H σχέση της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H σχέση της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 H σχέση της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών The relationship of theory and practice in the curriculum for teacher education Δρ. Μιχάλης Γεωργιάδης, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, Επιστημονικός συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Dr. Georgiadis Michail, Secondary school adviser and fellow professor, Department of Pedagogy, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE), Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Μαθηματικός-Ψυχολόγος, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Dr. Oikonomou Andreas, Mathematician-Psychologist, Assistant Professor, Department of Pedagogy, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE), Abstract: This research is an attempt to inquire critically Tertiary Institutions Curricula for secondary teacher education. Curricula under examination are analysed from the standpoint of teachers continuing professional development and education. The main question is about the extent of the pedagogical component and its position in the Curricula, as well as the relationship between its theoretical and practical constituents. On the basis of this relationship the character of the Curricula is identified in Greek education. Curricula are analysed within the context of educational and social policy in order to determine whether developments, such as the establishment of a national contest for the appointment of candidate teachers in public education, has resulted in changes in teachers professional-pedagogical training. Our research has shown that no relevant change has occurred and Curricula retain the same content and structure. Περίληψη: Στην εργασία αυτή επιχειρείται να διερευνηθούν κριτικά τα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οποίων οι απόφοιτοι σταδιοδρομούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά εξετάζονται από τη σκοπιά της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ως προς το βαθμό ύπαρξης σε αυτά του στοιχείου της παιδαγωγικής κατάρτισης. Εξετάζεται ακόμη η θέση αυτού του στοιχείου και τελικά η σχέση της θεωρητικής και πρακτικής συνιστώσας του. Με βάση αυτή τη σχέση προσδιορίζεται ο χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών στην ελληνική εκπαίδευση. Η εν λόγω εξέταση πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη μεταβολών στα εν λόγω προγράμματα από την καθιέρωση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το τελικό συμπέρασμα της έρευνάς αυτής συνίσταται στη διαπίστωση ότι τα προγράμματα σπουδών παραμένουν αμετάβλητα στο περιεχόμενο όσο και στη δομή τους. Σελίδα 81 από 193

2 Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, κριτικά στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Εισαγωγή Η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης εργασίας (Γεωργιάδης 2004), στο πλαίσιο της οποίας η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξετάσθηκε την περίοδο, από τη νομοθετική θεμελίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας μέχρι το Το 1997, με τις ρυθμίσεις του Νόμου 2525, καθιερώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών2, ενώ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των τελευταίων στο διαγωνισμό τέθηκε η επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης κατά τις προπτυχιακές σπουδές. Μόνο όμως πρόσφατα η εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με την παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατέστη πρώτης προτεραιότητας ζήτημα και απέληξε σε σχετικές συζητήσεις στο εσωτερικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίες συνεχίζονται. Η παρούσα, λοιπόν, εργασία διερευνά το αν και κατά πόσο οι ρυθμίσεις του Νόμου 2525/1997 και οι απόπειρες εφαρμογής τους από τους φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής επέδρασαν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών που παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Αφετηρία αυτής της εργασίας αποτελεί η παραδοχή πως η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (ΕΕ) αποτελεί βασική παράμετρο για την ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης (Lawton, Τερζής, 2006). Αντικείμενο διερεύνησης, μέσω της κριτική ανάλυσης, αποτέλεσαν τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που οι απόφοιτοί τους μπορούν να διορίζονται στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση της χώρας, αφού επιτύχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά εξετάσθηκαν 78 προγράμματα3, με στόχο να εμπλουτιστεί η γνώση που αφορά τον τομέα της ΕΕ. Βέβαια, η εργασία αυτή θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με τα δεδομένα της και τοn σχεδιασμό των φορέων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ΕΕ σε αυτήν την εργασία θεωρούμενη ως μια φάση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο υποστηρικτικών δομών για την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Cropley & Dave, Todd, Holly & McLoughlin, Naish, Glatthorn, 1994). Στο πλαίσιο μια τέτοιας θεώρησης ουσιαστικά εγγράφεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (Oja, 1994) και άξονα για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων αποτελεί η πραγματικότητα της σχολικής εκπαίδευσης και οι όροι άσκησης του έργου του εκπαιδευτικού σε αυτήν. Κριτήριο για τη συγκρότηση των προγραμμάτων αποτελεί η επαγγελματική προοπτική του εκπαιδευτικού, ενώ τα προγράμματα διαμορφώνονται έτσι ώστε να προωθείται η σύζευξη μεταξύ θεωρητικού και 2 Βλ. άρθρο 6, παρ. 6 και άρθρο 6, παρ. 1-5, Νόμος 2525/ Βλ. Πίνακας 1, Παράρτημα) Σελίδα 82 από 193

3 πρακτικού στοιχείου και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οργανική ενοποίηση μεταξύ τους (Coolahan, Day, Πανταζής & Σακελλαρίου, 2008). Η ενοποίηση αυτή είναι δυνατό να επέρχεται μέσα από την ύπαρξη στοιχείων που διασυνδέουν οριζόντια τη θεωρία με την πράξη, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία μεταξύ τους. Έτσι, η θεωρία μπορεί να λειτουργεί ως πλαίσιο για τον κριτικό στοχασμό πάνω στην πράξη, ενώ η πράξη μπορεί να καθιστά τη θεωρία πιο συναφή με την πραγματικότητα, μέσα στην οποία ο εκπαιδευτικός ασκεί το επαγγελματικό του έργο (Joyce, Dawson, Ali, 2011). Τέλος, τα όσα προαναφέρθηκαν απαιτούν την ύπαρξη ενός προγράμματος που θα μπορούσε χαρακτηρισθεί ως «ολοκληρωμένο» (integrated). Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει την επαγγελματική συμπεριφορά του μέσω του κριτικού στοχασμού που αποτελεί οργανικό στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητάς του (Avgitidou & Georgiadis, 2004). Σε ό,τι αφορά την ΕΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συστατικά στοιχεία των αντίστοιχων προγραμμάτων αποτελούν: α) το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας των εκπαιδευτικών, β) η Παιδαγωγική ως ακαδημαϊκή θεωρία (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγική Ψυχολογία), γ) η Παιδαγωγική ως εφαρμοσμένη επιστήμη. Πρόκειται για τη θεωρία που έχει πρακτικό προσανατολισμό και συνδέει την ακαδημαϊκή πλευρά της Παιδαγωγικής με την πράξη. Τοn ρόλο αυτό παίζει κυρίως η Διδακτική, τόσο η γενική όσο και η κατά αντικείμενο (Γενική και Ειδική) και δ) η Πρακτική Άσκηση, με την έμμεση μορφή της που διενεργείται στα τριτοβάθμια ιδρύματα και, κυρίως, με την άμεση μορφή που διενεργείται στις σχολικές μονάδες, όπου προσφέρονται διδακτικές και εν γένει επαγγελματικές εμπειρίες στον υποψήφιο εκπαιδευτικό (Ben-Perentz, Gimmestad & Hall, 1994). Τα τρία τελευταία στοιχεία (β, γ και δ) αποτελούν τη συνιστώσα της παιδαγωγικής κατάρτισης, δηλαδή την επαγγελματική διάσταση της ΕΕ, που μπορεί να παρέχεται είτε ταυτόχρονα με την κατάρτιση στο αντικείμενο της ειδικότητας (ταυτόχρονο μοντέλο) είτε διαδοχικά, όπου η κατάρτιση στο αντικείμενο της ειδικότητας προηγείται και έπεται σε μια μεταπτυχιακή φάση η παιδαγωγική κατάρτιση (διαδοχικό μοντέλο). Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτήματα που τέθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι τα ακόλουθα: 1) Εμπεριέχεται και σε ποιο βαθμό το στοιχείο της παιδαγωγικής κατάρτισης στα προγράμματα ΕΕ για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 2) Στο βαθμό που υπάρχει αυτό το στοιχείο, ποια είναι η ποσοτική και η ποιοτική σχέση μεταξύ παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης; Σελίδα 83 από 193

4 1. Το στοιχείο της παιδαγωγικής κατάρτισης Από τη διερεύνηση 78 προγραμμάτων προέκυψε ότι η παιδαγωγική κατάρτιση συνολικά καταλαμβάνει κατά μέσο όρο το 5,3% της χρονικής διάρκειας του προγράμματος. Βέβαια, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 2% στα 74 από αυτά τα προγράμματα, αν δηλαδή αφαιρέσουμε τα προγράμματα των τεσσάρων (4) Τομέων Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας. Πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι τα ποσοστά αυτά παραμένουν ακριβώς τα ίδια με αυτά της περιόδου πριν το 1997 (Angelis, Γεωργιάδης, 2004). Σε 42 από τα 78 προγράμματα η παιδαγωγική κατάρτιση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής. Αυτό συμβαίνει κατά βάση στις Σχολές Θετικών Επιστημών και στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πάντως, όλοι οι απόφοιτοι αυτών των πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων, είτε έχουν επιλέξει μάθημα Παιδαγωγικής είτε όχι, έχουν το δικαίωμα να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί. Σε 36 από τα 78 προγράμματα η παιδαγωγική κατάρτιση περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων. Σε 11 από αυτά, η παροχή της είναι υποτυπώδης και δεν υπερβαίνει το ένα μάθημα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών και αφιερώνεται συνήθως στην ακαδημαϊκή διάσταση της Παιδαγωγικής. Σε 18 είναι ανεπαρκής και δεν ξεπερνά το 25% και σε 7 μόνο θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική. Σε αυτά τα 7 προγράμματα όμως, ανύπαρκτη έως ελάχιστη είναι η κατάρτιση στο επιστημονικό αντικείμενο της ειδικότητας των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόβλημα που αφορά τους αποφοίτους των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, οι οποίοι καλούνται να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα φιλολογικά μαθήματα, χωρίς όμως κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους να έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα αντικείμενα. Ως γενική παρατήρηση, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι από ποσοτική άποψη δεν επήλθε καμιά απολύτως μεταβολή από το 1997 και ύστερα, σε ό,τι αφορά το στοιχείο της παιδαγωγικής κατάρτισης στην εκπαιδευτική προετοιμασία των εκπαιδευτικών που προορίζονται για τη γενική εκπαίδευση ή για τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 2. Η παιδαγωγική θεωρία Στην πλειονότητα των προγραμμάτων στα οποία η παιδαγωγική κατάρτιση είναι υποχρεωτική, το θεωρητικό σκέλος της έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και κατά συνέπεια απουσιάζει ο πρακτικός προσανατολισμός. Από την άλλη, σε 5 προγράμματα το στοιχείο της παιδαγωγικής κατάρτισης έχει επαγγελματικό-πρακτικό προσανατολισμό. Σε αυτά, όμως, απουσιάζει η θεωρητική πλαισίωση της προσφερόμενης πρακτικής γνώσης. Ισορροπημένη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκού και εφαρμοσμένου θεωρητικού στοιχείου υπάρχει μόνο στα προγράμματα των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γενικά βέβαια, η ένταξη του θεωρητικού παιδαγωγικού στοιχείου, σε όλα τα προγράμματα, γίνεται με τους συμβατικούς Σελίδα 84 από 193

5 όρους ενός πανεπιστημιακού προγράμματος: τα επιμέρους θεωρητικά αντικείμενα διαχωρίζονται μεταξύ τους με κάθετο τρόπο, χωρίς οριζόντιες διασυνδέσεις μεταξύ τους, έχουν αθροιστική σχέση και εξυπηρετούν τις ανάγκες της ακαδημαϊκής μελέτης. 3. Η πρακτική άσκηση Η παρουσία του στοιχείου της Πρακτικής Άσκησης είναι η πιο υποβαθμισμένη σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία της παιδαγωγικής κατάρτισης. Διενέργεια Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται μόνο σε 21 από τα 78 προγράμματα και συνήθως αυτή διαλαμβάνει: α) την προπαρασκευαστική φάση που διεξάγεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα με τη μορφή μικροδιδασκαλιών ή υποδειγματικών διδασκαλιών β) την παρατήρηση της σχολικής τάξης και διδασκαλίας που πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς και γ) την άσκηση διδακτικού έργου από φοιτητές και σύνταξη έκθεσης, σχετικής με αυτήν την εμπειρία. Η διάρκεια της παρακολούθησης συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες σε όλη τη χρονική διάρκεια των σπουδών, ενώ κατά κανόνα 1 ώρα αφιερώνεται στην πραγματοποίηση διδασκαλίας από τους φοιτητές. Εξαίρεση αποτελεί η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., η οποία συνολικά διαρκεί περίπου 1 μήνα. Ειδικότερα, 2 εβδομάδες διαρκεί η γενική φάση, κατά την οποία οι φοιτητές παρακολουθούν όλες τις πλευρές της λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας. Στην επόμενη φάση αναλογούν 3-5 ώρες, συνολικά κατά τη διάρκεια της τετράχρονης φοίτησης, για την παρακολούθηση διδασκαλιών σε σχολεία για κάθε ένα από τα τρία αντικείμενα της ειδικότητας. Τέλος, για 10 μέρες μετά τη λήξη των φάσεων που προαναφέρθηκαν, οι φοιτητές προσφέρουν διοικητική και διδακτική βοήθεια στο εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας. Και σε αυτήν την περίπτωση, πάντως, η πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές δεν ξεπερνά την 1 ώρα. Ως γενική παρατήρηση για την Πρακτική Άσκηση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η σύντομη χρονική διάρκειά της, πολύ περισσότερο η παντελής απουσία της, δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο επίπεδο της συμπεριφοράς του υποψήφιου εκπαιδευτικού. Ίσως, εκείνο που προσφέρεται στον υποψήφιο εκπαιδευτικό είναι μια όσμωση της ατμόσφαιρας του σχολείου ή εξοικείωση με αυτήν. Υπό αυτούς τους όρους, η Πρακτική Άσκηση, στο σύνολο σχεδόν των προγραμμάτων, συνιστά ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι είναι άκρως ελλειμματικό και από ποσοτική και από ποιοτική άποψη. Εξάλλου, η Πρακτική Άσκηση δεν συνδέεται με την πίστωση διδακτικών μονάδων στους φοιτητές και σχεδόν πάντα είναι ενταγμένη στο αντικείμενο της Διδακτικής Μεθοδολογίας. Εξαίρεση και σε αυτό το σημείο αποτελεί το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, όπου το πιστοποιητικό που παρέχεται για την Πρακτική Άσκηση στο φοιτητή αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Σελίδα 85 από 193

6 πτυχίου. Αποκτά, δηλαδή, η Πρακτική Άσκηση μια αυτόνομη παρουσία, παρά τις ελλείψεις που προαναφέραμε. Υπό αυτούς τους όρους, η Πρακτική Άσκηση έχει χαρακτήρα υποταγμένο και συμπληρωματικό, ίσως διακοσμητικό, ρόλο. Στο πλαίσιο μάλιστα της υπάρχουσας δομής των προγραμμάτων, ελάχιστες είναι οι προϋποθέσεις για την ενοποίησή της με το θεωρητικό μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης. 4. Το πρόγραμμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στην Τεχνική Εκπαίδευση, για να διδάξουν τα μαθήματα ειδικοτήτων, εφαρμόζεται ένα πλήρες πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, με βάση το ταυτόχρονο όσο και το διαδοχικό μοντέλο. Πάντως η δομή και αυτού του προγράμματος4 δεν διαφέρει από τη δομή των αντίστοιχων πανεπιστημιακών προγραμμάτων, αν και είναι σχεδιασμένο σε μια επαγγελματική βάση. Παρατηρείται, επίσης, ο ίδιος κατακερματισμός μεταξύ των επιμέρους αντικειμένων που δυσχεραίνει την οργανική ενοποίησή τους. Αυτό σημαίνει πως η παιδαγωγική φυσιογνωμία της Σχολής θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ παράλληλα, και με βάση αυτή τη φυσιογνωμία, θα πρέπει η Σχολή να καταστεί ισότιμη κατά ουσιαστικό τρόπο με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 5. Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τα αντίστοιχα προγράμματα, δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή από το 1997 και ύστερα. Έτσι η μεγάλη πλειονότητα διορίζεται με ανύπαρκτη έως ελλιπή παιδαγωγική κατάρτιση, που κυρίως είναι θεωρητική χωρίς πρακτικό προσανατολισμό. Αλλά και σε όσα προγράμματα παρέχεται παιδαγωγική κατάρτιση που περιέχει όλο το φάσμα της παιδαγωγικής κατάρτισης η Πρακτική Άσκηση είναι ανεπαρκής. Η τελευταία σε όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα είναι στοιχείο εξαρτημένο που δεν μπορεί να παίξει το ειδικό του ρόλο. Υπό αυτούς τους όρους, η εκπαιδευτική θεωρία δεν μπορεί να αποκτήσει την απαιτούμενη συνάφεια που θα επιτρέπει την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί στερούνται μια ολοκληρωμένη βάση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και καλούνται να ασκήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο χωρίς τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες και χωρίς τη διαμόρφωση μιας αντίστοιχης συμπεριφοράς που θα συνυπάρχει με τις αντιλήψεις και τις στάσεις στο πλαίσιο μιας κουλτούρας που θα ευνοεί την καινοτομία και την ανανέωση στο χώρο του σχολείου. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύνολο των στοιχείων της παιδαγωγικής κατάρτισης είναι ενταγμένο σε προγράμματα, τα οποία από άποψη δομής έχουν μορφή καταλόγου 4 Βλ. Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ 1999 (http://education.aspete.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=394&itemid=363&lang=el). Σελίδα 86 από 193

7 αντικειμένων που προωθούν έναν εγκυκλοπαιδισμό και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ακαδημαϊκές ανάγκες. Φαίνεται ότι αυτοί που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, αισθάνονται την παιδαγωγική και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και κυρίως αυτό το σκέλος που σχετίζεται με την πράξη, ως ενοχλητικό στοιχείο που είναι ασύμβατο με τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές. Η αντίληψη ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού αρκεί ως προετοιμασία μια εκπαίδευση ακαδημαϊκού τύπου στο αντικείμενο της ειδικότητας έχει κάνει μόνο οριακές υποχωρήσεις, παρά τις δημόσιες παραδοχές περί του αντιθέτου. Το παράδοξο να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής επαγγελματικής κατάρτισης μόνο οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να διδάξουν στην Τεχνική Εκπαίδευση εξακολουθεί να υφίσταται. Η παιδαγωγική αυτή κατάρτιση φαίνεται να επιβάλλεται ως μια πρόσθετη υποχρέωση σε μια κατηγορία εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζονται σαν να έχουν κάποιο έλλειμμα παιδευτικό και μορφωτικό στην αρχική πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Εννοείται, πως από παιδαγωγικής απόψεως η επέκτασή της σε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί έναν σταθερό στόχο. Στο πρόβλημα αυτό που καταγράφηκε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα αργήσει να βρεθεί η λύση, καθώς οι φορείς που ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική φαίνονται διστακτικοί, να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2525/1997 για την παιδαγωγική κατάρτιση. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάταξης της ανώτατης εκπαίδευσης5 φαίνεται να έχουν χάσει την αρχική δυναμική τους. Σε αυτό έχει συντελέσει και η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, αφού ουσιαστικά οι διορισμοί των εκπαιδευτικών έχουν στην πράξη ανασταλεί και ο επόμενος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα αργήσει να διεξαχθεί. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η αναζήτηση από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των κενών στην παιδαγωγική τους κατάρτιση, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Βιβλιογραφία Ali, T. (2011). Understanding how practices of teacher education in Pakistan compare with the popular theories and theories and narrative of reform of teacher education in international context. International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(8), Angelis, L. (1982). Teacher education in Greece: an analytical study of Institutions for teacher training, their status and role, their curricula and their effect. Thesis submitted to the Department of Education, University College of Wales - Aberystwyth. 5 Bλ. Αρθρο 2, Νόμος 3848, ΦΕΚ 71/Α/ Σελίδα 87 από 193

8 Αυγητίδου Σ. & Γεωργιάδης Μ. (2004) Κριτήρια και άξονες σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, στο: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου, Μαϊου, Avgitidou S. & Georgiadis M. (2005) Designing Initial Teacher Training Education Programmes. In: Terzis N. (ed.), Quality in Education in the Balkans, Ben-Peretz, M. (1994). Teacher education programs: Curriculum. In T. Husen, & T.N. Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (2 nd Ed.). Oxford: PergamonPress. Coolahan, J. (1991), Teacher Education in the Nineties: Towards A New Coherence, Ιn Teacher Education in the Nineties, Limerick: ATEE, Cropley, A.J., & Dave, R.H. (1978). Lifelong Education and the Training of Teachers. Hamburg: UNESCO. Dawson, (2006). Teacher inquiry: A vehicle to merge prospective teachers experiences and reflection during curriculum-based,technology-enhanced field experience. Journal of Research on Technology in Education, 38(3), Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning, London: Routledge Falmer. Gimmestad, M.J., & Hall, G.E. (1994). Structure of teacher education programs. In T. Husen, & T.N. Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (2 nd Ed.), Oxford: PergamonPress, Glatthorn, A. (1994). Teacher development,. In T. Husen, & T.N. Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education, Oxford: PergamonPress, Hellawell, D.E. (1987). Τraining for secondary school teaching in the U.K. In A. Kazamias & M. Kassotakis (Eds), Teacher Education in the European Community, University of Crete Press, Holly, M.L., & McLoughlin, C.S. (Eds.). (1989). Perspectives on teacher professional development. Philadelphia: The Falmer Press. Joyce, B.R. (1987). Learning to learn, Theory and Practice, 26 (1), Lawton, D. (1990). The future of teacher education. In N.J. Graves (Ed.). Initial teacher education: Policies and progresses, London: Kogan Press, Νaish, M. (1990) Teacher Education Today, In N.J. Graves (Ed.). Initial teacher education: Policies and progresses, London: Kogan Press, Oja, S.N. (1994). Teacher education and adult development. In T. Husen, & T.N. Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (2 nd Ed.). Oxford: PergamonPress, Todd, F. (1987). Planning Continuing Professional Development. Kent: Croom Helm. Γεωργιάδης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Σελίδα 88 από 193

9 Πανταζής Χ. Σπ.& Σακελλαρίου Ι. Μ. (2008) Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών-θεωρία και πράξη, Παιδαγωγική- Θεωρία και Πράξη, τχ.2. Τερζής, Ν. (2006). Το Γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Νομοθεσία - Προγράμματα Σπουδών Νόμος 2525/1997, Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ 188/A/ ). Νόμος 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 71/Α/ ). Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων ακαδημαϊκών ετών Παράρτημα Πίνακας 1. Ποσοστά (επί τοις %) στοιχείων παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικής και επιλεγμένης) σε σχολές και τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια, ΣΧΟΛΕΣ και Τμήματα Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικά) Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (επιλεγόμενα) ΕΚΠΑ Τμήμα Θεολογίας 0,0 2,7 Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 3,8 7,7 Τμήμα Φιλολογίας 0,0 2,5 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 0,0 0,0 Τμήμα Φ.Π.Ψ.- Τομέας Φιλοσοφίας 10,0 0,0 Τμήμα Φ.Π.Ψ- Τομέας Παιδαγωγικής 42,3 0,0 Τμήμα Φ.Π.Ψ- Τομέας Ψυχολογίας 22,5 0,0 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 7,8 21,0 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 5,0 22,5 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 5,1 17,3 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φυσικής 2,0 8,0 Τμήμα Χημείας 0,0 3,2 Τμήμα Μαθηματικών 8,3 22,2 Τμήμα Βιολογίας 0,0 1,7 Τμήμα Γεωλογίας 1,0 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 0,0 4,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Σχολή Μεθοδολογίας και Ιστορίας των Επιστημών 0,0 2,1 ΤΕΦΑΑ 8,6 13,0 Σελίδα 89 από 193

10 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας 14 Τμήμα Γεωγραφίας 0,0 5,7 Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφής 0,0 0,0 Τμήμα Πληροφορικής 0,0 4,0 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 3,5 13,7 Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 2,43 4,0 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλολογίας 0,0 10,2 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 0,0 1,2 Τμήμα ΦΠ Τμήμα Φιλοσοφίας 14,5 18,1 Τμήμα ΦΠ Τμήμα Παιδαγωγικής; 41,8 45,5 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 10,0 15,0 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 21,0 31,5 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 19, 1 26,0 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 3,0 14,5 Πίνακας 1 (συνέχεια). Ποσοστά (επί τοις %) στοιχείων παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικής και επιλεγμένης) σε σχολές και τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια, ΣΧΟΛΕΣ και Τμήματα Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικά) Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (επιλεγόμενα) ΑΠΘ(συνέχεια) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φυσικής 0,0 6,5 Τμήμα Χημείας 0,0 1,5 Τμήμα Μαθηματικών 0,0 6,5 Τμήμα Βιολογίας 0,0 4,0 Τμήμα Γεωλογίας 0,0 0,0 Τμήμα Πληροφορικής 0,0 19,4 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 13,6 0,0 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 6,6 9,0 Τμήμα Θεάτρου 0,0 9,3 Τμήμα Κινηματογράφου 0,0 4,0 ΤΕΦΑΑ 8,2 16,3 Πανεπιστήμιο Κρήτης ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλολογίας 0,0 9,6 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 0,0 5,7 Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών 3,8 17,3 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 90 από 193

11 Τμήμα Φυσικής 0,0 9,0 Τμήμα Χημείας 0,0 5,1 Τμήμα Μαθηματικών 0,0 11,0 Τμήμα Βιολογίας 0,0 0,0 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 0,0 4,3 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 0,0 0,0 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλολογίας 2,0 9,6 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 2,0 7,6 Τμήμα ΦΠΨ - Τομέας Φιλοσοφίας 17,3 21,3 Τμήμα ΦΠΨ - Τμήμα Παιδαγωγικής 38,4 48,0 Τμήμα ΦΠΨ - Τμήμα Ψυχολογίας 21,3 30,7 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φυσικής 0,0 11,0 Τμήμα Χημείας 0,0 1,7 Τμήμα Μαθηματικών 0,0 8,8 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 0,0 6,2 Πίνακας 1 (συνέχεια). Ποσοστά (επί τοις %) στοιχείων παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικής και επιλεγμένης) σε σχολές και τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια, ΣΧΟΛΕΣ και Τμήματα Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (υποχρεωτικά) Στοιχεία παιδαγωγικής κατάρτισης (επιλεγόμενα) ΔΠΘ Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 2,2 6,1 Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας 0,0 6,6 ΤΕΦΑΑ 7,7 11,1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας 1,4 1,6 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 5,1 8,8 Τμήμα Πληροφορικής 0,0 4,1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ 8,3 41,6 Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογία & Κοινωνικής 0,0 0,0 Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φυσικής 0,0 4,0 Τμήμα Χημείας 0,0 1,4 Τμήμα Μαθηματικών 0,0 6,8 Τμήμα Βιολογίας 0,0 4,6 Τμήμα Γεωλογίας 0,0 1,4 Σελίδα 91 από 193

12 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας 0,0 4,2 Τμήμα Φιλολογίας 0,0 0,0 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας 0,0 17,0 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας & Διαχείρισης 4,5 7,5 Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών 0,0 13,1 Σελίδα 92 από 193

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 38.4 20.229 17.42 33.7 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90%

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 884027 ΔΜ-ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΠΨ 1034448 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 417 973928 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ225 1038676 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 236 884235 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 3035 Φ371189

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ KATEΥΘΥΝΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα