16 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ 40 ΤΕΜ ΤΩΝ 125 ΓΡ ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ (ΒΟΧ) 12 ΤΕΜ ΤΩΝ 500ΓΡ ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ 1Kg ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ 12*500ΓΡ ΣΥΣΚ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 TEM/ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 14Μ ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ ΚΟΥΒΑΣ+ ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 13 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ SML ΜΕΓΕΘΗ, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜ (ΖΕΥΓ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΥΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 90*1,10 ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Χ85 ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ 42Χ50 (ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20ΤΜΧ) ΣΥΣΚ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 4L ΤΕΜ 200 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΙΚ ΖΑΚ ΜΟΝΟΦΥΛΗ 23ΓΡ./Τ.Μ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΒ 250 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 70% 330ml ΤΕΜ 150 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 350ml ΤΕΜ 250 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GEL ΑΛΚΟΟΛΗΣ 500ΜL ΤΕΜ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 90CM ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΟΥΦΤΑΣ 20 ΓΡ ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΠΑΝΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ) 90CM ΤΕΜ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ -ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(4L) ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(4L) ΤΕΜ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 kg ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ 4L ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ/ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ 100ΓΡ ΤΕΜ 50 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 1 LT ΤΕΜ ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 7ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 7ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΕΜ 40 ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 35Λ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛ ΤΕΜ 30 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

23 48 ΚΑ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 120Λ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟ ΕΣ ΤΕΜ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,20Μ ΤΕΜ ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΊΝΑΣ 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤ/ΚΑ 190 ΓΡ) ΤΕΜ ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 50*1,00 ΤΕΜ 40 ΠΑΤΑΚΙ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ 90Χ1,20 ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 30 Άρθρο 5 ο ικαιούµενοι συµµετοχής Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισµοί. δ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλοι οι ως άνω πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, και να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

24 η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

25 Άρθρο 6 ο Φάκελος προσφοράς Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ ΗΣ. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτά. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Ο κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 1. Η κατά το Άρθρο 12 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν (παρ.5 του άρθρου 12 της Υ.Α /93). 3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει µε τα είδη της οµάδας/οµάδων που θα ορισθεί ως ανάδοχος σύµφωνα µε την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ από 42

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002788050 2015-05-20

15PROC002788050 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 18/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 18228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα